Основни права

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Национални съдилища

Омбудсман

Специални омбудсмани

Защита на лични данни

Безплатна правна помощ

Национални съдилища

Специалната роля в защитата на правата на човека се пада на съдилищата, създадени със закон, които конституцията гарантира автономност и независимост. Да се гарантира упражняването на конституционните свободи и права, специфичен механизъм — конституционен иск, предявен от гражданин, ако той счита, че индивидуален акт на държавен орган, орган на местното и регионалното самоуправление или юридическо лице с публични правомощия, който се е произнесъл относно неговите права и задължения, или подозрение или обвинение в престъпление, нарушава право на човека или основна свобода, гарантирани от Конституцията. Искът трябва да бъде предявен едва след изчерпване на всички налични средства за правна защита.

Конституционен съд на Република Хърватия
Trg St Marka 4
10000 Zagreb
tel: + 385 1 6400 251 факс:
+ 385 1 4551 055 https://www.usud.hr/
https://www.usud.hr/

Върховен съд на Република Хърватия
Trg Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 факс:
+ 385 1 481 00 35 Електронна поща:
Vsrh@vsrh.hr http
://

Окръжни съдилища
Općinski sud

Висш търговски съд на Република Хърватия
Berislavićeva 11, 10 000 Загребски
тел.: + 385 1 489 68 88 факс:
+ 385 1 487 23 29
http://www.vtsrh.hr/
Търговски съдилища в Република Хърватия PDF ФАЙЛ (192 Kb)https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=1d16f573-274b-43fc-a566-87de0c153560 BG

Търговски съдилища

 

Висш административен съд на Република Хърватия Франкопанска
16, 10 000 г., Загреб
тел: + 385 1 480 78 00 факс:
+ 385 1 480 79 28 http://www.upravnisudrh.hr/
http://www.upravnisudrh.hr/

Административни съдилища

Висш съд за простъпки на Република Хърватия Улика
Аугуста Шеное 30, 10 000 Загреб
тел: + 385 1 480 75 10 факс:
+ 385 1 461 12 91 Електронна поща:
Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr http://Judiciary.en
/VPSRH/

Омбудсман (Омбудсман)

Хърватски площад, 6
10 000 Загребска
република,
тел.: + 385 1 4851 855, + 385 1 4851 853 електронна поща:
Info@ombudsman.hr
факс: + 385 1 6431 628

Омбудсманът в съответствие с член 93. Конституцията на Република Хърватия е пълномощен представител на хърватския парламент за насърчаване и защита на човешките права и свободи, залегнали в Конституцията, законите и международните правни актове в областта на правата на човека и свободите, приети от Република Хърватия.

Омбудсманът и депутатите се избират от Парламента за осем години. Тя има за цел да защитава гражданите от нарушения на правата на човека, причинени от поведението на държавни административни органи и юридически лица с публични правомощия, е централен орган за борба с дискриминацията и изпълнява задачите на Националния превантивен механизъм за предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Той е независим и независим в работата си.

Компетентности:

Защита на правата на човека

Гражданите имат право да подават жалби до омбудсмана в случаите, когато считат, че правото им е било нарушено от публичен орган. Въз основа на жалбата и предоставената документация омбудсманът провежда разследването. Всички публични органи, органи с публични правомощия и местни и регионални (регионални) органи — т.е. всички публичноправни органи — са длъжни да предоставят исканата информация.

Въз основа на установените факти омбудсманът може да издава становища, препоръки и предупреждения до съответните органи на висшите органи и, ако е необходимо, да информира хърватския парламент за това.

Освен това омбудсманът следи за спазването на хърватската конституция и международните конвенции за защита на правата на човека и може да привлече вниманието на хърватското правителство към необходимостта от изменение или приемане на разпоредби в областта на правата на човека. Тя може също така да привлече вниманието на хърватския парламент върху необходимостта от привеждане на регламентите в съответствие с Конституцията и законите, както и върху правото да се започне производство пред Конституционния съд на Република Хърватия за проверка на съвместимостта на закони и други нормативни актове с Конституцията на Република Хърватия.

Утвърждаване на правата на човека

Насърчаването на правата на човека включва научноизследователски и аналитични дейности, разработване и поддръжка на бази данни и документация, навременни и редовни контакти с обществеността и заинтересованите страни, активно насърчаване и поддържане на сътрудничеството с организации на гражданското общество, международни организации и научноизследователски институции и насърчаване на сближаването и прилагането на законодателството с международните и европейските стандарти.

Централен орган за борба с дискриминацията

Омбудсманът получава доклади от всички физически и юридически лица, предоставя необходимата информация относно правата и задълженията и възможностите за съдебна и друга защита, разглежда индивидуални жалби и предприема необходимите действия в рамките на своята компетентност за премахване на дискриминацията и защита на правата на дискриминираното лице, ако не е в ход съдебен процес, провежда процедура по медиация с възможност за сключване на извънсъдебно споразумение със съгласието на страните и подава наказателни жалби относно случаи на дискриминация до компетентната прокуратура.

Национален превантивен механизъм

Омбудсманът изпълнява задачите на Националния превантивен механизъм за предотвратяване на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание на местата, където се намират лишените от свобода лица, както и на лица, на които е разпоредено да бъдат задържани, лишени от свобода или поставени под обществен контрол и на които не е разрешено да напуснат мястото на волята си.

Това означава, че в това си качество представители на службата на омбудсмана посещават затворите, местата за лишаване от свобода, центровете за задържане, но също така и множество центрове за настаняване на лица с психични разстройства, за да предприемат превантивни действия за защита на лицата, които са лишени от свобода или са ограничени.

Национална институция по правата на човека (НИПЧ)

От 2009 г. насам омбудсманът е единствената национална институция за защита и насърчаване на правата на човека в Република Хърватия със статут „А“ съгласно Парижките принципи на ООН, които определят параметрите за независимост на националните институции за правата на човека.

Този най-висок статут на независимост на проучванията беше потвърден отново пред службата на омбудсмана през юли 2013 г., след като междувременно ООН наблюдаваше изпълнението на препоръките си, свързани със запазването и укрепването на независимия статут.

Специални омбудсмани

Омбудсман за правата на детето;

Teslina 10
10 000 Загреб Хърватия
по електронна
поща: Info@dijete.hr
тел.: 01/4929 669 факс
: 01/4921 277 http://www.dijete.hr
http://www.dijete.hr

Обхват на работата

Наблюдава съответствието на законовите и подзаконовите разпоредби в Република Хърватия, свързани със защитата на правата и интересите на децата, с разпоредбите на Конституцията на Република Хърватия, Конвенцията за правата на детето и други международни документи, свързани със защитата на правата и интересите на децата; да наблюдава нарушенията на индивидуалните права на децата и да проучва общите явления и средства за нарушаване на правата и интересите на децата; застъпва се за защитата и насърчаването на правата и интересите на децата със специални потребности; предлага да се предприемат мерки за изграждане на всеобхватна система за защита и насърчаване на правата на децата и за предотвратяване на вредите, засягащи техните интереси; информира и съветва децата как да упражняват и защитават своите права и интереси, взаимодейства с децата, насърчава ги да бъдат чути, инициира и участва в обществени дейности, насочени към подобряване на положението на децата, и предлага мерки за увеличаване на тяхното въздействие в обществото; тя има достъп до всички данни, информация и актове, свързани с правата и защитата на децата, независимо от тяхното ниво на класификация, и има право на достъп до и проверка на всички институции, органи на публичната администрация, юридически и физически лица, определени със специални разпоредби за грижи за деца и религиозни общности, в които децата пребивават или са настанени временно или постоянно.

Ако установи, че дете е било подложено на физическо или психическо насилие, сексуално насилие, малтретиране или експлоатация, небрежност или неправомерно поведение, тя незабавно докладва на компетентната прокуратура и предупреждава компетентния център за социално подпомагане и предлага мерки за защита на правата и интересите на детето; тя може да поиска експертна помощ от научни и професионални лица и институции, чиято задача е закрилата, грижите, развитието и правата на децата, и от нея се изисква да предостави такава помощ в подходящ срок.

Омбудсман по въпросите на равенството между половете

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
тел.: + 385 1 48 48 100 факс:
+ 385 1 48 44 600 Електронна поща:
Ravnopravnost@prs.hr http
://

Обхват на работата

Разглежда жалби относно дискриминация, основана на пол, брачно или семейно положение и сексуална ориентация; тя разглежда случаи на нарушаване на принципа на равенство между половете, дискриминация на лица или групи физически или физически лица, извършени от публични органи, единици на местното и регионалното самоуправление и други публични органи, наети от такива органи и други юридически и физически лица.

При изпълнението на своите задължения омбудсманът е оправомощен да предупреждава, предлага и отправя препоръки.

Ако тя счита, че принципът на равенство между половете е бил нарушен, омбудсманът има право да направи предложение за преразглеждане на конституционосъобразността на закона, т.е. конституционосъобразността и законността на други регламенти.

Омбудсман за хората с увреждания

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
тел: + 385 1 6102 170 факс:
+ 385 1 6177 901 Електронна поща:
ured@posi.hr

Обхват на работата

Службата на омбудсмана за хората с увреждания е независима държавна институция, чиято основна роля е да наблюдава и насърчава правата на хората с увреждания съгласно хърватската конституция, международните договори и закони. В случай на нарушение на правата на хората с увреждания омбудсманът има правомощието да предупреждава, предлага мерки, да отправя препоръки, да информира и да изисква доклади за предприетите действия.

Ако омбудсманът признае, че дадено правно решение е в ущърб на хората с увреждания или децата с увреждания, че е лишена от тях или ги поставя в неравностойно положение спрямо хората без увреждания, омбудсманът ще направи предложение за изменение на това правно решение.

Службата на омбудсмана за хората с увреждания (Омбудсман за хората с увреждания) получава индивидуални жалби от лица с увреждания и лица, работещи в тяхна полза, разглежда случаи на нарушаване на правата на хората с увреждания и в контакт с институциите, отговарящи за решаването на тези въпроси, се стреми да получи най-благоприятното решение. Омбудсманът за хората с увреждания предоставя съвети на хората с увреждания за това как да упражняват и защитават своите права и интереси.

Защита на лични данни

Агенцията за защита на личните данни

Мартичева 14
10 000 Загреб

тел.: + 385 460 90 00 факс:
+ 385 4609—099 електронна
поща: Azop@azop.hr http
://

Агенцията за защита на личните данни е юридическо лице с публични правомощия, което изпълнява задачи независимо и независимо в рамките на своята компетентност и компетентност. Дейността на Агенцията е да изпълнява административни и професионални задачи, свързани със защитата на личните данни. Агенцията, в рамките на своите публични правомощия, наблюдава изпълнението на защитата на личните данни, посочва предполагаеми злоупотреби при събирането на лични данни, изготвя списък на държавите и международните организации, които имат подходящо регулиране на защитата на личните данни, разглежда заявления за установяване на нарушение на правата, гарантирани от Закона за защита на личните данни, и поддържа Централен регистър на колекциите от лични данни.

Безплатна правна помощ

С приемането на Закона за безплатната правна помощ Министерството на правосъдието започна да изпълнява обширната и трудна задача за създаване на система за безплатна правна помощ.

Системата за правна помощ позволява на гражданите в неравностойно положение да наемат адвокат и да получат правна помощ за индивидуални правни действия и равен достъп до съдебни и административни производства.

 

Получатели на безплатна правна помощ

Получатели на правна помощ по смисъла на Закона за безплатната правна помощ са:

 • граждани на Хърватия
 • дете, което не е хърватски гражданин и е непридружено в Република Хърватия от пълнолетно лице, отговорно съгласно закона
 • чужденци, които пребивават временно при условията на реципрочност, и чужденци с постоянно пребиваване
 • чужденци, ползващи се с временна закрила
 • незаконно пребиваващи чужденци и чужденци с кратък престой в производство за издаване на заповед за експулсиране или заповед за връщане
 • лицата, търсещи убежище, лицата, търсещи убежище, и чужденците, ползващи се със субсидиарна закрила, и членовете на техните семейства, които пребивават законно в Република Хърватия, в производства, при които не им е предоставена правна помощ по силата на специален закон.

Доставчици на безплатна правна помощ

Законът за безплатната правна помощ, в качеството си на доставчик на безплатна правна помощ, предвижда:

 • адвокати,
 • оторизирани асоциации
 • правни клиники
 • Служби на държавната администрация в окръзите

Видове безплатна правна помощ

Видовете безплатна правна помощ са първичната и вторичната правна помощ.

 

Първична правна помощ

Формите на първична правна помощ са:

 • обща правна информация
 • правни съвети
 • представяне на становища пред публичноправни органи, Европейския съд по правата на човека и международни организации в съответствие с международните договори и правилата за дейността на тези органи;
 • представителство в производства пред публичноправни органи
 • правна помощ при извънсъдебно уреждане на спора по взаимно съгласие.

Първичната правна помощ се предоставя от държавните административни служби в окръзите, упълномощените сдружения и правните клиники. При предоставянето на първична правна помощ
службите имат право да предоставят обща правна информация, правни съвети и становища.

Процедурата за получаване на първична правна помощ започва, като молителят се обърне непосредствено към доставчик на първична правна помощ.

 

Вторична правна помощ

Формите на вторична правна помощ са:

 • правни съвети
 • представяне на становища в процеса на защита на правата на работниците пред работодателя
 • представяне на становища в съдебни производства
 • представителство в съдебни производства
 • правна помощ за уреждане на спора по взаимно съгласие
 • освобождаване от заплащане на съдебните разноски
 • освобождаване от плащане на съдебни такси.

Вторична правна помощ се предоставя от адвокатите.

Като се има предвид видът на процедурата, вторична правна помощ може да бъде предоставена при следните процедури:

 • относно вещни права, с изключение на процедурите по имотния регистър
 • от трудови правоотношения
 • от семейни връзки, освен в производства за развод по взаимно съгласие, когато съпрузите нямат ненавършили пълнолетие, съвместни или осиновени деца или деца, по отношение на които упражняват родителска отговорност след мнозинство;
 • изпълнителни и обезпечителни производства във връзка с изпълнението или обезпечаването на вземане, произтичащо от производство, за което може да бъде предоставена правна помощ в съответствие с разпоредбите на този закон;
 • уреждане на спора по взаимно съгласие
 • по изключение във всички други административни и граждански съдебни производства, когато такава необходимост произтича от специфичните условия на живот на молителя и на членовете на домакинството, в съответствие с основната цел на Закона за правната помощ.

Процедурата за предоставяне на вторична правна помощ се открива чрез подаване на молба до компетентната държавна административна служба в окръга или компетентния административен орган на град Загреб.

В съответствие с разпоредбите на Закона за безплатната правна помощ лице, което желае да се ползва от правна помощ, подава попълнен формуляр за кандидатстване за предоставяне на правна помощ до държавната администрация в окръга по местоживеене на молителя. Молбата се придружава и от писмено изрично съгласие от кандидата и пълнолетните членове на неговото домакинство за разрешение да се направи справка с всяка информация относно имуществото и да се приеме материалната и наказателната отговорност на кандидата за истинността на предявените искове.

Формулярът за кандидатстване може да бъде изтеглен от уебсайта на Министерството на правосъдието, в службите на държавната администрация в окръзите, в общинските съдилища или в помещенията на центровете за социално подпомагане през редовното им работно време.
Молбата
се подава лично или с препоръчана поща, като за подаването ѝ не се дължат административни такси.

Предоставянето на правна помощ се отнася до пълното или частичното плащане на разноските за правна помощ в зависимост от финансовото положение на молителя. Предвижда се получателят на правна помощ, в зависимост от неговото материално положение, да може да участва с определен процент в разноските по производството.

Когато правната помощ се предоставя в намален размер, разликата до пълния размер на наградата и възстановяването на разноските, направени от адвоката, се възстановява от ползвателя на останалата част в зависимост от стойността на предприетото действие, определена в Тарифата за адвокатските хонорари и възстановяването на хонорарите.

Министерството на правосъдието разглежда жалби от второинстанционни кандидати за правна помощ, разглежда на първа инстанция вписването на сдружения и правни клиники в Регистъра на основните доставчици на правна помощ, управлява регистъра и осъществява административен и експертен надзор върху работата на първичните доставчици на правна помощ.

Информация за безплатната правна помощ може да бъде намерена на уебсайта на Министерството на правосъдието на Република Хърватия или на електронна поща: mailto:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hrBesplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr и очаквайте отговор във възможно най-кратък срок.

Можете също така да отправяте всякакви въпроси директно до службите на държавната администрация в окръзите.

Трансграничен спор

Презграничен спор е спор, при който молителят за правна помощ има местоживеене или пребиваване в държава — членка на Европейския съюз, различна от държавата членка, в която заседава съдът или в която трябва да бъде изпълнено решението.

Правна помощ при презгранични спорове се предоставя по граждански и търговски дела, процедури по медиация, извънсъдебни спогодби, принудително изпълнение на автентични актове и правни консултации при тези процедури, докато разпоредбите относно трансграничните спорове не се прилагат при данъчни и други административни процедури.

Молител, който има местоживеене или пребивава в Република Хърватия и който търси правна помощ по трансграничен спор пред съд на друга държава — членка на Европейския съюз, подава молба до службата по мястото на пребиваване или пребиваване. Компетентната служба препраща искането до Министерството на правосъдието в срок от осем дни от получаването на искането. Министерството на правосъдието превежда молбата и приложените документи на официалния език или на един от официалните езици на държавата членка на Европейския съюз и на компетентния получаващ орган и ги препраща на компетентния орган на държавата членка на Европейския съюз, в която заседава съдът или в която се иска изпълнение на съдебното решение (получаващ орган), в срок от 15 дни от получаване на искането. Ако не бъде предоставена правна помощ, от молителя се изисква да възстанови разходите за превод.

Молителят може също така да се обърне директно към органа, компетентен да получи молбата в държавата — членка на Европейския съюз, в която заседава съдът или в която се изпълнява съдебното решение.

Молител, който има местоживеене или пребивава в държава — членка на ЕС, и който търси правна помощ по трансграничен спор пред съд в Република Хърватия, има право на правна помощ в съответствие с разпоредбите на Закона за безплатната правна помощ. Молителят или компетентният орган на държавата членка, в която пребивава или пребивава (предаващ орган), подава молба за правна помощ в Република Хърватия до Министерството на правосъдието (получаващ орган). Формулярите и подкрепящите документи трябва да бъдат представени на хърватски език, като в противен случай искането ще бъде отхвърлено.

Молбата се подава, като се използва формулярът, предвиден в Решение № 2004/844/ЕО на Комисията от 9 ноември 2004 г. за определяне на формата на молбите за правна помощ по силата на, за да се подобри достъпът до съдилища при презгранични спорове чрез установяване на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.
Последна актуализация: 16/11/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.