Grundlæggende rettigheder

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Nationale domstole

Ombudsmanden

Særlig ombudsmand

Beskyttelse af personoplysninger

Gratis retshjælp

Nationale domstole

Den særlige rolle, som forfatningen spiller for beskyttelsen af menneskerettighederne, ligger hos de domstole, der er oprettet ved lov, og som forfatningen garanterer autonomi og uafhængighed. At sikre, at de forfatningsmæssige friheder og rettigheder kan nyde godt af en særlig ordning — en forfatningsmæssig sag, der anlægges af en borger, hvis han mener, at en individuel handling fra en statslig myndighed, en lokal og regional selvstyrende enhed eller en juridisk person med offentlige beføjelser, som har truffet afgørelse om hans rettigheder og pligter, eller mistanke om eller anklage for en lovovertrædelse — krænker en menneskeret eller en grundlæggende frihed, der er sikret ved forfatningen. Sagen skal først anlægges, når alle tilgængelige retsmidler er udtømt.

Republikken Kroatiens forfatningsdomstol, Trg
St Marka 4
10000 Zagreb
tel: + 385 1 6400 251 Fax:
+ 385 1 4551 055 https://www.usud.hr/
https://www.usud.hr/

Republikken Kroatiens højesteret, Trg
Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36 fax:
+ 385 1 481 00 35 e-mail:
Vsrh@vsrh.hr
http://www.vsrh.hr/

County Courts
Općinski sud

Republikken Kroatien Berislavićeva 11
, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 489 68 88 Fax:
+ 385 1 487 23
29
http://www.vtsrh.hr/ Handelsdomstole i Kroatien
 PDF  (192 Kb)https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=1d16f573-274b-43fc-a566-87de0c153560 DA

handelsretter

 

Republikken Kroatiens øverste forvaltningsdomstol, Frankopanska
16, 10 000, Zagreb
tel: + 385 1 480 78 00 Fax:
+ 385 1 480 79 28 http://www.upravnisudrh.hr/
http://www.upravnisudrh.hr/

forvaltningsdomstole

Republikken Kroatiens domstol med høj fejl i Republikken Kroatiens præsident,
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
tel: + 385 1 480 75 10 Fax:
+ 385 1 461 12 91 e-mail:
Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr http://Judiciary.en
/VPSH/

Ombudsmanden

Kroatiens firkant, 6
10 000
Zagreb Republikken Kroatien
tlf.: + 385 1 4851 855, + 385 1 4851 853 e-mail:
Info@ombudsman.hr
fax: + 385 1 6431 628

Ombudsmanden, jf. artikel 93. Republikken Kroatiens forfatning er den befuldmægtigede for det kroatiske parlament med henblik på fremme og beskyttelse af menneskerettigheder og frihedsrettigheder som fastsat i forfatningen, love og internationale retsakter om menneskerettigheder og frihedsrettigheder, som Republikken Kroatien accepterer.

Ombudsmanden og stedfortræderne vælges af parlamentet for en periode på otte år. Det har til formål at beskytte borgerne mod krænkelser af menneskerettighederne som følge af statslige organers og juridiske personers beføjelser, er et centralt antidiskriminationsorgan og udfører de opgaver, der påhviler den nationale forebyggende mekanisme til forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den er uafhængig og uafhængig i sit arbejde.

Kompetencer:

Beskyttelse af menneskerettigheder

Borgerne har ret til at indgive klager til Ombudsmanden i tilfælde, hvor de mener, at deres ret er blevet krænket af en offentlig myndighed. På grundlag af klagen og den fremlagte dokumentation gennemfører Ombudsmanden undersøgelsen. Alle offentlige myndigheder, organer med offentlige beføjelser og lokale og regionale (regionale) myndigheder — dvs. alle offentligretlige organer — skal give de ønskede oplysninger.

Ombudsmanden kan på grundlag af fastslåede kendsgerninger afgive udtalelser, henstillinger og advarsler til de organer, der er berørt af de overordnede organer, og om nødvendigt underrette det kroatiske parlament herom.

Derudover overvåger Ombudsmanden overholdelsen af den kroatiske forfatning og internationale konventioner om beskyttelse af menneskerettighederne og henleder den kroatiske regerings opmærksomhed på behovet for at ændre eller vedtage forordninger på menneskerettighedsområdet. Det kan også henlede det kroatiske parlaments opmærksomhed på behovet for at bringe forordningerne i overensstemmelse med forfatningen og lovene samt retten til at anlægge sag ved Republikken Kroatiens forfatningsdomstol for at undersøge, om love og andre bestemmelser er i overensstemmelse med Republikken Kroatiens forfatning.

Forsvar af menneskerettigheder

Fremme af menneskerettigheder omfatter forsknings- og analyseaktiviteter, udvikling og vedligeholdelse af databaser og dokumentation, rettidig og regelmæssig inddragelse af offentligheden og interessenter, aktiv tilskyndelse til og opretholdelse af samarbejde med civilsamfundsorganisationer, internationale organisationer og videnskabelige forskningsinstitutioner samt tilskyndelse til tilnærmelse og gennemførelse af lovgivning med internationale og europæiske standarder.

Centralt antidiskriminationsorgan

Ombudsmanden modtager rapporter fra alle fysiske og juridiske personer, fremlægger de nødvendige oplysninger om rettigheder og pligter og muligheder for retlig og anden beskyttelse, behandler individuelle klager og træffer de nødvendige foranstaltninger inden for sin jurisdiktion for at fjerne forskelsbehandling og beskytte den forskelsbehandlede persons rettigheder, hvis der ikke verserer en retssag, foretager mægling med mulighed for udenretslig bilæggelse med parternes samtykke og fremsætter klager over forskelsbehandling til den kompetente anklagemyndighed.

National forebyggende mekanisme

Ombudsmanden udfører de opgaver, der påhviler den nationale forebyggende mekanisme til forebyggelse af tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf på de steder, hvor der er frihedsberøvede personer, samt personer, der har fået påbud om at blive tilbageholdt, fængslet eller anbragt på et sted under offentlig kontrol, og som ikke må forlade stedet for deres vilje.

Dette betyder, at repræsentanter for Ombudsmandens kontor i denne egenskab besøger fængsler, arresthuse, tilbageholdelsesenheder, men også mange faciliteter, der huser personer med mentale forstyrrelser, med henblik på at træffe forebyggende foranstaltninger for at beskytte personer, der er berøvet deres frihed eller er begrænsede.

Den nationale menneskerettighedsinstitution

Siden 2009 har Ombudsmanden været den eneste nationale institution til beskyttelse og fremme af menneskerettighederne i Kroatien med en "A" -status i henhold til FN's Parisprincipper, som definerer de nationale menneskerettighedsinstitutioners uafhængighed.

Denne højeste status for undersøgelsernes uafhængighed blev bekræftet af ombudsmandens kontor igen i juli 2013, efter at FN i mellemtiden har overvåget gennemførelsen af dets henstillinger vedrørende bevarelse og forbedring af den uafhængige status.

Særlig ombudsmand

Ombudsmanden for børn

Teslina 10
10 000 Zagreb Kroatien
pr.
e-mail: Info@dijete.hr
01/4929 669 Fax
: 01/4921 277 http://www.dijete.hr
http://www.dijete.hr

Arbejdsområde

At overvåge, at Republikken Kroatiens love og administrative bestemmelser om beskyttelse af børns rettigheder og interesser er i overensstemmelse med bestemmelserne i Republikken Kroatiens forfatning, konventionen om barnets rettigheder og andre internationale dokumenter vedrørende beskyttelse af børns rettigheder og interesser overvåge krænkelser af børns individuelle rettigheder og undersøge generelle fænomener og midler til krænkelser af børns rettigheder og interesser går ind for at beskytte og fremme børns rettigheder og interesser med særlige behov; foreslår, at der træffes foranstaltninger til at opbygge et omfattende system til beskyttelse og fremme af børns rettigheder og forebygge skader, der skader deres interesser; oplyser og rådgiver børn om, hvordan de udøver og beskytter deres rettigheder og interesser, engagerer sig med børn, opfordrer dem til at give deres mening til kende, indleder og deltager i offentlige aktiviteter, der tager sigte på at forbedre børns situation, og foreslår foranstaltninger til at øge deres indvirkning i samfundet; den har adgang til og adgang til alle data, oplysninger og retsakter vedrørende børns rettigheder og beskyttelse uanset deres klassifikationsgrad og har ret til adgang til og kontrol med alle institutioner, offentlige forvaltningsorganer, juridiske og fysiske personer, der er udpeget ved særlige bestemmelser for pasning af børn og religiøse samfund, hvor børn bor eller opholder sig midlertidigt eller permanent.

Hvis vedkommende bliver klar over, at et barn har været udsat for fysisk eller psykisk vold, seksuelt misbrug, misbrug eller udnyttelse, vanrøgt eller forsømmelse, rapporterer den straks til den kompetente anklagemyndighed og advarer det kompetente socialcenter og foreslår foranstaltninger til beskyttelse af barnets rettigheder og interesser. den kan anmode om ekspertbistand fra videnskabelige og professionelle personer og institutioner, der har ansvaret for beskyttelse, pasning, udvikling og rettigheder for børn, og skal yde bistand inden for et passende tidsrum.

Udvalget for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 48 48 100 Fax:
+ 385 1 48 44 600 e-mail:
Ravnopravnost@prs.hr
http://www.prs.hr

Arbejdsområde

Behandle klager over forskelsbehandling på grundlag af køn, ægteskabelig eller familiemæssig stilling og seksuel orientering den skal behandle tilfælde af brud på princippet om ligestilling mellem kønnene, forskelsbehandling af enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner eller enkeltpersoner, der er begået af offentlige myndigheder, lokale og regionale selvstyrende enheder og andre offentlige myndigheder, ansat af sådanne organer og andre juridiske og fysiske personer.

Ved udførelsen af sine opgaver har Ombudsmanden beføjelse til at advare, foreslå og fremsætte henstillinger.

Hvis hun mener, at princippet om ligestilling mellem kønnene er blevet tilsidesat, har Ombudsmanden ret til at fremsætte forslag til en revision af forfatningsmæssigheden af loven, dvs. forfatningsmæssigheden og lovligheden af andre bestemmelser.

Ombudsmanden for personer med handicap

Savska cesta 41/3
10 000 Zagreb
tel: + 385 1 6102 170 Fax:
+ 385 1 6177 901 e-mail:
ured@posi.hr

Arbejdsområde

Kontoret for ombudsmanden for handicappede er en uafhængig stat, hvis vigtigste opgave er at overvåge og fremme rettighederne for personer med handicap i henhold til den kroatiske forfatning, internationale traktater og lovgivning. I tilfælde af en krænkelse af rettigheder for personer med handicap har ombudspersonen beføjelse til at advare, foreslå foranstaltninger, rette henstillinger, informere og anmode om rapporter om de foranstaltninger, der træffes.

Hvis ombudspersonen erkender, at en juridisk løsning er til skade for personer med handicap eller børn med handicap, at hun er blevet frataget eller dårligt stillede handicappede personer uden handicap, vil ombudspersonen fremsætte et forslag om ændring af denne juridiske løsning.

Ombudsmanden for personer med handicap (ombudsmand for personer med handicap) modtager individuelle klager fra personer med handicap og personer, der arbejder for dem, og mener, at sager om krænkelse af rettigheder for personer med handicap og i kontakt med de institutioner, der er ansvarlige for behandlingen af disse spørgsmål, søger at opnå den mest fordelagtige løsning. Ombudsmanden for personer med handicap rådgiver personer med handicap om, hvordan de udøver og beskytter deres rettigheder og interesser.

Beskyttelse af personoplysninger

Agenturet for Beskyttelse af Personoplysninger

Martićeva 14
10 000 Zagreb

Tlf.: Tlf. + 385 460 90 00
+ 385 4609-099
e-mail: Azop@azop.hr
http://www.azop.hr

Agenturet for Beskyttelse af Personoplysninger er en juridisk person med offentlige beføjelser, der udfører opgaver uafhængigt og uafhængigt af dets ansvarsområde. Agenturet udfører administrative og faglige opgaver i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger. Agenturet overvåger inden for rammerne af sine beføjelser som offentlig myndighed gennemførelsen af beskyttelsen af personoplysninger, peger på, at indsamlingen af personoplysninger finder sted, og udarbejder en liste over stater og internationale organisationer, der har tilpasset beskyttelsen af personoplysninger, behandler ansøgninger om konstatering af brud på de rettigheder, der er sikret ved lov om beskyttelse af personoplysninger, og fører et centralregister over personoplysninger.

Gratis retshjælp

Med vedtagelsen af loven om fri retshjælp begyndte justitsministeriet at udføre den omfattende og udfordrende opgave med at etablere en gratis retshjælpsordning.

Retshjælpsordningen gør det muligt for dårligt stillede borgere at få adgang til advokatbistand og opnå retshjælp i forbindelse med individuelle retssager og lige adgang til domstolsprøvelse og administrative procedurer.

 

Modtagere af gratis retshjælp

Modtagere af retshjælp i henhold til loven om fri retshjælp er:

 • kroatiske statsborgere
 • et barn, der ikke er kroatisk statsborger, og som er uledsaget i Kroatien af en myndig person, der er ansvarlig efter loven
 • udlændinge, der midlertidigt opholder sig under forudsætning af gensidighed, og udlændinge med fast bopæl
 • udlændinge under midlertidig beskyttelse
 • udlændinge med ulovligt ophold og udlændinge opholder sig ulovligt i en sag om udvisning eller tilbagesendelse.
 • asylansøgere, asylansøgere og udlændinge, der er under subsidiær beskyttelse, og deres familiemedlemmer, der opholder sig lovligt i Republikken Kroatien, i sager, hvor der ikke ydes retshjælp i henhold til særlig lovgivning.

Gratis retshjælpsudbydere

Loven om gratis retshjælp bestemmer som gratis juridisk bistand:

 • advokater
 • godkendte sammenslutninger
 • retshjælpskontorer
 • Statslige administrationskontorer i amterne

Former for gratis retshjælp

Gratis retshjælp er primær retshjælp og sekundær retshjælp.

 

Primær retshjælp

Der er tale om primær retshjælp:

 • generelle juridiske oplysninger
 • juridisk rådgivning
 • fremsættelse af indlæg for offentligretlige organer, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og internationale organisationer i overensstemmelse med internationale traktater og regler for sådanne organers funktion
 • repræsentation i sager ved offentligretlige organer
 • retshjælp i forbindelse med udenretlig bilæggelse af tvisten.

Den primære retshjælp ydes af statslige administrationskontorer i amterne, autoriserede foreninger og juridiske klinikker. Ved levering af primær retshjælp bemyndiges
kontorerne til at levere generel juridisk information, juridisk rådgivning og juridisk rådgivning.

Personer, der ansøger om primær retshjælp, bør kontakte en advokat, der yder primær retshjælp, direkte.

 

Sekundær retshjælp

Der er tale om følgende former for sekundær retshjælp:

 • juridisk rådgivning
 • fremsættelse af bemærkninger i forbindelse med beskyttelsen af arbejdstagernes rettigheder over for arbejdsgiveren
 • fremsættelse af indlæg i forbindelse med en retssag
 • repræsentation i retssager
 • retshjælp til mindelig løsning
 • fritagelse for betaling af sagsomkostninger
 • fritagelse for betaling af retsafgifter.

Den sekundære retshjælp ydes af advokater.

I betragtning af typen af procedure kan der bevilges sekundær retshjælp efter følgende procedurer:

 • om tingslige rettigheder, undtagen tinglysningsprocedurer
 • fra ansættelsesforhold
 • fra familieforhold, undtagen i skilsmissesager ved fælles overenskomst, hvor ægtefællerne ikke har nogen mindre, fælles eller adopterede børn eller børn, som de har forældremyndigheden over efter et flertal
 • håndhævelses- og sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse eller sikring af et krav som følge af sager, hvor der kan ydes retshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov
 • mindelig bilæggelse af tvisten
 • undtagelsesvis i alle andre administrative og civile retssager, hvor der opstår et sådant behov i forhold til ansøgerens og husstandsmedlemmernes særlige livsvilkår, i overensstemmelse med det grundlæggende formål med loven om retshjælp.

Proceduren for tildeling af sekundær retshjælp indledes ved indgivelse af en ansøgning til den kompetente myndighed på statsadministrationen i Zagreb by.

I henhold til bestemmelserne i loven om fri proces skal en person, som ønsker at modtage retshjælp, indsende et udfyldt ansøgningsskema om retshjælp til statens administrationskontor i amtet, afhængigt af ansøgerens bopæl. Ansøgningen skal også ledsages af et skriftligt udtrykkeligt samtykke fra ansøgeren og de voksne medlemmer af dennes husstand til tilladelse til at søge i oplysninger om formuegoderne og til at acceptere ansøgerens materiale og strafansvar på, at de fremsatte krav er korrekte.

Ansøgningsskemaet kan downloades fra Justitsministeriets hjemmeside hos de statslige myndigheder i amterne ved kommunale domstole eller hos socialforsorgscentre i deres normale kontortid.

Ansøgningen indgives personligt eller registreres, og der betales ikke administrative gebyrer for ansøgningen.

Tildelingen af retshjælp vedrører fuld eller delvis betaling af omkostninger til retshjælp afhængigt af ansøgerens økonomiske situation. Det er fastsat, at modtageren af retshjælp afhængigt af sin materielle situation kan bidrage med en vis procentdel til sagsomkostningerne.

Hvis der ydes retshjælp i mindre målestok, tilbagebetaler brugeren differencen op til prisens fulde beløb og godtgørelsen af advokatens udgifter til den resterende del afhængigt af værdien af de trufne foranstaltninger som fastsat i tariffen for advokatsalærer.

Justitsministeriet hører klager fra ansøgere i anden instans om retshjælp, hører i første instans registrering af foreninger og juridiske personer i registret over primære retshjælpsudbydere, forvalter registret og fører administrativt tilsyn og fører tilsyn med det arbejde, der udføres af leverandører af primær juridisk bistand.

Oplysninger om gratis retshjælp findes på webstedet for Republikken Kroatiens justitsministerium eller pr. e-mail: mailto:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hrBesplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr og forventer svar snarest muligt.

Du kan også henvende dig direkte til statsadministrationen i amterne.

Grænseoverskridende tvist

En tvist på tværs af grænserne er en tvist, hvor ansøgeren om retshjælp har bopæl eller opholder sig i en anden EU-medlemsstat end den, hvor retssagen føres, eller hvor dommen skal fuldbyrdes.

Retshjælp i en grænseoverskridende tvist bevilges på det civil- og handelsretlige område, mæglingsprocedurer, udenretslig bilæggelse, fuldbyrdelse af officielt bekræftede dokumenter og juridisk rådgivning i forbindelse med disse procedurer, mens bestemmelserne om grænseoverskridende tvister ikke finder anvendelse på skattemæssige og andre administrative procedurer.

En ansøger, der har bopæl eller er bosiddende i Republikken Kroatien, og som søger retshjælp i en grænseoverskridende tvist for en domstol i en anden EU-medlemsstat, indgiver en ansøgning til kontoret på sit bopælssted eller sin bopæl. Det kompetente toldsted sender anmodningen til Justitsministeriet senest otte dage efter modtagelsen af anmodningen. Justitsministeriet oversætter ansøgningen og de vedhæftede dokumenter til det officielle sprog eller et af de officielle sprog i Den Europæiske Unions medlemsstater og hos den kompetente modtagende myndighed og videresender dem til den kompetente myndighed i den EU-medlemsstat, hvor domstolen er beliggende, eller hvori der anmodes om fuldbyrdelse af retsafgørelsen (modtagende myndighed) senest 15 dage efter modtagelsen af anmodningen. Hvis der ikke ydes retshjælp, skal ansøgeren tilbagebetale oversættelsesomkostningerne.

Ansøgeren kan også henvende sig direkte til den myndighed, der har kompetence til at modtage anmodningen i den medlemsstat i Den Europæiske Union, hvor retssagen føres, eller hvor dommen skal fuldbyrdes.

En ansøger, der har bopæl eller er bosiddende i en EU-medlemsstat, og som søger retshjælp i en grænseoverskridende tvist for en domstol i Republikken Kroatien, har ret til retshjælp i overensstemmelse med bestemmelserne i loven om fri retshjælp. Ansøgeren eller den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor han har bopæl eller er bosat (transmissionsmyndighed), ansøger om retshjælp i Republikken Kroatien til justitsministeriet (den modtagende myndighed). Formularerne og bilagene skal indsendes på kroatisk. hvis dette ikke er muligt, afvises anmodningen.

Ansøgningen indgives ved hjælp af den formular, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2004/844/EF af 9. november 2004 om fastlæggelse af form af ansøgninger om retshjælp i henhold til direktiv 2003/8/EF med henblik på at forbedre adgangen til domstolene i grænseoverskridende tvister gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp i forbindelse med tvister af denne art.
Sidste opdatering: 16/11/2020

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.