Grundläggande rättigheter

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Nationella domstolar

Ombudsmannen

Särskilda ombudsmän

Skydd för personuppgifter

Kostnadsfri rättshjälp

Nationella domstolar

Den särskilda rollen för skyddet av de mänskliga rättigheterna ligger hos de domstolar som inrättats genom lag och som enligt konstitutionen garanterar autonomi och oberoende. För att garantera utövandet av konstitutionella friheter och rättigheter kränker en särskild mekanism – en konstitutionell talan som väcks av en medborgare om han eller hon anser att en enskild handling av en statlig myndighet, ett organ av lokal och regional självstyrande enhet eller en juridisk person med offentliga befogenheter, som har uttalat sig om hans eller hennes rättigheter och skyldigheter, eller misstanke om eller anklagelse om ett brott – kränker en mänsklig rättighet eller en grundläggande frihet som garanteras i konstitutionen. Talan ska väckas först efter det att alla tillgängliga rättsmedel har uttömts.

Republiken Kroatiens författningsdomstol Trg
St. Marka 4

10000 Zagreb Tfn + 385 1 6400 251
+385 1 4551 055 https://www.usud.hr/
https://www.usud.hr/

Republiken Kroatiens högsta domstol Trg
Nikola Šubića Zrinsko 3
10 000 Zagreb
Tfn: Tfn + 385 1 486 22 22, + 385 1 481 00 36
+385 1 481 00 35 e-post:
Vsrh@vsrh.hr http
://

Distriktsdomstolarna
Općinski sud

High Commercial Court of Croatia
Berislavićeva 11, 10
000 Zagreb Tfn + 385 1 489 68 88
+385 1 487 23
29
http://www.vtsrh.hr/ handelsdomstolar i Kroatien
 PDF (192 Kb)https://e-justice.europa.eu/fileDownload.do?id=1d16f573-274b-43fc-a566-87de0c153560 SV

Handelsdomstolar

 

Högsta förvaltningsdomstolen i Kroatien Frankopanska16
, 10 000, Zagreb
tel: Tfn + 385 1 480 78 00
+385 1 480 79 28 http://www.upravnisudrh.hr/
http://www.upravnisudrh.hr/

Förvaltningsdomstolar

High Misdemeanour Court of the Republic of Croatia
Ulica Augusta Šenoe 30, 10 000 Zagreb
tel: Tfn + 385 1 480 75 10
+385 1 461 12 91 e-post:
Predsjednik@vpsrh.pravosudje.hr
http://Judiciary.en

Ombudsmannen (ombudsmannen)

Kvadraten Kroatien, 6
10 000
Zagreb Kroatien
Tfn: +385 1 4851 855, + 385 1 4851 853 e-post:
Info@ombudsman.hr
+ 385 1 6431 628

Ombudsmannen, i enlighet med artikel 93. Kroatiens konstitution är det kroatiska parlamentets befullmäktigade för främjande och skydd av de mänskliga rättigheter och friheter som fastställs i konstitutionen, lagar och internationella rättsakter om mänskliga rättigheter och friheter som godtagits av Republiken Kroatien.

Ombudsmannen och suppleanterna väljs av parlamentet för en period av åtta år. Det syftar till att skydda medborgarna från kränkningar av de mänskliga rättigheterna som orsakas av statliga förvaltningsorgan och juridiska personer med offentliga befogenheter, är ett centralt antidiskrimineringsorgan och utför de uppgifter som ingår i den nationella förebyggande mekanismen för förhindrande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Den är oberoende och oberoende i sitt arbete.

Kompetenser:

Skydd av mänskliga rättigheter

Medborgarna har rätt att lämna in klagomål till ombudsmannen om de anser att deras rättigheter har kränkts av en offentlig myndighet. Ombudsmannen genomför undersökningen på grundval av klagomålet och den dokumentation som tillhandahållits. Alla offentliga myndigheter, organ med offentliga befogenheter och lokala och regionala (regionala) myndigheter – dvs. alla offentligrättsliga organ – är skyldiga att lämna den begärda informationen.

Ombudsmannen får på grundval av fastställda fakta avge yttranden, rekommendationer och varningar till de organ som berörs av de högre organen och vid behov informera det kroatiska parlamentet om detta.

Ombudsmannen övervakar dessutom efterlevnaden av Kroatiens författning och internationella konventioner om skydd av de mänskliga rättigheterna och kan uppmärksamma den kroatiska regeringen på behovet av att ändra eller anta bestämmelser på området för mänskliga rättigheter. Det kan också göra det kroatiska parlamentet uppmärksamt på behovet av att anpassa bestämmelserna till konstitutionen och lagarna samt rätten att väcka talan vid Republiken Kroatiens författningsdomstol för att undersöka om lagar och andra författningar är förenliga med Republiken Kroatiens författning.

EU och de mänskliga rättigheterna

Främjande av mänskliga rättigheter omfattar forskning och analys, utveckling och underhåll av databaser och dokumentation, snabb och regelbunden kontakt med allmänheten och berörda parter, aktivt främjande och upprätthållande av samarbete med det civila samhällets organisationer, internationella organisationer och vetenskapliga forskningsinstitutioner samt främjande av tillnärmning och genomförande av lagstiftning med internationella och europeiska standarder.

Central antidiskrimineringsorganisation

Ombudsmannen tar emot rapporter från alla fysiska och juridiska personer, tillhandahåller nödvändig information om rättigheter och skyldigheter och möjligheter till rättsligt skydd och annat skydd, undersöker enskilda klagomål och vidtar nödvändiga åtgärder inom sitt behörighetsområde för att undanröja diskriminering och skydda den diskriminerade personens rättigheter om det inte pågår något rättsligt förfarande, genomför medlingsförfaranden med möjlighet att nå en förlikning utanför domstol med parternas samtycke och lämnar brottsanmälan om diskrimineringsärenden till den behöriga åklagarmyndigheten.

Nationell förebyggande mekanism

Ombudsmannen utför de uppgifter som åligger den nationella förebyggande mekanismen för förhindrande av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning på de platser där frihetsberövade personer befinner sig, samt personer som har beordrats att frihetsberövas, fängslas eller placeras på en plats under offentlig kontroll och som inte tillåts lämna sin vilja.

Detta innebär att ombudsmannaämbetets företrädare i denna egenskap besöker fängelser, kriminalvårdsanstalter och förvarsenheter, men även ett stort antal anläggningar där personer med psykiska störningar bor, för att vidta förebyggande åtgärder för att skydda frihetsberövade personer eller personer som är föremål för restriktioner.

Nationell människorättsinstitution (NHRI)

Sedan 2009 har ombudsmannen varit den enda nationella institutionen för skydd och främjande av mänskliga rättigheter i Republiken Kroatien med status som ”A” enligt FN:s Parisprinciper, där parametrarna för de nationella människorättsinstitutionernas oberoende fastställs.

Denna högsta status när det gäller oberoende studier bekräftades återigen för ombudsmannaämbetet i juli 2013, efter det att FN under tiden övervakat genomförandet av sina rekommendationer om bevarande och förbättring av den oberoende ställningen.

Särskilda ombudsmän

Barnombudsmannen.

Teslina 10
10 000 Zagreb Croatia
per
e-post: Info@dijete.hr
tfn:
Tfn 01/4929 669 01/4921277 http://www.dijete.hr
http://www.dijete.hr

Arbetets omfattning

Övervaka att Republiken Kroatiens lagar och andra författningar om skydd av barns rättigheter och intressen överensstämmer med bestämmelserna i Republiken Kroatiens författning, konventionen om barnets rättigheter och andra internationella dokument som rör skydd av barns rättigheter och intressen, övervaka kränkningar av barns individuella rättigheter och studera allmänna företeelser och medel för kränkningar av barns rättigheter och intressen, Europaparlamentet förespråkar skydd och främjande av rättigheter och intressen för barn med särskilda behov. Europaparlamentet föreslår att åtgärder vidtas för att bygga upp ett övergripande system för skydd och främjande av barns rättigheter och för att förhindra att deras intressen skadas. informerar och ger råd till barn om hur de kan utöva och skydda sina rättigheter och intressen, samarbeta med barn, uppmuntra dem att göra sina röster hörda, inleda och delta i offentliga aktiviteter som syftar till att förbättra barnens situation, och föreslår åtgärder för att öka deras inverkan på samhället. den ska ha tillgång till och tillgång till alla uppgifter, all information och alla handlingar som rör barns rättigheter och skydd, oavsett säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, och ska ha rätt till tillgång till och insyn i alla institutioner, offentliga förvaltningsorgan, juridiska och fysiska personer som utsetts genom särskilda bestämmelser för vård av barn och religiösa samfund, där barn är bosatta eller tillfälligt eller permanent inkvarterade.

Om han eller hon får kännedom om att ett barn har utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, sexuellt utnyttjande, försummelse eller försummelse, ska det omedelbart anmäla detta till den behöriga åklagarmyndigheten och underrätta det behöriga socialkontoret om detta och föreslå åtgärder för att skydda barnets rättigheter och intressen. den får begära experthjälp från vetenskapliga och yrkesmässiga personer och institutioner som har till uppgift att skydda, vårda, utveckla och rättigheter för barn, och ska vara skyldiga att tillhandahålla sådant bistånd inom en lämplig tidsperiod.

Jämställdhetsombudsmannen

Preobraženska 4/1
10 000 Zagreb
Tfn: Tfn + 385 1 48 48 100
+385 1 48 44 600 e-post:
Ravnopravnost@prs.hr http
://

Arbetets omfattning

Handlägga klagomål om diskriminering på grund av kön, civilstånd eller familjestatus och sexuell läggning, den ska behandla fall av brott mot jämställdhetsprincipen, diskriminering av individer eller grupper av individer eller enskilda personer som begåtts av offentliga myndigheter, lokala och regionala självstyrande enheter och andra offentliga myndigheter som är anställda av sådana organ och andra juridiska och fysiska personer.

Vid fullgörandet av sina uppgifter har ombudsmannen befogenhet att varna, föreslå och utfärda rekommendationer.

Om ombudsmannen anser att principen om jämställdhet mellan kvinnor och män har åsidosatts har ombudsmannen rätt att lägga fram ett förslag om granskning av lagens författningsenlighet, dvs. om andra förordningar är författningsenliga och lagenliga.

Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning

Savska cesta
41/3 10
000 Zagreb Tfn + 385 1 6102 170
+385 1 6177 901 e-post:
ured@posi.hr

Arbetets omfattning

Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning är en oberoende statlig institution vars huvuduppgift är att övervaka och främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning enligt Kroatiens författning, internationella fördrag och lagar. Om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning kränks ska ombudsmannen ha befogenhet att varna, föreslå åtgärder, utfärda rekommendationer, informera och begära rapporter om de åtgärder som vidtagits.

Om ombudsmannen erkänner att en rättslig lösning är till nackdel för personer med funktionsnedsättning eller barn med funktionsnedsättning, att hon berövas eller missgynnas i förhållande till personer utan funktionsnedsättning, kommer ombudsmannen att lägga fram ett förslag om ändring av denna rättsliga lösning.

Byrån för ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning (ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning) tar emot enskilda klagomål från personer med funktionsnedsättning och personer som arbetar för deras räkning, behandlar fall av kränkningar av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och i kontakt med de institutioner som ansvarar för dessa frågor försöker man hitta den mest gynnsamma lösningen. Ombudsmannen för personer med funktionsnedsättning ger råd till personer med funktionsnedsättning om hur de kan utöva och skydda sina rättigheter och intressen.

Skydd för personuppgifter

Byrån för skydd av personuppgifter

Martićeva 14
10 000 Zagreb

tfn: Tfn + 385 460 90 00
+385 4609–099
e-post: Azop@azop.hr http
://

Byrån för skydd av personuppgifter är en juridisk person med offentliga befogenheter som självständigt och oberoende utför uppgifter inom sitt uppdrag och sin behörighet. Byråns verksamhet består i att utföra administrativa och yrkesmässiga uppgifter som rör skydd av personuppgifter. Byrån övervakar, inom ramen för sina offentliga befogenheter, genomförandet av skyddet av personuppgifter, pekar på upplevda missbruk av insamlingen av personuppgifter, upprättar en förteckning över stater och internationella organisationer som har lämplig reglering av skyddet av personuppgifter, handlägger ansökningar om fastställande av en överträdelse av de rättigheter som garanteras genom lagen om skydd av personuppgifter och för ett centralt register över insamling av personuppgifter.

Kostnadsfri rättshjälp

I och med antagandet av lagen om kostnadsfri rättshjälp började justitieministeriet utföra den omfattande och utmanande uppgiften att inrätta ett system för kostnadsfri rättshjälp.

Rättshjälpssystemet gör det möjligt för missgynnade medborgare att anlita en advokat och få rättshjälp för enskilda rättsliga åtgärder och lika tillgång till rättsliga och administrativa förfaranden.

 

Mottagare av kostnadsfri rättshjälp

Rättshjälpsmottagare i den mening som avses i lagen om kostnadsfri rättshjälp är

 • medborgare i Kroatien
 • ett barn som inte är kroatisk medborgare och som är ensamkommande i Kroatien av en vuxen som är ansvarig enligt lag
 • utlänningar som tillfälligt uppehåller sig på ömsesidig grund och utlänningar med permanent uppehållstillstånd
 • utlänningar med tillfälligt skydd
 • utlänningar som vistas olagligt och utlänningar med kortare vistelser i förfaranden för antagande av ett utvisningsbeslut eller ett beslut om återvändande
 • asylsökande, asylsökande och utlänningar som åtnjuter subsidiärt skydd samt deras familjemedlemmar som är lagligen bosatta i Kroatien, i förfaranden där rättshjälp inte beviljas dem enligt särskild lag.

Tillhandahållare av kostnadsfri rättshjälp

I lagen om kostnadsfri rättshjälp föreskrivs följande:

 • advokater,
 • godkända sammanslutningar
 • juridiska kliniker
 • Statliga förvaltningskontor i län

Typer av kostnadsfri rättshjälp

Typer av kostnadsfri rättshjälp är primär rättshjälp och sekundär rättshjälp.

 

Primär rättshjälp

Formerna för primär rättshjälp ska vara följande:

 • allmän rättslig information
 • juridisk rådgivning
 • lämna inlagor till offentligrättsliga organ, Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och internationella organisationer i enlighet med internationella fördrag och sådana organs verksamhetsregler,
 • företrädande i förfaranden inför offentligrättsliga organ
 • rättshjälp vid uppgörelse i godo utanför domstol.

Primär rättshjälp tillhandahålls av statliga förvaltningskontor i fylkeskommuner, auktoriserade sammanslutningar och juridiska kliniker. När byråerna tillhandahåller primär rättshjälp har
de rätt att tillhandahålla allmän juridisk information, juridisk rådgivning och inlagor.

Sökande som söker primär rättshjälp bör kontakta en tillhandahållare av primär rättshjälp direkt.

 

Sekundär rättshjälp

Formerna för sekundär rättshjälp är följande:

 • juridisk rådgivning
 • yttra sig inför arbetsgivaren för att skydda arbetstagarnas rättigheter
 • framställande av yttranden i rättsliga förfaranden
 • representation i rättsliga förfaranden
 • rättshjälp för uppgörelse i godo
 • befrielse från betalning av rättegångskostnader
 • befrielse från betalning av domstolsavgifter.

Sekundär rättshjälp tillhandahålls av advokater.

Med tanke på typen av förfarande kan sekundär rättshjälp beviljas i följande förfaranden:

 • om sakrätt, utom fastighetsregisterförfaranden
 • från anställningsförhållanden
 • från familjeförhållanden, utom i samband med skilsmässoförfaranden genom ömsesidig överenskommelse om makarna inte har några underåriga, gemensamma eller adopterade barn eller barn över vilka de utövar föräldraansvar efter majoritet,
 • verkställighets- och säkerhetsförfaranden i samband med verkställighet eller säkerhetsåtgärder i samband med förfaranden för vilka rättshjälp kan beviljas enligt bestämmelserna i denna lag,
 • uppgörelse i godo
 • undantagsvis, i alla andra administrativa och civilrättsliga förfaranden där ett sådant behov beror på sökandens och hushållets särskilda levnadsförhållanden, i enlighet med det grundläggande syftet med rättshjälpslagen.

Förfarandet för beviljande av sekundär rättshjälp inleds genom att en ansökan lämnas in till den behöriga statliga myndigheten i länet eller till det behöriga förvaltningsorganet i staden Zagreb.

I enlighet med bestämmelserna i lagen om kostnadsfri rättshjälp ska en person som vill få rättshjälp lämna in en ifylld ansökan om rättshjälp till den statliga förvaltningen i länet beroende på sökandens bostadsort. Ansökan ska också åtföljas av ett skriftligt uttryckligt samtycke från sökanden och de vuxna medlemmarna i hans hushåll till tillstånd att ta del av alla uppgifter om egendomen och att godta sökandens materiella och straffrättsliga ansvar för att påståendena är sanningsenliga.

Ansökningsformuläret kan laddas ned från justitieministeriets webbplats, statliga förvaltningskontor i fylkeskommuner, kommunala domstolar eller socialvårdsmottagningar under deras ordinarie kontorstid.

Ansökan ska lämnas in personligen eller med rekommenderat brev, och inga administrativa avgifter ska tas ut för att lämna in den.

Beviljandet av rättshjälp avser helt eller delvis betalning av rättshjälpskostnader beroende på sökandens ekonomiska situation. Rättshjälpsmottagaren ska, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, kunna bidra med en viss procentsats till rättegångskostnaderna.

Om rättshjälp beviljas enligt en reducerad skala ska skillnaden upp till hela prisbeloppet och ersättningen för advokatens kostnader ersättas av användaren i förhållande till värdet av den åtgärd som vidtagits i enlighet med tariffen för advokatarvoden och ersättning för arvode.

Justitieministeriet behandlar överklaganden från personer som ansöker om rättshjälp i andra instans, hör i första instans registreringen av föreningar och juridiska kliniker i registret över primära rättshjälpsleverantörer, sköter registret och utför administrativ tillsyn och expertövervakning av de primära rättshjälpsgivarnas arbete.

Information om kostnadsfri rättshjälp finns på justitieministeriets webbplats eller via e-post: mailto:besplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hrBesplatna.pravna.pomoc@pravosudje.hr och vänta sig ett svar så snart som möjligt.

Du kan också ställa eventuella frågor direkt till de statliga förvaltningskontoren i länen.

Gränsöverskridande tvist

En gränsöverskridande tvist är en tvist där den som ansöker om rättshjälp har sin hemvist eller är bosatt i en annan medlemsstat i Europeiska unionen än den medlemsstat där domstolen är belägen eller där domen ska verkställas.

Rättshjälp i gränsöverskridande tvister beviljas i civilrättsliga och handelsrättsliga ärenden, medlingsförfaranden, förlikning utanför domstol, verkställighet av officiella handlingar och juridisk rådgivning i dessa förfaranden, medan bestämmelserna om gränsöverskridande tvister inte är tillämpliga på skatteförfaranden och andra administrativa förfaranden.

En sökande som har sin hemvist eller är bosatt i Kroatien och som ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i en annan medlemsstat i Europeiska unionen ska lämna in en ansökan till kontoret på den ort där han eller hon är bosatt eller bosatt. Den behöriga myndigheten ska vidarebefordra begäran till justitieministeriet inom åtta dagar från mottagandet av begäran. Justitieministeriet ska översätta ansökan och bifogade handlingar till det officiella språket eller ett av de officiella språken i Europeiska unionens medlemsstat och i den behöriga mottagande myndigheten och vidarebefordra dem till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där domstolen är belägen eller där verkställighet av domen begärs (mottagande myndighet) inom 15 dagar från mottagandet av begäran. Om rättshjälp inte beviljas ska sökanden ersätta översättningskostnaderna.

Sökanden kan också vända sig direkt till den myndighet som är behörig att ta emot ansökan i den EU-medlemsstat där domstolen är belägen eller där domen ska verkställas.

En sökande som har sin hemvist eller är bosatt i en EU-medlemsstat och som ansöker om rättshjälp i en gränsöverskridande tvist vid en domstol i Kroatien har rätt till rättshjälp i enlighet med bestämmelserna i lagen om fri rättshjälp. Sökanden eller den behöriga myndigheten i den medlemsstat där han eller hon är bosatt eller bosatt (översändande myndighet) ansöker om rättshjälp i Kroatien hos justitieministeriet (mottagande myndighet). Formulären och verifikationerna ska lämnas in på kroatiska, annars kommer ansökan att avslås.

Ansökan ska göras på det formulär som fastställs i kommissionens beslut 2004/844/EG av den 9 november 2004 om fastställande av formen för ansökningar om rättshjälp enligt direktiv 2003/8/EG för att förbättra möjligheterna till domstolsprövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister.
Senaste uppdatering: 16/11/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.