Nationella specialdomstolar

Гърция

I detta avsnitt ges information om organisationen av specialdomstolar i Grekland.

Съдържание, предоставено от
Гърция

Revisionsrätten

Revisionsrätten är, i enlighet med artikel 98 i konstitutionen, en högsta domstol av dubbel karaktär med dömande och administrativ funktion. Den behåller sin dömande karaktär när den utövar sina administrativa befogenheter. Revisionsrätten har en liknande sammansättning som Consiglio di Stato. Revisionsrätten ska utföra sina uppgifter i plenum, i tre avsnitt och steg.

Dess huvuduppgifter är följande:

  • Kontroll av statliga och lokala myndigheters eller andra offentligrättsliga juridiska personers utgifter.
  • Granskning av kontrakt av högt ekonomiskt värde som staten eller en person som är likställd med är avtalspart.
  • Revision av räkenskaperna för offentliga räkenskapsförare och lokala myndigheter eller andra offentligrättsliga organ
  • Yttrande om lagförslag om pensioner eller erkännande av en tjänst för beviljande av rätt till pension.
  • Utarbeta och lägga fram en rapport för parlamentet om läget och balansräkningen för staten
  • Tvist om beviljande av pensioner.
  • Att avgöra mål som rör civila eller militära tjänstemäns ansvar för skada som orsakats av uppsåt eller oaktsamhet i staten.

Revisionsrättens beslut kan inte prövas av statsrådet.

Andra specialdomstolar

Militärdomstol, sjödomstol och handelsdomstol

Det rör sig om särskilda brottmålsdomstolar. Alla brott som begås av militär personal inom armén, flottan eller luftfarten omfattas (utan undantag) av ovannämnda domstolars behörighet.

Högsta specialdomstolen

Högsta specialdomstolen (Supreme Court of Justice) är en specialdomstol som har ställning som författningsdomstol i den meningen att de flesta tvister som omfattas av dess behörighet är av konstitutionell karaktär. I synnerhet föreskrivs det i artikel 100 i konstitutionen och har en särskild behörighet att bedöma giltigheten av parlamentsval, förverkande av en ledamot eller att undanröja konflikter mellan de tre högsta domstolarna i landet. ADP:s domar är slutgiltiga och kan därför inte överklagas.

Den består av statsrådets ordförande, ordföranden för Högsta domstolen, revisionsrättens ordförande, de fyra statsråden och fyra ämbetsmän vid Högsta domstolen (som utses till ledamöter genom lottning vartannat år).

Ordförandeskapet i domstolen ska innehas av de äldsta presidenterna i statsrådet eller högsta domstolen. När den behandlar mål som rör undanröjande av konflikter och lösning av tvister som rör materiell författningsstridighet eller begreppet formell lag, ska två ordinarie professorer i juridikskolor vid grekiska universitet läggas till i sammansättningen av de två permanenta professuren i juridikskolor.

Särskild förtalsrätt

Denna domstol föreskrivs i artikel 99 i konstitutionen och lag 693/1977 och överklaganden av straffrättsliga förfaranden mot rättstjänstemän. Statsrådets ordförande består av statsrådets ordförande och en rådgivare till domstolen, en eachice, en rådgivare till revisionsrätten, två ordinarie professorer i juridikskolor vid grekiska universitet och två advokater (medlemmar i Högsta disciplinnämnden för advokater, som utses genom lottning).

Särskild domstol för ministeransvar

Denna domstol föreskrivs i artikel 86 i konstitutionen.

Sex ledamöter av statsrådet och sju ledamöter av Högsta kassationsdomstolen, som kallats av parlamentets talman efter att ha åtalats, ska inrättas för varje enskilt fall av sex ledamöter av statsrådet och sju ledamöter av Högsta domstolen. Rättegången ska äga rum i form av ett offentligt sammanträde i parlamentet och styras av ledamöterna i de ovannämnda högsta domstolarna – som måste ha utsetts eller befordrats innan de lämnar in ett förslag om lagföring. Den särskilda domstolen leds av den högsta rangordningen bland de ledamöter av Högsta domstolen som valts genom lottning och, när det gäller ledamöter i samma lönegrad, av den högsta tjänstgörande befattningen. Åklagaren ska vara ledamot av Högsta kassationsdomstolens åklagarmyndighet, som ska tillsättas med sin suppleant.

Domstolen ska vara behörig att pröva mål som rör brott som begås av regeringsmedlemmar eller statssekreterare vid utövandet av deras uppdrag, under förutsättning att parlamentet hänskjuter ärendet till den domstolen.

Specialdomstol för arbetsdomstolen

Denna domstol föreskrivs i artikel 88 i konstitutionen.

Den består av ledamöter av den särskilda domstol som föreskrivs i artikel 99 i konstitutionen, med deltagande av ytterligare en ordinarie lärare och ytterligare en advokat.

Den ansvarar för att pröva tvister om (alla typer av) löner och pensioner för tjänstemän inom rättsväsendet, om lösningen av de berörda rättsfrågorna sannolikt kommer att påverka löne-, pensions- eller skattesituationen för en större krets av personer.

Juridiska databaser

En sammanfattning av det vägledande antalet beslut finns på revisionsrättens webbplats.

Relevanta länkar

Revisionsrätten

Senaste uppdatering: 29/09/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.