Oikeudelliset ammatit

Chipre

Contenido facilitado por
Chipre

Oikeusalan ammatit – johdantoa

Muiden alojen asiantuntijat

Kyproksella ei ole tähän liittyviä ammatteja, kuten notaareja. Kaikki oikeustoimiin liittyvät asiat kuuluvat asianajajan toimivaltaan, ja ainoastaan Kyproksen asianajajaliiton jäsenet voivat toimia asiaa koskevan lainsäädännön puitteissa. Eläkkeellä olevat lakimiehet voivat luonnollisesti jatkaa työtään yrityksen sisäisenä oikeudellisena neuvonantajana sekä nykyisissä toimistoissa että muissa organisaatioissa.

Sellaisten henkilöiden ryhmä, joita voidaan pitää toisiinsa liittyvinä ammatteina, on asianajaja, jota varten on myös asiaa koskevaa lainsäädäntöä. Asianajajasta voi tulla henkilö, jolla on toisen asteen oppilaitoksen päättötodistus ja joka on työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään 6 kuukautta asianajotoimistossa ja jolla ei ole pätevyyttä, toimitettuaan hakemuksen sen maakunnan alioikeuden kirjaajalle, jossa hakija tai ehdokas työskentelee.

Syyttäjät (yleiset syyttäjät)

Organisaatio

Yleinen

Tasavallan oikeudellisen neuvonantajan lisäksi tasavallan oikeusministeri johtaa oikeudellista yksikköä ja hoitaa samalla syyttäjälaitoksen johtajan tehtäviä.

Oikeusministerin johtamassa valtion oikeudellisessa yksikössä on lakimiehiä, joista osa on erikoistunut rikosoikeuteen ja käsittelee korkeimman oikeuden käsittelemiä asioita. Kaikissa tapauksissa asiasta on ilmoitettava oikeusministeriölle, joka antaa asiaa koskevat ohjeet.

Valtion oikeudellisen yksikön jäsenten lisäksi julkisen hoidon tehtäviä hoitavat Kyproksen poliisin jäseniksi palkatut henkilöt, jotka ovat oikeushenkilöitä ja joilla on kelpoisuus harjoittaa asianajajan ammattia. Asianomaisten henkilöiden henkilöllisyydestä huolimatta yleisen syyttäjän tehtäviä hoitaessaan he kuuluvat yleisen syyttäjän alaisuuteen ja ovat vastuussa hänelle syyttäjänä tehdystä työstä. Tasavallan oikeusministerillä on näiden henkilöiden työn osalta samat valtuudet kuin oikeudellisen yksikön asianajajilla.

Poikkeustapauksissa oikeusministerillä on valtuudet siirtää tiettyjen asioiden käsittely asianajajan ammattia harjoittaville päteville asianajajille.

Syyttäjien rooli ja tehtävät

Rikostuomioistuinten syyttäjäviranomaista johtavat poliisin syyttäjävirastoissa työskentelevät lakimiehet, mutta tämä ei tietenkään sulje pois sitä mahdollisuutta, että erityistapauksissa tämä tehtävä voidaan antaa jollekin oikeudellisen yksikön jäsenistä, kun taas Assize Courteissa syyttäjän osoitteen hoitavat oikeudellisen yksikön lakimiehet. Riippumatta siitä, kuka johtaa valtakunnansyyttäjää, he kaikki kuuluvat yleisen syyttäjän toimivaltaan. syyttäjä voi puuttua asiaan ja joskus keskeyttää syytetoimet milloin tahansa.

Kuten edellä on mainittu, oikeudellista yksikköä johtaa tasavallan oikeusministeri, jota avustaa apulaisoikeusministeri. Tämän jälkeen tulevat tasavallan yleiset syyttäjät, tasavallan vanhemmat lakimiehet ja tasavallan asianajajat. Yksi tasavallan virallisista syyttäjistä on rikososaston johtaja, joka viittaa aina oikeusministeriöön.

Kuulemisjärjestelmä on kiistanalainen. Syyttäjä esittelee käytettävissään olevat todistajanlausunnot, ja syyttäjän kutsumia todistajia kuullaan, kuulustellaan ja arvioidaan. Kun syyttäjä on kutsunut todistajat kuultavaksi, tuomioistuimen on päätettävä, onko syyttäjäviranomainen luonut fumus boni juriksen. Jos näin on, vastaaja haastetaan vastaamaan ja yhteisöjen tuomioistuin ilmoittaa vastaajalle, että hän voi kutsua omat todistajansa kuultavaksi ja antaa todistajanlausunnon valan nojalla, jos syyttäjä kuulee sekä hänen todistajiaan että häntä itseään. muussa tapauksessa hän voi esittää perusteettoman lausuman vastaajan aikomuksesta, eikä häntä tällaisessa tapauksessa kuulla.

Unionin tuomioistuin antaa suullisen käsittelyn päätteeksi tuomion. Jos syytetty vapautetaan syytteestä, hänet vapautetaan syytteestä. Jos tuomio on annettu, vastaajalle on annettava mahdollisuus käyttää puheenvuoro rangaistuksen lieventämiseksi, ja kun kaikki menettelyt on saatettu päätökseen, tuomioistuin määrää asianmukaisen seuraamuksen.

Tuomarit

Organisaatio

Kyproksen oikeuslaitoksen rakenne on hyvin yksinkertainen.

Korkein oikeus

Korkein oikeus perustettiin vuonna 1964 annetun lain (laki 33/1964) säännösten perusteella sen jälkeen, kun sekä korkeimman oikeuden että korkeimman perustuslakituomioistuimen presidentit olivat eronneet ja vetäytyneet virasta, mikä johti näiden kahden tuomioistuimen lakkauttamiseen, koska turkkilaisen yhteisön edustajat eri valtiollisissa instituutioissa eivät olleet läsnä eivätkä antaneet hyväksyntäänsä tarvittaville päätöksille.

Korkeimman oikeuden jäsenet nimittää Kyproksen tasavallan presidentti, ja heillä on tällä hetkellä 13 henkilöä, joista yksi nimitetään presidentiksi. Korkeimman oikeuden jäsenet voidaan nimittää korkeimman oikeuden jäseniksi, joilla on todennäköisesti vähintään 12 vuoden kokemus asianajajan ammatin harjoittamisesta, ja he voivat olla luonteeltaan varauksettomia.

Rikostuomioistuimet (Κακουργιοδικεία)

Assize Court on tasavallan korkein oikeus (High Court of Criminal Court), johon kuuluu kolme tuomaria, presidentti, ylempi piirituomari ja piirituomari. Korkein oikeus nimittää korkeimman oikeuden jäsenet kahdeksi vuodeksi, ja he kuuluvat alemman oikeusasteen tuomioistuimen presidentteihin, ylemmän oikeusasteen tuomareihin ja alemman oikeusasteen tuomareihin.

Käräjäoikeudet

Kaikissa Kyproksen tasavallan maakunnissa toimii piirituomioistuimia, joilla on täysi harkintavalta ja jotka eivät kuulu korkeimman oikeuden ja jäljempänä mainittujen erityistuomioistuinten toimivaltaan. Piirituomioistuinten tuomarit jakautuvat piirituomioistuinten presidentteihin, ylempiin piirituomioistuimiin ja piirikuntien tuomareihin. Korkein oikeus nimittää, siirtää ja ylentää piirituomarit.

Perhetuomioistuimet

Perhetuomioistuimet on perustettu perhetuomioistuimista annetun lain (laki 23/90) nojalla. niissä on kolme jäsentä, joista kummallakin on puheenjohtaja ja kaksi siirronsaajaa. Nämä henkilöt ovat lainopillisesti päteviä, ja heidän on täytynyt harjoittaa asianajajan ammattia ennen nimittämistään.

Vuokranvalvontatuomioistuin

Erityistuomioistuimessa on kolme tuomaria, jotka koostuvat puheenjohtajasta ja kahdesta puheenjohtajasta. Virkamiestuomioistuimen presidentin on oltava asianajaja, joka on harjoittanut asianajajan ammattia vähintään niin monta vuotta kuin on tarpeen piirituomioistuimen toimipaikkaan nimittämiseksi.

Industrial Dispute Tribunal

Rent Control Courtin tavoin työtuomioistuimessa on kolme tuomaria, joihin kuuluu presidentti ja kaksi presidenttiä. Presidentti on oikeushenkilö, jonka on täytynyt harjoittaa asianajajan ammattia 5 vuoden ajan ennen nimittämistä tuomioistuimen kotipaikkaan.

Sotilasrikostuomioistuin

Viimeinen erityistuomioistuin on sotilastuomioistuin, jonka puheenjohtajana toimii oikeushenkilö, jolla on arvostettu asema ja jolla oli nimittämishetkellä kelpoisuus tulla nimitetyksi käräjäoikeuden toimipaikkaan. Sotilastuomioistuimen presidentti on vähintään everstiluutnantti. Sotilastuomioistuimen presidentit kuuluvat sotilasluokkaan ja ovat pysyviä sotilaita.

Indeksi

Korkeimman oikeuden verkkosivustolla on joitakin yleisiä tietoja Kyproksen tuomioistuimista.

Asema ja tehtävät

Korkein oikeus

Korkein oikeus toimii muutoksenhakutuomioistuimena kaikissa muissa Kyproksen tasavallan tuomioistuimissa tehdyissä valituksissa, mutta se toimii myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena useissa asioissa, kuten hallinto-oikeudessa ja yksityisoikeudellisissa tuomioistuimissa. Se käsittelee myös certiorari-, mandamus- ja muita kysymyksiä, valvoo kaikkien muiden Kyproksen tasavallan tuomioistuinten moitteetonta toimintaa ja muun muassa valvoo oikeuslaitoksen jäseniä kurinpidollisesti.

Rikostuomioistuimet (Κακουργιοδικεία)

Tiettyjä erityisiä erittäin vakavia rikoksia lukuun ottamatta kullakin rikostuomioistuimella on toimivalta käsitellä ensimmäisenä oikeusasteena kaikki rikokset, jotka ovat rikoslain tai muun lain mukaan rangaistavia ja jotka on tehty tasavallan tai Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvien tukikohta-alueiden alueella ja joissa on osallisina kyproslaisia joko oikeudenloukkaajina tai uhreina tai missä tahansa muussa maassa, kun syytetty on ollut tasavallan palveluksessa, tai aluksessa tai ilma-aluksessa, joka sijaitsee tasavallan alueella tai muilla alueilla ja tällaisilla ehdoilla.

Käräjäoikeudet

Presidentin muodostamalla käräjäoikeudella on toimivalta käsitellä ja ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena kaikki hänen paikalliseen toimivaltaansa kuuluvat asiat.

Kukin vanhempi piirituomari tai piirituomari on toimivaltainen (tietyin poikkeuksin) päättämään kaikista kanteista, joissa riita-asian arvo tai riita-asian arvo on enintään 500.000,00 euroa ylemmän piirituomarin osalta ja 100.000,00 euroa, jos kyseessä on piirituomari

Käräjäoikeuksien rikosoikeudellinen toimivalta ulottuu kaikkiin yhteisöjen tuomioistuimen provinssissa tehtyihin rikoksiin, joiden osalta lakisääteinen rangaistus ei ylitä viittä vuotta pidempää vankeutta tai enintään 50.000,00 euron sakkoa tai molempia, ja se voi myös määrätä uhrille enintään 6.000,00 euron suuruisen korvauksen.

Kaikkiin käräjäoikeuksien päätöksiin, olivatpa ne rikosoikeudellisia tai poliittisia, voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta rajoituksetta.

Erikoistuomioistuimet

Perhetuomioistuinten toimivalta ulottuu lähes kaikkiin avioliittoa koskeviin asioihin. Vuokraoikeuden toimivalta rajoittuu vuokrattuja rakennuksia koskevien riitojen ratkaisemiseen. Labour Courtin toimivalta ulottuu ainoastaan työnantajan ja työntekijän välisiin suhteisiin erityisesti silloin, kun työntekijä irtisanotaan ja hän väittää, että irtisanominen on kohtuuton. Sotilastuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään rikosasioita, joissa on osallisena kansalliskaartin jäseniä tai joissa on rikottu kansalliskaartin sääntöjä.

Kaikkiin edellä mainittujen tuomioistuinten päätöksiin voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta.

Oikeusalan ammatin organisaatio: Asianajajat

Kyproksen tasavallassa on käytössä yhtenäinen järjestelmä lakiasiainpalvelujen tarjoamiseksi, ja kaikkia näiden palvelujen tarjoajia kutsutaan asianajajiksi riippumatta siitä, missä maassa he ovat opiskelleet ja mikä on heidän oikeustieteen opintojensa aikana suorittamansa korkeakoulututkinto.

Verkossa on varmasti asianajajan opas, johon asianajajilla ja tuomareilla on vapaa pääsy, mutta myös suurelle yleisölle edellyttäen, että he maksavat jäsenmaksun.

Oikeudelliset tietopankit

Ei ole virallista verkkosivustoa, jolla tuomiot julkaistaan. Joitakin viimeaikaisia tuomioita on julkaistu korkeimman oikeuden verkkosivustolla.

On olemassa useita yksityisiä verkkosivustoja, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua oikeuskäytäntöön joko maksua vastaan tai maksutta. Erityisesti leginetcy —verkkosivusto, joka koskee lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja hallinnollisia määräyksiä ja joka on maksuton asianajajille, tuomareille ja julkishallinnon yksiköille. Kaikkien muiden henkilöiden, jotka haluavat käyttää edellä mainittua verkkosivustoa, on maksettava tilausmaksu. Toinen verkkosivusto on CyLaw, joka käsittelee oikeustapauksia ja on maksuton kaikille, jotka haluavat tutustua siihen.

Lakimiehet/oikeudelliset neuvonantajat

Kuten Kyproksessa aiemmin mainittiin, asianajajan/oikeudellisen neuvonantajan ammattia varten on olemassa yhtenäinen järjestelmä.

Notaarit

Notaarin ammatti Kyproksessa ei ole tiedossa. Notaarien Kyproksella tavallisesti suorittamista töistä vastaavat lakimiehet.

Muut oikeusalan ammatit

Kyproksen tasavallassa esitetään jäljempänä luetellut asianajajan ammattiin liittyvät ammatit.

Rekisterinpitäjät

Kirjaajat nimittää korkein oikeus, ja he ovat tuomioistuimen kirjaajia, jotka ovat yleensä lakimiesten keskuudesta ja joilla on hyvä lainopillinen koulutus. Rekisterinpitäjillä on asiaa koskevan lainsäädännön mukaisia erityistehtäviä. Korkeimman oikeuden tätä tarkoitusta varten nimittämä ylempi kirjaaja tai kirjaaja toimii tuomioistuimen henkilöstöpäällikkönä ja yleisen valvonnan alaisena.

Rahoittajat

Myöntäjiä on kahdenlaisia. Toinen luokka kuuluu yksityiselle sektorille ja rajoittuu erilaisten tuomioistuinasiakirjojen tiedoksiantoon, ja toinen koskee henkilöitä, jotka kuuluvat tuomioistuinten henkilöresursseihin ja jotka vastaavat pääasiassa tuomioistuinten päätösten täytäntöönpanosta.

Lakimiesavustajat

Asianajajan pätevyys myönnetään sen jälkeen, kun hän on työskennellyt 6 kuukautta asianajotoimistossa ja tehnyt hakemuksen sen maakunnan alioikeuden kirjaajalle, jossa hakija tai ehdokas työskentelee.

Linkkejä

Ylimmän syyttäjän virasto.

Korkein oikeus

Päivitetty viimeksi: 19/11/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.