Juridisko profesiju veidi

Chipre

Contenido facilitado por
Chipre

Juridiskās profesijas – Ievads

Citas saistītās profesijas

Kiprā nav saistītu profesiju, piemēram, notāru. Viss, kas saistīts ar tiesību aktiem, ir jurista kompetencē, un tikai Kipras Advokātu kolēģijas locekļi var rīkoties saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem. Protams, pensionēti juristi var turpināt strādāt par iekšējiem juridiskajiem konsultantiem gan esošajos birojos, gan citās organizācijās.

To personu kategorija, kuras var uzskatīt par saistītām profesijām, ir advokāta kategorija, uz kuru attiecas arī attiecīgie tiesību akti. Advokāts var kļūt par jebkuru personu, kurai ir vidējās izglītības atestāts un kura vismaz 6 mēnešus pēc kārtas ir strādājusi advokātu birojā bez kvalifikācijas, pēc tam, kad ir iesniegusi pieteikumu tās provinces rajona tiesas sekretāram, kurā atrodas advokātu birojs, kurā kandidāts vai kandidāts ir nodarbināts.

Prokurori (prokurori)

Organizācija

Vispārēja

Republikas ģenerālprokurors ne tikai ir Republikas juridiskais padomnieks, bet arī vada Juridisko dienestu un vienlaikus pilda prokuratūras direktora pienākumus.

Valsts juridiskajā dienestā, ko vada ģenerālprokurors, strādā juristi, no kuriem daži ir specializējušies krimināltiesībās un izskata Augstākās tiesas izskatītās lietas. Visos gadījumos par to informē ģenerālprokuroru, un tas sniedz attiecīgas pamatnostādnes.

Papildus Valsts juridiskā dienesta darbiniekiem valsts aprūpes pienākumus veic personas, kas pieņemtas darbā kā Kipras policijas spēku locekļi un ir juridiskas personas, kuras ir kvalificētas praktizēt advokāta profesijā. Neraugoties uz attiecīgo personu identitāti, prokuratūras pienākumu izpildes laikā tās pieder ģenerālprokuroram un ir atbildīgas viņa priekšā par darbu, kas veikts kā prokuratūra. Republikas ģenerālprokuroram ir tādas pašas pilnvaras attiecībā uz šo personu veikto darbu kā Juridiskā dienesta advokātiem.

Izņēmuma gadījumos ģenerālprokurors ir pilnvarots deleģēt un deleģēt konkrētu lietu izskatīšanu kvalificētiem advokātiem, kuri praktizē advokāta profesijā.

Prokuroru loma un uzdevumi

Prokuratūru rajona krimināltiesās vada juristi, kas strādā policijas prokuratūrās, protams, neizslēdzot iespēju, ka konkrētos gadījumos šo uzdevumu var uzticēt vienam no Juridiskā dienesta locekļiem, savukārt pirms Assize tiesām prokurora adresi veic Juridiskā dienesta advokāti. Neatkarīgi no tā, kurš vada ģenerālprokuroru, tie visi ir ģenerālprokurora jurisdikcijā, kurš jebkurā laikā var iejaukties un dažkārt apturēt jebkādu kriminālvajāšanu.

Kā minēts iepriekš, Juridisko dienestu vada Republikas ģenerālprokurors, kuram palīdz ģenerālprokurora palīgs. Tam seko Republikas prokurori, Republikas vecākie juristi un Republikas advokāti. Viens no republikas prokuroriem ir Krimināllietu departamenta vadītājs, kurš vienmēr atsaucas uz ģenerālprokuroru.

Dzirdes sistēma ir pretrunīga. Prokurors iesniedz tā rīcībā esošos liecinieku materiālus un prokuratūras uzaicinātos lieciniekus nopratina, nopratina un pārskata. Pēc tam, kad prokuratūra ir uzaicinājusi lieciniekus, tiesai ir jāizlemj, vai prokuratūra ir izveidojusi fumus boni juris. Ja tas tā ir, tad apsūdzēto sauc pie atbildības un Tiesa informē apsūdzēto, ka viņš var uzaicināt pats savus lieciniekus un sniegt liecību ar zvērestu, ja šādā gadījumā apsūdzība nopratinās gan viņa lieciniekus, gan viņu pašu. Pretējā gadījumā viņš var sniegt nepamatotu liecību no apsūdzētā nodoma, un šādā gadījumā viņš netiks nopratināts.

Tiesas sēdes beigās Tiesa pasludina spriedumu. Attaisnošanas gadījumā apsūdzētais tiek attaisnots un attaisnots. Notiesāšanas gadījumā aizstāvībai dod iespēju izteikties par soda mīkstināšanu, un pēc tam, kad tiesvedība ir pabeigta, Tiesa piemēro attiecīgu sodu.

Tiesneši

Organizācija

Tiesu funkcijas struktūra Kiprā ir ļoti vienkārša.

Augstākā tiesa

Augstākā tiesa tika izveidota, pamatojoties uz tā noteikumiem par 1964. gada Tiesu (Dažādu noteikumu) likumu [Likums 33/1964] pēc Augstākās tiesas un Augstākās Konstitucionālās tiesas priekšsēdētāju atkāpšanās un atsaukšanas, kā rezultātā šīs divas tiesas tika faktiski likvidētas, jo Turcijas kopienas pārstāvji dažādās valsts iestādēs nepiedalījās un nepiekrita nepieciešamajiem lēmumiem.

Augstākās tiesas locekļus ieceļ Kipras Republikas prezidents, un pašlaik tajos ir 13 personas, no kurām vienu ieceļ par priekšsēdētāju. Augstākās tiesas locekļus var iecelt par Augstākās tiesas locekļiem ar vismaz 12 gadus ilgu iespējamo advokatūras praksi, un viņiem var būt nekvalificēts raksturs.

Zvērināto tiesas (Κακουργιοδικεία)

Zvērināto tiesa ir Republikas Augstākā krimināltiesa, un tajā ir trīs tiesneši, priekšsēdētājs, vecākais rajona tiesnesis un rajona tiesnesis. Augstākās tiesas locekļus uz diviem gadiem ieceļ Augstākā tiesa, un viņi ir attiecīgi apgabaltiesas priekšsēdētāju, vecāko rajonu tiesnešu un rajonu tiesnešu pakāpēs.

Rajonu tiesas.

Rajona tiesas ar neierobežotu jurisdikciju ārpus Augstākās tiesas jurisdikcijas un turpmāk minēto īpašo tiesu jurisdikcijas darbojas katrā Kipras Republikas provincē. Apgabaltiesneši ir iedalīti apgabaltiesu priekšsēdētājiem, vecākajiem apgabaltiesnešiem un apgabaltiesnešiem. Apgabala tiesnešus ieceļ amatā, pārceļ un paaugstina Augstākā tiesa.

Ģimenes lietu tiesas

Ģimenes lietu tiesas ir izveidotas, pamatojoties uz Ģimenes lietu tiesu likumu (Likums 23/90), un tās ir trīs locekļi, no kuriem katrā ir priekšsēdētājs un divi cesionāri. Šīs personas ir juridiski kvalificētas un pirms iecelšanas amatā tām ir jābūt sekmīgi strādājušām advokāta profesijā.

Īres kontroles tribunāls

Šajā specializētajā tiesā ir trīs tiesneši, kuru sastāvā ir priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāji. Tiesas priekšsēdētājs ir advokāts, kas vismaz tik gadus ir sekmīgi strādājis advokāta profesijā, cik nepieciešams iecelšanai rajona tiesas atrašanās vietā.

Darba strīdu tribunāls

Tāpat kā Rentkontroles tiesā, Darba tiesas sastāvā ir trīs tiesneši, kuru sastāvā ir priekšsēdētājs un divi priekšsēdētāji. Priekšsēdētājs ir juridiska persona, kurai ir jābūt praktizējušai advokāta profesijā 5 gadus pirms iecelšanas Tiesas mītnē.

Militārā krimināltiesa

Pēdējā specializētā tiesa ir Militārā tiesa, kuru vada juridiska persona ar atzītu locus standi, kas iecelšanas brīdī bija kvalificējama kā rajona tiesas atrašanās vieta. Militārās tiesas priekšsēdētājs ir vismaz pulkveža pakāpes goda militārais virsnieks. Militārās tiesas priekšsēdētāji pieder pie militārām grupām un ir pastāvīgi karavīri.

Indekss

Ir pieejama Augstākās tiesas tīmekļa vietne, kurā sniegta vispārīga informācija par Kipras tiesām.

Loma un uzdevumi

Augstākā tiesa

Augstākā tiesa darbojas kā Apelācijas tiesa visu pārējo Kipras Republikas tiesu apelācijās, bet darbojas arī kā Pirmās instances tiesa dažādos jautājumos, piemēram, administratīvajās tiesībās un privātās tiesās. Tā nodarbojas arī ar jautājumiem par certiorāriem, mandamus un citiem, vienlaikus uzraugot visu pārējo Kipras Republikas tiesu pareizu darbību un cita starpā veicot tiesu iestāžu locekļu disciplināro kontroli.

Zvērināto tiesas (Κακουργιοδικεία)

Izņemot konkrētus īpaši smagus nodarījumus, katrai Assize tiesai ir jurisdikcija pirmajā instancē izskatīt visus nodarījumus, kas sodāmi saskaņā ar Kriminālkodeksu vai jebkuru citu likumu un kas izdarīti Republikas vai Suverēno bāzu teritoriju robežās, iesaistot Kipras iedzīvotājus vai nu kā pārkāpējus vai cietušos, vai jebkurā citā valstī, kamēr apsūdzētais bija dienestā republikā vai uz kuģa vai gaisa kuģa, kas atrodas republikā vai šādās citās vietās, un ar šādiem nosacījumiem.

Rajonu tiesas.

Rajona tiesai, kuras sastāvā ir priekšsēdētājs, ir jurisdikcija izskatīt un izlemt pirmajā instancē jebkuru prasību, kas ir viņa vietējā jurisdikcijā.

Katram vecākajam rajona tiesnesim vai rajona tiesnesim ir kompetence (ar dažiem izņēmumiem) lemt par jebkuru lietu, kurā strīda summa vai strīda vērtība nepārsniedz EUR 500 000,00 vecākajam rajona tiesnesim un – rajona tiesnesim – EUR 100 000,00.

Rajona tiesu krimināltiesiskā jurisdikcija attiecas uz visiem nodarījumiem, kas izdarīti Tiesas provincē un par kuriem likumā noteiktais sods nepārsniedz brīvības atņemšanu uz vairāk nekā pieciem gadiem vai naudas sodu, kas nepārsniedz EUR 50 000,00 vai abus, un var arī likt izmaksāt cietušajam kompensāciju, kas nepārsniedz EUR 6 000,00.

Visus rajona tiesu lēmumus neatkarīgi no tā, vai tie ir krimināltiesas vai politiski lēmumi, var bez jebkādiem ierobežojumiem pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Specializētās tiesas

Ģimenes lietu tiesu jurisdikcija attiecas uz gandrīz visām laulības lietām. Nomas tiesas kompetencē ir tikai izšķirt strīdus īrējamo ēku gadījumā. Darba tiesas jurisdikcija attiecas tikai uz attiecībām starp darba devēju un darba ņēmēju, it īpaši gadījumos, kad darba ņēmējs tiek atlaists no darba un apgalvo, ka atlaišana ir netaisnīga. Militārās tiesas jurisdikcijā ir izskatīt krimināllietas, kurās iesaistīti Nacionālās gvardes locekļi vai kurās ir pārkāpti Nacionālās gvardes noteikumi.

Visus iepriekš minēto tiesu lēmumus var pārsūdzēt Augstākajā tiesā.

Juridisko profesiju organizācija: Juristi

Kipras Republikā pastāv vienota juridisko pakalpojumu sniegšanas sistēma, un visas personas, kas iesaistītas šādu pakalpojumu sniegšanā, tiek sauktas par juristiem neatkarīgi no valsts, kurā viņi studējuši, un universitātes diploma, kas iegūts studiju laikā.

Protams, pastāv tiešsaistes advokāta rokasgrāmata, kas ir brīvi pieejama ne tikai juristiem un tiesnešiem, bet arī plašai sabiedrībai, ar to saprotot, ka viņi maksā abonēšanas maksu.

Juridiskās informācijas bankas

Nav oficiālas tīmekļa vietnes, kurā būtu publicēti spriedumi. Daži neseni spriedumi ir publicēti Augstākās tiesas tīmekļa vietnē.

Ir vairākas privātas tīmekļa vietnes, kas piedāvā piekļuvi judikatūrai vai nu par maksu, vai bez maksas. Jo īpaši Likumdošanas tīmekļa vietne, kas attiecas uz tiesību aktiem, judikatūru, normatīvajiem administratīvajiem aktiem un ir bezmaksas juristiem, tiesnešiem un valdības departamentiem. Jebkurai citai personai, kas vēlas piekļūt iepriekš minētajai tīmekļa vietnei, ir jāmaksā abonēšanas maksa. Vēl viena tīmekļa vietne ir CyLaw, kas nodarbojas ar tiesas lietām un ir bez maksas pieejama visiem, kas vēlas tām piekļūt.

Advokāti/juridiskie padomdevēji

Kā iepriekš minēts Kiprā, pastāv vienota sistēma jurista/juridiskā konsultanta profesijas praktizēšanai.

Notāri

Notāra profesija Kiprā nav zināma. Darbu, ko parasti veic notāri Kiprā, veic juristi.

Citas juridiskās profesijas

Kipras Republikā ir norādītas turpmāk uzskaitītās profesijas, kas saistītas ar advokatūru.

Reģistratūras

Reģistratorus ieceļ Augstākā tiesa, un viņi parasti ir Tiesas darbinieki no juristiem, un viņiem ir laba juridiskā izglītība. Reģistratūrām ir īpaši pienākumi, kas paredzēti attiecīgajos tiesību aktos. Augstākā ranga kanceleja vai kanceleja, ko šim nolūkam iecēlusi Augstākā tiesa, ir Tiesas personāla vadītājs, un tā veic Tiesas vispārēju uzraudzību.

Devēji

Ir divu kategoriju piešķīrēji. Viena kategorija ir privātajā sektorā, un tā aprobežojas ar dažādu tiesas dokumentu izsniegšanu, bet otra attiecas uz tiem, kas pieder pie tiesu cilvēkresursiem un galvenokārt nodarbojas ar tiesas nolēmumu izpildi.

Juristi

Advokatūras darbinieka kvalifikāciju iegūst pēc 6 mēnešu nostrādāšanas advokātu birojā un pēc pieteikuma iesniegšanas tās provinces rajona tiesas sekretāram, kurā atrodas advokātu birojs, kurā kandidāts vai kandidāts strādā.

Attiecīgās saites

Ģenerālprokurora birojs;

Augstākā tiesa

Lapa atjaunināta: 19/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.