Soorten juridische beroepen

Chipre

Contenido facilitado por
Chipre

Juridische beroepen — Inleiding

Andere vakspecialisten

Er zijn geen verwante beroepen in Cyprus, zoals notarissen. Alles wat verband houdt met rechtshandelingen is een zaak van een advocaat en alleen leden van de orde van advocaten van Cyprus mogen in het kader van de desbetreffende wetgeving handelen. Uiteraard kunnen gepensioneerde advocaten blijven werken als intern juridisch adviseur, zowel in bestaande kantoren als in andere organisaties.

Een categorie personen die als een beroepsgroep kunnen worden beschouwd, is die van een advocaat voor wie ook relevante wetgeving bestaat. Een advocaat kan eenieder worden die in het bezit is van een diploma middelbaar onderwijs en gedurende ten minste 6 opeenvolgende maanden in een advocatenkantoor heeft gewerkt en van ongekwalificeerde aard is, na een verzoek in te dienen bij de Registrar van de arrondissementsrechtbank van de provincie waar het bureau van de orde van advocaten is gevestigd waar de kandidaat of kandidaat werkzaam is.

Procureurs (officieren van justitie)

Organisatie

Algemeen

De procureur-generaal van de Republiek is niet alleen juridisch adviseur van de Republiek, maar is ook hoofd van de Juridische Dienst en vervult tegelijkertijd de functie van directeur van het openbaar ministerie.

De juridische dienst van de staat onder leiding van de procureur-generaal beschikt over advocaten, van wie sommigen gespecialiseerd zijn in strafrecht en zaken behandelen die door het Hooggerechtshof worden behandeld. In alle gevallen wordt de Attorney General hiervan in kennis gesteld en geeft hij de relevante richtsnoeren.

Naast de leden van de juridische dienst van de staat worden openbare zorgtaken verricht door personen die zijn aangeworven als leden van de Cypriotische politie en rechtspersonen zijn en bevoegd zijn om het beroep van advocaat uit te oefenen. Ondanks de identiteit van de betrokkenen behoren zij op het moment van de uitoefening van de taken van de officier van justitie tot de procureur-generaal en zijn zij jegens hem aansprakelijk voor het werk dat zij als openbaar aanklager verrichten. De procureur-generaal van de Republiek heeft ten aanzien van deze personen dezelfde bevoegdheden als voor de advocaten van de Juridische Dienst.

In uitzonderlijke gevallen heeft de procureur-generaal de bevoegdheid om specifieke zaken te delegeren en te delegeren aan gekwalificeerde advocaten die het beroep van advocaat uitoefenen.

Rol en taken van de officieren van justitie

Het openbaar ministerie voor de strafrechtbanken van het district wordt geleid door advocaten die werkzaam zijn in de parketten van de politie, zonder uiteraard uit te sluiten dat deze taak in specifieke gevallen aan een van de leden van de Juridische Dienst kan worden toevertrouwd, terwijl het adres van de aanklager voor de Assize Courts wordt verzorgd door advocaten van de Juridische Dienst. Ongeacht wie de procureur-generaal aanstuurt, vallen zij allemaal onder de jurisdictie van de procureur-generaal, die te allen tijde kan optreden en de strafvervolging kan opschorten.

De Juridische Dienst staat, zoals hierboven vermeld, onder leiding van de procureur-generaal van de Republiek, bijgestaan door de adjunct-procureur-generaal. Dit wordt gevolgd door de procureurs-generaal van de Republiek, de senior juristen van de Republiek en de advocaten van de Republiek. Een van de officieren van justitie van de Republiek is hoofd van de dienst Strafrecht, steeds onder verwijzing naar de procureur-generaal.

Het systeem van hoorzittingen is controversieel. De officier van justitie presenteert het getuigenmateriaal waarover hij beschikt en de getuigen die door het openbaar ministerie zijn opgeroepen, worden gehoord, geïnterviewd en getoetst. Aan het einde van de oproeping van getuigen door het openbaar ministerie moet de rechtbank beslissen of het openbaar ministerie een fumus boni juris heeft gecreëerd. Zo ja, dan wordt de verweerder ter verantwoording geroepen en deelt het Gerecht de verweerder mee dat hij zijn eigen getuigen kan oproepen en onder ede een verklaring kan afleggen wanneer in een dergelijk geval zowel zijn getuigen als zichzelf door de vervolgende instantie zullen worden gehoord. Anders kan hij een onredelijke verklaring afleggen vanuit de wil van de verdachte en in dat geval niet worden gehoord.

Aan het einde van de terechtzitting wijst het Hof van Justitie een arrest. In geval van vrijspraak wordt de verdachte vrijgesproken en vrijgesproken. In geval van een veroordeling wordt de verdediging in de gelegenheid gesteld te spreken voor een matiging van de straf en legt het Hof, zodra alle procedures zijn afgerond, een passende sanctie op.

Rechters

Organisatie

De structuur van de justitiële functie in Cyprus is zeer eenvoudig.

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof is opgericht op basis van de bepalingen van de wet inzake de uitspraak van het Hof van Justitie (Diverse bepalingen) van 1964 [wet 33/1964] na het ontslag en de terugtrekking van de presidenten van zowel het Hooggerechtshof als het Constitutioneel Hooggerechtshof, hetgeen heeft geleid tot de daadwerkelijke ontbinding van deze twee rechtbanken, aangezien de vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap in de verschillende overheidsinstellingen niet aanwezig waren en de noodzakelijke besluiten niet goedkeurden.

De leden van het Hooggerechtshof worden benoemd door de president van de Republiek Cyprus en hebben momenteel 13 personen, van wie er één tot president wordt benoemd. Leden van het Hooggerechtshof kunnen worden benoemd tot lid van het Hooggerechtshof met een vermoedelijke advocatenkantoor van ten minste 12 jaar en kunnen van ongekwalificeerde aard zijn.

Assize Courts (Κακουργιοδικεία)

Het Assize Court is het hooggerechtshof van het strafhof van de Republiek en bestaat uit drie rechters, president, opperste districtsrechter en districtsrechter. De leden van het Hooggerechtshof worden voor twee jaar benoemd door het Hooggerechtshof en behoren respectievelijk tot de presidenten van de districtsrechtbank, hoge districtsrechters en districtsrechters.

Districtsrechtbanken

Districtsrechtbanken met volledige rechtsmacht buiten de jurisdictie van het Hooggerechtshof en de bevoegdheid van de hieronder genoemde bijzondere rechtbanken zijn in elke provincie van de Republiek Cyprus actief. Districtsrechters zijn verdeeld in voorzitters van districtsrechtbanken, hooggeplaatste districtsrechters en districtsrechters. Districtsrechters worden benoemd, overgeplaatst en bevorderd door het Hooggerechtshof.

Familierechtbanken

De familierechtbanken zijn opgericht op grond van de Wet op de familierechtbanken (Wet 23/90) en zijn drie leden, elk bemand door een president en twee cessionarissen. Deze personen zijn juridisch gekwalificeerd en moeten vóór hun benoeming met succes het beroep van advocaat hebben uitgeoefend.

Gerecht voor huurcontrole

Deze gespecialiseerde rechtbank bestaat uit drie rechters, bestaande uit een president en twee presidenten. De president van het Gerecht is een advocaat die gedurende ten minste evenveel jaren met succes het beroep van advocaat heeft uitgeoefend als nodig is voor de benoeming in de zetel van de districtsrechtbank.

Industrial Dispute Tribunal

Net als de Rent Control Court bestaat het arbeidsgerecht uit drie rechters, bestaande uit een president en twee presidenten. De president is een rechtspersoon die het beroep van advocaat moet hebben uitgeoefend gedurende een periode van 5 jaar voordat hij in de zetel van het Hof wordt benoemd.

Militaire strafrechtbank

Een laatste gespecialiseerde rechtbank is de militaire rechtbank, die wordt voorgezeten door een erkende rechtspersoon die op het tijdstip van zijn benoeming beschikte over de kwalificaties om te worden benoemd in de zetel van de districtsrechtbank. De president van de militaire rechtbank is een honorair militair officier van ten minste de rang van kolonel. De presidenten van de militaire rechtbank behoren tot de militaire klassen en zijn permanente soldaten.

Index

Er is een website van het Hooggerechtshof met algemene informatie over de gerechten van Cyprus.

Rol en taken

Hooggerechtshof

Het Hooggerechtshof treedt op als hof van beroep in beroepen van alle andere rechterlijke instanties van de Republiek Cyprus, maar treedt ook op als het Gerecht van eerste aanleg op verschillende gebieden, zoals het bestuursrecht en de particuliere rechtbanken. Het behandelt ook kwesties als certificorari, mandamus en anderen, en houdt toezicht op de goede werking van alle andere rechtbanken van de Republiek Cyprus en oefent onder meer tuchtrechtelijk toezicht uit op leden van de rechterlijke macht.

Assize Courts (Κακουργιοδικεία)

Met uitzondering van bepaalde specifieke zeer ernstige strafbare feiten is elke assistentierechter bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van alle strafbare feiten waarop het wetboek van strafrecht of enige andere wet van toepassing is en die binnen de grenzen van de Republiek of de SBA’s zijn gepleegd en waarbij Cyprioten betrokken zijn geweest hetzij als overtreder of slachtoffer, hetzij in een ander land terwijl de verdachte in dienst was van de Republiek of op een schip of vliegtuig dat zich in de Republiek of op die andere plaatsen en onder dergelijke omstandigheden bevond.

Districtsrechtbanken

Een districtsrechtbank bestaande uit een president is bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van vorderingen die onder zijn territoriale bevoegdheid vallen.

Elke hogere districtsrechter of districtsrechter is bevoegd (behoudens bepaalde uitzonderingen) om te beslissen over elke vordering waarbij het betwiste bedrag of de waarde van het geschil niet hoger is dan 500 000,00 EUR voor een hogere districtsrechter en voor een districtsrechter van 100 000,00 EUR.

De rechtsmacht van de arrondissementsrechtbanken strekt zich uit tot alle strafbare feiten die in de provincie van het Hof van Justitie zijn gepleegd en waarvoor de wettelijke straf niet meer bedraagt dan een gevangenisstraf van meer dan vijf jaar of een geldboete van ten hoogste 50 000,00 EUR of beide, en kan ook de betaling van een schadevergoeding aan het slachtoffer van ten hoogste 6 000,00 EUR gelasten.

Tegen alle beslissingen van de districtsrechtbanken, ongeacht of het om strafrechtelijke of politieke beslissingen gaat, kan zonder enige beperking beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Gespecialiseerde rechtbanken

De bevoegdheid van de familierechtbanken strekt zich uit tot vrijwel alle huwelijkszaken. De bevoegdheid van de Verhuurrechter is beperkt tot de beslechting van geschillen over gebouwen die onder de huurprijs vallen. De bevoegdheid van de Labour Court strekt zich enkel uit tot de betrekkingen tussen een werkgever en een werknemer, met name wanneer de werknemer wordt ontslagen en stelt dat het ontslag oneerlijk is. De militaire rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van strafzaken waarbij leden van de Nationale Garde betrokken zijn of waarin sprake is van een schending van de regels van de Nationale Garde.

Tegen alle beslissingen van bovengenoemde rechtbanken kan beroep worden ingesteld bij het Hooggerechtshof.

Organisatie van de juridische beroepen: Advocaten

In de Republiek Cyprus bestaat een uniform systeem voor het aanbieden van juridische diensten en alle personen die bij de verlening van dergelijke diensten betrokken zijn, worden advocaten genoemd, ongeacht het land waar zij hebben gestudeerd en de universitaire graad die zij tijdens hun juridische studie hebben behaald.

Er is zeker een online advocatengids waartoe advocaten en rechters vrije toegang hebben, maar ook voor het grote publiek, met dien verstande dat zij een abonnementsgeld betalen.

Juridische Informatiebanken

Er is geen officiële website waar uitspraken worden gepubliceerd. Enkele recente arresten zijn gepubliceerd op de website van het Hooggerechtshof.

Er zijn een aantal particuliere websites die toegang bieden tot jurisprudentie, hetzij tegen betaling, hetzij kosteloos. Met name de website leginetcy, die betrekking heeft op wetgeving, jurisprudentie en bestuursbesluiten en die gratis is voor advocaten, rechters en overheidsdiensten. Iedereen die toegang wil krijgen tot bovengenoemde website moet een abonnementsgeld betalen. Een andere webpagina is een Cylaw die rechtszaken behandelt en gratis is voor iedereen die er toegang toe wil hebben.

Advocaten/juridisch adviseurs

Zoals eerder vermeld in Cyprus bestaat er een uniform systeem voor de uitoefening van het beroep van advocaat/juridisch adviseur.

Notarissen

Het beroep van notaris in Cyprus is onbekend. De werkzaamheden die gewoonlijk door notarissen in Cyprus worden verricht, worden verricht door advocaten.

Andere juridische beroepen

In de Republiek Cyprus worden de volgende beroepen gepresenteerd die verband houden met de balie.

Registrators

De griffiers worden benoemd door het Hooggerechtshof en zijn griffiers van het Hof, gewoonlijk uit advocaten, en hebben een goede juridische opleiding. Registrators hebben specifieke taken zoals bepaald in de desbetreffende wetgeving. De hoogste griffier of griffier die daartoe door het Hooggerechtshof wordt benoemd, is het hoofd van het personeel van het Hof en staat onder algemeen toezicht van het Hof.

Donoren

Er zijn twee categorieën van cedenten. De ene categorie behoort tot de particuliere sector en is beperkt tot de betekening of kennisgeving van verschillende gerechtelijke stukken en de andere heeft betrekking op personen die tot het personeel van de rechtbanken behoren en zich voornamelijk bezighouden met de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen.

Advocatenkantoren

De kwalificatie van een balie wordt verkregen na het vervullen van de 6 maanden dienstbetrekking bij een advocatenkantoor en na indiening van een verzoek bij de Registrar van de arrondissementsrechtbank van de provincie waar het bureau van de balie is gevestigd waar de kandidaat of kandidaat werkzaam is.

Relevante links

Het bureau van de procureur-generaal;

Hooggerechtshof

Laatste update: 19/11/2020

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.