Rodzaje zawodów prawniczych

Chipre

Contenido facilitado por
Chipre

Zawody prawnicze - wstęp

Inny średni personel

Na Cyprze nie ma powiązanych zawodów, takich jak notariusze. Wszelkie kwestie związane z aktami prawnymi są sprawą prawnika, a jedynie członkowie Cypryjskiej Izby Adwokackiej mogą działać w ramach odpowiednich przepisów. Naturalnie emerytowani prawnicy mogą nadal pracować jako doradcy prawni, zarówno w istniejących biurach, jak i w innych organizacjach.

Kategoria osób, które można uznać za zawód pokrewny, to kategoria prawnika, dla którego istnieje również odpowiednie ustawodawstwo. Adwokat może stać się osobą posiadającą świadectwo ukończenia szkoły średniej, która pracowała przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy w kancelarii adwokackiej i ma charakter bezwarunkowy, po złożeniu wniosku do sekretarza sądu rejonowego prowincji, w którym mieści się biuro adwokackie, w którym kandydat lub kandydat jest zatrudniony.

Prokuratorzy (prokuratorzy)

Organizacja

Ogólne

Oprócz pełnienia funkcji doradcy prawnego w Republice Prokurator Generalny Republiki kieruje Służbą Prawną i jednocześnie pełni obowiązki dyrektora prokuratury.

Państwowa Służba Prawna pod przewodnictwem prokuratora generalnego jest zatrudniana przez prawników, z których część specjalizuje się w prawie karnym i zajmuje się sprawami rozpatrywanymi przez Sąd Najwyższy. WE wszystkich przypadkach informuje się Prokuratora Generalnego i wydaje on odpowiednie wytyczne.

Oprócz członków Państwowej Służby Prawnej obowiązki w zakresie opieki publicznej wykonują osoby rekrutowane jako członkowie cypryjskich sił policyjnych, które są osobami prawnymi i posiadają kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika. Pomimo tożsamości zainteresowanych osób, w czasie wykonywania obowiązków prokuratora generalnego, podlegają one Prokuratorowi Generalnemu i odpowiadają przed nim za pracę prokuraturzą. Prokurator Generalny Republiki ma takie same uprawnienia w odniesieniu do pracy wykonywanej przez te osoby, jak w przypadku prawników Służby Prawnej.

W wyjątkowych przypadkach Prokurator Generalny jest uprawniony do delegowania i przekazywania rozpatrywania konkretnych spraw wykwalifikowanym prawnikom wykonującym zawód prawnika.

Rola i zadania prokuratorów

Prokuratura przed okręgowymi sądami karnymi jest kierowana przez prawników pracujących w prokuraturze policji, co oczywiście nie wyklucza możliwości, że w konkretnych przypadkach zadanie to może zostać powierzone jednemu z członków Służby Prawnej, natomiast przed sądami w Assize adres prokuratora wykonują adwokaci z Służby Prawnej. Niezależnie od tego, kto kieruje Prokuratorem Generalnym, każdy z nich podlega właściwości Prokuratora Generalnego, który może interweniować, a czasem zawieszać postępowanie karne w każdej chwili.

Jak wspomniano powyżej, Służbę Prawną kieruje Prokurator Generalny Republiki, wspomagany przez zastępcę prokuratora generalnego. Następnie prokuratorzy republiki, starsi prawnicy Republiki i prawnicy republiki. Jednym z prokuratorów Republiki jest szef wydziału karnego, zawsze odwołując się do prokuratora generalnego.

System słuchu budzi kontrowersje. Prokurator przedstawia materiały, którymi dysponuje, a świadkowie wezwani przez oskarżyciela są przesłuchiwani, przesłuchiwani i weryfikowani. Na koniec wezwania świadków przez prokuraturę sąd musi rozstrzygnąć, czy organ ścigania stworzył fumus boni iuris. Jeżeli tak, wówczas pozwany zostaje wezwany do złożenia wyjaśnień, a sąd informuje pozwanego, że może on wezwać swoich świadków i złożyć zeznania pod przysięgą, jeżeli w takim przypadku zarówno jego świadkowie, jak i sam zostaną przesłuchani przez prokuraturę. W przeciwnym razie może on złożyć nieuzasadnione oświadczenie z woli oskarżonego, a w takim przypadku nie zostanie przesłuchany.

Na zakończenie rozprawy Trybunał wydaje wyrok. W przypadku uniewinnienia oskarżony zostaje uniewinniony i uniewinniony. W przypadku skazania obronie zapewnia się możliwość wypowiedzenia się w celu złagodzenia kary, a po zakończeniu całego postępowania sąd nakłada odpowiednią karę.

Sędziowie

Organizacja

Struktura funkcji sądowniczej na Cyprze jest bardzo prosta.

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy został utworzony na podstawie przepisów ustawy z 1964 r. o orzeczeniu w sprawie wymiaru sprawiedliwości [ustawa 33/1964] po rezygnacji i odwołaniu prezesów zarówno Sądu Najwyższego, jak i Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, co doprowadziło do skutecznego rozwiązania tych dwóch sądów, ponieważ przedstawiciele wspólnoty tureckiej w różnych instytucjach państwowych nie uczestniczyli w niezbędnych decyzjach i nie wyrazili na nie zgody.

Członkowie Sądu Najwyższego są powoływani przez Prezydenta Republiki Cypryjskiej i obecnie mają 13 osób, z których jedna jest mianowana na prezydenta. Członkowie Sądu Najwyższego mogą być powoływani na członków Sądu Najwyższego z prawdopodobieństwem co najmniej 12 lat praktyki zawodowej adwokackiej i mogą mieć charakter bezwarunkowy.

Sądy assize (Κακουργιοδικεία)

Sąd w Assize jest Najwyższym Trybunałem Karnym Republiki, w którego skład wchodzi trzech sędziów, prezes, starszy sędzia rejonowy i sędzia rejonowy. Członkowie Sądu Najwyższego są mianowani przez Sąd Najwyższy na okres dwóch lat i należą odpowiednio do prezesów Sądu Okręgowego, wyższych sędziów rejonowych i sędziów rejonowych.

Sądy rejonowe

Sądy rejonowe posiadające nieograniczone prawo orzekania poza właściwością Sądu Najwyższego i właściwość sądów szczególnych, o których mowa poniżej, działają w każdej prowincji Republiki Cypryjskiej. Sędziowie rejonowi dzielą się na prezesów sądów rejonowych, wyższych rangą sędziów rejonowych i sędziów rejonowych. Sędziowie rejonowi są powoływani, przenoszeni i awansowani przez Sąd Najwyższy.

Sądy rodzinne

Sądy rodzinne zostały utworzone na podstawie ustawy o sądach rodzinnych (ustawa 23/90), w skład których wchodzą po trzech członków, z których każdy jest zatrudniony przez prezesa i dwóch cesjonariuszy. Osoby te posiadają kwalifikacje prawne i przed powołaniem muszą z powodzeniem wykonywać zawód prawnika.

Trybunały ds. kontroli najmu

W skład tego sądu wyspecjalizowanego wchodzi trzech sędziów, w skład których wchodzi prezes i dwóch prezesów. Prezes Trybunału jest adwokatem, który z powodzeniem wykonywał zawód adwokata przez co najmniej tyle lat, ile jest to konieczne do powołania na stanowisko Sądu Rejonowego.

Trybunały ds. sporów pracowniczych

Podobnie jak Sąd Kontroli w Rent, sąd pracy składa się z trzech sędziów, w których skład wchodzą prezes i dwóch prezesów. Prezes jest osobą prawną, która przed powołaniem na stanowisko członka Trybunału musi wykonywać zawód adwokata przez okres 5 lat.

Wojskowy Sąd Karny

Ostatnim sądem wyspecjalizowanym jest Sąd Wojskowy, któremu przewodniczy osoba prawna o uznanym statusie, która w chwili mianowania posiadała kwalifikacje wymagane do powołania na stanowisko Sądu Rejonowego. Prezes Sądu Wojskowego jest honorowym oficerem wojskowym co najmniej w stopniu pułkownika. Prezesi Sądu Wojskowego należą do klas wojskowych i są stałymi żołnierzami.

Indeks

Istnieje strona internetowa Sądu Najwyższego, na której znajdują się ogólne informacje na temat sądów cypryjskich.

Rola i zadania

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy działa jako Sąd Apelacyjny w postępowaniach odwoławczych od wszystkich pozostałych sądów Republiki Cypryjskiej, ale działa również jako Sąd Pierwszej Instancji w różnych sprawach, takich jak prawo administracyjne i sądy prywatne. Zajmuje się również kwestiami certiorariów, mandamusu i innych osób, a jednocześnie nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie wszystkich pozostałych sądów Republiki Cypryjskiej i sprawuje m.in. kontrolę dyscyplinarną nad sędziami.

Sądy assize (Κακουργιοδικεία)

Z wyjątkiem niektórych bardzo poważnych przestępstw każdy sąd w Assize jest właściwy do rozpoznania w pierwszej instancji wszystkich przestępstw podlegających karze na mocy kodeksu karnego lub wszelkich innych przepisów prawa popełnionych w granicach Republiki lub stref suwerennych i z udziałem Cypryjczyków jako sprawców lub ofiar albo w jakimkolwiek innym państwie w czasie, gdy oskarżony był w służbie Republiki, statku lub samolotu znajdującego się w Republice lub w innych miejscach i na takich warunkach.

Sądy rejonowe

Sąd rejonowy, w którego skład wchodzi prezes, jest właściwy do rozpoznawania w pierwszej instancji wszelkich spraw podlegających jego właściwości miejscowej.

Każdy starszy sędzia rejonowy lub sędzia rejonowy jest właściwy (z pewnymi wyjątkami) do orzekania w sprawie wszelkich powództw, w których wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5000000,00 EUR w przypadku starszego sędziego rejonowego, a w przypadku sędziego rejonowego 1000000,00 EUR.

Właściwość karna sądów rejonowych rozciąga się na wszystkie przestępstwa popełnione w okręgu Trybunału Sprawiedliwości, w przypadku których kara ustawowa nie przekracza pięciu lat pozbawienia wolności lub kary pieniężnej nieprzekraczającej 50000 EUR lub obu, a także może zasądzić kompensatę na rzecz ofiary w wysokości nieprzekraczającej 6000,00 EUR.

Od wszystkich orzeczeń sądów rejonowych, zarówno karnych, jak i politycznych, przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego bez żadnych ograniczeń.

Sądy szczególne

Jurysdykcja sądów rodzinnych rozciąga się na prawie wszystkie sprawy małżeńskie. Właściwość sądu najmu ogranicza się do rozstrzygania sporów w przypadku budynków objętych czynszem. Właściwość sądu pracy rozciąga się jedynie na stosunki między pracodawcą a pracownikiem, w szczególności gdy pracownik zostaje zwolniony i twierdzi, że zwolnienie jest niesłuszne. Sąd Wojskowy jest właściwy do rozpoznawania spraw karnych dotyczących członków Gwardii Narodowej lub przypadków naruszenia przepisów Gwardii Narodowej.

Od wszystkich orzeczeń powyższych sądów przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.

Organizacja zawodu prawniczego: Prawnicy

W Republice Cypryjskiej istnieje jednolity system świadczenia usług prawnych, a wszystkie podmioty zaangażowane w świadczenie takich usług nazywane są prawnikami, niezależnie od kraju, w którym studiowały, oraz dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego w trakcie studiów prawniczych.

Z pewnością istnieje internetowy przewodnik dla prawnika, do którego adwokaci i sędziowie mają bezpłatny dostęp, ale także dla ogółu społeczeństwa, przy założeniu, że uiszczają oni opłatę za subskrypcję.

Banki informacji prawnej

Nie ma oficjalnej strony internetowej, na której publikowane są orzeczenia. Kilka niedawnych wyroków opublikowano na stronie internetowej Sądu Najwyższego.

Istnieje szereg prywatnych stron internetowych oferujących dostęp do orzecznictwa za opłatą lub nieodpłatnie. W szczególności strona internetowa dotycząca leginetcy, która dotyczy prawodawstwa, orzecznictwa, regulacyjnych aktów administracyjnych i jest nieodpłatna dla prawników, sędziów i departamentów rządowych. Każda inna osoba pragnąca uzyskać dostęp do wyżej wymienionej strony internetowej musi uiścić opłatę za subskrypcję. Inna strona internetowa to ustawa, która zajmuje się sprawami sądowymi i jest bezpłatna dla wszystkich, którzy chcą mieć do niej dostęp.

Prawnicy/doradcy prawni

Jak wspomniano wcześniej na Cyprze, istnieje jednolity system wykonywania zawodu prawnika/doradcy prawnego.

Notariusze

Zawód notariusza na Cyprze jest nieznany. Praca zazwyczaj wykonywana przez notariuszy na Cyprze jest wykonywana przez prawników.

Inne zawody prawnicze

W Republice Cypryjskiej przedstawiono wymienione poniżej zawody związane z zawodem adwokackim.

Rejestratorzy

Sekretarze są powoływani przez Sąd Najwyższy i są urzędnikami Trybunału zazwyczaj spośród adwokatów i mają dobre wykształcenie prawnicze. Rejestratorzy mają szczególne obowiązki przewidziane w odpowiednich przepisach. Najwyżsi rangą sekretarz stanu lub sekretarz wyznaczony w tym celu przez Sąd Najwyższy jest szefem personelu Sądu i podlega ogólnemu nadzorowi Sądu.

Ofiarodawcy

Istnieją dwie kategorie koncesjonariuszy. Jedna z nich należy do sektora prywatnego i ogranicza się do doręczania różnych dokumentów sądowych, a druga dotyczy osób, które należą do zasobów ludzkich sądów i zajmują się głównie wykonywaniem orzeczeń sądowych.

Pracownicy wymiaru sprawiedliwości

Kwalifikacje oficera adwokackiego uzyskuje się po upływie 6 miesięcy zatrudnienia w kancelarii adwokackiej i po złożeniu wniosku do sekretarza sądu rejonowego prowincji, w którym mieści się biuro adwokackie, w którym pracuje kandydat lub kandydat.

Przydatne strony

Prokuratura Generalna;

Sąd Najwyższy

Ostatnia aktualizacja: 19/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.