Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Estonsko

Στη σελίδα αυτή παρέχεται επισκόπηση της οργάνωσης των νομικών επαγγελμάτων στην Εσθονία.

Obsah zajišťuje
Estonsko

Νομικά επαγγέλματα — εισαγωγή

Στα νομικά επαγγέλματα στην Εσθονία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • εισαγγελέας·
 • δικαστές·
 • λαϊκός δικαστής·
 • βοηθοί δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι
 • συνήγοροι (παριστάμενοι σε δικαστήρια)
 • σε συμβολαιογράφο·
 • δικαστικοί επιμελητές
 • σύνδικοι πτωχεύσεως

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η Εισαγγελία είναι κυβερνητική υπηρεσία που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αποτελείται από δύο επίπεδα: την Εισαγγελία (ως ανώτερη εισαγγελία) και τέσσερις περιφερειακές εισαγγελίες.

Ο τομέας εργασίας της Γενικής Εισαγγελίας καλύπτει ολόκληρη την Εσθονία και οι τομείς εργασίας των περιφερειακών εισαγγελιών συμπίπτουν με τους τομείς εργασίας των αστυνομικών νομαρχιών. Προϊστάμενος της Γενικής Εισαγγελίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, η θητεία του οποίου είναι πενταετής. Ο Γενικός Εισαγγελέας διορίζεται από την κυβέρνηση της Εσθονίας βάσει πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος έχει πρώτα συμβουλευθεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου της χώρας.

Κάθε χρόνο, κατά την εαρινό σύνοδο του Κοινοβουλίου, ο Γενικός Εισαγγελέας παρουσιάζει στη Συνταγματική Επιτροπή του Κοινοβουλίου μια ανασκόπηση των επιδόσεων της Εισαγγελίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί δυνάμει της νομοθεσίας.

Οι περιφερειακές εισαγγελίες διευθύνονται από τους προϊσταμένους εισαγγελίας, η θητεία των οποίων είναι επίσης πενταετής. Οι προϊστάμενοι εισαγγελίας διορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης βάσει πρότασης του Γενικού Εισαγγελέα.

Στην Εσθονία υπάρχουν συνολικά οκτώ κατηγορίες εισαγγελέων: Εισαγγελείς της Εισαγγελίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας, οι επικεφαλής εισαγγελείς, οι εισαγγελείς και οι βοηθοί εισαγγελείς· οι εισαγγελείς στις περιφερειακές εισαγγελίες είναι επικεφαλής εισαγγελείς, ανώτατοι εισαγγελείς, ειδικευμένοι εισαγγελείς, περιφερειακοί εισαγγελείς και βοηθοί εισαγγελείς.

Βλ. επίσης τον νόμο περί Εισαγγελίας.

Ρόλος και καθήκοντα

Σύμφωνα με τον νόμο περί Εισαγγελίας:

 • συμμετέχει στον σχεδιασμό των διασυνοριακών καταδιώξεων για την πρόληψη και τον εντοπισμό αξιόποινων πράξεων·
 • διευθύνει την προδικαστική ποινική διαδικασία διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την αποτελεσματικότητά της·
 • ασκεί εν ονόματι του κράτους την κατηγορία, εκπροσωπώντας την πολιτεία ενώπιον του δικαστηρίου·
 • εκπληρώνει άλλα καθήκοντα που επιβάλλονται στην Εισαγγελία από το νόμο.

Η Εισαγγελία επιτελεί με ανεξάρτητο τρόπο τις αρμοδιότητές της οι οποίες απορρέουν από τον νόμο περί εισαγγελικών αρχών.

Ως προϊστάμενος της ποινικής δίωξης, ο εισαγγελέας διευθύνει την ανάκριση στη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων και αποφασίζει για το κατά πόσον θα απευθύνει κατηγορίες κατά συγκεκριμένου προσώπου με βάση τα πραγματικά περιστατικά.

Σύμφωνα με το καταστατικό της Εισαγγελίας:
Η Γενική Εισαγγελία:

 • διασφάλιση της νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας των προδικαστικών ποινικών διαδικασιών και εκπροσώπηση της εισαγγελίας ενώπιον όλων των δικαστηρίων σε όλα τα επίπεδα επαγγελματικών, οικονομικών, στρατιωτικών, περιβαλλοντικών αδικημάτων, αδικημάτων κατά της δικαιοσύνης και του οργανωμένου εγκλήματος που είναι διασυνοριακά ή όπου υπάρχει υψηλό δημόσιο συμφέρον, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και διεθνούς ασφάλειας, σοβαρότερων εγκλημάτων κατά του κράτους, εγκλημάτων που διαπράττονται από εισαγγελείς και άλλων εγκλημάτων που διατάσσονται από τον Γενικό Εισαγγελέα·
 • αναλύει, παρακολουθεί και συμβουλεύει τις δραστηριότητες των περιφερειακών εισαγγελιών και αναλύει και γενικεύει τη δικαστική και εισαγγελική πρακτική·
 • εκπληρώνει υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις εργασίες της Eurojust·
 • συμμετέχει στη σύνταξη σχεδίων πράξεων, σχεδίων κυβερνητικών κανονισμών και διαταγμάτων, καθώς και σχεδίων κανονισμών και οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης που ρυθμίζουν τις δραστηριότητες της Εισαγγελίας.
 • συμμετέχει στην εκπόνηση αναπτυξιακών σχεδίων που σχετίζονται με την Εισαγγελία και τα καθήκοντά της·
 • οργανώνει τις δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων της Εισαγγελίας και ενημερώνει σχετικά τις δραστηριότητες της εισαγγελίας·
 • οργανώνει τη στελέχωση και την κατάρτιση της Εισαγγελίας και το θέμα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία των υπαλλήλων και του προσωπικού, τηρεί αρχεία προσωπικού.
 • οργάνωση της διαχείρισης των διαγωνισμών εισαγγελέων·
 • καταρτίζει το σχέδιο προϋπολογισμού της εισαγγελικής αρχής και διασφαλίζει τη στοχευμένη χρήση των δημοσιονομικών πόρων·
 • οργανώνει τη διαχείριση των κρατικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή της Εισαγγελίας·
 • εκτελεί άλλα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί από τον νόμο, απόφαση του Riigikogu, διάταγμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κανονισμό και εντολή της κυβέρνησης της Δημοκρατίας και κανονισμό και διάταγμα του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Δικαστές

Οργάνωση

Ο δικαστής πρέπει να είναι εσθονός πολίτης ο οποίος έχει αποκτήσει εθνικά αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα νομικής, ισοδύναμο τίτλο κατά την έννοια του άρθρου28 (22) του νόμου περί εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Εσθονίας ή ισοδύναμο αλλοδαπό τίτλο σπουδών, να διαθέτει γνώσεις στην εσθονική γλώσσα σε προχωρημένο επίπεδο, να έχει υψηλό ηθικό χαρακτήρα και να διαθέτει τις ικανότητες και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του δικαστή. Οι δικαστές διορίζονται διά βίου. Ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν έχει δικαίωμα διοίκησης ή πειθαρχικής εξουσίας επί των δικαστών. Ένας δικαστής μπορεί να καθαιρεθεί μόνο με δικαστική απόφαση που έχει τεθεί σε ισχύ. Οι δικαστές μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους μέχρι την ηλικία των 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης.

Δεν διορίζονται ως δικαστές:

 • άτομα που έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα·
 • τα πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από το λειτούργημα του δικαστή, του συμβολαιογράφου ή του δικαστικού επιμελητή·
 • πρόσωπα που έχουν απελαθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας·
 • πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από τη δημόσια διοίκηση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος·
 • πρόσωπα που έχουν πτωχεύσει·
 • πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ως ελεγκτή έχουν τερματιστεί, με εξαίρεση την παύση βάσει αίτησης ελεγκτή·
 • πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί την ιδιότητα του συμβούλου σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με εξαίρεση την στέρηση προσόντων βάσει αίτησης συμβούλου σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
 • οι οποίοι έχουν στερηθεί το επάγγελμα του ορκωτού μεταφραστή βάσει του άρθρου 28 (3) 3 του νόμου περί ορκωτών μεταφραστών.

Πρόσωπο το οποίο, μετά την απόκτηση του σχετικού τίτλου, διαθέτει τουλάχιστον πενταετή νομική πείρα ή έχει υπηρετήσει ως δικαστικός σύμβουλος ή γενικός εισαγγελέας επί τρία τουλάχιστον έτη και έχει επιτύχει ή έχει απαλλαγεί από την εξέταση δικαστή, μπορεί να διοριστεί ως δικαστής κομητειακού ή διοικητικού δικαστηρίου.

Δικαστές εφετείων μπορούν να διοριστούν πεπειραμένοι και αναγνωρισμένοι δικηγόροι οι οποίοι έχουν υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση του δικαστικού αξιώματος. Όποιος έχει εργαστεί ως δικαστής κατά τη χρονική περίοδο ακριβώς πριν από τον διορισμό του δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις για την απόκτηση του δικαστικού αξιώματος.

Στο αξίωμα του δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορούν να διοριστούν πεπειραμένοι και αναγνωρισμένοι δικηγόροι.

Οι δικαστές διορίζονται μέσω ανοιχτού διαγωνισμού.

Οι δικαστές δεν μπορούν να ασκούν άλλη επαγγελματική δραστηριότητα πέραν του επαγγέλματος του δικαστή, με εξαίρεση δραστηριότητες διδακτικού ή ερευνητικού προσωπικού. Οι δικαστές οφείλουν να ενημερώνουν τον πρόεδρο του δικαστηρίου για κάθε άλλη επαγγελματική απασχόληση πέραν του επαγγέλματος του δικαστή. Τυχόν επαγγελματική απασχόληση πέραν του επαγγέλματος του δικαστή δεν πρέπει να υπονομεύει την επιτέλεση των επίσημων καθηκόντων του δικαστή ή την αμεροληψία του κατά την απονομή της δικαιοσύνης. Ο δικαστής δεν μπορεί να είναι μέλος του Riigikogu ή μέλος δημοτικού ή δημοτικού συμβουλίου· μέλος πολιτικού κόμματος· ιδρυτής, διευθύνων εταίρος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή του εποπτικού συμβουλίου εταιρείας ή διευθυντής υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρείας· σύνδικος πτώχευσης, μέλος της επιτροπής αφερεγγυότητας ή αναγκαστική διαχείριση ακίνητης περιουσίας· διαιτητής που έχει επιλεγεί από τα μέρη της διαφοράς.

Ένας δικαστής μπορεί να καθαιρεθεί από το αξίωμά του μόνο με δικαστική απόφαση. Ποινική δίωξη εναντίον δικαστή πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του μόνο βάσει πρότασης της ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ποινική δίωξη εναντίον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου μπορεί να ασκηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του μόνο βάσει πρότασης του Επιτρόπου Δικαιοσύνης με τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου της Εσθονίας.

Οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους δικαστές, την προπαρασκευαστική τους υπηρεσία και τις υποχρεώσεις τους ορίζονται στον νόμο περί δικαστηρίων.

Ρόλος και καθήκοντα

Το επάγγελμα του δικαστή ρυθμίζεται από τη νομοθεσία. Σχετικός κώδικας δεοντολογίας έχει υιοθετηθεί από την ολομέλεια των δικαστών της Εσθονίας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον δικτυακό τόπο των εσθονικών δικαστηρίων και στον δικτυακό τόπο του Ανώτατου Δικαστηρίου.

Αποστολή του δικαστή είναι να απονέμει δικαιοσύνη σύμφωνα με το Σύνταγμα και τις νομοθετικές πράξεις, βάσει των οποίων ο δικαστής καταλήγει σε μια δίκαιη λύση για τους διαδίκους μιας υπόθεσης. Ο δικαστής παράγει δίκαιο ερμηνεύοντας τις νομοθετικές πράξεις και διεξάγοντας έρευνα.

Ο δικαστής ασκεί τα επίσημα καθήκοντά του αμερόληπτα χωρίς ιδιοτέλεια και σέβεται τα συμφέροντα της υπηρεσίας ακόμη και εκτός της επαγγελματικής δραστηριότητάς του. Ο δικαστής οφείλει να συμπεριφέρεται άψογα τόσο στο πλαίσιο όσο και εκτός των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του και να απέχει από πράξεις που θα μπορούσαν να πλήξουν το κύρος του δικαστηρίου. Ο δικαστής δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δικαστηρίου ή συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα κατά την προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ισχύει στο διηνεκές, ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση του δικαστή. Ο δικαστής πρέπει να διορίζει τους πρωτοβάθμιους δικαστές με λιγότερο από τρία έτη υπηρεσίας, εκείνους που εκτελούν προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για βοηθούς δικαστές και σπουδαστές που είναι ασκούμενοι. Ο δικαστής δεν μπορεί να έχει περισσότερους από δύο συμβούλους ταυτόχρονα. Ο δικαστής οφείλει να διευρύνει σε τακτική βάση τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητές του και να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης.

Κοινωνικές εγγυήσεις για δικαστές

Οι δικαστές απολαμβάνουν διαφορετικές κοινωνικές εγγυήσεις από τον νόμο: μισθοί, επιμίσθια, συντάξεις δικαστών, άδεια δικαστών, ρουχισμός δικαστή και άλλες κοινωνικές εγγυήσεις.

Ο μισθός ενός δικαστή καθορίζεται στον νόμο για τις επίσημες αποδοχές των ανώτερων κρατικών υπαλλήλων.

Η βάση για τον καθορισμό της σύνταξης του δικαστή καθορίζεται στον νόμο περί δικαστηρίων.

Η σύνταξη δικαστή είναι σύνταξη αρχαιότητας δικαστή, σύνταξη δικαστή λόγω συμπλήρωσης συντάξιμου χρόνου, σύνταξη αναπηρίας δικαστή και σύνταξη επιζώντος μέλους της οικογένειας του δικαστή. Τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα δεν καταβάλλονται κατά τη διάρκεια της άσκησης του αξιώματος του δικαστή. Σε περίπτωση που συνταξιούχος δικαστής αναπτύσσει άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, λαμβάνει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που προβλέπονται για τους δικαστικούς λειτουργούς ανεξαρτήτως αποδοχών. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα δεν καταβάλλονται σε δικαστή που έχει καθαιρεθεί από το αξίωμα για πειθαρχικό παράπτωμα ή σε δικαστή ο οποίος έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο έχει διαπραχθεί εκ προθέσεως. Συνταξιοδοτικά ωφελήματα δεν καταβάλλονται σε δικαστή ο οποίος έχει καταδικαστεί για αδίκημα κατά της απονομής της δικαιοσύνης.

Ο δικαστής δικαιούται ετήσια άδεια. Η ετήσια άδεια ανέρχεται σε 35 ημερολογιακές ημέρες και η πρόσθετη άδεια χορηγείται έως και επτά ημερολογιακές ημέρες συνολικά για την περίοδο της δικαστικής εργασίας υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στον νόμο περί δικαστηρίων.

Λαϊκοί δικαστές

Οι λαϊκοί δικαστές συμμετέχουν στην απονομή της δικαιοσύνης στα περιφερειακά δικαστήρια μόνο σε ποινικές υποθέσεις που αφορούν εγκλήματα πρώτου βαθμού. Ο λαϊκός δικαστής έχει την ίδια θέση, τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τους τακτικούς δικαστές σε ό, τι αφορά την απονομή της δικαιοσύνης. Πολίτης της Εσθονίας ηλικίας μεταξύ 25 και 70 ετών, ο οποίος διαμένει στην Εσθονία και γνωρίζει εσθονικά σε επίπεδο C1 ή ισοδύναμο σύμφωνα με τον νόμο περί γλωσσών και διαθέτει τα κατάλληλα ηθικά χαρακτηριστικά για την άσκηση λαϊκού δικαστή, μπορεί να διοριστεί ως λαϊκός δικαστής για περίοδο τεσσάρων ετών. Οι λαϊκοί δικαστές δεν μπορούν να διορίζονται για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες.

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να διοριστεί ως λαϊκός δικαστής εάν: καταδικασθείσες για ποινικό αδίκημα· χρεώστη πτώχευσης· ακατάλληλο για λόγους υγείας· να έχει μόνιμη κατοικία, δηλαδή, η διεύθυνση της οποίας είναι καταχωρισμένη στο δημοτολόγιο, για λιγότερο από ένα έτος στο έδαφος του δήμου που τον διόρισε ως λαϊκό δικαστή· Δικαστήριο, εισαγγελία ή αστυνομική υπηρεσία ασφαλείας· τη στρατολογική τους κατάσταση· δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή δικαστικός επιμελητής· Μέλος της κυβέρνησης της Δημοκρατίας· Μέλος δημοτικής ή δημοτικής αρχής· Πρόεδρος της Δημοκρατίας· Βουλευτής του Εσθονικού Κοινοβουλίου. Άτομα που έχουν κατηγορηθεί για ποινικό αδίκημα δεν μπορούν να διοριστούν στο αξίωμα του λαϊκού δικαστή κατά τη διάρκεια των ποινικών διαδικασιών.

Ουσιαστικά, η αποστολή του λαϊκού δικαστή είναι να εκπροσωπεί, κατά την απονομή της δικαιοσύνης, την άποψη του κοινού ανθρώπου, ο οποίος παρατηρεί τις νομικές διαδικασίες μέσα από μια λιγότερο νομική και περισσότερο ανθρώπινη σκοπιά. Τα συμβούλια τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρμόδια για την εκλογή των υποψηφίων για τη θέση του λαϊκού δικαστή.

Βοηθοί δικαστές και δικαστικοί υπάλληλοι

Ο βοηθός δικαστής είναι δικαστικός λειτουργός που ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο νόμος. Ο βοηθός δικαστής είναι αμερόληπτος αλλά πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των δικαστών στον βαθμό που ορίζεται από τον νόμο. Ο βοηθός δικαστής είναι αρμόδιος για την καταχώριση εγγραφών σε μητρώα (κτηματολόγιο, εμπορικό μητρώο κλπ.) και για την έκδοση κανονισμών σχετικά με την τήρηση μητρώων και, μεταξύ άλλων, αποφάσεων επιβολής προστίμων. Οι βοηθοί δικαστές μπορούν να εφαρμόζουν ταχεία διαδικασία έκδοσης διαταγών πληρωμής. Για τους βοηθούς δικαστές ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί που ισχύουν για την κατοχή του αξιώματος του δικαστή.

Ως βοηθός δικαστής μπορεί να διοριστεί πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει εθνικά αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα του δικαίου, αντίστοιχο δίπλωμα κατά την έννοια του άρθρου28 (22) του νόμου περί εκπαίδευσης της Δημοκρατίας της Εσθονίας, ή αντίστοιχο αλλοδαπό δίπλωμα, γνώσεις εσθονικής γλώσσας επιπέδου C1 ή ισοδύναμου επιπέδου σύμφωνα με τον νόμο περί γλωσσών, έχει υψηλό ηθικό χαρακτήρα, έχει ολοκληρώσει προπαρασκευαστικό πρόγραμμα για βοηθούς δικαστές, δεν έχει εξαιρεθεί από την εξεταστική επιτροπή. Ως βοηθός δικαστής μπορεί να διοριστεί και πρόσωπο που έχει επιτύχει στις εξετάσεις δικαστή.

Δεν μπορούν να διοριστούν σε θέση βοηθού δικαστή: άτομα που έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα· τα πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από το λειτούργημα του δικαστή, του συμβολαιογράφου ή του δικαστικού επιμελητή· πρόσωπα που έχουν απελαθεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Εσθονίας· πρόσωπα που έχουν απαλλαγεί από τη δημόσια διοίκηση λόγω πειθαρχικού παραπτώματος· πρόσωπα που έχουν πτωχεύσει· πρόσωπα των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες ως ελεγκτή έχουν τερματιστεί, με εξαίρεση την παύση βάσει αίτησης ελεγκτή· πρόσωπα τα οποία έχουν στερηθεί την ιδιότητα του συμβούλου σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, με εξαίρεση την στέρηση προσόντων βάσει αίτησης συμβούλου σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. από τους οποίους έχει ανακληθεί η πρόσκληση ορκωτού μεταφραστή βάσει του άρθρου 28 (3) (3) του περί Ορκωτού Μεταφραστή Νόμου· άτομα που έχουν καθαιρεθεί από το αξίωμα του δικαστή λόγω ακαταλληλότητας για τη συγκεκριμένη θέση, για τρία χρόνια μετά από τον διορισμό τους στο δικαστικό αξίωμα.

Οι βοηθοί δικαστές διορίζονται μέσω ανοιχτού διαγωνισμού.

Οι απαιτήσεις για τους βοηθούς δικαστές καθορίζονται στον νόμο περί δικαστηρίων.

Δικαστικός υπάλληλος είναι ο υπάλληλος του δικαστηρίου που συμμετέχει, είτε αυτόνομα είτε υπό την εποπτεία ενός δικαστή, στην προετοιμασία και στον χειρισμό των υποθέσεων στον βαθμό που προβλέπεται από τον νόμο που διέπει τις δικαστικές διαδικασίες. Ο δικαστικός υπάλληλος έχει την εξουσία να εκτελεί τις ίδιες πράξεις και να λαμβάνει τις ίδιες αποφάσεις με τον βοηθό δικαστή ή άλλο δικαστικό λειτουργό δυνάμει του νόμου που διέπει τις δικαστικές διαδικασίες. Ο δικαστικός υπάλληλος ενεργεί ανεξάρτητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του αλλά πρέπει να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις των δικαστών στον βαθμό που ορίζεται από τον νόμο.

Οι απαιτήσεις που δεσμεύουν τους δικαστικούς υπαλλήλους είναι οι ίδιες με εκείνες που δεσμεύουν τους βοηθούς δικαστές. Οι κενές θέσεις δικαστικών υπαλλήλων καλύπτονται με τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών.

Δικαστικός υπάλληλος δεν μπορεί να διοριστεί: άτομο που έχει τιμωρηθεί για τέλεση ποινικού αδικήματος με πρόθεση· άτομο που έχει τιμωρηθεί για τέλεση αδικήματος εναντίον του κράτους με πρόθεση, ανεξάρτητα από το εάν τα στοιχεία της καταδίκης έχουν διαγραφεί· άτομο που έχει απολέσει το δικαίωμα να εργάζεται ως δικαστικός υπάλληλος δυνάμει δικαστικής απόφασης με νομική ισχύ· άτομο που είναι πλησιέστερος συγγενής ή σύντροφος προσώπου που έχει υπό την άμεση εποπτεία του έναν δικαστικό υπάλληλο.

Εκτός από τον γενικό εισαγγελέα Λέξη (521 Kb) και τον ELβοηθό δικαστή (373 Kb), οι ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΣΕ PDF γραμματείς των δικαστηρίων περιλαμβάνουν τον διευθυντή ELτου Δικαστηρίου (367 Kb) και τον γραμματέα ΕΚΔΌΣΕΙΣ ΣΕ PDF για τηνεπ’ ακροατηρίου συζήτηση (364 ELKb). fileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Δικηγόροι

Στους δικηγόρους περιλαμβάνονται οι δικηγόροι και οι βοηθοί τους.

Οι δικηγόροι είναι μέλη του Εσθονικού Δικηγορικού Συλλόγου και η δραστηριότητά τους διέπεται από τον νόμο περί Δικηγορικού Συλλόγου. Όποιος πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον νόμο περί δικηγορικού συλλόγου και έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου μπορεί να είναι μέλος του Εσθονικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος είναι αυτοδιοικούμενος επαγγελματικός σύλλογος που έχει συσταθεί για την παροχή νομικών υπηρεσιών τόσο προς το ιδιωτικό όσο και προς το δημόσιο συμφέρον και για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των δικηγόρων. Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος παρακολουθεί τις επαγγελματικές δραστηριότητες των μελών του και τη συμμόρφωσή τους προς την επαγγελματική δεοντολογία. Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος οργανώνει επίσης την επαγγελματική κατάρτιση των δικηγόρων και την παροχή κρατικής νομικής συνδρομής. Ο Δικηγορικός Σύλλογος διασφαλίζει διά των μελών του την παροχή κρατικής νομικής αρωγής.

Ο Εσθονικός Δικηγορικός Σύλλογος ενεργεί μέσω των οργάνων του. Στα όργανα αυτά περιλαμβάνεται η γενική συνέλευση, το διοικητικό συμβούλιο, ο πρόεδρος, η εξελεγκτική επιτροπή, το πειθαρχικό συμβούλιο και η επιτροπή αξιολόγησης επαγγελματικής καταλληλότητας.

Οι δικηγόροι εξουσιοδοτούνται:

 • να εκπροσωπούν και να υπερασπίζουν πελάτες ενώπιον δικαστηρίου και στις προδικαστικές και λοιπές διαδικασίες τόσο στην Εσθονία όσο και στην αλλοδαπή·
 • να συγκεντρώνουν αποδεικτικά στοιχεία·
 • να επιλέγουν κατά βούληση και να χρησιμοποιούν νόμιμα μέσα και ενέργειες κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών·
 • να λαμβάνουν από τις εθνικές και τοπικές αρχές τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή νομικών υπηρεσιών, την πρόσβαση σε έγγραφα και τα αντίγραφα και αποσπάσματά τους, εκτός εάν ο νόμος απαγορεύει στους δικηγόρους να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες και τα έγγραφα·
 • επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προσώπου άλλου από τον πελάτη, τα οποία λαμβάνονται βάσει σύμβασης ή βάσει νόμου, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, χωρίς τη συγκατάθεσή του, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή νομικής υπηρεσίας·
 • να ελέγχουν τη γνησιότητα των υπογραφών και των αντιγράφων που κατατίθενται στο δικαστήριο και σε άλλους επίσημους φορείς στο πλαίσιο των νομικών υπηρεσιών που παρέχουν στον πελάτη·
 • να παρέχει την υπηρεσία ενός υπεύθυνου επικοινωνίας·
 • να αναλαμβάνουν ρόλο διαιτησίας ή συμβιβασμού στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται από τον νόμο περί συμβιβασμών·
 • να ενεργούν ως σύνδικοι πτωχεύσεως, εφόσον είναι μέλη του Συλλόγου.

Οι βοηθοί δικηγόροι έχουν τα δικαιώματα του δικηγόρου εντός των ορίων που θέτει ο νόμος.

Οι βοηθοί δικηγόροι δεν έχουν δικαίωμα να αναλαμβάνουν ρόλο διαιτησίας ή συμβιβασμού στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζεται στον νόμο περί συμβιβασμών. Δεν έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούν ή να υπερασπίζονται πελάτες στο Ανώτατο Δικαστήριο εκτός αν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά. Οι βοηθοί δικηγόροι δεν έχουν δικαίωμα να ενεργούν ως σύνδικοι πτωχεύσεως.

Οι βοηθοί δικηγόροι παρέχουν νομικές υπηρεσίες μόνον υπό την εποπτεία του προϊσταμένου ή της προϊσταμένης τους, που είναι δικηγόρος.

Κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών, ο δικηγόρος ενεργεί ανεξάρτητα και σύμφωνα με τον νόμο, τις νομικές πράξεις και αποφάσεις που εκδίδονται από τα όργανα του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας, τις απαιτήσεις επαγγελματικής δεοντολογίας των δικηγόρων, τις ορθές πρακτικές και τη συνείδησή τους.

Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται σε δικηγόρο είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται να υποβάλλονται ερωτήσεις ή να ζητούνται εξηγήσεις από δικηγόρο, υπάλληλο του Δικηγορικού Συλλόγου ή δικηγορικό γραφείο που καλούνται σε ακρόαση ως μάρτυρες για θέματα τα οποία υπέπεσαν στην αντίληψή τους κατά την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Τα μέσα ενημέρωσης που σχετίζονται με την παροχή νομικών υπηρεσιών από δικηγόρο είναι απαραβίαστα.

Η άσκηση από δικηγόρο των επαγγελματικών του καθηκόντων δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ταύτιση του με τον πελάτη ή τη δικαστική υπόθεση του πελάτη.

Ο δικηγόρος δεν μπορεί να τεθεί υπό κράτηση, να υποβληθεί σε έρευνα ή να συλληφθεί για επαγγελματικούς λόγους, παρά μόνο βάσει διαταγής που έχει εκδοθεί από το κομητειακό δικαστήριο. Δεν επιτρέπεται η έρευνα σε δικηγορικό γραφείο μέσω του οποίου ο δικηγόρος παρέχει νομικές υπηρεσίες για λόγους που απορρέουν από τις επαγγελματικές δραστηριότητες του δικηγόρου.

Κατάλογος δικηγόρων και δικηγορικών γραφείων και άλλες χρήσιμες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Δικηγορικού Συλλόγου Εσθονίας. Ωστόσο, η λειτουργία της «εξεύρεσης δικηγόρου» επιτρέπειτην εξεύρεση δικηγόρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Δεν υπάρχουν βάσεις δεδομένων πέραν των προαναφερθεισών.

Νομικοί σύμβουλοι

Η Εσθονία δεν διαθέτει νομικούς συμβούλους ή νομικούς συμβούλους ρυθμιζόμενους από τον νόμο.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Όλοι οι συμβολαιογράφοι στην Εσθονία έχουν ίσες αρμοδιότητες. Το επάγγελμα του συμβολαιογράφου ρυθμίζεται από τον νόμο περί συμβολαιογράφων. Το υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος είναι εξίσου αρμόδιοι για τη ρύθμιση και διαχείριση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των συμβολαιογράφων. Ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και όλοι όσοι διορίζονται στο αξίωμα του συμβολαιογράφου αποτελούν μέλη του. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν την εποπτεία των συμβολαιογράφων σε ό, τι αφορά την ορθή και ενσυνείδητη εκτέλεση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους, την εναρμόνιση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, την πρόβλεψη κατάρτισης για τους συμβολαιογράφους, την οργάνωση της υπηρεσίας υποψηφίων, τη διαχείριση και ανάπτυξη του ηλεκτρονικού συστήματος πληροφοριών σχετικά με τους συμβολαιογράφους και την παροχή συνδρομής στον υπουργό Δικαιοσύνης ως προς τις εποπτικές του δραστηριότητες, κλπ. Πληροφορίες σχετικά με τους συμβολαιογράφους και τα συμβο λαιογραφικά καθήκοντά τους διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου.

Ρόλος και αρμοδιότητες

Ο συμβολαιογράφος είναι κάτοχος αξιώματος που διέπεται από το δημόσιο δίκαιο. Εξουσιοδοτείται από το κράτος να πιστοποιεί, κατόπιν αιτήματος προσώπων, πραγματικά περιστατικά και γεγονότα που έχουν νομική σημασία, και να εκτελεί άλλες συμβολαιογραφικές πράξεις προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια δικαίου.

Οι συμβολαιογράφοι πρέπει να είναι αμερόληπτοι, άξιοι εμπιστοσύνης και να απολαμβάνουν ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Οφείλουν να εξακριβώνουν τις πραγματικές προθέσεις των συμβαλλόμενων μερών μιας πράξης και τις συνθήκες που απαιτούνται για την ορθή σύναψη μιας πράξης, καθώς και να εξηγούν στα συμβαλλόμενα μέρη τους διαφορετικούς τρόπους σύναψης της πράξης και τις συνέπειές της.

Οι συμβολαιογράφοι οφείλουν να εκτελούν τις ακόλουθες συμβολαιογραφικές πράξεις κατόπιν σχετικού αιτήματος:

 • να παρέχουν επίσημη πιστοποίηση (διαφόρων ειδών συμβολαίων, πράξεων εξουσιοδότησης, διαθηκών) και επίσημη βεβαίωση γνησιότητας (αντιγράφων, υπογραφών, εκτυπώσεων, κλπ.)·
 • να διευθετούν ζητήματα κληρονομιών·
 • Έκδοση, βάσει του άρθρο 60 και του παραρτήματος II του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 351 της 20.12.2012, σ. 1-32), πιστοποιητικού για την κατάρτιση συμβολαιογραφικού εγγράφου που είναι εκτελεστό στην Εσθονία·
 • Έκδοση, βάσει του άρθρο 59 παράγραφος 1 και του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 201, 27.07.2012, σ. 107-134), την έκδοση πιστοποιητικού σχετικά με τη νομική ισχύ συμβολαιογραφικής πράξης στην Εσθονία και την έκδοση πιστοποιητικού για την κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης εκτελεστής στην Εσθονία σύμφωνα με το άρθρο 60 παράγραφος 2 και το παράρτημα II·
 • έκδοση, βάσει του άρθρο 48 παράγραφος 3 και των παραρτημάτων III και IV του κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 4/2009 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τη συνεργασία σε θέματα υποχρεώσεων διατροφής (ΕΕ L 007, 10.01.2009, σ. 1-79) αποσπάσματος της κατάρτισης συμβολαιογραφικής πράξης προς εκτέλεση στην Εσθονία·
 • να ακυρώνουν έγγραφα εξουσιοδότησης σύμφωνα με τον νόμο περί συμβολαιογραφικής επικύρωσης·
 • να κηρύσσουν εκτελεστές τις συμφωνίες που συνάπτονται μέσω δικηγόρου που ενεργεί ως διαμεσολαβητής ή μέσω άλλου συμβολαιογράφου·
 • να εκδίδουν πιστοποιητικά (apostilles)·
 • κατόπιν αιτήματος νομικών προσώπων, να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους στο δικαστήριο που τηρεί το σχετικό μητρώο·
 • να επικυρώσουν τους γάμους και τα διαζύγια και να προετοιμάσουν τις καταχωρίσεις γάμου και διαζυγίου·
 • να δέχονται καταθέσεις χρημάτων, χρεογράφων και εγγράφων·
 • επιτρέπει την πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν καταχωριστεί στο κτηματολόγιο ή στην υπηρεσία κτηματολογίου ή σε έγγραφο που τηρείται στο μητρώο·
 • να υποβάλλουν ανακοινώσεις και αιτήσεις κατόπιν αιτήματος μιας επιχείρησης, να λαμβάνουν έγγραφα ή άλλες πληροφορίες από τις οικονομικές διοικητικές αρχές και να εκδίδουν διοικητική πράξη σε επιχείρηση·
 • εγγραφή στο μητρώο δεδομένων κατόπιν αιτήματος του οικονομικού φορέα·
 • παροχή δεδομένων σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο κατόπιν αιτήματος νομικού προσώπου ή καταπιστευματοδόχου.

Ο πελάτης οφείλει να καταβάλλει στον συμβολαιογράφο την νόμιμη αμοιβή για τις εν λόγω πράξεις.

Οι συμβολαιογράφοι μπορούν να παρέχουν τις ακόλουθες επίσημες υπηρεσίες:

 • νομική συμβουλή εκτός της διαδικασίας πιστοποίησης·
 • παροχή συμβουλών σε θέματα φορολογικού δικαίου και αλλοδαπού δικαίου, στο πλαίσιο ή και ανεξαρτήτως διαδικασίας πιστοποίησης·
 • να προσφέρει συμβιβασμό σύμφωνα με τον νόμο περί συμβιβασμού·
 • Ενεργεί ως διαιτητής βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας·
 • διεξάγει πλειστηριασμούς, ψηφοφορίες, λαχειοφόρες αγορές και τη δημοπράτηση των παρτίδων και επαληθεύει τα αποτελέσματα·
 • ένορκες καταθέσεις και βεβαίωση της γνησιότητας ένορκων βεβαιώσεων·
 • να διαβιβαστούν αναφορές και ανακοινώσεις που δεν σχετίζονται με επίσημα καθήκοντα και να εκδοθούν πιστοποιητικά σχετικά με τη διαβίβαση ή την αδυναμία διαβίβασης τέτοιων αναφορών και/ή ανακοινώσεων·
 • την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας·
 • να δέχεται καταθέσεις χρημάτων — με εξαίρεση τα μετρητά — τίτλους, έγγραφα και άλλα στοιχεία, εφόσον δεν πρόκειται για συμβολαιογραφική πράξη ή για επίσημο καθήκον που απορρέει από συμβολαιογραφική πράξη·
 • απάντηση σε αίτημα παροχής εξηγήσεων που υποβλήθηκε από επιχείρηση

Πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες υπηρεσίες που παρέχονται από συμβολαιογράφους διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου. Οι αμοιβές για τις συμβολαιογραφικές υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του πελάτη και του συμβολαιογράφου πριν από την παροχή της υπηρεσίας.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

Στην Εσθονία, το επάγγελμα του δικαστικού επιμελητή υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα: οι δικαστικοί επιμελητές ενεργούν για λογαριασμό τους και φέρουν την ευθύνη για τις πράξεις τους. Οι δικαστικοί επιμελητές οφείλουν να είναι αμερόληπτοι και υπεύθυνοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Οι επίσημες δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών διέπονται από τον νόμο περί δικαστικών επιμελητών.

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 λειτουργεί μια κοινή επαγγελματική οργάνωση για δικαστικούς επιμελητές και σύνδικους πτώχευσης, το Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών και Διαχειριστών Πτωχεύσεων (εφεξής «το Επιμελητήριο»). Οι επίσημες δραστηριότητες των δικαστικών επιμελητών, η εποπτεία, η πειθαρχική ευθύνη και οι δραστηριότητες του επαγγελματικού σωματείου τους διέπονται από τον νόμο περί Δικαστικών Επιμελητών. Καθήκον του Επιμελητηρίου είναι η ανάπτυξη και προώθηση ελεύθερων νομικών επαγγελμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης και παρακολούθησης καλών επαγγελματικών και επαγγελματικών πρακτικών, η διατύπωση συστάσεων για την εναρμόνιση των επαγγελματικών πρακτικών, η οργάνωση της συνεχούς κατάρτισης, η ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών κ.λπ. Το Τμήμα έχει επίσης επίτιμο Δικαστήριο. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου διατίθενται στον δικτυακό τόπο του.

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή είναι:

 1. η εφαρμογή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τον κώδικα διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης·
 2. η επίδοση εγγράφων σύμφωνα με τους κώδικες δικονομίας·
 3. η κατάρτιση καταλόγων περιουσιακών στοιχείων και η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με τον νόμο περί κληρονομικού δικαίου·
 4. στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο, κατόπιν αιτήματος δικαστηρίου ή διοικητικού οργάνου, διενέργεια πλειστηριασμού εκτός διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης·
 5. διαμεσολάβηση για αλλοδαπό διατροφή βάσει του νόμου περί οικογενειακών παροχών.

Η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση των ανωτέρω επίσημων καθηκόντων ορίζεται στον νόμο περί δικαστικών επιμελητών.

Κατόπιν αιτήματος προσώπου, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να παρέχει τις ακόλουθες επαγγελματικές υπηρεσίες:

 1. διενέργεια πλειστηριασμών κινητής και ακίνητης περιουσίας
 2. να παραδίδει έγγραφα·
 3. να παρέχει νομικές συμβουλές και να συντάσσει νομικά έγγραφα, εφόσον η εκπαίδευσή του είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του άρθρου 47 (1) (1) του νόμου περί δικαστηρίων·
 4. παροχή νομικής υπηρεσίας εξακρίβωσης των πραγματικών περιστατικών εκτός των δικαστικών διαδικασιών·
 5. Ενεργεί ως διαμεσολαβητής σύμφωνα με το νόμο περί συμβιβασμού·
 6. να υπηρετούν ως διαιτητές βάσει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Οι δικαστικοί επιμελητές δικαιούνται να αρνηθούν την παροχή επαγγελματικής υπηρεσίας.

Οι όροι παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών και οι ρυθμίσεις περί αμοιβής συμφωνούνται εγγράφως με τον αιτούντα πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Οι συμφωνηθέντες όροι και η αμοιβή πρέπει να είναι σύμφωνοι με την ορθή επαγγελματική πρακτική.

Κατά την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, οι δικαστικοί επιμελητές δεν μπορούν να ασκούν τα δικαιώματα που τους παρέχει ο νόμος για την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων ή τα οποία απορρέουν από το λειτούργημά τους.

Πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχονται από τους δικαστικούς επιμελητές διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου. http://www.kpkoda.ee/

Η διοικητική εποπτεία των δραστηριοτήτων των δικαστικών επιμελητών ασκείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Επιμελητήριο.

Οι δικαστικοί επιμελητές ευθύνονται για ζημία που προκλήθηκε παράνομα κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, ακόμη και αν η ζημία προκλήθηκε από υπάλληλο του γραφείου του. Εάν από τα περιουσιακά στοιχεία δικαστικού επιμελητή δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αξιώσεις αποζημίωσης για ζημίες που προκλήθηκαν από επαγγελματική πράξη δικαστικού επιμελητή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ευθύνεται για τη ζημία ή εάν οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν πλήρως, το δικάζον τμήμα είναι υπεύθυνο για τη ζημία που προκλήθηκε. Το κράτος φέρει την τελική ευθύνη για τις ενέργειες των δικαστικών επιμελητών. Τόσο το δικάζον τμήμα όσο και το Δημόσιο έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά του υπαίτιου της ζημίας· το Δημόσιο έχει επίσης δικαίωμα αναγωγής κατά του τμήματος.

Υπεύθυνοι διαδικασίας αφερεγγυότητας

Ο σύνδικος πτωχεύσεως είναι ένα πρόσωπο διορισμένο από το δικαστήριο το οποίο, στο πλαίσιο της αποστολής του, διενεργεί συναλλαγές και άλλες πράξεις που σχετίζονται με πτωχευτική περιουσία και εκπροσωπεί τον οφειλέτη ενώπιον δικαστηρίου σε διαφορές που αφορούν πτωχευτική περιουσία. Κύρια υποχρέωση του συνδίκου πτωχεύσεως είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του συνόλου των πιστωτών και του οφειλέτη και η διασφάλιση μιας νόμιμης, ταχείας και οικονομικά εύλογης πτωχευτικής διαδικασίας. Ο σύνδικος πτωχεύσεως εκτελεί τα καθήκοντά του προσωπικά. Μπορούν να ενεργούν ως σύνδικοι πτώχευσης: φυσικά πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί η εξουσία να ενεργούν ως σύνδικοι πτώχευσης από το Επιμελητήριο, δικηγόρους, νόμιμους ελεγκτές και δικαστικούς επιμελητές. Το Επιμελητήριο τηρεί κατάλογο των πτωχευτικών διαχειριστών. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων όσοι μπορούν να ενεργούν ως σύνδικοι πτωχεύσεως και διατίθεται στο κοινό από τον δικτυακό τόπο του Συλλόγου. Οι σύνδικοι που καταχωρούνται στον κατάλογο υποχρεούνται να προσκομίζουν ορθά στοιχεία.

Τα κύρια καθήκοντα του συνδίκου πτωχεύσεως είναι:

 1. ο καθορισμός των απαιτήσεων των πιστωτών, η διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας, η οργάνωση της σύστασης και πώλησης της περιουσίας, καθώς και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών από την περιουσία.
 2. ο καθορισμός των αιτίων και της ημερομηνίας κήρυξης πτωχεύσεως από τον οφειλέτη·
 3. η διασφάλιση, όπου χρειάζεται, της συνέχισης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οφειλέτη·
 4. η εκκαθάριση, όπου χρειάζεται, του οφειλέτη, αν ο οφειλέτης είναι νομικό πρόσωπο·
 5. η παροχή πληροφοριών στους πιστωτές και στον οφειλέτη στις περιπτώσεις που ορίζεται από τον νόμο·
 6. να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητές τους και να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πτωχευτική διαδικασία στο δικαστήριο, στον αρμόδιο για την εποπτεία υπάλληλο και στην επιτροπή πτώχευσης.

Η διοικητική εποπτεία των δραστηριοτήτων των συνδίκων πτωχεύσεως ασκείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, βάσει καταγγελιών ή άλλων στοιχείων που του διαβιβάζονται σχετικά με τον σύνδικο και από τα οποία προκύπτει ότι ο σύνδικος δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει δικαίωμα, κατά την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων ενός συνδίκου, να ελέγχει αν οι επαγγελματικές δραστηριότητες του συνδίκου είναι αρμόζουσες και σύννομες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δύναται να αναλάβει πειθαρχική δράση εναντίον συνδίκου για μη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις νομοθετικές πράξεις οι οποίες καθορίζουν τις επαγγελματικές δραστηριότητες των συνδίκων πτωχεύσεως. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης δεν μπορεί να λάβει πειθαρχικά μέτρα κατά δικηγόρων που ενεργούν ως σύνδικοι πτωχεύσεως. Ωστόσο, το Υπουργείο διατηρεί το δικαίωμα να κινεί τις διαδικασίες πειθαρχικού συμβουλίου στον Δικηγορικό Σύλλογο.

Εκτός από τη διοικητική εποπτεία, οι δραστηριότητες των συνδίκων πτωχεύσεως παρακολουθούνται επίσης από την πτωχευτική επιτροπή, τη γενική συνέλευση των πιστωτών, το δικαστήριο και το επιμελητήριο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Συναφείς σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Μη κερδοσκοπική οργάνωση «Συμμαχία Δικηγόρων»

Ίδρυμα του Γραφείου Νομικών Υπηρεσιών

Δικηγορικός Σύλλογος Εσθονίας

Εισαγγελική αρχή

Σύλλογος Συμβολαιογράφων

Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών και Συνδίκων Πτωχεύσεως

Τελευταία επικαιροποίηση: 02/10/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.