Typy právnických profesií

Estland

Na tejto stránke nájdete prehľad o právnických profesiách v Estónsku.

Indholdet er leveret af
Estland

Právnické profesie – úvod

Právnické povolania v Estónsku sú tieto:

 • prokurátor,
 • sudca;
 • prísediaci sudcovia
 • pomocný sudca a súdny úradník;
 • advokát;
 • notár;
 • súdni exekútori;
 • správcovia konkurznej podstaty

Prokurátori

Organizácia

Prokuratúra je subjektom štátnej správy, ktorý spadá do kompetencie ministerstva spravodlivosti. Má dve úrovne – úrad generálneho prokurátora (ako úrad hierarchicky najvyššie postaveného prokurátora) a štyri úrady oblastných prokurátorov.

Oblasť pôsobnosti generálnej prokuratúry sa vzťahuje na celé územie Estónska a oblasti pôsobnosti okresných prokuratúr sa zhodujú s oblasťami pôsobenia policajných prefektúr. Na čele generálnej prokuratúry stojí generálny prokurátor, ktorý je menovaný na funkčné obdobie piatich rokov estónskou vládou na návrh ministerstva spravodlivosti a po vypočutí právnym výborom estónskeho parlamentu.

Každý rok počas jarnej schôdze parlamentu predkladá generálny prokurátor ústavnému výboru parlamentu správu o plnení úloh prokuratúry v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Na čele oblastnej prokuratúry stojí oblastný prokurátor, ktorý je menovaný na päť rokov ministerstvom spravodlivosti na návrh generálneho prokurátora.

V Estónsku existuje celkom osem druhov prokurátorov: Prokurátori na prokuratúre sú hlavným prokurátorom, vedúcimi prokurátormi, prokurátormi a pomocnými prokurátormi; prokurátori na okresných prokuratúrach sú poprední prokurátori, vyšší prokurátori, špecializovaní prokurátori, okresní prokurátori a pomocní prokurátori.

Pozri zákon o prokuratúre.

Úloha a povinnosti

Podľa zákona o prokuratúre:

 • zúčastňovať sa na plánovaní cezhraničného prenasledovania na účely predchádzania trestným činom a ich odhaľovania;
 • vedie prípravné konanie tak, aby bolo efektívne a v súlade so zákonom;
 • podáva obžalobu;
 • plní ďalšie povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona.

Prokuratúra vykonáva povinnosti stanovené zákonom o prokuratúre nezávisle.

Prokurátor usmerňuje orgány činné v trestnom konaní pri zhromažďovaní dôkazov a rozhoduje na základe zistených skutočností o vznesení obžaloby.

Podľa zákona o generálnej prokuratúre:
Generálna prokuratúra:

 • zabezpečiť zákonnosť a účinnosť predsúdneho trestného konania a zastupovať verejné stíhanie na všetkých súdoch na všetkých stupňoch trestných činov na všetkých úrovniach profesionálnej, hospodárskej, vojenskej, environmentálnej, protispravodlivej a organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú cezhraničné alebo v prípade ktorých existuje vysoký verejný záujem, zločiny proti ľudskosti a medzinárodná bezpečnosť, závažnejšie trestné činy proti štátu, trestné činy spáchané prokurátormi a iné trestné činy nariadené generálnym prokurátorom;
 • analyzuje, monitoruje a radí činnosť okresných prokuratúr a analyzuje a zovšeobecňuje postupy súdnictva a prokuratúry;
 • plní záväzky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce vrátane účasti na činnosti siete Eurojust,
 • zúčastňovať sa na príprave návrhov aktov, návrhov nariadení a nariadení vlády, ako aj návrhov nariadení a smerníc ministra spravodlivosti upravujúcich činnosť prokuratúry;
 • zúčastňovať sa na vypracúvaní rozvojových plánov týkajúcich sa prokuratúry a jej úloh;
 • organizuje činnosti prokuratúry v oblasti vzťahov s verejnosťou a informuje verejnosť o činnosti prokuratúry;
 • organizuje personálne obsadenie a odbornú prípravu prokuratúry a otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre úradníkov a zamestnancov, vedie záznamy o zamestnancoch;
 • organizovať riadenie výberových konaní prokurátorov;
 • vypracúva návrh rozpočtu prokuratúry a zabezpečuje cielené využívanie rozpočtových zdrojov;
 • organizuje správu štátneho majetku, ktorý má prokuratúra v držbe;
 • plní ďalšie úlohy, ktoré mu ukladá zákon, rozhodnutie Riigikogu, dekrét prezidenta republiky, nariadenie a nariadenie vlády republiky a nariadenie a nariadenie ministra spravodlivosti.

Sudcovia

Organizácia

Sudca musí byť estónsky občan, ktorý získal vnútroštátne uznávaný magisterský titul v odbore právo, rovnocennú kvalifikáciu v zmysle § 28 ods.22 estónskeho zákona o vzdelávaní alebo rovnocennú zahraničnú kvalifikáciu, ovláda estónsky jazyk na pokročilej úrovni, má vysokú morálnu povahu a schopnosti a osobné charakteristiky potrebné na výkon funkcie sudcu. Sudcovia sú menovaní doživotne. Minister spravodlivosti nemá voči sudcom riadiace ani disciplinárne právomoci. Sudca môže byť zbavený úradu iba na základe súdneho rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť. Funkčné obdobie sudcu, ktoré sa končí po dovŕšení 67 rokov, je možné predĺžiť.

Za sudcu sa nevymenujú:

 • osoba odsúdená za trestný čin;
 • osoby, ktoré boli odvolané z funkcie sudcu, notára alebo exekútora;
 • osoby, ktoré boli vyhostené z Estónskej advokátskej komory;
 • osoby, ktoré boli prepustené z verejnej služby z dôvodu disciplinárneho priestupku;
 • osoby, ktoré sú v konkurze;
 • osoby, ktorých odborná činnosť audítora bola ukončená, s výnimkou ukončenia na základe žiadosti audítora;
 • osoby, ktoré boli zbavené kvalifikácie patentového zástupcu, s výnimkou odňatia kvalifikácie na základe žiadosti patentového zástupcu.
 • ktorí boli zbavení profesie súdneho prekladateľa na základe článku 28 ods. 3 bodu 3 zákona o súdnych prekladateľoch.

Za sudcu okresného alebo správneho súdu možno vymenovať osobu, ktorá má po získaní príslušnej kvalifikácie aspoň päťročnú právnu prax alebo funkciu súdneho poradcu alebo generálneho advokáta najmenej tri roky a uspela alebo bola zbavená skúšky sudcu.

Za sudcu oblastného súdu možno menovať skúseného a uznávaného právnika, ktorý zložil justičnú skúšku. Osoba, ktorá pracovala ako sudca bezprostredne pred prípadným menovaním, nemusí justičnú skúšku absolvovať.

Za sudcu Najvyššieho súdu možno menovať skúseného a uznávaného právnika, ktorý zložil justičnú skúšku.

Sudcovia sú menovaní prostredníctvom otvoreného výberového konania.

Sudca nemôže vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem akademických alebo výskumných činností. O akejkoľvek zárobkovej činnosti musí sudca informovať predsedu súdu. Zákonom povolená zárobková činnosť nesmie ohroziť vykonávanie funkcie alebo nestrannosť sudcu pri výkone spravodlivosti. Sudca nesmie byť členom Riigikogu ani členom obecnej alebo obecnej rady; člen politickej strany; zakladateľ, výkonný partner, člen predstavenstva alebo dozornej rady spoločnosti alebo manažér pobočky zahraničnej spoločnosti; správca konkurznej podstaty, člen konkurznej komisie alebo povinná správa nehnuteľného majetku; rozhodca, ktorého vybrali strany sporu.

Sudca môže byť odvolaný len na základe súdneho rozhodnutia. Sudcu súdu prvého alebo druhého stupňa možno v priebehu jeho funkčného obdobia trestne stíhať iba na návrh Najvyššieho súdu zasadajúceho v pléne a so súhlasom prezidenta republiky. Sudcu Najvyššieho súdu možno počas jeho funkčného obdobia stíhať iba na návrh ministra spravodlivosti a so súhlasom väčšiny estónskeho parlamentu.

Požiadavky týkajúce sa sudcov, čakateľskej praxe a povinností sudcov sú stanovené v zákone o súdoch.

Úloha a povinnosti

Vykonávanie činností sudcu upravuje zákon. Estónski sudcovia sa spoločne dohodli na etickom kódexe. Viac informácií možno nájsť na webovej lokalite estónskych súdov a Najvyššieho súdu.

Úlohou sudcu je výkon súdnej moci v súlade s Ústavou a právnymi predpismi, na základe ktorých sudca rozhoduje o spravodlivom a nestrannom riešení sporu. Sudca uplatňuje právo prostredníctvom výkladu právnych predpisov a preskúmaním okolností prípadu.

Sudca si plní svoje úradné povinnosti nestranne a bez ohľadu na vlastné záujmy. Dodržiava služobné záujmy aj mimo svojej profesijnej činnosti. Sudca sa v rámci výkonu svojej činnosti aj mimo nej musí chovať tak, aby nepoškodil dobrú povesť súdu. Sudca nesmie prezradiť informácie, ktoré získa pri neverejnom pojednávaní alebo počas rozhovorov, ktorých cieľom je dosiahnutie zmieru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí stále, aj po odchode sudcu do dôchodku. Sudca musí vydávať pokyny prvostupňovým sudcom s menej ako trojročným pracovným časom, ktorí vykonávajú prípravný program pre pomocných sudcov a študentov, ktorí sú stážistami. Sudca nesmie mať súčasne viac ako dvoch mentorov. Sudca musí pravidelne rozvíjať svoje odborné znalosti a zúčastňovať sa odborných školení.

Sociálne zabezpečenie sudcov

Sudcovia majú rôzne právne záruky: platy, bonusy, dôchodky sudcov, dovolenka sudcov, oblečenie sudcov a iné sociálne záruky.

Plat sudcu je stanovený v zákone o oficiálnych platoch vyšších štátnych zamestnancov.

Základ na určenie dôchodku sudcu je stanovený v zákone o súdoch.

Dôchodok sudcu je starobný dôchodok sudcu, starobný dôchodok sudcu, invalidný dôchodok sudcu a pozostalostný dôchodok rodinného príslušníka. Sudcovský dôchodok sa nevypláca počas výkonu funkcie sudcu. Ak vykonáva penzionovaný sudca inú zárobkovú činnosť, vypláca som mu plný sudcovský dôchodok bez ohľadu na jeho príjem. Sudcovský dôchodok sa nevypláca sudcom, ktorí boli zbavení funkcie z dôvodu disciplinárneho priestupku alebo boli odsúdení za úmyselný trestný čin. Na sudcovský dôchodok nemajú nárok sudcovia, ktorí sa dopustili trestného činu marenia spravodlivosti.

Sudca má nárok na riadnu dovolenku. Dovolenka za kalendárny rok je 35 kalendárnych dní a dodatočná dovolenka sa poskytuje celkovo do siedmich kalendárnych dní za obdobie súdnej práce za podmienok stanovených v zákone o súdoch.

Prísediaci sudcovia

Prísediaci sudcovia sa zúčastňujú na výkone spravodlivosti na miestnych súdoch, a to len vo veciach týkajúcich sa trestných činov prvého stupňa. Prísediaci sudca má pri výkone spravodlivosti rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako sudca. Estónsky občan vo veku od 25 do 70 rokov, ktorý má bydlisko v Estónsku a pozná estónčinu na úrovni C1 alebo rovnocennú úroveň v súlade s jazykovým zákonom a má vhodné morálne vlastnosti na výkon prísediaceho sudcu, môže byť vymenovaný za prísediaceho sudcu na obdobie štyroch rokov. Osobu možno menovať do funkcie prísediaceho sudcu maximálne na dve po sebe nasledujúce obdobia.

Za prísediaceho sudcu nemožno vymenovať žiadnu osobu, ak: odsúdený za trestný čin; konkurzný dlžník; nespôsobilá zo zdravotných dôvodov; mať trvalé bydlisko, t. j. ktorého adresa je zapísaná v registri obyvateľov, menej ako jeden rok na území obce, ktorá ho vymenovala za prísediaceho sudcu; súd, prokuratúra alebo bezpečnostná polícia; vojenskej služby; právnik, notár alebo súdny exekútor; Člen vlády republiky; Člen mestského alebo mestského zastupiteľstva; Prezident republiky; Poslanec estónskeho parlamentu. Za prísediaceho sudcu nie je možné vymenovať ani osobu, ktorá bola obžalovaná z trestného činu.

Úlohou prísediaceho sudcu je v podstate zastupovať pri výkone spravodlivosti názor bežného človeka, ktorý vníma súdne konanie viac z humánneho ako právneho hľadiska. Zasadnutie miestnej správy je zodpovedné za voľbu kandidátov na pozíciu prísediaceho sudcu.

Pomocní sudcovia a súdni úradníci

Pomocný sudca je súdny úradník, ktorý vykonáva povinnosti stanovené zákonom. Pomocný sudca je nezávislý, ale musí sa riadiť pokynmi sudcu v rozsahu predpísanom zákonom. Pomocný sudca je oprávnený robiť zápisy do registrov (napr. katastra nehnuteľností, obchodného registra) a vydávať rozhodnutia týkajúce sa registrov, vrátane pokút. Pomocný sudca môže v zrýchlenom konaní vydať platobný rozkaz. Obmedzenia týkajúce sa výkonu funkcie sudcu platia aj pre pomocných sudcov.

Za pomocného sudcu možno vymenovať osobu, ktorá získala vnútroštátne uznaný magisterský titul v oblasti práva, zodpovedajúcu kvalifikáciu v zmysle § 28 ods.22 estónskeho zákona o vzdelávaní alebo zodpovedajúcu zahraničnú kvalifikáciu estónskeho jazyka na úrovni C1 alebo rovnocennej úrovni v súlade s jazykovým zákonom, ukončila prípravný program pre pomocných sudcov, nebola vybraná výberovou komisiou. Za pomocného sudcu možno vymenovať aj osobu, ktorá zložila skúšku sudcu.

Do funkcie pomocného sudcu nemožno menovať: osoba odsúdená za trestný čin; osoby, ktoré boli odvolané z funkcie sudcu, notára alebo exekútora; osoby, ktoré boli vyhostené z Estónskej advokátskej komory; osoby, ktoré boli prepustené z verejnej služby z dôvodu disciplinárneho priestupku; osoby, ktoré sú v konkurze; osoby, ktorých odborná činnosť audítora bola ukončená, s výnimkou ukončenia na základe žiadosti audítora; osoby, ktoré boli zbavené kvalifikácie patentového zástupcu, s výnimkou odňatia kvalifikácie na základe žiadosti patentového zástupcu. ktorým bola odobratá pozvánka súdneho prekladateľa na základe § 28 ods. 3 bodu 3 zákona o súdnych prekladateľoch; osoba, ktorá bola v priebehu troch rokoch od menovania do funkcie sudcu odvolaná z dôvodu nespôsobilosti.

Pomocní sudcovia sú menovaní prostredníctvom otvoreného výberového konania.

Požiadavky na pomocných sudcov sú stanovené v zákone o súdoch.

Súdny úradník je zamestnanec súdu, ktorý sa v rozsahu ustanovenom zákonom o súdnom konaní nezávisle alebo pod dohľadom sudcu zúčastňuje prípravy a prerokovania veci. Súdny úradník je oprávnený konať a rozhodovať v rovnakom rozsahu ako pomocný sudca alebo iný zamestnanec súdu podľa zákona o súdnom konaní. Súdny úradník je nezávislý, ale musí sa riadiť pokynmi sudcu v rozsahu ustanovenom zákonom.

Požiadavky na súdnych úradníkov sú rovnaké ako požiadavky na pomocných sudcov. Miesto súdneho úradníka sa obsadzuje prostredníctvom verejného výberového konania.

Za súdneho úradníka nemôže byť vymenovaná: osoba odsúdená za úmyselný trestný čin; osobu odsúdenú za úmyselný trestný čin proti štátu, bez ohľadu na to, či bolo odsúdenie zahladené; osobu, ktorá bola odvolaná z funkcie súdneho úradníka na základe právoplatného súdneho rozhodnutia; osoba, ktorá patrí medzi najbližších príbuzných alebo je partnerom osoby, ktorá priamo dohliada na prácu súdneho úradníka.

Okrem generálneho advokáta Slovo (521 Kb) a pomocného sudcu (373 SKKb) patria medzi súdnych úradníkovaj riaditeľ PDF Súdneho dvora (367 Kb) SKa tajomník pre pojednávanie (364 Kb). PDF  SKfileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Právnici

Právnický stav tvoria advokáti a advokátski koncipienti.

Advokáti sú členmi estónskej advokátskej komory a ich činnosť upravuje estónsky zákon o advokátskej komore. Členom estónskej advokátskej komory sa môže stať každý, kto spĺňa požiadavky stanovené v zákone o estónskej advokátskej komore a zložil advokátske skúšky.

Estónska advokátska komora je autonómne profesijné združenie založené s cieľom poskytovať právne služby v súkromnom aj vo verejnom záujme a chrániť profesijné práva právnikov. Estónska advokátska komora monitoruje odbornú činnosť svojich členov a to, či spĺňajú požiadavky profesijnej etiky. Estónska advokátska komora organizuje aj odbornú prípravu pre právnikov a zabezpečuje poskytovanie štátnej právnej pomoci, A zabezpečuje dostupnosť právnej pomoci poskytovanej ex offo.

Činnosť komory sa realizuje prostredníctvom vlastných orgánov. Tieto sa skladajú z valného zhromaždenia, rady, predsedu, výboru pre audit, čestného súdu a výboru posudzujúcej odbornú spôsobilosť.

Advokáti sú oprávnení:

 • zastupovať a obhajovať klientov na súde a v prípravných a ďalších konaniach v Estónsku aj zahraničí;
 • zhromažďovať dôkazy;
 • podľa vlastnej vôle vyberať a využívať zákonné prostriedky a opatrenia pri poskytovaní právnych služieb;
 • získavať od vnútroštátnych a miestnych orgánov informácie potrebné na poskytnutie právnych služieb, mať prístup k dokumentom a získavať kópie a výpisy z nich v súlade so zákonom,
 • spracúvať osobné údaje inej osoby, ako je zákazník, získané na základe zmluvy alebo zo zákona, vrátane osobitných kategórií osobných údajov, bez ich súhlasu, ak je to potrebné na poskytnutie právnej služby;
 • osvedčovať podpisy a kópie dokumentov predložených súdu a ďalším úradným orgánom ako súčasť právnych služieb poskytovaných klientovi;
 • poskytovať služby kontaktnej osobe;
 • vystupovať ako arbiter alebo zmierovateľ v konaní podľa zákona o zmierovacom konaní,
 • vystupovať ako správca konkurznej podstaty, ak je členom komory.

Advokátsky koncipient má právomoci advokáta v medziach ustanovených zákonom.

Advokátsky koncipient nie je oprávnený vystupovať ako arbiter alebo zmierovateľ v konaní podľa zákona o zmierovacom konaní. Nie je oprávnený zastupovať ani obhajovať klientov na Najvyššom súde, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Asistent advokáta nemôže vystupovať ako správca konkurznej podstaty.

Advokátsky koncipient môže poskytovať právne služby iba pod dohľadom advokáta, ktorý je jeho školiteľom.

Pri poskytovaní právnych služieb právnik koná nezávisle a v súlade so zákonom a rozhodnutiami prijatými orgánmi estónskej advokátskej komory, požiadavkami na profesijnú etiku právnikov, osvedčenými postupmi a svojim svedomím.

Informácie poskytnuté právnikovi sú dôverné. Advokát alebo zamestnanec advokátskej komory alebo právnickej kancelárie, ktorý je vypočúvaný ako svedok, nesmie byť vypočúvaný ani požiadaný o poskytnutie informácií v súvislosti so skutočnosťami, o ktorých sa dozvedel v priebehu poskytovania právnych služieb.

Dátové médiá spojené s poskytovaním právnych služieb právnikom sú nedotknuteľné.

Právnika nemožno stotožniť s klientom alebo jeho prípadom z dôvodu, že tomuto klientovi poskytol právne služby.

Právnika nemožno zadržať, prehliadať ani zadržať z pracovných dôvodov iba na základe príkazu vydaného okresným súdom. Právnická kancelária, prostredníctvom ktorej právnik poskytuje právne služby, nesmie byť prehľadaná z dôvodov vyplývajúcich z profesijnej činnosti právnika.

Zoznam právnikov a právnických kancelárií a ďalšie užitočné informácie možno nájsť na webovom sídle estónskej advokátskej komory. Funkcia „vyhľadávať advokáta“ však umožňuje nájsť advokátav celej Európskej únii.

Právne databázy

Okrem uvedeného zoznamu advokátov nie sú k dispozícii žiadne iné databázy.

Právni poradcovia

Estónsko nemá žiadnych právnych zástupcov alebo právnych poradcov upravených zákonom.

Notári

Organizácia

Všetci notári v Estónsku majú rovnaké právomoci. Činnosť notárov upravuje zákon o notároch. Ministerstvo spravodlivosti a notárska komora sú zodpovedné za regulovanie a riadenie profesijných činnosti notárov. Notárska komora je verejnoprávna právnická osoba a jej členmi sú všetci notári vymenovaní v súlade so zákonom. Medzi úlohy, ktoré komora vykonáva, patrí monitorovanie dodržiavania profesijnej etiky notárov, harmonizácia notárskych odborných činností, organizovanie odbornej prípravy notárov a služieb pre uchádzačov o funkciu notára, správa a vývoj elektronického informačného systému týkajúceho sa notárov, poskytovanie pomoci ministrovi spravodlivosti pri vykonávaní dohľadu atď. Informácie o notároch a ich povinnostiach sú uvedené na webovom sídle notárskej komory.

Úloha a zodpovednosti

Notár je držiteľom úradu podľa verejného práva. Je poverený štátom, aby na vyžiadanie občanov úradne overil skutočnosti a udalosti právneho významu a aby vykonal ďalšie notárske úkony na účely zabezpečenia právnej istoty.

Notár musí byť vo svojej činnosti nestranný, dôveryhodný a nezávislý. Je povinný zistiť skutočné zámery strán a podmienky platnosti právneho úkonu, ktorý sa má vykonať, a vysvetliť stranám rôzne spôsoby jeho vykonania a súvisiace právne následky.

Notári vykonávajú na požiadanie tieto notárske úkony:

 • poskytujú notárske osvedčenie (rôzne zmluvy, splnomocnenia, závety) a notárske overenie (kópie, podpisy, výpisy atď.),
 • vykonávajú úkony týkajúce sa dedičstva;
 • Vydať na základe článku 60 a prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1 – 32) osvedčenie o vyhotovení notárskej listiny, ktorá je vykonateľná v Estónsku;
 • Vydanie, na základe článku 59 ods. 1 a prílohy II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107 – 134), vydanie osvedčenia o právnej platnosti notárskej listiny v Estónsku a vydanie osvedčenia o vykonateľnosti podľa článku 60 notárskej zápisnice v Estónsku;
 • na základe článku 48 ods. 3 a príloh III a IV k nariadeniu Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 007, 10.1.2009, s. 1 – 79) vydať výpis z vyhotovenia notárskej zápisnice, ktorá sa má vykonať v Estónsku;
 • v súlade so zákonom o notároch vyhlasujú splnomocňujúce dokumenty za neplatné;
 • vyhlasujú dohody uzatvorené prostredníctvom právnika konajúceho ako zmierovateľ alebo prostredníctvom iného notára za vykonateľné,
 • zabezpečujú legalizáciu dokumentov (apostily);
 • na žiadosť právnických osôb predkladajú registrovému súdu ich výročnú finančnú správu;
 • potvrdzujú uzavretie manželstva a rozvody a pripravujú žiadosti o uzavretie manželstva a o rozvod,
 • prijímajú peňažné vklady, cenné papiere a dokumenty;
 • poskytujú prístup k údajom zapísaným v katastri nehnuteľností alebo v registri majetku alebo k dokumentom v registri,
 • predkladajú výzvy a žiadosti v mene podnikov, prijímajú dokumenty alebo iné informácie od hospodárskych správnych orgánov a zasielajú správne akty podnikom,
 • zápis údajov do registra na žiadosť hospodárskeho subjektu;
 • poskytovanie údajov o vlastníckych právach na žiadosť právnickej osoby alebo správcu.

Klient musí notárovi za tieto úkony uhradiť odmenu podľa príslušných právnych predpisov.

Notár môže navyše ponúkať tieto služby:

 • právne poradenstvo nesúvisiace s osvedčovaním;
 • poradenstvo v oblasti daňového zákona a cudzieho práva, či už ako súčasť postupu overovania alebo mimo neho;
 • pôsobenie vo funkcii zmierovateľa podľa zákona o zmierovacom konaní,
 • Pôsobenie vo funkcii arbitra podľa občianskeho súdneho poriadku,
 • uskutočňovanie dražieb, hlasovaní, lotérií a žrebovaní a osvedčovanie výsledkov,
 • vyhotovovanie miestoprísažných vyhlásení a ich overovanie,
 • zasielanie oznámení a informácií a vydávanie potvrdení o ich zaslaní, alebo o tom, že ich nebolo možné zaslať, pokiaľ nejde o úradnú povinnosť,
 • poskytovanie služby kontaktnej osoby;
 • prijímanie peňažných úschov (s výnimkou hotovosti), cenných papierov, dokumentov a iných predmetov, ak nejde o povinnosť vyplývajúcu z notárskeho úkonu.
 • príprava odpovedí na žiadosti o vysvetlenie predložené zo strany podnikov.

Informácie o službách poskytovaných notármi možno nájsť na webovej lokalite notárskej komory. Notárska odmena je vecou dohody medzi klientom a notárom pred poskytnutím služby.

Iné právnické povolania

Exekútori

Táto právnická profesia sa v Estónsku vykonáva ako slobodné povolanie. súdni exekútori konajú vo vlastnom mene a nesú zodpovednosť za svoje činnosti. Súdny exekútor musí pri výkone svojich povinností postupovať nestranne a zodpovedne. Činnosť súdnych exekútorov je upravená zákonom o súdnych exekútoroch (exekučný poriadok).

Spoločná profesijná organizácia súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty – komora súdnych exekútorov (ďalej len „komora“) a správcov konkurznej podstaty – funguje od januára 2010. Zákon o súdnych exekútoroch upravuje pôsobnosť exekútorov, dohľad nad nimi, otázky disciplinárnej zodpovednosti a činnosti profesijného združenia. Úlohou komory je rozvíjať a podporovať slobodné právnické povolania vrátane rozvoja a monitorovania osvedčených odborných a odborných postupov, vypracúvania odporúčaní na harmonizáciu odbornej praxe, organizácie sústavnej odbornej prípravy, rozvoja informačných systémov atď. Komora má tiež honorárny Súdny dvor. Ďalšie informácie o činnosti komory sú k dispozícii na jej webovej lokalite.

Súdny exekútor:

 1. vykonáva exekučnú činnosť v súlade s exekučným poriadkom;
 2. doručuje písomnosti v súlade s procesnými predpismi;
 3. vykonáva súpis pozostalosti a spravuje ju v súlade s dedičským právom;
 4. v prípadoch a v súlade s postupmi stanovenými zákonom na žiadosť súdu alebo správneho orgánu, ktorý vedie dražbu mimo exekučného konania;
 5. mediácia zahraničného výživného podľa zákona o rodinných dávkach.

Odmena súdneho exekútora za uskutočnenie týchto úradných povinností je uvedená v zákone o súdnych exekútoroch.

Na žiadosť súkromnej osoby môže súdny exekútor vykonávať tieto služby:

 1. uskutočňovať dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku;
 2. doručovať písomnosti;
 3. poskytovať právne poradenstvo a vypracúvať právne dokumenty, ak je jeho vzdelanie v súlade s ustanoveniami § 47 ods. 1 bodu 1 zákona o súdoch;
 4. poskytovať právne služby na účely zistenia potrebných skutočností mimo súdneho konania;
 5. Vystupovať ako zmierovateľ v súlade so zákonom o zmierovacom konaní;
 6. vykonáva funkciu rozhodcov podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Súdni exekútori majú právo poskytnutie služby odmietnuť.

Podmienky poskytovania odborných služieb a úpravy odmeňovania sa dohodnú so žiadateľom písomne pred poskytnutím služby. Podmienky a odmena musia byť v súlade s dobrou profesionálnou praxou.

Pri poskytovaní takýchto odborných služieb nesmú súdni exekútori vykonávať práva, ktoré im boli zverené zákonom na účel výkonu ich profesionálnych povinností alebo ktoré vyplývajú z ich úradu.

Informácie o službách poskytovaných súdnymi exekútormi možno nájsť na webovom sídle komory. http://www.kpkoda.ee/

Administratívny dohľad nad činnosťou exekútorov vykonáva ministerstvo spravodlivosti a komora.

Súdny exekútor nesie zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil počas svojich odborných činností, a to aj v prípade, že túto škodu spôsobil zamestnanec jeho úradu. Pokiaľ nároky na kompenzáciu za škodu spôsobenú profesionálnym úkonom súdneho exekútora nemožno uspokojiť aktívami exekútora alebo akejkoľvek inej osoby zodpovednej za túto škodu, alebo pokiaľ nemožno tieto nároky uspokojiť v plnej výške, zodpovedá za spôsobenú škodu komora. V konečnom dôsledku zodpovedá za činy súdneho exekútora štát. Tak komora, ako aj štát majú právo regresu voči osobe zodpovednej za škodu; štát má tiež právo na regresné právo proti komore.

Konkurzní správcovia

Správca konkurznej podstaty je súdom určený správca, ktorý vykonáva transakcie a ďalšie úkony súvisiace s konkurznou podstatou a vystupuje v mene dlžníka na súde v sporoch týkajúcich sa konkurznej podstaty. Hlavnou povinnosťou správcu konkurznej podstaty je brániť práva a záujmy všetkých veriteľov a dlžníka a zabezpečiť zákonné, rýchle a finančne primerané konkurzné konanie. Správca konkurznej podstaty vykonáva svoju činnosť osobne. Ako správcovia konkurznej podstaty môžu vystupovať ako správcovia: fyzické osoby, ktorým komora udelila oprávnenie konať ako správcovia v konkurze, právni zástupcovia, štatutárni audítori a súdni exekútori. Zoznam správcov konkurznej podstaty vedie komora. Tento zoznam, ktorý obsahuje údaje o všetkých osobách, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosť správcu konkurznej podstaty, je k dispozícii verejnosti na webovej lokalite komory. Správca konkurznej podstaty uvedený v zozname je povinný zaistiť, aby údaje zodpovedali skutočnosti.

Hlavné úlohy správcu konkurznej podstaty:

 1. určiť nároky veriteľov, spravovať konkurznú podstatu, organizovať speňaženie majetku z konkurznej podstaty a uspokojiť nároky konkurzných veriteľov,
 2. určiť dôvody nesolventnosti dlžníka a dátum jej vzniku;
 3. v prípade potreby zabezpečiť pokračovanie podnikateľskej činnosti dlžníka;
 4. v prípade potreby vykonať likvidáciu spoločnosti, ak je dlžníkom právnická osoba,
 5. poskytovať informácie veriteľom a dlžníkovi v prípadoch stanovených zákonom;
 6. informovať o svojej činnosti súd, úradníka zodpovedného za dohľad a veriteľský výbor a poskytovať im informácie týkajúce sa konkurzného konania.

Dohľad správy nad činnosťou správcov konkurznej podstaty vykonáva ministerstvo spravodlivosti na základe podnetov alebo iných zaslaných materiálov týkajúcich sa správcov konkurznej podstaty a obsahujúcich dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že správca konkurznej podstaty si nesplnil svoje povinnosti. Ministerstvo spravodlivosti má pri monitorovaní činnosti správcov konkurznej podstaty právo overiť primeranosť a zákonnosť činnosti správcov konkurznej podstaty. Minister spravodlivosti môže proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý si neplní svoje úradné povinnosti, začať disciplinárne konanie. Minister spravodlivosti nemôže začať disciplinárne konanie proti advokátom, ktorí pôsobia ako správcovia konkurznej podstaty. Má však právo iniciovať konanie pred disciplinárnym súdom advokátskej komory.

Okrem administratívneho dohľadu nad činnosťami správcov konkurznej podstaty monitoruje tieto činnosti v rámci svojich kompetencií aj veriteľský výbor, schôdza veriteľov, súd a komora súdnych exekútorov.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Nezisková organizácia Alliance of lawyers

Nadácia Kancelária právnej pomoci

Estónska advokátska komora

Prokuratúra

Notárska komora

Komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty

Posledná aktualizácia: 02/10/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.