Vrste pravnih struka

Estonija

Ova stranica sadržava pregled organizacije pravnih profesija u Estoniji.

Vsebino zagotavlja
Estonija

Pravne struke – uvod

Pravna struka u Estoniji sastoji se od:

 • javni tužitelj;
 • suci;
 • sudac porotnik;
 • pomoćnici sudaca i sudskih službenika;
 • zagovaratelji;
 • javni bilježnik;
 • sudski izvršitelji;
 • stečajni upravitelji

Tužitelji

Organizacija

Ured državnog odvjetnika državna je agencija koja je u nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Sastoji se od dvije razine: Ureda glavnog državnog odvjetnika (kao nadređenog ureda tužitelja) i četiriju okružnih ureda tužitelja.

Područje rada Ureda glavnog državnog odvjetnika obuhvaća cijelu Estoniju, a područja rada ureda okružnog tužitelja podudaraju se s područjima rada policijskih prefektura. Državno odvjetništvo na čelu je glavnog državnog odvjetnika kojeg na pet godina imenuje estonska vlada na prijedlog ministra pravosuđa, nakon što je saslušala mišljenje Odbora za pravna pitanja estonskog parlamenta.

Svake godine na proljetnoj sjednici Parlamenta glavni državni odvjetnik podnosi Ustavnom odboru parlamenta pregled uspješnosti tijekom prethodne kalendarske godine dužnosti koje su Uredu državnog odvjetnika dodijeljene zakonom.

Uredom okružnog tužitelja na čelu je glavnog tužitelja kojeg na mandat na pet godina imenuje ministar pravosuđa na prijedlog glavnog državnog odvjetnika.

U Estoniji postoji ukupno osam vrsta tužitelja: Tužitelji u Uredu javnog tužitelja glavni su javni tužitelj, vodeći javni tužitelji, državni odvjetnici i pomoćnici tužitelja; tužitelji u okružnim tužiteljstvima vodeći su tužitelji, viši tužitelji, specijalizirani tužitelji, okružni tužitelji i pomoćnici tužitelja.

Vidjeti i Zakon o državnom odvjetništvu.

Uloga i dužnosti

U skladu sa Zakonom o državnom odvjetništvu:

 • sudjelovanje u planiranju potjera za sprečavanje i otkrivanje kaznenih djela;
 • vodi kazneni postupak koji prethodi sudskom postupku i osigurava njegovu zakonitost i učinkovitost;
 • zastupa državno odvjetništvo na sudu;
 • ispunjava druge zakonom propisane dužnosti državnom odvjetništvu.

Državno odvjetništvo neovisno obavlja svoje dužnosti na temelju Zakona o državnom odvjetništvu.

Kao voditelj kaznenog postupka tužitelj vodi istražno tijelo pri prikupljanju dokaza i odlučuje hoće li podignuti optužnicu protiv osobe na temelju utvrđenih činjenica.

U skladu sa statutom državnog odvjetništva:
Ured glavnog državnog odvjetnika:

 • osiguravanje zakonitosti i učinkovitosti kaznenih postupaka prije suđenja i predstavljanje javnog progona pred svim sudovima na svim razinama profesionalnih, gospodarskih, vojnih, ekoloških kaznenih djela, kaznenih djela protiv pravosuđa i organiziranog kriminala koja su prekogranična ili u kojima postoji velik javni interes, kaznena djela protiv čovječnosti i međunarodne sigurnosti, ozbiljnija kaznena djela protiv države, kaznena djela koja su počinili tužitelji i druga kaznena djela koja je naložio glavni tužitelj;
 • analizira, prati i savjetuje aktivnosti okružnih ureda tužitelja te analizira i generalizira sudsku praksu i praksu kaznenog progona;
 • izvršava obveze koje proizlaze iz međunarodne suradnje, uključujući sudjelovanje u radu Eurojusta;
 • sudjeluje u izradi nacrta zakona, nacrta vladinih propisa i naloga, kao i nacrta uredbi i smjernica ministra pravosuđa kojima se uređuju aktivnosti državnog odvjetništva;
 • sudjelovanje u izradi razvojnih planova povezanih s Uredom tužitelja i njegovim zadaćama;
 • organizira aktivnosti Ureda državnog odvjetnika u području odnosa s javnošću i obavješćuje javnost o aktivnostima Ureda državnog odvjetnika;
 • organizira zapošljavanje i osposobljavanje ureda tužitelja te pitanje zdravlja i sigurnosti na radu za dužnosnike i osoblje, vodi evidenciju o osoblju;
 • organiziranje upravljanja natječajima tužitelja;
 • sastavlja nacrt proračuna Ureda tužitelja i osigurava ciljano korištenje proračunskih sredstava;
 • organizira upravljanje državnom imovinom u posjedu državnog odvjetništva;
 • obavlja druge zadaće koje su mu povjerene zakonom, odlukom Riigikogua, dekretom predsjednika Republike, uredbom i poretkom Vlade Republike te uredbom i nalogom ministra pravosuđa.

Suci

Organizacija

Sudac mora biti estonski državljanin koji je stekao nacionalno priznat magistarski studij prava, jednakovrijednu kvalifikaciju u smislu članka 28. stavka22. Zakona o obrazovanju Republike Estonije ili istovrijednu inozemnu kvalifikaciju, na naprednoj razini na estonskom jeziku, visoko moralnog karaktera te sposobnosti i osobnih obilježja potrebnih za obavljanje sudačke dužnosti. Suci se imenuju doživotno. Ministar pravosuđa nema pravo na zapovijedanje ili stegovno pravo nad sucima. Sudac može biti razriješen dužnosti samo na temelju sudske presude koja je stupila na snagu. Suci mogu obnašati dužnost do 67. godine života, ali to se može produljiti.

Sucem se ne imenuju:

 • svaka osoba osuđena za kazneno djelo;
 • osobe koje su bile razriješene dužnosti suca, javnog bilježnika ili sudskog izvršitelja;
 • osobe koje su protjerane iz estonske odvjetničke komore;
 • osobe koje su oslobođene iz javne službe zbog stegovnog prekršaja;
 • osobe koje su u stečaju;
 • osobe čije su profesionalne djelatnosti revizora prekinute, osim prekida na temelju zahtjeva revizora;
 • osobe kojima je oduzeta kvalifikacija patentnog zastupnika, osim oduzimanja kvalifikacija na temelju zahtjeva patentnog zastupnika.
 • koji su lišeni zanimanja zaprisegnutog tumača na temelju članka 28. stavka 3. točke 3. Zakona o zaprisegnutim pismenim prevoditeljima.

Osoba koja nakon stjecanja odgovarajuće kvalifikacije ima najmanje pet godina radnog iskustva ili je obavljala dužnost sudskog savjetnika ili nezavisnog odvjetnika može biti imenovana sucem županijskog ili upravnog suda.

Svaka osoba koja je iskusan i priznat odvjetnik i koja je položila pravosudni ispit može biti imenovana sucem okružnog suda. Nitko koji je neposredno prije imenovanja radio kao sudac ne mora polagati ispit suca.

Iskusni i priznati odvjetnici mogu biti imenovani na dužnost suca Vrhovnog suda.

Suci se imenuju na temelju otvorenog natječaja.

Sudac ne može biti zaposlen samo na sudačku dužnost, osim u svrhu podučavanja ili istraživanja. Sudac mora obavijestiti predsjednika Suda o svim poslovima koji nisu na dužnosti suca. Svako zaposlenje koje nije dužnost suca ne smije ugroziti izvršavanje službenih dužnosti suca ili nepristranost suca u sudovanju. Sudac ne može biti član Riigikogua ni član općinskog ili općinskog vijeća; član političke stranke; osnivač, glavni partner, član upravnog odbora ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili direktor podružnice stranog trgovačkog društva; stečajni upravitelj, član povjerenstva za nesolventnost ili obvezno upravljanje nepokretnom imovinom; arbitar kojeg su odabrale stranke u sporu.

Sudac može biti razriješen dužnosti samo sudskom presudom. Kaznene optužbe protiv suca prvostupanjskog ili drugostupanjskog suda mogu se podnijeti tijekom njegova mandata samo na prijedlog Vrhovnog suda zabrane uz suglasnost predsjednika Republike. Kaznene optužbe protiv pravosuđa Vrhovnog suda mogu se podnijeti tijekom njegova mandata samo na prijedlog kancelara pravosuđa uz suglasnost većine u estonskom parlamentu.

Zahtjevi koji se primjenjuju na suce, njihovu pripremnu službu i njihove obveze propisani su Zakonom o sudovima.

Uloga i dužnosti

Sudska profesija regulirana je zakonom. Etički kodeks usvojili su svi estonski suci koji zajedno sjede (en banc). Više informacija dostupno je na internetskim stranicama estonskih sudova i na internetskim stranicama Vrhovnog suda.

Uloga je suca provođenje sudovanja u skladu s Ustavom i pravnim aktima na temelju kojih sudac odlučuje o pravednom rješenju za stranke u predmetu. Sudac razvija zakon tumačenjem pravnih akata i istraživanjem.

Sudac svoje službene dužnosti obavlja nepristrano bez vlastitog interesa i uzima u obzir službene interese čak i izvan svojih profesionalnih aktivnosti. Sudac se mora ponašati besprijekorno kako u svojoj profesionalnoj djelatnosti tako i izvan nje te se mora suzdržati od radnji koje bi mogle naštetiti ugledu suda. Sudac ne smije otkrivati informacije koje su mu poznate na sudskoj sjednici koja se održava u privatne svrhe ili u raspravama koje su se vodile prilikom postizanja nagodbe. Dužnost povjerljivosti primjenjuje se u svakom trenutku, čak i nakon umirovljenja suca. Sudac mora uputiti prvostupanjske suce s manje od tri godine staža, koji provode pripremni program za pomoćnike sudaca i studente koji su pripravnici. Sudac ne smije istodobno imati više od dva mentora. Sudac mora redovito razvijati svoje stručno znanje i vještine te sudjelovati u osposobljavanju.

Socijalna jamstva za suce

Suci imaju različita zakonska socijalna jamstva: plaće, bonusi, mirovine sudaca, dopust sudaca, odjeća sudaca i druga socijalna jamstva.

Plaća suca utvrđena je Zakonom o službenim plaćama viših državnih službenika.

Osnova za određivanje mirovine suca utvrđena je Zakonom o sudovima.

Mirovina suca je starosna mirovina, starosna mirovina suca, invalidska mirovina suca i obiteljska mirovina člana obitelji suca. Mirovina suca ne isplaćuje se tijekom rada u svojstvu suca. Ako je umirovljeni sudac zaposlen drugdje, prima punu mirovinu suca bez obzira na zaradu. Mirovina suca ne isplaćuje se nikome koji je protjeran s dužnosti zbog stegovne povrede ili osuđen za namjerno počinjeno kazneno djelo. Mirovina suca oduzima se svakoj osobi osuđenoj za kazneno djelo protiv sudovanja.

Sudac ima pravo na godišnji odmor. Godišnji odmor iznosi 35 kalendarskih dana, a dodatni dopust za sudsko razdoblje rada u skladu s uvjetima opisanima u Zakonu o sudovima ukupno iznosi najviše sedam kalendarskih dana.

Suci porotnici (lawnicy)

Suci porotnici sudjeluju u sudovanju na županijskim sudovima samo u kaznenim predmetima povezanima s kaznenim djelom prvog stupnja. Sudac porotnika ima isti status, prava i dužnosti kao sudac u sudovanju. Državljanin Estonije u dobi od 25 do 70 godina koji ima boravište u Estoniji i koji posjeduje znanje estonskog jezika na razini C1 ili jednakovrijednoj razini u skladu s jezičnim zakonom te posjeduje moralne značajke potrebne za obnašanje dužnosti suca porotnika može biti imenovan sucem porotnicima na razdoblje od četiri godine. Sudac porotnik ne može biti imenovan na više od dva uzastopna mandata.

Ni jedna osoba ne može biti imenovana sucem laika ako: osuđeni za kazneno djelo; stečajni dužnik; nesposoban iz zdravstvenih razloga; imao stalno boravište, odnosno adresu upisanu u registar stanovništva, kraće od godinu dana na području općine koja ga je imenovala sucem porotnika; sud, ured tužitelja ili služba sigurnosne policije; odsluženjem vojnog roka; odvjetnik, javni bilježnik ili sudski izvršitelj; Član Vlade Republike; Član općinske ili gradske vlade; Predsjednika Republike; Zastupnica u estonskom parlamentu. Osoba koja je optužena za kazneno djelo ne može biti imenovana sucem porotnika tijekom kaznenog postupka.

U biti, uloga je suca laika da u sudovanju zastupa izglede obične osobe koja s humanitarnog, a ne pravnog stajališta, postupa više prema pravnom postupku. Vijeća lokalnih vlasti odgovorna su za izbor kandidata na dužnost suca porotnika.

Pomoćnici sudaca i sudskih službenika

Pomoćnik suca službenik je suda koji obavlja dužnosti utvrđene zakonom. Pomoćnik suca neovisan je, ali mora postupati u skladu s naputcima suca u mjeri u kojoj je to propisano zakonom. Pomoćnik suca nadležan je za upisivanje u registre (npr. zemljišne knjige, trgovački registar) i za izdavanje propisa o vođenju registara, uključujući naloge kojima se izriče kazna. Pomoćnici sudaca mogu provoditi ubrzani postupak za platne naloge. Ograničenja obnašanja sudačke dužnosti primjenjuju se i na pomoćnike sudaca.

Za pomoćnog suca može se imenovati osoba koja je stekla nacionalno priznat magistarski studij iz područja prava, odgovarajuću kvalifikaciju u smislu članka 28. stavka22. Zakona o obrazovanju Republike Estonije, ili odgovarajuću inozemnu kvalifikaciju, znanje estonskog jezika na razini C1 ili jednakovrijednoj razini u skladu sa Zakonom o jeziku, koja je završila pripremni program za pomoćnike sudaca. Osoba koja je položila ispit suca također može biti imenovana pomoćnikom suca.

Za pomoćnika suca ne mogu se imenovati: svaka osoba osuđena za kazneno djelo; osobe koje su bile razriješene dužnosti suca, javnog bilježnika ili sudskog izvršitelja; osobe koje su protjerane iz estonske odvjetničke komore; osobe koje su oslobođene iz javne službe zbog stegovnog prekršaja; osobe koje su u stečaju; osobe čije su profesionalne djelatnosti revizora prekinute, osim prekida na temelju zahtjeva revizora; osobe kojima je oduzeta kvalifikacija patentnog zastupnika, osim oduzimanja kvalifikacija na temelju zahtjeva patentnog zastupnika. kojemu je na temelju odjeljka 28. stavka 3. podstavka 3. Zakona o prevoditelju povučen poziv ovlaštenog tumača; osobe koje su razriješene dužnosti zbog neprikladnosti za obnašanje dužnosti – tri godine nakon imenovanja na dužnost.

Pomoćnici sudaca imenuju se na temelju otvorenog natječaja.

Uvjeti za pomoćnike sudaca utvrđeni su Zakonom o sudovima.

Sudski službenik službenik je suda koji sudjeluje, neovisno ili pod nadzorom suca, u pripremi i obradi predmeta u mjeri predviđenoj Zakonom kojim se uređuje sudski postupak. Sudski službenik ovlašten je za izvođenje svih istih radnji i donošenje istih presuda kao pomoćnik suca ili drugi sudski službenik u skladu sa Zakonom kojim se uređuje sudski postupak. Sudski službenik neovisan je u obavljanju svojih dužnosti, ali mora postupati u skladu s naputcima suca u mjeri u kojoj je to propisano zakonom.

Zahtjevi za sudske službenike jednaki su onima koji se primjenjuju na pomoćnike sudaca. Slobodno radno mjesto sudskog službenika popunjava se javnim natječajem.

Sudskom službeniku ne mogu se imenovati: svaka osoba koja je kažnjena za namjerno počinjeno kazneno djelo; svaka osoba koja je kažnjena za namjerno počinjeno kazneno djelo protiv države, bez obzira na to jesu li pojedinosti o osuđujućoj presudi izostavljene; svaka osoba čije je pravo na rad u ulozi sudskog službenika povučeno na temelju sudske presude koja ima pravnu snagu; tko je srodnik ili partner osobe koja izravno nadzire sudskog službenika.

Osim nezavisnog odvjetnika Riječ (521 Kb) i pomoćnika suca (373 HRKb), sudski službenici uključuju ravnatelj Suda U FORMATU PDF (367 Kb) i tajnika HRza saslušanje (364 Kb). fileDownload.do?id=c943a277-f09a-4b0f-9c59-bb5072207b35 HRfileDownload.do?id=79497cee-fb0b-444e-94a0-401347158b4f

Odvjetnici

Odvjetnici uključuju odvjetnike i njihove asistente.

Odvjetnici su članovi estonske odvjetničke komore i uređeni su Zakonom o odvjetničkoj komori. Svaka osoba koja ispunjava uvjete utvrđene u Zakonu o odvjetničkoj komori i položi polaganje ispita može biti član estonske odvjetničke komore.

Estonska odvjetnička komora samoupravna je strukovna udruga osnovana radi pružanja pravnih usluga u privatnom i javnom interesu te zaštite profesionalnih prava odvjetnika. Estonska odvjetnička komora nadzire profesionalne aktivnosti svojih članova i njihovu usklađenost sa zahtjevima profesionalne etike. Estonska odvjetnička komora organizira i stručno osposobljavanje odvjetnika i pružanje državne pravne pomoći. Odvjetnička komora preko svojih članova osigurava pružanje državne pravne pomoći.

Estonska odvjetnička komora djeluje putem svojih tijela. To uključuje opću skupštinu, odbor, predsjednika, revizorski odbor, časti sud i odbor za procjenu stručne prikladnosti.

Odvjetnici su ovlašteni:

 • zastupati i braniti stranke na sudu te u predsudskim i drugim postupcima u Estoniji i inozemstvu;
 • prikupljanje dokaza;
 • odabrati po volji i koristiti se zakonitim sredstvima i mjerama pri pružanju pravnih usluga;
 • od nacionalnih i lokalnih tijela dobiti informacije potrebne za pružanje pravnih usluga, pristup dokumentima te njihove preslike i izvatke, osim ako je odvjetnicima zakonom zabranjeno dobivanje tih informacija i dokumenata;
 • obrađuju osobne podatke osobe koja nije stranka, a koji su dobiveni ugovorom ili zakonom, uključujući posebne kategorije osobnih podataka, bez njezine suglasnosti, ako je to potrebno za pružanje pravne usluge;
 • provjeriti potpise i preslike dokumenata predanih sudu i drugim službenim tijelima kao dio pravnih usluga koje se pružaju klijentu;
 • pruža uslugu osobe za kontakt;
 • djelovati kao arbitri ili miritelji u postupku utvrđenom u Zakonu o mirenju;
 • djelovati kao stečajni upravitelji, ako su članovi Komore.

Pomoćnici odvjetnika imaju ovlaštenje za obavljanje odvjetničke djelatnosti u granicama propisanima zakonom.

Pomoćnici odvjetnika nisu ovlašteni djelovati kao arbitri ili miritelji u postupku utvrđenom u Zakonu o mirenju. Oni nisu ovlašteni zastupati ili braniti stranke na Vrhovnom sudu, osim ako je zakonom propisano drukčije. Pomoćnici odvjetnika ne smiju djelovati kao stečajni upravitelji.

Pomoćnik odvjetnika može pružati pravne usluge samo pod nadzorom njegova pokrovitelja, koji je odvjetnik.

Pri pružanju pravnih usluga odvjetnik djeluje neovisno i u skladu sa zakonom, pravnim aktima i odlukama koje su donijela tijela estonske odvjetničke komore, zahtjevima u pogledu profesionalne etike odvjetnika, dobre prakse i njihove savjesti.

Informacije koje se otkrivaju odvjetniku povjerljive su. Odvjetnik ili zaposlenik odvjetničke komore ili odvjetničkog ureda koji se saslušava kao svjedok ne može se ispitivati niti se od njega ne može tražiti da pruži objašnjenja o pitanjima o kojima je saznao tijekom pružanja pravnih usluga.

Podatkovni mediji povezani s pružanjem pravnih usluga koje pruža odvjetnik nepovredivi su.

Odvjetničko obavljanje profesionalnih dužnosti ne smije dovesti do toga da ga se identificira klijentu ili sudskom predmetu stranke.

Odvjetnik ne može biti pritvoren, pretražen ili uhićen iz profesionalnih razloga, osim na temelju naloga županijskog suda. Odvjetnički ured preko kojeg odvjetnik pruža pravne usluge ne može se pretraživati zbog razloga koji proizlaze iz odvjetničke djelatnosti.

Popis odvjetnika i odvjetničkih ureda te druge korisne informacije dostupne su na web-mjestu estonske odvjetničke komore. Međutim, funkcija „pronađite odvjetnika” omogućuje pronalaženje odvjetnika diljemEuropske unije.

Pravne baze podataka

Osim prethodno navedenih baza podataka ne postoje baze podataka.

Pravni savjetnici

Estonija nema pravnike ni pravne savjetnike uređene zakonom.

Javni bilježnici

Organizacija

Svi javni bilježnici u Estoniji imaju jednaku nadležnost. Javnobilježnička profesija regulirana je Zakonom o javnom bilježništvu. Ministarstvo pravosuđa i Javnobilježnička komora odgovorni su za reguliranje profesionalnih djelatnosti javnih bilježnika i upravljanje njima. Javnobilježnička komora pravni je subjekt javnog prava, a svi javni bilježnici imenovani na tu dužnost članovi su. Zadaće za koje je nadležan uključuju nadzor nad time obavljaju li javni bilježnici svoju stručnu djelatnost savjesno i ispravno, usklađivanje profesionalnih djelatnosti javnih bilježnika, organiziranje izobrazbe javnih bilježnika, organizaciju natječajne službe, upravljanje i razvoj elektroničkog informacijskog sustava u odnosu na javne bilježnike, pružanje pomoći ministru pravosuđa u pogledu nadzornih aktivnosti itd. Na internetskim stranicama Javnobilježničke komore nalaze se informacije o javnim bilježnicima i javnobilježničkim poslovima. http://www.notar.ee/

Uloga i odgovornosti

Javni bilježnik obnaša dužnost javnog prava. Država je ovlastila da na zahtjev osoba potvrdi činjenice i događaje s pravnim značenjem te da izvrši druge javnobilježničke akte kako bi se osigurala pravna sigurnost.

Javni bilježnici moraju biti nepristrani, pouzdani i neovisni u svojim aktivnostima. Oni su obvezni utvrditi stvarne namjere stranaka u transakciji i okolnosti koje su potrebne za izvršenje ispravne transakcije te strankama objasniti različite načine provedbe transakcije i posljedice transakcije.

Javni bilježnici izvršavaju sljedeće javnobilježničke radnje, ako se to zahtijeva:

 • pružanje javnobilježničke ovjere (različiti ugovori, akti o prijenosu ovlasti, oporuka) i javnobilježničke ovjere (preslike, potpisi, ispisi itd.);
 • rješava nasljedne stvari;
 • Izdavanje, na temelju članka 60. i Priloga II. Uredbi (EU) br. 1215/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima (SL L 351, 20.12.2012., str. 1. – 32.), potvrde o sastavljanju javnobilježničke isprave izvršive u Estoniji;
 • Izdavanje, na temelju članka 59. stavka 1. i Priloga II. Uredbi (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (SL L 201, 27.7.2012., str. 107. – 134.), izdavanje potvrde o pravnoj snazi javnobilježničke isprave u Estoniji i izdavanje potvrde o sastavljanju izvršive isprave u skladu s člankom 60. stavkom 2.;
 • izdavanje, na temelju članka 48. stavka 3. i priloga III. i IV. Uredbi Vijeća (EZ) br. 4/2009 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja (SL L 007, 10.1.2009., str. 1. – 79.) izvatka iz sastavljanja javnobilježničke isprave koja se izvršava u Estoniji;
 • proglasiti dokumente ovlašćivanja nevaljanima u skladu sa Zakonom o norterizaciji;
 • proglasi izvršivima ugovore sklopljene putem odvjetnika u svojstvu miritelja ili putem drugog javnog bilježnika;
 • izdavanje potvrda (apostila);
 • na zahtjev pravnih osoba podnose svoja godišnja financijska izvješća sudu koji vodi registar;
 • potvrditi brakove i razvode te pripremiti brakove i razvode;
 • primati depozite novca, vrijednosnih papira i dokumenata;
 • omogućiti pristup podacima upisanima u zemljišne knjige ili registarsku službu ili dokumentu koji se vodi u registru;
 • podnošenje obavijesti i zahtjeva na zahtjev poduzeća, primanje dokumenata ili drugih informacija od gospodarskih upravnih tijela i dostavljanje upravnog akta poduzeću;
 • upis u registar podataka na zahtjev gospodarskog subjekta;
 • pružanje podataka o stvarnom vlasništvu na zahtjev pravne osobe ili povjerenika.

Naručitelj mora platiti javnom bilježniku naknadu utvrđenu zakonom za te transakcije.

Javni bilježnici mogu pružati sljedeće službene usluge:

 • pravno savjetovanje izvan postupka ovjere;
 • savjetovanje o poreznom pravu i stranom pravu, neovisno o tome jesu li dio postupka ovjera ili ne;
 • ponuditi mirenje u skladu sa Zakonom o mirenju;
 • Djelovati kao arbitar na temelju Zakona o parničnom postupku;
 • provodi dražbe, glasovanje, lutrije i određivanje lotova te provjerava rezultate;
 • polaganja prisege i ovjere ovjerenih potvrda;
 • proslijediti predstavke i obavijesti koje se ne odnose na službene dužnosti te izdavati potvrde o prosljeđivanju ili nemogućnosti prosljeđivanja takvih predstavki i/ili obavijesti;
 • pružanje usluge osobi za kontakt;
 • primati novčane depozite – osim gotovine – vrijednosne papire, dokumente i druge stavke ako to nije javnobilježnički akt ili službena dužnost koja proizlazi iz javnobilježničkog akta;
 • odgovoriti na zahtjev za objašnjenje koji je dostavilo poduzeće

Informacije o službenim uslugama javnih bilježnika dostupne su na web-mjestu Javne komore. https://www.notar.ee/et/teabekeskus/lisateenused Naknade za javnobilježničke usluge dogovaraju se između klijenta i javnog bilježnika prije pružanja usluge.

Druge pravne profesije

Sudski ovršitelji

U Estoniji je riječ o liberalnoj pravnoj struci: sudski izvršitelji djeluju u svoje ime i snose odgovornost za svoje postupke. Sudski izvršitelj mora biti nepristran i odgovoran za svoje dužnosti. Službene djelatnosti sudskih izvršitelja uređene su Zakonom o sudskim izvršiteljima.

Zajednička strukovna organizacija za sudske izvršitelje i stečajne upravitelje, Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja (u daljnjem tekstu: Komora), djeluje od siječnja 2010. Službene aktivnosti sudskih izvršitelja, njihov nadzor, disciplinska odgovornost i profesionalne djelatnosti regulirani su Zakonom o sudskim izvršiteljima. Zadaća je vijeća razviti i promicati slobodna pravna zanimanja, uključujući razvoj i praćenje dobrih profesionalnih i profesionalnih praksi, sastavljanje preporuka za usklađivanje stručne prakse, organizaciju kontinuirane izobrazbe, razvoj informacijskih sustava itd. Sud ima i počasni sud. Dodatne informacije o aktivnostima vijećnice dostupne su na njezinoj internetskoj stranici.

Profesionalne dužnosti sudskog izvršitelja su:

 1. provoditi ovršne postupke u skladu sa Zakonikom o postupku izvršenja;
 2. dostava dokumenata u skladu s postupovnim pravilima;
 3. vođenje popisa imovine i upravljanje ostavinom u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju;
 4. u slučajevima i u skladu s postupcima utvrđenima zakonom, na zahtjev suda ili upravnog tijela, provođenje dražbe izvan ovršnog postupka;
 5. posredovanje u inozemnom uzdržavanju na temelju Zakona o obiteljskim davanjima.

Naknada sudskog izvršitelja za obavljanje tih službenih dužnosti propisana je Zakonom o sudskim izvršiteljima.

Na zahtjev osobe, sudski izvršitelj može kao profesionalne usluge obavljati sljedeće:

 1. provoditi dražbe pokretnina i nekretnina
 2. dostavljanje dokumenata;
 3. davati pravne savjete i sastavljati pravne dokumente ako je njihovo obrazovanje u skladu s odredbama članka 47. stavka 1. točke 1. Zakona o sudovima;
 4. pružanje pravne službe za utvrđivanje činjenica izvan sudskog postupka;
 5. Djeluje kao miritelj u skladu sa Zakonom o mirenju;
 6. biti arbitri u skladu sa Zakonom o parničnom postupku.

Sudski izvršitelji imaju pravo odbiti pružanje stručne usluge.

Uvjeti pružanja profesionalnih usluga i dogovori o naknadama dogovaraju se s podnositeljem zahtjeva u pisanom obliku prije pružanja usluge. Dogovoreni uvjeti i naknada moraju biti u skladu s dobrom profesionalnom praksom.

Pri pružanju profesionalnih usluga sudski izvršitelji ne smiju ostvarivati prava koja su zakonom dodijeljena sudskim izvršiteljima za obavljanje njihovih profesionalnih dužnosti ili koja proizlaze iz njihove dužnosti.

Informacije o uslugama sudskih izvršitelja mogu se pronaći na internetskoj stranici Komore. http://www.kpkoda.ee/

Upravni nadzor nad aktivnostima sudskih izvršitelja provode Ministarstvo pravosuđa i Komora.

Sudski izvršitelji odgovorni su za štetu koja je protupravno prouzročena tijekom obavljanja svojih profesionalnih aktivnosti, uključujući štetu koju je prouzročio zaposlenik u njegovu uredu. Ako se zahtjevi za naknadu štete koju je prouzročio profesionalni čin sudskog izvršitelja ne mogu namiriti iz imovine sudskog izvršitelja ili bilo koje druge osobe odgovorne za štetu ili ako se takvi zahtjevi ne mogu u cijelosti namiriti, vijeće je odgovorno za prouzročenu štetu. Država snosi krajnju odgovornost za radnje sudskih izvršitelja. I vijeće i država imaju pravo regresa protiv osobe odgovorne za štetu; država također ima pravo regresa protiv Komore.

Upravitelji u slučaju nesolventnosti

Stečajni upravitelj osoba je koju imenuje sud i koja na temelju svoje uloge obavlja transakcije i druge radnje povezane sa stečajnom masom te zastupa dužnika na sudu u sporovima koji se odnose na stečajnu masu. Glavna je obveza stečajnog upravitelja braniti prava i interese svih vjerovnika i dužnika te osigurati zakonit, brz i financijski razuman stečajni postupak. Stečajni upravitelj obavlja svoje dužnosti osobno. Stečajni upravitelji mogu biti fizičke osobe kojima je Komora, odvjetnicima, ovlaštenim revizorima i ovršiteljima povjerila stečajne upravitelje. Vijeće vodi popis stečajnih upravitelja. Popis sadržava podatke o svim osobama ovlaštenima da djeluju kao stečajni upravitelji i dostupan je javnosti na internetskoj stranici Komore. Povjerenik upisan na popis mora osigurati točnost podataka.

Glavne dužnosti stečajnog upravitelja su:

 1. utvrditi tražbine vjerovnika, upravljati stečajnom masom i organizirati osnivanje i prodaju stečajne mase te namiriti potraživanja vjerovnika iz stečajne mase.
 2. utvrđivanje razloga i datuma nesolventnosti dužnika;
 3. organizirati, prema potrebi, nastavak poslovnih aktivnosti dužnika;
 4. prema potrebi provodi likvidaciju dužnika ako je dužnik pravna osoba;
 5. pružanje informacija vjerovnicima i dužniku u slučajevima utvrđenima zakonom;
 6. izvješćivanje o njihovim aktivnostima i pružanje informacija o stečajnom postupku sudu, nadzornom službeniku i odboru za stečaj.

Upravni nadzor nad aktivnostima stečajnih upravitelja provodi Ministarstvo pravosuđa na temelju pritužbi ili drugih podataka koji su mu dostavljeni u vezi s povjerenikom i na temelju kojih se može smatrati da povjerenik nije ispunio svoje obveze. Ministarstvo pravosuđa ima pravo pri nadzoru djelatnosti povjerenika provjeriti prikladnost i zakonitost profesionalnih djelatnosti povjerenika. Ministar pravosuđa može pokrenuti disciplinski postupak protiv povjerenika koji ne poštuje obveze koje proizlaze iz pravnih akata kojima se utvrđuju profesionalne djelatnosti stečajnih upravitelja. Ministar pravosuđa ne može pokretati stegovne mjere protiv odvjetnika koji djeluju kao stečajni upravitelji. Međutim, ministar ima pravo pokrenuti postupak pred Odvjetničkom komorom.

Osim administrativnog nadzora, djelatnosti stečajnih upravitelja nadziru i stečajni odbor, glavna skupština vjerovnika, sud i Komora u području njihove nadležnosti.

Povezane poveznice

Ministarstvo pravosuđa

Neprofitna organizacija Savez odvjetnika

Zaklada Ureda za pravne usluge

Estonska odvjetnička komora

Državno odvjetništvo

Javnobilježnička komora

Komora sudskih izvršitelja i stečajnih upravitelja

Posljednji put ažurirano: 02/10/2020

Ovo je strojni prijevod sadržaja. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.