A különböző jogi szakmák

Croatie

Contenu fourni par
Croatie

Az igazságügyi hatóságok személyzete

A bírói kar tagjai igazságügyi tisztviselők, köztisztviselők és alkalmazottak.

Bírák

A bírák állandó bírák. Bíróvá horvát állampolgárságú személyek nevezhetők ki.

Az Országos Bírói Iskolát befejező vagy bírói tisztséget már betöltő személy az önkormányzati, kereskedelmi és közigazgatási bíróságok bírájává nevezhető ki.

Az a személy, aki legalább 10 éve bírósági tisztviselőként dolgozott, megyei bírósági bírónak nevezhető ki.

Az a személy, aki legalább 12 éve bírósági tisztviselőként dolgozott, kinevezhető a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bűnügyi Bíróságának, a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Kereskedelmi Bíróságának és a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Közigazgatási Bíróságának bírájává.

Az a személy, aki a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bíróságának bírájaként legalább 15 évig dolgozott, kinevezhető ügyvédnek, közjegyzőnek, jogtudományi egyetemi tanárnak, aki az ügyvédi vizsgát letette, és a bírósági vizsga letételét követően legalább 15 év szakmai tapasztalatot szerzett, valamint elismert ügyvédnek, aki sikeresen letette a bírósági vizsgát és legalább 20 év szakmai tapasztalatot szerzett, aki igazolta, hogy egy adott jogterületen, valamint szakmai és tudományos munkát végzett.

Abíróságokról szóló törvény
, abírák és más bírák javadalmazásáról szóló nemzeti igazságszolgáltatási tanácsrólszóló
törvény

Bírósági alkalmazottak

A szakmai, adminisztratív, és technikai feladatok ellátásához szükséges szakmai, kisegítő és technikai bírósági alkalmazottak létszámát az igazságügyi miniszter határozza meg.

A köztisztviselők és köztisztviselők bírósági felvételére, a szakmai gyakorlat gyakorlására, az eljárásra és a módszerre, az állami szakmai vizsga letételének programjára, az illetményekre és egyéb jogokra, kötelezettségekre és kötelezettségekre, valamint a kötelességszegésért való felelősségre a köztisztviselőkre és alkalmazottakra vonatkozó szabályzat, valamint az általános munkaügyi szabályzat az irányadó.

Megüresedő bírósági állásokat kizárólag az Igazságügy minisztérium jóváhagyásával lehet betölteni.

Amennyiben a bírósági alkalmazottak és a kisegítő alkalmazottak felvétele során ügyelni kell arra, hogy megfelelően képviseltetve legyenek a különböző nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek.

A bírósági tisztviselők és alkalmazottak képzettségi szintjére vonatkozó szabályokat az igazságügyi miniszter fogadja el.

Rférendaires, rangidős bírósági tanácsadók és rangidős bírósági tanácsadók – szakorvosok

A référendaire olyan személy lehet, aki jogi egyetemi diplomát vagy jogi egyetemi alapdiplomát szerzett, és az ügyvédi vizsgát is letette.

A Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága vezető bírósági tanácsadója és jogi referense lehet olyan személy, aki jogi egyetemi diplomát vagy egyetemi alapdiplomát szerzett, legalább két éve ügyvédi kamarai vizsgát tett, és legalább két évig jogi tanácsadóként, bíróként, ügyvédként vagy közjegyzőként dolgozott, vagy bírósági vizsga letételét követően legalább öt évig más jogi területen dolgozott.

Vezető bírósági tanácsadó – szakértő – lehet olyan személy, aki jogi egyetemi diplomát vagy jogi egyetemi alapdiplomát szerzett, az ügyvédi kamarai vizsgát letette, legalább négy évig bírósági vagy ügyészi tanácsadóként, bírósági tisztviselőként, ügyvédként vagy közjegyzőként dolgozott, vagy legalább nyolc évig bírósági vizsga letételét követően egyéb jogi feladatokat látott el.

A Legfelsőbb Bíróság vezető bírósági tanácsadója lehet az a személy, aki jogi egyetemi diplomát vagy jogi egyetemi alapdiplomát szerzett, az ügyvédi kamarai vizsgát letette, aki legalább négy évig bírósági vagy ügyészi tanácsadóként, bírósági tisztviselőként, ügyvédként vagy közjegyzőként dolgozott, vagy aki a bírósági vizsga letételét követően legalább nyolc évig egyéb jogi feladatokat látott el.

A vezető bírósági tanácsadó – a Legfelsőbb Bíróság szakértője – lehet olyan személy, aki jogi egyetemi diplomát vagy egyetemi alapdiplomát szerzett, a jogi szakvizsgát letette, legalább hat évig bírósági vagy ügyészi tanácsadóként, bíróként, ügyvédként vagy közjegyzőként dolgozott, vagy olyan személy, aki a bírósági vizsga letételét követően legalább tíz évig egyéb jogi feladatokat látott el.

A bírósági tanácsos és bírósági főtanácsos jogköre

A jogi képviselők, a bírósági főtanácsosok és a bírósági főtanácsosok – a szakértők részt vesznek a tárgyaláson, és hatáskörrel rendelkeznek bizonyos bírósági eljárások lefolytatására, a bizonyítékok értékelésére és a tények önálló megállapítására. A lefolytatott eljárás alapján tervezetet nyújtanak be a bírónak, amely alapján a bíró határozatot hoz, és a bíró felhatalmazása alapján közzéteszi az így elfogadott határozatot.

A bíróságokról szóló törvény alkalmazandó rendelkezéseivel összhangban a bírósági tanácsadók, bírósági főtanácsosok vagy bírósági főtanácsosok – szakértők – jogosultak az alábbi eljárások lefolytatására és határozattervezetek előterjesztésére:

 1. polgári jogi jogviták keretében legfeljebb 100 000.00 HRK összegű pénzkövetelés vagy kártérítés megfizetésével kapcsolatos ügyekben, valamint olyan kereskedelmi jogviták esetében, ahol a követelés összege legfeljebb 500 000.00 HRK,
 2. kollektív szerződésből eredő munkaügyi jogvitákban,
 3. azokban a közigazgatási jogvitákban, ahol a kereset precedens értékű ügyben hozott jogerős bírósági ítélet alapján hozott határozat ellen, vagy közjogi intézmény aktusa vagy mulasztása ellen irányul, valamint azokban a közigazgatási jogvitákban, ahol az ügyben szerelő összeg az 100 000.00 HRK-t nem haladja meg.
 4. a végrehajtási eljárásban,
 5. örökléssel kapcsolatos eljárásokban,
 6. az ingatlan-nyilvántartási eljárásban,
 7. a szabálysértési eljárásban,
 8. nemperes eljárásokban, kivéve a cselekvőképességtől való megfosztással, a társtulajdonosi egyesület feloszlatásával, a határrendezéssel és a családjogi törvény (Obiteljski zakon) szerinti eljárásokkal kapcsolatos eljárásokat,
 9. a nyilvántartásba vételi eljárásokban,
 10. a rövidített fizetésképtelenségi eljárásban,
 11. a bírósági eljárás költségeivel összefüggésben.

A jogtanácsosok, bírósági főtanácsosok vagy bírósági főtanácsosok – a szakértők jogosultak egyedi eljárásokban eljárni és döntéseket hozni, amennyiben ezt külön jogszabály írja elő.

A másodfokú és a rendkívüli fellebbezési eljárásban a révendaires, a rangidős bírósági tanácsos és a rangidős bírósági tanácsos – a szakorvosok beszámolnak az ügy állásáról, és határozattervezetet készítenek.

Bírósági gyakornokok

Az Igazságügyi Minisztérium évente dönt a bírósági fogalmazói álláshelyek számáról a bíróságok számára elkülönített költségvetési források mértékére tekintettel.

A bírósági fogalmazók felvételének feltételeit, a felvétel módját, valamint a fogalmazói idő hosszát és a fogalmazói munkakör tartalmát külön törvény szabályozza.

Szakmai partnerek

A bíróságokon alkalmazásban állhatnak olyan személyek is, akik megfelelő szakmai képzettséggel vagy egyetemi alapszintű vagy posztgraduális végzettséggel, valamint a szükséges mértékű munkatapasztalattal rendelkeznek a gyógypedagógia, szociológia, oktatás, közgazdaságtan, számvitel területén, pénzügyi vagy egyéb releváns területen.

A szakértők és szakértői asszisztensek (stručni pomoćnici; egyes számban: stručni pomoćnik) a bírákat segítik olyan ügyekben, amelyek különleges szakértelmet igényelnek.

Laikus bírák

A zsűribírák a Horvát Köztársaság azon állampolgárai, akik bizonyos eljárásokban részt vesznek a tárgyaláson, és igazságszolgáltatási feladataikat nem rendes szakmaként látják el, hanem a büntetőeljárásban eldöntendő ügyekben a bírákkal egyenrangú kamarai tagokként.

Ülnökké az nevezhető ki, aki nagykorú horvát állampolgár, és alkalmas ilyen tisztség betöltésére.

A bírósági ülnököket négy éves időtartamra nevezik ki, amely annak lejártakor meghosszabbítható.

A települési és megyei bíróságok ülnökeit Zágráb város megyei közgyűlése vagy városi közgyűlése nevezi ki a települési önkormányzat, azaz a városi tanács, a szakszervezetek, a munkáltatói szövetség és a kereskedelmi kamara javaslatai alapján.

A bírósági ülnökök kinevezését megelőzően az érintett bíróság elnökének jóvá kell hagynia a a jelöltek személyét.

A bíróság adminisztratív igazgatója (ravnatelj sudske uprave)

A Bíróságon egy több mint 15 bíróból álló bírósági hivatal igazgatója van.

A bírósági ügyintéző segíti a bíróság elnökét a bírósági ügyintéző feladatainak ellátásában, különösen az alábbiak révén:

 • ellátja a bíróságon az emberi erőforrások tervezésével és kezelésével kapcsolatos szakmai feladatokat;
 • megszervezik a bírósági tisztviselők és alkalmazottak munkáját, és figyelemmel kísérik munkájuk hatékonyságát;
 • nyomon követi és megtervezi a bírósági tisztviselők és alkalmazottak képzését;
 • a bíróság épületének, helyiségeinek és felszerelésének karbantartása, valamint beruházások,
 • az éves közbeszerzési terv kidolgozásának szervezése és koordinálása a törvénnyel és a bíróság szükségleteivel összhangban,
 • megszervezi a közbeszerzési eljárások lefolytatását;
 • felügyeli a bíróság pénzügyi és pénzügyi műveleteit, valamint ellátja az irodai és kiegészítő technikai feladatokat;
 • gondoskodik a Számvevőszék költségvetési és saját forrásainak felhasználásáról és ellenőrzi azt;
 • részt vesz az igazságügyi igazgatási projektek előkészítésében és végrehajtásában, és felügyeli azok végrehajtását;
 • annak biztosítása, hogy a bíróság munkájával kapcsolatos statisztikákat időben és rendezetten őrizzék meg;
 • együttműködés a helyi és regionális önkormányzatokkal a felszerelések beszerzésével és a bíróság konkrét tevékenységeihez szükséges pénzeszközök rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban;
 • ellátja a Bíróság elnöke által rábízott egyéb feladatokat.

Munkájáért a bírósági ügyintéző a bíróság elnökének tartozik elszámolással.

Az igazságügyi igazgatás igazgatói állásába felvehető az a személy, aki jogi egyetemi alap- és diplomát szerzett, vagy közgazdaságtudományi mesterfokozatú diplomát vagy szakirányú mesterfokozatot szerzett, és az adott munkakörben legalább ötéves tapasztalattal rendelkezik.

A bírósági szóvivő (glasnogovornik suda)

Minden bíróságnak saját szóvivője van.
A bírósági szóvivő bíró, bírósági tanácsos vagy olyan személy lehet, akit erre a feladatra a bíróság elnöke az éves munkaprogramban kijelölt.

A megyei bíróság elnöke kijelölhet egy megyei bírósági bírót a szóvivői feladatok ellátására e bíróságon, és az annak illetékességi területén található városi bíróságokon. Helyettes szóvivő is kijelölhető.

A bírósági szóvivő tájékoztatást ad a bíróság munkájáról a bíróságokról szóló törvény, a bírósági eljárásról szóló törvény (Sudski poslovnik), valamint az információszabadságról szóló törvény (Zakon o pravu na pristup informacijama) rendelkezéseivel összhangban.

Ügyészek

A Horvát Köztársaság főügyészhelyettesévé történő kinevezés általános és különös feltételeit teljesítő személy a Horvát Köztársaság főügyészévé nevezhető ki.

A megyei ügyészt az államügyészi, a Horvát Köztársaság főügyészhelyettesi, a különleges ügyészi hivatal helyettese és a megyei ügyész helyettese közül nevezik ki, akik legalább két évig megyei ügyészhelyettesi tisztséget töltöttek be.

A megyei főügyészt – a Horvát Köztársaság Államügyészi Kollégiumának véleményére is figyelemmel – a Tanács nevezi ki a Horvát Köztársaság főügyészének javaslata alapján négyéves időtartamra.

Az önkormányzati ügyészt az ügyészi és helyettes ügyészi rangokból nevezik ki.

A városi ügyészt – a megyei főügyészi testület és a megyei ügyész előzetes véleményétől függően – a Horvát Köztársaság főügyészének javaslata alapján a Tanács nevezi ki négyéves időtartamra.

Helyettes főügyész

A helyettes ügyészt olyan módon, feltételek mellett és olyan eljárásban kell kinevezni, amely biztosítja az ügyészi tisztség betöltéséhez szükséges szakmai hozzáértést, függetlenséget és méltóságot.

Az a horvát állampolgár, aki letette a kamarai vizsgát, és megfelel az Államügyészi Tanácsról szóló törvényben meghatározott különleges feltételeknek, ügyészhelyettesnek nevezhető ki.

Az Országos Bírói Iskolát elvégző személy önkormányzati helyettes ügyésznek nevezhető ki.

Az a személy, aki legalább tíz éve bírói tisztséget tölt be, megyei ügyésznek nevezhető ki.

Az a személy, aki az igazságügyi szervek tisztviselőjeként legalább 15 évig bírói tisztséget töltött be, vagy ügyvédi, közjegyzői, jogtudományi egyetemi tanári és a bírósági vizsga letételét követően legalább 15 év szakmai tapasztalatot szerzett, vagy a bírósági vizsga sikeres letételét követően elismert ügyvédként legalább 20 év szakmai tapasztalatot szerzett egy adott jogterületen folytatott szakmai tevékenysége, valamint szakmai és tudományos munkája alapján, a Horvát Köztársaság Főügyész-helyettesévé nevezhető ki.

A törvény által meghatározott feltételeken túl a helyettes ügyészi hivatalt a törvény által meghatározott feltételek mellett legalább „sikeresnek” kell tekinteni az ügyészhelyettesi hivatalba történő kinevezéshez.

Az ügyészség egy vagy több helyettest nevez ki, és feladataikat állandó jelleggel látja el.

Az ügyésznek és a helyettes ügyésznek úgy kell viselkednie, hogy ne sértsék jó hírnevüket és az ügyészség jó hírnevét, és ne kérdőjelezzék meg pártatlanságukat, valamint az ügyészség függetlenségét és függetlenségét.

Az ügyész és a helyettes ügyész a képviseleti feladatok ellátása során, valamint az állami hatóságokkal és jogi személyekkel való kapcsolattartás során tiszteletben tartja a jogszerűség, a hatáskör és a pártatlanság elvét, az egyedi eljárásokra megállapított határidőkre és az ügykezelés elsőbbségére vonatkozó szabályokra is figyelemmel.

A bíróságokon és közigazgatási hatóságoknál való képviselet során az ügyésznek és az ügyészhelyettesnek tiszteletben kell tartania és meg kell őriznie azon szervek méltóságát, amelyek előtt eljárnak, valamint személyes méltóságát és az ügyészség méltóságát.

Az ügyész és a helyettes ügyész köteles megőrizni a feladataik ellátása során tudomásukra jutott és rendelet által nem titkosnak minősített, a felek és más személyek magán- és családi életére vonatkozó információkat, amennyiben azok nem minősülnek bűncselekménynek, továbbá köteles megőrizni a nyilvánosság számára hozzáférhetetlen információk bizalmas jellegét.

A legfőbb ügyész és a helyettes ügyészi hivatal nem tartozhat politikai párthoz, és nem folytathat politikai tevékenységet.

A Horvát Köztársaság főügyésze, a Horvát Köztársaság főügyészhelyettese, az ügyész és a helyettes ügyész nem vonható felelősségre a rájuk bízott ügyben kifejtett jogi véleményért, kivéve, ha a jogsértés bűncselekménynek minősül.

Az államügyészek tanácsadói

Az államtanácsosok, a vezető ügyészi tanácsadók és a vezető ügyészi tanácsadók – Szakértők munkájukban segítik az ügyészt vagy helyettesét, határozattervezeteket dolgoznak ki, figyelembe veszik a polgárok jelentéseit, beadványait és nyilatkozatait, és maguk vagy az ügyész vagy helyettese felügyelete és irányítása alatt egyéb, a törvény alapján elfogadott jogszabályokban és rendeletekben előírt szakmai feladatokat látnak el.

Az ügyészség büntető szekcióiban pénzbüntetéssel vagy öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmények miatt indított eljárásban vádat emelhetnek.

Képviselhetik az ügyészségeket a polgári-közigazgatási szervekben, a bíróságok, közigazgatási vagy egyéb szervek előtt, az illetékes ügyésztől kapott külön megbízás alapján, nevezetesen:

 • önkormányzati ügyészségeken legfeljebb 100 000,00 HRK értékű jogvitákban,
 • a megyei ügyészségeken az 500 000,00 HRK-t meg nem haladó értékű jogvitákban.

A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal

A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Megelőzésével Foglalkozó Hivatal egy különleges ügyészség, amelyet a Horvát Köztársaság teljes területén hoztak létre, és amely korrupciós és szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben az ügyészség feladataira szakosodott.

A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal
Gajeva 30a
10 000 Zágráb

tel.: + 385 4591 874
fax: + 385 1 4591 878

e-mail:mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
 tajnistvo@uskok.dorh.hr A korrupció és a szervezett bűnözés elleni küzdelemmel foglalkozó hivatalról szóló törvény 

A Korrupció és a Szervezett Bűnözés Elleni Hivatal igazgatója

Az USKOK munkáját a főigazgató irányítja és a legfőbb ügyész nevezi ki, az igazságügyi ügyekért felelős miniszter és a Horvát Köztársaság Államügyészi Hivatalának Kollégiuma véleményének függvényében. Az igazgató kinevezése négy évre szól, és megújítható.

Ügyvéd – Független és független szolgálat

A jogi szakma független és önálló szolgálat, amely jogi segítséget nyújt természetes és jogi személyeknek jogaik és jogi érdekeik gyakorlásához és védelméhez.

Ügyvédek

Az ügyvédek a jogi segítségnyújtás minden formáját igénybe vehetik.

Különösen jogi tanácsadást nyújthatnak, dokumentumokat (szerződéseket, végrendeleteket, nyilatkozatokat stb.) dolgozhatnak ki, kereseteket, fellebbezéseket, indítványokat, kérelmeket, rendkívüli jogorvoslatokat és egyéb beadványokat fogalmazhatnak meg, és képviselhetik a feleket.

Az ügyvédi hivatást önállóan, közös irodában vagy ügyvédi irodában gyakorolhatják, és nem folytathatnak az ügyvéd hírnevével és függetlenségével összeegyeztethetetlen tevékenységet.

Az ügyvéd köteles ügyvédként megőrizni minden olyan adatot, amelyet az egyik fél rábízott, vagy amelyet valamely fél képviselete során más módon megtanult. Azok a személyek, akik ügyvédi irodában dolgoznak vagy dolgoztak, szintén kötelesek titokban tartani az ügyvédet.

Az ügyvédek a munkájukért díjazásra, valamint a Horvát Ügyvédi Kamara által az igazságügyi miniszter hozzájárulásával meghatározott és elfogadott díjszabás szerint elvégzett munkával kapcsolatos költségek megtérítésére jogosultak.

Az ügyvédi munkadíj összegét hivatalból az Igazságügyi Minisztérium határozza meg.

A vádlottnak a megyei bíróság előtti védője csak ügyvéd lehet, és csak olyan ügyvéd lehet, aki legalább 8 éve ügyvédként vagy igazságügyi hatóság tisztviselőjeként praktizál hosszú távú szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indított eljárásban.

Az ügyvédnek a szolgáltatás teljesítését követően számlát kell kiállítania az ügyfél részére. A meghatalmazás visszavonása vagy visszavonása esetén az ügyvéd a meghatalmazás visszavonásának vagy visszavonásának napjától számított 30 napon belül számlát állít ki.

Az ügyvédeknek önálló és független, jogi személyiséggel rendelkező szervezetként kell csatlakozniuk a Horvát Ügyvédi Kamarához. A Horvát Ügyvédi Kamara a Horvát Ügyvédi Kamara egészét képviseli.

A Horvát Köztársaság területén a tevékenység gyakorlásának joga az ügyvédi névjegyzékbe való felvétellel szerezhető meg.

Horvát Koturaškai Ügyvédi Kamara
53/II
10 000 Zágráb

tel.: + 385 1 6165 200
fax: + 385 1 6170 686

mailto:hok-cba@hok-cba.hr hok-cba@hok-cba.hr http
:

Közjegyzői szolgálat

Közjegyző

A közjegyző olyan közbizalommal rendelkező személy, akit az igazságügyi miniszter nevez ki a Horvát Közjegyzői Kamara által lefolytatott versenyvizsga alapján.

Diplomás ügyvéd, bírósági és közjegyzői vizsgával, a szükséges tapasztalattal, független és független köztisztviselő és a felek pártatlan biztosa.

Jogosult arra, hogy:

 • közjegyzői okiratok – jogügyletekkel kapcsolatos közokiratok és a felek jogait megállapító nyilatkozatok – kiállítása és kiállítása;
 • a közjegyző által végzett vagy jelen lévő jogcselekmények közjegyzői nyilvántartásának elkészítése és kiállítása,
 • közjegyző által hitelesített közjegyzői okiratot állít ki és állít ki,
 • dokumentumokat, pénzt, értékpapírokat és értéktárgyakat fogad el megőrzés céljából azzal a céllal, hogy azokat más személyeknek vagy illetékes hatóságoknak átadja (közjegyzői letét);
 • magánokiratok visszaigazolása (szólítása);
 • hagyatéki eljárásban bírósági ügygondnokként jár el és hoz határozatot;
 • végrehajtható okirat alapján végrehajtási eljárást folytat le;
 • képviseli a feleket a bíróságok és más állami szervek előtt, de csak akkor, ha ezek a kérdések közvetlenül kapcsolódnak az adott dokumentumhoz.

A hagyatéki eljáráshoz hasonlóan a felek nem változtathatják meg a bíróság joghatóságát, így a felek nem választhatnak közjegyzőt bírósági megbízottként.

Amennyiben a közjegyző bíróság vagy más állami szerv előtt képviseli a felet, ügyvédként is eljárhat.

A közjegyző érvényes indok nélkül nem tagadhatja meg a hivatalos aktusok végrehajtását, és köteles titokban tartani azt, amit szolgálati tevékenysége során megtanul.

A közjegyző a közjegyzői díjakra és költségtérítésre az ideiglenes közjegyzői díjszabásra vonatkozó szabályok, a nyeremény összegére vonatkozó szabályok, valamint a hagyatéki eljárásban a bíróság megbízottjaként eljáró közjegyzőknél felmerült költségek megtérítésére vonatkozó szabályok, továbbá a hatáskörükbe tartozó hatósági cselekmények végrehajtása során a közjegyzőknél felmerült díjakra és költségtérítésre vonatkozó szabályok szerint jogosult.

A Horvát Köztársaság területén működő közjegyzők kötelesek csatlakozni a horvát közjegyzői kamarához.

Mind a horvát közjegyzői kamara, mind az Igazságügyi Minisztérium ellenőrzést gyakorol a közjegyzők munkája felett.

A közjegyző hagyatéki eljárásban bírósági megbízottként végzett munkájának felügyeletét az a bíróság végzi, amely a közjegyzőt e feladattal megbízta.

Horvát Közjegyzői Kamara Radnička
cesta 34/II
10 000 Zágráb

tel.: + 385 1 4556 566
fax: + 385 1 4551 544

e-mail:mailto:hjk@hjk.hr

hjk@hjk.hr http
:https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Horvát Igazságügyi Akadémia

Az Igazságügyi Akadémia független közintézmény, amely alapképzést és képzést biztosít a független, felelős és független igazságügyi feladatokat ellátó jelöltek számára, szakmai képzést biztosít gyakornokok, igazságügyi tanácsadók és egyéb igazságügyi tisztviselők számára, valamint folyamatos képzést biztosít az igazságügyi tisztviselők számára. A testületet egy igazgató vezeti, és egy kilenc tagból álló igazgatótanács irányítja. Az Igazságügyi Akadémia oktatói a bírák és ügyészek közül kiképzett személyek, valamint jogászok, egyetemi tanárok és adott esetben egyéb szakmák helyettesei.

Az Igazságügyi Akadémia aktív nemzetközi együttműködést alakít ki, és kedvezményezettként vagy a projektben érdekelt félként vesz részt európai uniós projektekben. E projektek célja az Akadémia intézményi megerősítése és célcsoportjainak szakmai fejlesztése.

Az igazságügyi akadémiáról szóló törvény

Állami Igazságügyi Tanács

Az Országos Bírói Tanács autonóm és független szerv, amely biztosítja a bírói kar függetlenségét és önállóságát a Horvát Köztársaságban. A Bírói Tanács önállóan, az Alkotmány és a jogszabályok alapján határoz a bírák és a bírósági elnökök kinevezése, előléptetése, áthelyezése, felmentése és fegyelmi felelőssége tárgyában, a Horvát Köztársaság Legfelsőbb Bírósága elnökének kivételével. A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács tizenegy tagból áll, akik hét bíróból, két jogtudományi egyetemi professzorból és két parlamenti képviselőből állnak, akik közül az egyik az ellenzék tagja.

A Nemzeti Igazságszolgáltatási Tanács szóló törvény

Államügyészi Tanács

Az Államügyészi Tanács független és független szerv, amely biztosítja a Horvát Köztársaság ügyészségének függetlenségét és függetlenségét.

Az ügyészhelyettesek kinevezéséért és felmentéséért, a megyei és önkormányzati ügyészek kinevezéséért és felmentéséért, az ügyészhelyettesek fegyelmi felelősségének megállapításáért, az ügyészhelyettesek áthelyezéséért, az ügyészhelyettesek és ügyészhelyettesek vagyonnyilatkozatainak kezeléséért és ellenőrzéséért, valamint az egyéb, törvényben meghatározott feladatok ellátásáért felelős különleges hatóság.

11 tagból áll, akik hét ügyészhelyettesből, két jogtudományi egyetemi professzorból és két, ellenzéki parlamenti képviselőből állnak.

Az Államügyészi Tanács tagjait négy évre választják, és senki sem töltheti be egymást követő kétszeri tisztséget.

Az Államügyészi Tanácsról szóló törvény

A Horvát Köztársaság alkotmánybírósága

Az Alkotmánybíróság alkotmányát, szervezetét és hatáskörét a Horvát Köztársaság alkotmánya és a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságáról szóló alkotmányos törvény határozza meg.A Horvát Köztársaság
Alkotmánybírósága tizenhárom bíróból áll, akiket a horvát parlament választ meg a prominens jogászok – különösen bírák, ügyészek, ügyvédek és jogtudományi egyetemi tanárok – képviselőinek kétharmados többségével, az alkotmánytörvényben meghatározott módon és eljárás szerint. Az Alkotmánybíróság bírájának hivatali ideje nyolc év, és az új bíró hivatalba lépéséig meghosszabbodik abban az esetben, ha új bírót nem választottak meg, vagy az nem lépett hivatalba, kivételes esetben legfeljebb hat hónap. A Horvát Köztársaság alkotmánybírósága bíráinak kinevezésével és a horvát parlament megválasztására vonatkozó javaslattal kapcsolatos eljárást a horvát parlament alkotmányért felelős bizottsága folytatja le. A Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága négy évre megválasztja a Bíróság elnökét.A Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságáról szóló alkotmányos
törvény szabályozza a Horvát Köztársaság Alkotmánybírósága bírái megválasztásának feltételeit és eljárását, megbízatásuk megszűnését, a törvények alkotmánynak és az alkotmánynak való megfelelésének, valamint más rendeletek alkotmánynak és az alkotmánynak való megfelelésének felülvizsgálatára irányuló eljárások kezdeményezésének feltételeit és határidejét, az ítéleteinek eljárását és jogi fellépését, az Alkotmány által biztosított emberi jogok és alapvető szabadságok védelmét, valamint az Alkotmánybíróság feladatainak ellátása és működése szempontjából releváns egyéb kérdéseket.Az
Alkotmánybíróság garantálja a Horvát Köztársaság alkotmányának tiszteletben tartását és alkalmazását, és tevékenységét a Horvát Köztársaság alkotmányának rendelkezéseire, valamint a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságáról szóló alkotmánytörvényre alapozza.Az
Alkotmánybíróság független az összes állami hatóságtól, és az éves költségvetésnek és a törvénynek megfelelően önállóan osztja el az állami költségvetésben meghatározott forrásokat az Alkotmánybíróság tevékenységeinek végrehajtására. Az Alkotmánybíróság belső szervezetére a Horvát Köztársaság Alkotmánybíróságának eljárási szabályzata az irányadó. Az Alkotmánybíróság működése állami, és az Alkotmánybíróság bírái a horvát parlament tagjaként mentességet élveznek.

A Saint MarkSquare Köztársaság alkotmánybírósága
4 10000
Zágráb

Tel.: + 385 1 640 02 50
Fax: + 385 1 455 10 55

e-mail: Ustavni_sud@usud.hr https
:

Utolsó frissítés: 24/11/2020

Az oldal tartalma ezen a nyelven gépi fordítással készült. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.