Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Προσωπικό δικαστικών αρχών

Τα μέλη του δικαστικού σώματος είναι δικαστικοί λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι.

Δικαστές

Οι δικαστές είναι δικαστές με μόνιμα καθήκοντα. Ως δικαστής μπορεί να διοριστεί πρόσωπο κροατικής ιθαγένειας.

Πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει την Εθνική Σχολή Δικαστών ή κατέχει ήδη δικαστικό αξίωμα μπορεί να διοριστεί δικαστής των δημοτικών, εμπορικών και διοικητικών δικαστηρίων.

Πρόσωπο το οποίο έχει εργαστεί ως δικαστικός λειτουργός επί τουλάχιστον 10 έτη μπορεί να διοριστεί δικαστής κομητειακού δικαστηρίου.

Πρόσωπο που έχει εργαστεί ως δικαστικός λειτουργός επί τουλάχιστον 12 έτη μπορεί να διοριστεί δικαστής στο Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας, στο Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας και στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Πρόσωπο που έχει εργαστεί για τουλάχιστον 15 έτη ως δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να διοριστεί ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος, πανεπιστημιακός καθηγητής νομικών επιστημών που έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δικαστικών εξετάσεων και έγκυρος δικηγόρος που έχει υποβληθεί επιτυχώς στις δικαστικές εξετάσεις και επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 20 ετών, ο οποίος έχει αποδείξει την επαγγελματική του δραστηριότητα σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, καθώς και επαγγελματική και επιστημονική εργασία.

Νόμος περί δικαστηρίων,
νόμος περί του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου για
τις αποδοχές των δικαστών και άλλων δικαστών

Δικαστικό προσωπικό

Ο αριθμός των δικαστικών υπαλλήλων και λοιπού προσωπικού που επιτελεί ειδικές διοικητικές ή τεχνικές εργασίες καθορίζεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Η πρόσληψη δημοσίων υπαλλήλων και δημοσίων υπαλλήλων στο δικαστήριο, η άσκηση των περιόδων πρακτικής άσκησης, η διαδικασία και ο τρόπος, καθώς και το πρόγραμμα επιτυχίας στις κρατικές επαγγελματικές εξετάσεις, οι μισθοί και άλλα δικαιώματα, καθήκοντα και ευθύνες, καθώς και η ευθύνη για παράπτωμα, διέπονται από τους κανονισμούς περί δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων και από τους γενικούς κανονισμούς εργασίας.

Οι θέσεις εργασίας στα δικαστήρια μπορούν να πληρωθούν μόνον μετά από έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Κατά την πρόσληψη των δικαστικών υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού στα δικαστήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υποχρεώσεις επαρκούς εκπροσώπησης των εθνικών μειονοτήτων.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εκδίδει κανονισμούς σχετικά με το επίπεδο εκπαίδευσης που απαιτείται για τους δικαστικούς υπαλλήλους και τα μέλη του προσωπικού.

Εισηγητές, ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι — Ειδικοί

Ο εισηγητής μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή ολοκληρωμένο προπτυχιακό και πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Ανώτερος δικαστικός σύμβουλος και περιφερειακός γραμματέας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή ολοκληρωμένο προπτυχιακό και πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, έχει ολοκληρώσει τις εξετάσεις δικηγορικού συλλόγου για τουλάχιστον δύο έτη και έχει εργαστεί για τουλάχιστον δύο έτη ως νομικός σύμβουλος, δικαστής, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή πρόσωπο που έχει εργαστεί σε άλλες νομικές υποθέσεις μετά από τουλάχιστον πενταετή επιτυχία σε νομικές εξετάσεις.

Ανώτερος δικαστικός σύμβουλος — ειδικευμένος υπάλληλος μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή ολοκληρωμένο προπτυχιακό και πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, έχει εργαστεί επί τέσσερα τουλάχιστον έτη ως σύμβουλος δικαστηρίου ή εισαγγελέα, δικαστικός λειτουργός, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος ή έχει εργαστεί σε άλλα νομικά καθήκοντα μετά από επιτυχή δικαστική εξέταση επί οκτώ τουλάχιστον έτη.

Ανώτερος δικαστικός σύμβουλος στο Ανώτατο Δικαστήριο μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή ολοκληρωμένο προπτυχιακό και πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και έχει εργαστεί για τουλάχιστον τέσσερα έτη ως σύμβουλος δικαστηρίου ή εισαγγελέα, δικαστικός λειτουργός, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος, ή πρόσωπο που έχει εργαστεί για άλλα νομικά καθήκοντα επί οκτώ τουλάχιστον έτη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δικαστικών εξετάσεων.

Ανώτερος δικαστικός σύμβουλος — ειδικός στο Ανώτατο Δικαστήριο — μπορεί να είναι πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή ολοκληρωμένο προπτυχιακό και πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, έχει εργαστεί τουλάχιστον επί έξι έτη ως σύμβουλος δικαστηρίου ή εισαγγελέα, δικαστής, δικηγόρος ή συμβολαιογράφος, ή πρόσωπο που έχει εργαστεί για άλλα νομικά καθήκοντα επί τουλάχιστον δέκα έτη μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δικαστικών εξετάσεων.

Αρμοδιότητες των δικαστικών συμβούλων και των ανώτερων δικαστικών συμβούλων

Εισηγητές, ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι — ειδικοί που συμμετέχουν στη δίκη και έχουν την εξουσία να διεξάγουν ορισμένες δικαστικές διαδικασίες, να αξιολογούν αποδεικτικά στοιχεία και να διαπιστώνουν τα πραγματικά περιστατικά ανεξάρτητα. Με βάση τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, υποβάλλουν στον δικαστή σχέδιο βάσει του οποίου εκδίδει απόφαση και, βάσει της άδειας του δικαστή, δημοσιεύουν την απόφαση που λαμβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου περί δικαστηρίων, οι δικαστικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι ή οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι — ειδικοί έχουν την εξουσία να διεξάγουν διαδικασίες και να προτείνουν σχέδια αποφάσεων ως εξής:

 1. στις αστικές υποθέσεις για διαφορές που αφορούν την πληρωμή χρηματικών αξιώσεων ή αποζημιώσεων των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 100 000.00 κούνα (HRK) και για εμπορικές διαφορές των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 500 000.00 κούνα,
 2. στις εργατικές διαφορές που προκύπτουν από συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
 3. στις διοικητικές διαφορές στις οποίες η δικαστική διαδικασία αφορά θέματα για τα οποία εκδίδεται απόφαση σύμφωνα με τελεσίδικη απόφαση η οποία έχει εκδοθεί για διαφορά που αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα, στις πράξεις ή παραλείψεις οργανισμών δημοσίου δικαίου και στις διοικητικές διαφορές των οποίων το ύψος δεν υπερβαίνει τις 100 000.00 κούνα,
 4. στις εκτελεστικές διαδικασίες,
 5. στις διαδικασίες διαδοχής,
 6. στις διαδικασίες κτηματολογίου,
 7. στις διαδικασίες ενώπιον πλημμελειοδικείων,
 8. στις εξώδικες διαδικασίες, εκτός από τις διαδικασίες που αφορούν αφαίρεση της επιχειρησιακής ικανότητας, διάλυση ένωσης συνιδιοκτητών, καθορισμό ορίων και διαδικασίες σχετικά με το οικογενειακό δίκαιο,
 9. στις διαδικασίες εγγραφής,
 10. στις απλουστευμένες διαδικασίες αφερεγγυότητας,
 11. στις υποθέσεις που αφορούν δικαστικά έξοδα.

Εισηγητές, ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι ή ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι — οι ειδικοί έχουν την εξουσία να ενεργούν και να λαμβάνουν αποφάσεις σε μεμονωμένες διαδικασίες, όταν αυτό απαιτείται από ειδική νομοθεσία.

Στη δευτεροβάθμια και έκτακτη διαδικασία έφεσης, οι εισηγητές, οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι και οι ανώτεροι δικαστικοί σύμβουλοι — ειδικοί υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πορεία του φακέλου και συντάσσουν σχέδιο απόφασης.

Ασκούμενοι δικαστές

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ορίζει κάθε χρόνο τον αριθμό των θέσεων ασκουμένων στα δικαστήρια με βάση τα διαθέσιμα κονδύλια στον εθνικό προϋπολογισμό.

Οι όροι και ο τρόπος πρόσληψης των ασκουμένων δικαστών, καθώς και η διάρκεια και οι λεπτομέρειες της άσκησης καθορίζονται σε ειδικό νόμο.

Επαγγελματικοί συνεργάτες

Τα δικαστήρια μπορούν να διαθέτουν επίσης προσωπικό που έχει ολοκληρώσει σχετική επαγγελματική εκπαίδευση ή προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα πανεπιστημίου και διαθέτει επαγγελματική πείρα στον τομέα της νοητικής υστέρησης και των μειονεξιών, της κοινωνιολογίας, της παιδαγωγικής, της οικονομίας, της λογιστικής και των οικονομικών και σε άλλους συναφείς τομείς.

Οι ειδικοί εμπειρογνώμονες όπως και οι ειδικοί βοηθοί υποστηρίζουν τους δικαστές σε υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση.

Λαϊκοί δικαστές

Οι ενόρκοι δικαστές είναι πολίτες της Δημοκρατίας της Κροατίας οι οποίοι συμμετέχουν στη δίκη σε ορισμένες διαδικασίες και ασκούν τα δικαστικά τους καθήκοντα όχι ως τακτικό επάγγελμα, αλλά ως μέλη των τμημάτων επί ίσοις όροις με τον δικαστή σε υποθέσεις που πρόκειται να αποφασιστούν στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών.

Ως μη επαγελματίας δικαστής μπορεί να διοριστεί οποιοσδήποτε ενήλικος κροάτης υπήκοος που είναι ικανός να εκτελεί τα καθήκοντα του μη επαγγελματία δικαστή.

Οι μη επαγγελματίες δικαστές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών που μπορεί να ανανεωθεί.

Οι λαϊκοί δικαστές των δημοτικών και περιφερειακών δικαστηρίων διορίζονται από την κομητειακή συνέλευση ή τη δημοτική συνέλευση του Δήμου του Ζάγκρεμπ, κατόπιν προτάσεων του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή του δημοτικού συμβουλίου, των συνδικαλιστικών οργανώσεων, της ένωσης εργοδοτών και του εμπορικού επιμελητηρίου.

Πριν από τον διορισμό των μη επαγγελματιών δικαστών, πρέπει να ζητηθεί η γνώμη του προέδρου του οικείου δικαστηρίου σχετικά με τους προτεινόμενους υποψηφίους.

Διευθυντής δικαστικών υπηρεσιών (Ravnatelj sudske uprave)

Το Δικαστήριο έχει διευθυντή δικαστικής διοίκησης με περισσότερους από 15 δικαστές.

Ο διευθυντής της δικαστικής διοίκησης επικουρεί τον πρόεδρο του δικαστηρίου κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, ιδίως με:

 • εκτελεί επαγγελματικά καθήκοντα σχετικά με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων στο δικαστήριο·
 • οργανώνει τις εργασίες των δικαστικών υπαλλήλων και υπαλλήλων και παρακολουθεί την αποτελεσματικότητά τους στην εργασία τους·
 • να παρακολουθεί και να προγραμματίζει την κατάρτιση των δικαστικών υπαλλήλων και του προσωπικού·
 • μεριμνά για τη συντήρηση του δικαστικού μεγάρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού εργασίας και για τις επενδύσεις,
 • καταρτίζει και συντονίζει το ετήσιο πρόγραμμα αγορών, σύμφωνα με τον νόμο και με τις ανάγκες του δικαστηρίου,
 • οργανώνει τη διεξαγωγή των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων·
 • επιβλέπει τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες του δικαστηρίου και εκτελεί εργασίες γραφείου και βοηθητικές τεχνικές εργασίες·
 • μεριμνά και ελέγχει τις δαπάνες του προϋπολογισμού και των ιδίων πόρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου·
 • συμμετέχει στην προετοιμασία και την υλοποίηση έργων δικαστικής διοίκησης και επιβλέπει την υλοποίησή τους·
 • να διασφαλίσει ότι οι στατιστικές σχετικά με το έργο του δικαστηρίου τηρούνται εγκαίρως και ομαλά·
 • συνεργάζεται με τις τοπικές και περιφερειακές αυτοδιοικητικές μονάδες για την απόκτηση εξοπλισμού και την παροχή κεφαλαίων για τις συγκεκριμένες δραστηριότητες του δικαστηρίου·
 • εκτελεί άλλα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου.

Για το έργο του, ο διευθυντής της δικαστικής διοίκησης λογοδοτεί στον πρόεδρο του δικαστηρίου.

Μπορεί να γίνει δεκτός στη θέση του διευθυντή της Δικαστικής Διοίκησης πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει προπτυχιακό και πτυχιούχο πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή μεταπτυχιακό τίτλο οικονομικών επιστημών ή δίπλωμα ειδίκευσης στα οικονομικά και πενταετή τουλάχιστον πείρα στα σχετικά καθήκοντα.

Εκπρόσωπος του δικαστηρίου (Glasnogovornik suda)

Το δικαστήριο έχει εκπρόσωπο.
Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου είναι δικαστής, δικαστικός σύμβουλος ή πρόσωπο το οποίο έχει οριστεί από τον πρόεδρο του δικαστηρίου στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών.

Ο πρόεδρος περιφερειακού δικαστηρίου (županijski sud) μπορεί να ορίσει δικαστή από το δικαστήριο αυτό ως εκπρόσωπο του περιφερειακού δικαστηρίου και των δημοτικών δικαστηρίων (općinski sud) που βρίσκονται στην περιοχή της δικαιοδοσίας του περιφερειακού δικαστηρίου. Μπορεί να διοριστεί αναπληρωτής εκπρόσωπος του δικαστηρίου.

Ο εκπρόσωπος του δικαστηρίου ενημερώνει για το έργο του δικαστηρίου σύμφωνα με τον νόμο περί δικαστηρίων (Zakon o sudovima), με τον εσωτερικό κανονισμό του δικαστηρίου (Sudski poslovnik) και με τον νόμο για το δικαίωμα πρόσβασης στην ενημέρωση (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Εισαγγελείς

Πρόσωπο που πληροί τις γενικές και ειδικές προϋποθέσεις για τον διορισμό του ως Αναπληρωτή Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να διορισθεί Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ο επαρχιακός εισαγγελέας διορίζεται από τα κλιμάκια των κρατικών δικηγόρων, του αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας, του αναπληρωτή εισαγγελέα στην ειδική εισαγγελία και του αναπληρωτή εισαγγελέα της κομητείας, οι οποίοι έχουν υπηρετήσει επί τουλάχιστον δύο έτη ως αναπληρωτής επαρχιακός εισαγγελέας.

Ο επαρχιακός εισαγγελέας, με την επιφύλαξη της γνώμης του Σώματος των Εισαγγελέων της Δημοκρατίας της Κροατίας, διορίζεται από το Συμβούλιο για περίοδο τεσσάρων ετών κατόπιν πρότασης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ο δημοτικός εισαγγελέας διορίζεται από τα κλιμάκια των εισαγγελέων και των αναπληρωτών εισαγγελέων.

Ο δημοτικός εισαγγελέας, με την επιφύλαξη προηγούμενης γνωμοδότησης του Σώματος της Εισαγγελίας της κομητείας και του εισαγγελέα της κομητείας, κατόπιν πρότασης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Κροατίας, διορίζεται από το Συμβούλιο για περίοδο τεσσάρων ετών.

Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας

Οι αναπληρωτές εισαγγελείς διορίζονται κατά τρόπο, υπό όρους και με διαδικασία που διασφαλίζει την επαγγελματική τους επάρκεια, ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια για την άσκηση της εισαγγελίας.

Κροάτης υπήκοος που έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και πληροί τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζονται στην πράξη του Κρατικού Συμβουλίου Εισαγγελέων μπορεί να διοριστεί ως αναπληρωτής εισαγγελέας.

Πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει την Εθνική Σχολή Δικαστών μπορεί να διοριστεί αναπληρωτής δημοτικός εισαγγελέας.

Πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει δικαστική εντολή επί τουλάχιστον δέκα έτη μπορεί να διοριστεί ως αναπληρωτής εισαγγελέας της κομητείας.

Πρόσωπο το οποίο, ως υπάλληλος των δικαστικών οργάνων, έχει ασκήσει δικαστικά καθήκοντα επί τουλάχιστον 15 έτη ή είναι δικηγόρος, συμβολαιογράφος, πανεπιστημιακός καθηγητής νομικών επιστημών που έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου και τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των δικαστικών εξετάσεων ή έγκριτος δικηγόρος που έχει υποβληθεί επιτυχώς στις δικαστικές εξετάσεις και τουλάχιστον 20 έτη επαγγελματικής πείρας που πιστοποιείται από την επαγγελματική του δραστηριότητα σε συγκεκριμένο τομέα του δικαίου, καθώς και επαγγελματικό και επιστημονικό έργο, μπορεί να διοριστεί αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, εκτός από τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, η αναπληρώτρια εισαγγελία πρέπει να αξιολογείται τουλάχιστον ως «επιτυχής» για τον διορισμό της ως αναπληρώτριας εισαγγελικής αρχής.

Η Εισαγγελία διορίζει έναν ή περισσότερους αναπληρωτές εισαγγελείς και ασκεί τα καθήκοντά τους σε μόνιμη βάση.

Ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής εισαγγελέας πρέπει να συμπεριφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην θίγουν τη φήμη τους και τη φήμη της εισαγγελικής αρχής και να μην θέτουν υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία τους, καθώς και την ανεξαρτησία και την ανεξαρτησία της εισαγγελικής αρχής.

Ο Εισαγγελέας και η Αναπληρώτρια Εισαγγελία, κατά την άσκηση των καθηκόντων εκπροσώπησης και στις σχέσεις με τις κρατικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα, συμμορφώνονται με τις αρχές της νομιμότητας, της αρμοδιότητας και της αμεροληψίας, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται για τις επιμέρους διαδικασίες και των κανόνων περί προτεραιότητας κατά τον χειρισμό των υποθέσεων.

Κατά την εκπροσώπηση ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών, ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής εισαγγελέας οφείλουν να σέβονται και να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια των οργάνων ενώπιον των οποίων ενεργούν, την προσωπική τους αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια της εισαγγελίας.

Ο εισαγγελέας και ο αναπληρωτής εισαγγελέας υποχρεούνται να διατηρούν για λογαριασμό τους πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και οι οποίες δεν χαρακτηρίζονται από κανονιστική ρύθμιση ως απόρρητες και αφορούν την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή των διαδίκων και άλλων προσώπων, εφόσον δεν συνιστούν αδίκημα, και να διαφυλάσσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που δεν είναι προσβάσιμες στο κοινό.

Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Αναπληρώτρια Εισαγγελία δεν μπορούν να ανήκουν σε κανένα πολιτικό κόμμα ούτε να συμμετέχουν σε καμία πολιτική δραστηριότητα.

Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας, ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Κροατίας, ο Εισαγγελέας και ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τη νομική γνώμη που διατυπώθηκε στην υπόθεση που τους έχει ανατεθεί, εκτός εάν πρόκειται για παράβαση του νόμου που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Σύμβουλοι δικηγόρων

Οι κρατικοί σύμβουλοι, οι ανώτεροι εισαγγελείς και οι ανώτεροι σύμβουλοι εισαγγελέων — ειδικοί επικουρούν τον εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του στο έργο τους, εκπονούν σχέδια αποφάσεων, λαμβάνουν υπόψη εκθέσεις, υπομνήματα και δηλώσεις πολιτών και εκτελούν οι ίδιοι ή υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση του εισαγγελέα ή του αναπληρωτή του άλλα επαγγελματικά καθήκοντα που προβλέπονται από νόμους και κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του νόμου.

Στα ποινικά τμήματα των εισαγγελιών, μπορούν να εκπροσωπούν την απαγγελία κατηγορίας κατά τη διαδικασία για αδικήματα που τιμωρούνται με χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως πέντε ετών.

Μπορούν να εκπροσωπούν τις εισαγγελίες στις αστικές και διοικητικές υπηρεσίες ενώπιον των δικαστηρίων, διοικητικών ή άλλων οργάνων, βάσει ειδικής εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα, και συγκεκριμένα:

 • σε δημοτικές κρατικές δικηγορικές υπηρεσίες σε διαφορές αξίας έως 100 000.00 HRK,
 • στα επαρχιακά κρατικά δικηγορικά γραφεία σε διαφορές των οποίων η αξία δεν υπερβαίνει τις 500 000.00 HRK.

Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Η Υπηρεσία για την Πρόληψη της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος είναι μια ειδική εισαγγελική αρχή που έχει συσταθεί για ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Κροατίας και ειδικεύεται στα καθήκοντα της εισαγγελίας σε υποθέσεις διαφθοράς και οργανωμένου εγκλήματος.

Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος
Gajeva 30a
10 000 Ζάγκρεμπ

τηλ.: +385 4591 874 φαξ:
+ 385 1 4591 878

ηλεκτρονική διεύθυνση:mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Tajnistvo@uskok.dorh.hr νόμος περί του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Διευθυντής του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος

Το έργο του USKOK διοικείται από τον Γενικό Διευθυντή και διορίζεται από τον Γενικό Εισαγγελέα, με την επιφύλαξη της γνώμης του αρμόδιου για τις δικαστικές υποθέσεις υπουργού και της γνώμης του Σώματος της Κρατικής Εισαγγελίας της Δημοκρατίας της Κροατίας. Ο διευθυντής διορίζεται για περίοδο τεσσάρων ετών και είναι επιλέξιμος για επαναδιορισμό.

Δικηγόρος — Ανεξάρτητη και ανεξάρτητη υπηρεσία

Το νομικό επάγγελμα είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη υπηρεσία παροχής νομικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα κατά την άσκηση και την προστασία των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων τους.

Δικηγόροι

Οι δικηγόροι μπορούν να παρέχουν κάθε μορφή νομικής συνδρομής.

Ειδικότερα, μπορούν να παρέχουν νομικές συμβουλές, να συντάσσουν έγγραφα (συμβάσεις, διαθήκες, δηλώσεις κ.λπ.), να συντάσσουν αγωγές, εφέσεις, προτάσεις, αιτήματα, αιτήματα, έκτακτα ένδικα μέσα και άλλα υπομνήματα, και να εκπροσωπούν τους διαδίκους.

Μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του δικηγόρου ανεξάρτητα, σε κοινό γραφείο ή σε δικηγορικό γραφείο και δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τη φήμη και την ανεξαρτησία του δικηγόρου.

Ο δικηγόρος υποχρεούται να διατηρεί ως δικηγόρο οτιδήποτε έχει αναθέσει σε διάδικο ή το οποίο έχει λάβει κατ’ άλλον τρόπο κατά την εκπροσώπηση διαδίκου. Άλλα πρόσωπα που εργάζονται ή έχουν εργαστεί σε δικηγορικό γραφείο υποχρεούνται επίσης να τηρούν το απόρρητο του δικηγόρου.

Οι δικηγόροι δικαιούνται αμοιβή για την εργασία τους και επιστροφή των εξόδων που σχετίζονται με την εργασία που εκτελείται σύμφωνα με τιμολόγιο που καθορίζεται και εγκρίνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Κροατίας με τη συγκατάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Για την αυτεπάγγελτη υπεράσπιση, το ποσό της δικηγορικής αμοιβής καθορίζεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου ενώπιον κομητειακού δικαστηρίου μπορεί να είναι μόνο δικηγόρος, με μόνο δικηγόρο ο οποίος έχει ασκήσει το επάγγελμά του για τουλάχιστον 8 έτη ως δικηγόρος ή ως υπάλληλος δικαστικής αρχής σε διαδικασία για αδίκημα που τιμωρείται με μακροχρόνια φυλάκιση.

Ο δικηγόρος υποχρεούται να εκδώσει τιμολόγιο στον πελάτη μετά την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου, ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο εντός 30 ημερών από την ημέρα ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου.

Οι δικηγόροι υποχρεούνται να προσχωρούν στον κροατικό δικηγορικό σύλλογο ως αυτοτελής και ανεξάρτητη οργάνωση με νομική προσωπικότητα. Ο Κροατικός Δικηγορικός Σύλλογος εκπροσωπεί τον κροατικό Δικηγορικό Σύλλογο στο σύνολό του.

Το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας αποκτάται με την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων.

Κροατικός Δικηγορικός Σύλλογος Koturaška
53/II
10 000 Ζάγκρεμπ

τηλ.: +385 1 6165 200 φαξ:
+ 385 1 6170 686

mailto:hok-cba@hok-cba.hrHok-cba@hok-cba.hr http:
//Νόμος περί νομικών επαγγελμάτων

Συμβολαιογραφική Υπηρεσία

Συμβολαιογράφος

Ο συμβολαιογράφος είναι πρόσωπο δημοσίου εμπιστοσύνης που διορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης βάσει διαγωνισμού που διεξάγεται από το κροατικό Επιμελητήριο Συμβολαιογράφων.

Είναι πτυχιούχος δικηγόρος με δικαστική, συμβολαιογραφική εξέταση, την απαιτούμενη πείρα, ανεξάρτητος και ανεξάρτητος δημόσιος λειτουργός και αμερόληπτος επίτροπος των διαδίκων.

Έχει την εξουσία:

 • συντάσσει και εκδίδει συμβολαιογραφικά έγγραφα — δημόσια έγγραφα σχετικά με δικαιοπραξίες και δηλώσεις που βεβαιώνουν τα δικαιώματα των μερών·
 • συντάσσει και εκδίδει συμβολαιογραφικές πράξεις των δικαιοπραξιών που διενεργούνται ή προσκομίζονται από συμβολαιογράφο,
 • συντάσσει και εκδίδει συμβολαιογραφικές πράξεις που πιστοποιούνται από συμβολαιογράφο,
 • παραλαμβάνει έγγραφα, χρήματα, τίτλους και τιμαλφή προς φύλαξη με σκοπό την παράδοσή τους σε άλλα πρόσωπα ή αρμόδιες αρχές (συμβολαιογραφική κατάθεση)·
 • βεβαίωση (επίσημη επιβεβαίωση) ιδιωτικών εγγράφων·
 • να προβαίνει σε ενέργειες και να λαμβάνει αποφάσεις ως δικαστικός επίτροπος σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής·
 • να κινήσει διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης βάσει αυθεντικού εγγράφου·
 • να εκπροσωπεί τους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων δημόσιων φορέων, αλλά μόνον εφόσον τα ζητήματα αυτά συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο έγγραφο.

Όπως και στην περίπτωση της κληρονομικής διαδοχής, οι διάδικοι δεν μπορούν να αλλάξουν τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου, οπότε οι διάδικοι δεν μπορούν να επιλέξουν συμβολαιογράφο ως δικαστικός επίτροπος.

Όταν ο συμβολαιογράφος εκπροσωπεί διάδικο ενώπιον δικαστηρίου ή άλλου δημόσιου φορέα, έχει επίσης το δικαίωμα να ενεργεί ως δικηγόρος.

Ο συμβολαιογράφος δεν μπορεί, χωρίς βάσιμο λόγο, να αρνηθεί να προβεί σε επίσημες πράξεις και υποχρεούται να διατηρήσει απόρρητα όσα γνωρίζει κατά την άσκηση της υπηρεσίας του.

Ο συμβολαιογράφος δικαιούται την αμοιβή του συμβολαιογράφου και την επιστροφή των εξόδων σύμφωνα με τους κανόνες για το προσωρινό συμβολαιογραφικό σημείωμα, τους κανόνες σχετικά με το ποσό του επάθλου και την επιστροφή των εξόδων στα οποία υποβλήθηκαν οι συμβολαιογράφοι ως επίτροποι του δικαστηρίου στο πλαίσιο κληρονομικής διαδικασίας και οι κανόνες περί αμοιβής και επιστροφής των εξόδων στα οποία υποβάλλονται οι συμβολαιογράφοι στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για την εκτέλεση επίσημων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Οι συμβολαιογράφοι στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας υποχρεούνται να προσχωρήσουν στο κροατικό συμβολαιογραφικό επιμελητήριο.

Το Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο της Κροατίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης ασκούν το καθένα έλεγχο επί του έργου των συμβολαιογράφων.

Η επίβλεψη της εργασίας συμβολαιογράφου ως δικαστικού επιτρόπου σε υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής ασκείται από το δικαστήριο που του έχει αναθέσει το καθήκον αυτό.

Κροατικό Συμβολαιογραφικό Επιμελητήριο Radnička
cesta
34/II 10 000 Ζάγκρεμπ

τηλ.: +385 1 4556 566 φαξ:
+ 385 1 4551 544

ηλεκτρονική διεύθυνση:mailto:hjk@hjk.hr
Hjk@hjk.hr
http://Νόμος
περίσυμβολαιογραφικών τελών

Δικαστική Ακαδημία της Κροατίας

Η Δικαστική Ακαδημία είναι ανεξάρτητος δημόσιος οργανισμός που παρέχει αρχική κατάρτιση και κατάρτιση σε υποψηφίους για ανεξάρτητα, υπεύθυνα και ανεξάρτητα δικαστικά καθήκοντα, επαγγελματική κατάρτιση για ασκούμενους, συμβούλους σε δικαστικές αρχές και άλλους υπαλλήλους στον τομέα της δικαιοσύνης, καθώς και συνεχή κατάρτιση δικαστικών υπαλλήλων. Επικεφαλής του συλλογικού οργάνου είναι ένας διευθυντής και διοικείται από ένα διοικητικό συμβούλιο αποτελούμενο από εννέα μέλη. Οι καθηγητές της Δικαστικής Ακαδημίας είναι εκπαιδευμένοι μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων, καθώς και αναπληρωτές δικηγόροι, καθηγητές πανεπιστημίου και, κατά περίπτωση, άλλα επαγγέλματα.

Η Δικαστική Ακαδημία αναπτύσσει ενεργό διεθνή συνεργασία και συμμετέχει σε έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δικαιούχος ή φορέας του έργου. Τα σχέδια αυτά αποσκοπούν στη θεσμική ενίσχυση της Ακαδημίας και στην επαγγελματική εξέλιξη των ομάδων-στόχων της.

Νόμος περί Δικαστικής Ακαδημίας

Κρατικό Δικαστικό Συμβούλιο

Το εθνικό συμβούλιο δικαιοσύνης είναι αυτόνομο και ανεξάρτητο όργανο που εξασφαλίζει την αυτονομία και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας στη Δημοκρατία της Κροατίας. Αποφασίζει αυτόνομα, με βάση το σύνταγμα και τους νόμους, σχετικά με τον διορισμό, την προαγωγή, τη μετάθεση, την παύση και την πειθαρχική ευθύνη των δικαστών και των προέδρων δικαστηρίων, εκτός από την περίπτωση του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο έχει έντεκα μέλη, αποτελούμενα από επτά δικαστές, δύο πανεπιστημιακούς καθηγητές νομικών επιστημών και δύο βουλευτές, ένας εκ των οποίων προέρχεται από την αντιπολίτευση.

Ο νόμος περί του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου

Συμβούλιο Γενικής Εισαγγελίας

Το Συμβούλιο του Κρατικού Εισαγγελέα είναι ανεξάρτητο και ανεξάρτητο όργανο που διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την ανεξαρτησία της Εισαγγελίας στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Η ειδική αρχή που είναι αρμόδια για τον διορισμό και την παύση των αναπληρωτών εισαγγελέων, τον διορισμό και την παύση των επαρχιακών και δημοτικών εισαγγελέων, τη διεξαγωγή των διαδικασιών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την πειθαρχική ευθύνη των αναπληρωτών εισαγγελέων, τη μετάθεση των αναπληρωτών εισαγγελέων, τη διαχείριση και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων των κρατικών δικηγόρων και των αναπληρωτών εισαγγελέων και την εκτέλεση άλλων καθηκόντων σύμφωνα με τον νόμο.

Αποτελείται από 11 μέλη, εκ των οποίων επτά αναπληρωτές εισαγγελείς, δύο πανεπιστημιακοί καθηγητές νομικών επιστημών και δύο βουλευτές, ένας από την αντιπολίτευση.

Τα μέλη του Συμβουλίου του Εισαγγελέα εκλέγονται για τετραετή θητεία, χωρίς κανείς να μπορεί να υπηρετήσει δύο διαδοχικά.

Νόμος περί του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας

Το σύνταγμα, η οργάνωση και το πεδίο εφαρμογής του Συνταγματικού Δικαστηρίου ορίζονται στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Κροατίας και στον συνταγματικό νόμο για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.Το
Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας αποτελείται από δεκατρείς δικαστές που εκλέγονται από το κροατικό κοινοβούλιο με πλειοψηφία δύο τρίτων του συνολικού αριθμού εκπροσώπων από τις τάξεις των διακεκριμένων δικηγόρων, ιδίως δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και πανεπιστημιακών καθηγητών νομικών επιστημών, κατά τον τρόπο και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το συνταγματικό δίκαιο. Η θητεία ενός δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι οκταετής και παρατείνεται έως την ανάληψη των καθηκόντων νέου δικαστή σε περίπτωση που ο νέος δικαστής δεν έχει εκλεγεί ή δεν έχει αναλάβει τα καθήκοντά του έως τη λήξη της θητείας του και, κατ’ εξαίρεση, δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Η διαδικασία διορισμού δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας και πρότασης για την εκλογή του Κροατικού Κοινοβουλίου διεξάγεται από την επιτροπή του Κροατικού Κοινοβουλίου που είναι αρμόδια για το Σύνταγμα. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας εκλέγει τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου για περίοδο τεσσάρων ετών.Ο
συνταγματικός νόμος για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία για την εκλογή των δικαστών του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας, τη λήξη των καθηκόντων τους, τις προϋποθέσεις και τις προθεσμίες για την κίνηση διαδικασιών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των νόμων με το Σύνταγμα και τη συμμόρφωση άλλων κανονισμών με το Σύνταγμα και τον νόμο, τη διαδικασία και τη νομική δράση των αποφάσεών του, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και άλλα ζητήματα σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου.Το
Συνταγματικό Δικαστήριο εγγυάται τον σεβασμό και την εφαρμογή του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας και βασίζει τις ενέργειές του στις διατάξεις του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Συνταγματικού Νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.Το
Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ανεξάρτητο από όλες τις κρατικές αρχές και κατανέμει αυτόνομα τους πόρους που προβλέπονται στον κρατικό προϋπολογισμό, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό του και τον νόμο, για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η εσωτερική οργάνωση του Συνταγματικού Δικαστηρίου διέπεται από τον κανονισμό διαδικασίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Κροατίας. Η λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου είναι δημόσια και οι δικαστές του Συνταγματικού Δικαστηρίου χαίρουν ασυλίας ως μέλη του Κροατικού Κοινοβουλίου.

Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίαςτου Αγίου Μαρκ
Square 4
10000 Ζάγκρεμπ

Τηλ.: +385 1 640 02 50 φαξ:
+ 385 1 455 10 55

ηλεκτρονική διεύθυνση:Ustavni_sud@usud.hr https
://

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/11/2020

Αυτόματη μετάφραση του περιεχομένου. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.