Rodzaje zawodów prawniczych

il-Kroazja

Il-kontenut ipprovdut minn
il-Kroazja

Pracownicy organów sądowych

Członkami wymiaru sprawiedliwości są urzędnicy sądowi, urzędnicy służby cywilnej i pracownicy.

Sędziowie

Sędziowie są sędziami, których obowiązki mają charakter stały. Na stanowisko sędziego może być powołany obywatel chorwacki.

Osoba, która ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa lub już pełni funkcję sędziego, może zostać powołana na stanowisko sędziego sądów rejonowych, handlowych i administracyjnych.

Osoba, która pracowała jako urzędnik sądowy od co najmniej 10 lat, może zostać powołana na stanowisko sędziego sądu rejonowego.

Osoba, która od co najmniej 12 lat pracowała jako urzędnik sądowy, może zostać powołana na stanowisko sędziego Wysokiego Trybunału Karnego Republiki Chorwacji, Wysokiego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji i Naczelnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji.

Osoba, która przez co najmniej 15 lat pracowała jako sędzia Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji, może zostać powołana na stanowisko adwokata, notariusza, profesora uniwersyteckiego nauk prawnych, który zdał egzamin adwokacki, oraz co najmniej 15-letnie doświadczenie zawodowe po zdaniu egzaminu sądowego oraz uznany prawnik, który zdał egzamin sędziowski i co najmniej 20-letnie doświadczenie zawodowe, który udokumentował pracę zawodową w danej dziedzinie prawa, jak również pracę zawodową i naukową.

Ustawa o sądach,
ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa
o wynagrodzeniu sędziów i innych sędziów

Personel sądu

Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzje dotyczące liczby urzędników sądowych oraz pracowników administracyjnych wykonujących specjalistyczne zadania administracyjne i techniczne.

Zatrudnianie urzędników i urzędników służby cywilnej w sądzie, odbywanie staży, procedura i sposób, a także program zdawania egzaminu zawodowego, wynagrodzenia i innych praw, obowiązków i obowiązków oraz odpowiedzialności za uchybienia są regulowane przepisami dotyczącymi urzędników i pracowników oraz ogólnymi przepisami prawa pracy.

Powołanie danej osoby na wolne stanowisko w sądzie musi być zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W czasie procesu rekrutacyjnego urzędników sądowych i pracowników administracyjnych część stanowisk należy przeznaczyć dla przedstawicieli mniejszości narodowych.

Przepisy dotyczące poziomu wykształcenia urzędników sądowych i pracowników są przyjmowane przez Ministra Sprawiedliwości.

Referendarzy, starsi doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi - specjaliści

Referendarzem może być osoba, która ukończyła studia prawnicze lub zintegrowany dyplom licencjacki i dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa oraz zdała egzamin adwokacki.

Wyższym rangą radcą prawnym i referendarzem w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może być osoba, która ukończyła absolwent studiów prawniczych lub zintegrowany dyplom licencjacki i dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa, zdała egzamin adwokacki od co najmniej dwóch lat i pracowała w charakterze doradcy prawnego, sędziego, adwokata, notariusza lub osoby, która pracowała w innych sprawach prawnych po zdaniu egzaminu sądowego przez co najmniej pięć lat.

Starszy doradca sądu - specjalista może być osobą, która ukończyła studia prawnicze lub zintegrowany dyplom licencjacki i dyplom ukończenia studiów wyższych w dziedzinie prawa, zdała egzamin adwokacki, która przez co najmniej cztery lata pracowała jako doradca sądowy lub prokuratorski, urzędnik sądowy, prawnik lub notariusz, lub która wykonywała inne zadania prawne po zdaniu egzaminu sądowego przez co najmniej osiem lat.

Wyższym rangą radcą prawnym w Sądzie Najwyższym może być osoba, która ukończyła studia prawnicze lub zintegrowany dyplom ukończenia studiów licencjackich i absolwentów studiów wyższych z zakresu prawa, zdała egzamin adwokacki, która przez co najmniej cztery lata pracowała jako doradca sądowy lub prokuratorski, urzędnik sądowy, prawnik lub notariusz, lub osoba, która przez co najmniej osiem lat od zdania egzaminu sądowego wykonywała inne zadania prawne.

Starszym doradcą sądu - specjalistą w Sądzie Najwyższym - może być osoba, która ukończyła studia prawnicze lub zintegrowane studia licencjackie i wyższe w dziedzinie prawa, zdała egzamin adwokacki, która przez co najmniej sześć lat pracowała jako doradca sądowy lub prokuratorski, sędzia, prawnik lub notariusz, lub osoba, która przez co najmniej dziesięć lat od zdania egzaminu sądowego pracowała w innych czynnościach prawnych.

Uprawnienia doradców sądowych i starszych doradców sądowych

Referendarze, starsi doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi - specjaliści uczestniczą w rozprawie i są uprawnieni do prowadzenia określonych postępowań sądowych, oceny dowodów i niezależnego ustalania faktów. Na podstawie zastosowanej procedury przedkładają sędziemu projekt, na podstawie którego przyjmuje on decyzję i na podstawie upoważnienia sędziego ogłasza wydane w ten sposób orzeczenie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o sądach doradcy sądowi, starsi doradcy sądowi lub starsi doradcy sądowi - specjaliści są uprawnieni do prowadzenia postępowań i proponowania projektów decyzji w następujący sposób:

 1. w postępowaniu cywilnym w sporach dotyczących roszczeń majątkowych lub odszkodowawczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 HRK i w sporach gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 000,00;
 2. w sporach z zakresu prawa pracy wynikających z układów zbiorowych pracy;
 3. w sporach administracyjnych, które dotyczą kwestii prawnej stanowiącej podstawę prawną wydania decyzji w oparciu o wyrok końcowy w postępowaniu zwykłym, bądź dotyczących czynności lub zaniechania organu publicznego i w sporach administracyjnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 HRK;
 4. w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. w postępowaniu spadkowym;
 6. w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru nieruchomości;
 7. w postępowaniu dotyczącym wykroczeń;
 8. w postępowaniu nieprocesowym, z wyjątkiem postępowania dotyczącego pozbawienia zdolności operacyjnej, rozwiązania stowarzyszenia współwłasności, ustalenia granic i postępowania na podstawie ustawy o rodzinie (Obiteljski zakon),
 9. w postępowaniu rejestrowym;
 10. w uproszczonym postępowaniu upadłościowym;
 11. w postępowaniu dotyczącym kosztów postępowania sądowego.

Referendarzy, starsi doradcy sądowi lub starsi doradcy sądowi - specjaliści są uprawnieni do działania i podejmowania decyzji w indywidualnych postępowaniach, jeżeli wymagają tego przepisy szczególne.

W drugim i nadzwyczajnym postępowaniu odwoławczym referendarze, starsi doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi - specjaliści informują o stanie sprawy i przygotowują projekt decyzji.

Stażyści sędziowski

Co roku Minister Sprawiedliwości - po uwzględnieniu dostępnych krajowych środków budżetowych - wyznacza liczbę stanowisk dla asesorów.

Warunki zatrudniania asesorów w sądach, sposób oraz okres ich zatrudnienia, rozwiązania dotyczące zatrudnienia oraz szkolenia są uregulowane odrębną ustawą.

Wspólnicy zawodowi

Sądy mogą również zatrudniać osoby, które ukończyły odpowiednie studia zawodowe (licencjackie lub magisterskie) i mają wymagane doświadczenie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, socjologii, edukacji, ekonomii, księgowości i finansów lub w innej odpowiedniej dziedzinie.

Biegli i asystenci biegłych (stručni pomoćnici; l. poj. stručni pomoćnik) wspomagają biegłych w pracy, która wymaga wiedzy eksperckiej.

Ławnicy

Sędziowie przysięgłych są obywatelami Republiki Chorwacji, którzy uczestniczą w procesie w niektórych postępowaniach i pełnią swoją funkcję sędziowską nie jako zwykły zawód, lecz jako członkowie izb na równi z sędzią w sprawach podlegających rozstrzygnięciu w postępowaniu karnym.

Aby zostać powołanym w charakterze ławnika, należy być pełnoletnim obywatelem chorwackim, który ze względu na swoje przymioty może objąć to stanowisko.

Ławnicy są powoływani na okres czteroletni i mogą zostać powołani ponownie przed końcem upływającej kadencji.

Ławników sądów rejonowych i okręgowych powołuje zgromadzenie powiatowe lub zgromadzenie miejskie miasta Zagrzeb na wniosek gminy, tj. rady miejskiej, związków zawodowych, stowarzyszenia pracodawców i izby handlowej.

Przed powołaniem ławników konieczne jest uzyskanie opinii prezesa danego sądu na temat zaproponowanych kandydatów.

Dyrektor administracji sądowej (ravnatelj sudske uprave)

Trybunał ma dyrektora administracji sądowej liczącego ponad 15 sędziów.

Dyrektor administracji sądowej wspomaga prezesa sądu w wykonywaniu zadań administracji sądowej, w szczególności poprzez:

 • wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i zarządzaniem zasobami ludzkimi w sądzie;
 • organizowanie pracy urzędników sądowych i pracowników sądów oraz monitorowanie ich skuteczności w pracy;
 • monitorowanie i planowanie szkolenia urzędników sądowych i pracowników sądów;
 • utrzymanie budynku sądu, pomieszczeń i sprzętu w odpowiednim stanie oraz dokonywanie inwestycji;
 • organizowanie i koordynowanie sporządzania rocznego planu zamówień zgodnie z prawem i potrzebami sądu;
 • organizuje przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • nadzoruje operacje finansowe i finansowe sądu oraz wykonuje biuro i pomocnicze prace techniczne;
 • dba o wydatkowanie zasobów budżetowych i własnych Trybunału i kontroluje je;
 • uczestniczy w przygotowaniu i realizacji projektów administracji sądowej oraz nadzoruje ich realizację;
 • zapewnienie terminowego i uporządkowanego przechowywania statystyk dotyczących pracy sądu;
 • współpracuje z jednostkami samorządu lokalnego i regionalnego w zakresie nabywania sprzętu i zapewniania środków finansowych na konkretne działania sądu;
 • wykonuje inne zadania powierzone mu przez prezesa Trybunału.

Dyrektor administracji sądowej odpowiada za swoją pracę przed prezesem sądu.

Na stanowisko dyrektora administracji sądowej może zostać przyjęta osoba, która ukończyła zintegrowany dyplom ukończenia studiów licencjackich i uniwersyteckich w dziedzinie prawa lub tytuł magistra ekonomii lub dyplom magistra ekonomii oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie odnośnych obowiązków.

Rzecznik sądu (glasnogovornik suda)

Sądy zatrudniają rzeczników.
Rzecznikiem sądu jest sędzia, doradca sądowy lub osoba wskazana przez prezesa sądu w rocznym planie pracy.

Prezes sądu okręgowego może powołać sędziego z tego sądu na stanowisko rzecznika na potrzeby tego sądu i sądów rejonowych mających siedzibę w tym okręgu sądowym. Można powołać zastępcę rzecznika.

Rzecznik sądowy publikuje informacje na temat pracy sądu zgodnie z ustawą o sądach, zasadami postępowania sądowego (Sudski poslovnik) oraz ustawą o prawie do informacji (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Prokuratorów;

Osoba, która spełnia ogólne i szczegółowe warunki powołania na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego Republiki Chorwacji, może zostać powołana na stanowisko prokuratora generalnego Republiki Chorwacji.

Prokurator okręgowy jest powoływany z grona adwokatów, zastępcy prokuratora generalnego Republiki Chorwacji, zastępcy w prokuraturze specjalnej i zastępcy prokuratora okręgowego, którzy od co najmniej dwóch lat pełnili funkcję zastępcy prokuratora okręgowego.

Prokurator okręgowy, z zastrzeżeniem opinii Prokuratury Krajowej Republiki Chorwacji, jest powoływany przez Radę na czteroletnią kadencję na wniosek prokuratora generalnego Republiki Chorwacji.

Prokurator miejski powoływany jest z grona prokuratorów i zastępców prokuratora.

Prokurator rejonowy, z zastrzeżeniem uprzedniej opinii Kolegium Prokuratury Okręgowej i prokuratora okręgowego, na wniosek prokuratora generalnego Republiki Chorwacji, jest powoływany przez Radę na okres czterech lat.

Zastępca Prokuratora Generalnego

Prokuratorzy zastępcy powoływani są w sposób, na warunkach i w ramach procedury zapewniającej ich kompetencje zawodowe, niezależność i godność przy wykonywaniu funkcji prokuratora.

Obywatel Chorwacji, który zdał egzamin adwokacki i spełnia szczególne warunki określone w ustawie o Prokuratorze Państwowym, może zostać powołany na stanowisko zastępcy prokuratora.

Osoba, która ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa, może zostać powołana na zastępcę prokuratora miejskiego.

Osoba, która sprawowała urząd sędziowski od co najmniej dziesięciu lat, może zostać powołana na zastępcę prokuratora okręgowego.

Osoba, która jako urzędnik w organach sądowych sprawowała urząd sędziowski od co najmniej 15 lat lub była prawnikiem, notariuszem, profesorem uniwersyteckim w dziedzinie nauk prawnych, który zdał egzamin adwokacki, oraz co najmniej 15-letnim doświadczeniem zawodowym po zdaniu egzaminu sądowego lub uznanym prawnikiem, który zdał egzamin sądowy, oraz co najmniej 20-letnim doświadczeniem zawodowym potwierdzonym jej/jej działalnością zawodową w danej dziedzinie prawa, a także pracą zawodową i naukową Republiki Czeskiej, może zostać powołana na stanowisko zastępcy prokuratora generalnego Republiki Chorwacji.

Oprócz warunków określonych w ustawie, oprócz warunków określonych w ustawie, zastępca prokuratora musi zostać oceniona co najmniej jako „skuteczna” do powołania na stanowisko zastępcy prokuratora.

Prokuratura powołuje co najmniej jednego zastępcę prokuratora i stale wykonuje swoje obowiązki.

Prokurator i zastępca prokuratora muszą postępować w taki sposób, aby nie naruszały ich reputacji i reputacji prokuratury i nie podważały ich bezstronności oraz niezależności i niezależności prokuratury.

Prokurator i zastępca prokuratora, pełniąc funkcje reprezentacyjne oraz w kontaktach z organami państwowymi i osobami prawnymi, przestrzegają zasad legalności, kompetencji i bezstronności, z zastrzeżeniem terminów określonych dla poszczególnych postępowań oraz zasad pierwszeństwa przy rozpatrywaniu spraw.

Występując w sądach i organach administracyjnych, prokurator i zastępca prokuratora mają obowiązek szanować i chronić godność organów, przed którymi działają, ich godność osobistą i godność prokuratury.

Prokurator i zastępca prokuratora są zobowiązani do zachowania dla siebie informacji i innych informacji, które uzyskali w trakcie wykonywania swoich obowiązków i które nie zostały w drodze rozporządzenia uznane za tajne i które odnoszą się do życia prywatnego i rodzinnego stron i innych osób, o ile nie stanowią one przestępstwa, oraz do zachowania poufności wszelkich informacji niedostępnych publicznie.

Prokurator generalny i zastępca prokuratora nie mogą należeć do żadnej partii politycznej ani uczestniczyć w żadnej działalności politycznej.

Prokurator Generalny Republiki Chorwacji, zastępca prokuratora generalnego Republiki Chorwacji, prokurator i zastępca prokuratora nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za opinię prawną wyrażoną w przekazanej im sprawie, chyba że stanowi to naruszenie prawa, które stanowi przestępstwo.

Doradcy prokuratorzy państwowi

Radcy państwowi, doradcy prokuratorzy wyższego szczebla i doradcy prokuratorzy wyższego szczebla - specjaliści wspomagają prokuratora lub jego zastępcę w ich pracy, sporządzają projekty decyzji, uwzględniają sprawozdania, oświadczenia i oświadczenia obywateli oraz wykonują samodzielnie lub pod nadzorem i kierownictwem prokuratora lub jego zastępcy inne zadania zawodowe przewidziane w przepisach ustawowych i wykonawczych przyjętych na podstawie ustawy.

W wydziałach karnych prokuratury mogą reprezentować akt oskarżenia w postępowaniu za przestępstwa zagrożone grzywną lub karą pozbawienia wolności do lat pięciu.

Mogą reprezentować prokuratury w wydziałach cywilnych i administracyjnych przed sądami, organami administracyjnymi lub innymi organami na podstawie specjalnego pełnomocnictwa udzielonego przez właściwego prokuratora, a mianowicie:

 • w kancelarii Prokuratora Gminy w sporach o wartości do 100 000,00 HRK,
 • w kancelarii prokuratora okręgowego w sporach, których wartość nie przekracza 500 000 HRK.

Biuro ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej

Urząd ds. Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej jest specjalną prokuraturą ustanowioną na całym terytorium Republiki Chorwacji i specjalizującą się w zadaniach prokuratury w sprawach związanych z korupcją i przestępczością zorganizowaną.

Biuro ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej
Gajeva 30a
10 000 Zagrzeb

tel.: +385 4591 874
faks: +385 1 4591 878

e-mail:mailto:tajnistvo@uskok.dorh.hr
Tajnistvo@uskok.dorh.hr ustawa o Urzędzie ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej

Dyrektor Urzędu ds. Zwalczania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej

Prace USKOK są zarządzane przez dyrektora generalnego i powoływane przez Prokuratora Generalnego, z zastrzeżeniem opinii ministra właściwego do spraw sądowych oraz opinii Kolegium Prokuratury Krajowej Republiki Chorwacji. Dyrektor mianowany jest na okres czterech lat i może zostać ponownie powołany.

Prawnik - Niezależna i niezależna służba

Zawód prawnika jest niezależną i autonomiczną służbą świadczącą pomoc prawną osobom fizycznym i prawnym w wykonywaniu i ochronie ich praw i interesów prawnych.

Prawnicy

Adwokaci mogą udzielać wszelkiej pomocy prawnej.

W szczególności mogą udzielać porad prawnych, sporządzać dokumenty (umowy, testamenty, oświadczenia itp.), sporządzać skargi, odwołania, wnioski, wnioski, wnioski, wnioski, nadzwyczajne środki zaskarżenia i inne pisma procesowe oraz reprezentować strony.

Mogą wykonywać zawód adwokata w sposób niezależny, we wspólnym stanowisku lub w kancelarii prawnej i nie mogą prowadzić działalności niezgodnej z reputacją i niezależnością adwokata.

Adwokat jest obowiązany zachować jako adwokat wszystko, co zostało mu powierzone przez stronę lub co w inny sposób dowiedziała się w trakcie reprezentowania strony. Inne osoby, które pracują lub pracowały w kancelarii prawnej, są również zobowiązane do zachowania tajemnicy adwokata.

Adwokaci mają prawo do wynagrodzenia za swoją pracę oraz do zwrotu kosztów związanych z pracami wykonywanymi zgodnie z taryfą ustaloną i przyjętą przez Chorwacką Izbę Adwokacką za zgodą Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku obrony z urzędu wysokość honorariów adwokata określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Obrońcą oskarżonego przed sądem okręgowym może być wyłącznie adwokat, z tylko adwokatem, który od co najmniej 8 lat wykonywał zawód adwokata lub funkcjonariusza organu sądowego w postępowaniu dotyczącym przestępstwa zagrożonego długotrwałym pozbawieniem wolności.

Adwokat jest obowiązany wystawić klientowi fakturę po wykonaniu usługi. W przypadku odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokat wystawia fakturę w terminie 30 dni od dnia takiego odwołania lub wypowiedzenia.

Prawnicy są zobowiązani do przystąpienia do Chorwackiej Izby Adwokackiej jako samodzielnej i niezależnej organizacji posiadającej osobowość prawną. Chorwacka Izba Adwokacka reprezentuje Chorwacką Izbę Adwokacką jako całość.

Prawo do wykonywania zawodu na terytorium Republiki Chorwacji nabywa się poprzez wpis do rejestru adwokatów.

Chorwacka izba adwokacka Koturaška
53/II
10 000 Zagrzeb

tel.: +385 1 6165 200
faks: +385 1 6170 686

mailto:hok-cba@hok-cba.hrHok-cba@hok-cba.hr http:
//Prawo o zawodzie prawniczym

Służba notarialna

Notariusz

Notariusz to osoba zaufania publicznego powołana przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie konkursu przeprowadzonego przez Chorwacką Izbę Notarialną.

Jest on absolwentem prawnika z egzaminem sądowym, notarialnym, niezbędnym doświadczeniem, niezależnym i niezależnym członkiem służby cywilnej oraz bezstronnym komisarzem stron.

Jest upoważniony do:

 • sporządzanie i wydawanie aktów notarialnych - dokumentów urzędowych dotyczących czynności prawnych oraz oświadczeń ustanawiających prawa stron;
 • sporządzanie i wydawanie aktów notarialnych czynności prawnych dokonanych lub przedstawionych przez notariusza,
 • sporządzenie i wydanie aktów notarialnych dotyczących faktów poświadczonych przez notariusza,
 • przyjmowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów wartościowych w celu ich przechowywania w celu przekazania ich innym osobom lub właściwym organom (depozyt notarialny);
 • potwierdzenie (soleminizacja) dokumentów prywatnych;
 • prowadzi postępowania i podejmuje decyzje jako komisarz sądowy w postępowaniu spadkowym;
 • prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie dokumentu autentycznego;
 • reprezentowanie stron przed sądami i innymi organami publicznymi, ale tylko wtedy, gdy sprawy te pozostają w bezpośrednim związku z którym dokumentem.

Podobnie jak w przypadku postępowania spadkowego strony nie mogą zmienić jurysdykcji sądu, w związku z czym strony nie mogą wybrać notariusza jako komisarza sądowego.

Jeżeli notariusz reprezentuje stronę przed sądem lub innym organem publicznym, jest on również uprawniony do występowania w charakterze adwokata.

Notariusz nie może bez uzasadnionej przyczyny odmówić wykonania czynności urzędowych i jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy tego, czego dowiedział się podczas wykonywania swoich obowiązków.

Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie notariusza i zwrot kosztów zgodnie z przepisami dotyczącymi Tymczasowej Taryfy Notarialnej, zasadami dotyczącymi wysokości nagrody oraz zwrotu kosztów poniesionych przez notariusza jako komisarza sądowego w postępowaniu spadkowym oraz zasadami dotyczącymi honorariów i zwrotu kosztów poniesionych przez notariuszy w postępowaniu egzekucyjnym z tytułu wykonywania czynności urzędowych wchodzących w zakres ich kompetencji.

Notariusze na terytorium Republiki Chorwacji są zobowiązani do przystąpienia do Chorwackiej Izby Notarialnej.

Chorwacka Izba Notarialna i Ministerstwo Sprawiedliwości sprawują kontrolę nad pracą notariuszy.

Nadzór nad pracą notariusza jako komisarza sądowego w postępowaniu spadkowym sprawuje sąd, który powierzył mu to zadanie.

Chorwacka Izba Notarialna Radnička
cesta 34/II
10 000 Zagrzeb

tel.: +385 1 4556 566
faks: +385 1 4551 544

e-mail:mailto:hjk@hjk.hr
Hjk@hjk.hr
http:
//NotarialFeesActhttps://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/zakoni-i-propisi-6354/organizacija-pravosudja-6443/6443

Chorwacka Akademia Sądowa

Akademia Prawna jest niezależną instytucją publiczną prowadzącą wstępne szkolenia i szkolenia dla kandydatów na niezależne, odpowiedzialne i niezależne funkcje sądownicze, szkolenia zawodowe dla stażystów, doradców w organach wymiaru sprawiedliwości i innych urzędników w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości oraz ustawiczne szkolenie urzędników wymiaru sprawiedliwości. Kolegium kieruje dyrektorem, a jego zarządem jest zarząd złożony z dziewięciu członków. Wykładowcy w Akademii Sądowej to osoby przeszkolone spośród sędziów i prokuratorów, a także zastępcy prawników, nauczycieli akademickich i, w stosownych przypadkach, innych zawodów.

Akademia Prawna rozwija aktywną współpracę międzynarodową i uczestniczy w projektach Unii Europejskiej jako beneficjent lub podmiot projektu. Projekty te mają na celu wzmocnienie instytucjonalne kolegium i rozwój zawodowy jego grup docelowych.

Ustawa o Akademii Sądowej

Państwowa Rada Sądownictwa

Państwowa Rada Sądownictwajest autonomicznym i niezależnym podmiotem, który zapewnia autonomię i niezależność wymiaru sprawiedliwości w Republice Chorwacji. Podejmuje ona samodzielnie, zgodnie z konstytucją i przepisami prawa, decyzje dotyczące powołania, awansu, przeniesienia, odwołania ze stanowiska i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prezesów sądów, z wyjątkiem prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji. Krajowa Rada Sądownictwa liczy jedenastu członków, w tym siedmiu sędziów, dwóch profesorów nauk prawnych i dwóch parlamentarzystów, z których jeden pochodzi z opozycji.

Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

Prokuratura Generalna

Rada Prokuratora Państwowego jest niezależnym i niezależnym organem, który zapewnia niezależność i niezależność prokuratury w Republice Chorwacji.

Specjalny organ odpowiedzialny za powoływanie i odwoływanie zastępców prokuratorów, powoływanie i odwoływanie prokuratorów okręgowych i gminnych, prowadzenie postępowań i podejmowanie decyzji w sprawie odpowiedzialności dyscyplinarnej zastępców prokuratorów, przekazywanie zastępców prokuratorów, zarządzanie oświadczeniami o stanie majątkowym prokuratorów i ich zastępców oraz wykonywanie innych zadań zgodnie z prawem.

Składa się z 11 członków, w tym siedmiu zastępców prokuratorów, dwóch profesorów nauk prawnych i dwóch parlamentarzystów, jednego z opozycji.

Członkowie Rady Prokuratora Państwowego są wybierani na czteroletnią kadencję, przy czym nikt nie może pełnić dwóch kolejnych funkcji.

Ustawa o Radzie Prokuratora Państwowego

Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji

Konstytucja, organizacja i zakres Trybunału Konstytucyjnego są określone w Konstytucji Republiki Chorwacji oraz w ustawie konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji.Trybunał
Konstytucyjny Republiki Chorwacji składa się z trzynastu sędziów wybieranych przez parlament Chorwacji większością dwóch trzecich całkowitej liczby przedstawicieli wybitnych prawników, w szczególności sędziów, prokuratorów, prawników i profesorów uniwersyteckich nauk prawnych, w sposób i zgodnie z procedurą określoną w ustawie konstytucyjnej. Kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego wynosi osiem lat i jest przedłużana do czasu objęcia urzędu przez nowego sędziego w przypadku, gdy nowy sędzia nie został wybrany lub nie objął stanowiska do jego wygaśnięcia, a wyjątkowo nie dłużej niż sześć miesięcy. Proces mianowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji i proponowania wyboru chorwackiego parlamentu jest prowadzony przez komisję parlamentu Chorwacji odpowiedzialną za konstytucję. Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji wybiera prezesa Trybunału na okres czterech lat.Ustawa
konstytucyjna o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji reguluje warunki i procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji, zakończenie pełnienia przez nich funkcji, warunki i terminy wszczęcia postępowania w sprawie kontroli zgodności ustaw z Konstytucją oraz zgodności innych rozporządzeń z Konstytucją i ustawą, procedurę i działania prawne jego orzeczeń, ochronę praw człowieka i podstawowych wolności zagwarantowanych w Konstytucji oraz inne kwestie istotne dla wykonywania obowiązków i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego.Trybunał
Konstytucyjny gwarantuje poszanowanie i stosowanie konstytucji Republiki Chorwacji oraz opiera swoje działania na postanowieniach konstytucji Republiki Chorwacji oraz ustawy konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji.Trybunał
Konstytucyjny jest niezależny od wszystkich organów państwowych i samodzielnie przydziela środki przewidziane w budżecie państwa, zgodnie ze swoim rocznym budżetem i ustawą, na funkcjonowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Wewnętrzną organizację Trybunału Konstytucyjnego reguluje regulamin wewnętrzny Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji. Trybunał Konstytucyjny działa publicznie, a sędziowie Trybunału Konstytucyjnego korzystają z immunitetu jako członkowie parlamentu chorwackiego.

Trybunał Konstytucyjny Republiki SaintMark Square
4 10000
Zagrzeb

Tel.: +385 1 640 02 50
faks: +385 1 455 10 55

e-mail:Ustavni_sud@usud.hr https
://

Ostatnia aktualizacja: 24/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.