Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Αυστρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Αυστρία
 1. Ustavni temelji
 2. Pravosodje
 3. #II
 4. Dostop do glavnih zadev
 5. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti
 6. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve
 7. Drugi načini dostopa do sodnega varstva
 8. Pravdna sposobnost
 9. Pravno zastopanje
 10. Dokazi
 11. Opustitvena tožba
 12. Stroški
 13. Mehanizmi finančne pomoči
 14. Pravočasnost
 15. Druga vprašanja
 16. Položaj tujca
 17. Čezmejni primeri

I. Ustavni temelji

Avstrijska zvezna ustava ne daje subjektivne pravice do čisto in zdravo okolje, ugoden, itd.).

Avstrija v celoti zajema splošni cilj varstva okolja. To priznanje je od leta 1984 zapisana v okviru zveznega ustavnega zakona (Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG) za celovito varstvo okolja (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), vendar ne določa temeljno pravico do varstva okolja. Za zveznega ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz über ein nejedrska Avstrija atomfreies Österreich) se nanaša na prepoved proizvodnje jedrske energije v Avstriji. Zvezni ustavni zakon določa razdelitev pristojnosti med zvezno državo, regije in lokalne oblasti na področju varstva okolja.

Po mnenju avstrijskega zveznega ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz) varstvo okolja je medsektorsko vprašanje, ki si ga delijo vse zvezne vlade in zveznih dežel. Zato Zvezna zakonodaja (npr. zakon, panožnimi kodeksi ravnanja z odpadki 1994, presoja vplivov na okolje iz leta 2000, zakona o vodah, Forestry Act), ki obstaja poleg zakonodaje (npr. aktov o varstvu narave ali gradbenega prava) za urejanje varstva okolja.

Evropska konvencija o človekovih pravicah (EKČP), ki imajo ustavni status v Avstriji določa pravico do poštenega sojenja za vse glede svojih državljanskih pravic in obveznosti ter kazenskem postopku (6. člen EKČP). Vsakdo ima pravico do dostopa do pravnega varstva – ki odloča neodvisno in nepristransko z zakonom ustanovljeno sodišče. Postopki morajo potekati javno in ustno. Poleg tega določba vključuje pravico do razumnega trajanja postopkov. 13. člen EKČP zagotavlja pravico do učinkovitega pravnega sredstva.

Za avstrijske državljane ni mogoče neposredno sklicevati na pravice do okolja v upravnem ali sodnem postopku. Niti avstrijska ustava niti Evropska konvencija o človekovih pravicah in Listina Evropske unije o temeljnih pravicah zagotavljata kot temeljno pravico.

Pogodbenice lahko neposredno sklicuje na mednarodne sporazume, če so ustavnopravnega ali pravu in, če je njihova vsebina v zadostni meri določiti (čl. 18 zveznega ustavnega zakona). Če pristojni organi (zvezne vlade, zvezni parlament, predsednik odloči za sprejetje mednarodnega sporazuma z ločenimi akti, uredbe itd. ni neposredno sklicevanje mogoče (čl. 50 odst. 2 tč. 4 zveznega ustavnega zakona).

Konvencija o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška konvencija), vendar je bil ratificiran sporazum z ločenimi akti, uredbe itd. v avstrijski pravni okvir. Vsebino njegovih določb, če je dovolj določene neposredno sklicevanje mogoče.

II. Pravosodje

Avstrija uporablja načelo delitve izvršne in sodne pristojnosti, zato je treba razlikovati

a.) civilno in kazensko pravosodno vejo, in

b) upravno sodno vejo.

V civilnih in kazenskih zadevah štiri različne vrste sodišča (naštete od najnižje do najvišje ravni sodstva):

 • Okrožna sodišča
 • Okrožna sodišča
  • Služijo kot sodišča prve stopnje v več pomembnih primerih
  • Prav tako delujejo kot pritožbena sodišča v zvezi z okrožnih sodišč
 • Štirih pritožbenih sodišč
  • Delujejo kot pritožbena sodišča slovesno do okrožnih sodišč
 • Vrhovno sodišče za civilne in kazenske zadeve

Civilna in kazenska sodišča nimajo pristojnosti za pregled sklepov ali odločb, ki jih izdajo upravni organi.

Predvsem v zvezi z upravnimi zadevami pravosodnega sistema ne obstaja. Samo nekatere odločitve upravnih organov, lahko pregledajo neodvisni upravni senati v deželah (unabhängige verwaltungssenate UVS). Če so izčrpane vse upravne izredno pritožbo na sodišče zadnje stopnje – Verwaltungsgerichtshof (upravno sodišče) je edina možnost dostopa do sodišča v upravnih zadevah. Ustavno sodišče (Verfassungsgerichtshof) je pristojen za sodne presoje zakonitosti upravnih odločb ali sodb, upravnih predpisov in zakonov z ustavo. Npr. v primeru kršitve temeljnih pravic s strani javnih organov je ustavno sodišče je pristojno.

Splošni upravni organi odločijo, okoljska vprašanja (npr. zveznih ministrov in regionalnih guvernerjev ES.) in posebni upravni organi so za odločanje o teh vprašanjih. Zgoraj navedeni neodvisni upravni senati funkcijo revizijski organi v nekaterih zveznih in regionalnih okoljskih zadev in deluje kot pritožbeni organi v okoljske postopke upravnih sankcij. Poseben okoljski organ se je mogoče sklicevati samo v presojah vplivov na okolje – neodvisni Umweltsenat (senat (Unabhängiger okolja ZDA) deluje kot pritožbeni organ.

„forum shoppinga“ (izbire pristojnega sodišča, stranke v postopku) ni mogoč v Avstriji – vloži pri pristojni (npr. upravna ali Splošno sodišče ustrezno raven in na pravem mestu (mesto). V nekaterih civilnih postopkih, obstaja možnost, da lahko pogodbenici vzajemno odločita, katero sodišče je pristojno v primeru pravnih ukrepov.

Pritožba je opisana kot uradno izpodbija vladnih – najpogosteje sodnih odločitvah (npr. sodbe). Uporabljate redno pravno sredstvo za izpodbijanje odločb, ki še niso pravno zavezujoče (tj. rok za pritožbo ni potekla). Različne vrste rednih pravnih sredstev obstajajo v okviru avstrijskega pravnega okvira, saj obstajajo

 • Berufung
 • Pravna sredstva in
 • Revizija.

Izredna pravna sredstva, ki so namenjena spodbijati pravnomočnih odločb. Pravo bo določilo, pod kakšnimi posebnimi pogoji, kot je izredno pravno sredstvo, ki se lahko uporabijo.

Upravni court. lahko zavrne pritožbo kot neutemeljeno, zanjo sklep ali opraviti pregled vsebine (Odd. 42 – točka 1 – Upravno sodišče vwgg Verwaltungsgerichtshofgesetz). To je mogoče storiti, če je primer zrel za odločitev in če je boljši obravnavi dejavnikov, enostavnost, primernost za namen in prihranek stroškov (čl. 42 (3a), da je upravno sodišče ne odloči o upravnem sodišču. V primeru zanjo odredi upravni organ, ga je upravno sodišče za mnenje.

Večina okoljskih zadev izvaja predvsem v upravnih postopkih – toda nekateri okoljskih vprašanj v kazenskih in civilnih zadevah.

V kazenskem postopku ima vsakdo pravico, da o kaznivih dejanjih (npr. zloraba pooblastil s strani nekaterih organov) tožilca. Lahko sodelujejo in priče v postopku, a niso pooblaščeni, da odločijo, ali se zadeva prenese na sodišče. Pravna sredstva zoper sodne odločbe so omejeni na tožilstvo in obtoženec.

Avstrijski civilno pravo določa samo za nekaj določb v okoljskih zadevah. Nadzor imisij, ki jih ODD. 364 in 364a avstrijskega civilnega zakonika (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, v nadaljevanju: ABGB). Pravni interes je zaupano „sosede sosed“ – je opredeljena kot vse osebe, ki živijo na območju vpliva imisij ali objekt. So upravičeni do stalnega opustitvena tožba in odškodninska tožba – če je obrat zajema upravno dovoljenje, se mora dopuščati imisije, ki jih proizvede obrat (čeprav je upravičen do odškodnine). Samo v primeru, da imisije, ki jih je odobren objekt ogrožajo življenje ali zdravje [...] sosedov, lahko določijo nadaljnje omejitve.

Primarno, dostop do pravnega varstva je treba zagotoviti vsaki osebi, katerih subjektivne pravice so bile kršene z državnim ukrepom. Subjektivna pravica, zagotovljena z navedenimi normami, ki so namenjena in med drugim tudi zaščitila interese posameznikov. V zvezi s tem posebno vlogo namenili temeljnim pravicam, katerih izključni namen je varovati interese posameznikov zoper ukrepanje države.

V skladu z zgoraj navedenimi pravili ima oseba pravni interes v upravnih postopkih v zvezi z okoljskim vprašanjem le, če ji neposredno zadeva – „subjektivna pravica“, je treba posledice prava pogodbenice odobrijo posebno pravico, se lahko sproži ali sodelovati v upravnih postopkih.

Primarno, sodišča zavezuje vsebino predlogov, ki so jih predložile stranke v postopku, kar pomeni, da ne deluje na lastno pobudo.

III. Dostop do glavnih zadev

Okoljske informacije je treba predložiti upravni organi in drugimi institucijami glede okoljske odgovornosti. Če ti organi zavrnejo zagotavljanje informacij o okolju ali nepravilno ali neustrezno informacije za azil ali osebe, ki jih neposredno zadevajo zavrnitev ali nezakonito informacije lahko zahteva sprejetje formalne negativno odločbo (Odd. 8 Informacije o okolju (Umweltinformationsgesetz aktu/UIG). Nato je vlagatelj upravičen do vložitve pritožbe zoper negativne odločitve uradno izda neodvisni upravni senat. Po tem se lahko vlagatelj pritoži (bescheidbeschwerde) z ustavnega ali upravnega sodišča.

Zavrnitev ali neustrezno izpolnjevanje zahteve po informacijah je treba utemeljiti (Odd. 5: UIG) ter informacije za azil mora biti obveščen o razpoložljivih pravnih sredstvih, predvidenih v SEK. 8 Informacije o okolju (UIG).

Postopkovna pravila, ki se uporabljajo za okoljske zahteve po informacijah v bistvu določi informacije o okolju (UIG). Za vsa vprašanja, ki še niso bila obravnavana v tem zakonu, postopkovne določbe zakona o splošnem upravnem postopku (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG), jih je treba uporabiti.

Za sprejem uradnega sklepa o splošnem upravnem postopku se uporablja subsidiarno, če sektorski predpisi za zadevni primer ne določata posebnih postopkovnih pravil (Odd. 8/2: UIG).

V skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku formalnih zahtev za vložitev pravnega sredstva, so:

 • Pisna oblika
 • V bistvu napisana v nemškem jeziku
 • Rok dveh tednov po predložitvi uradnega negativne odločitve
 • Pritožba mora biti shranjen pri upravnemu organu, ki je izdal negativne odločitve

V upravnih postopkih obvezno odvetnikov niso vključeni. Vendar Pritožba na Upravno sodišče ali ustavno sodišče, vloži pooblaščeni zastopnik (obvezno) (ODD. 24 Odstavek 2 upravno sodišče in SEC. 17 Točka 2 – Zakon o Ustavnem sodišču (Verfassungsgerichtshofgesetz vfgg).

Sodišča imajo dostop do informacij o dostopnosti, ki je predmet spora. Sodišče prve stopnje opira svojo odločitev na podlagi informacij, ki jih je izpodbijala – s tem izravnava razlogov v korist in v contra, ki jih predloži vlagatelj in organ.

Če neodvisni upravni senat meni, da je pritožba utemeljena, odločitev o zavrnitvi podatki izničena. Nadzorni organ je zavezan z odločitvijo Sodišča in razlage, obvezana k razkritju informacij.

Okoljske informacije sistema ureja javno pravo (öffentliches Recht) sestavljajo eno zvezni zakon bundes-umweltinformationsgesetz okoljske informacije – UIG) in devetih regionalnih okoljskih informacij – Akti (landes-umweltinformationsgesetze l-uigs) za prošnje za dostop do okoljskih informacij v zakonodajni pristojnosti od devetih avstrijskih dežel (tj. varstvo narave).

IV. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti

Treba je opozoriti, da Avstrija ni en sam zakonodajni akt o okoljskem pravu niti ločeno in posamično pristojnemu organu, odgovorni za postopke v zvezi z okoljsko zakonodajo. Avstrijskim zakonskim določbam, ki se nanašajo na varstvo okolja lahko najdemo v več pravnih aktov na področju civilnega prava (zlasti tako imenovane okoljske zasebnega prava), kazensko pravo in, v večini primerov, upravnega prava (npr. upravljanje voda – WRG wasserrechtsgesetz akt – Ravnanje z odpadki – Abfallwirtschaftsgesetz _awg, trgovino in industrijo – Gewerbeordnung – GewO itd.). Najpomembnejši delež avstrijskih določb o varstvu okolja na področju upravnega prava. Avstrijsko upravno pravo je del javnega prava (öffentliches Recht), ki ureja razmerja med posamezniki (državljani, podjetja in države. Poudariti je treba, da Republika Avstrija je zvezna država. To pomeni, da zakonodaja in izvajanje zakonov, razdeljene med zvezno vlado in devetih zveznih dežel („Länder“) glede na njihove naloge. Avstrijskega zveznega ustavnega zakona (Bundesverfassungsgesetz) ureja sistem zakonodajne in izvršilne pristojnosti zvezne vlade in zveznih dežel, na drugi strani. Če sektorska zakonodaja vsebuje posebne določbe o upravnem postopku, Zakon o splošnem upravnem postopku (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) se uporablja za izvajanje teh zakonov.

Postopki na področju civilnega prava in upravnega prava, ki so ločene. Oba sistema delujeta neodvisno drug od drugega. Vendar pravna sredstva, ki dopolnjujejo in podpirajo druga drugo. V zvezi z okoljskimi zasebnega prava, avstrijskega civilnega zakonika (ABGB) določa sklop posebnih in splošnih pravil. Na splošno je vsem, ki so ali se boji za ogrožene zaradi onesnaženosti, ki ima pravico, da vloži tožbo zoper onesnaževalca in da vloži opustitveno tožbo. Zlasti členov 364 in naslednjih avstrijskega civilnega zakonika (ABGB) zagotavljajo možnosti za sosednje države vložiti zahtevek v zvezi z obrambo pred nedopustnimi imisije prihajajo iz sosednje nepremičnine. Poleg tega sosedstva imajo pravico, da prepove imisije, ki presega določeno raven. V tem okviru imajo neposreden ali posreden vpliv imisij iz ene v drugo (npr. nepremičnine odpadne vode, smrad, hrup, svetlobe in sevanja) se šteje kot oslabitve.

Poleg splošnega koncepta neigbours pravice v civilni zakonik in možnost vložiti zahtevek na podlagi tega sosedov in njihovo zagotovljene pravice kot stranke v postopku so pogosto izrecno vključeni v ločeno upravno okolje zakonodaji (npr.. Presoje vplivov na okolje, ravnanja z odpadki, industrijskega zakonik).

Upravne odločbe na prvi stopnji ni mogoče predložiti Sodišču neposredno. Vendar v nekaterih primerih pritožba na neodvisnih upravnih sodišč (unabhängige verwaltungssenate), drugi primer, obstaja pravna podlaga.

Morajo biti izčrpana upravna sredstva, preden lahko pogodbenice pri upravnem sodišču izpodbijati odločitve ustavnega sodišča ali z vložitvijo pritožbe (izredna pravna sredstva).

Upravno sodišče ni le cassational – Sodišče je pooblaščeno za revizijo postopkovne in vsebinske zakonitosti upravnih odločb in zanjo posameznih primerov in organ, ki je sprejel odločitev, lahko opravi nov postopek in sprejmejo prilagojen sklepu, vendar je upravno sodišče je pristojno tudi za odločanje o utemeljenosti teh zadev (Odd. 42 odstavek 1 in 3a upravno sodišče).

Pomemben pravni instrument, ki zajema široko paleto okoljsko pomembnih dejavnosti je presoja vplivov na okolje – EIA (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz – UVP-G 2000). Zagotavlja svoja postopkovna pravila o okoljskih učinkih zasebnih in javnih projektov, ki morajo opraviti posebne presoje vplivov na okolje (EIA).

Vse stranke postopka PVO pravico do pritožbe zoper končno odločitev o presoji vplivov na okolje. Poleg predlagatelju projekta naslednje osebe so lahko stranke v postopkih presoje vplivov na okolje (oddelek 19):

 • Sosednje države
 • Varuh za okolje
 • Sodelujoči organi
 • Skupine državljanov
 • Okoljske organizacije
 • Organ za načrtovanje upravljanja voda
 • Stranke, ki so jih določili ustrezne upravne določbe

Končne presoje registracija se lahko pregleda neodvisni Umweltsenat) senat (Unabhängiger okolja na drugi stopnji (Odd. 40 EIA), ki je pristojen za pregled odločbe na prvi stopnji v vsaki smeri ter končno ustavnega ali upravnega sodišča. Samo ustavno sodišče ali upravno sodišče lahko se pregleda dovoljenj, ki so jih izdali zvezni minister za promet, inovacije in tehnologijo. Pritožbe zoper odločitve PVO je treba predložiti v štirih tednih. Odločitev neodvisnega senata okolja lahko reformatory ali kasacijski. Pritožba nima odložilnega učinka (SEC. 64 Zakon o splošnem upravnem postopku). Dokazi, ki jih Sodišču za uslužbence (neposrednosti pri izvajanju dokazov) – zato se lahko izvede ustno obravnavo, če meni, da je potrebno neodvisno okoljsko senata ali stranka, ki to zahtevajo. Ustno zaslišanje je v glavnem potekalo na podlagi vključenosti javnosti.

Z zadnjo spremembo zakona o presoji vplivov na okolje v letu 2012, dodatno pravno sredstvo, ki je bilo ustanovljeno za okoljske organizacije, ki so sedaj upravičeni do vložitve zahtevka za revizijo odloči o tem, ali je potrebna presoja vplivov na okolje za določen projekt ali ne.

Glede odločb o predpresoji na zveznih cestah in železniških progah za visoke hitrosti, ki jo izda zvezno ministrstvo za promet, inovacije in tehnologijo je neodvisni senat za okolje ne deluje kot prizivni organ. Pritožba zoper to odločitev se lahko vloži pri upravnem sodišču za kandidata/kandidatko za projekt, sodelujoči organ, varuh za okolje in zadevno občino.

Pritožba na Upravno sodišče je treba vložiti v pisni obliki predloži v šestih tednih po končni odločitvi. Nima odložilnega učinka, Sodišče pa lahko odobri, dokler ne obstajajo nasprotujoče si javne interese in, če je to potrebno, da se prepreči nesorazmerno škodo za tožečo stranko. Zoper odločbo upravnega sodišča je mogoče kasacijski ali odločitev na podlagi utemeljenosti tožbe (Odd. 42 odstavek 1 in 3a upravno sodišče).

Praviloma se dodelijo v avstrijsko sodno prepoved, ter okoljskih zadevah v postopkih presoje vplivov na okolje. Sedanja dovoljenja ali pritožbeni postopek ne ovirajo začetek projekta.

Izjeme so presoje vplivov na okolje postopek glede državne ceste in železniške proge za visoke hitrosti, zvezni minister za promet, inovacije in tehnologijo je pristojen na prvi stopnji, pritožbeni organ je upravno sodišče ter pred upravnim sodiščem, ne odobri. Ta projekt je mogoče začeti zaradi postopka pred upravnim sodiščem. To ne velja, če je upravno sodišče izrecno priznava odložilni učinek v pritožbenem postopku.

Kar zadeva industrijske dejavnosti v okviru celovitega preprečevanja in nadzorovanja onesnaževanja, sta mogoči dve različni pritožbeni postopki IPPC v fazah:

 • Če CPNO obrat izpolnjuje pogoje za izvedbo presoje vplivov na okolje je mogoče vložiti pritožbo pri neodvisnem senat za okolje na drugi stopnji.
 • Končno IPPC dovoljenj – Dovoljenja, ki je predmet presoje vplivov na okolje ni mogoče preveriti z ustreznimi neodvisni upravni senat – ki ga je treba uvrstiti kot organizacijske kakovost neodvisnih okoljskih senata.
 • Poleg tega je upravno ali ustavno sodišče lahko reši z izrednimi pravnimi sredstvi.

Načeloma IPPC dovoljenj mora biti dostopen javnosti, ki mora imeti možnost, da poda svoje mnenje, preden upravni organ priznava industrijsko dovoljenje.

Nekatere priznane nacionalne ali mednarodne okoljske organizacije imajo v okviru postopkov izdaje dovoljenj IPPC (SEC. 356b trgovinskih in industrijskih zakonika (Gewerbeordnung)

Neodvisni upravni senat in neodvisno okoljsko senata so upravičeni do pregleda postopkovne in vsebinske zakonitosti odločitev in preverjanje IPPC materialne in tehnične ugotovitve in izračuni ter tudi dokumentacijo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

V IPPC odločitve:

 • Pogodbenica IPPC za ohranitev pravic v postopkih in pri nadaljnjem pritožbenem postopku sosedami načrtovane zmogljivosti v bistvu treba izboljšati svoje ugovore zoper projekt najpozneje na ustnem zaslišanju, če ne izključuje njihove pravice. V svojih pripombah je treba kršitev svoje subjektivne pravice.
 • Pogodbenici pravice navedene okoljske organizacije izključuje, če ne vloži pisnega ugovora v šestih tednih od objave IPPC vloge.

V bistvu je bil sprožen pritožbeni postopek zavira začetku v prvi vrsti odobreni projekt (odložilnega učinka pritožbe).

Vendar v okviru postopkov izdaje dovoljenj IPPC je upravni organ v določenih okoliščinah (če je predhodni postopek trajal dolgo in registracije predvidljive) pravico, da sprejmejo operativne licence, preden začne veljati dokončno dovoljenje (SEC. 354 Trgovinsko in industrijsko zakonik). To v pritožbenem postopku pred registracijo se konča s sprejetjem odločitve o pritožbi.

Ko je upravno sodišče razveljavi direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja IPPC dovoljenja še vedno lahko uporablja največ eno leto po sklepa upravnega sodišča (Odd. 359c trgovinske in industrijske). To ne velja, če je upravno sodišče dodeli odložilni učinek v pritožbenem postopku.

V. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve

V Avstriji splošno civilna okoljska odgovornost do zdaj ne obstajajo. Poleg že navedenih

a) neighbourly imisij nadzora in odgovornosti (Odd. 364 in 364a Civilnega zakonika), ki se uveljavljajo na sodiščih, tudi

b) civilni krivdne odgovornosti (oddelki 1293 in naslednji civilnega zakonika), ki se uveljavljajo na sodiščih,

c) posebne okoljske zakonodaje (npr. upravljanje voda, Forestry Act), ki se uveljavljajo na sodiščih je treba tu omeniti.

Pojasnilo k točki a)

Na podlagi ureditve civilne odgovornosti – krivdne odgovornosti zahteva plačilo odškodnine s strani onesnaževalca. Dejanje ali opustitev je treba nezakonito in ga je treba v zvezi s škodo, vzročno proizvaja. Trditev v takšnih postopkih vračanja v naravna območja ali, če to ni mogoče, o nadomestilu za škodo, ki jo proizvaja.

Pojasnilo k točki b)

Odgovornost za nadzor imisij krivdno dejanje ne povzroči – sosedov pravico do stalnega opustitvena tožba in odškodninska tožba – Izjema držav SEC. 364a avstrijskega civilnega zakonika, ker ni pravnega varstva s prepovedjo se zagotovi, če se zaradi motenj v objektu, ki ga je odobril upravni organ. V tem primeru se mora dopuščati vpliv (čeprav je upravičen do odškodnine)

Pojasnilo k točki c)

Določbe o obveznostih in odgovornosti v okviru okoljske zakonodaje so specifične in torej uporabiti možnosti v zvezi z ureditvijo civilnopravne odgovornosti. To zagotavlja popolno odgovornost brez krivde, in prenos dokaznega bremena v korist tožnika v postopku.

V skladu z avstrijskimi odgovornosti javnih organov, terjatve do državnih organov za protipravno in krivdno ravnanje svojih organov v okviru svojih nalog, se lahko vloži pri pristojnem okrožnem sodišču (odgovornost javnih organov). V zvezi z okoljskimi vprašanji, na primer krivdno protipravno določbo vključiti okoljske informacije lahko najdete tukaj.

Oškodovana stranka lahko zahteva proračunsko povračilo škode (Odd. 1 AD).

Poleg tega, če država ne izvajati ustrezno zakonodajo EU je mogoče uveljavljati odgovornost države pri pristojnem okrožnem sodišču. Če avstrijski zakonodajalec, odgovoren za „škodo“ (npr. z zamudo zaradi izvajanja zakonodaje EU), je treba predložiti v reševanje Ustavnemu sodišču.

Shema o okoljski odgovornosti ureja javno pravo sestavljajo zvezni zakon o okoljski odgovornosti (b-uhg) in devet regionalni okoljski odgovornosti aktov (l-uhg).

V skladu z avstrijskimi okoljski odgovornosti aktov krajevno pristojen upravni organ (Bezirksverwaltungsbehörde) je pristojen za odločanje v zadevah o okoljski odgovornosti.

Pritožbe na okolje (SEC. 11 – - bundes-umwelthaftungsgesetz okoljske odgovornosti – b-uhg) lahko predložijo fizične ali pravne osebe, katerih pravice so bile kršene zaradi prišlo do okoljske škode ali okoljskih organizacij in varuh za okolje. Te osebe lahko neposredno pisno zahtevo o prenovi ukrepov pristojni upravni organ. Pritožnik lahko dokaže svoje trditve z zagotavljanjem ustreznih informacij ali dokazov o okoljski odgovornosti (Sec.11/3).

S postavitvijo okoljske izjave ali z vložitvijo pritožbe v dveh tednih po objavi okoljsko škodo s strani organa osebam, navedenim v SEK. 11 (1) Zvezni zakon o okoljski odgovornosti – poleg subjekta – pravni interes v upravnim postopkom sanacije.

Odločitve, ki jih sprejme pristojni organ v skladu z direktivo o okoljski odgovornosti akta lahko izpodbija na zadevnem lokalnem neodvisno upravno sodišče stranke – npr. odločitev, s katero pristojni organ zavrne pravico vložiti pritožbo na okolje.

Neodvisni upravni senat je upravičen za pregled postopkovne in vsebinske zakonitosti sklepov o okoljski odgovornosti. Če ta organ odločitve zaradi reformatory lahko izvede postopek, in je pooblaščen za preverjanje taking-evidence materialne, tehnične ugotovitve itd.

Upravni in ustavno sodišče je mogoč, če pritožnika kršene subjektivne pravice, ki jih neodvisni upravni senat odloča. Zvezni minister za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo ima pravico, da vloži uradno pritožbo pri višjem upravnem sodišču, kar zadeva postopke za povračilo stroškov.

Varuh za okolje in okoljske organizacije nimajo dostopa do upravnega sodišča v zadevah o okoljski odgovornosti.

Postopek pred Sodiščem, da bi uveljavili okoljski odgovornosti:

 • Oseba, ki je bila stranka (svoje subjektivne pravice so bile prizadete) na zgoraj navedenem postopku z upravnim okrajnih organov.
 • Pisna pritožba za upravni odbor, je treba vložiti pri organu prve stopnje.
 • Pritožbo je treba vložiti v dveh tednih po tem, ko je bila sprejeta odločitev na prvi stopnji.
 • Razlogi za pritožbo je treba razložiti in pojasniti potrebne ukrepe. Poleg tega odločitev, zoper katero je pritožba vložena, je treba navesti.
 • Upravno sodišče je na voljo izredno pravno sredstvo.
 • Pritožbo je treba vložiti z
 • Pritožbo je treba vložiti v roku šestih tednov od sprejetja odločbe zadnje stopnje

Pritožba mora biti vložena s strani pooblaščenega zastopnika

VI. Drugi načini dostopa do sodnega varstva

Druga sredstva:

 • Splošna naloga varuha je nadzor nad dejanji upravnih organov.
 • Varuha človekovih pravic lahko na lastno pobudo ali zaradi pritožbe subjektivno prizadeta oseba nepravilnosti:
 • Splošno priporočilo varuha človekovih pravic lahko upravni organ.
 • Splošni varuh človekovih pravic predloži Evropskemu parlamentu letno poročilo o svojih dejavnostih.
 • Splošni varuh človekovih pravic ima pravico do izpodbijanja upravnih predpisov vložite pritožbo na Ustavno sodišče (čl. 139 in 148.e člen Ustavnega zakona).

Varuh za okolje ima stalni pravic v okolju zadevnih upravnih postopkov, temveč zlasti v ohranjanje okolja postopkov. Poleg tega imajo pravice v postopkih presoje vplivov na okolje ali ravnanje z odpadki.

 • Njihova naloga je zahtevati spoštovanje cilja okoljske zakonodaje. So formalni/uradni stranka v postopku (formalpartei).
 • Kot stranke v zgoraj navedenem okoljske postopke so pristojni za izpodbijanje teh upravnih odločb.
 • V bistvu ne morejo vložiti pritožbe na upravnih sodiščih, saj ne temelji na subjektivna pravica. V nekaterih primerih so bili zakonito odobriti pravice do pritožbe (npr. v postopkih presoje vplivov na okolje, ravnanja z odpadki, postopki)
 • Niso upravičeni do dostopa do upravnega sodišča v okoljski odgovornosti postopkov.
 • Ker imajo status uradne osebe nimajo pristojnosti za pritožbe na ustavno sodišče.

Državni tožilec je odgovoren za javni pregon v kazenskih postopkih. On/ona vodi preiskavo v teh postopkih. Se zaveže k navodilom njegovega nadzornega upravnega organa. Ta pooblastila ne razlikujejo v kazenskih postopkih v okoljskih zadevah.

Niti avstrijska niti upravna kazen, kazenski zakonik, zakonik o prekrških (Verwaltungsstrafgesetz) predvideva zasebno kazenski pregon v okoljskih zadevah. Kljub temu vsi sumi, da kazniva dejanja, ki so bila storjena ima pravico, da o tem poroča ustreznim organom kazenskega pregona.

Upravni organi so pod vodstvom in nadzorom vrhovnih upravnih organov in zavezani njegovim navodilom. Višje upravno sodišče izvede sodni nadzor. V nekaterih primerih je pristojni zvezni minister ima pravico vložiti pritožbo pri višjem upravnem sodišču amtsbeschwerde) zoper domnevno nezakonite upravne odločbe. Varuh človekovih pravic se lahko obrne, in je pristojna za ukrepanje na neprimernih upravnih dejanj ali opustitev.

Poleg tega je uradni in odgovornosti države (V/2) o nasprotovanju terjatve do državnih organov za protipravno in krivdno ravnanje svojih organov.

Tožilec je pristojen za vprašanja korupcije na področju korupcije.

VII. Pravdna sposobnost

Pravdna sposobnost

Upravni postopek

Sodni postopek

Posamezniki

Treba izkazati legitimen interes, ki ga pravo

Pravice izključuje, če ne bodo pravočasno

Treba izkazati obstoj legitimnega interesa, določenih z zakonom.

Nobene pravice, če njihove pravice ne v upravnem postopku (prva stopnja)

Pritožba na upravno ali ustavno sodišče

NVO

Nevladne organizacije imajo procesno upravičenje, če izpolnjujejo nekatere pogoje,

določa zakon – Akreditacija

(npr. v postopkih presoje vplivov na okolje)

Treba pokazati javnega interesa

Pravice izključuje, če ne bodo pravočasno

Pravdna sposobnost v okviru zastopanja javnega interesa.

Če stranka ne poznajo svojih pravic v okviru upravnega postopka (prva stopnja)

Niso upravičeni do pritoži na upravno ali ustavno sodišče (razen v nekaterih primerih EIA)

Drugi pravni subjekti

Občina in drugih prizadetih občin

Zahteva spoštovanje zakonskih določb in javne interese (kot subjektivne pravice)

Vabi občin ali drugih prizadetih občin, imajo pravico do pritožbe pri upravnem sodišču

Ad hoc skupine

Skupine državljanov morajo izpolnjevati določene standarde,

(število ljudi, prebivališča itd.)

Treba izkazati legitimen interes, ki ga pravo

Pravice izključuje, če ne bodo pravočasno

Pravdna sposobnost v postopkih pred upravnim in ustavnim sodiščem so te skupine dokažejo zagotovljene subjektivne pravice.

tuje nevladne organizacije

Projekti z mednarodnimi referenčnimi

Članica tujih nevladnih organizacij ima registrirani sedež, mora biti priglašena s strani Avstrije za projekt.

Projekt in njegove možne učinke, morajo biti zajete v področje delovanja NVO.

(ss. Stalni avstrijskih NVO)

Potencialnih pravic v matični državi

KP. Zgoraj: Stalni avstrijskih nevladne organizacije

Drugo [1]#_ftn1

Varuh za okolje

Deluje v interesu skladnosti z okoljsko zakonodajo (uradne osebe)

Št. prekluzijo pravice

Ima pravico vložiti tožbo pri upravnem sodišču

(1) Okoljske nevladne organizacije imajo pravno podlago izključno v postopkih presoje vplivov na okolje in IPPC dovoljenja, sanaciji okolja (umweltsanierungsverfahren). V postopku presoje vplivov na okolje, ki jih imajo pravico dostopa do upravnega sodišča. V postopkih predpresoje vplivov na okolje, in v primeru, da je organ odločil, da za projekt ni potrebna presoja vplivov na okolje, pravno priznana okoljska organizacija ima pravico vložiti zahtevo za preverjanje izpolnjevanja obveznosti presoje vplivov na okolje z okoljskimi senata.

(2) Skupine državljanov imajo pravno podlago izključno v postopkih presoje vplivov na okolje – nadaljnje sektorska zakonodaja ne določa nobene pravice za skupine državljanov.

(3) Avstrijski pravni okvir ne zagotavlja možnost actio popularis.

(4) Splošni varuh človekovih pravic ni v postopku zoper upravne predpise, kar je ustavno sodišče (čl. 139 in 148.e člen Ustavnega zakona).

(5) Pravni status, je priznala, da je varuh za okolje

 • Ohranjanje narave stvari urejeni z deželno zakonodajo (landesgesetze) in
 • v nekaterih postopkih ureja Bundesgesetz (zvezni zakon) – postopek, postopek presoje vplivov na okolje na podlagi Waste Management Act ali sanaciji okolja

Imajo pravni interes v postopku na upravnem sodišču v presojo vplivov na okolje in vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadki.

(6) Zasebnimi tožilci, pravdno sposobnost v postopkih kazenske ali upravne kazni, če je to določeno z materialnim pravom.

(7) Organ za načrtovanje upravljanja voda, je položaj v postopkih presoje vplivov na okolje. Varuje interese upravljanja voda (uradna pogodbenica). Svoje pravice ne more preprečiti in ima pravico vložiti pritožbo pri višjem upravnem sodišču.

V bistvu so predpisi, presoja vplivov na okolje ter IPPC izjemnih vsaj glede procesnega upravičenja nevladnih organizacij. Zakon o splošnem upravnem postopku določa splošno pravilo glede pravnega položaja. Pravice, ki niso vezane na stranke legitimne interese glede zadevnega primera. Omenjene legitimne interese ali subjektivne pravice so navedene v sektorski zakonodaji. V okoljskih zadevah v bistvu „sosedih“, vendar imajo pravni interes – pojem „sosed“ razlagati različno v okviru posameznih zakonov.

VIII. Pravno zastopanje

Odvetnik deluje kot pravni svetovalci v sodnih zadevah. V ta namen zagotavljajo pravno svetovanje in zastopanje svojih strank v sodnih ali upravnih postopkih. Zastopanje z odvetnikom v postopkih pred sodiščem ali upravnim organom. V okviru kazenskega postopka, odvetnik deluje kot zagovornice. V civilnih postopkih pred regionalna sodišča, vrhovno sodišče pa je zastopanje po odvetniku obvezno.

Pravni svetovalec na okolje ni obvezna v upravnih postopkih – zakon o splošnem upravnem postopku določa le možnost, da pravno zastopanje (prosto določajo predstavništva).

V postopkih pred upravnim in ustavnim sodiščem pravnega zastopnika je obvezno v vseh zadevah.

Avstrijska odvetniška zbornica zagotavlja informacije o registriranih odvetnikov za posamezne regije in področja dejavnosti [2].#_ftn2

V Avstriji so specializirani odvetniki na splošno ali na določenih pravnih področjih – ter okoljsko zakonodajo uradi in odvetniki, ki obstajajo po vsej državi.

IX. Dokazi

Stranke v upravnem postopku lahko sodnik opravi obisk na kraju samem, lahko predložijo izvedenskega mnenja ali zahtevajo imenovanje notranjega strokovnjaka. Zagotovijo lahko tudi zasebnih ali javnih evidenc ali pričanja.

Prosti presoji dokazov (Freie beweiswürdigung) je osnovno načelo v postopkih. Organ ali sodišče upoštevati na svoje prepričanje, ali se to obravnava kot dano ali ne. Tako organ ali sodišče uporabiti na splošno empirična zakonov (iz naravoslovnih znanosti ali psihologije itd.). Predvsem za vsako vrsto zgoraj navedenih dokazov je treba enako obravnavati – vse je odvisno od tega, o svoji prepričljiva vsebine.

Edina izjema je dokaz javnih evidenc – temeljijo vsi dokazi o točnosti njihove vsebine.

Pogodbenice lahko uvedejo nove dokaze na prvi stopnji upravnih postopkov ter postopkov na drugi stopnji. Imajo pravico, da predložijo informacije o vseh pomembnih vidikih primera in imata pravico zahtevati predložitev dokazov (Odd. 43/4 zakona o splošnem upravnem postopku). Agencija ima pravico, da zavrne zahtevo, če jo ocenjuje kot nepomembne za zadevni primer.

Osnovno pravilo dokaznega postopka v okoljski in splošno (upravni postopek) se izrazi z državami dajatve za vsa relevantna dejstva o določeni zadevi (offizialmaxime). Zato mora Nadzorni organ izvesti dokazov postopkov na lastno pobudo. To pravilo je treba uporabiti tudi neodvisna sodišča, ki delujejo kot „sodišču podobnega“ organov v upravnih postopkih.

Postopki pred rednimi civilnimi sodišči dokazov velja načelo razpolaganja (dispositionsgrundsatz). V bistvu to pomeni, da je za pogodbenici začneta proces ustaviti ali spremeniti v sodnem postopku, ki ga je začel.

Uporaba strokovnih mnenj je priznana, če je to nujno potrebno v postopku:

 • To je v primeru, če so v pravu določeni za strokovno mnenje, ali
 • Če je ločljivost decision-relevant vprašanja je odvisno od strokovnega znanja organ nima

Če je potrebno strokovno mnenje za odločitev v sporu, je organ, ki je v prvi vrsti je dostop do uradnih strokovnjakov (ki v nasprotju s strokovnjaki iz zasebnega sektorja so imenovani za nedoločen čas s strani upravnih organov).

Strokovno mnenje ni zavezujoče za organe zaradi načela o prosti presoji dokazov. Agencija lahko preveri mnenje o točnosti, popolnosti in prepričljivosti. Če pristojni organ ni prepričan, da je kakovost mnenja za drugo strokovno mnenje je treba sklicevati.

Opustitvene tožbe.

Pritožba z neodvisno upravno sodišče nima odložilnega učinka, medtem ko pritožbe pri upravnem sodišču v bistvu nima odložilnega učinka, razen če odložni učinek izrecno priznala.

Odložilni učinek pritožbe je izključena, če takojšnjo izvršitev upravne odločbe

 • ustreza interesu stranke v postopku, ali
 • izpolnjuje javnih interesov zaradi neposredne nevarnosti (Odd. 64 odstavek 2 Zakona o splošnem upravnem postopku). Toda obstoj javnega interesa ni edini primer, ko je obstoj neposredne nevarnosti upoštevati.

Organ mora opraviti uravnoteženje interesov (interes pritožnika za pravno varstvo ali drugih javnih ali zasebnih interesov), da bi sprejela odločitev o izključitvi odložilni učinek.

Postopki na prvi stopnji, v bistvu v načrtovani projekt ne bo dokončan zavezujoče dovoljenje izda.

Z uveljavitvijo odložilni učinek pritožbe v upravnih postopkih (Odd. 64 Zakon o splošnem upravnem postopku) začasno pravno varstvo ni zagotovljeno. Poleg tega, če v sodnih postopkih (tudi tu stvari na neodvisni upravni senati) lahko uporablja pravo Skupnosti, neupravičeno izključitev odložilnega učinka pritožbe ni dovoljeno. Sodišče za uslužbence je, da sprejmejo začasne ukrepe, če je to potrebno, tudi če nacionalno pravo ne predvideva prepovedi/začasne ukrepe.

Avstrijski civilno pravo določa samo za nekaj določb v okoljskih zadevah. Nadzor imisij, ki jih ODD. 364 in 364a avstrijskega civilnega zakonika (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, v nadaljevanju: ABGB). Pravni interes je zaupano „sosede sosed“ – je opredeljena kot vse osebe, ki živijo na območju vpliva imisij ali objekt. So upravičeni do stalnega opustitvena tožba in odškodninska tožba – če je obrat zajema upravno dovoljenje, se mora dopuščati imisije, ki jih proizvede obrat (čeprav je upravičen do odškodnine). Samo v primeru, da imisije, ki jih je odobren objekt ogrožajo življenje ali zdravje [...] sosedov, lahko določijo nadaljnje omejitve.

Poleg tega je zagotovljena predhodne odredbe zoper dejanja ali opustitve v civilni imisij kontrole, in sicer, ko je vložen zahtevek za opustitev, je treba povrniti. Poleg tega ima prosilec pravico do vložitve tožbe nepooblaščen vstop imisij – v okviru postopkov nadzora – za katero je značilna zelo kratko trajanje postopka.

Ukrep nepooblaščen vstop:

 • Pritožbo je treba vložiti v 30 dneh po vzniku nepooblaščen vstop.
 • Na obravnavi samo dejstvo lastništva in motenj (npr. nepooblaščenim dostopom) se bo razpravljalo.
 • Končna odločitev vsebuje prepoved ali naloži in morebitne zaščitne ukrepe.
 • Sklep se lahko izvrši, preden postane veljaven.

V postopkih nadzora pred imisijami se lahko stalno prepovedjo in odškodnine. Pogoj, da se zahtevajo sodno prepoved, da imisije presegajo običajne lokalne ravni in škodovala uporabi sosedu lastnine bistveno.

Izjema članice SEC. 364a avstrijskega civilnega zakonika, ker ni pravnega varstva s prepovedjo se zagotovi, če se zaradi motenj v objektu, ki ga je odobril upravni organ. V tem primeru se mora dopuščati vpliv (čeprav je upravičen do odškodnine). Pogoj za nekoga, ki želi sklicevati na sekundo. 364a civilnega zakonika je, da se je stranka v predhodnem upravnem postopku glede dovoljenja za obratovanje obrata ali objekta.

Predhodna odredba se izda samo na zahtevo. Pristojen za izdajo predhodne odredbe sodišča, kjer poteka postopek v glavni stvari. Pogoj za predhodne odredbe, pogoj, da snov ali predmet, ki se bo postopek cross-undertaking ogrožena in je v škodo. Zahteva sprejetje predhodne odredbe se nanaša na ukrep ohranja dejanski status, ne bodo izvedeni.

V postopkih za sodno prepoved, ki se končajo s sodbo (trajno prepoved – unterlassungsurteil) je treba pravno sredstvo vložiti pri okrožnem sodišču.

V predhodne odredbe – dva pravna sredstva brez odložilnega učinka – obstajajo:

 • Za antimon (Widerspruch)
 • Uporaba (Rekurs)

Nepooblaščen vstop v postopkih civilnega procesnega prava, ki ga je treba uporabiti. Pritožba se lahko vloži v štirih tednih z deželno sodišče. Kakršne koli nadaljnje pritožbe ni mogoče (tretje stopnje).

Je trajno prepoved ne bo mogoče izpodbijati (pritožba) pri pristojnem okrožnem sodišču.

XI. Stroški

Za upravne postopke je kategorija stroškov za vsako pobudo. Seznam sicer precej obsežen. Kategorije stroškov so opredeljeni v Zveznem uradnem davčnega predpisa (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Ta uredba določa okoljske ustrezne kategorije stroškov, npr.:

 • Vodna dovoljenja
 • Industrijskih in trgovinskih zadevah
 • Elektrika
 • V zvezi s parnimi kotli
 • Železniških vprašanj

Poleg tega določbe zakona o javnih storitev (gebührengesetz) uporablja v literaturi in uradni akti, ki jih upravni organi in uredba o kommissionsgebührenverordnung provizije (2007) se uporablja za akte, ki jih določi upravni organ zunaj njenega urada.

 • Sodnih taks v civilnih postopkih odvisna od vrednosti v sporih v avstrijski sodni akt o dajatvah (gerichtsgebührengesetz – hhh) določa pristojbine – tukaj nekaj primerov:

Vrednost spora

Sodne takse

Sodne takse v pritožbenih postopkih

700 EUR

58 EUR

37 EUR

7,000 EUR

285 EUR

518 EUR

70,000 EUR

1,322 EUR

1,945 EUR

Informacijskih sistemov 32 Akt o dajatvah avstrijskega pravosodja (GGG)

 • Taksa za vložitev pritožbe pri neodvisnem okoljske senatu, je 14,30 EUR.
 • Taksa za vložitev pritožbe, ki je neodvisni upravni senat

a) 14,30 EUR pri upravnih zadevah na področju okolja ter

b) 20 % upravne kazni, naložene kazni v postopku.

 • Taksa za vložitev pritožbe pri upravnem sodišču, znaša 240,00 EUR.
 • Taksa za vložitev pritožbe na ustavno sodišče je 240,00 EUR

Ob upoštevanju izvedenskega mnenja so velike razlike, odvisno od vsakega posameznega primera:

Stroški izvedenskega mnenja za oceno velikih projektov na različnih področjih (npr. projekt z amplitudo 10 hektarov ali prometne infrastrukture vsaj 10 km dolžine) brez podrobnih raziskav na kraju samem se lahko oceni na naslednji način:

Onesnaženost zraka:

15.000 — 40.000, —

Hrup:

20.000 50.000 – – za prometne projekte (EUR)

10.000 — 40.000 (za vse druge velike projekte)

Rastline, živali, habitati:

25.000 50.000 – – za prometne projekte (EUR)

10.000 30.000 – – drugi veliki projekti (ZA)

V bistvu odvetniški honorarji vedno odvisna od trajanja in zapletenosti zadevnih postopkov. Zato je po ocenah se nanašajo na posamezne primere in torej ne bo na splošno:

a) prvi stopnje postopka presoje vplivov na okolje:

Odvetniki, ki sestavljajo izjavo in pristojbine za udeležbo na ustnem zaslišanju so bili 2,500 EUR,

Na drugi stopnji pred neodvisnih okoljskih senata:

Za vložitev pritožbe, dodatnih pisnih vlog in dve pisni izjavi: 4,130 EUR, —

b) na prvi stopnji postopka eia državne ceste:

Za izpodbijanje uredbe: 5,400 EUR, —

Postopek pri upravnem sodišču:

Za vložitev pritožbe zoper drugostopenjsko odločbo – 5.000, —

Stroški za izdajo začasne odredbe v civilnih postopkih pristojbine izračunavajo v skladu z določbami civilnega, avstrijski taksah. Pristojbine odvisen od vrednosti v sodnih postopkih:

Vrednost spora

Sodne takse

700 EUR

28 EUR

7,000 EUR

142,50 EUR

70,000 EUR

661 EUR

Informacijskih sistemov 32 Akt o dajatvah avstrijskega pravosodja (GGG)

Avstrijski zakon o izvršbi zahteva cross-undertaking v začasni ukrep v odškodninskih postopkih (Odd. 390 Exekutionsordnung – EO)

Cross-undertaking odškodnine je treba upravne kazni v določenih okoliščinah v postopkih za osumljenca.

Za upravne postopke (vključno s postopki presoje vplivov na okolje in pritožbenem postopku pred neodvisnimi okoljske senata) zakon o splošnem upravnem postopku vsebuje določbe o tem, katere stroške krije katero. Načeloma je vsaka stranka nosi svoje stroške (npr. za strokovna mnenja). Denarni izdatki agencije (ki so izdatki, nastali v posebnem postopku, ki presegajo običajen administrativni stroški Oblasti – npr. pristojbine za neuradna strokovna mnenja) nositi predlagatelju projekta.

Pravilo za pokrivanje stroškov, ki prevladujejo v postopkih pred upravnim in ustavnim sodiščem, tako imenovano načelo „kdor izgubi, plača“: Stranka, ki ni uspela, nosi stroške stranke, ki v postopku uspe.

Prošnje za dostop do okoljskih informacij, oproščeni kolkovine in taks in zato oproščeni dajatev (Odd. 16 – Zakon o okoljskih informacijah/Umweltinformationsgesetz UIG in SEC. 14 tarifpost 6 Eingaben točko 5 (23) javnih storitev (gebührengesetz)).

XII. Mehanizmi finančne pomoči

Brezplačna pravna pomoč zagotavlja v civilnem procesnem pravu.

Postopek pred upravnim in ustavnim sodiščem:

Če je neka oseba z nizkimi dohodki in v negotovem finančnem položaju, zato je mogoče zaprositi za pravno pomoč. Del o pravni pomoči, lahko pa tudi začasno oprostitev plačila stroškov postopka. Treba uporabiti pravno pomoč vloži pritožbo najpozneje.

Predvsem prošnje za pravno pomoč v upravnih postopkih ni mogoče:

Postopek presoje vplivov na okolje:

Preprečiti, da varuh za okolje ne more sodelovati v postopku presoje vplivov na okolje ali sproži zaradi visokih stroškov (npr. visok gotovinski izdatki – SEC. 76 Zakon o splošnem upravnem postopku) so izrecno izvzeti iz obveznosti za nadomeščanje gotovinskih odhodkov (Odd. 3 zakon o presoji vplivov na okolje).

V Avstriji „BIV – grün-alternativer Verein zur unterstützung von bürgerinnen-initiativen“ (zeleno alternativo združenje za podporo skupine državljanov) finančno podpira državljanske pobude v okoljskih postopkih.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Je edino avstrijsko ökobüro okoljske nevladne organizacije in podjetja javnega interesa okoljskega prava, organizacija, ki nudi pravno svetovanje na področju okolja:

 • Okolje odvetniki lahko pravno svetovanje posameznikom, vendar ne zagotavljajo pravne
 • zastopanje v okoljskih postopkih.

Ne obstajajo pogoji za dostop do pravnega svetovanja – vsak posameznik lahko varuh človekovih pravic in nevladne organizacije ter za okolje.

Varuh za okolje ponuja brezplačno svetovanje za okoljsko vprašanje, ampak predvsem kot institucija ob upoštevanju skladnosti s cilji okoljskega prava v okoljskih postopkih.

Brezplačno pravno pomoč le v civilnih in kazenskih postopkih (verfahrenshilfe), kot tudi v postopkih pred upravnim in ustavnim sodiščem. Poleg tega v okoljskih zadevah, lahko zaprosi za brezplačno pravno pomoč.

Varuh za okolje obravnava okoljske zadeve ob upoštevanju skladnosti s cilji okoljskega prava v okoljskih postopkih.

VII. Pravočasnost

Upravni organi morajo odločiti na prijave in pritožbe brez nepotrebnega odlašanja ter naj razsodi najpozneje v šestih mesecih od vložitve zahteve ali pritožbe (CP. Informacijskih sistemov 73 Zakon o splošnem upravnem postopku in SEC.. 27 (1) upravne sodišču; kršitev obveznosti odločanja lahko sprožila zahtevke glede odgovornosti javnih organov (Amtshaftungsgesetz – sestavljena. Vendar roki lahko različno urejene v posameznih področnih zakonih.

 • Če upravni organ še ni odločil, po šestih mesecih je stranka v postopku lahko vloži zahtevo (dekoncentracija) s devolutionsantrag organ naslednje stopnje. Ta organ mora nato izdalo sodno odločbo brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje ob koncu šestmesečni rok za odločitev.
 • Če pogodbenica imenuje najvišji upravni organ v upravnem postopku (na podlagi pritožbe ali na prenos postopkov) in odločitev tega organa ne pomeni časovno pogodbenica ima pravico vložiti pritožbo (säumnisbeschwerde neplačila) pri upravnem sodišču. Upravno sodišče nato določa rok 3 mesecev za zadrževanje organ izdati odločbo. Po tem obdobju presegla pristojnosti odločanja na upravno sodišče.

V zgoraj navedenih rokih je treba njihovo veljavnost za splošne upravne postopke in hčerinska družba (če so v materialnem pravu ne razlikujejo od Zakona o splošnem upravnem postopku) v okoljskih zadevah:

 • V nekaterih postopkih presoje vplivov na okolje na splošno ne spremenijo in se mora Nadzorni organ razsodi v devetih mesecih (Odd. 7/2 Presoja vplivov na okolje).
 • Rok za izvedbo postopka presoje glede nacionalnih cest in železniških prog za visoke hitrosti je dvanajst mesecev (Odd. 24b/2 Presoja vplivov na okolje).
 • Postopek predpresoje vplivov na okolje bi bilo treba izvesti v šestih tednih (Odd. 3/7 – EIA) v zvezi z državne ceste ali železniške proge za visoke hitrosti projektov osem tednov (Odd. 24/5 Presoja vplivov na okolje).
 • Stranke v postopkih presoje vplivov na okolje morajo vložiti svojo pritožbo v štirih tednih po tem, ko je bila upravna odločba sprejeta.

Tipičnih obdobij:

 • Leta 2011 se je povprečno trajanje rednih postopkov presoje vplivov na okolje je bilo sedemnajst mesecev.
 • V okviru poenostavljenih postopkov presoje vplivov na okolje v povprečju znašal malo manj kot deset mesecev.
 • Povprečno trajanje postopkov v zvezi s PVO je bilo nekaj več kot štiri mesece.
 • Povprečni čas trajanja postopkov na neodvisno okoljsko senat je manj kot šest mesecev.

V civilnih postopkih, če Splošno sodišče ne razsodi v razumnem roku (fristsetzungsantrag) – zahtevek je mogoče vložiti z zamudo sodiščem – to sodišče mora nato v štirih tednih predložiti sodbo ali sprejme druge ukrepe, ki jih zahteva tožeča stranka. Če Sodišče vedno nedejavna po uporabi teh štirih tednih pošlje sodišču višje stopnje, ki določa nov rok za Sodišče prve stopnje, da odloči o tožbi. Razen tega sredstva za veljavno izvajanje odločb, niso predvidene sankcije zoper odločbe sodišč z zamudo.

V bistvu ima organ izdati odločitev brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje po šestih mesecih po sprožitvi postopka (Odd. 73 Zakon o splošnem upravnem postopku). Prenos zahteva v upravnih postopkih in privzete pritožbe pri upravnem sodišču, so edini pravno zavezujoči roki in roki upravni organi so zavezani.

XIV. Druga vprašanja

Pritožbo se lahko vloži le po postopku na prvi stopnji se zaključi z izdajo formalne odločbe.

Je ökobüro zagotavlja informacije o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah – informativno gradivo je na pravni položaj in pravice do pritožbe v upravnih postopkih, razlage pravic strank, postopkovnih in vsebini postopkov presoje vplivov na okolje in IPPC. Poleg tega informacije o okoljski odgovornosti in okoljske informacije, nekatere sektorske okoljske zakonodaje o tem, kako vložiti evropsko državljansko pobudo itd.; Poleg pomembnih povezav z okoljsko zakonodajo in stikih z zadevnimi institucijami je na spletni strani:

http://www.oekobuero.at/

Poleg tega Zvezna agencija za okolje zagotavlja informacije o dostopu do pravnega varstva:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in vodno gospodarstvo zagotavlja informacije o udeležbi javnosti, presoja vplivov na okolje ter okoljskih informacij Aarhuške konvencije na naslednjih spletnih straneh:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Avstrijski pravni okvir v kazenskih in civilnih zadevah, ki uporabljajo alternativno reševanje sporov ali predelani obliki, ampak v glavnem upravnih postopkov ne uporabi tega instrumenta.

Med sektorji, v katerih je alternativno reševanje sporov na voljo so presoje vplivov na okolje (Odd. 16/2 UVP-G). Alternativno je mogoče uporabiti v okviru rednega postopka presoje vplivov na okolje, ni mogoče s PVO po poenostavljenem postopku.

Mediacija je dejansko uporabila za reševanje sporov v Avstriji. Empirično preiskave o praktičnih izkušnjah na okoljske mediacije v Avstriji navaja, da posredovanje postopkov v okoljskih zadevah in da lahko ti postopki zelo plodne rezultate.http://www.oegut.at/de/

Kot je navedeno zgoraj, avstrijski zakon o presoji vplivov na okolje izrecno določa prekinitev postopka presoje vplivov na okolje za izvedbo postopka poravnavanja na zahtevo predlagatelju projekta (Odd. 16/2 eia-act)

XV. Položaj tujca

Pravne enakosti je zapisano v avstrijski ustavi. To pomeni, da lahko zakonodajni organ ne diskriminirajo en državljan iz druge (čl. 7 B-VG). Poleg tega je zvezni ustavni zakon o prepovedi rasne diskriminacije (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) ne omogoča razlikovanja med tujci. Vsako razlikovanje, ki temelji le na raso, barvo kože, poreklo ali nacionalno ali etnično pripadnost, pa je prepovedana. Kljub temu izvršni/upravna telesa zavezujejo pravne enakosti.

 • Različnih odločitev v podobnih primerih, so dovoljene le, če je objektivno upravičeno.
 • Upravni organi ne smejo samovoljno odloča
 • Kršijo pravne enakosti, če svojo odločitev utemeljijo na zakon, ki je v nasprotju z družbo BVG, o rasni diskriminaciji

V sodnih postopkih je nemščina uradni jezik. Če stranke v postopku ali prič ne govorijo nemško in prevajalcev bo zagotovljen. Prevod je zagotovila vlada pri sodnih postopkih – Izključitev prevajalci so uradno odobren in uvrščen na seznam. Stroške prevajalca, plača zadevna stranka – in s tem stranka, ki izgubi (razen če je upravičena do pravne pomoči.

XVI. Čezmejni primeri

Pri čezmejnih postopkih presoje zadevne tuje stranke morajo biti obveščene o

 • Predlagane dejavnosti
 • Z možnimi čezmejnimi vplivi na okolje
 • vrsta možnih odločitev, ki se lahko sprejmejo v postopek presoje vplivov na okolje

Predlagatelju projekta mora poskrbeti, da dokumentacija presoje vplivov na okolje zaključi. Pristojni organ mora poslati te informacije za zadevne tuje stranke.

Ta dokumentacija presoje vplivov na okolje mora vsebovati naslednje vsebine:

 • Opis projekta
 • Razumne alternativne možnosti
 • Opis dejanske okoljske pogoje na lokaciji projekta
 • Ukrepi za zmanjšanje števila bakterij

V skladu s Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Konvencija iz Espooja) opredelitev „javnosti“ je treba razumeti kot „eno ali več fizičnih ali pravnih oseb in v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, njihova združenja, organizacije ali skupine. (ss. Člen 1/x (Konvencija iz Espooja).“

Nevladne organizacije in sosednje države prizadete države imajo na avstrijskem postopkov presoje vplivov na okolje, pod določenimi pogoji, ki veljajo tudi za njihove avstrijski „partnerji“.

Nevladnim organizacijam v prizadetih državah, pravdno sposobnost v skladu z odd. 19/11 zakona o presoji vplivov na okolje, če:

 • Tuja država je bil obveščen o načrtovani dejavnosti
 • tisti del okolja v tuji državi, bi lahko prišlo do učinka predlagane dejavnosti, ki se uresničuje z NVO, in
 • Če nevladna organizacija lahko vključi v postopek presoje vplivov na okolje, če projekt je bil izveden v tej drugi državi.

Poleg tega sosede tujce in občin (ki delujejo kot sosede) zagotavlja pravno podlago v skladu z odd. 19/1/1 zakona o presoji vplivov na okolje.

Zgoraj navedene stranke bodo uživali enake pravice kakor avstrijski NVO ali sosedov ali.

Zunanje skupine državljanov nimajo pravne podlage v čezmejnih vplivov na okolje, saj ne izpolnjujejo meril, določenih za nacionalne skupine državljanov – in sicer tujci, nimajo pravice voliti v Avstriji.

Št. odobritve pravne pomoči v upravnih postopkih v Avstriji.

Obstaja možnost, da izbirajo med sodišči različnih držav.

Zadnja posodobitev: 14/09/2016

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.