Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Austria

Sisu koostaja:
Austria
 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. #II
 4. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 5. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 6. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 7. Muut oikeussuojakeinot
 8. Asiavaltuus
 9. Oikeudellinen edustus
 10. Todisteet
 11. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 12. Oikeudenkäyntikulut
 13. Oikeusapu
 14. Oikea-aikaisuus
 15. Muut kysymykset
 16. Ulkomaalaiset
 17. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Itävallan liittovaltion perustuslain ei vahvisteta subjektiivista oikeutta (puhtaita, terveitä, suotuisa ympäristö jne.).

Itävalta kannattaa täysin yleistä tavoitetta eli ympäristönsuojelu. Tämä tunnustus on vuodesta 1984 lähtien sisällytetty liittovaltion perustuslain (Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG) kattavaa ympäristönsuojelua (B-VG über den umfassenden Umweltschutz) mutta ei säädetä perusoikeus ympäristönsuojeluun. Liittovaltion perustuslain tasoisen Itävallan lain (B-VG über ein toteuttamat muut kuin ydinalan atomfreies Österreich) viitataan ydinenergian tuotannon Itävallassa. Liittovaltion perustuslain mukaan liittovaltion välinen toimivallan jako valtion, alueiden ja paikallistason viranomaisten ympäristönsuojelun alalla.

Itävallan liittovaltion perustuslakia (B-VG) ympäristön suojelu on monialainen kysymys, joka on jakautunut liittovaltion ja liittovaltion provinssien. Näin ollen liittovaltion lainsäädännössä (esim. jätehuolto, teollisuudenalan koodi 1994, ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (Water Act 2000, Forestry Act) vieressä on Ahvenanmaan lainsäädännössä (esim. säädöksiä), luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun sääntelemiseksi.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR), joilla on perustuslaillinen asema Itävallassa valtioiden oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kaikille ihmisille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä rikosoikeudellisia menettelyjä (6). Jokaisella on oikeus saada oikeussuojaa sisältyy riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa. Menettelyjen on oltava julkisia ja suullisesti. Lisäksi säännös sisältää oikeuden menettelyjen kohtuullinen kesto. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 13. artikla turvaa oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

Itävallan kansalaisilla ei ole mahdollista vedota suoraan ympäristön hallinnollisessa tai oikeudellisessa menettelyssä. Itävallan perustuslaissa ei ole myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksessa tai perusoikeuskirjassa vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuden.

Osapuolet voivat vedota suoraan kansainvälisiin sopimuksiin, jos ne ovat perustuslain tai lain asema ja, jos niiden sisältö on riittävän hyvin määritetty liittovaltion perustuslain (18 pykälä). Jos toimivaltaiset elimet (parlamentti, hallitus, puheenjohtaja) päättää tehdä kansainvälisen sopimuksen erilliset säädökset – asetukset jne. ei ole suoraan vetoaminen on mahdollista (50 art. 2 kohta Alamomentti 4 liittovaltion perustuslaki).

Yleissopimus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa (Århusin yleissopimus) oli ratifioinut sopimuksen ilman erillisiä säädöksiä, asetuksia jne. Itävallan oikeussäännöt. Jos sopimuksen sisältöä oli riittävällä tavalla määrittää suoraan vetoaminen olisi mahdollista.

II. Oikeuslaitos

Itävalta soveltaa periaatetta, täytäntöönpano- ja tuomiovallan erottaminen toisistaan – tämän vuoksi on erotettava toisistaan

a.) siviili- ja rikosoikeudesta, ja

b) hallinnollisten lainkäyttöelin.

Yksityis- ja rikosoikeuden alalla neljä erilaista luetellut tuomioistuimet (alimmasta korkeimpaan oikeudellisella tasolla):

 • Käräjäoikeudet
 • Alueelliset tuomioistuimet
  • Toimivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimina tärkeämpiin tapauksiin
  • Lisäksi muutoksenhakutuomioistuimet, piirituomioistuimet
 • Neljä muutoksenhakutuomioistuimet
  • Muutoksenhakutuomioistuimet toimivat alioikeudet nähden juhlallisesti
 • Korkeimman oikeuden siviili- ja rikosoikeudellisten asioiden osalta

Siviili- ja rikosoikeudelliset tuomioistuimet eivät ole toimivaltaisia tarkistamaan päätösten tai hallinnollisten viranomaisten tekemistä päätöksistä.

Periaatteessa hallinnollisissa asioissa tällaista oikeudellista järjestelmää. Vain joitakin hallinnollisten elinten tekemistä päätöksistä voidaan valittaa, riippumattomat hallinnolliset elimet tuomioistuimia (unabhängige Verwaltungssenate luonnonsuojelumaa UVS). Jos kaikki hallinnolliset oikeussuojakeinot on käytetty ylimääräisen valituksen ylimmän oikeusasteen tuomioistuimessa – Verwaltungsgerichtshof (hallintotuomioistuin) on ainoa mahdollisuus saada tuomioistuimen hallinnollisissa asioissa. Perustuslakituomioistuin (Verfassungsgerichtshof) on toimivaltainen laillisuuden tutkimiseksi, hallinnolliset päätökset tai päätökset, hallinnollisten asetusten ja lakien perustuslainmukaisuutta. Esimerkiksi perusoikeuksien loukkaus, jota viranomaiset perustuslakituomioistuin on toimivaltainen.

Yleiset hallinnolliset elimet päättävät ympäristöasioissa (esimerkiksi liittovaltion ministereitä ja alueiden kuvernöörien.) ja EY:n hallintoviranomaisten on sijoittautunut, päättää näistä kysymyksistä. Riippumattomat hallinnolliset elimet (unabhängige Verwaltungssenate), edellä mainittu tehtävä kuin eräiden muiden kansallisen tai alueellisen ympäristöasioita ja valituselimen ympäristön seuraamusmenettely. Erillinen kansallinen viranomainen voi vedota ainoastaan ympäristövaikutusten arviointien – riippumattomien ympäristöalan senaatti (Unabhängiger Umweltsenat – Yhdysvaltojen) tehtäviä kuin valitusviranomainen.

”forum shopping” (yleensä valita toimivaltainen tuomioistuin, jonka oikeudenkäynnin osapuoli) ei ole mahdollista Itävallassa – kyseessä on asiakirjojen kanssa (esim. hallinnollisten tai yleisen) tuomioistuimen, oikealla tasolla ja oikeassa paikassa (kaupunki). Jotkin siviilioikeudelliset menettelyt, joka tapauksessa on mahdollista, että sopimuspuolet voivat yhdessä päättää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, jos oikeudellisiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Muutosta voidaan pitää valtion muodollinen valitus – useimmiten oikeudellisista päätöksistä (esim. tuomiot). Hakija valittaa varsinaisin muutoksenhakukeinoin tuomiot, jotka eivät ole vielä oikeudellisesti sitova (eli valitusaika päättynyt). Erityyppiset tavallinen muutoksenhaku on Itävallan alueella, koska on olemassa oikeudellinen kehys,

 • Berufung
 • Rekurs ja
 • Tarkistaminen.

Ylimääräiset muutoksenhakukeinot on tarkoitus riitauttaa oikeudellisesti sitovia päätöksiä. Siinä missä erityisissä olosuhteissa voidaan soveltaa ylimääräinen keino.

Hallinnollinen court. voi hylätä valituksen perusteettomana, tutkintavankeudessa tai tehdä päätöksen sisällön tarkastelusta (SEC. 42 kohta – 1 Verwaltungsgerichtshofgesetzin Administrative Court Act – vwgg). Tämä voidaan tehdä, jos asia on valmis päätettäväksi ja, jos se on tekijät paremmin huomioon yksinkertaisuuden, käyttökelpoisuutta ja kustannusten säästö (42 art. 3 a kohta), että hallintotuomioistuin on tehnyt päätöksen hallintotuomioistuimessa. Jos hallintoviranomainen päättää sitoo tällöin hallinnollisen tuomioistuimen lausuntoa.

Useimmat pääasiassa ympäristöasioissa – on kuitenkin joitakin hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa päätetään rikos- ja siviilioikeudellista toimivaltaa.

Rikosoikeudellisissa menettelyissä, jokaisella on oikeus ilmoittaa rikoksista (esim. tiettyjen viranomaisten harkintavallan väärinkäyttöä) syyttäjä. Ne voivat osallistua, ja todistaja oikeudenkäynnissä mutta ei ole valtuuksia päättää, jos asia annetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen päätöksiä vastaan ainoastaan syyttäjän tai syytetyn.

Itävallan yksityisoikeuden säännöksissä säädetään vain muutamaksi ympäristöasioissa. SEC myöntää immissioiden vähentämisen. 364 ja 364 a Itävallan siviililain (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, jäljempänä ABGB). Asiavaltuus on näytetty toteen ”naapurien naapuri” määritellään siten, että sillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka asuvat alueella, vaikuttaa immissiota tai laitokseen. Ne myönnetään pysyvä kieltotuomio ja korvaukset – jos se on myönnetty hallinnollinen lupa, on velvollinen hyväksymään sen, että EU:n naapurimaiden, jotka on tuotettu laitoksessa (vaikka hänellä olisi oikeus vahingonkorvaukseen). Ainoastaan siinä tapauksessa, että hyväksytyn laitoksen tuottaman EU:n vaarantavat naapureiden elämän tai terveyden voidaan asettaa uusia rajoituksia.

Pääasiassa, oikeussuojan saatavuus on taattava kaikille henkilöille, joiden oikeuksia on rikottu, valtion toimintaa. Subjektiivinen oikeus taataan näitä normeja, joiden tarkoituksena on palvella ja suojella muun muassa ja yksityisiin etuihin. Erityinen asema tässä yhteydessä osoitetaan perusoikeuksia, jonka ainoana tarkoituksena on suojata yksilöiden etuihin kohdistuvien valtion toimiin.

Edellä mainittujen sääntöjen mukaan, on asiavaltuus ympäristöasioita koskevat hallinnolliset menettelyt, vain jos hän on suoraan ”, joten” on subjektiivinen oikeus ja se on myönnettävä erityinen osapuolen oikeuksia, jotta joku voi käynnistää tai hallinnollisten menettelyjen puitteissa.

Pääasiassa, tuomioistuimet velvoittavat liikkeet, jotka asianosaiset, joten ne eivät voi toimia omasta aloitteestaan.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Ympäristötiedot on esitettävä hallinnolliset elimet ja laitokset, jotka edelleen ympäristöstä. Jos nämä elimet kieltäytyä antamasta ympäristöä koskevaa tietoa, tai toimitettava se virheellisesti tai puutteellisesti tietoja hakeva henkilö suoraan tai epäämisen tai väärän tiedon antaminen voi vaatia muodollista kielteistä päätöstä (SEC. 8 – Ympäristötiedon UIG:n/Umweltinformationsgesetz). Tämän jälkeen hakija on oikeus hakea muutosta kielteisiin päätöksiin, joissa annetaan muodollisesti riippumaton hallintotuomioistuin). Tämän jälkeen hakija voi valittaa (bescheidbeschwerde) perustuslain tai hallinto-oikeuteen.

Hyväksynnän epäämistä tai riittämätöntä täyttämistä tietojen toimittamista koskeva pyyntö on perusteltava (SEC. UIG:n 5) ja tiedot on ilmoitettava hakijan käytettävissä olevien muutoksenhakukeinojen SEC:n. UIG:n (8).

Sovellettavat menettelysäännöt ovat periaatteessa ympäristötietoa koskeviin pyyntöihin ympäristötiedon asettamien UIG:n (itse). Kaikkiin kysymyksiin, joita ei käsitellä tässä säädöksessä, prosessuaalisia säännöksiä yleisen hallintomenettelylain (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – keskiarvo) on sovellettava.

Koskevan virallisen päätöksen yleinen hallintomenettelylaki on sovellettava alakohtainen tytäryhtiöltä, jos asiaa koskevat säännökset eivät tarjoa erityisiä menettelysääntöjä (SEC. 8/2 UIG:N).

Yleisen hallintolain muutosta koskevat muodolliset edellytykset ovat seuraavat:

 • kirjallisessa muodossa
 • Periaatteessa kirjoitettu saksan kielellä
 • kahden viikon määräajan kuluttua muodollista kielteistä päätöstä vastaan
 • Valitus on toimitettava hallinnollinen elin, joka on antanut kielteisen päätöksen

Hallinnollisten menettelyjen pakollinen neuvoo heitä aseteta. Mutta muutoksenhaku hallintotuomioistuimessa tai perustuslakituomioistuimessa, on toimitettava valtuutetun asiamiehen välityksellä (eli pakollinen avustajan) (SEK. Administrative Court Act) 24 ja 2 kohta). Lain 17–2 kohta – Verfassungsgerichtshofgesetz VfGG).

Tuomioistuimilla on käytettävissään tiedot, joiden saatavuutta on riitautettu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sen päätöksen niiden tietojen perusteella, jotka on riitautettu, mikä tasapainottaa esittämisen syyt ja contra antaa hakijalle ja viranomaiselle.

Jos riippumaton hallintotuomioistuin) toteaa valituksen perustelluksi, kumosi päätöksen, jolla on tiedot. Valvontaviranomaista sitovat tuomioistuimen päätöstä ja tulkinnat, ja velvollisuus ilmoittaa tiedot.

Säännelty järjestelmä ovat julkisoikeudellisia (öffentliches Recht) on yksi liittovaltion lain (bundes-umweltinformationsgesetz – Ympäristötiedon UIG:n) ja yhdeksän alueellisen ympäristötiedot – landes-umweltinformationsgesetze l-uigs (säädökset, jotka koskevat pyyntöjä ympäristötiedon lainsäädäntävaltaa alueella yhdeksän Itävallan osavaltiot (luonnonsuojelu).

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

On huomattava, että Itävalta ei ole yksi ainoa säädös ympäristölainsäädännön toimivaltaisen viranomaisen erikseen eikä vastaa ympäristölainsäädäntöä koskevista menettelyistä. Itävallan säännökset, jotka koskevat ympäristön suojelu voi pikemminkin useita säädöksiä, jotka koskevat siviilioikeuden alalla (erityisesti ns. ympäristöä rikosoikeudellisin yksityisoikeuden), ja useimmissa tapauksissa hallinnollisia toimia (esim. vesihuolto, – – wasserrechtsgesetz wrg Abfallwirtschaftsgesetzin _awg – Waste Management Act, Act – kauppa- ja teollisuusministeriön Gewerbeordnung – GewO jne.). Merkittävin osuus Itävallan säännökset ympäristön suojelusta vallitsee hallinto-oikeuden alalla. Itävallan hallinto-oikeuden kuuluu julkisoikeuden (öffentliches Recht), joka koskee suhdetta yksilöille (kansalaiset, yritykset) ja valtio. On kuitenkin korostettava, että Itävallan tasavallan on liittovaltio. Tämä tarkoittaa, että lainsäädännön täytäntöönpano ja lainsäädännön on jaettu liittovaltion hallituksen ja yhdeksästä osavaltiosta (Länder) niiden toimivallan mukaisesti. Itävallan liittovaltion perustuslakia (B-VG) säännellään lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa, jotka liittovaltion hallitus ja liittovaltion provinssien välillä. Jollei alakohtaisessa lainsäädännössä on nimenomaisia säännöksiä hallinnollisen menettelyn yleisen hallintomenettelylain (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) sovelletaan kyseisten lakien täytäntöönpanoa.

Menettelyt, jotka koskevat siviilioikeuden ja hallinto-oikeuden ovat erillisiä. Molemmat järjestelmät toimivat itsenäisesti. Kuitenkin niiden oikeussuojakeinot täydentävät ja tukevat toisiaan. Ympäristön osalta, Itävallan siviililaki, jäljempänä ABGB) säädetään yleisistä ja erityisistä säännöistä. Kenen tahansa henkilön, joka on yleisesti tai pelot, jotka ovat oikeutettuja kanteen saastuttaja ja nostaa kieltokanne. Erityisesti 364 § ja sitä seuraavat pykälät; itävallan siviililaki, jäljempänä ABGB) tarjoaminen naapureille, jotka koskevat asian tutkimatta jättämistä vastaan immissio- vierekkäisten ominaisuuksia. Lisäksi naapurit voivat kieltää EU:n ylittää tietyn tason. Tässä yhteydessä EU:n suoraa tai välillistä vaikutusta johonkin toiseen omaisuuteen (esim. jätevesi, hajun, melun, valon ja säteilyn) katsotaan integroimiseksi.

Seuraavan yleisen käsitteen naapurit ”oikeuksien ja mahdollisuutta nostaa kanteen tällä perusteella, koska naapurimaiden ja niiden menettelyn osapuolten oikeudet ovat usein selvästi erillistä hallinnollista ympäristöä (esim.. Laki ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (työsopimuslaki).

Hallinnollisia päätöksiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei voida katsoa suoraan. Kuitenkin joissakin tapauksissa valittaa Unabhängige Verwaltungssenate riippumattomat hallinnolliset elimet tuomioistuimia (toisen oikeusasteen) asennettu, on lainsäädännössä määrätty.

Hallinnolliset oikeussuojakeinot on käytetty loppuun ennen kuin osapuolet voivat riitauttaa päätökset hallintotuomioistuimessa tai perustuslakituomioistuimessa (tekemällä asiasta valitus ylimääräistä muutoksenhakua).

Hallinto-oikeus on paitsi cassational – tuomioistuin on toimivaltainen tarkistamaan, sisältöä ja menettelyjä koskevien hallinnollisten päätösten laillisuutta ja tutkintavankeudessa olevien asioiden ja päätöksen tehnyt viranomainen voi suorittaa uusi menettely ja toteutettava soveltuvat hallinto-oikeuden päätöksestä. Hän on myös toimivalta päättää siitä, ovatko nämä tapaukset (SEC. 42, 1 ja 3a kohta hallintotuomioistuin).

Tärkeä oikeudellinen väline, joka kattaa laajan kirjon on ympäristön kannalta merkityksellisten toimintojen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain – – ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz UVP-G 2000). Siinä säädetään sen omista menettelysäännöistä ympäristövaikutuksista sekä yksityisiä että julkisia hankkeita, joille on suoritettava erityinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Ympäristövaikutusten arviointia koskevan menettelyn kaikki osapuolet voivat hakea muutosta lopullinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva päätös. Hakijan lisäksi seuraavat henkilöt voivat olla osapuolia YVA-menettelyt YVA-lain (19 kohta):

 • Lähistön asukkaat
 • Oikeusasiamies ympäristö
 • Yhteistyöviranomaiset
 • Kansalaisten ryhmät
 • Ympäristöjärjestö
 • Elimen Vesienhoidon suunnittelu
 • Osapuolten määräämistä koskevat hallinnolliset säännökset

Lupia voidaan tarkastella uudelleen lopullisessa ympäristövaikutusten arvioinnissa riippumattomien ympäristöalan senaatti (Unabhängiger Umweltsenat) toisen asteen (SEC. 40 ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain), joka on toimivaltainen ensimmäisen asteen päätöksen uudelleentarkastelua varten, ja joka on perustuslain tai hallinto-oikeuteen. Ainoastaan perustuslakituomioistuimen tai hallintotuomioistuin voi tarkastella YVA-direktiivin myöntämät luvat liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeri. Muutoksenhaut päätöksiin, ympäristövaikutusten arviointi on tehtävä neljän viikon kuluessa. Päätös voi olla sekä riippumattomia ympäristö- tai senaatin reformatory kumoamiskanteen kassatorista. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus (SEC. 64 yleinen hallintomenettelylaki). Todisteita tuomioistuin tekee itse todisteiden (välitöntä) – siis suullinen kuuleminen voidaan suorittaa, jos riippumattomat ympäristöalan senaatti katsoo sen tarpeelliseksi tai asianosainen sitä vaatii. Periaatteessa sitä, että suulliset käsittelyt on tehtävä yleisön osallisuutta.

Viimeisimmän muutoksen YVA-lain 2012 ylimääräistä oikeussuojakeinoa, joka on nyt ympäristöjärjestöt voivat tarkistaa päätöksensä siitä, onko ympäristövaikutusten arviointi on suoritettava tiettyyn hankkeeseen tai ei.

Liittovaltion teiden turvatarkastuksia koskevia päätöksiä ja suurten nopeuksien radat, jonka liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja teknologia-asioista vastaava ministeri, senaatin ympäristön riippumaton valituselin ei toimi. Kantelun voi tehdä näistä päätöksistä hallinto-oikeuteen hakija, yhteistyössä toiminut käyttäjä, oikeusasiamies ja kunta.

Hallinnollinen valitus on tehtävä kirjallisena tuomioistuimelle, jonka asianajaja kuuden viikon kuluessa lopullisen päätöksen. Se ei ole lykkäävää vaikutusta, mutta että unionin tuomioistuin voi myöntää sille niin kauan, kun ei ole vastakkaista julkista etua ja, jos se on tarpeen, jotta ei suhteettomasti haittaa kantajalle. Hallinnollinen päätös tai tuomioistuimen päätös, joka perustuu kumoamiskanteen kassatorista pääasiaan (SEC. 42, 1 ja 3a kohta hallintotuomioistuin).

Yleissääntönä, kieltotuomioista myönnetään Itävallan ympäristömenettelyjä – samoin yva-menettelyissä. Meneillään oleva lupa tai muutoksenhakumenettely estää hankkeen aloittamisesta.

Poikkeuksia ovat ympäristövaikutusten arviointia koskevat menettelyt kansallisten teiden ja rautateiden suurnopeusjunia – liittovaltion liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministerin on toimivaltainen ensimmäisen asteen valituselimen on hallinto-oikeudessa ja hallintotuomioistuimessa, ei ole lykkäävää vaikutusta, on myönnetty. Hanke voidaan käynnistää, koska menettely hallintotuomioistuimessa. Tätä ei sovelleta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää nimenomaisesti, että muutoksenhakumenettelyn lykkäävää vaikutusta.

Teollisen toiminnan osalta osana pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen kahteen eri vaiheissa, muutosta IPPC-direktiiviin menettelyt ovat mahdollisia:

 • Jos laitos täyttää IPPC-direktiivin vaatimukset ympäristövaikutusten arvioinnin suorittamista varten valitus voidaan jättää riippumattomilla ympäristöalan senaatin toisessa oikeusasteessa.
 • Lopullinen IPPC – ympäristövaikutusten arviointi – ei voi tarkistaa niiden riippumatonta hallintotuomioistuinta – mitkä ovat organisaation laadun kuin riippumattomien ympäristöalan senaatti.
 • Lisäksi hallinto- tai perustuslakituomioistuin voi olla ylimääräisiä muutoksenhakukeinoja.

Periaatteessa IPPC-lupien olisi asetettava yleisön saataville, sillä on mahdollisuus antaa lausuntonsa ennen hallinnollisen viranomaisen myöntää lisenssejä teollisuudessa.

Tietyt hyvitetään kansallisten tai kansainvälisten ympäristöjärjestöjen asiavaltuus, IPPC-direktiivin lupamenettelyä (SEC. 356b kauppa- ja teollisuuslainsäädännön (Gewerbeordnung)

Riippumaton hallintotuomioistuin) ja riippumattomien ympäristöalan senaatti on oikeus tarkistaa menettelyllistä ja sisällöllistä laillisuutta IPPC päätöksiä ja todentaa, että aineelliset ja tekniset havainnot ja laskelmia, sekä kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen asiakirjat.

Pysyvän IPPC-direktiiviin päätökset:

 • Turvata osapuolten oikeudet menettelyjen ja IPPC:n naapureille mahdollisuus muutoksenhakumenettelyyn suunniteltuja laitoksia on periaatteessa nostaa niiden hanketta vastaan, koska suulliseen käsittelyyn mennessä – muutoin niiden oikeuksien vastaista. Jollei vastalauseensa tarve, heidän subjektiivisen oikeuden loukkaamista.
 • Osapuolen edellä mainittujen oikeuksien vastaista ympäristö-, jos ne eivät esitä vastaväitteitä kirjallisesti kuuden viikon kuluessa niiden julkaisemisesta alkaen IPPC-direktiivin soveltamista.

Periaatteessa muutoksenhakumenettelyn vireillepano estää alusta ensimmäisen oikeusasteen (hyväksytty muutoksenhaun lykkäävä vaikutus).

Kuitenkin IPPC-direktiivin lupamenettelyä hallintoelin on tietyissä olosuhteissa (jos alustavan menettelyn pitkä kesto) on ennakoitavissa ja oikeus antaa toimilupaa ennen kuin lopullinen lupa tulee voimaan (SEC. 354 kauppa- ja teollisuuslainsäädännön). Poikkeus päättyy tämän menettelyn kuluessa antamalla valitusta koskevan päätöksen.

Kun hallinnollinen tuomioistuin kumoaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun IPPC-direktiivin mukainen lupa, voidaan edelleen käyttää järjestelystä yhden vuoden kuluessa hallinnollisen tuomioistuimen päätöstä (SEC. 359 c) kauppa- ja teollisuuslainsäädännön. Tätä ei sovelleta, jos korkein hallinto-oikeus myöntää lykkäävä vaikutus muutoksenhaun yhteydessä.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Itävallassa yleinen siviilioikeudellinen ympäristövastuu järjestelmä ei ole tähän asti. Lisäksi edellä jo mainittuun

a) neighbourly immissiota valvontaa ja vastuuta (SEC. Code civilin 364 ja 364 a) väitti myös, että siviilituomioistuimet,

b) Civil tuottamukseen perustuva vastuu (siviililain 1293 § ja sitä seuraavat). Siviilituomioistuimessa, vaaditaan

c) Erityiset ympäristölainsäädäntöä (esim. vesihuolto, Forestry Act) väittivät, että siviilituomioistuimilla on mainittava tässä.

Lisäys a)

Siviilioikeudellisen vastuun mukaisesti – joten vahingonkorvauksen edellyttää tuottamusta koskeva osa saastuttaja. Toimi tai laiminlyönti on laitonta, ja sen on oltava kausaalinen tuotettu vahingon osalta. Väite, että tällaisissa menettelyissä vaihtelee Luontoon palauttaminen tai jos se ei ole mahdollista, korvaus vahingoista syntyy.

Lisäys b)

Valvontaa varten ei ole tuottamuksellinen vastuu saastepäästöt ovat vaatineet – naapurivaltio on pysyvä kieltotuomio ja korvaukset – Poikkeus valtioiden sekunnissa. Itävallan siviililain 364 a, sillä väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on käytössä, jos häiriö on seurausta hallinnollisen viranomaisen hyväksymissä tiloissa. Tässä tapauksessa vaikutusta naapurinsa on sallia (vaikka hänellä olisi oikeus vahingonkorvaukseen)

Lisäys c)

Vastuu Tiettyjä ympäristölainsäädännön säännöksiä ja siten sovellettava mieluiten suhteessa siviilioikeudellista vastuuta koskevaa järjestelmää. Tätä sovelletaan ehdotonta vastuuta ja riippumatta syyllisyyden perusteella todistustaakka siirtyy favor kantajan menettelyn aikana.

Itävallan mukaisesti julkisten elinten vastuuta valtion, saatavien elinten lainvastaista ja tahallista niiden elinten toimia niiden tullit voidaan jättää (toimivaltainen alueellinen tuomioistuin) toimielinten vastuuta ”). Ympäristöasioiden osalta, esimerkiksi tuottamukselliset ympäristöä koskevan tiedon antaminen voisi olla lueteltu virheellisesti tässä kohdassa.

Loukattu osapuoli voi vaatia taloudellisia korvauksia aiheutuneista vahingoista (SEC. 1 RYHMÄ).

Lisäksi, jos valtio ei toteuta EU-lainsäädännön riittävällä tavalla on mahdollista vedota valtion vastuuseen toimivaltaiseen alueelliseen tuomioistuimeen. Jos Itävallan lainsäätäjä on vastuussa aiheuttamat ”vahingot” (esim. myöhään EU-lainsäädännön soveltamista), valitus on esitettävä perustuslakituomioistuimelle.

Ympäristövastuudirektiivin säännelty julkisoikeudellinen järjestelmä koostuu yhdestä Federal Environmental Liability Act) ja yhdeksän b-uhg (Regional Environmental Liability Acts (l-uhg).

Itävallan mukaisesti ympäristövahinkovastuuta toimii paikallisesti vastaavat piirihallintoviranomainen (Bezirksverwaltungsbehörde), joka on toimivaltainen päättämään ympäristövahinkovastuuta koskevissa asioissa.

SEC (ympäristön kannalta. 11 – - bundes-umwelthaftungsgesetz ympäristövastuulain – b-uhg) voivat esittää luonnolliset tai oikeushenkilöt, joiden oikeuksia on rikottu tai että on tapahtunut ympäristövahinko, ympäristöjärjestöt ja oikeusasiamiehen ympäristön kannalta. Nämä henkilöt voivat kirjallisesta pyynnöstä suoraan uudelleenkehittämistoimenpiteiden vastaavalle toimivaltaiselle alueelliselle viranomaiselle. Valituksen tekijä voi olla hänen syytökset toimittamalla tietoja tai todisteita ympäristövastuulain (Sec.11/3).

Asettamalla ympäristö- tai on kahden viikon kuluessa ilmoituksen ympäristövahinkoja, jotka valvontaviranomainen SEC tarkoitettuihin henkilöihin. 11 (1) Saksan ympäristövahinkovastuulaki on – sen lisäksi, että toimija – asiavaltuus hallinnollisessa kunnostustyöt.

Päätösten mukaisesti hallinnolliselle viranomaiselle myös ympäristövastuulain voidaan riitauttaa paikallisen riippumatonta hallintotuomioistuinta osapuolten – esimerkiksi päätöksiä, joilla tämä viranomainen kielsi ympäristön oikeudesta tehdä valitus.

Riippumaton hallintotuomioistuin) on toimivaltainen tarkistamaan, asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuudesta, ympäristövastuuta koskevia päätöksiä. Jos kyseinen elin tekee päätökset reformatory menettelyä, se voi tehdä ehdotuksesta ja valtuutetaan tarkastamaan taking-evidence aineelliset, tekniset tulokset jne.

Hallinto- ja perustuslakituomioistuimessa voidaan käyttää, jos valittajan subjektiivisia oikeuksia on rikottu, riippumaton hallintotuomioistuin) tekemä päätös. Liittovaltion maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeriö on oikeus esittää virallinen valitus hallinto-oikeuteen kanteen siltä osin kuin kustannusten kattamisen osalta.

Oikeusasiamies ympäristö- ja ympäristöjärjestöt eivät voi saada hallintotuomioistuin ympäristövahinkovastuuta koskevissa asioissa.

Menettely tuomioistuimessa ympäristövastuusta täytäntöönpanoa:

 • Henkilö on ollut osapuolena (on vaikuttanut hänen subjektiivisiin oikeuksiinsa) kanssa edellä esitetyn menettelyn hallinnollinen viranomainen.
 • Kirjallinen valitus hallinnollisen arviointilautakunta on jätettävä ensimmäisen oikeusasteen viranomaisen kanssa.
 • Valitus on jätettävä kahden viikon kuluessa ensimmäisen oikeusasteen päätös on tullut voimaan.
 • Valituksen syyt on selvitettävä ja tarvittavat toimet selkeästi. Lisäksi päätöksestä, jota vastaan valitus on tehty, on ilmoitettava.
 • Hallinto-oikeus ovat ylimääräinen muutoksenhakukeino.
 • Valitus on jätettävä
 • Valitus on tehtävä kuuden viikon kuluessa viimeisen oikeusasteen päätöksen hyväksymisessä

Valitus on toimitettava valtuutetun asiamiehen välityksellä

VI. Muut oikeussuojakeinot

Muut varat:

 • Oikeusasiamiesten, tehtävänä on valvoa yleisten hallinnollisten elinten toimista.
 • Oikeusasiamies voi toimia omasta aloitteestaan tai valituksen johdosta, joka vaikuttaa subjektiivisesti hallinnollisia epäkohtia:
 • Oikeusasiamies voi antaa yleisen suosituksen soveltamista.
 • Unionin yleinen oikeusasiamies antaa parlamentille vuosittain kertomuksen toiminnastaan.
 • Unionin yleinen oikeusasiamies on oikeus riitauttaa hallinnollista määräystä kantelun perustuslakituomioistuimeen (perustuslain 139 ja 148 e).

Oikeusasiamies ei ole asiavaltuutta koskevien oikeuksien kannalta niiden hallinnolliset menettelyt – etenkin toimia ympäristön säilyttämistä koskevia menettelyjä. Lisäksi ne ovat osapuolten oikeudet, ympäristövaikutusten arviointia tai jätehuoltomenetelmiä.

 • Niiden tehtävänä on saada objektiivista ympäristölainsäädännön noudattaminen. Ne on virallisesti tai virallisen menettelyn osapuoli (formalpartei).
 • Edellä mainittujen osapuolten, kuten ympäristöön liittyviä menettelyjä ne ovat toimivaltaisia kyseisen hallinnollisen päätöksen.
 • Periaatteessa heillä ei ole oikeutta valittaa hallintotuomioistuimiin kanssa, koska ne eivät ole niiden asema on subjektiivinen oikeus. Joissakin tapauksissa ne on lainmukaisesti annettu oikeus valittaa (esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointiin, jätehuoltoon, menettelyt)
 • Heillä ei ole oikeutta tutustua hallinnollisen tuomioistuimen ympäristövahinkovastuuta koskevat menettelyt.
 • Kuten hän on virallinen sopimuspuoli ei ole toimivaltaa tehdä kanteluja perustuslakituomioistuimelle.

Euroopan syyttäjä vastaa Euroopan syyttäjänviraston rikosoikeudellisissa menettelyissä. Hän johtaa tutkimuksen kyseisissä menettelyissä. Ohjeet on valvovan elimen. Nämä valtuudet eivät sisällä rikosoikeudellisia menettelyjä ympäristöasioissa.

Itävallan rikoslaissa ei ole hallinnollinen seuraamus eikä Verwaltungsstrafgesetzin (yksityisen) rikossyytteen ympäristöasioissa. Kuitenkin kaikki, jotka epäilevät, että on syyllistytty rikoksista on oikeus ilmoittaa tästä asianomaisille lainvalvontaviranomaisille.

Hallintoelimet ovat johdon alaisuudessa ja valvonnassa ylimpien hallintoelinten ja noudatettava sen ohjeita. Parempi hallinnollinen tuomioistuin tekee oikeudellisessa valvonnassa. Tietyissä tapauksissa toimivaltainen liittovaltion ministerillä on oikeus esittää valitus (amtsbeschwerde hallintotuomioistuin), jossa hallinnollinen päätös on lainvastainen. Voidaan ottaa yhteyttä ja oikeusasiamiehen virasto on toimivaltainen toimimaan hallinnollisia toimia tai laiminlyöntejä.

Lisäksi on olemassa virallinen ja valtion vastuuta koskeva järjestelmä (s.o. V/2) vastaan ja valtion elinten lainvastaista tahallista, niiden elinten toimista.

Korruptioon liittyvistä asioista on syyttäjän alalla toimivaltaisten viranomaisten korruptiota.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

On osoitettava laissa tarkoitettua oikeutettua intressiä

Osapuolten oikeudet estävät, jos ne eivät toimi

On osoitettava asian koskevan oikeutettua etuaan lailla säädetty.

Jos sopimuspuolelle ei ole hallinnollisen menettelyn kuluessa (ensimmäisen oikeusasteen)

Hallinnollisen valituksen ja perustuslakituomioistuin

Kansalaisjärjestöt

Kansalaisjärjestöillä on asiavaltuus, jos ne täyttävät tietyt ehdot

laissa säädettyjä – hyväksyminen

(esimerkiksi ympäristövaikutusten arviointi)

Yleinen etu on osoitettava

Osapuolten oikeudet estävät, jos ne eivät toimi

Asiavaltuus yleisen edun edustajina.

Jos sopimuspuolelle ei ole hallinnollisen menettelyn aikana (ensimmäisen oikeusasteen)

Ei ole oikeutta valittaa hallinto- tai perustuslakituomioistuin (lukuun ottamatta tiettyjä ympäristövaikutusten arviointien)

Muut oikeussubjektit

Muiden asianomaisten kuntien ja kunta

Vaatia lainsäädännön noudattamista ja julkisia etuja (kuten subjektiivinen oikeus)

Vastaanottavan kuntien tai muiden asianomaisten kuntien on oikeus esittää valitus hallinto-oikeuteen

Tilapäiset ryhmät

Kansalaisen on täytettävä tietyt vaatimukset.

(määrä, asuinpaikka jne.),

On osoitettava laissa tarkoitettua oikeutettua intressiä

Osapuolten oikeudet estävät, jos ne eivät toimi

Asiavaltuus hallinnollisessa menettelyssä perustuslakituomioistuin takaus, ja nämä ryhmät voivat osoittaa subjektiivista oikeutta.

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

Kansainvälisten hankkeiden viite

Valtio oli ulkomaisia kansalaisjärjestöjä sääntömääräinen kotipaikka on, on pitänyt ilmoittaa, Itävalta Hankkeessa.

Hankkeen ja sen mahdolliset vaikutukset on katettava valtiosta riippumattoman järjestön toimialaan.

(LO. Itävallan kansalaisjärjestöjen asemasta)

Mahdolliset osapuolten oikeuksiin kotimaassaan,

LO. Yläosassa: Itävallan kansalaisjärjestöjen asemasta

Muut [1]#_ftn1

Oikeusasiamies ympäristö

Toimii ympäristölainsäädännön noudattaminen (virallista)

Osapuolen oikeuksien lakkaaminen ei

On oikeus esittää valitus hallinto-oikeuteen

(1) Ympäristöjärjestöjen asiavaltuuden ainoastaan IPPC-direktiivin mukainen lupa, ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä ja ympäristön kunnostamiseen (umweltsanierungsverfahren). Ympäristövaikutusten arviointia koskeva menettely, johon heillä on oikeus saada hallinto-oikeuteen. Arviointimenettelyn tarpeellisuusselvityksissä ja ympäristövaikutusten arvioinnin osalta, että valvontaviranomainen on päättänyt, että hanke ei edellytä ympäristövaikutusten arviointia, joka on oikeudellisesti tunnustettu järjestö on oikeus tehdä hakemus velvoitteiden noudattamisen kanssa, senaatin ympäristövaikutusten arviointia.

(2) Kansalaisten ryhmät on asiavaltuus ainoastaan – ympäristövaikutusten arviointi edelleen alakohtaisessa lainsäädännössä ei säädetä osapuolelle kansalaisten ryhmiä.

(3) Itävallan lainsäädännössä ei säädetä mahdollisuudesta kanteen nostamista yleisen edun nimissä.

(4) Oikeusasiamiehen yleisessä menettelyssä, on asiavaltuus riitauttaa hallinnollisia säännöksiään perustuslakituomioistuin (perustuslain 139 ja 148 e).

(5) Asiavaltuus on myöntänyt vastaavan oikeusasiamiehen ympäristöön

 • Luonnonsuojelun menettelyissä, joita alueelliset lait (landesgesetze) ja
 • Tietyissä menettelyissä säädetään liittovaltion lailla (Bundesgesetz) – ympäristövaikutusten arviointi, jätehuolto mukaan menettelyn tai ympäristön ennallistaminen

Niillä on asiavaltuus hallinnollisessa menettelyssä tuomioistuimen ympäristövaikutusten arvioinnin ja jätehuollon ongelmia.

(6) Yksityisten syyttäjät ovat valtionsisäisesti rikosoikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia, jos tästä on aineellisen oikeuden säännökset.

(7) Vesienhoidon suunnittelu on pysyvä elin, ympäristövaikutusten arviointimenettelyä. Se suojelee Euroopan etuja (virallisesti). Sen osapuolen oikeuksia, ei voi estää, ja sillä on oikeus valittaa hallinto-oikeuteen.

YVA ja IPPC, on erityisiä sääntöjä, jotka koskevat vähintään kansalaisjärjestöjen oikeudellisesta asemasta. Yleinen hallintomenettelylaki annetaan yleinen sääntö, joka koskee asiavaltuutta. Sopimuspuolen oikeutetut edut ovat oikeuksia, jotka koskevat kyseistä tapausta. Edellä mainitut perustellut intressit ovat subjektiivisia oikeuksia tai alakohtaisen lainsäädännön mukaisesti. Ympäristöasioissa ”periaatteessa” mutta on asiavaltuus – Käsitteen ”naapurimaa” tulkitaan eri tavoin lakiensa puitteissa.

VIII. Oikeudellinen edustus

Asianajaja toimii neuvonantajana, kun oikeudellisen asioiden. Tätä varten ne antavat oikeudellista neuvontaa ja edustaa asiakkaitaan oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä. Oikeudellisen edustajan käyttäminen on mahdollista kaikissa menettelyissä tuomioistuimissa tai hallintoviranomaisessa. Asiassa, jossa asianajaja on toimiminen suojelijana. Siviilioikeudellisissa menettelyissä ennen kuin alueellisten tuomioistuinten ja korkeimman oikeuden asianajajan käyttö on pakollista.

Oikeudellisen avustajan käyttö ei ole pakollista hallinnollista ympäristöä koskevat menettelyt – yleinen hallintomenettelylaki annetaan vain mahdollisuus määrittää vapaasti oikeudellinen edustaja (edustus).

Hallinnollisissa menettelyissä ja perustuslakituomioistuimen oikeudellinen neuvonta on pakollinen kaikissa asioissa.

Itävallan asianajajaliitto tarjoaa tietoa rekisteröityjen asianajajien alueittain ja alalla. [2]#_ftn2

Itävallassa asianajajat yleensä erikoistua tiettyihin alueisiin ja ympäristölainsäädännön ja asianajajat ovat olemassa koko valtiossa.

IX. Todisteet

Osapuolet voivat käynnistää hallinnollisia menettelyjä tarkastuskäynti, tuomari voi antaa asiantuntijalausuntoja tai vaatia, että yrityksen omien asiantuntijoiden nimittäminen. Ne voivat toimia myös yksityisiä tai julkisia asiakirjoja tai todistajanlausuntoja.

Todisteiden vapaata (Freie beweiswürdigung) on periaatteessa menettelyt. Viranomaisen tai tuomioistuimen on tarkasteltava sen omien taivutteluun, on katsottava vai ei. Mikä viranomainen tai tuomioistuin on sovellettava yleisesti ottaen empiirinen lait (kuten luonnontieteiden tai psykologia jne.). Pääasiassa jokaista edellä mainittua näyttöä, on kohdeltava yhdenvertaisesti – kaikki riippuu sen vakuuttavia sisältöä.

Ainoa poikkeus on näyttöä siitä, että ne ovat julkisia asiakirjoja – täysi näyttö niiden sisällön oikeellisuus.

Osapuolet voivat ottaa käyttöön uusia todisteita ensimmäisen oikeusasteen hallinnolliset menettelyt sekä toisen oikeusasteen menettelyihin. Heillä on oikeus antaa tietoja kaikista olennaisista seikoista ja vaatia todisteet (SEC. Yleisen hallintolain (43/4). Elintarviketurvallisuusviranomainen voi hylätä pyynnön, jos se arvioi sitä, ei ole merkitystä asian kannalta.

Todisteet kyseessä yleissääntöä (ympäristö- ja hallinnollisissa menettelyissä) käy ilmi matkustajaluetteloon kirjatuista valtioiden velvollisuus etsiä kaikki asiaankuuluvat tosiseikat (virallisperiaate) tietyssä asiassa. Valvontaviranomainen ei siten tarvitse tutkia viran puolesta todisteita koskevia menettelyjä. Tätä sääntöä on noudatettava myös riippumattomia oikeusistuimia ”tuomioistuimen kaltainen” elinten hallinnollisia menettelyjä.

Menettelyt ennen säännellään alioikeudella (dispositionsgrundsatz periaate). Tämä merkitsee sitä, että asianosaisten on periaatteessa aloittavansa menettelyn pysäyttää tai muuttaa niitä menettelyn aloittamista.

Asiantuntijalausuntojen käyttö hyväksytään, jos se on ehdottoman välttämätöntä:

 • Näin on silloin, jos laissa säädetään tai asiantuntijan lausunto,
 • Jos decision-relevant kysymysten ratkaiseminen riippuu erityisasiantuntemusta valvontaviranomaisella ei ole

Asiantuntijan lausunto, jos se on tarpeen, on sen viranomaisen saatavilla virallisia asiantuntijoita (jotka, toisin kuin yksityiset asiantuntijat nimitetään vakituiseen virkasuhteeseen ja viranomaiset).

Asiantuntijan lausunto ei sido viranomaisia koskevan periaatteen vuoksi todisteiden vapaata. Valvontaviranomainen saattaa tarkistaa lausunnon tarkkuus, paikkansapitävyys ja kattavuus. Jollei viranomainen ole vakuuttunut siitä, että lausunnon laadun, toinen asiantuntijalausunto on huomioitava.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Valitus, jonka riippumaton hallintotuomioistuin), ei ole lykkäävää vaikutusta, kun taas valitus hallinto-oikeuteen ei lähtökohtaisesti ole lykkäävää vaikutusta, jollei lykkäävä vaikutus on nimenomaisesti myöntänyt.

Muutoksenhaun lykkäävää vaikutusta ei oteta huomioon, jos hallinnollisen päätöksen välittömän täytäntöönpanon.

 • edun mukainen, tai
 • täyttää yleisen edun vuoksi (SEC välittömästä vaarasta. 64 kohta 2 yleinen hallintomenettelylaki). Kuitenkin yleisen edun olemassaolo ei ole ainoa tilanne, jolloin on olemassa vaara on otettu huomioon.

Viranomaisen on suoritettava intressivertailu (valittajan intressi oikeudellisista ja muista julkisista tai yksityisistä eduista), jotta voidaan tehdä päätös poissulkemisesta lykkäävä vaikutus.

Periaatteessa ensimmäisen oikeusasteen menettelyjen kuluessa suunniteltua hanketta ei voida toteuttaa, kunnes sitova lupa on annettu.

Takauksen avulla valituksella on lykkäävä vaikutus (SEC hallinnollisten menettelyjen kuluessa. 64 yleinen hallintomenettelylaki) ajallinen oikeudellisen suojan. Lisäksi, jos oikeudenkäynnin kuluessa (tässäkin tapauksessa menettelyn riippumattomat hallinnolliset elimet tuomioistuimia) voitaisiin soveltaa yhteisön oikeutta väärin, että muutoksenhaun lykkäävä vaikutus ei ole sallittua. Virkamiestuomioistuin on tarpeen toteuttaa väliaikaisia toimenpiteitä, vaikka kansallisessa lainsäädännössä ei myöskään säädetä väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä/välitoimista.

Itävallan yksityisoikeuden säännöksissä säädetään vain muutamaksi ympäristöasioissa. SEC myöntää immissioiden vähentämisen. 364 ja 364 a Itävallan siviililain (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, jäljempänä ABGB). Asiavaltuus on näytetty toteen ”naapurien naapuri” määritellään siten, että sillä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka asuvat alueella, vaikuttaa immissiota tai laitokseen. Ne myönnetään pysyvä kieltotuomio ja korvaukset – jos se on myönnetty hallinnollinen lupa, on velvollinen hyväksymään sen, että EU:n naapurimaiden, jotka on tuotettu laitoksessa (vaikka hänellä olisi oikeus vahingonkorvaukseen). Ainoastaan siinä tapauksessa, että hyväksytyn laitoksen tuottaman EU:n vaarantavat naapureiden elämän tai terveyden voidaan asettaa uusia rajoituksia.

Lisäksi taataan välipäätöksen kansalaisyhteiskunnan sisällä toimia tai laiminlyöntejä vastaan, eli kun immissiota koskeva vaatimus jätetään pois, ja väite on korvausvelvollinen. Lisäksi kantajalla on oikeus nostaa kanne – Kotirauhan immissioiden vähentämisen yhteydessä – joka on hyvin lyhyt kesto.

Kotirauhan toiminta:

 • Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa sen jälkeen, kun oikeudenloukkauksesta.
 • Suullisen käsittelyn aikana, ainoastaan se, että häiriöiden ja luvattoman käytön (esim.) keskustellaan.
 • Lopullinen päätös sisältää kiellon ja mahdollisesti hallitsevan tai toimenpiteitä tilataan.
 • Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on voimassa.

Naapurimaan immissiota valvonnassa, hänellä on vakituinen kieltotuomioista ja korvausta. Edellytyksenä on, että EU:n tiukat kieltovaatimukset ylittävät tavanomaisen paikallisen tason ja sen käyttöä haittaavaa naapurin omaisuuden huomattavasti.

Poikkeuksesta säädetään sekunnissa. Itävallan siviililain 364 a, sillä väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on käytössä, jos häiriö on seurausta hallinnollisen viranomaisen hyväksymissä tiloissa. Tässä tapauksessa vaikutusta naapurinsa on sallia (vaikka hänellä olisi oikeus vahingonkorvaukseen). Edellytys, joka haluaa vedota sekunnissa. Siviililain 364 a on se, että osapuoli on ollut edeltävän hallinnollisen menettelyn liikennelupaa laitokseen tai laitoksesta.

Välipäätöksen antamista vain pyynnöstä. Alustava selvitys, jossa määräys on pääasian tuomioistuin on todennut. Turvaamistoimea on, edellyttäen että aine tai esine, jonka sen kunto on vaarassa ja on vanhenemassa tai vahingonkorvausta, on tehty. Väite koskee ennakkokielto tosiasiallisen tilanteen säilyttämistä koskevan toimenpiteen, jotta ei tapahtuisi.

Toimenpiteissä, jotka koskevat kieltotuomioita (pysyvän määräyksen antamassaan tuomiossa – unterlassungsurteil) valitus on jätettävä toimivaltaiselle alioikeudelle.

Alustavassa kieltokanteita, kaksi oikeussuojakeinoa, joilla ei ole lykkäävää vaikutusta – eivät ole:

 • On antimonia (Widerspruch)
 • (Rekurs) käyttö

Kotirauhan siviiliprosessioikeuden menettelyihin, on sovellettava. Valitus voidaan jättää neljän viikon kuluessa toimivaltaiselle alioikeudelle. Mahdollinen jatkomuutoksenhaku on mahdotonta (kolmas oikeusaste).

Pysyvä kielto voisi valittaa (appeal) toimivaltaiseen alueelliseen tuomioistuimeen.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Hallinnollisia menettelyjä on kustannusluokka kutakin liikettä. Luettelo on melko kattava. Kustannusluokat määritellään Itävallan virallisia vero- (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Tässä asetuksessa säädetään ympäristön kannalta merkitykselliset kustannukset, esimerkiksi:

 • Veden luvat
 • Teolliset ja kaupalliset kysymykset
 • Sähkö
 • Höyrykattiloiden koskevat kysymykset
 • Rautateiden kysymykset

Lisäksi julkisia maksuja koskevan lain (:) kirjoitukset ja hallinnollisten elinten toteuttamien toimien sekä komission maksuista (2007) käytetään kommissionsgebührenverordnung vahvistettua hallinnollista elintä sen kotipaikan ulkopuolella.

 • Siviiliprosessien tuomioistuinmaksut määräytyvät riita-asian arvon, joka on Itävallan lain (Gerichtsgebührengesetz maksut – Gerichtsgebührengesetz, GGG) teksti säädetään maksuista – seuraavassa muutamia esimerkkejä:

Riita-asian arvo

Oikeudenkäyntikulut

Tuomioistuinmaksun muutoksenhakumenettelyissä

700 EUROA

58 EUROA

37 EUROA

7.000 EUROA

285 EUROA

518 EUROA

70.000 EUROA

1.322 EUROA

1.945 EUROA

Tietojärjestelmien turvallisuus Maksut 32 Itävallan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) teksti

 • Valituksen maksun riippumattomat ympäristöalan senaatti on 14,30 euroa.
 • Maksu valituksen tekemiselle on riippumaton hallintotuomioistuin) kanssa

a) 14,30 euroa ja hallinnolliseen ympäristöön,

b) 20 %: n seuraamus hallinnollinen seuraamusmenettely.

 • Maksu valituksen tekemiselle hallinto-oikeuteen, on 240,00 euroa.
 • Muutosta koskeva maksu, jonka perustuslakituomioistuin on 240,00 euroa

Asiantuntijoiden palkkiot ovat suuria heilahteluja kunkin yksittäisen tapauksen mukaan:

Asiantuntijan palkkiot, suurten hankkeiden arviointia varten eri aloilla (esim. hanke 10 aaria kanssa liikenneinfrastruktuurin tai vähintään 10 km pitkä) ilman, että paikan tutkimus voidaan arvioida seuraavasti:

Ilmansaasteet:

15.000 — 40.000 EUROA

Melu:

20.000 50.000 – – liikennehankkeisiin (euroa)

10.000 — 40.000 (muut suurhankkeet)

Kasvien, eläinten, elinympäristöt:

25.000 50.000 – – liikennehankkeisiin (euroa)

10.000 30.000 – – muut (suurhankkeet)

Periaatteessa asianajajan palkkiot riippuvat aina kestoon ja monimutkaisuuteen, kyseisen menettelyn. Sitä seuraavat arviot esiin yksittäisiä tapauksia, ja sen vuoksi ei pitäisi yhdenmukaistaa:

a) on ensinnäkin todettava, kuten ympäristövaikutusten arviointi:

Asianajajan palkkio määräytyy lausuman ja osallistua suulliseen kuulemiseen, on 2.500 euroa.

Toisen oikeusasteen riippumattoman ympäristön senaatti:

Valituksen jättämistä varten, ja kaksi kirjallista lausumaa, – – 4.130 euroa

Ensimmäisen oikeusasteen menettely B) eia kansallisella valtatiet:

Voidaan hakea muutosta asetuksen – – 5.400 euroa

Hallinnollinen menettely:

Valituksen toisen oikeusasteen päätös, – – 5.000 euroa

Oikeudenkäyntikulut välitoimia koskevissa siviilioikeudellisissa menettelyissä, joilla maksu lasketaan – Itävallan lain säännöksiä. Päivähoitomaksut riippuvat arvo oikeudenkäynneissä:

Riita-asian arvo

Oikeudenkäyntikulut

700 EUROA

28 EUROA

7.000 EUROA

142,50 EUROA

70.000 EUROA

661 EUROA

Tietojärjestelmien turvallisuus Maksut 32 Itävallan lain (Gerichtsgebührengesetz, GGG) teksti

Lain mukaan Itävallan täytäntöönpanolain vahingonkorvauksen tai välitoimia koskeva menettely (SEC. 390 – Exekutionsordnung, EO)

Vaaditaan vahingonkorvausta tai tietyissä olosuhteissa menettelyn kuluessa epäillyn hallinnollista seuraamusta.

Hallinnollisia menettelyjä (mukaan lukien YVA-menettelyt ja valitusmenettelyn riippumattoman ympäristön senaatti) yleinen hallintomenettelylaki, joka sisältää säännöksiä siitä, kuka vastaa kustannuksista. Periaatteessa jokaisen osapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan (esimerkiksi asiantuntijalausuntoja). Käteinen (menot, jotka ovat aiheutuneet kustannukset erityisen menettelyn, joka ulottuu tavanomaisen hallintomenoihin – kuten epävirallisista asiantuntijalausuntoja) vastaa hankkeessa hakijana.

Kustannuksista vastaamista koskeva sääntö, menettelyjä, hallinto- ja perustuslakituomioistuimessa, ns. ”häviäjä maksaa” -periaate: Hävinnyt osapuoli maksaa voittaneen osapuolen kulut.

Ympäristötietoa koskeviin pyyntöihin on vapautettu leimaverosta ja maksuista ja näin ollen vapautettu maksuista (SEC. Toimi 16 – Ympäristötiedon UIG:n ja SEC/päätöksenteosta. 14 (23) 5 kohta 6 eingaben Tarifpost julkisia maksuja koskevan lain (:).

XII Oikeusapu

Oikeusapua voidaan myöntää antamalla lainsäädäntöä.

Oikeudenkäyntimenettelyn ja perustuslakituomioistuin:

Jos joku on alhainen tulotaso ja on epävakaassa taloudellisessa tilanteessa on mahdollista hakea oikeusapua. Oikeusavun voitaisiin myös väliaikainen vapautus oikeudenkäyntimaksuista. Oikeusapu on sovellettava viimeistään valituksen.

Oikeusapuhakemusta, pääasiassa hallinnollisen menettelyn kuluessa ei ole mahdollista:

Ympäristövaikutusten arviointi:

Sen estämiseksi, että oikeusasiamiehen ympäristö ei ole voinut osallistua oikeudenkäyntiin, koska YVA- tai käynnistää suuria kustannuksia (esim. korkean käteisvarojen menot – SEC. 76 yleinen hallintomenettelylaki) ne on nimenomaisesti vapautettu velvollisuudesta korvata käteisvarojen menot (sek. YVA-lain 3).

Itävallassa ”BIV – grün-alternativer Verein zur unterstützung von bürgerinnen-initiativen” (Association for ympäristöystävällisen vaihtoehdon avulla kansalaisryhmät) tukee kansalaisten aloitteita taloudellisesti ympäristöasioissa.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Itävalta, joka on ainoa ökobüro ympäristöalan kansalaisjärjestöjen ja yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden yrityksen organisaatio, joka antaa oikeudellista neuvontaa ympäristöasioissa:

 • Ympäristön asianajajat voivat laillisesti antaa henkilöille, mutta niissä ei anneta oikeudellista
 • edustus ympäristöasioihin liittyviä menettelyjä.

Edellyttäminen ei ole oikeudellinen neuvonta – jokainen yksittäinen henkilö voi saada myös kansalaisjärjestöjen ja oikeusasiamiehen ympäristön kannalta.

Tasa-arvovaltuutettu antaa tietoa ympäristön ympäristönsuojelukysymykseksi vaan on pääasiallisesti toimivat noudattaen laitoksen ympäristölainsäädännön noudattamisen tavoite ympäristön menettelyjä.

Oikeusapua on yksinomaan varmistaa siviili- ja rikosoikeudellisista menettelyistä (verfahrenshilfe) sekä oikeudenkäyntimenettelyn ja perustuslakituomioistuin. Tämän lisäksi ympäristön alalla, ei oikeusapua voidaan pyytää.

Oikeusasiamies ympäristöön liittyvät asiat käsitellään tavoitetta noudattaen ympäristölainsäädännön noudattaminen ympäristön menettelyjä.

XIII Oikea-aikaisuus

Hallinnollisten elinten velvollisuutena on päättävät hakemuksista ja valituksista on ilman tarpeetonta viivytystä ja tehdä päätös viimeistään kuuden kuukauden kuluttua hakemuksen tai valituksen (LO. Tietojärjestelmien turvallisuus Yleisen hallintomenettelylain 73 ja SEC... Administrative Court Act 27, 1 kohta; rikkominen voi synnyttää velvoitetta päättää saatavien julkisten elinten vastuu – tilapäisryhmän (Amtshaftungsgesetz). Mutta määräaikojen kuluessa voidaan säännellä eri tavalla kussakin alakohtaisessa lainsäädännössä.

 • Jos hallitus ei ole vielä päättänyt, kuuden kuukauden jälkeen, osapuoli voi pyytää (hajauttaminen) devolutionsantrag seuraavan asteen viranomaisen kanssa. Tämän jälkeen kyseinen viranomainen voi tehdä päätöksen ilman tarpeetonta viivytystä ja viimeistään kuuden kuukauden ajanjakson loppuun päätöksen.
 • Jos osapuoli, jota kutsutaan korkein hallinnollinen viranomainen hallinnollisessa menettelyssä (muutoksenhaussa) tai sisäisen hajauttamisen menettelyjä ja tämä viranomainen ei tee päätöstä ajoissa, että osapuolella on oikeus tehdä valitus (oletusarvo) säumnisbeschwerde hallinto-oikeuteen. Tämän jälkeen hallinto-oikeus on asetettu 3 kuukauden määräaika, joka viivästyttää viranomaisen tekemään päätökseen. Tämän jälkeen selvitetään päätöksenteon pätevyyttä hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Periaatteessa edellä mainitut määräajat on yleisen hallinnollisen menettelyn pätevyyteen (jos aineellisen oikeuden säännökset eivät eroa yleinen hallintomenettelylaki) ympäristöasioiden osalta:

 • Tietyissä YVA-menettelyt on muuttanut yleistä ja viranomaisen on annettava yhdeksän kuukautta (SEC. 7/2 ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain).
 • Määräaika YVA-menettelyjen toteuttamiseksi, jotka koskevat kansallisia valtateitä ja suurten nopeuksien radat on kahdentoista kuukauden (SEC. 24b/2 ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain).
 • Ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen on suoritettava kuuden viikon kuluessa (SEC. 3/7 – Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain) kansallista valtatietä koskevia hankkeita tai suurten nopeuksien rautatielinjan kahdeksan viikkoa (SEC. 24/5 ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain).
 • Ympäristövaikutusten arviointiin, osapuolet ovat velvollisia pitämään niiden muutosta neljän viikon kuluessa sen jälkeen, kun hallinnollinen päätös annettiin.

Tyypillinen kesto:

 • Vuonna 2011 keskimääräinen kesto oli säännöllisesti YVA-menettelyt seitsemäntoista kuukautta.
 • Tällaista yksinkertaistettua ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä, kurssin keskimääräinen kesto oli hieman vähemmän kuin kymmenen kuukautta.
 • Hankkeen keskimääräinen kesto on hieman yli neljä kuukautta.
 • Menettelyjen keskimääräinen kesto on riippumattomien ympäristöalan senaatti oli alle kuusi kuukautta.

Siviilioikeudellisissa menettelyissä, jos yhteisöjen tuomioistuin ei tee päätöstä kohtuullisessa ajassa – fristsetzungsantrag (hakemus) voidaan jättää liian myöhään – tämä tuomioistuin on neljä viikkoa aikaa antaa tuomio tai muu kantajan vaatimat toimet. Jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näiden neljän viikon kuluttua ole, hakemus toimitetaan ylempään tuomioistuimeen, joka asetetaan uusi määräaika, jotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi ratkaista kanteen. Muut kuin nämä välineet on päätösten toimittaminen ei ole seuraamuksia, tuomioistuinten päätösten toteuttaminen viivästyy.

Valvontaviranomainen on periaatteessa tehdä päätöksen ilman tarpeetonta viivytystä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluttua menettelyn aloittamisesta (SEC. 73 yleinen hallintomenettelylaki). Pyytää, että hallinnon hajauttaminen ja hallinnollisten menettelyjen laiminlyöntiä valitus hallinto-oikeuteen ovat ainoat oikeudellisesti sitovat määräajat/määräajat ovat hallinnollisten elinten.

XIV Muut kysymykset

Valitus voidaan jättää ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynnissä sen jälkeen, kun on saatu päätökseen tekemällä virallinen päätös.

Sen ökobüro tarjoaa tietoa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa – on tiedotusmateriaalia ja asiavaltuutta koskevat oikeudet hakea muutosta hallinnollisissa menettelyissä, selvitys osapuolen oikeuksiin, menettelyllisiin ja ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n menettelyjen sisältöön. Lisäksi ympäristövastuuta ja ympäristöä koskevia tietoja, tiedot siitä, miten tiettyjä alakohtaisia ympäristösäädöksiä, voivat esimerkiksi eurooppalainen kansalaisaloite on toimitettu. Lisäksi ympäristöoikeutta koskevat tärkeät yhteydet ja yhteydet asiaankuuluvat toimielimet kotisivullaan:

http://www.oekobuero.at/

Lisäksi liittovaltion ympäristövirasto tarjoaa tietoa oikeussuojan saatavuus:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Liittovaltion maa- ja metsätalous-, ympäristö- ja vesihuoltoministeri tarjoaa tietoa, yleisön osallistumista, ympäristövaikutusten arviointia ja ympäristötiedon Århusin yleissopimuksen seuraavilla verkkosivuilla:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Itävallan oikeussäännöt rikos- ja siviiliasioissa käyttää vaihtoehtoista riitojenratkaisua ja sen hallinnollisen menettelyn kuluessa, mutta tämä väline ei sovelleta pääasiassa.

Yksi ala, jolla vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä on käytettävissä ovat ympäristövaikutusten arvioinnit (SEC. 16/2 UVP-G). Vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn aikana säännöllisesti voidaan hyödyntää YVA-menettelyssä – ei ole mahdollista YVA yksinkertaistetussa menettelyssä.

Sovittelu on käyttänyt konfliktien ratkaisua Itävallassa. Empiirinen tutkimus käytännön kokemusta ympäristön sovittelun Itävalta selitti, että sovittelua käytetään ympäristöasioissa ja että näillä voi olla hyvin tuottavan tuloksia.http://www.oegut.at/de/

Kuten edellä on todettu, Itävallan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain nimenomaisesti säädetään ympäristövaikutusten arviointimenettelyn keskeytyminen sovittelumenettelyn hakijan pyynnöstä (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Ulkomaalaiset

Oikeusvaltion Itävallan tasa-arvon periaate on vahvistettu perustuslaissa. Tämä tarkoittaa, että elin voi olla yhden kansalaisen syrjintää toisen (siviiliprosessilain 7 §). Myös liittovaltion perustuslain rotuun perustuvan syrjinnän kieltämisestä (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) ei voida syrjiä ulkomaalaisia. Mitään erottelua, joka perustuu yksinomaan rodun, ihonvärin, syntyperän taikka kansallisen tai etnisen alkuperän perusteella on kiellettyä. Vaikka tai hallinnolliset elimet ovat velvollisia tasa-arvoa.

 • Eri ratkaisuihin samankaltaisissa tapauksissa sallitaan vain, jos se on asianmukaisesti perusteltua.
 • Hallintoelimet eivät saa päättää mielivaltaisesti,
 • Ne rikkoisivat oikeusvaltioperiaatetta, tasa-arvoa, jos he perustavat tämän määräyksen, joka on ristiriidassa BVG:n rotuun perustuva syrjintä

Tuomioistuimen menettelyt saksa on virallinen kieli. Jos menettelyn osapuolet ja todistajanlausunnot eivät puhu saksaa – kääntäjän apua annetaan. Kääntäminen on Turkin hallitus – mahdollisia tuomioistuinmenettelyjä ja kääntäjät ovat virallisesti hyvitetään. Kääntäjän kustannukset on maksettava, asianomainen osapuoli – ja viime kädessä hävinneen osapuolen (paitsi jos se on oikeus saada oikeusapua).

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Vaikuttaa, että rajatylittävät yva-menettelyt ulkomaisille osapuolille on ilmoitettava

 • Ehdotettu toiminta
 • Mahdolliset rajat ylittävät ympäristövaikutukset
 • mahdollisten päätösten luonne, joka voidaan pyytää YVA-menettelyn

Hakijan on varmistettava, että ympäristövaikutusten arviointi on saatu päätökseen. Toimivaltainen viranomainen on velvollinen lähettämään tämän tiedon kyseisille ulkomaisille osapuolille.

Tähän arvioon on liitettävä seuraavat asiakirjat:

 • Kuvaus hankkeesta,
 • Kohtuullisia vaihtoehtoja,
 • Kuvaus todellisesta ympäristön tilan hankkeen toteuttamispaikka
 • Toimien luettelo

Yleissopimuksen mukaisesti valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista (Espoon yleissopimus) ”yleisöllä” tarkoitetaan ”yhtä tai useampaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä ja, kansallisen lainsäädännön tai käytännön mukaisesti, näiden henkilöiden yhteenliittymiä, järjestöjä tai ryhmiä. (LO. 1/x artikla Espoon yleissopimus). ”

Valtiosta riippumattomien järjestöjen ja asianomaisen maan naapureiden asiavaltuus Itävallan YVA-menettelyt, tietyin edellytyksin, joita sovelletaan myös Itävallan ”vastineita”.

Kansalaisjärjestöille on SEC mukainen asiavaltuus. Jos ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa 19/11:

 • Vieras valtio on ilmoittanut suunnitellusta toiminnasta
 • Tämä osa vieraan valtion Ympäristö saattaa vaikuttaa ehdotetun toimen vaikutukset, joiden suojelu on valtiosta riippumaton järjestö, ja
 • Jos valtiosta riippumaton järjestö voi osallistua YVA-menettelyyn, jos hanke toteutettiin tässä ulkomaille.

Lisäksi ulkomaisten naapureiden naapureiden ja kunnat taataan SEC mukainen asiavaltuus. 19/1/1 ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain.

Edellä mainitut osapuolet saavat samat oikeudet kuin Itävallan kansalaisjärjestöjen tai osapuolen naapureiden kanssa.

Ulkomaan kansalaisten ryhmillä ei ole oikeudellista asemaa valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arvioinnista, koska ne eivät täytä kansallisia vaatimuksia – eli kansalaisten ryhmien Ulkomaisilla yksityishenkilöillä ei ole oikeutta äänestää Itävallassa.

Oikeusapua ei myönnetä Itävallassa hallinnollisia menettelyjä.

Ei ole mahdollista valita eri maiden tuomioistuinten välillä.

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.