Vaše práva v environmentální oblasti

Austria

Contenuto fornito da
Austria
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Rakouská federální ústava nezakotvuje subjektivní právo (čisté, zdravé příznivé prostředí, atd.).

Rakousko plně podporuje celkový cíl ochrany životního prostředí. Toto přiznání je od roku 1984 zakotvena v rámci spolkového ústavního zákona (Bundes-Verfassungsgesetz – B-VG) pro rozsáhlé ochrany životního prostředí (B-VG über den umfassenden Umweltschutz), ale nestanoví základní právo na ochranu životního prostředí. Spolkového ústavního zákona (B-VG über ein jaderné atomfreies Österreich) se vztahuje zákaz výroby jaderné energie v Rakousku. Spolkový ústavní zákon stanoví rozdělení pravomocí mezi federálním státem, regiony, místní orgány v oblasti ochrany životního prostředí.

Podle rakouského spolkového ústavního zákona (B-VG) ochrany životního prostředí je mezioborová záležitost, která je rozdělena mezi federální vlády a příslušných spolkových zemí. Proto federální právní předpisy (například zákon odvětví nakládání s odpady, kód 1994, posuzování vlivů na životní prostředí z roku 2000, zákona o vodách, lesním zákonem) existuje vedle právních předpisů spolkových zemí (například předpisy týkající se ochrany přírody nebo stavebního zákona) upravuje ochranu životního prostředí.

Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP), ústavní sílu v Rakousku uvádí právo na spravedlivý soudní proces pro všechny občany o jejich občanských právech nebo závazcích, jakož trestním řízení (odstavec 6). Každý má nárok na přístup ke spravedlnosti – vtělená nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem. Postupy musí být prováděny jak ve veřejném, tak ústně. Toto ustanovení zahrnuje rovněž právo na přiměřenou délku řízení. Články 13 Evropské úmluvy o lidských právech zaručuje právo na účinnou právní ochranu.

Pro rakouské občany není možné přímo uplatnit nárok prostředí ve správním nebo soudním řízení. Ani Rakouská ústava, ani Evropská úmluva o lidských právech nebo s Listinou základních práv Evropské unie zakotvena jako základní právo.

Strany mohou přímo dovolávat mezinárodních dohod, pokud u nich existují ústavní či právní postavení a pokud je jejich obsah dostatečně určen (§ 18 spolkového ústavního zákona). Pokud příslušné orgány (Parlament, spolkovou vládou, spolkovým prezidentem) rozhodnout o přijetí mezinárodní dohody na základě samostatných aktů, nařízení atd. je možné přímé použití (§ 50 odst. 2 bod 4 spolkového ústavního zákona).

Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva) byla schválena bez přijetí dohody zvláštními zákony, nařízení atd. do rakouského právního rámce. Pokud je obsah jejích ustanovení dostatečně určuje přímé uplatnění bylo možné.

II. Soudnictví

Rakousko uplatňuje zásadu oddělení výkonné a soudní pravomoci. Proto je třeba odlišit

a.) občanského a trestního soudnictví,

b) správního soudnictví.

V občanských a trestních věcech čtyři různé typy soudu (uvedené od nejnižšího k nejvyššímu soudu):

 • Okresní soudy
 • Krajské soudy
  • Sloužit jako soudy prvního stupně na důležitější případy
  • Slouží také jako odvolací soudy, okresní soudy
 • Čtyři odvolací soudy
  • Fungovat jako odvolací soudy slavnostně vůči okresní soudy
 • Nejvyšší soud pro občanskoprávní a trestní věci

Občanskoprávní a trestní soudy nemají pravomoc přezkoumávat rozhodnutí nebo rozhodnutí vydaných správními orgány.

V podstatě ve správních věcech takové soudní systém. Pouze některými rozhodnutími správních orgánů, mohou podléhat přezkumu ze strany nezávislé správní soudy (Unabhängige Verwaltungssenate) na územích spolkových zemí (údaj Verwaltungssenate UVS). Pokud byly vyčerpány veškeré správní prostředky mimořádné stížnosti soudem posledního stupně – Verwaltungsgerichtshof (správní soud) je jedinou možností přístupu k soudu ve správních záležitostech. Ústavní soud je příslušný pro soudní přezkum zákonnosti správních rozhodnutí nebo rozhodnutí, správní řád, ústavnost zákonů. Například v případě porušení základních práv ze strany veřejných orgánů ústavní soud je příslušný.

Správní orgány rozhodnou ministři životního prostředí (například federální, regionální guvernéři. ES) a zvláštní správní orgány sídlí rozhodnout o těchto otázkách. Výše uvedené nezávislé správní soudy fungují jako kontrolních orgánů v některých federálních nebo regionálních sporů týkajících se životního prostředí a bude působit jako odvolací orgány v oblasti sankcí. Samostatný orgán životního prostředí se lze dovolávat pouze při posuzování vlivů na životní prostředí – Nezávislý Umweltsenat senátu (Unabhängiger – USA) funguje jako odvolací orgán.

Obecně „forum shopping“ (výběru příslušného soudu účastníkem řízení) není možný v Rakousku – předložit případ příslušnému (např. administrativní nebo soudní), správné úrovně a na správném místě (obec). Ovšem v některých občanskoprávních řízení umožňuje, aby smluvní strany mohou vzájemně soudu, který má pravomoc ve věci právního kroku.

Odvolání je popsána jako formální výzvu vládních nejčastěji soudní rozhodnutí (například rozhodnutí). Používáte řádný opravný prostředek proti rozhodnutí, které dosud nejsou právně závazné (tedy odvolací lhůta uplynula). Různé typy řádných opravných prostředků existují v rámci rakouského právního rámce, jako jsou

 • Profesor
 • Opravný prostředek (rekurz) a
 • Revize.

Mimořádné opravné prostředky mají napadat právně závazná rozhodnutí. Zákon stanoví, za jakých zvláštních podmínek takto mimořádný opravný prostředek mohl být uplatněn.

Správní court. může kasační opravný prostředek zamítl jako neopodstatněnou, rozhodnutí o vyšetřovací vazbě nebo provést přezkoumání obsahu (SEC. Bod 42–1 – Správní soud Verwaltungsgerichtshofgesetz vwgg). To lze provést, pokud byl případ připraven k rozhodnutí a pokud je lepší posouzení faktorů, vhodnosti k účelu jednoduchosti a úspory nákladů (§ 42 pododstavec 3a správního soudu), rozhodnutí správního soudu. V případě uvalení správní orgán je tedy vázán správní stanovisko Účetního dvora.

Zejména většina environmentálních otázek jsou vystaveny administrativní postupy – určité otázky životního prostředí řeší v rámci trestního a občanského jurisdikce.

V trestním řízení, má každá osoba právo podat zprávu trestných činů (například zneužití pravomoci ze strany určitých orgánů), aby se žalobce. Mohou se svědek v řízení, ale nemají pravomoc rozhodnout, zda věc předložit soudu. Opravné prostředky proti rozhodnutí soudu se omezuje zastupitelství a obžalovaný.

Rakouského občanského práva je jen několik málo ustanovení týkajících se životního prostředí. Kontrola imise poskytuje sekretariát. 364 a 364a rakouského občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, dále jen „ABGB“). Právní postavení je údajně „sousedé“ – souseda je definováno jako všechny osoby žijící v oblastech zasažených imisemi nebo zařízení. Mají nárok na trvalý zdržovací žaloba a platba náhrady škody, pokud je provoz zařízení se vztahuje správní povolení, soused tolerovat imisí, které vyrábí zařízení (i když má nárok na náhradu škody). Pouze v případě, že se imisí vypracované schválené zařízení ohrozit život nebo zdraví [...] sousedů lze stanovit další omezení.

Především, přístupu ke spravedlnosti pro každého, jehož práva byla porušena státním opatřením. Subjektivní právo je zaručené těmito normami, které slouží mimo jiné také a ochraně individuálních zájmů. V této souvislosti zvláštní úlohu je věnována základním právům, jejichž jediným účelem je ochrana zájmů jednotlivců proti státu.

Podle výše uvedených pravidel, že jedna osoba má aktivní legitimaci ve správním řízení v otázkách životního prostředí pouze, pokud je osobně dotčena, takže „subjektivní právo“ musí být právo udělit Zvláštní práva strana tak může zahájit nebo účast ve správních řízeních.

V zásadě je, že soudy jsou vázány obsah návrhů předložených účastníky řízení, což znamená, že nejsou jednat z vlastního podnětu.

III. Přístup k informacím

Informace o životním prostředí musí být předloženy správními orgány a další instituce environmentální odpovědnosti. Pokud tyto orgány odmítnout poskytnutí informací o životním prostředí nebo je nesprávně nebo nevhodně informace o zaměstnání nebo osoby přímo dotčené odmítnutí nebo chybné informace mohou vyžadovat přijetí formálního rozhodnutí o neslučitelnosti (SEC. 8 Informace o životním prostředí (Umweltinformationsgesetz (zákon UIG). Následně může žadatel podat opravný prostředek proti tomuto rozhodnutí formálně vydáno negativní nezávislému správnímu senátu. Poté může žadatel podat stížnost (bescheidbeschwerde) ústavního či správního soudu.

V případě takového odmítnutí nebo nedostatečné plnění žádosti o informace musí být zdůvodněna (SEC. 5 UIG) a informace o azyl musí být informován o dostupných opravných prostředcích podle odd. 8 Informace o životním prostředí (UIG).

Procesní pravidla pro žádosti o informace o životním prostředí jsou v podstatě stanovené informace o životním prostředí (AKT) UIG sám. Pro všechny otázky, které nejsou předmětem tohoto aktu, procesní ustanovení obecného zákona o správním řízení (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG), musí být dodrženy.

Pro přijetí formálního rozhodnutí zákona o obecném správním postupu, který se použije, pokud má dceřiná společnost odvětvových předpisů pro danou oblast nestanoví zvláštní procesní pravidla (SEC. 8/2) UIG.

Podle zákona o obecném správním postupu formálních požadavků pro podání opravného prostředku jsou:

 • písemné formě
 • v podstatě napsány v německém jazyce
 • lhůtu v délce dvou týdnů po doručení formální zamítavé rozhodnutí
 • Odvolání musí být podáno správní orgán, který vydal negativní rozhodnutí

Ve správních postupech povinná zástupci nejsou zapojeni. Avšak apeluje správním soudem nebo Ústavním soudem, musí být podána schváleným zástupcem se rozumí zástupce (povinné) (Sec. 24 Bod 2 správního soudu a SEK. Bod 2 17 – zákon o Ústavním soudu – vfgg Verfassungsgerichtshofgesetz).

Soudy budou mít přístup k informacím přístup, který je předmětem sporu. Účetní dvůr zakládá své rozhodnutí na základě informací, které je zpochybňováno, čímž se vyrovná důvody ve prospěch a v contra podaných žadatelem a Úřadem.

Pokud nezávislý správní senát shledá odvolání odůvodněné rozhodnutí o zamítnutí informace neutralizovat. Tento orgán je vázán rozhodnutím soudu a výklady, povinna tyto informace zveřejnit.

Systém informací o životním prostředí podle veřejného práva (öffentliches Recht) sestává z jedné informací o životním prostředí (spolkový zákon – bundes-umweltinformationsgesetz UIG) a devět regionální environmentální informační akty (landes-umweltinformationsgesetze – l-uigs) týkající se žádostí o informace o životním prostředí v rámci legislativních pravomocí devíti rakouských spolkových zemí (ochrana přírody).

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Je třeba poznamenat, že Rakousko neposkytlo do jednoho právního předpisu v oblasti práva životního prostředí, ani individuální příslušný orgán je odpovědný za řízení v oblasti práva životního prostředí. Rakouské právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí lze najít v několika právních aktech v oblasti občanského práva (zejména tzv. „environmentální soukromého práva), trestní právo a – ve většině případů – správní právo (například řízení vodního zákona – wasserrechtsgesetz – wrg, nakládání s odpady (Abfallwirtschaftsgesetz _awg aktu, zákoník práce a průmyslu (Gewerbeordnung) – GewO atd.). Nejvýznamnější podíl rakouských ustanovení o ochraně životního prostředí existuje v oblasti správního práva. V rakouském správním právu je součástí veřejného práva (öffentliches Recht“), kterými se řídí vztahy mezi jednotlivci (občané, podniky) a státem. Je třeba zdůraznit, že Rakouská republika je federálním státem. To znamená, že právní předpisy a provádění zákonů jsou rozděleny mezi federální vládou devíti spolkových zemí („Länder“) podle jejich příslušných přidělených pravomocí. Rakouského spolkového ústavního zákona (B-VG) upravuje legislativní a výkonné pravomoci udělené spolkovou vládou na jedné straně spolkových zemí na straně druhé. Pokud odvětvové právní předpisy obsahují zvláštní ustanovení týkající se správního řízení, obecný zákon o správním řízení (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz – AVG) platí pro provádění těchto právních předpisů.

Postupy týkající se občanského a správního práva jsou odděleny. Oba systémy fungovat samostatně. Nicméně jejich opravné prostředky doplňují a vzájemně se podporovat. Pokud jde o environmentální soukromého práva, rakouského všeobecného občanského zákoníku (ABGB) stanoví soubor obecných a zvláštních pravidel. Obecně každý, kdo je či obavy za ohrožené znečištěním, má právo podat žalobu proti znečišťovatel, podat žalobu na zdržení se jednání. Zejména články 364 a násl. rakouského všeobecného občanského zákoníku (ABGB) umožňují, aby sousední země podat stížnost týkající se ochrany proti nepřípustné imisí pocházející ze sousedních pozemků Dále sousedy jsou oprávněni zakázat převyšujícím určitou úroveň imisí. V této souvislosti imisí, které mají přímý nebo nepřímý dopad z jednoho majetku (např. odpadní vody, vůně, hluku, světla a záření) jsou považovány za přípustné.

Vedle obecného pojmu neigbours“ práva v občanském zákoníku a možnost podat žalobu na tomto základě sousedů a jejich přiznána práva jako účastníci řízení jsou často výslovně součástí samostatného správního prostředí právními předpisy (např.. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s odpady, průmyslové kód).

Prvostupňových správních rozhodnutí nelze přímo. Nicméně v některých případech, aby nezávislé správní soudy (údaj Verwaltungssenate) nainstalovaná druhého stupně jsou stanoveny v právních předpisech.

Správní opravné prostředky musí být vyčerpána před strany mohou napadnout rozhodnutí správním soudem nebo Ústavním soudem podáním stížnosti (mimořádná opatření).

Správní soud nejen cassational soud je oprávněn přezkoumat hmotněprávní nebo procesní zákonnost správních rozhodnutí o vyšetřovací vazbě v příslušných případech orgán, který rozhodnutí učinil, může zahájit nové řízení a přijmout rozhodnutí vhodný, ale je rovněž příslušný rozhodovat ve věci samé z těchto případů (SEC. 42 odst. 1 a 3a správní soud).

Významným právním nástrojem, který zahrnuje širokou škálu činností, které mají význam z hlediska zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz) UVP-G 2000). Stanoví své vlastní procesní pravidla týkající se vlivů na životní prostředí jak soukromých, tak veřejných projektů, které musejí být podrobeny zvláštnímu posouzení vlivů na životní prostředí (EIA).

Všechny strany řízení o posuzování vlivů na životní prostředí, mají právo podat opravný prostředek proti konečnému rozhodnutí EIA. Kromě projektu žalobkyně tyto osoby mohou být stranami postupů posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) sec.19 aktu:

 • Sousední země
 • Veřejný ochránce práv pro životní prostředí
 • Spolupracující orgány
 • Skupiny občanů
 • Ekologických organizací
 • Orgán pro vodohospodářské plánování
 • Smluvní strany stanoví příslušná správní ustanovení

Konečné posouzení vlivů na životní prostředí povolení mohou být přezkoumána nezávislým environmentální senátu (Unabhängiger Umweltsenat) ve druhém stupni (SEC. 40 zákona EIA), který je příslušný pro přezkum rozhodnutí v prvním stupni v každém směru nejméně ústavního či správního soudu. Pouze ústavní soud nebo správní soud může přezkoumat posouzení vlivů na životní prostředí povolení uděleném spolkovým ministrem dopravy, inovace a technologie. Odvolání proti rozhodnutí EIA musejí být podány ve lhůtě čtyř týdnů. Rozhodnutí nezávislého environmentální senátu mohou být důkazem nebo cassatory. Odvolání nemá odkladný účinek. (Sec. 64 obecný zákon o správním řízení). Dokazování provádí soud dokazování (okamžitě) – tedy ústní slyšení lze provést, pokud se senát na životní prostředí považuje za nezbytné nebo jiný účastník řízení požaduje. V zásadě jsou slyšení mají proběhnout za zapojení veřejnosti.

Poslední změna zákona EIA v roce 2012 další opravný prostředek byl stanoven pro organizace zabývající se ochranou životního prostředí, které jsou nyní právo podat žádost pro přezkum rozhodnutí týkající se toho, zda posouzení vlivů na životní prostředí musí být provedeno s ohledem na konkrétní projekt, či nikoliv.

Týkající se zjišťovacího řízení o spolkových komunikacích a vysokorychlostní železniční tratě vydal Spolkový ministr dopravy, inovací a technologie, nezávislý environmentální senátu, nejedná jako odvolací orgán. Stížnost proti těmto rozhodnutím se lze odvolat se správním soudem navrhovatel/navrhovatelka záměru, spolupracující orgán, ombudsman pro životní prostředí a příslušná obec.

Správní stížnost musí být podána písemně advokátem do šesti týdnů od přijetí konečného rozhodnutí. Nemá odkladný účinek, avšak Soudní dvůr nemůže vyhovět, neboť nejsou-li předmětné veřejné zájmy a pokud je to nezbytné k zabránění k nepřiměřenému znevýhodnění pro žadatele. Proti rozhodnutí správního soudu je možné podat cassatory nebo rozhodnutí na základě skutkové podstaty případu (SEC. 42 odst. 1 a 3a správní soud).

Jako obecné pravidlo platí, že zdržovací žaloba se rakouského řízení v oblasti životního prostředí – Stejně tak v postupech posuzování vlivů na životní prostředí. Stávající povolení nebo odvolacího řízení bránit zahájení projektu.

Výjimky jsou řízení EIA týkající se silniční a železniční vysokorychlostní tratě – jako spolkový ministr dopravy, inovací a technologií má pravomoc v prvním stupni, odvolacího orgánu je správním soudem, tak před správním soudem, neměla odkladný účinek. Projekt může být zahájen v důsledku řízení před správním soudem. Toto se neuplatní, pokud je správní soud výslovně přiznává odkladný účinek v rámci odvolacího řízení.

Co se týče průmyslových činností v rámci integrované prevence a omezování znečištění ve dvou různých fázích odvolání je možné změnit postupy IPPC:

 • Pokud zařízení IPPC splňuje podmínky pro provádění posuzování vlivů na životní prostředí odvolání může senát na životní prostředí ve druhém stupni.
 • Konečné povolení IPPC – nepodléhají povolení EIA – může být přezkoumán příslušnými nezávislý správní senát – které se zařazuje podobný organizační kvality senátu na životní prostředí.
 • Kromě toho správní nebo ústavní soud může řešit mimořádné opravné prostředky.

V zásadě povolení IPPC musí být zpřístupněny veřejnosti, který musí mít možnost vyjádřit své stanovisko před správním orgánem připouští průmyslové licence.

Některé připsaných vnitrostátních nebo mezinárodních organizací na ochranu životního prostředí se aktivní legitimace v rámci licenčních řízení IPPC (SEK. 356b Kód obchodu a průmyslu (Gewerbeordnung)

Nezávislý správní senát Tribunal) na životní prostředí jsou oprávněny přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost rozhodnutí a ověřit IPPC materiální a technické zjištění a výpočty, jakož IPPC dokumentaci.

Rozhodnutí Stálého do směrnice IPPC:

 • Chránit práva strany IPPC postupy a dále odvolacího řízení sousedy plánované zařízení v zásadě musí své námitky proti záměru, a nejpozději při ústním slyšení – jinak by jejich práva. Předmět své námitky musí být porušení subjektivního práva.
 • Strana práv výše uvedených organizací na ochranu životního prostředí, pokud nebudou bránit v tom, aby své písemné námitky ve lhůtě šesti týdnů ode dne zveřejnění této žádosti.

V podstatě do zahájení odvolacího řízení brání zahájení v prvním stupni schváleného projektu (odkladného účinku odvolání).

Avšak v rámci povolení IPPC, řízení správní orgán je za určitých podmínek (v případě předběžného řízení bude mít dlouhodobá povolení je předvídatelné) oprávněny přijmout provozní licence před přijetím konečného povolení vstoupí v platnost (SEC. 354 obchodní a průmyslový). V rámci tohoto odvolacího řízení končí před schválením rozhodnutí o odvolání.

Pokud správní soud zruší povolení podle směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC zařízení může provozovat až jeden rok po rozhodnutí správního soudu (SEC. 359c Kód obchodu a průmyslu). Toto se neuplatní, pokud je správní soud odkladný účinek v rámci odvolacího řízení.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

V Rakousku obecný režim občanskoprávní odpovědnosti za životní prostředí zatím neexistuje. Kromě již výše uvedené

a) neighbourly imisní kontrolu a odpovědnost (SEC. 364 a 364A občanského zákoníku) se rovněž u civilních soudů,

b) občanské odpovědnosti za zavinění (§ 1293 a násl. občanského zákoníku), k nimž došlo při civilním soudům,

c) zvláštní právní předpisy v oblasti životního prostředí (např. voda, lesním zákonem), občanskoprávními soudy mají být zmíněny.

Ad a)

Podle pravidel týkajících se občanskoprávní odpovědnosti – Povinnost nahradit škodu požaduje zavinění na straně znečišťovatel. Jednání nebo opomenutí, musí být protiprávní a musí být příčinná v souvislosti se škodami; Tvrzení v těchto postupech se pohybuje nad fyzické navrácení nebo není-li to možné náhrady škody;

Ad b)

Pro kontrolu odpovědnosti imise žádné zaviněné jednání, vyžaduje se nárok na trvalý zdržovací žaloba a platba náhrady – výjimka států SEC. 364a rakouského občanského zákoníku, protože zdržovací žaloby je, pokud je důsledkem této poruchy zařízení schváleny správním orgánem. V takovém případě se musí snášet dopady (i když má nárok na kompenzaci)

Ad c)

Ustanovení o odpovědnosti v oblasti právních předpisů na ochranu životního prostředí byly konkrétní, takže pokud možno v souvislosti se režim občanskoprávní odpovědnosti. To platí absolutní odpovědnosti bez ohledu vině a svou činnost přesouvá důkazní břemeno ve prospěch žalobce v rámci řízení.

V souladu s rakouským odpovědnost veřejných orgánů, nároky vůči státní orgány zodpovědné za protiprávní jednání svých orgánů v rámci jejich povinností může být podána u příslušného krajského soudu (odpovědnost veřejných orgánů“). V otázkách životního prostředí, například zaviněné protiprávní poskytnutí informací o životním prostředí by mohla být uvedena zde.

Dotčená strana může požadovat finanční náhradu škody (SEC. 1 AHG).

Pokud jsou navíc státy neuplatňují právo EU náležitým způsobem je možné uplatnit odpovědnost státu u příslušného regionálního soudu. Chce-li rakouský zákonodárce za „škod“ napáchaných (například pozdní provádění právních předpisů EU), má být podána stížnost k ústavnímu soudu.

Režim odpovědnosti za životní prostředí podle veřejného práva obsahuje jednu federální zákon o odpovědnosti za životní prostředí (b-uhg) a devět Regionální předpisy o odpovědnosti za životní prostředí (l-uhg).

V souladu s rakouskými právními předpisy o odpovědnosti za místně příslušný okresní správní orgány (Bezirksverwaltungsbehörde) má pravomoc rozhodovat ve věcech odpovědnosti za ochranu životního prostředí.

Environmentální stížnosti (SEC. 11 zákona o odpovědnosti za životní prostředí – - – bundes-umwelthaftungsgesetz b-uhg) lze podat pouze fyzické nebo právnické osoby, jejichž práva byla porušena, došlo k ekologické újmě nebo sdružení na ochranu životního prostředí a veřejného ochránce práv pro životní prostředí. Tyto osoby mohou přímo písemnou žádost pro obnovu příslušnému krajskému úřadu. Žadatel může prokázat své tvrzení tím, že poskytuje příslušné informace nebo důkazy o odpovědnosti za životní prostředí (Sec.11/3).

Tím, že se environmentální stížnost nebo předkládají prohlášení do dvou týdnů po oznámení škod na životním prostředí úřadu osoby uvedené v dokumentu SEK. 11 (1) Spolkový zákon o odpovědnosti za životní prostředí mají – kromě subjektu – Aktivní legitimace ve správním řízení sanace.

Rozhodnutí přijímaná správní orgán podle zákona o odpovědnosti za životní prostředí mohou být napadeny příslušnými místními nezávislý správní senát účastníků – například rozhodnutí, které správní orgán odepřeno právo podat stížnost v oblasti životního prostředí.

Nezávislý správní senát je oprávněn přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost rozhodnutí o odpovědnosti za životní prostředí. Pokud tento orgán není důkazem rozhodnutí může provést postup taking-evidence a je oprávněn přezkoumat materiální, technické poznatky atd.

Správní a ústavní soud měl přístup pokud navrhovatelky subjektivní práva byla porušena tím, nezávislému správnímu soudu při rozhodování. Spolkový ministr zemědělství a lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství má právo podat oficiální stížnost se správním soudem, pokud jde náhradu nákladů řízení.

Veřejný ochránce práv pro životní prostředí a ekologické organizace nemají přístup správního soudu environmentálních závazků.

Proces obrátit se na soud za účelem prosazování odpovědnosti za životní prostředí:

 • Osoba, která je smluvní stranou (jeho subjektivní práva byla poškozena) výše uvedeného řízení se správní orgán.
 • Písemná žádost správní revizní skupina musí být podána orgánu prvního stupně.
 • Odvolání musí být podáno ve lhůtě dvou týdnů poté, co bylo přijato rozhodnutí v prvním stupni.
 • Důvody kasačního opravného prostředku je třeba vysvětlit a popsat opatření potřebná jasná. Rozhodnutí, proti němuž je kasační opravný prostředek podán, musí být uveden.
 • Správní soud měli přístup mimořádný opravný prostředek.
 • Stížnost musí být podána
 • Stížnost musí být podána ve lhůtě šesti týdnů ode dne přijetí rozhodnutí soudu poslední instance

Stížnost musí být podána prostřednictvím pověřeného zástupce

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Jiné prostředky:

 • Poslání obecného veřejných ochránců lidských práv je kontrolovat činnost správních orgánů.
 • Ombudsman může jednat z vlastního podnětu nebo na základě stížnosti někým subjektivně týká nesprávného úředního postupu:
 • Veřejný ochránce práv může stanovit obecná doporučení pro správní orgán.
 • Obecný veřejný ochránce práv poskytuje Evropskému parlamentu výroční zprávu o své činnosti.
 • Obecný veřejný ochránce práv oprávněn podat žalobu proti správním řádem podat stížnost u ústavního soudu (články 139 až 148e umění ústavního zákona).

Veřejný ochránce práv pro životní prostředí může mít práva v oblasti životního prostředí správních postupů, zejména během postupů zachování životního prostředí. Kromě toho mají strany práva nebo EIA postupů nakládání s odpady.

 • Jejich úkolem je požadovat dodržování cíle v oblasti životního prostředí. Jsou formální/úřední účastníkem řízení (formalpartei).
 • Jako strany ve výše zmíněných postupů v oblasti životního prostředí jsou příslušné tyto správní rozhodnutí napadnout.
 • V zásadě nemají právo podávat stížnosti se správními soudy, jelikož nemají svůj status subjektivní právo. V některých případech byly legálně přiznáno právo podat stížnost (například v rámci postupů posuzování vlivů na životní prostředí, nakládání s odpady)
 • Nemají právo na přístup správního soudu řízení o odpovědnosti za životní prostředí.
 • Pokud mají status strany formálně nemají pravomoc podávat stížnosti k Ústavnímu soudu.

Státní zástupce je odpovědný za veřejnou žalobu v trestním řízení. Žadatel vede šetření v rámci tohoto řízení. Je vázán pokyny svého správního orgánu dozoru. Tyto pravomoci nejsou v rámci trestního řízení v záležitostech životního prostředí.

Ani rakouské, ani správní sankce trestní zákoník (Verwaltungsstrafgesetz) předpokládá soukromé trestní stíhání ve věcech životního prostředí. Nicméně každý, kdo má podezření, trestné činy spáchané může to oznámit příslušným donucovacím orgánům.

Správní orgány jsou pod vedením a dohledem nejvyšší správní orgány řídit jeho pokyny. Nejvyšší správní soud vyřizuje soudní kontroly. V některých případech je příslušný spolkový ministr je oprávněn podat stížnost (amtsbeschwerde) se správní soud údajně protiprávního správního rozhodnutí. Veřejný ochránce práv se může obrátit a je způsobilá vyhovět vhodná správní opatření nebo opomenutí.

Dále je úřední a odpovědnosti státu (V/2) oznámení o námitkách týkající se pohledávek vůči státním orgánům za nelegální, protiprávní činnost jejich orgánů.

Prokurátor pro problematiku korupce je příslušný v oblasti korupce.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Musí prokázat oprávněný zájem stanoveno zákonem

Strany práva, pokud nejednají ve stanovené lhůtě

Musí prokázat oprávněný zájem, který stanoví zákon.

Pokud žádná práva na jejich straně práva vyloučeno v rámci správního řízení (soudu prvního stupně)

Stížnost správní a ústavní soud

Nevládní organizace

Nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud splňují určité podmínky

stanoví zákon – akreditace

(např. v oblasti řízení o posuzování vlivů na životní prostředí)

Musí prokázat, že existuje veřejný zájem

Strany práva, pokud nejednají ve stanovené lhůtě

Právní postavení prostřednictvím zastoupení zájmů veřejnosti.

Pokud nejsou jejich smluvní práva vyloučeno v průběhu správního řízení (soudu prvního stupně)

Nemají právo podat žalobu na správní nebo ústavní soud (s výjimkou některých případů) EIA

Ostatní právnické osoby

Obec a ostatních dotčených obcí

Požadavek na dodržování právních předpisů, tak veřejného zájmu (jako subjektivního práva)

Hostitelské obce nebo jiných dotčených obcí mají právo podat stížnost příslušnému správnímu soudu

Skupiny ad hoc

Skupinám občanů, musí splňovat určité normy,

(počet osob, bydliště atd.)

Musí prokázat oprávněný zájem stanoveno zákonem

Strany práva, pokud nejednají ve stanovené lhůtě

Aktivní legitimace v řízeních před správním soudem a ústavním zajištěna, neboť tyto skupiny mohou prokázat subjektivní právo.

zahraniční nevládní organizace

Projekty s mezinárodními referenčními

Stát zahraniční nevládní organizace sídlo, musí být oznámené Rakouskem v rámci projektu.

Projekt a jeho možné účinky musí být kryty nevládní organizace rozsahu činnosti.

(sp. Přijetí rakouskými nevládní organizace)

Potenciální strany v rámci jejich domovské země

KP. Nahoře: Přijetí rakouskými nevládní organizace

Jiné [1]#_ftn1

Veřejný ochránce životního prostředí

Jedná v zájmu souladu s environmentálními právními předpisy (formální)

Žádná překážka straně práva

Je oprávněn podat stížnost příslušnému správnímu soudu.

(1) Ekologické nevládní organizace mají aktivní legitimaci pouze v rámci řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, povolení IPPC, řízení, obnova životního prostředí řízení (umweltsanierungsverfahren). Při řízení EIA mají nárok na přístup správního soudu. Screeningové postupy posuzování vlivů na životní prostředí a v případě, orgán rozhodl, že projekt nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, která je právně uznávaná environmentální organizace má právo podat žádost pro přezkum dodržování povinnosti EIA environmentální senátu.

(2) Skupinám občanů mají aktivní legitimaci pouze řízení EIA – další odvětvové právní předpisy nestanoví žádná strana práv skupinám občanů.

(3) Rakouský právní rámec nestanoví možnost actio popularis.

(4) Obecný veřejný ochránce práv aktivně legitimována v řízení proti správním předpisům ústavním soudem (články 139 až 148e umění ústavního zákona).

(5) Právní postavení je svěřeno veřejnému ochránci práv pro životní prostředí,

 • Řízení ochrany přírody, upraveny regionálními zákony (landesgesetze)
 • v některých řízeních, která jsou upraveny spolkovým zákonem (Bundesgesetz) – Řízení EIA podle Waste Management Act nebo environmentální obnova řízení

Mají aktivní legitimaci v řízeních na správní soud při posuzování otázky spojené s nakládáním s odpady.

(6) Soukromý žalobce právní postavení nebo správní sankce v rámci trestního řízení, stanoví-li tak vnitrostátní právní úpravu.

(7) Pro vodohospodářské plánování stálého orgánu v rámci postupů posuzování vlivů na životní prostředí. Chrání zájmy vodohospodářského (formální). Strana nemůže bránit svá práva, je oprávněna se obrátit na správní soud.

V podstatě, posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC pravidla jsou výjimečné alespoň týkající se právního postavení nevládních organizací. Obecný zákon o správním řízení stanoví obecné pravidlo týkající se aktivní legitimace. Strany jsou vázány na legitimní zájmy týkající se dané věci. Z uvedených legitimních zájmů či subjektivních práv, která jsou uvedena v rámci odvětvových právních předpisů. V záležitostech životního prostředí v zásadě „sousedé“ však mají právní postavení – Pojem „sousedem“ se vykládá různě podle příslušných právních předpisů.

VIII. Právní zastoupení

Advokát, který vystupuje jako právního zástupce v soudním věcech. Za tímto účelem poskytují právní poradenství a právní zastupování klientů v soudních nebo správních řízeních. Zastoupení advokátem je možná ve všech řízeních před soudy nebo správními orgány. V průběhu trestního řízení, advokát, který vystupuje jako ochránce. V občanskoprávním řízení před krajskými soudy a nejvyšší soud zastoupení advokátem není povinné.

Právním zástupcem není povinné v rámci správních postupů v oblasti životního prostředí – všeobecný zákon o správním řízení stanoví pouze možnost svobodně určit právní zastoupení (zastoupení).

V řízení u správních a ústavního soudu právním zástupcem povinné ve všech věcech.

Rakouská advokátní komory poskytují informace o registrovaných advokátů podle regionů a oblasti činnosti [2].#_ftn2

V Rakousku se právníci obvykle specializovat na určité právní oblasti, v oblasti životního prostředí a jiných advokáty existují v celé zemi.

IX. Důkazy

Smluvní strany mohou zahájit správní řízení týkající se návštěvy této lokality, kterou soud může předložit znaleckých posudků nebo požadovat jmenování vnitropodnikového odborníka. Mohou být také soukromé nebo veřejné záznamy nebo svědectví.

Volné hodnocení důkazů (Freie beweiswürdigung) je základním principem důkazy postupy. Orgán nebo soud ze svého vlastního přesvědčení posoudit, zda skutečnosti je nutno považovat za vydané, či nikoli. Orgán nebo soud tedy musí uplatňovat právní předpisy obecně považována za empirické (jako přírodní vědy nebo psychologické atd.). Zejména každý druh výše uvedené důkazy musí být zacházeno stejně – záleží na tom, jeho obsahu přesvědčit.

Jedinou výjimkou jsou důkazy – Veřejné záznamy se zakládají úplnou dokumentaci ohledně správnosti jejich obsahu.

Strany mohou zavést nové důkazy v prvním stupni správního řízení v druhém stupni řízení. Mají právo poskytovat informace o všech příslušných aspektech sporu a jsou oprávněny požadovat předložení důkazů (SEC. 43/4 zákona o obecném správním řízení). Kontrolní úřad je oprávněn žádost zamítnout, pokud ji hodnotí jako relevantní pro tento případ.

Základním pravidlem (v rámci důkazního řízení ochrany životního prostředí a celkového ve správním řízení) je vyjádřením státy povinnost vyhledat všechny relevantní skutečnosti týkající se určitého případu (offizialmaxime). Ano, je příslušný orgán povinen provést důkazy řízení z vlastního podnětu. Toto pravidlo se použije rovněž nezávislými soudy jednající jako „court-like“ orgánů ve správních řízeních.

Důkazní řízení před občanskoprávními soudy, které se řídí zásadou (dispositionsgrundsatz). To znamená, že si je v podstatě pro obě strany, aby zahájily proces ukončit nebo změnit předmět řízení, které zahájily.

Využití odborných posudků je přijat, jestliže je to naprosto nezbytné v rámci řízení:

 • To je případ, kdy právní předpisy stanoví znaleckého posudku, nebo
 • Pokud řešení otázky decision-relevant závisí odborné znalosti Kontrolní úřad nemá

Vyžádá-li se znalecký posudek, je nezbytné pro rozhodnutí, Kontrolní úřad má především na přístup k úředním odborníky (které, narozdíl od fondů investujících odborníci jsou jmenováni doživotně správními orgány).

Odborné stanovisko není závazné pro orgány z důvodu zásady volného hodnocení důkazů. Úřad může kontrolovat stanovisko týkající se přesnosti, průkaznosti nebo úplnosti. Pokud příslušný orgán není přesvědčen, kvalitu stanoviska druhého znalce musí být vyvinuto.

Žaloby na zdržení se jednání.

Kasační opravný prostředek se nezávislý správní senát má odkladný účinek, zatímco se správní soud v zásadě nemá odkladný účinek, ledaže odkladný účinek výslovně připustila.

Odkladný účinek žaloby je vyloučen, pokud okamžitý výkon správních rozhodnutí

 • splňuje zájem účastníka řízení, nebo
 • splňuje veřejné zájmy, protože bezprostředního nebezpečí (SEC. 64 bod 2 zákona o obecném správním řízení). Nicméně existence veřejného zájmu není jediným případem, kdy existence bezprostředního nebezpečí je vzít v úvahu.

Orgán by měl provést zvážení zájmů (zájmu navrhovatelky ohledně právní ochrany nebo jiných veřejných či soukromých zájmech) s cílem přijmout rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku.

Především v rámci řízení v prvním stupni plánovaného projektu nelze dosáhnout, dokud nebude povolení uděleno.

Tím, že se zaručí odkladný účinek odvolání v rámci správního řízení (SEC. 64 obecný zákon o správním řízení) časové právní ochrana je poskytována. Kromě toho, pokud během soudního řízení (v tomto smyslu řízení nezávislé správní soudy) práva Společenství mohou být použity protiprávně, vyloučení odkladného účinku odvolání není možné. Soud musí přijmout prozatímní opatření, je-li to nezbytné – i v případě, že vnitrostátní právo nestanoví právně přikázaných úlev/předběžná opatření.

Rakouského občanského práva je jen několik málo ustanovení týkajících se životního prostředí. Kontrola imise poskytuje sekretariát. 364 a 364a rakouského občanského zákoníku (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, dále jen „ABGB“). Právní postavení je údajně „sousedé“ – souseda je definováno jako všechny osoby žijící v oblastech zasažených imisemi nebo zařízení. Mají nárok na trvalý zdržovací žaloba a platba náhrady škody, pokud je provoz zařízení se vztahuje správní povolení, soused tolerovat imisí, které vyrábí zařízení (i když má nárok na náhradu škody). Pouze v případě, že se imisí vypracované schválené zařízení ohrozit život nebo zdraví [...] sousedů lze stanovit další omezení.

Kromě toho předběžné opatření je zajištěna proti aktům nebo nečinnosti v rámci občanskoprávního řízení pro imise, a sice žádost ohledně opomenutí podána a toto tvrzení musí být odškodněn. Kromě toho je žadatel oprávněn podat žalobu – trespass v průběhu kontrolních řízení imise, která se vyznačuje velmi krátké délky řízení.

Činnosti trespass:

 • Stížnost musí být podána do 30 dnů po nástupu trespass.
 • V průběhu jednání, pouhé držení, rušení (například neoprávněný přístup) bude projednán.
 • Konečné rozhodnutí obsahuje příkaz nebo zákaz a případně zachování opatření nařízena.
 • Rozhodnutí může být vykonáno před nabytím platnosti.

V rámci řízení o kontrole imise soused náleží stálé zdržovací žaloba a platba náhrady. Podmínky pro vyžadování žalobu na zdržení se imisí, přesahují obvyklou místní úroveň, čímž se snižuje využívání majetku podstatně sousedů.

Výjimku států SEC. 364a rakouského občanského zákoníku, protože zdržovací žaloby je, pokud je důsledkem této poruchy zařízení schváleny správním orgánem. V takovém případě se musí snášet dopady (i když má nárok na náhradu škody). Předpokladem pro někoho, kdo se chce dovolávat SEC. 364a občanského zákoníku je, aby se účastnila předcházející správní postup týkající se povolení pro zařízení nebo zařízení.

Předběžný příkaz se vydává pouze na vyžádání. Odpovědný za vydání předběžného opatření je soud v původním řízení, pokud se koná. Podmínky pro nařízení předběžného opatření je, že látka nebo předmět, který je postup týkající se ohrožených a vysoce protizávazku odškodnění je. Požadavek předběžného opatření směřuje na opatření na zachování skutečný stav to žádná uskuteční.

V rámci řízení na základě žaloby na zdržení se jednání, jehož účelem rozsudkem (–), a natrvalo unterlassungsurteil odvolání je třeba podat u krajského soudu.

V předběžném řízení o soudním příkazu – dva opravné prostředky bez odkladného účinku – existují:

 • Antinomie Widerspruch (se)
 • Opravný prostředek (rekurz) (využití)

Při řízení trespass občanské procesní právo se použije. Odvolání může být podáno ve lhůtě čtyř týdnů u krajského soudu. Není možné další opravný prostředek (třetí stupeň).

Trvalý příkaz sama mohla být napadena (odvolání) u příslušného regionálního soudu.

XI. Náklady

V oblasti správních řízení je pro každou kategorii nákladů bez návrhu. Tento výčet je vcelku vyčerpávající. Kategorie nákladů, nejsou uvedena rakouské daňové úpravy (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Toto nařízení stanoví environmentální příslušné kategorie nákladů, např.:

 • Vody povolení
 • Průmyslu a obchodu
 • Elektřina
 • Otázky související parních kotlů
 • Železniční otázky

Kromě toho ustanovení daňového zákona (Gebührengesetz) platí pro psaná díla a úředním jednáním svých správních orgánů, tak i nařízení Komise (2007) kommissionsgebührenverordnung poplatky platné v den jednání správního orgánu mimo své kanceláře.

 • Soudní poplatky za občanskoprávní řízení závisí na hodnotě sporu rakouské soudní poplatky (gerichtsgebührengesetz – GGG) stanoví poplatky, lze uvést několik příkladů:

Hodnota sporu

Soudní poplatky

Poplatek za odvolání

700, – EUR

58, – EUR

37, – EUR

7.000, – EUR

285, – EUR

518, – EUR

70.000, – EUR

1,322 EUR

1.945, – EUR

Informačních systémů 32 rakouských soudních poplatků (ggg)

 • Poplatek za podání odvolání s nezávislým environmentální senátu je 14,30 EUR.
 • Poplatek za podání odvolání je nezávislý správní senát

a) 14,30 EUR pro správní oblast životního prostředí

b) 20 % uložené sankce správních sankcí.

 • Poplatek za podání odvolání v rámci správního soudu je 240,00 EUR.
 • Poplatek za podání odvolání k ústavnímu soudu je 240,00 EUR

Poplatky odborníkům podléhají značným fluktuacím v závislosti na každém jednotlivém případě:

Náklady na posudek pro hodnocení velkých projektů v různých oblastech (například projekt s amplitudou 10 arů nebo dopravní infrastruktury nejméně 10 km) bez detailní výzkum na místě lze odhadnout takto:

Znečištění ovzduší:

15.000 — 40.000, – EUR

Hluk:

20.000 50.000 – – – (pro projekty v oblasti dopravy)

10.000 — 40.000 (pro ostatní velké projekty)

Rostliny, živočichy, přírodní stanoviště:

25.000 50.000 – – – (pro projekty v oblasti dopravy)

10.000 30.000 – – – Ostatní (pro velké projekty)

Náklady na právní pomoc v zásadě vždy závisí na době trvání a složitosti příslušných řízení. Aby tyto odhady se vztahují, a proto nemohou být zobecněny:

a) prvního stupně postupu posuzování vlivů na životní prostředí:

Advokáti poplatek za vypracování prohlášení a účastnit se ústního slyšení byla 2,500 EUR.

Ve druhém stupni u nezávislého environmentální senátu:

Pro podání opravného prostředku, a dva další písemná podání písemného prohlášení – 4,130 EUR.

b) eia v prvním stupni řízení na vnitrostátní dálnice:

Pro napadení nařízení – 5,400 EUR.

Řízení správního soudu:

Pro podání stížnosti proti rozhodnutí soudu druhého stupně – 5,000 EUR.

Náklady na předběžné opatření v občanských řízeních se vypočítají podle poplatků – občanskoprávní ustanovení rakouského zákona. Poplatky závisí na hodnotě sporu:

Hodnota sporu

Soudní poplatky

700, – EUR

28, – EUR

7.000, – EUR

142,50 EUR

70.000, – EUR

661, – EUR

Informačních systémů 32 rakouských soudních poplatků (ggg)

Rakouský zákon o výkonu rozhodnutí vyžaduje protizávazku odškodnění v rámci řízení o předběžném opatření (SEC. 390 – Exekutionsordnung EO)

Protizávazku se k náhradě škody za určitých okolností v rámci správních sankcí pro pachatele.

Pro správní postupy (včetně postupů posuzování vlivů na životní prostředí, tak i zprávu odvolacího řízení u nezávislého environmentální Senátu) zákona o obecném správním postupu obsahuje ustanovení ohledně nákladů, které nese vyplacení. V zásadě má každá strana ponese vlastní náklady (například stanoviska odborníků). Peněžní výdaje úřadu (které jsou výdaje vzniklé v konkrétním řízení, které přesahují běžné správní výdaje Úřadu, například poplatky za neoficiální znaleckých posudků) hradí žadatel projektu.

Pravidla pro úhradu nákladů platnými postupy správní nebo ústavní soud, tzv. „kdo prohrál, platí“: Náklady nese poražená strana, která měla úspěch.

Žádosti o informace o životním prostředí jsou osvobozeny od kolkovného a poplatků, a tudíž osvobodí od poplatků (SEC. 16 Informace o životním prostředí (Umweltinformationsgesetz (zákon UIG a SEK. Bod 5 14 6 tarifpost Eingaben (23) daňového zákona (Gebührengesetz)).

XII. Mechanismy finanční pomoci

Právní pomoc je podle občanského práva procesního.

Před správní a ústavní soud:

Pokud je nízký příjem a nízká úroveň nachází v obtížné finanční situaci, je možné požádat o právní pomoc. Část právní pomoci může být rovněž dočasné výjimky procesních nákladů. Právní pomoc se musí uplatnit podáním stížnosti nejpozději.

V zásadě žádost o právní pomoc v rámci správních postupů není možné:

Řízení EIA:

Zabránit tomu, aby veřejný ochránce práv pro životní prostředí není schopen účastnit se řízení, nebo zahájit posuzování vlivů na životní prostředí v důsledku vysokých nákladů (například vysoký pokladní výdaje – SEK. 76 obecný zákon o správním řízení) jsou výslovně osvobozeny od povinnosti nahradit hotovostní výdaje (SEC. 3 zákona EIA).

V Rakousku „a BIV – grün-alternativer Verein zur podpora von bürgerinnen-initiativen“ (zelená alternativa pro podporu skupinám občanů) podporuje občanské iniciativy finančně environmentální postupy.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Je ökobüro je pouze rakouská nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí nebo veřejného zájmu environmentální advokátní kancelář organizace, která poskytuje právní poradenství v otázkách životního prostředí:

 • Environmentální právníci mohou poskytovat poradenství osobám legálně, ale neuvádějí právní
 • zastoupení v rámci environmentálního řízení.

Nejsou stanoveny žádné podmínky pro přístup k právnímu poradenství – každý jednotlivec může mít přístup nevládních organizací veřejného ochránce životního prostředí.

Veřejný ochránce práv pro životní prostředí poskytuje bezplatné poradenství v otázkách environmentální otázka, která se v podstatě jedná jako orgán sleduje soulad cílů v oblasti životního prostředí v rámci environmentálního řízení.

Bezplatná právní pomoc je zaručena pouze v rámci občanskoprávních a trestních řízeních (verfahrenshilfe), jakož i v řízení u správního a ústavního soudu. Kromě toho v záležitostech životního prostředí, právní pomoc může být požadována.

Veřejný ochránce práv se zabývá případy sledování životního prostředí a dodržování cílů v oblasti životního prostředí v rámci environmentálního řízení.

XIII. Včasnost

Správní orgány povinny rozhodovat o žádostech a odvolání bez zbytečného prodlení a musí vydat rozhodnutí do šesti měsíců od podání žádosti nebo odvolání (SP. Informačních systémů 73 zákona o obecném správním řízení, s.. 27 Bod 1 správního soudu; nedodržení povinnosti rozhodnout mohou vést ke vznášení nároků na základě odpovědnosti veřejných orgánů“ (Amtshaftungsgesetz) – skupina ad hoc. Avšak lhůty může být regulována odlišně v příslušných odvětvových právních předpisech.

 • Pokud správní orgán dosud nerozhodla po šesti měsících, je účastník řízení může podat žádost (devoluce) devolutionsantrag následujícímu stupni orgánu. Tento orgán musí učinit rozhodnutí bez zbytečného odkladu a nejpozději do konce šestiměsíční lhůta pro rozhodnutí.
 • Pokud některá strana vyzvala nejvyšším správním orgánem v rámci správního řízení (o odvolání nebo v rámci decentralizace) a tento orgán nečiní rozhodnutí včas strana má právo podat stížnost selhání (säumnisbeschwerde) se správní soud. Správní soud stanoví lhůtu 3 měsíců pro odkládání orgánu učinit rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty na více než rozhodovací pravomoci (správní soud).

V zásadě výše uvedené lhůty jsou jejich platnost pro obecné administrativní řízení dceřiné společnosti (jestliže hmotné právo neliší podle zákona o obecném správním postupu) v oblasti životního prostředí:

 • V rámci některých postupů posuzování vlivů na životní prostředí i obecnou zásadu změní, Kontrolní úřad musí vydat rozhodnutí ve lhůtě devíti měsíců (SEC. 7/2 zákona EIA).
 • Lhůta pro provádění postupů posuzování vlivů na životní prostředí týkající se národních dálnic a vysokorychlostních železničních tratí je dvanáct měsíců (SEC. 24b/2 zákona EIA).
 • Screeningové postupy posuzování vlivů na životní prostředí je třeba uskutečnit do šesti týdnů (SEC. 3/7 zákona EIA) – státní dálnice nebo projekty vysokorychlostní železniční trať osm týdnů (SEC. 24/5 zákona EIA).
 • V rámci postupů posuzování vlivů na životní prostředí jsou strany povinny předkládat své odvolání ve lhůtě čtyř týdnů po správním rozhodnutí.

Typické zatížení:

 • V roce 2011 byla průměrná doba trvání běžných postupů posuzování vlivů na životní prostředí bylo sedmnáct měsíců.
 • V rámci zjednodušeného postupu EIA průměrná doba trvání je kratší než deset měsíců.
 • Průměrná délka trvání EIA v rámci zjišťovacího řízení byl o něco více než čtyři měsíce.
 • Průměrná délka řízení na životní prostředí senátu byla kratší než šest měsíců.

V občanskoprávním řízení, pokud by Soudní dvůr neměl činit rozhodnutí v přiměřené lhůtě (fristsetzungsantrag) – žádost může být podána opožděně court- tento soud má čtyři týdny na to, aby vydání rozsudku nebo jiného opatření požadovaných žalobkyní. V případě, že Soudní dvůr dosud nečinné po těchto čtyř týdnů, je žádost postoupena soudu vyššího stupně, který stanoví novou lhůtu pro Soud prvního stupně rozhodnout spor. Kromě těchto prostředků, jehož cílem bylo přinutit doručení rozhodnutí, že neexistují sankce vůči soudům zajistit pozdější rozhodnutí.

Kontrolní úřad musí v zásadě vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu a nejpozději do šesti měsíců od zahájení řízení (SEC. 73 obecný zákon o správním řízení). Ve správních řízeních postoupení žádosti stížnost selhání správního soudu jsou jedinými právně závazné lhůty nebo lhůt správní orgány jsou vázány.

XIV. Další otázky

Odvolání lze podat až po řízení v prvním stupni jsou finální stanovením formální rozhodnutí.

Je ökobüro poskytuje informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí – informační materiál týkající se aktivní legitimace a opravné prostředky ve správních řízeních, vysvětlení ze strany práva, procesní podmínky a obsah posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC postupy. Kromě toho informace o odpovědnosti za životní prostředí a environmentální informační řízení některých odvětvových právních předpisů na ochranu životního prostředí, jak podat Evropská občanská iniciativa atd.). Kromě toho důležité vazby na právní předpisy v oblasti životního prostředí a kontakty s příslušnými orgány jsou k dispozici na domovské stránce:

http://www.oekobuero.at/

Dále Spolková agentura ochrany životního prostředí poskytuje informace o přístupu k právní ochraně:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Spolkové ministerstvo zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodohospodářství poskytuje informace o účasti veřejnosti informace o životním prostředí, EIA a Aarhuská úmluva na těchto internetových stránkách:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Rakouský právní rámec v trestních a občanských věcech využít alternativního řešení sporu nebo upravené formuláře, nýbrž v rámci správního řízení tohoto nástroje hlavně nepoužívá.

Jedním odvětvím, v němž alternativní řešení sporů byla dostupná jsou posouzení vlivů na životní prostředí (SEC. 16/2 V UVP-G). Alternativní řešení sporů mohou být použity během pravidelné posouzení vlivů na životní prostředí – není možné zjednodušený postup posuzování vlivů na životní prostředí.

Mediace je skutečně využívány pro řešení konfliktů v Rakousku. Empirické šetření týkajících se praktických zkušeností v oblasti mediace v oblasti životního prostředí v Rakousku, mediační postupy se používají v záležitostech životního prostředí a aby tyto postupy může mít zcela produktivních výsledků.http://www.oegut.at/de/

Jak bylo uvedeno výše, rakouský zákon o posuzování vlivů na životní prostředí výslovně stanoví přerušení řízení EIA provést mediační řízení na žádost žalobkyně projektu (SEK. 16/2 eia-act)

XV. V postavení cizince

Pravidlo rovnosti je zakotvena ústavou této země. To znamená, že legislativní orgán nebude diskriminovat jeden občan jiného (články 7 B-VG). Kromě toho je Spolkový ústavní zákon o zákazu rasové diskriminace (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) neumožňuje diskriminaci mezi státními příslušníky. Rozlišuje pouze z důvodu rasy, barvy pleti, původu nebo národnostního či etnického původu je zakázána. Přesto řídící nebo správní orgány jsou vázány pravidlem rovného zacházení.

 • Různá rozhodnutí on v podobných případech jsou přípustné pouze v případě, že existuje odůvodnění skutkového stavu.
 • Správní orgány nebyly oprávněny rozhodnout svévolně
 • Poruší zásady rovnosti, pokud ve svém rozhodnutí ze zákona, který je v rozporu BVG rasové diskriminace

V rámci soudního řízení je němčina úředním jazykem. Pokud strany nebo svědectví řízení nemluví německy – překladatel, bude zajištěna. Překladatelské služby jsou poskytovány vládou při soudních řízeních – Překladatelé jsou úředně započteny a uvedeny na seznamu. Náklady překladatelem, vyplácí příslušné strany – a v konečném důsledku, který neuspěl (pokud není příjemcem bezplatné právní pomoci).

XVI. Přeshraniční věci

Přeshraniční postupy posuzování vlivů na životní prostředí, dotčený zahraniční strany musí být informovány o tom,

 • Navrhované činnosti
 • Možné přeshraniční dopady na životní prostředí
 • povaha možných rozhodnutí, která mohou být přijata v rámci postupu posuzování vlivů na životní prostředí,

Navrhovatel/navrhovatelka záměru musí zajistit, aby byla dokončena dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí. Příslušný orgán je povinen zaslat tyto informace dotčeným zahraničním stranám.

Tato dokumentace k posouzení vlivů na životní prostředí, musí obsahovat následující informace:

 • Popis projektu
 • Vhodná alternativní řešení
 • Popis skutečnými podmínkami prostředí, se pozornost
 • Stanovení zmírňujících opatření,

V souladu s Úmluvou o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (úmluva z Espoo) pojem „veřejnost“ je třeba chápat jako „jedna nebo více fyzických nebo právnických osob a v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí jejich sdružení, organizace nebo skupiny. (sp. Článek 1/x úmluva z Espoo).“

Nevládní organizace a sousední země postižené země mají postavení na rakouském postupy posuzování vlivů na životní prostředí za předpokladu splnění určitých podmínek, jež se vztahují rovněž na jejich rakouských „příspěvků“.

Nevládním organizacím postižených zemí právní postavení podle §. 19/11 zákona EIA, pokud:

 • cizího státu vyrozuměna o plánovaném činnosti
 • Část Životní prostředí v cizím státě mohou mít dopad navrhované činnosti, jejichž ochrana je cílem nevládních organizací,
 • pokud nevládní organizace by mohly účastnit se postupu posuzování vlivů na životní prostředí v případě záměrů tohoto cizího státu.

Kromě toho zahraniční sousedy a obcí (coby sousedy) zajištěna aktivní legitimace podle §. 19/1/1 zákona EIA.

Výše uvedené osoby budou požívat stejných práv jako smluvní strany nebo sousedé, nevládní organizace.

Zahraniční sdružení občanů nemají aktivní legitimaci přeshraničních vlivů na životní prostředí, protože nesplňují kritéria stanovená pro vnitrostátní skupinám občanů, kterým má být cizinci nemají právo volit v Rakousku.

Právní pomoc je poskytována v rámci správních řízení v Rakousku.

Neexistuje možnost vybrat si mezi soudy různých zemí.

Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.