Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās

Austria

Autor treści:
Austria
 1. Konstitucionālie balsti
 2. Tiesu iestādes
 3. #II
 4. Piekļuvi informācijai gadījumos
 5. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību
 6. Tiesas pieejamību attiecībā uz darbību vai bezdarbību
 7. Citas iespējas vērsties tiesā
 8. Tiesiskais statuss
 9. Juridiskā pārstāvība
 10. Pierādījumi
 11. Atbrīvošana no amata
 12. Izmaksas
 13. Finansiālā atbalsta mehānismi
 14. Savlaicīgums
 15. Citi jautājumi
 16. Ārvalstniekam ir
 17. Pārrobežu lietas

Konstitucionālos pamatus.

Austrijas Federālā konstitūcija nav noteiktas subjektīvas tiesības uz tīru, veselīgu, labvēlīgu vidi utt.).

Austrija pilnībā iekļaujot vides aizsardzības vispārējo mērķi. Kopš 1984. gada šīs atzīšanās tiek atbilstoši Federālā konstitucionālā likuma (Bundes-Verfassungsgesetz — B -VG) pilnīgai vides aizsardzībai (B -VG über den umfassenden Umweltschutz), bet nesniedz informāciju par pamattiesībām uz vides aizsardzību. Federālā konstitucionālā likuma (B -VG über ein Austrijas ārpus kodolenerģētikas jomas atomfreies Österreich) attiecas uz aizliegumu kodolenerģijas ražošanu Austrijā. Federālā konstitucionālā likuma par kompetenču sadali starp federālo valsti, reģionu un vietējo pašvaldību vides aizsardzības jomā.

Saskaņā ar Austrijas federālās konstitūcijas (B-VG) vides aizsardzība ir starpnozaru jautājums, kas ir sadalīta starp federālo valdību un federālajām zemēm. Līdz ar to federālajos tiesību aktos (Waste Management Act (piemēram, nozares kods 1994, Likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu 2000., ūdens, mežu likums) pastāv līdzās federālo zemju tiesību aktiem (piem., tiesību akti par dabas aizsardzību vai būvniecības likumā reglamentēta vides aizsardzība).

Eiropas Cilvēktiesību konvencija (ECTK), kam ir konstitucionālā statusa atbilstoši Austrijas tiesībām uz taisnīgu tiesu ikvienam par viņu kā ES pilsoņu tiesības un pienākumus, kā arī kriminālprocesu (6. gada konvencija). Ikvienam ir tiesības vērsties tiesā, kas izpaužas neatkarīgā un objektīvā ar likumu izveidotā tiesā. Procedūrām jābūt atklātām un mutiski. Turklāt sniegšanu ietver tiesības uz pienācīgu procedūru ilgums. Panta 13. ECPAK garantē tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību.

Attiecībā uz Austrijas pilsoņiem nav iespējams tieši atsaukties uz vides tiesībām uz administratīvu vai tiesas procesu. Ne Austrijas Konstitūcijā un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā un Pamattiesību hartā ietvertas šādas Eiropas Savienības pamattiesības.

Puses var tieši atsaukties uz starptautiskiem nolīgumiem vai tiesību aktiem, ja tām ir konstitucionāls statuss un ja to saturs ir pietiekami noteikts (Federālais Konstitucionālais likums) 18. Ja kompetentās iestādes (Parlaments, federālo valdību, federālo prezidentu) pieņemt starptautisku nolīgumu ar atsevišķu aktu, noteikumi u. c. nav tiešas atsaukšanās iespēju (50. punkts 2. punkts 4. punkts Federālais Konstitucionālais likums).

Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem (Orhūsas konvencija) ir ratificējušas, nenorādot uz vienošanos ar atsevišķu aktu, noteikumi u. c. Austrijas tiesiskajā regulējumā. Ja tās noteikumu saturs ir pietiekami noteikt tiešu izmantošanu būtu iespējams.

II. Tiesu iestādes

Austrija piemēro principu, izpildvaras un tiesu varas nodalīšana, tādēļ ir jānošķir

A.) civillietu un krimināllietu tiesu varā, un

b) par administratīvo tiesu varā.

Civillietās un krimināllietās četru dažādu veidu tiesās (uzskaitīti no zemākā uz augstāko tiesu iestāžu līmenī):

 • Rajona tiesas
 • Reģionālās tiesas
  • Kā Pirmās instances tiesu svarīgākiem gadījumiem,
  • Darbojas arī kā apelācijas tiesas, rajona tiesas
 • Četras apelācijas tiesas
  • Darbojas kā apelācijas tiesa ar rajona tiesas svinīgi
 • Augstākās tiesas Civillietu un krimināllietu jautājumi

Civillietu un krimināllietu tiesām nav kompetences pārskatīt lēmumus vai spriedumus administratīvajām iestādēm.

Būtībā administratīvajās lietās šāds tiesu sistēma. Tikai dažas administratīvās iestādes pieņemtos lēmumus var pārsūdzēt, Neatkarīgie administratīvie senāti (Unabhängige Verwaltungssenate uvs zemēs). Ja visi tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir izsmelti, administratīvo ārkārtas sūdzību pēdējās instances tiesa (Administratīvā tiesa (Verwaltungsgerichtshof) ir vienīgā iespēja piekļūt tiesa administratīvajās lietās. Konstitucionālā tiesa (Verfassungsgerichtshof) ir kompetentas tiesu iestāžu administratīvo lēmumu tiesiskuma pārbaude, to vai nolēmumiem, administratīvo noteikumu atbilstību konstitūcijai un likumiem. Piemēram, ja tiek pārkāpti Pamattiesību Konstitucionālā tiesa ir valsts iestāžu kompetencē.

Vispārējās pārvaldes struktūras lēmumu vides jautājumiem (piemēram, federālie ministri, reģionu EK.) un īpašās pārvaldes iestādes ir izveidotas, lai izlemtu šos jautājumus. Iepriekš minētie neatkarīgie administratīvie senāti darboties kā pārraudzības struktūras atsevišķās federālās vai reģionālās vides lietās un apelācijas iestādes vides soda procedūras. Atsevišķa vides aizsardzības iestāde var izmantot tikai saistībā ar vides ietekmes novērtējumiem — neatkarīgā vides senāta (Unabhängiger Umweltsenat — ASV) darbojas kā apelācijas iestāde.

Parasti “forum shopping” (izvēlēties kompetento tiesu procesa dalībnieka) nav iespējams Austrijā — ir iesniegt lietu kompetentajās (piem., administratīvā vai vispārējās tiesas) pareizajā līmenī un īstajā vietā (pilsētā). Tomēr dažos civilprocesā, pastāv iespēja, ka puses var savstarpēji izlemt, kuras tiesas jurisdikcijā ir lieta ir ierosināta lieta.

Pārsūdzība ir formāls uzdevums valsts — visbiežāk juridiskiem lēmumiem (piem., nolēmumi). Jūs izmantojat parastā kārtā apstrīdēt nolēmumus, ko vēl nav juridiski saistošs (t. i., pārsūdzības termiņš izbeigtos). Dažādu veidu parastas pārsūdzības pastāv Austrijas tiesiskais regulējums, kā tas ir

 • Berufung
 • Rekurs un
 • Pārskatīšana.

Ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem ir paredzēts apstrīdēt juridiski saistošus lēmumus. Likums nosaka, ar kādiem īpašiem nosacījumiem šādas ārkārtas pārskatīšanas procedūra var tikt piemērota.

Administratīvā court. var noraidīt apelācijas sūdzību kā nepamatotu, soda izciešanas lēmuma saturu vai veikt pārbaudi (SEC. 42–1. daļa — administratīvā tiesa vwgg Verwaltungsgerichtshofgesetz). To var izdarīt, ja lieta ir gatava lēmumam, ja tā ir labāk un faktoriem, ņemot vērā vienkāršības, noderīguma mērķim un izdevumu ietaupījums 42 (3.a punkts) Administratīvā tiesa pieņem lēmumu, ka administratīvā tiesa. Ja apcietinājumā administratīvajai iestādei ir saistošs administratīvās tiesas atzinumu.

Lielākā daļa vides jautājumiem galvenokārt ir administratīvās procedūras, tomēr daži vides jautājumi ir jāizlemj saskaņā ar jurisdikciju krimināllietās un civillietās.

Kriminālprocesā, ikvienam ir tiesības ziņot noziedzīgi nodarījumi (piemēram, par dažu valsts iestāžu pilnvaru nepareizu izmantošanu prokurora). Viņi var piedalīties un liecinieku tiesā, bet viņiem nav pilnvaru pieņemt lēmumu par to, vai celt prasību tiesā vai ne. Tiesiskās aizsardzības līdzekļi pret tiesu lēmumiem ir vienīgi prokuroram un apsūdzētajam.

Austrijas civiltiesībām ir tikai daži noteikumi saistībā ar vides jautājumiem. Emisiju uzraudzības, Sec. 364. un 364.a Austrijas Civilkodeksa (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, turpmāk tekstā — “ABGB”). Tiesiskais statuss ir jāpiešķir “kaimiņi” — kaimiņš ir definēts kā visas personas, kas dzīvo tās teritorijā, ko skāris imisija vai telpām. Viņiem ir tiesības uz pastāvīgu pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus un kompensāciju mehānisma darbību attiecas administratīva atļauja, kaimiņš ir izturīgi pret imisiju, kas radīti rūpnieciskā kompleksa (ja viņš ir tiesīgs saņemt kompensāciju). Tikai gadījumā, ja imisiju, kas atļauta iekārta apdraudētu dzīvību vai veselību var noteikt papildu ierobežojumus kaimiņvalstīm.

Galvenokārt, tiesu iestāžu pieejamība ir jānodrošina, lai ikvienai personai, kuras subjektīvās tiesības ir pārkāptas ar valsts rīcību. Subjektīvās tiesības ir garantētas minētās normas, kas paredzēti, lai īstenotu un aizsargātu cita starpā arī individuālām interesēm. Šajā sakarā īpaša nozīme ir veltīta pamattiesībām, kuru vienīgais mērķis ir aizsargāt indivīdu intereses pret valsts īstenotajiem pasākumiem.

Saskaņā ar iepriekš minētajiem noteikumiem, ir juridisks statuss administratīvās procedūras attiecībā uz vides jautājumiem tikai tad, ja viņš/viņa ir tieši skarta — “subjektīvajām tiesībām” un tiesību aktiem ir tiesības piešķirt īpašu puses var uzsākt tā persona vai piedalās administratīvās procedūras.

Galvenokārt, tiesām ir saistoši priekšlikumu saturu, lietas dalībnieki — tas nozīmē, ka tie nav jārīkojas pēc savas iniciatīvas.

III. Piekļuvi informācijai gadījumos

Informācija par vidi jāsniedz administratīvās struktūras un iestādes ar vides aizsardzību saistīti pienākumi. Ja šīm iestādēm atteikties sniegt vides informāciju vai sniegt to nepamatoti vai nepareizi informācijas meklētājam vai personai ir tieši skāris atteikums vai nepatiesu informāciju, var pieprasīt pieņemt oficiālu lēmumu (SEC. 8 Vides informācijas likuma (Umweltinformationsgesetz — UIG). Līdz ar to prasītāja ir tiesīga apstrīdēt negatīvu lēmumu ar oficiāli emitējušas Neatkarīgais administratīvais senāts. Pēc šā pieteikuma iesniedzējs var iesniegt sūdzību (bescheidbeschwerde) konstitucionālajā vai administratīvajā tiesā.

Atteikums vai nepietiekamas informācijas pieprasījuma izpildi ir jāpamato (SEC. 5 UIG) un informācijas meklētājiem jāinformē par pieejamajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas paredzēti SEC. 8 Vides informācijas likuma (UIG).

Piemērojamie procesuālie noteikumi attiecībā uz vides informācijas pieprasījumiem, kas būtībā ir Vides informācijas likuma (UIG). Visiem jautājumiem šajā paziņojumā nav skarta./uz to neattiecas šis akts, procesuālie noteikumi Vispārējā administratīvā procesa likuma (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — vidēji) piemērošanu.

Ar oficiālu lēmumu Vispārējā Administratīvās procedūras aktā, ir jāpiemēro meitasuzņēmumam, ja nozaru noteikumus attiecībā uz konkrēto jautājumu nav īpašas procedūras noteikumus (SEC. 8/2 UIG).

Saskaņā ar Vispārējā administratīvā procesa likuma formālajām prasībām, ir:

 • rakstiski
 • Galvenokārt rakstiska vācu valodā
 • Divu nedēļu laikā pēc tam, kad oficiāli negatīvais lēmums
 • Pārsūdzība ir jāiesniedz administratīvajai iestādei, kas izdevusi negatīvu lēmumu

Iesaka administratīvo procedūru nav obligāti jāiesaista. Savukārt administratīvajā tiesā vai konstitucionālajā tiesā, ir jāiesniedz ar pilnvarota pārstāvja (obligāta apspriešanās (SEC). 24. daļa 2 administratīvā tiesa un SEC. 17. punkts Konstitucionālās tiesas likuma 2 — Verfassungsgerichtshofgesetz, VfGG).

Tādas informācijas pieejamību, tiesu pieejamību, par kuru ir strīds. Tiesa papildina savu lēmumu, pamatojoties uz informāciju, kas ir apstrīdēts, tādējādi līdzsvarojot iemeslus, un contra, prasītāju un atbildētāju iestādi.

Ja Neatkarīgais administratīvais senāts uzskata, ka apelācijas sūdzību par lēmumu, ar kuru tika pamatots, informācija tiek zaudētas. Iestādei ir saistošs Tiesas lēmums un interpretācijas, un pienākums atklāt informāciju.

Vides informācijas sistēmā, ko reglamentē publiskās tiesības (öffentliches Recht) sastāv no viena Federālā Vides informācijas likuma bundes-umweltinformationsgesetz (UIG) — deviņas reģionālās un vides informācijas l-uigs — landes-umweltinformationsgesetze (aktus), kas attiecas uz vides informācijas pieprasījumiem likumdošanas kompetences no deviņām Austrijas federālajām zemēm (t. i., dabas aizsardzība).

IV. Tiesas pieejamību, sabiedrības līdzdalību

Jānorāda, ka Austrija nav vienā tiesību aktā par vides tiesību aktiem, ne atsevišķās kompetentā iestāde atbild par procedūrām, kas saistītas ar vides tiesību aktiem. Austrijas tiesību normām par vides aizsardzību ir iekļauti vairāki tiesību akti par civiltiesību jomā (it īpaši tā sauktie vides privāttiesībām, krimināltiesībām un — vairākumā gadījumu — administratīvie tiesību akti (piemēram, Ūdens apsaimniekošanas likumā — wasserrechtsgesetz wrg — Atkritumu apsaimniekošanas likumā, _awg Abfallwirtschaftsgesetz — tirdzniecības un rūpniecības likumu (Gewerbeordnung, turpmāk tekstā — “GewO — utt.). Būtiskākā daļa Austrijas tiesību normām par vides aizsardzību pastāv administratīvo tiesību jomā. Austrijas administratīvajās tiesībās ir publisko tiesību akts (öffentliches Recht), kas regulē attiecības starp privātpersonām (iedzīvotāji, uzņēmumi un valsts). Jāuzsver, ka Austrijas Republika ir federāla valsts. Tas nozīmē, ka attiecīgais regulējums un tiesību aktu izpildi, ir sadalītas starp federālo valdību un deviņām federālajām zemēm („Länder”), ņemot vērā to attiecīgos uzdevumus. Austrijas Federālā konstitucionālā likuma (B-VG) reglamentē likumdošanas un izpildvaras pilnvaras federālo valdību, no vienas puses, un federālajām zemēm, no otras puses. Ja vien nozaru tiesību aktos ir iekļauti īpaši noteikumi par administratīvajām procedūrām, vispārējā administratīvā procesa likuma (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — vidēji) attiecas uz šo tiesību aktu īstenošanu.

Procedūras attiecībā uz civiltiesību un administratīvo tiesību aktos ir nodalīta. Abas sistēmas darbojas neatkarīgi. Tomēr to tiesiskās aizsardzības līdzekļi papildinātu un savstarpēji papildinoši. Attiecībā uz vides privāttiesību, Austrijas Civilkodeksa (ABGB) sniedz vispārīgus un konkrētus noteikumus. Kopumā ikvienam, kuram rīcībā nonāks vai bailes var apdraudēt piesārņojums ir tiesības iesniegt prasību tiesā pret piesārņotāju un prasīt aizliegumu. Jo īpaši 364. un nākamos pantus, Austrijas Civilkodeksa (ABGB) sniedz iespēju kaimiņvalstīm iesniegt pieprasījumu par aizsardzību pret nepieņemamu imisiju no blakus īpašības. Turklāt kaimiņvalstīm ir tiesības aizliegt imisiju pārsniedz noteiktu līmeni. Šajā sakarībā par tiešām vai netiešām imisiju, kam ir ietekme no īpašuma (piemēram, smaku, troksni, notekūdeņiem, un uzskata, ka starojums) vērtības.

Vispārējā koncepcija blakus neigbours Civilkodeksā tiesību un iespēju iesniegt prasību, pamatojoties uz to kaimiņus un viņu tiesības kā pusēm bieži vien nepārprotami iekļautas atsevišķas administratīvās vides tiesību aktiem (piem., [...] IVN likuma, Atkritumu apsaimniekošanas likuma, rūpniecības kods).

Pirmās instances Administratīvās tiesas lēmumus nevar pieņemt tieši. Tomēr dažos gadījumos pārsūdzība neatkarīgie administratīvie senāti (Unabhängige Verwaltungssenate), kas būs otrā instance, ir paredzēta tiesību aktos.

Administratīvie līdzekļi ir iztērēti pirms personas var apstrīdēt lēmumu administratīvajā tiesā vai konstitucionālajā tiesā iesniedzot sūdzību (ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem).

Administratīvā tiesa ir ne tikai cassational Tiesa — tai ir tiesības pārskatīt materiālo un procesuālo likumību apcietinājumā un administratīvus lēmumus un attiecīgos gadījumos iestādi, kas ir pieņēmusi lēmumu, var uzsākt jaunu procedūru un grozītais lēmums, bet viņš administratīvā tiesa ir kompetenta lemt par šīm lietām (SEC. 42. punkts 1. un 3.a Administratīvā tiesa).

Svarīgs juridisks instruments, kas aptver plašu klāstu ekoloģiski nozīmīgās darbības ir Likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu — IVN likumu (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz — UVP-G 2000). Savus procedūras noteikumus attiecībā uz ietekmi uz vidi gan privātajā, gan valsts projektiem, kuriem ir jāveic īpašs ietekmes uz vidi novērtējums (IVN).

IVN procesā visām pusēm ir tiesības pārsūdzēt galīgajā IVN lēmumā. Projekta iesniedzējs papildus šādām personām var būt pusēm IVN procedūras (Sec.19 IVN likums):

 • Kaimiņvalstis
 • Ombuds videi
 • Sadarbības iestādes
 • Pilsoņu grupas
 • Vides aizsardzības organizācijas
 • Ūdenssaimniecības plānošanas institūcija
 • Puses saskaņā ar attiecīgajiem administratīvajiem noteikumiem

IVN galīgā atļaujas var pārskatīt neatkarīgo vides senāta (Unabhängiger Umweltsenat), otrajā instancē (SEC. 40 IVN likums), kas ir kompetenta pārskatīt Pirmās instances tiesas nolēmumu katrā virzienā, un beidzot ar konstitucionālajā vai administratīvajā tiesā. Tikai Konstitucionālā tiesa vai administratīvā tiesa var pārskatīt IVN atļauju, ko piešķīris federālais transporta, jauninājumu un tehnoloģiju ministrs. IVN lēmumu pārsūdzības ir jāiesniedz četru nedēļu laikā. Šo lēmumu neatkarīgā vides Senāts var būt gan reformatory vai kasācijas. Apelācijas sūdzībai ir apturošs spēks (SEC. 64. gada Vispārējais administratīvā procesa likums). Pierādījumu pieņem Civildienesta tiesa pati pierādījumu iegūšanas ātrumu (tādēļ) — var veikt mutisku uzklausīšanu, ja neatkarīgs vides Senāts uzskata par nepieciešamu vai tiesvedības puse to pieprasa. Būtībā lietas mutiska izskatīšana saskaņā ar viņa iekļaušanu sabiedrībā.

Jaunākie grozījumi ar IVN lēmumu 2012. gadā papildu tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir izveidota vides organizācijām, kam tagad ir tiesības iesniegt pieteikumu pārskatīt lēmumu par pārbaudi, vai ir jāveic IVN, pamatojoties uz konkrētu projektu vai ne.

Attiecībā uz pārbaudes lēmumiem par federālajiem autoceļiem un ātrgaitas dzelzceļa līnijas, ko izdevis Federālais transporta, jauninājumu un tehnoloģiju ministrs, Vides Senāta nerīkojas kā apelācijas institūcijas. Sūdzību par šiem lēmumiem var būt iesniegtas administratīvajā tiesā, kas projekta iesniedzējam, sadarbības iestādes, vides tiesībsargs un atrašanās vietas pašvaldība.

Sūdzību administratīvajā tiesā jāiesniedz rakstveidā, sešu nedēļu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanai. Tajā nav apturoša spēka, bet tiesa var piešķirt, ja vien tas nav pretēji sabiedrības interesēm un, ja tas ir nepieciešams, lai novērstu nesamērīgus zaudējumus prasītājam. Administratīvās tiesas lēmumu var būt kasācijas vai lēmumu, kas pieņemts, pamatojoties uz lietas būtību (SEC. 42. punkts 1. un 3.a Administratīvā tiesa).

Vispārīgais noteikums ir tāds, ka pagaidu atbrīvojums ir piešķirts Austrijas vides lietās — arī saistībā ar IVN procedūrām. Pašreizējā atļauja vai apelācijas procedūra kavē projekta sākšanu.

Izņēmumi ir IVN procedūru attiecībā uz valsts nozīmes ceļiem un dzelzceļa ātrgaitas līnijas — kā Federālā transporta, jauninājumu un tehnoloģiju ministram ir kompetenta pirmajā instancē, apelācijas institūcija ir administratīvajā tiesā un Administratīvajā tiesā, nav apturoša iedarbība tiek piešķirta. Projekta dēļ var uzsākt procedūru administratīvajā tiesā. Ja tas nav skaidri paredzētas administratīvajā tiesā apturošais raksturs pārsūdzības procedūru.

Attiecībā uz rūpnieciskajām darbībām saistībā ar piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli, ir iespējamas divas dažādas pārsūdzības posmiem, IPPC procedūrās:

 • Ja IPNK iekārtas neatbilst nosacījumiem, lai veiktu IVN, var iesniegt apelāciju neatkarīgā vides Senātā otrajā instancē.
 • Nobeiguma IPPC atļaujas — neattiecas uz IVN atļauju — var izskatīt attiecīgo Neatkarīgais administratīvais senāts — kas ir jāklasificē līdzīgās organizācijas Independent Environmental Senāta kvalitāti.
 • Turklāt administratīvās vai konstitucionālās tiesas var novērst ar ārkārtas tiesiskās aizsardzības līdzekļiem.

Principā IPNK atļaujās, jābūt pieejamiem sabiedrībai, kurai ir jādod iespēja sniegt atzinumu, pirms administratīvā iestāde atzīst ražošanas atļauju.

Noteiktu iemaksu valsts vai starptautiskajām organizācijām ir tiesības saskaņā ar IPPC atļauju piešķiršanas procedūras (SEC. 356.b tirdzniecības un rūpniecības profesiju kodeksa (Gewerbeordnung)

Neatkarīgais administratīvais senāts un neatkarīgu vides Senāts ir tiesīgas pārbaudīt procesuālo un materiālo likumību IPPC lēmumus un pārbaudīt materiālo un tehnisko konstatējumu un aprēķiniem, kā arī IPPC dokumentāciju.

Starptautiskās augu aizsardzības konvencijas Pastāvīgās lēmumus:

 • Lai saglabātu personu tiesības, IPPC procedūrās un turpmākās apelācijas tiesvedības kaimiņvalstīm plānotās iekārtas faktiski ir vajadzīgas, lai palielinātu savus iebildumus pret šo projektu, vēlākais, līdz uzklausīšanas laikā, pretējā gadījumā viņu tiesības nepieļauj. Par saviem iebildumiem ir pārkāptas to subjektīvās tiesības.
 • Puses tiesības nepieļauj minētās vides organizācijas, ja tās nerada rakstveida iebildumus sešu nedēļu laikā no dienas, kad IPNK direktīvas piemērošanu.

Būtībā apelācijas procedūras sākšanu nomāc sākuma pirmām kārtām atļauta projektu (pārsūdzības apturošā iedarbība).

Taču IPPC atļaujas procedūras administratīvai iestādei ir noteiktos apstākļos (ja iepriekšējo izmeklēšanu būs ilgtermiņa atļaujas un paredzamu) tiesības pieņemt darbības licence, pirms galīgā atļauja stājas spēkā (SEC. 354 Tirdzniecības un rūpniecības profesiju kodeksa). Šajā apelācijas tiesvedībā, kas beidzas pirms atļaujas izsniegšanas, pieņemot lēmumu par sūdzību.

Ja administratīvā tiesa atceļ IPPC atļauju, IPPC iekārtu var joprojām būt līdz vienam gadam pēc administratīvās tiesas lēmumu (SEC. 359.c tirdzniecības un rūpniecības profesiju kodeksa). Tas nav piemērojams, ja dotāciju administratīvajā tiesā apturošais raksturs pārsūdzības procedūru.

V. iespējas vērsties tiesā pret darbību vai bezdarbību

Austrijā vispārējo civiltiesisko atbildību vides jomā līdz šim nav shēmu. Izņemot jau minēto

a) neighbourly imisijas kontroles un atbildības (SEC. Civilkodeksa 364. un 364.a) ir apgalvojusi arī civillietu tiesā,

b) par civiltiesisko atbildību vainas dēļ (1293. ff Civilkodeksa civiltiesā, ir apgalvojusi)

c) īpašas vides tiesību akti ūdens apsaimniekošanas likumā (piemēram, Meža likumā) ir apgalvojusi Tiesā ir jānorāda šeit.

Pielikums a)

Saskaņā ar civiltiesiskās atbildības noteikumi, prasījums atlīdzināt zaudējumus prasa vainas daļēji piesārņotājs. Darbība vai bezdarbība ir jāuzskata par nelikumīgiem, cēloņsakarību un kaitējumu attiecībā uz ražošanu. Prasības attiecas uz šādām procedūrām, dabas restitūcija vai, ja tas nav iespējams, tad kompensāciju par zaudējumiem, kas.

PIELIKUMS B)

Attiecībā uz emisiju uzraudzības atbildību nav pieprasīta izdarītam kaimiņvalsts — aizliegumus un pastāvīgas tiesības uz atlīdzību, izņemot valstis, Sec. Austrijas Civilkodeksa 364.a, jo ir paredzēts atbrīvojums no aizlieguma, ja traucējumu rada iekārtā, ko apstiprinājusi administratīvā iestāde. Šādā gadījumā kaimiņš ir izturīgi pret ietekmes (lai gan viņam pienākas kompensācija)

Par c)

Noteikumi par atbildību attiecas tiesību akti vides jomā ir specifiski un tādējādi, vēlams saistībā ar civiltiesiskās atbildības režīmu. Tas ir absolūts atbildība neatkarīgi no vainas un pierādīšanas pienākums tiek pārlikts uz favor prasītāja procedūru.

Saskaņā ar Austrijas valsts iestāžu atbildību, prasījumi pret valsts iestādēm par nelikumīgu un apzinātu darbību struktūru savus pienākumus var iesniegt kompetentajā reģionālajā tiesā (valsts iestāžu). Attiecībā uz vides jautājumiem, — piemēram, nelikumīgu vides informācijas sniegšanu, kas varētu būt šeit.

Cietusī puse var pieprasīt finansiālu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem (SEC. 1 AHG).

Turklāt, ja dalībvalsts neīsteno ES tiesību aktus pienācīgi, ir iespējams saņemt valsts atbildības kompetentajā reģionālajā tiesā. Ja Austrijas likumdevējs ir atbildīgs par “kaitējumu” (ES tiesību aktu novēlotu īstenošanu, piemēram, sūdzība jāiesniedz konstitucionālajā tiesā.

Vides atbildības sistēma, ko reglamentē publiskās tiesības veido federālās zemes b-uhg aktā (atbildība vides jomā) un deviņiem reģionālajiem l-uhg aktiem (atbildība vides jomā).

Saskaņā ar Austrijas vides atbildību vietēji atbildīgā administratīvā iestāde (Bezirksverwaltungsbehörde) ir kompetenta lemt par atbildību vides jomā.

Vides sūdzību (SEC. 11 — Atbildība vides jomā — b-uhg bundes-umwelthaftungsgesetz -) var iesniegt fiziskas vai juridiskas personas, kuru tiesības ir pārkāptas, būtu noticis kaitējums videi vai vides organizāciju un ombudu videi. Šīs personas var iesniegt rakstisku pieprasījumu par atjaunošanas pasākumus, lai kompetentā administratīvā iestāde. Sūdzības iesniedzējam var būt viņa/viņas apgalvojumus, sniedzot attiecīgo informāciju vai pierādījumus par atbildību vides jomā (Sec.11/3).

Vides, iesniedzot sūdzību vai divu nedēļu laikā pēc paziņojuma par kaitējumu videi, ko iestāde, Sec. 11 (1) Federālās vides atbildības akts ir — papildus juridiskais statuss — operatora administratīvās sanācijas procedūru.

Lēmumus, ko pieņem Administratīvā rajona iestādes atbildībai vides jomā piemērošanai, var apstrīdēt attiecīgās valsts Neatkarīgais administratīvais senāts, puses, piemēram, lēmumu, ar kuru administratīvā rajona pārvalde liegtas tiesības iesniegt vides sūdzību.

Neatkarīgās administratīvās tiesas ir tiesīgas pārbaudīt procesuālo un materiālo likumību lēmumus par atbildību vides jomā. Ja šī iestāde padara reformatory lēmumus tā var turpināt procedūru taking-evidence un ir tiesības pārbaudīt materiālus, tehniskus atzinumus utt.

Administratīvā un Konstitucionālā tiesa var piekļūt, ja prasītāja subjektīvās tiesības ir pārkāptas, neatkarīgas administratīvās tiesas lēmumu. Federālais lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības ir tiesības iesniegt oficiālu sūdzību administratīvajā tiesā attiecībā uz izmaksu atgūšanas procesu.

Ombuds vides un vides organizācijām nav piekļuves administratīvajā tiesā vides atbildības jautājumiem.

Process Tiesā, lai panāktu atbildību vides jomā:

 • Personai ir bijusi līgumslēdzēja puse (viņa subjektīvās tiesības ir skartas) iepriekš minēto procedūru norīkotā iestāde.
 • Minētās rakstiskas apelācijas administratīvās pārbaudes ir jāiesniedz tajā pirmās instances iestāde.
 • Apelācijas sūdzība ir jāiesniedz divu nedēļu laikā pēc tam, kad ir pieņemts lēmums pirmajā instancē.
 • Apelācijas sūdzība ir jāizskaidro un skaidri nepieciešamās darbības. Turklāt lēmums, pret kuru iesniegta apelācijas sūdzība, ir jānosauc.
 • Administratīvā tiesa var piekļūt ārkārtas pārskatīšanas procedūra.
 • Sūdzība ir jāiesniedz
 • Sūdzība ir jāiesniedz sešu nedēļu laikā no pēdējās instances lēmumu pieņemšanai

Sūdzība ir iesniegta ar pilnvarota pārstāvja

VI. Citas iespējas vērsties tiesā

Citi līdzekļi:

 • Ombuda uzdevums ir kontrolēt vispārējo administratīvo struktūru darbību.
 • Tiesībsargs var rīkoties pēc savas iniciatīvas vai sakarā ar sūdzību, subjektīvi ietekmēti pārvaldē:
 • Vispārējā Tiesībsargs var sniegt ieteikumu administratīvās struktūras.
 • Vispārējā ombuds sniedz Parlamentam gada pārskatu par savām darbībām.
 • Vispārējā Ombudam ir tiesības apstrīdēt administratīvos noteikumus, iesniegt sūdzību Konstitucionālajā tiesā (139. un 148.e Konstitucionālo likumu).

Ombudam ir tiesības vides tiesību videi attiecīgās administratīvās procedūras, jo īpaši tiesību aktu vides aizsardzības procedūras. Turklāt tās ir puses tiesības saistībā ar IVN vai atkritumu apsaimniekošanas procedūras.

 • To uzdevums ir nodrošināt prasību ievērošanu vides tiesību aktu mērķi. Tās ir formāli ir procedūras puses oficiālā formalpartei (.)
 • Kā pusēm iepriekš minētās procedūras, tās ir tiesīgas apstrīdēt šos administratīvos lēmumus.
 • Pamatā tiem nav tiesību iesniegt sūdzību administratīvajās tiesās, jo tie nav bāzes to statusu subjektīvas tiesības. Dažos gadījumos tie ir likumīgi piešķirtas tiesības iesniegt sūdzību saistībā ar IVN procedūrām (piemēram, atkritumu apsaimniekošanas procedūrām)
 • Tās nav tiesīgas piekļūt administratīvajā tiesā vides atbildības procedūras.
 • Tiem ir piešķirts šāds statuss kā oficiāla persona tos nav kompetenti iesniegt sūdzības konstitucionālajā tiesā.

Eiropas Prokuratūra ir atbildīga par Prokuratūras kriminālprocesā. Viņš/viņa vada izmeklēšanu šajā lietā. Viņš ir saistīts ar viņa uzraudzības administratīvās struktūras norādījumiem. Šīs pilnvaras ir kriminālprocesā saistībā ar vides jautājumiem.

Ne Austrijas Kriminālkodeksa un Administratīvo sodu kodeksa (Verwaltungsstrafgesetz) paredz privāto kriminālvajāšanu saistībā ar vides jautājumiem. Tomēr ikviens, kurš uzskata, ka ir izdarīti noziedzīgi nodarījumi ir tiesības par to ziņot attiecīgajām tiesībaizsardzības iestādēm.

Administratīvo struktūru vadībā un uzraudzībā ir augstākās administratīvās iestādes un pienākums to norādījumiem. Administratīvā tiesa izpilda Augstākās tiesas kontroli. Noteiktos gadījumos kompetentais federālais ministrs ir tiesīgs iesniegt sūdzību amtsbeschwerde (Administratīvā tiesa) pret iespējami nelikumīgu administratīvu lēmumu. Tiesībsargs var sazināties un ir kompetents strādāt par nepiemērotām administratīvām darbībām vai bezdarbību.

Turklāt ir oficiālā un valsts atbildības sistēma (S.O. V/2) attiecībā uz prasībām pret valsts iestāžu prettiesisku rīcību un pret viņu orgānus.

Prokurors ir kompetents par korupcijas jautājumiem amatpersonu korupcijas jomā.

VII. Tiesiskais statuss

Tiesiskais statuss

Administratīvā procedūra

Tiesvedība Tiesā

Privātpersonas

Likumīgās intereses, kas ir noteikti tiesību aktos,

Puses tiesības liegt, ja laikus nerīkojas

Ir jāpierāda, ka pastāv leģitīmas intereses, ko nodrošina likums.

Nekādas tiesības, ja to personu tiesībām nepieļauj administratīvajā procesā (Pirmās instances)

Sūdzību administratīvā un Konstitucionālā tiesa

NVO

NVO ir tiesiskais statuss, ja atbilst noteiktiem nosacījumiem

Ja tiesību aktos — Akreditācija

(piemēram, IVN procesā)

Jāuzrāda sabiedrības interesēs

Puses tiesības liegt, ja laikus nerīkojas

Juridisko stāvokli, sabiedrības interešu pārstāvību.

Ja personas tiesības nedrīkst būt pretrunā administratīvā procesa laikā (Pirmās instances)

Nav tiesību iesniegt sūdzību administratīvās vai konstitucionālās tiesas (izņemot dažos gadījumos IVN)

Citas juridiskas personas,

Vietējās pašvaldības un citas iesaistītās pašvaldības

Prasība stingri tiek ievērotas tiesību normas un valsts interešu subjektīvas tiesības)

Uzņēmējas pašvaldības vai citām iesaistītajām pašvaldībām ir tiesības iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā

Ad hoc grupas

Iedzīvotāju grupām ir jāizpilda konkrēti standarti —

(summa, dzīvesvieta u. c.)

Likumīgās intereses, kas ir noteikti tiesību aktos,

Puses tiesības liegt, ja laikus nerīkojas

Juridiskās procedūrās pārvaldes un konstitucionālā tiesa var pierādīt šo grupu kā garantētas subjektīvas tiesības.

ārvalstu NVO

Salīdzinājums ar starptautiskiem standarta projektu

Valsts bija ārvalstu NVO ir juridiskā adrese, ir paziņojusi Austrija par projektu.

Projekts un tā potenciālo ietekmi ir jāsedz ar NVO darbības jomu.

(kp. Austrijas NVO) statusu

Iespējamo personas tiesības savā valstī

KP. Augšā: Austrijas NVO statusu

Citi [1]#_ftn1

Vides tiesībsargs

Aktus, atbilstību vides tiesību aktiem (oficiālas personas)

Nav spēkā personu tiesības

Ir tiesības iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā

(1) Vides NVO ir tiesiskais statuss tikai IPPC atļauju, IVN procedūru un vides rehabilitāciju (umweltsanierungsverfahren). Saistībā ar IVN procedūrām viņi ir tiesīgi iesaistīties attiecīgajā administratīvajā tiesā. IVN pārbaudes procedūras un gadījumā, ja iestāde ir nolēmusi, ka projektam nav jāveic ietekmes uz vidi novērtējums, ir juridiski atzīta vides aizsardzības organizācijai ir tiesības iesniegt pieteikumu pārskatīt atbilstību IVN Vides jautājumu senāta saistības.

(2) Iedzīvotāju grupām ir tiesiskais statuss tikai IVN procedūras — papildu nozaru tiesību aktos nav paredzēts nekāds pusei tiesības iedzīvotāju grupām.

(3) Austrijas tiesiskajā regulējumā nav paredzēta iespēja actio popularis.

(4) Vispārējā ombudam ir tiesiskais statuss procedūrā apstrīdēt administratīvos noteikumus ar Satversmes tiesa (Konstitucionālā likuma 148.e un 139).

(5) Tiesiskais statuss ir nodevis Ombuds videi,

 • Dabas aizsardzības procedūru reglamentē reģionālie likumi (landesgesetze) un
 • dažos tiesas procesos, ko reglamentē Federālais likums (Bundesgesetz) — IVN procedūrām saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma vai vides atjaunošanas procedūra

Tām ir juridiskais statuss tiesvedībā administratīvajā tiesā vides un atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem.

(6) Privātie prokurori ir tiesiskais statuss, kas kriminālprocesā vai administratīvā soda procedūrām, ja tas tiek sniegts, materiālo tiesību normas.

(7) Ūdens resursu apsaimniekošanas pastāvīgās plānošanas struktūras ir IVN procedūras ietvaros. Tā aizsargā ūdens resursu apsaimniekošanu (oficiālas personas). Tās personas tiesības, nevar būt šķērslis, un tai ir tiesības iesniegt sūdzību administratīvajā tiesā.

IVN un PINK būtībā pastāv izņēmuma noteikumus vismaz par NVO juridisko statusu. Vispārējā Administratīvās procedūras aktā ir paredzēti vispārīgi noteikumi par juridisko statusu. Puses tiesības ir saistoši likumīgās intereses attiecībā uz konkrēto gadījumu. Minētās likumīgās intereses vai subjektīvās tiesības ir noteikts nozaru tiesību aktos. Galvenokārt saistībā ar vides jautājumiem “kaimiņi” ir juridiskais statuss, bet jēdziens “kaimiņš” tiek dažādi interpretēts saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem.

VIII. Juridiskā pārstāvība

Advokāts rīkojas kā juridisko padomnieku juridiskās jautājumiem. Šajā nolūkā tās sniedz juridiskus padomus un pārstāvēt savus klientus tiesvedībā vai administratīvajā procesā. Advokāta pārstāvība ir iespējama jebkurā tiesvedībā tiesās vai administratīvajās iestādēs. Saistībā ar kriminālprocesu, advokāts rīkojas kā aizstāvis. Civilā tiesvedībā uz apgabaltiesas un Augstākā tiesa pārstāvība, ko veic advokāts, ir obligāta.

Advokātam nav obligāta, administratīvās procedūras vides jomā — Vispārējā administratīvā procesa likums paredz tikai iespēju Juridiskā pārstāvība (brīvi noteikti pārstāvība).

Tiesvedībā, ko administratīvas un Konstitucionālās tiesas juridiskais padomdevējs ir obligāta visos jautājumos.

Austrijas Advokātu kolēģija sniedz informāciju par reģistrētiem advokātiem, kas gan darbības jomā [2].#_ftn2

Austrijā advokātu parasti paredzēts par konkrētām juridiskām jomām — kā arī vides tiesību aktiem pastāv un advokātu biroji visā valstī.

IX. Pierādījumi

Puses var sākt administratīvo procedūru apmeklējums tiesnesim var iesniegt ekspertu atzinumus vai pieprasīt iekšēja speciālista iecelšana. Viņi var arī sniegt privātiem vai publiskiem reģistriem vai liecības.

Brīvas pierādījumu izskatīšanu (Freie beweiswürdigung), pamatprincips ir pierādījumu procedūras. Iestādei vai tiesai ir jāizskata pēc savas pārliecības, vai ir vai nav. Tādējādi iestādei vai tiesai jāpiemēro kopumā atzina, ka empīriskie tiesību aktos (kā to nosaka dabas zinātnē vai psiholoģiju utt.). Principā katrs no iepriekš minētajiem pierādījumiem ir jābūt vienādai attieksmei — tas viss ir atkarīgs no tā satura ticamību.

Vienīgais izņēmums ir pierādījumi par publiskiem reģistriem — tiem pilnīgu pierādījumu par to satura precizitāti.

Puses var ieviest jaunus pierādījumus, Pirmās instances administratīvās procedūras, kā arī otrās instances procedūrām. Viņiem ir tiesības sniegt informāciju par visiem attiecīgajiem aspektiem un ir tiesīgi pieprasīt uzrādīt pierādījumus (SEC. 43/4 Vispārējais administratīvā procesa likums). Iestādei ir tiesības noraidīt pieteikumu, ja tā izvērtē to nozīmi lietā.

Pamatnoteikums, pierādījumu procedūrā (vides un vispārēja administratīvā lietā, izpaužas kā valstu pienākums ir rast visiem atbilstošajiem faktiem par konkrētu lietu (offizialmaxime). Tāpēc Iestādes pienākums ir veikt pierādījumu procedūru pēc savas iniciatīvas. Šis noteikums ir jāievēro arī neatkarīgus tribunālus, tiesai līdzīga” struktūru administratīvās procedūras.

Pierādījumi procedūras pirms parastajām civiltiesām principiem (dispositionsgrundsatz). Tas nozīmē, ka tā būtībā ir puses sākt procesu, lai apturētu vai mainītu iepirkuma priekšmetu, tās uzsāka tiesvedību.

Ekspertu atzinumu izmantošana ir atļauta, ja tas ir absolūti nepieciešams procedūrā:

 • Tā tas ir gadījumā, ja tiesību aktos paredzēts, ka eksperta atzinumu, vai
 • Ja decision-relevant jautājumu risināšanā ir atkarīga no speciālas zināšanas iestādei nav

Ja ir nepieciešams eksperta atzinums, lai nolemtu, tad iestāde galvenokārt ir piekļūt oficiālajiem speciālistiem (atšķirībā no privātiem eksperti tiek iecelti amatā uz mūžu, pārvaldes iestādes).

Ekspertu atzinums nav saistošs ne iestādēm, ievērojot principu par brīvu pierādījumu izskatīšanu. Iestāde varētu pārbaudīt atzinumu par precizitāti, pamatotību un pilnīgumu. Ja iestāde nav pārliecināta par atzinuma kvalitâti, otrs eksperta atzinums ir pasūtīts.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļi x

Ar apelācijas sūdzību Administratīvajā tiesā ir apturoša iedarbība, tā kā sūdzību administratīvajā tiesā principā nav apturošas iedarbības, ja vien skaidri atzina atliekošo ietekmi.

Pārsūdzības apturošā iedarbība nav iespējama, ja administratīvā lēmuma tūlītēja izpilde

 • atbilst interesēm, vai
 • atbilst sabiedrības interesēm, jo par tūlītējiem draudiem (SEC. 64 2. punktu Vispārējais administratīvā procesa likums). Tomēr sabiedrības interešu esamību nav vienīgais gadījums, kad nenovēršamu draudu pastāvēšana tiek ņemta vērā.

Iestādei ir veikt interešu līdzsvarošanu (procenti par tiesisko aizsardzību pret citu publiskās vai privātās intereses), lai pieņemtu lēmumu par to, ka apturošā iedarbība.

Būtībā Pirmās instances procedūras ietvaros plānotais projekts nav jāizveido saistoša ir piešķirta atļauja.

Nodrošinot, ka pārsūdzības apturošā iedarbība, administratīvās procedūras (SEC. 64. gada Vispārējais administratīvā procesa likums) pagaidu tiesisko aizsardzību. Turklāt, ja Tiesa šajā lietā (kā arī lietā neatkarīgie administratīvie senāti) var piemērot Kopienu tiesību kļūdu, izslēdzot pārsūdzības apturošā iedarbība nav atļauta. Civildienesta tiesa, veikt pagaidu pasākumus, ja nepieciešams, pat ja valsts tiesību aktos nav paredzēta atbrīvošana no amata/pagaidu pasākumus.

Austrijas civiltiesībām ir tikai daži noteikumi saistībā ar vides jautājumiem. Emisiju uzraudzības, Sec. 364. un 364.a Austrijas Civilkodeksa (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, turpmāk tekstā — “ABGB”). Tiesiskais statuss ir jāpiešķir “kaimiņi” — kaimiņš ir definēts kā visas personas, kas dzīvo tās teritorijā, ko skāris imisija vai telpām. Viņiem ir tiesības uz pastāvīgu pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus un kompensāciju mehānisma darbību attiecas administratīva atļauja, kaimiņš ir izturīgi pret imisiju, kas radīti rūpnieciskā kompleksa (ja viņš ir tiesīgs saņemt kompensāciju). Tikai gadījumā, ja imisiju, kas atļauta iekārta apdraudētu dzīvību vai veselību var noteikt papildu ierobežojumus kaimiņvalstīm.

Turklāt pagaidu aizliegumu attiecībā uz darbību vai bezdarbību ir garantēta pilsoniskās imisijas kontroles, proti, prasību par bezdarbību, un šis apgalvojums tiek atlīdzināts. Papildus šim prasītājam ir tiesības prasību iesniegt trespass gaitā imisijas kontroles procedūra, kas ir raksturīga ļoti īsu laiku un tiesvedību.

Trespass darbības:

 • Sūdzība jāiesniedz 30 dienu laikā pēc trespass rašanos.
 • Tiesas sēdē, vienīgi apstāklis rīcībā un iejaukšanās (piem., par neatļautu piekļuvi) tiks apspriesti.
 • Galīgais lēmums ir par pienākumu vai aizliegumu un, iespējams, pieņem aizsardzības pasākumus.
 • Lēmumu var izpildīt, pirms tas stājas spēkā.

Troksni, kaimiņu kontroles procedūru ir tiesīgs pastāvīgi pagaidu tiesiskās aizsardzības līdzekļus un kompensāciju. Nosacījums ir, ka aizlieguma prasības imisijas pārsniedz parasto vietējā līmenī, kavē izmantot kaimiņa īpašuma būtiski.

Izņēmums noteikts SEK. Austrijas Civilkodeksa 364.a, jo ir paredzēts atbrīvojums no aizlieguma, ja traucējumu rada iekārtā, ko apstiprinājusi administratīvā iestāde. Šādā gadījumā kaimiņš ir izturīgi pret ietekmi (ja viņš ir tiesīgs saņemt kompensāciju). Priekšnoteikums, lai cilvēks, kurš vēlas atsaukties uz SEC. 364.a Civilkodeksa, ka kaimiņu piedalījās iepriekšējā administratīvā procesa par darbības licenci attiecībā uz iekārtu vai mehānismu.

Pagaidu aizliegumu var izdot tikai pēc pieprasījuma. Jāizsniedz pagaidu aizliegumu ir pamata lietā, kurā tiesa atrodas. Pagaidu aizliegumu nosacījums ir, ka vielas vai priekšmeta stāvokli procedūras cross-undertaking ir apdraudēta un par zaudējumu atlīdzību tiek veikts. Sūdzība par pagaidu aizliegumu ir vērsta uz pasākumu, lai saglabātu esošo stāvokļa pasliktināšanās notiks.

Pagaidu tiesiskās aizsardzības procedūras, kas ir sprieduma (pastāvīgu izpildrakstu — unterlassungsurteil) apelācija ir jāiesniedz tajā apgabaltiesā.

Pagaidu aizliegumu procedūras diviem tiesību aizsardzības līdzekļiem, kas nav kavējoši — pastāv:

 • Ar antinomy (Widerspruch)
 • (Rekurs) izmantošana

Jo trespass procedūras civilprocesa tiesību aktiem ir piemērojams. Apelācijas sūdzību četru nedēļu laikā varētu iesniegt apgabaltiesā. Turpmāka pārsūdzība nav iespējama (trešo).

Pastāvīgo aizliegumu pati par sevi varētu tikt apstrīdēta (apelācijas) kompetentajā reģionālajā tiesā.

XI. Izmaksas

Administratīvās procedūras ir izmaksu kategoriju, par katru priekšlikumu. Katalogs ir diezgan visaptverošas. Izmaksu kategorijas ir norādīts Austrijas valsts nodokļu tiesiskais regulējums (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Šī regula nosaka vides izmaksu kategorijas, piemēram:

 • Ūdens atļaujas
 • Rūpnieciskās un komerciālās lietās
 • Elektroenerģija
 • Jautājumi attiecībā uz tvaika katli
 • Dzelzceļa jautājumu

Turklāt Valsts nodevas likuma (gebührengesetz) attiecas uz rakstiem un oficiālajām darbībām, kas veiktas administratīvās iestādes, un regulu par komisijas maksu kommissionsgebührenverordnung (2007) attiecas uz aktiem, kas administratīvai iestādei ārpus tās biroju.

 • Civillietās tiesas nodevas vērtība ir atkarīga no tiesvedību Austrijas tiesu nodevām (Gerichtsgebührengesetz, GGG) nosaka maksas — Šeit daži piemēri:

Strīda vērtība

Tiesas nodevas

Tiesas nodevu, pārsūdzības procedūras

EUR 700, —

EUR 58, —

EUR 37, —

EUR 7.000, —

EUR 285, —

EUR 518, —

EUR 70.000, —

EUR 1.322

EUR 1.945, —

SEC. 32 Austrijas tiesu nodevu (ggg)

 • Maksa par apelācijas iesniegšanu ar neatkarīgu vides Senātā, ir EUR 14,30.
 • Maksa par pārsūdzību iesniegšanu Neatkarīgais administratīvais senāts ir

a) EUR 14,30 attiecībā uz administratīvās vides jautājumiem, un

b) 20 % no soda administratīvo sodu procedūru.

 • Maksa par apelācijas iesniegšanu administratīvajā tiesā, ir EUR 240,00.
 • Maksa par apelācijas iesniegšanu Konstitucionālajā tiesā ir EUR 240,00.

Ekspertu honorāri ir pakļauta lielām svārstībām, katrā atsevišķā gadījumā atkarībā no:

Ekspertīzes izmaksas, novērtējot lielos projektus dažādās jomās (piemēram, projektu, kuru amplitūda ir 10 akri transporta infrastruktūru vai vismaz 10 km garš pētniecības vietas bez sīkākiem) var aprēķināt šādi:

Gaisa piesārņojums:

15.000 — EUR 40.000,

Troksnis:

20.000 — 50,000 EUR (transporta projektiem)

10.000 — 40.000 (citi lielie projekti)

Augu, dzīvnieku un dzīvotņu:

25.000 — 50,000 EUR (transporta projektiem)

10.000 — 30.000 (citi lielie projekti)

Būtībā ir atkarīgs no juristu nodevām ilgums un sarežģītība attiecīgās procedūras. Lai šādas aplēses attiecas uz konkrētiem gadījumiem un tādēļ nav vispārināt:

a) pirmais gadījumā IVN procedūra:

Advokātiem, kas veido maksa par paziņojumu un piedalīties mutiskajā uzklausīšanā ir EUR 2.500, —

Otrās instances neatkarīgajai vides Senāts:

Sūdzības iesniegšanai, jaunu rakstisku informāciju un divus rakstiskus paziņojumus, — EUR 4.130,

b) eia pirmās instances procedūru attiecībā uz valsts automaģistrālēm:

Lai apstrīdētu Regulu — EUR 5.400,

Administratīvo tiesu procedūru:

Lai iesniegtu sūdzību par otrās instances tiesas nolēmumu — EUR 5.000,

Izmaksas civilajā tiesvedībā par pagaidu noregulējumu ir aprēķināta saskaņā ar Civildienesta noteikumiem — par Austrijas nodevu likums. Maksas apjoms ir atkarīgs no strīda vērtības:

Strīda vērtība

Tiesas nodevas

EUR 700, —

EUR 28, —

EUR 7.000, —

EUR 142,50

EUR 70.000, —

EUR 661, —

SEC. 32 Austrijas tiesu nodevu (ggg)

Austrijas cross-undertaking likumu izpildi, zaudējumu atlīdzināšanu, pagaidu noregulējumu pasludināšanai (SEC. 390 Exekutionsordnung, EO)

Cross-undertaking pienākumu atlīdzināt zaudējumus, kas noteiktos apstākļos administratīvo sodu procedūru par aizdomās turēto personu.

Administratīvo procedūru un IVN procedūras (tostarp apelācijas tiesvedībā neatkarīgajai vides senāts) Vispārējā Administratīvās procedūras aktā ir ietverti noteikumi par to, kuras izmaksas sedz saņēmēju. Katra Puse principā sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas (piemēram, ekspertu atzinumi). Naudas izdevumus iestāde (kas ir izdevumi, kas radušies, īpašu procedūru, kas pārsniedz parasto administratīvo izdevumu, piemēram, maksu par neoficiālu ekspertu atzinumi) ir jāsedz projekta iesniedzējs.

Noteikums par izmaksu segšanu procedūras, administratīvās vai konstitucionālās tiesas, tā sauktais „zaudētājs maksā” princips: Zaudējusī puse sedz uzvarējušās puses izmaksas.

Lūgumu sniegt vides informāciju ir atbrīvoti no valsts nodevas un maksas un tādējādi atbrīvot no maksas (SEC. 16 Vides informācijas likuma (Umweltinformationsgesetz — UIG un SEC. 14 tarifpost 6 Eingaben 5. punktu (23) valsts nodevu (gebührengesetz)).

XII Finansiālā atbalsta mehānismi

Juridiskā palīdzība tiek sniegta ar civilprocesuālajām tiesībām.

Izskata administratīvā un Konstitucionālo tiesu:

Ja persona ir ar zemiem ienākumiem un atrodas nedrošā finansiālā situācijā, ir iespējams vērsties pēc juridiskās palīdzības. Daļa no juridisku palīdzību var būt arī pagaidu atbrīvojums no tiesas procesa izmaksas. Juridiskā palīdzība ir jāpiemēro iesniedzot sūdzību.

Principā pieteikumu par juridisko palīdzību, administratīvajām procedūrām, nav iespējams:

IVN procedūras:

Lai novērstu, ka ombuds videi nespēj piedalīties vai uzsākt IVN procedūru sakarā ar augstajām izmaksām (piemēram, augstu naudas izdevumiem — SEK. 76. gada Vispārējais administratīvā procesa likums) tie ir nepārprotami atbrīvoti no pienākuma aizstāt naudas izdevumi (SEC. 3 IVN likums).

Austrijā — “BIV grün-alternativer Verein zur Unterstützung von bürgerinnen-initiativen” (Zaļo alternatīvo apvienības, lai atbalstītu iedzīvotāju grupas), kas finansiāli atbalsta pilsoņu iniciatīvas procedūras vides jomā.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Ar ökobüro ir tikai Austrijas vides NVO un sabiedrības intereses vides advokātu biroja organizācija, kas sniedz juridiskas konsultācijas vides jautājumos:

 • Vides advokāti var likumīgi konsultē privātpersonas, bet nesniedz juridisko
 • pārstāvību procedūras vides jomā.

Nav nosacījumus attiecībā uz piekļuvi juridiskai palīdzībai — ikviena persona var piekļūt, kā arī NVO un ombuda videi.

Vides ombuds sniedz bezmaksas konsultācijas par vides jautājums, bet galvenokārt darbojas kā iestāde, ievērojot atbilstību vides tiesību aktiem vides procedūras mērķi.

Bezmaksas juridiskā palīdzība ir tikai nodrošināta verfahrenshilfe (civilo un kriminālo procedūru), tiesvedībā, kā arī administratīvo un Konstitucionālo tiesu. Turklāt saistībā ar vides jautājumiem, var lūgt juridisko palīdzību.

Ombuds videi risina ar vidi gadījumos, ievērojot atbilstību vides tiesību aktiem vides procedūras mērķi.

XIII Savlaicīgums

Administratīvajām iestādēm ir pienākums pieņemt lēmumu par pieteikumiem un apelācijām, lieki nekavējoties, ir jāpieņem lēmums un vēlākais sešu mēnešu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas vai sūdzības (CP. SEC. 73. gada Vispārējais administratīvā procesa likums un SEK... 27. daļa 1 administratīvās tiesas likums; Pārkāpjot pienākumu lemt var izraisīt prasības saskaņā ar valsts iestādēm — sākt Amtshaftungsgesetz [Likums”). Taču termiņi var būt atšķirīgi reglamentētas attiecīgajos nozares tiesību aktos.

 • Ja administratīvā iestāde vēl nav pieņēmusi lēmumu, pēc sešiem mēnešiem attiecīgais lietas dalībnieks var iesniegt nodošanas pieprasījumu (devolutionsantrag) ar nākamo instances iestāde. Pēc tam šī iestāde ir lēmuma pieņemšanai bez liekas kavēšanās un vēlākais sešu mēnešu laikā lēmumu.
 • Ja puse — visaugstākā administratīvā iestāde (apelācijas administratīvā procesā vai decentralizācijas procedūru) un šīs iestādes lēmuma, nenozīmē, ka Pusei ir tiesības iesniegt sūdzību neizpildes säumnisbeschwerde (Administratīvā tiesa). Administratīvā tiesa nosaka 3 mēnešu termiņu atliktu iestādei ir jāpieņem lēmums. Pēc šā termiņa lēmumu pieņemšanas kompetence pārsniedz administratīvajā tiesā.

Būtībā iepriekš minētais to derīguma termiņš nav vispārējo administratīvo procedūru un papildu (ja materiālo tiesību neatšķiras no vispārējā administratīvā procesa likuma par vides jautājumiem:

 • Atsevišķās IVN procedūras vispārējā pamatsumma ir mainīti, un iestāde ir padarīt lēmumu deviņu mēnešu laikā (SEC. 7/2 IVN likums).
 • Termiņš, lai veiktu IVN procedūru attiecībā uz valsts automaģistrālēm un ātrgaitas dzelzceļa līnijas ir divpadsmit mēneši (SEC. 24b/2 IVN likums).
 • IVN iepriekšējās pārbaudes procedūras ir jāpabeidz sešu nedēļu laikā (SEC. 3/7 IVN likums”) — attiecībā uz valsts automaģistrālēm vai ātrgaitas dzelzceļa līnijas projektu astoņu nedēļu (SEC. 24/5 IVN likums).
 • IVN procedūras pusēm ir pienākums iesniegt savu apelācijas sūdzību četru nedēļu laikā pēc attiecīgā administratīvā lēmuma pieņemšanas.

Tipisko ilgumu:

 • 2011. gadā regulāri IVN procedūras vidējais ilgums bija aptuveni septiņpadsmit mēnešiem.
 • Saskaņā ar vienkāršotu IVN procedūras vidējais ilgums bija nedaudz mazāk nekā desmit mēnešus.
 • Ar IVN pārbaudes procedūras vidējais ilgums bija nedaudz vairāk nekā četrus mēnešus.
 • Procedūru vidējo ilgumu neatkarīgā vides Senāts bija mazāk nekā sešus mēnešus.

Civillietās, ja nav tiesas lēmuma pieņemšanai saprātīgā termiņā — pieteikumu (fristsetzungsantrag) var iesniegt ar nokavējumu court- šī tiesa ir četras nedēļas laika, lai īstenotu spriedumu vai veikt citas darbības, ko pieprasa prasītājs. Ja Tiesa tomēr neaktīvo pēc šo četru nedēļu laikā, pieteikums ir nosūtīts augstākas instances tiesā, kas nosaka jaunu termiņu Pirmās instances tiesa varētu pieņemt lēmumu par attiecīgo prasību. Izņemot šos līdzekļus, kas spēkā piegādes lēmumu, nav sankcijas pret kavēšanos īstenot tiesas lēmumus.

Būtībā ir jānorāda iestāde pieņem lēmumu bez liekas kavēšanās un ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc procedūras sākšanas (SEC. 73. gada Vispārējais administratīvā procesa likums). Pēc tam, administratīvās procedūras un standarta sūdzību administratīvā tiesa ir vienīgā juridiski saistošiem termiņiem/termiņiem administratīvajās iestādēs ir saistoši.

XIV Citi jautājumi

Pārsūdzību var iesniegt tikai pēc tam, kad ir pabeigta tiesvedība pirmajā instancē, padarot oficiālu lēmumu.

Ar ökobüro sniedz informāciju par iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem — informācijas materiāls par tiesisko statusu un pārsūdzības tiesības, administratīvās procedūras, paskaidrojumi par personu tiesībām, procesuālā nosacījuma saturu un IVN un PINK procedūrām. Turklāt informācija par atbildību vides jomā un vides informāciju, dažu nozaru vides tiesību aktus par to, kā iesniegt Eiropas pilsoņu iniciatīvas utt.; Turklāt svarīgas saiknes attiecībā uz vides tiesību aktiem un saziņa ar attiecīgajām iestādēm ir savā mājas lapā:

http://www.oekobuero.at/

Turklāt Federālā vides aģentūra sniedz informāciju par iespēju vērsties tiesā:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Federālais lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdenssaimniecības sniedz informāciju par sabiedrības līdzdalību, vides informāciju, IVN un Orhūsas konvenciju par šādās tīmekļa vietnēs:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Austrijas tiesiskais regulējums krimināllietās un civillietās izmanto alternatīvu strīdu izšķiršanu vai izmainītas formas, bet šo instrumentu galvenokārt administratīvo procedūru nepiemēro.

Vienas nozares, kurās alternatīva strīdu izšķiršana (ADR) ir pieejama, ir ietekmes uz vidi novērtējumi (SEC. —16/2). ADR var izmantot regulārā IVN procedūra — nav iespējams ar IVN vienkāršotā procedūra.

Starpniecības patiešām izmanto konflikta izšķiršanas Austrijā. Empīrisku pētījumu par praktisko pieredzi saistībā ar vides starpniecību, Austrija paskaidroja, ka starpniecības procedūras izmanto saistībā ar vides jautājumiem un ka šīs procedūras var būt diezgan produktīvos rezultātos.http://www.oegut.at/de/

Kā minēts iepriekš, Austrijas Likuma par ietekmes uz vidi novērtējumu ir skaidri paredzēta IVN procedūras pārtraukšanu attiecībā uz mediācijas procesā, projekta iesniedzēja pieprasījuma (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Ārvalstniekam ir

Tiesiskuma vienlīdzība ir noteikta Austrijas Konstitūcijā. Tas nozīmē, ka likumdošanas struktūra nedrīkstētu diskriminēt viens pilsonis no citas (7 B -VG). Turklāt Federālā konstitucionālā likuma par rasu diskriminācijas aizliegumu (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) nepieļauj diskrimināciju starp ārvalstniekiem. Atšķirība, pamatojoties tikai uz rasi, ādas krāsu, izcelsmi vai valsts vai etnisko piederību, ir aizliegta. Tomēr izpildu/administratīvās iestādes pienākums ir ievērot līdztiesības norma.

 • Atšķirīgus lēmumus par līdzīgiem gadījumiem ir pieļaujama, ja pastāv faktisks pamatojums.
 • Valsts pārvaldes iestādes nedrīkst lemt patvaļīgi
 • Pārkāpj vienlīdzības tiesiskuma pamatot savu lēmumu, ja tie tiesību akti, kas ir pretrunā ar BVG par rasu diskrimināciju

Tiesas procedūras ir vācu valodā. Ja pusēm vai liecības par procedūru neprot vācu valodā — tulkotāja pakalpojumus nodrošinās. Tulkošanu nodrošina valsts tiesvedības procesos — viņi ir iespējams oficiāli ieskaitīti sarakstā. Tulka izmaksas ir jāmaksā, ja attiecīgā puse — un, visbeidzot, zaudējusī puse (ja tai bija tiesības uz juridisko palīdzību).

XVI Pārrobežu lietas

Pārrobežu IVN procedūras attiecīgo ārvalstu personām ir jāinformē par

 • Ierosinātās darbības
 • Iespējamo pārrobežu ietekmi uz vidi,
 • iespējamo lēmumu būtība, kurus var veikt IVN procedūra

Projekta iesniedzējs ir jāpārliecinās, ka IVN dokumentācija ir pabeigta. Kompetentajai iestādei ir pienākums nosūtīt šo informāciju attiecīgajai ārvalstu personām.

IVN dokumentācijā ir jāiekļauj šādi elementi:

 • Projekta apraksts
 • Ierosinātā projekta pieņemamās alternatīvas,
 • Apraksts par faktiskajiem vides apstākļiem projekta īstenošanas vietā
 • Mazināšanas pasākumu uzskaitījums

Saskaņā ar Konvenciju par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā (Espo konvencija) jēdziens “sabiedrība” ir jāsaprot kā “viena vai vairākas fiziskas vai juridiskas personas un — saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai praksi — to apvienības, organizācijas vai grupas. (kp. 1/x pants Espo konvencija”).

Nevalstiskās organizācijas un skartās valsts kaimiņvalstīm ir tiesības Austrijas IVN procedūras, ievērojot konkrētus nosacījumus, kas attiecas arī uz to Austrijas “partneriem”.

Skartās valsts NVO ir tiesiskais statuss saskaņā ar SEC. 19/11 IVN, ja:

 • ārvalstī, ir paziņots par plānoto darbību
 • vides daļu ārvalsts varētu ietekmēt ierosināto darbību ietekmi, kuru aizsardzība ir NVO, un
 • Ja NVO varētu piedalīties IVN procedūra tika īstenots projekts, ja šajā citā valstī.

Turklāt pārrobežu kaimiņus un pašvaldības (kas darbojas kā kaimiņvalstis) tiek garantētas saskaņā ar Vācijas juridisko statusu. 19/1/1 IVN tiesību aktā.

Minētās puses būs tādas pašas tiesības kā pusei Austrijas NVO, vai kaimiņiem.

Ārvalstu pilsoņu grupu juridiskais statuss nav pārrobežu ietekmes, jo tie neatbilst kritērijiem, kas noteikti valstu iedzīvotāju grupām, proti, ārvalstnieki, viņiem nav tiesību balsot Austrijā.

Netiek sniegta juridiskā palīdzība, administratīvo procedūru Austrijā.

Nepastāv iespēja izvēlēties starp dažādu valstu tiesām.

Lapa atjaunināta: 14/09/2016

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.