Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali

Austria

Autor treści:
Austria
 1. Constitutional Foundations
 2. Ġudikatura
 3. #II
 4. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet
 5. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika
 6. Aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet
 7. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja
 8. Locus standi
 9. Rappreżentanza legali
 10. Evidenza
 11. Inġunzjonijiet
 12. Fuq l-ispejjeż
 13. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja
 14. Tempestività
 15. Kwistjonijiet oħra
 16. Tkun barrani
 17. Każijiet transkonfinali

I. Constitutional Foundations

Il-Kostituzzjoni Federali tal-Awstrija ma jistabbilixxix dritt soġġettiv (nodfa, f’saħħithom, favorevoli, eċċ.).

L-Awstrija tilqa’ bis-sħiħ l-għan ġenerali ta’ protezzjoni tal-ambjent. Din l-istqarrija hija mill-1984 stabbilit skont il-liġi kostituzzjonali federali (Bundes-Verfassungsgesetz — B-VG) għall-protezzjoni komprensiv tal-ambjent (B-VG über den umfassenden Umweltschutz) iżda ma tipprovdix għal dritt fundamentali għall-protezzjoni tal-ambjent. Għal dan l-għan kostituzzjonali Federali Awstrijaka (B-VG über ein nonnuclear atomfreies Österreich) tirreferi għall-projbizzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija nukleari fl-Awstrija. Il-Liġi Kostituzzjonali Federali jistipula t-tqassim tal-kompetenzi bejn l-Istat federali, ir-reġjuni u l-awtoritajiet distrettwali fil-qasam tal-ħarsien ambjentali.

Skont il-liġi Kostituzzjonali Federali Awstrijaka (B-VG) il-ħarsien tal-ambjent huwa suġġett transettorjali li huwa mqassam bejn il-gvern federali u l-provinċji Federali. Għalhekk, il-leġiżlazzjoni federali (eż. attività ta’ ġestjoni ta’ skart, il-kodiċi tal-industrija 1994, il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali Act 2000, l-ilma, Forestry Act) jeżisti maġenb tal-leġiżlazzjoni (pereżempju atti li jikkonċernaw il-protezzjoni tan-natura jew l-istruttura legali) li jirregolaw il-ħarsien ambjentali.

Il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) li għandhom status kostituzzjonali f’l-Awstrija tiddikjara d-dritt għal proċess ġust għal kulħadd dwar drittijiethom u l-obbligi tagħhom kif ukoll il-proċeduri penali (Art. 6). Kulħadd huwa intitolat li jkollu aċċess għall-ġustizzja — inkorporat minn tribunal indipendenti u imparzjali mwaqqaf b’liġi. Il-proċeduri għandhom isiru fil-pubbliku u bil-fomm. Id-dispożizzjoni barra minn hekk jinkorpora d-dritt għal tul ta’ żmien raġonevoli tal-proċeduri. Art. 13 tal-KEDB jiggarantixxi d-dritt għal rimedju effettiv.

Għaċ-ċittadini Awstrijaċi mhuwiex possibbli li direttament jinvoka dritt għal ambjent fi proċedura amministrattiva jew ġudizzjarja. La mill-Kostituzzjoni Awstrijaka u lanqas il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem u l-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu dan id-dritt fundamentali.

Il-Partijiet jistgħu jiddependu direttament fuq ftehimiet internazzjonali jekk għandhom status kostituzzjonali jew il-liġi u meta l-kontenut tagħhom ikun suffiċjentement determinat (Art. 18 tal-Liġi Kostituzzjonali Federali). Jekk il-korpi kompetenti (il-Parlament, il-Gvern Federali, President Federali) tiddeċiedi li tadotta ftehim internazzjonali b’atti separati, ir-Regolamenti eċċ. l-ebda invokazzjoni diretta hija possibbli (Art. 50, paragrafu 2, punt 4 tal-Liġi Kostituzzjonali Federali).

Il-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni pubblika fit-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali (Konvenzjoni ta’ Aarhus) li ġiet ratifikata mingħajr ma tippreċiża l -kuntratt b’atti separati, ir-Regolamenti eċċ. f’qafas ġuridiku Awstrijak. Jekk il-kontenut tad-dispożizzjonijiet tiegħu kienet suffiċjentement iddeterminati l-invokazzjoni diretta ma tkun possibbli.

II. Ġudikatura

L-Awstrija tapplika l-prinċipju ta’ separazzjoni ta’ poteri eżekuttivi u ġudizzjarji — din hija r-raġuni għaliex għandha ssir distinzjoni bejn

a.) il-fergħa ġudizzjarja ċivili u kriminali, u

b.) il-fergħa ġudizzjarja amministrattiva

F’materji ċivili u kriminali erba’ tipi differenti ta’ qrati jeżistu (elenkati mill-iżgħar sal-ogħla livell ġudizzjarju):

 • Il-Qrati Distrettwali
 • Il-qrati reġjonali
  • Iservu bħala qrati tal-prim’ istanza f’każijiet iktar importanti
  • Jaġixxi wkoll bħala qrati ta’ appell fir-rigward ta’ qrati distrettwali
 • Erba’ qrati tal-appell
  • Tiffunzjona bħala qrati tal-appell solennement quddiem il-qrati distrettwali
 • Qorti suprema għal kwistjonijiet ċivili u kriminali

Il-qrati ċivili u kriminali ma għandhom l-ebda kompetenza biex tirrevedi d-deċiżjonijiet maħruġa jew deċiżjonijiet minn awtoritajiet amministrattivi.

Bażikament fi kwistjonijiet amministrattivi ma teżistix sistema ġudizzjarja. Biss ftit deċiżjonijiet li ttieħdu minn korpi amministrattivi jistgħu jkunu soġġetti għal reviżjoni minn tribunali amministrattivi indipendenti (Unabhängige Verwaltungssenate fil-Laender UVS). Jekk kollha jkunu ġew eżawriti r-rimedji amministrattivi l-ilment straordinarju li qorti tal-aħħar istanza (il-qorti amministrattiva — Verwaltungsgerichtshof) hija l-unika possibbiltà biex ikollhom aċċess għal qorti f’materji amministrattivi. Il-Qorti Kostituzzjonali (Verfassungsgerichtshof) huwa kompetenti għal reviżjoni ġudizzjarja tal-legalità ta’ deċiżjonijiet amministrattivi jew deċiżjonijiet, regolamenti amministrattivi u l-kostituzzjonalità tal-liġijiet. Pereżempju, fil-każ ta’ ksur tad-drittijiet fundamentali mill-awtoritajiet pubbliċi, il-Qorti Kostituzzjonali hija kompetenti.

Korpi amministrattivi ġenerali tiddeċiedi kwistjonijiet ambjentali (pereżempju Federali ministri, gvernaturi reġjonali KE.) u l-awtoritajiet amministrattivi speċjali huma stabbiliti biex tiddeċiedi dawn il-kwistjonijiet. Tribunali amministrattivi indipendenti msemmija hawn fuq jaħdmu bħala korpi ta’ reviżjoni f’ċerti każijiet ambjentali federali jew reġjonali u jaġixxu bħala korpi ta’ appell fi proċeduri ambjentali. L-awtorità ambjentali separata li tista’ tiġi invokata esklussivament f’valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali — indipendenti tas-Senat tal-Ambjent (Umweltsenat) u l-Istati Uniti biss mill-funzjonijiet hawn bħala awtorità ta’ appell.

Ġeneralment “forum shopping” (għażla tal-ġurisdizzjoni kompetenti minn parti fil-proċedura) mhuwiex possibbli fl-Awstrija — wieħed għandu jippreżenta l-każ kompetenti (eż. amministrattivi jew ġenerali) il-Qorti, il-livell it-tajjeb fil-post it-tajjeb (belt). Madankollu, f’xi proċeduri ċivili teżisti l-possibbiltà li l-partijiet jistgħu jiddeċiedu flimkien liema qorti għandha ġurisdizzjoni fil-każ li tittieħed azzjoni legali.

L-appell huwa deskritt bħala sfida formali ta’ spiss governattiva u d-deċiżjonijiet ġuridiċi (eż. sentenzi). Tuża appell li jikkontestaw id-deċiżjonijiet li għadhom mhumiex legalment vinkolanti (jiġifieri l-appell il-perjodu ma jiskadix). Tipi differenti ta’ appelli ordinarji ma jeżistix qafas legali Awstrijaka, peress li hemm

 • Berufung
 • U appell
 • Reviżjoni.

Rimedji legali straordinarji huma maħsuba sabiex jikkontestaw deċiżjonijiet li jorbtu legalment. Il-liġi tiddetermina taħt liema kundizzjonijiet speċjali tali rikors straordinarju jista’ jiġi applikat.

Quddiem amministrattiva tista’ tiċħad l-appell bħala infondat, tirrinvija d-deċiżjoni jew iwettaq reviżjoni tal-kontenut (SEC. 42 — Punt 1 il-Qorti Amministrattiva — vwgg Verwaltungsgerichtshofgesetz). Dan jista’ jsir jekk il-każ huwiex lest għal deċiżjoni u jekk ikun aħjar li jitqiesu l-fatturi sempliċità, il-konvenjenza għall-iskop u ffrankar ta’ spejjeż (Art. 42 para. 3a Administrative Court Act) li tittieħed id-deċiżjoni tal-Qorti Amministrattiva. F’każ ta’ kustodja l-Amministrazzjoni tkun imbagħad marbuta li fl-opinjoni tal-Qorti Amministrattiva.

L-aktar l-aktar kwistjonijiet ambjentali huma soġġetti għal proċeduri amministrattivi, madankollu xi kwistjonijiet ambjentali għandhom jiġu deċiżi taħt il-ġurisdizzjoni kriminali u ċivili.

Fi proċeduri kriminali, kull persuna għandha d-dritt li tirrapporta atti kriminali (pereżempju abbuż ta’ poter minn ċerti awtoritajiet) lill-prosekutur. Huma jistgħu jipparteċipaw xhieda u fil-proċeduri iżda m’għandhom l-ebda awtorità li tiddeċiedi jekk il-każ għandux jittieħed quddiem qorti jew le. Rimedji kontra d-deċiżjonijiet tal-Qorti huma ristretti għal tal-prosekutur pubbliku u tal-persuna suġġetta għall-indaġini.

Il-Liġi Ċivili Awstrijakka jipprovdi biss ftit dispożizzjonijiet fi kwistjonijiet ambjentali. L-immissjoni hija mogħtija minn SEC. 364 u 364a tal-Kodiċi Ċivili Awstrijak (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) ma jistgħux jintużaw. Il-locus standi huwa ammetta li ‘ġirien tal-ġirien’ — huwa ddefinit bħala l-persuni kollha li jgħixu f’żona milquta minn immissjoni jew tal-faċilità. Huma intitolati għal inġunzjonijiet permanenti u ta’ kumpens — jekk l-operazzjoni tal-faċilità huwa kopert minn awtorizzazzjoni amministrattiva, ġirien dwar l-immissjonijiet trid tittollera li huma prodotti mill-faċilità (jekk huwa intitolat għal kumpens). Huwa biss fil-każ li prodott minn faċilità awtorizzata tal-immissjonijiet jipperikola l-ħajja jew is-saħħa tal-ġirien aktar restrizzjonijiet jistgħu jiġu stipulati.

Prinċipalment, l-aċċess għall-ġustizzja huwa li jiġi ggarantit lil kull persuna li d-drittijiet soġġettivi inkisru bl-azzjonijiet tal-Istat. Dritt suġġettiv huwa ggarantit minn dawn ir-regoli, li huma maħsuba li sservi u tħares fost l-oħrajn kif ukoll l-interessi individwali. F’dan il-kuntest rwol speċjali hija ddedikata għad-drittijiet fundamentali li l-uniku għan tagħha huwa li jipproteġi l-interessi tal-individwi kontra azzjoni tal-Istat.

Skont ir-regoli msemmija hawn fuq, persuna li għandha locus standi fi proċeduri amministrattivi dwar kwistjonijiet ambjentali biss jekk hu/hi diretta — u għaldaqstant “dritt suġġettiv” trid tiġi affettwata u l-liġi għandha tagħti d-dritt ta’ parti speċifika ta’ xi ħadd jista’ jibda jew jipparteċipa fi proċeduri amministrattivi.

Prinċipalment, il-qrati huma marbuta bil-kontenut tal-mozzjonijiet sottomessi mill-partijiet fil-proċeduri — jiġifieri ma għandhomx jaġixxu fuq l-inizjattiva tagħhom stess.

III. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet

L-informazzjoni ambjentali għandha tiġi pprovduta minn korpi amministrattivi u istituzzjonijiet oħra li għandhom responsabbilitajiet ambjentali. Jekk dawn il-korpi jirrifjutaw li jipprovdu informazzjoni ambjentali jew jipprovdiha b’mod abbużiv jew b’mod inadegwat li tfittex informazzjoni jew il-persuna direttament affettwata b’dan ir-rifjut jew informazzjoni żbaljata tista’ titlob l-adozzjoni ta’ deċiżjoni negattiva formali (SEC. 8 Informazzjoni dwar l-Ambjent jaġixxi/l-Umweltinformationsgesetz (UIG). Sussegwentement, ir-rikorrent għandu d-dritt ta’ appell kontra deċiżjonijiet negattivi b’maħruġa formalment it-Tribunal Amministrattiv Indipendenti. Wara dan, l-applikant jista’ jippreżenta lment (bescheidbeschwerde) kostituzzjonali jew qorti amministrattiva.

Ir-rifjut jew nuqqas ta’ twettiq ta’ talba għal informazzjoni għandha tkun ġustifikata (SEC. 5 UIG) u l-informazzjoni ta’ min ikun qed jitlob li jiġi infurmat dwar ir-rimedji disponibbli pprovduti minn SEC. 8 Informazzjoni dwar l-ambjent (UIG).

Ir-regoli proċedurali applikabbli għal talbiet ta’ informazzjoni ambjentali huma bażikament stabbilita permezz tal-Att dwar l-informazzjoni ambjentali (UIG) innifsu. Għall-kwistjonijiet kollha li mhumiex indirizzati minn dan l-att, id-dispożizzjonijiet proċedurali tal-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — medja) iridu jiġu applikati.

Għall-applikazzjoni tad-Deċiżjoni formali l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali għandha tiġi applikata sussidjarja jekk dispożizzjonijiet settorjali għall-kwistjoni kkonċernata ma tipprovdix regoli proċedurali partikolari (SEC. 8/2 UIG).

Skont l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali r-rekwiżiti formali għall-appell huma:

 • forma miktuba
 • Bażikament miktuba bil-lingwa Ġermaniża
 • l-iskadenza ta’ ġimagħtejn wara li tinqata’ d-deċiżjoni formali
 • L-appell għandu jitressaq quddiem il-korp amministrattiv li ħareġ id-deċiżjoni negattiva

Fil-proċeduri amministrattivi obbligatorji l-avukati m’għandhomx ikunu involuti. Iżda jappella lill-Qorti amministrattiva jew qorti kostituzzjonali, għandhom jitressqu minn avukat awtorizzat (jiġifieri avukat) obbligatorja (SEC. 24 para. 2 Administrative Court taġixxi u SEC. 17 para. 2 tal-Qorti Kostituzzjonali — – vfgg Verfassungsgerichtshofgesetz).

Il-qrati għandhom aċċess għall-informazzjoni l-aċċessibbiltà tagħha hija kkontestata. Il-qorti tibbaża d-deċiżjoni tagħha fuq il-bażi tal-informazzjoni li huwa kkontestat — b’hekk tibbilanċja r-raġunijiet favur u b’kuntratti mogħtija minn min jagħmel it-talba u l-awtorità.

Jekk it-Tribunal Amministrattiv Indipendenti tqis l-appell ġustifikata, id-deċiżjoni li tiċħad l-informazzjoni huwa annullat. L-Awtorità hija marbuta bid-deċiżjoni tal-Qorti u interpretazzjonijiet, u l-obbligu li jiddivulgaw l-informazzjoni.

L-iskema ta’ informazzjoni ambjentali rregolati mid-dritt pubbliku (öffentliches Recht) tikkonsisti minn Environmental Information Act (bundes-umweltinformationsgesetz — UIG) u disa’ atti ta’ informazzjoni ambjentali reġjonali (landes-umweltinformationsgesetze — l-uigs), li tkopri talbiet għal informazzjoni dwar l-ambjent fi ħdan il-kompetenzi leġiżlattivi mid-disa’ Länder Awstrijaċi (jiġifieri għall-ħarsien tan-natura).

IV. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika

Għandu jkun innutat li l-Awstrija ma att leġiżlattiv uniku dwar il-liġi ambjentali u lanqas individwali separata mill-awtorità kompetenti li huma responsabbli għal proċedimenti li jikkonċernaw il-liġi ambjentali. Dispożizzjonijiet Awstrijaċi li jikkonċernaw il-ħarsien ambjentali jkunu jistgħu jinstabu f’diversi atti legali fil-qasam tal-liġi ċivili (speċjalment l-hekk imsejħa liġi privata ambjentali), il-liġi kriminali u — f’ħafna każijiet — il-liġi amministrattiva (eż. il-ġestjoni tal-ilma — wasserrechtsgesetz — WRG, għall-Att dwar il-ġestjoni tal-iskart — Abfallwirtschaftsgesetz _awg, il-kummerċ u l-industrija (Gewerbeordnung — Att GewO eċċ.). L-aktar parti sinifikanti ta’ regoli Awstrijaċi dwar il-protezzjoni tal-ambjent teżisti fil-qasam tal-liġi amministrattiva. Il-liġi amministrattiva Awstrijaka hija parti mil-liġi pubblika (öffentliches Recht) li jirregola r-relazzjoni bejn l-individwi (ċittadini, kumpaniji) u l-Istat. Għandu jiġi enfasizzat li r-Repubblika tal-Awstrija huwa stat federali. Dan ifisser li l-leġislazzjoni u l-eżekuzzjoni ta’ liġijiet huma mqassma bejn il-Gvern Federali u mid-disa’ provinċji federali (“Länder”) skont il-kompetenzi assenjati rispettivi tagħhom. Il-Liġi Kostituzzjonali Federali Awstrijaka (B-VG) tirregola l-kompetenzi leġiżlattivi u eżekuttivi assenjati lill-Gvern Federali fuq naħa u l-provinċji Federali fuq in-naħa l-oħra. Kemm-il darba l-liġijiet settorjali li jinkludu dispożizzjonijiet speċifiċi dwar il-proċedura amministrattiva, l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali (Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz — AVG) tapplika għal l-implimentazzjoni ta’ dawn il-liġijiet.

Il-proċeduri li jirrigwardaw id-dritt ċivili u amministrattivi huma separati. Kemm is-sistemi jiffunzjonaw b’mod indipendenti. Madankollu, rimedji legali jissuplimentaw u jappoġġaw lil xulxin. Fir-rigward tad-dritt privat Ambjentali, il-Kodiċi Ċivili Awstrijak (ABGB) jistipula sett ta’ regoli ġenerali u speċifiċi. B’mod ġenerali, kull min hu jew beżgħat biex jiġu pperikolati minn tniġġis għandu d-dritt li jressqu kawża kontra min iniġġes u biex ifittxu inġunzjoni. B’mod partikolari, l-Artikoli 364 et seq tal-Kodiċi Ċivili Awstrijak (ABGB) jipprovdu l-possibbiltà għall-ġirien jagħmlu lment dwar id-difiża kontra inammissibbli l-immissjonijiet ġejjin minn proprjetajiet li jmissu magħha. Barra minn hekk humiex intitolati jipprojbixxu tal-immissjonijiet mal-ġirien aktar minn ċertu livell. F’dan il-kuntest, dirett jew indirett, li jkollhom impatt tal-immissjonijiet minn proprjetà waħda għal oħra (eż. l-ilma mormi, irwejjaħ, storbju, dawl u radjazzjoni) huma meqjusa bħala diżabbiltà.

Ħdejn l-kunċett ġenerali ta’ drittijiet neigbours mill-Kodiċi Ċivili u l-possibbiltà li jippreżentaw pretensjoni fuq din il-bażi, ġirien u d-drittijiet tagħhom bħala partijiet fil-proċedura ta’ spiss huma inklużi fis-sistema amministrattiva separata dwar l-ambjent (eż.. L-Att dwar l-EIA, attività ta’ ġestjoni ta’ skart, Kodiċi industrijali).

Id-deċiżjonijiet amministrattivi tal-ewwel istanza ma jistax jittella’ l-qorti direttament. Madankollu, f’xi każijiet, appell quddiem tribunali amministrattivi indipendenti (Unabhängige Verwaltungssenate) installati tat-tieni istanza, jiġi previst legalment.

Ir-rimedji amministrattivi għandhom jiġu eżawriti qabel ma l-partijiet jistgħu jikkontestaw id-deċiżjonijiet tal-Qorti Amministrattiva u tal-Qorti Kostituzzjonali billi jressaq ilment (rimedji straordinarji).

Il-qorti amministrattiva mhijiex biss cassational qorti — hija intitolata li tirrevedi l-legalità sostantiva u proċedurali tad-deċiżjonijiet amministrattivi u li tirrinvija l-kawżi rispettivi u l-awtorità li ħadet id-deċiżjoni tista’ twettaq proċedura ġdida u jieħdu deċiżjoni adattata — iżda huwa qorti amministrattiva hija wkoll kompetenti sabiex tiddeċiedi fuq il-mertu ta’ dawn il-każijiet (SEC. 42 para. 1 u 3a Administrative Court Act).

Strument legali importanti li jkopru firxa wiesgħa ta’ attivitajiet rilevanti dwar l-evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent (Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz — Via — UVP-G 2000). Huwa jistabbilixxi r-regoli ta’ proċedura tiegħu stess dwar l-effetti ambjentali ta’ proġetti pubbliċi u privati li jridu jgħaddu minn proċess ta’ evalwazzjoni tal-impatt ambjentali (EIA).

Il-partijiet kollha tal-EIA huma intitolati li jappellaw kontra d-deċiżjoni finali tal-VIA. Minbarra l-applikant għall-proġett il-persuni li ġejjin jistgħu jkunu parti għal proċeduri tal-EIA tal-EIA (Art.19):

 • Ġirien
 • L-Ombudsman għall-ambjent
 • Awtoritajiet ta’ kooperazzjoni
 • Gruppi taċ-ċittadini
 • Organizzazzjonijiet ambjentali
 • L-organu tal-ippjanar tal-ġestjoni tal-ilma
 • Il-partijiet jistipula d-dispożizzjonijiet amministrattivi relevanti

Via finali l-awtorizzazzjonijiet jistgħu jiġu riveduti minn korp indipendenti (Unabhängiger Umweltsenat), tas-Senat tal-Ambjent fit-tieni istanza (SEC. 40 Via Act), li huwa kompetenti biex tirrieżamina d-deċiżjoni tal-ewwel istanza f’kull direzzjoni, u fl-aħħar nett minn qorti kostituzzjonali jew amministrattiva. Hija biss il-qorti kostituzzjonali jew qorti amministrattiva tista’ tirrevedi l-EIA l-awtorizzazzjonijiet mogħtija mill-Ministru Federali tat-Trasport, tal-Innovazzjoni u tat-Teknoloġija. Appelli kontra deċiżjonijiet tal-VIA jridu jiġu sottomessi fi żmien erba’ ġimgħat. Id-deċiżjoni indipendenti tas-Senat ambjentali tista’ tkun kemm reformatory jew kassazzjoni. L-appell għandu effett sospensiv (SEC. 64 Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali). L-evidenza għandha tiġi adottata mit-Tribunal innifsu (l-immedjatezza ta’ kumpilazzjoni ta’ xhieda) — għalhekk tista’ ssir seduta orali jekk tqis li hu neċessarju tas-Senat ambjentali indipendenti jew parti fil-kawża hekk titlob. Bażikament, is-seduti orali għandhom isiru skont l-inklużjoni tal-pubbliku.

Skont l-emenda l-aktar reċenti għal Att tal-EIA fl-2012, rimedju legali addizzjonali ġiet stabbilita għal organizzazzjonijiet ambjentali li issa huma intitolati jressqu applikazzjoni għal reviżjoni tad-deċiżjoni tal-eżami dwar jekk għandhiex issir VIA dwar xi proġett jew le.

Fir-rigward ta’ deċiżjonijiet ta’ skrinjar f’toroq federali u linji tal-ferrovija ta’ veloċità għolja maħruġa mill-Ministru Federali tat-Trasport, tal-Innovazzjoni u tat-Teknoloġija, is-Senat ambjentali indipendenti ma għandux jaġixxi bħala korp tal-appell. Ilment kontra dawn id-deċiżjonijiet jistgħu jiġu ppreżentati quddiem il-qorti amministrattiva billi l-applikant għall-proġett, ta’ awtorità kooperanti jew tal-Ombudsman għall-ambjent u l-komun ikkonċernat.

L-ilment li l-qorti amministrattiva għandha tiġi ppreżentata bil-miktub permezz ta’ avukat fi żmien sitt ġimgħat mid-deċiżjoni finali. Dan ma għandux ikollu effett sospensiv, iżda l-qorti tista’ tingħata sakemm ma jkunx hemm oppożizzjoni l-interessi pubbliċi u jekk ikun meħtieġ għall-prevenzjoni ta’ żvantaġġ sproporzjonat għar-rikorrent. Id-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva jew kassazzjoni deċiżjoni bbażata fuq il-merti tal-kawża (SEC. 42 para. 1 u 3a Administrative Court Act).

Bħala regola ġenerali, rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa mogħti f’Austrian proċeduri ambjentali — hekk kif ukoll fil-proċeduri tal-EIA. Il-permess jew li għaddejja proċedura ta’ appell tinibixxi l-bidu tal-proġett.

L-eċċezzjonijiet huma proċeduri tal-EIA fir-rigward ta’ linji ta’ veloċità għolja tal-ferrovija u tat-toroq nazzjonali — bħala Ministru Federali tat-Trasport, l-Innovazzjoni u t-Teknoloġija hija kompetenti fl-ewwel istanza, il-Bord tal-Appell huwa qorti amministrattiva, u quddiem il-qorti amministrattiva, l-ebda effett sospensiv ikun mogħti. Il-proġett jista’ jinbeda minħabba proċedura quddiem il-qorti amministrattiva. Dan ma japplikax jekk il-qorti amministrattiva espliċitament jagħti effett ta’ sospensjoni skont il-proċedura ta’ appell.

Fir-rigward ta’ attivitajiet industrijali fil-kuntest tal-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġis, żewġ stadji differenti tal-Appell huma possibbli fi proċeduri tal-IPPC:

 • Jekk il-faċilità tal-IPPC jissodisfa l-kundizzjonijiet għat-twettiq ta’ EIA appell jista’ jkun ippreżentat quddiem is-Senat indipendenti għall-Ambjent fit-tieni istanza.
 • IPPC finali mhux soġġett għal EIA awtorizzazzjonijiet — Awtorizzazzjonijiet — jista’ jiġi eżaminat minn qorti amministrattiva indipendenti rispettivi — li għandu jiġi kklassifikat bħal organizzattivi tas-Senat indipendenti tal-kwalità ambjentali.
 • Barra minn hekk, qorti kostituzzjonali jew amministrattiva jistgħu jiġu indirizzati minn rimedji straordinarji.

Fil-prinċipju, permessi IPPC għandha ssir disponibbli għall-pubbliku, li għandu jkollu l-possibbiltà li jagħti l-opinjoni tiegħu quddiem l-awtorità amministrattiva jikkonċedi liċenzja industrijali.

Ċerti organizzazzjonijiet ambjentali akkreditati nazzjonali jew internazzjonali għandhom locus standi fil-kuntest ta’ proċeduri ta’ liċenzjar tal-IPPC (SEC. 356b Il-kodiċi kummerċjali u industrijali (Gewerbeordnung)

It-Tribunal Amministrattiv Indipendenti u s-Senat ambjentali huma intitolati biex jirrevedi l-legalità proċedurali u sostantiva tad-deċiżjonijiet tal-IPPC u tivverifika r-riżultati u l-kalkoli materjali u tekniċi kif ukoll dokumentazzjoni dwar l-IPPC.

Għal deċiżjonijiet tal-IPPC:

 • Biex jitħarsu d-drittijiet ta’ partijiet oħra fi proċeduri tal-IPPC u f’proċeduri ta’ appell li l-ġirien faċilitajiet ippjanati bażikament jeħtieġ li jqajmu l-oġġezzjonijiet tagħhom kontra l-proġett bħala mhux aktar tard minn seduta għas-sottomissjonijiet orali — id-drittijiet tagħhom ma jippermettux mod ieħor. Suġġett bl-oġġezzjonijiet tagħhom jeħtieġu li jkun hemm ksur ta’ drittijiet suġġettivi tagħhom.
 • Il-parti tad-drittijiet ta’ organizzazzjonijiet ambjentali msemmija hawn fuq tipprekludi jekk ma tqajjimx oġġezzjonijiet bil-miktub tagħhom fi żmien sitt ġimgħat mill-pubblikazzjoni ta’ applikazzjoni tal-IPPC.

Bażikament, il-bidu ta’ proċedura ta’ appell jinibixxi l-bidu fl-ewwel istanza awtorizzat il-proġett (effett ta’ sospensjoni ta’ appell).

Madankollu matul il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni mill-korp amministrattiv tal-IPPC huwa taħt ċerti ċirkostanzi (jekk proċedimenti preliminari ser ikollha tul ta’ żmien u awtorizzazzjoni huwa prevedibbli) li jippromulgaw liċenzja tal-operat qabel l-awtorizzazzjoni finali tidħol fis-seħħ (SEC. 354 Kodiċi kummerċjali u industrijali). Fi proċedimenti ta’ appell din l-awtorizzazzjoni tintemm bl-adozzjoni tad-deċiżjoni tal-appell.

Meta l-qorti amministrattiva tannulla l-awtorizzazzjoni IPPC, l-IPPC il-faċilità tista’ tkun għadha topera sa sena wara li d-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva (SEC. 359c il-kodiċi kummerċjali u industrijali). Dan ma japplikax jekk il-qorti amministrattiva tagħti effett sospensiv skont il-proċedura ta’ appell.

V. aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet

Fl-Awstrija, skema ta’ responsabbiltà ċivili ġenerali ambjentali ma jeżistu s’issa. Barra mid-deċiżjonijiet li diġà ssemmew hawn fuq

a) neighbourly l-immissjoni ta’ kontroll u responsabbiltà (SEC. 364 u 364a tal-Kodiċi Ċivili) iddikjarat fi qrati ċivili,

b) sistema ta’ responsabbiltà ċivili (l-Artikoli 1293 et seq. tal-Kodiċi Ċivili) iddikjarat fi qrati ċivili,

ċ) Liġijiet ambjentali speċifiċi (pereżempju l-Att dwar il-ġestjoni tal-ilma, Forestry Act) iddikjarat fi qrati ċivili li għandhom jissemmew.

Ad a)

Skont ir-regoli għar-responsabbiltà ċivili — ir-responsabbiltà għall-ħlas ta’ danni jitlob ħtija min-naħa ta’ min iniġġes. L-att jew ommissjoni għandha tkun illegali u għandha tkun kawżali, f’dak li għandu x’jaqsam mal-ħsara magħmula. It-talba f’dawn il-proċeduri tvarja fuq ir-restituzzjoni naturali jew jekk dan mhux possibbli l-kumpens tad-danni prodott.

Ad b)

Kontroll ta’ responsabbiltà mingħajr ħtija l-immissjoni hija mitluba — il-ġar ikun intitolat għal inġunzjonijiet permanenti u ta’ kumpens — Eċċezzjoni jiddikjara SEC. 364a tal-Kodiċi Ċivili Awstrijak, peress li l-ebda rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa pprovdut jekk l-interferenza hija r-riżultat ta’ faċilità approvata mill-awtorità amministrattiva. F’dak il-każ il-ġar trid tittollera l-impatt (jekk huwa intitolat għal kumpens)

Ad c)

Id-dispożizzjonijiet ta’ responsabbiltà fi ħdan tal-liġijiet ambjentali huma speċifiċi u għalhekk applikat preferibbilment rigward ir-reġim ta’ responsabbiltà ċivili. Dan jipprovdi assoluta ta’ responsabbilità mingħajr ħtija u titfa’ l-piż ta’ provi li huma favur ir-rikorrent fi ħdan il-proċedura.

Skont id-delegazzjoni Awstrijaka r-responsabbiltà tal-korpi pubbliċi, pretensjonijiet kontra korpi statali u ħatja ta’ azzjonijiet illegali tal-organi tagħhom fi ħdan il-kompiti tagħhom ma tista’ tiġi ppreżentata quddiem il-qorti reġjonali kompetenti (Responsabbiltà tal-entitajiet pubbliċi”). Fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, pereżempju, ħatja tal-għoti ta’ informazzjoni ambjentali ħżiena jistgħu jiġu elenkati hawnhekk.

Il-parti milquta jistgħu jitolbu rimbors finanzjarju tal-ħsara kkawżata (SEC. 1 AD HOC).

Barra minn hekk, jekk l-Istat ma jimplimentaw il-liġi tal-UE b’mod adegwat, ikun possibbli li jitlob ir-responsabbiltà tal-Istat mal-qorti reġjonali kompetenti. Kieku l-leġiżlatur Awstrijak responsabbli (eż. “dannu” kkawżat minn dewmien fl-implimentazzjoni tal-liġi tal-UE), l-ilment għandu jitressaq quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

Skema ta’ responsabbiltà ambjentali rregolati mid-dritt pubbliku huwa magħmul minn l-Att ta’ Responsabbiltà Ambjentali Federali (b-uhg) u disa’ atti ta’ responsabbiltà ambjentali reġjonali (l-uhg).

Skont Awstrijaka dwar ir-Responsabbiltà Ambjentali taġixxi lokalment l-awtorità amministrattiva responsabbli tad-distrett (Bezirksverwaltungsbehörde) għandhom jiddeċiedu, hija kompetenti sabiex tiddeċiedi f’materji ta’ responsabbiltà ambjentali.

L-ilment ambjentali (SEC. 11 Ir-responsabbiltà ambjentali taġixxi — - — bundes-umwelthaftungsgesetz b-uhg) jistgħu jitressqu minn persuni naturali jew legali li d-drittijiet tagħha ġew miksura, jista’ jkun hemm dannu ambjentali jew minn organizzazzjonijiet ambjentali u l-Ombudsman għall-ambjent. Dawn il-persuni jistgħu jressqu talba bil-miktub fuq l-iżvilupp mill-ġdid il-miżuri tal-awtorità distrettwali kompetenti. Il-kwerelant jista’ jipprova l-allegazzjonijiet tiegħu/tagħha billi tipprovdi informazzjoni jew evidenza rispettivi dwar ir-responsabbiltà ambjentali (Sec.11/3).

Billi l-ilment ambjentali jew dikjarazzjoni fi żmien ġimagħtejn wara li tħabbru l-ħsara ambjentali mill-awtorità l-persuni msemmija fl-art. 11 (1) L-Att ta’ Responsabbiltà Ambjentali Federali — minbarra l-operatur — Locus standi fi proċeduri ta’ rimedju amministrattiv.

Deċiżjonijiet meħuda minn Awtorità Amministrattiva Distrettwali skont l-Att dwar ir-responsabbiltà ambjentali jistgħu jiġu kkontestati f’qorti lokali rispettivi mill-partijiet — eż. deċiżjonijiet li bihom l-awtorità distrettwali amministrattiva rrifjutat id-dritt li jressqu lment ambjentali.

It-Tribunal Amministrattiv Indipendenti huwa intitolat li jirrevedi l-legalità proċedurali u sostantiva tad-deċiżjonijiet dwar ir-responsabbiltà ambjentali. Jekk dan il-korp jagħmel deċiżjonijiet reformatory tista’ tuża proċedura ta’ taking-evidence u għandha s-setgħa li tivverifika, sejbiet tekniċi eċċ.

Il-qorti kostituzzjonali u amministrattiva tista’ tiġi aċċessata jekk d-drittijiet suġġettivi tar-rikorrent ġew miksura minn din id-deċiżjoni tat-Tribunal amministrattiv indipendenti. Ministru Federali tal-Agrikoltura, il-Forestrija, l-Ambjent u l-Ġestjoni tal-Ilma għandu d-dritt biex iressaq ilment uffiċjali quddiem il-qorti amministrattiva sa fejn jirrigwarda l-proċedimenti ta’ rkupru tal-ispejjeż.

L-Ombudsman għall-ambjent u l-organizzazzjonijiet ambjentali m’għandhomx aċċess lill-Qorti Amministrattiva f’materji ta’ responsabbiltà ambjentali.

Il-proċess li jitla’ l-qorti sabiex jinforza r-responsabbiltà ambjentali:

 • Il-persuna trid tkun parti (id-drittijiet suġġettivi tiegħu ġew affettwati) proċedura preċedenti ma’ awtorità amministrattiva distrettwali.
 • Tal-appell bil-miktub ta’ bord ta’ reviżjoni amministrattiva għandha tiġi depożitata ma ‘l-awtorità tal-ewwel istanza.
 • L-appell għandu jiġi ppreżentat fi żmien ġimagħtejn wara d-deċiżjoni tal-ewwel istanza ġiet ippromulgata.
 • Ir-raġunijiet għall-appell ikunu jridu jiġu spjegati u l-azzjonijiet meħtieġa għandhom jiġu ċċarati. Barra minn hekk, id-deċiżjoni li kontra tagħha l-appell qiegħed jiġi ppreżentat jeħtieġ li jissemmew.
 • Il-qorti amministrattiva tista’ tiġi aċċessata minn rikors straordinarju.
 • L-ilment għandu jiġi ippreżentat
 • L-ilment għandu jiġi ppreżentat fi żmien sitt ġimgħat wara l-adozzjoni ta’ deċiżjoni fl-aħħar istanza

L-ilment għandu jiġi ppreżentat minn avukat awtorizzat

VI. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja

Meżżi oħrajn:

 • Il-kompitu ta’ ombudspersons ġenerali hija li jikkontrolla l-azzjonijiet ta’ organi amministrattivi.
 • L-Ombudsman jista’ jaġixxi fuq l-inizjattiva tiegħu/tagħha jew minħabba ilment minn xi ħadd b’mod suġġettiv affettwati ta’ amministrazzjoni ħażina:
 • Ombudsman ġenerali jistgħu jipprovdu rakkomandazzjoni li l-organu amministrattiv.
 • Ombudsman ġenerali tipprovdi rapport annwali lill-Parlament Ewropew dwar l-attivitajiet tiegħu/tagħha.
 • Ombudsman ġenerali għandha d-dritt li tikkontesta r-regolament amministrattiv li jitressaq ilment quddiem il-Qorti Kostituzzjonali (Art. 139 u Art. 148e l-liġi kostituzzjonali).

L-Ombudsman għall-ambjent ma jkollu dritt permanenti ambjentalment rilevanti l-proċeduri amministrattivi — huma speċjalment taġixxi fi ħdan il-konservazzjoni ambjentali proċeduri. Barra minn hekk ikollhom drittijiet ta’ parti f’Via jew proċeduri tal-immaniġġjar tal-iskart.

 • Il-kompitu tagħhom huwa li titlob l-osservanza ta’ għan ambjentali. Ikunu uffiċjali jew formali parti mill-proċedura (formalpartei).
 • Bħala partijiet fi proċeduri ambjentali msemmija hawn fuq huma kompetenti biex jisfida dawn id-deċiżjonijiet amministrattivi.
 • Bażikament ma jkunux intitolati biex iressqu lmenti quddiem il-qrati amministrattivi peress li dawn ma jibbażawx l-istatus tagħhom ta’ dritt soġġettiv. F’xi każijiet, dawn kienu legalment mogħtija d-dritt li jilmenta (eż. fil-proċeduri tal-EIA, proċeduri ta’ ġestjoni tal-iskart)
 • Huma mhumiex intitolati għal aċċess lill-Qorti Amministrattiva fi proċeduri dwar ir-responsabbiltà ambjentali.
 • Peress li għandhom l-istatus ta’ parti formali ma għandux il-kompetenza biex iressqu lmenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali.

Il-prosekutur pubbliku huwa responsabbli għall- prosekuzzjoni pubblika fi proċedimenti kriminali. Hu/hi j/tmexxi investigazzjoni f’dawn il-proċedimenti. Ikun marbut mal-istruzzjonijiet ta’ korp amministrattiv ta’ sorveljanza tiegħu. Dawn is-setgħat ma jvarjawx fi proċedimenti kriminali fi kwistjonijiet ambjentali.

La tal-Kodiċi Kriminali Awstrijak u lanqas il-penali Amministrattiva (Verwaltungsstrafgesetz) jipprovdu għal prosekuzzjoni kriminali fi kwistjonijiet ambjentali. Madankollu kull min jissuspetta li twettqu reati kriminali hija intitolata li jirrapporta dan li l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi.

Il-korpi amministrattivi huma taħt id-direzzjoni u s-superviżjoni amministrattiva suprema ta’ organi u marbuta li l-istruzzjonijiet tagħhom. Il-qorti amministrattiva superjuri twettaq kontroll ġudizzjarju. F’ċerti każijiet mill-Ministru Federali kompetenti hija intitolata li tressaq ilment (amtsbeschwerde) mal-qorti amministrattiva kontra deċiżjoni amministrattiva allegatament illegali. L-Ombudsman jista’ jkun kuntatt u hija kompetenti li taġixxi fuq azzjonijiet jew ommissjonijiet amministrattivi mhux xierqa.

Barra minn hekk hemm uffiċjali u ta’ responsabbiltà tal-Istat (S.O. V/2) rigward pretensjonijiet kontra korpi statali u ħatja ta’ azzjonijiet illegali tal-organi tagħhom.

Prosekutur dwar Kwistjonijiet ta’ korruzzjoni hija kompetenti fil-qasam ta’ korruzzjoni uffiċjali.

VII. Locus standi

Locus standi

Il-proċedura amministrattiva

Proċedura ġudizzjarja

Individwi

Jeħtieġ li turi interess leġittimu previst mil-liġi

Id-drittijiet ta’ parti tipprekludi jekk ma jaġixxux fil-ħin

Jeħtieġ li turi interess leġittimu previst mil-liġi.

L-ebda drittijiet jekk id-drittijiet tal-parti tagħhom prekluża fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva (tal-prim’ istanza)

L-ilment amministrattiv u Qorti Kostituzzjonali

NGOs

Il-NGOs għandhom locus standi jekk jissodisfaw ċerti kundizzjonijiet

previst mil-liġi — Akkreditazzjoni

(eż. fi proċeduri tal-EIA)

Għalfejn juru ebda interess pubbliku

Id-drittijiet ta’ parti tipprekludi jekk ma jaġixxux fil-ħin

Il-pożizzjoni legali permezz ta’ rappreżentanza ta’ interessi pubbliċi.

Jekk xi parti mid-drittijiet tagħhom eskluż matul proċedura amministrattiva (tal-prim’ istanza)

Mhumiex intitolati li jressqu ilment quddiem il-Qorti kostituzzjonali jew amministrattiva tal-EIA (ħlief f’ċerti każijiet)

Entitajiet ġuridiċi oħrajn

Il-muniċipalità ospitanti u muniċipalitajiet oħra affettwati

Jitlob l-osservanza tad-dispożizzjonijiet legali u tal-interessi pubbliċi (bħala dritt suġġettiv)

Fil-muniċipalitajiet ospitanti jew muniċipalitajiet affettwati huma intitolati jressqu lment quddiem il-Qorti Amministrattiva

Gruppi ad hoc

Gruppi taċ-ċittadini jeħtieġ li jissodisfaw ċerti standards —

(ammont ta’ nies, residenza, eċċ.)

Jeħtieġ li turi interess leġittimu previst mil-liġi

Id-drittijiet ta’ parti tipprekludi jekk ma jaġixxux fil-ħin

Locus standi fi proċeduri quddiem il-qorti amministrattiva u l-Qorti Kostituzzjonali garantiti kif dawn il-gruppi jkunu jistgħu juru dritt suġġettiv.

NGOs barranin

Proġetti b’referenza internazzjonali

L-Istat tal-NGOs barranin ikollu l-uffiċċju reġistrat tiegħu għandu jkun innotifikat mill-Awstrija fuq il-proġett.

Il-proġett u l-effetti potenzjali tiegħu għandhom jiġu koperti mill-NGO mill-qasam ta’ attività.

(PK. Il-NGOs Awstrijaka permanenti)

Drittijiet ta’ partijiet potenzjali f’pajjiżhom

CP. Fuq: Il-NGOs Awstrijaka permanenti

Oħrajn [1]#_ftn1

Ombudsman għall-ambjent

Taġixxi fl-interess ta’ konformità mal-liġijiet ambjentali (formali)

Nru preklużjoni ta’ drittijiet ta’ parti

Huwa intitolat li jressaq ilment quddiem il-Qorti Amministrattiva

(1) Il-NGOs ambjentali jkollhom locus standi unikament fi ħdan il-proċeduri tal-VIA, l-awtorizzazzjoni IPPC u r-rijabilitazzjoni ambjentali (umweltsanierungsverfahren). Fi proċeduri tal-EIA huma intitolati għal aċċess ta’ qorti amministrattiva. Fi proċeduri ta’ skrinjar tal-VIA u fil-każ li l-Awtorità ddeċidiet li proġett ma għandux ikun suġġett għal evalwazzjoni tal-effetti fuq l-ambjent, organizzazzjoni ambjentali rikonoxxuti legalment għandu d-dritt li jagħmel applikazzjoni ta’ stħarriġ tal-osservanza tal-obbligi ambjentali tal-EIA tas-Senat.

(2) Gruppi taċ-ċittadini għandhom pożizzjoni legali biss fi proċeduri tal-EIA — aktar il-leġislazzjoni settorjali ma tipprevedix xi parti tad-drittijiet ta’ gruppi taċ-ċittadini.

(3) Il-qafas legali Awstrijaka ma tipprevedix il-possibbiltà ta’ actio popularis.

(4) Ombudsman ġenerali li għandha locus standi tikkontesta regolament fil-proċedura amministrattiva quddiem il-Qorti Kostituzzjonali (Art. 139 u Art. 148e l-liġi kostituzzjonali).

(5) Il-locus standi huwa ammess li l-Ombudsman għall-ambjent

 • Proċeduri ta’ konservazzjoni tan-natura rregolati mil-liġijiet reġjonali (Landesgesetze) u
 • f’ċerti proċedimenti rregolati permezz tal-liġi federali (Bundesgesetz) — proċeduri tal-EIA, proċeduri skont il-liġi dwar l-immaniġġjar tal-iskart u r-rijabilitazzjoni ambjentali

Huma għandhom locus standi fi proċedimenti quddiem il-Qorti Amministrattiva f’VIa u kwistjonijiet tal-immaniġġjar tal-iskart.

(6) Prosekuturi privati jkollhom locus standi fi proċedimenti kriminali jew penali amministrattiva jekk din hija pprovduta minn liġijiet sostantivi.

(7) L-organu tal-ippjanar tal-ġestjoni tal-ilma għandha pożizzjoni (standing) fi ħdan il-proċeduri tal-VIA. Hija tipproteġi l-interessi tal-ġestjoni tal-ilma (formali). Drittijiet ma jistax jipprekludi parti tiegħu u huwa intitolat li jressaq ilment quddiem il-Qorti Amministrattiva.

Bażikament, l-EIA u l-IPPC regoli huma eċċezzjonali mill-inqas dwar il-locus standi tal-organizzazzjonijiet mhux governattivi. L-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali jipprovdi r-regola ġenerali li jikkonċernaw il-locus standi. Il-parti drittijiet huma marbuta fuq l-interessi leġittimi rigward il-każ inkwistjoni. L-imsemmija interessi leġittimi jew drittijiet suġġettivi huma ddikjarati taħt il-liġijiet settorjali. Fi kwistjonijiet ambjentali bażikament “ġirien” għandhom locus standi — iżda l-kunċett tal- “pajjiż ġar” huwa interpretat b’mod differenti fi ħdan il-liġijiet rispettivi.

VIII. Rappreżentanza legali

L-avukat huwa li jaġixxi bħala konsulent legali f’materji ġuridiċi. Għal dan l-għan, huma jagħtu pariri legali u jirrappreżentaw lill-klijenti tagħhom fi proċedimenti ġudizzjarji jew amministrattivi. Ir-rappreżentanza minn avukat hija possibbli f’kull proċedimenti quddiem il-qrati jew l-awtoritajiet amministrattivi. Fil-kuntest ta’ proċess kriminali, li qed jaġixxi bħala avukat difensur. Fi proċedimenti ċivili quddiem qrati reġjonali u l-Qorti Suprema rappreżentanza minn avukat hija obbligatorja.

Il-konsulent legali mhijiex obbligatorja fi proċeduri amministrattivi ambjentali — l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali tindika biss l-opportunità għal rappreżentanza legali (determinati liberament rappreżentanza).

Fi proċedimenti quddiem il-Qorti Amministrattiva u Kostituzzjonali avukat hija obbligatorja f’kull kwistjoni.

L-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Awstrijaka tipprovdi informazzjoni dwar l-avukati rreġistrati skont ir-reġjun u l-qasam ta’ attivita. [2]#_ftn2

Fl-Awstrija avukati ġeneralment ma jispeċjalizzaw dwar ċerti oqsma — il-liġi ambjentali kif ukoll uffiċċji u l-avukati ma teżistix fil-pajjiż kollu.

IX. Evidenza

Il-partijiet għall-proċeduri amministrattivi li jistgħu jagħtu bidu għal żjara fuq il-post mill-imħallef, jistgħu jressqu opinjonijiet esperti jew li teħtieġ il-ħatra ta’ espert intern. Huma jistgħu jipprovdu wkoll reġistri privati jew pubbliċi jew xhieda.

Riflessjoni libera tal-provi (Freie beweiswürdigung) huwa l-prinċipju bażiku bħala evidenza fil-proċeduri. L-awtorità jew il-qorti trid tikkunsidra waħedha persważjoni jekk fatt għandha titqies bħala mogħtija jew le. B’hekk l-awtorità jew il-qorti jkollha tapplika l-liġijiet empirika ġeneralment meqjus (skont ix-xjenza naturali jew il-psikoloġija, eċċ). Prinċipalment għal kull tip ta’ evidenza msemmija hawn fuq għandu jiġi ttrattat bl-istess mod — kollox jiddependi fuq il-kontenut ta’ persważjoni tiegħu.

L-unika eċċezzjoni hija l-evidenza ta’ reġistri pubbliċi — li jibnu l-evidenza kollha dwar il-preċiżjoni tal-kontenut tagħhom.

Il-Partijiet jistgħu jintroduċu evidenza ġdida fl-ewwel istanza l-proċeduri amministrattivi kif ukoll proċeduri fit-tieni istanza. Huma għandhom id-dritt li jipprovdu informazzjoni dwar l-aspetti rilevanti kollha tal-każ u huma intitolati li jitolbu l-preżentazzjoni ta’ provi (SEC. Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali (43/4). L-Awtorità tista’ tirrifjuta l-applikazzjoni jekk tivvaluta li huwa rilevanti f’din il-kawża.

Ir-regola bażika ta’ evidenza (fi ħdan u ambjentali ġenerali fi proċedimenti amministrattivi) hija murija mill-Istati li ssib il-fatti kollha rilevanti dwar każ speċifiku (Offizialmaxime). Għalhekk l-Awtorità hija obbligata li twettaq prova ta’ proċeduri ex officio. Din ir-regola għandha tiġi segwita wkoll minn tribunali indipendenti simili għal qorti li taġixxi bħala “organi” fil-proċeduri amministrattivi.

Evidenza tal-proċeduri quddiem il-qrati ċivili ordinarji huma rregolati mill-prinċipju ta’ dispożizzjoni (dispositionsgrundsatz). Dan ifisser, li bażikament huwa li l-partijiet jibdew proċess biex iwaqqafha jew jibdlu s-suġġett ta’ proċedimenti li bdew.

L-użu ta’ opinjonijiet ta’ esperti huwa ammess jekk dan ikun assolutament meħtieġ fi ħdan il-proċedura:

 • Dan ikun il-każ jekk il-liġi tipprovdi għal opinjoni esperta, jew
 • F’każ li r-riżoluzzjoni ta’ kwistjonijiet decision-relevant hija dipendenti fuq għarfien speċjalizzat li l-Awtorità m’għandhiex

Jekk perizja hija neċessarja sabiex tiddeċiedi l-kawża, allura l-awtorità għandha aċċess primarjament esperti uffiċjali (li b’mod kuntrarju lill-esperti privati huma maħtura b’mod permanenti mill-awtoritajiet amministrattivi).

L-opinjoni esperta ma huwiex vinkolanti għall-awtoritajiet minħabba l-prinċipju ta’ riflessjoni libera tal-provi. L-awtorità tista’ tivverifika opinjoni dwar il-preċiżjoni, il-konklussività u l-kompletezza. Jekk l-Awtorità mhijiex konvinta mill-kwalità ta’ din l-opinjoni, opinjoni esperta sekondarja għandha tiġi mitluba.

Rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni.

Quddiem it-Tribunal Amministrattiv Indipendenti ma jkollu effett ta’ sospensjoni, billi l-ilment quddiem il-qorti amministrattiva, bażikament, ma għandux ikollu effett sospensiv, sakemm effett ta’ sospensjoni huwa espliċitament rikonoxxut.

L-effett sospensiv tal-appell jiġi eskluż, jekk it-twettiq immedjat tad-deċiżjoni amministrattiva

 • jissodisfa l-interess ta’ parti fil-proċedimenti, jew
 • jissodisfa l-interessi pubbliċi minħabba perikli imminenti (SEC. 64 par. 2 Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali). Madankollu, il-preżenza ta’ interess pubbliku mhux l-uniku każ meta l-eżistenza ta’ perikolu imminenti hija kkunsidrata.

L-Awtorità trid twettaq bilanċ tal-interessi (l-interessi tar-rikorrent fir-rigward tal-protezzjoni kontra interess pubbliku jew privat) sabiex tieħu deċiżjoni dwar l-esklużjoni ta’ effett sospensiv.

Bażikament fi proċeduri tal-prim’ istanza l-proġett ippjanat mhux vinkolanti li għandhom jitwettqu qabel ma tingħata l-awtorizzazzjoni.

Permezz tal-garanzija ta’ effett sospensiv għall-appell fi proċeduri amministrattivi (SEC. 64 Att dwar il-proċedura amministrattiva ġenerali tingħata protezzjoni legali temporali. Barra minn hekk, jekk fi proċeduri tal-qorti (hawnhekk ukoll proċedimenti fi tribunali amministrattivi indipendenti) il-liġi Komunitarja tista’ tiġi applikata b’mod abbużiv, l-esklużjoni ta’ effett sospensiv ta’ appell ma huwiex permess. It-Tribunal għandu jieħu miżuri provviżorji jekk ikun meħtieġ — anke jekk il-liġi nazzjonali ma tipprevedix rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni/miżuri interim.

Il-Liġi Ċivili Awstrijakka jipprovdi biss ftit dispożizzjonijiet fi kwistjonijiet ambjentali. L-immissjoni hija mogħtija minn SEC. 364 u 364a tal-Kodiċi Ċivili Awstrijak (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) ma jistgħux jintużaw. Il-locus standi huwa ammetta li ‘ġirien tal-ġirien’ — huwa ddefinit bħala l-persuni kollha li jgħixu f’żona milquta minn immissjoni jew tal-faċilità. Huma intitolati għal inġunzjonijiet permanenti u ta’ kumpens — jekk l-operazzjoni tal-faċilità huwa kopert minn awtorizzazzjoni amministrattiva, ġirien dwar l-immissjonijiet trid tittollera li huma prodotti mill-faċilità (jekk huwa intitolat għal kumpens). Huwa biss fil-każ li prodott minn faċilità awtorizzata tal-immissjonijiet jipperikola l-ħajja jew is-saħħa tal-ġirien aktar restrizzjonijiet jistgħu jiġu stipulati.

Barra minn hekk, inġunzjoni preliminari hija ggarantita minn atti jew ommissjonijiet fi ħdan l-immissjoni ta’ kontroll ċivili, jiġifieri meta pretensjoni fuq l-ommissjoni hija ppreżentata u t-talba għandha tiġi kkumpensata. Barra minn dan l-applikant għandu dritt li jippreżenta kawża ta’ vjolazzjoni ta’ domiċilju, li fil-kuntest ta’ proċedura ta’ kontroll ta’ immissjoni — li huwa kkaratterizzat minn perjodu qasir ħafna ta’ proċedimenti.

Azzjoni ta’ vjolazzjoni ta’ domiċilju:

 • L-ilment għandu jkun ippreżentat fi żmien 30-il jum wara li jkun fi proprjetà bla jedd.
 • Waqt is-seduta, is-sempliċi fatt tal-pussess u l-interferenza (eż. aċċess mhux awtorizzat) ser jiġu diskussi.
 • Id-deċiżjoni finali fih kmand jew projbizzjoni u possibbilment jiġu ordnati miżuri ta’ salvagwardja.
 • Id-deċiżjoni tista’ tiġi eżegwita qabel ma ssir valida.

F’immissjoni ta’ proċedura ta’ kontroll permanenti l-ġar ikun intitolat għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni u l-għoti ta’ kumpens. Il-kundizzjoni biex jintalab rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni hija dik dwar l-immissjonijiet jaqbżu l-livell normali lokali u tfixkel l-użu tal-proprjetà tal-ġar sostanzjalment.

L-Istati eċċezzjoni SEC. 364a tal-Kodiċi Ċivili Awstrijak, peress li l-ebda rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni huwa pprovdut jekk l-interferenza hija r-riżultat ta’ faċilità approvata mill-awtorità amministrattiva. F’dak il-każ il-ġar trid tittollera l-impatt (jekk huwa intitolat għal kumpens). Kundizzjoni minn qabel għal xi ħadd li jixtieq jinvoka SEC. 364a tal-Kodiċi Ċivili huwa li l-pajjiż ġar kienet parti fil-proċedura amministrattiva preċedenti dwar il-liċenzja tal-operat tal-impjant jew tal-faċilità.

Inibizzjoni kawtelatorja tinħareġ fuq talba biss. Responsabbli għall-ħruġ ta’ inġunzjoni preliminari hija dik tal-post fejn isiru l-proċedimenti prinċipali. Il-kundizzjoni għal azzjoni ta’ inġunzjoni preliminari hija, bil-kundizzjoni li s-sustanza jew l-oġġett li l-proċedura se tkun fil-periklu u cross-undertaking għad-danni hija mogħtija. L-istqarrija preliminari dwar il-miżura hija mmirata biex tippreserva l-istatus attwali l-ebda xkiel se sseħħ.

Fi proċeduri għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni li jintemm b’sentenza (permanenti — unterlassungsurteil) l-appell irid jiġi ppreżentat fil-qorti reġjonali.

Il-proċedura ta’ inġunzjoni preliminari żewġ rimedji — mingħajr effett sospensiv — jeżistu:

 • Ta’ kuntradizzjoni (Widerspruch)
 • Rikors (appell)

Fi proċedimenti ta’ vjolazzjoni ta’ domiċilju tal-liġi proċedurali ċivili għandha tiġi applikata. L-appell jista’ jiġi ppreżentat fi żmien erba’ ġimgħat fil-qorti reġjonali. Kwalunkwe appell ulterjuri ma jkunx possibbli (it-tielet istanza).

Waqfien permanenti stess jistgħu jiġu kkontestati (appell) mal-qorti reġjonali kompetenti.

XI. Fuq l-ispejjeż

Għal proċeduri amministrattivi hemm kategorija ta’ spejjeż għal kull ċaqliq. Il-Katalogu huwa pjuttost komprensiv. Il-kategoriji tal-ispejjeż huma ddikjarati uffiċjali tat-taxxa Awstrijaka (bundesverwaltungsabgabenverordnung). Dan ir-Regolament jistabbilixxi kategoriji tal-ispejjeż rilevanti ambjentali, eż.:

 • L-awtorizzazzjonijiet tal-ilma
 • Kwistjonijiet industrijali u kummerċjali
 • Elettriku
 • Kwistjonijiet li jirrigwardaw kaldaruni tal-fwar
 • Kwistjonijiet ferrovjarji

Barra minn hekk id-dispożizzjonijiet tal-ispejjeż pubbliċi li jaġixxu (gebührengesetz) japplikaw fuq kitbiet u atti uffiċjali mwettqa minn korpi amministrattivi u r-Regolament dwar it-tariffi tal-Kummissjoni (kommissionsgebührenverordnung 2007) tapplika għal atti stabbiliti minn korp amministrattiv barra l-uffiċċju tagħha.

 • It-tariffi tal-qorti fi proċeduri ċivili tiddependi fuq il-valur f’kawżi ġudizzjarji Awstrijaċi (l-Att dwar l-imposti gerichtsgebührengesetz — ggg) jipprovdu għall-pagamenti — hawn xi eżempji:

Valur f’litigazzjoni

Drittijiet tal-qorti

It-tariffi tal-qorti fi proċeduri tal-appell

EUR 700, —

EUR 58, —

EUR 37, —

EUR 7.000, —

EUR 285, —

EUR 518, —

EUR 70.000, —

EUR 1.322

EUR 1.945, —

SEC. 32 Spejjeż ġudizzjarji Awstrijaċi (ggg)

 • Id-dritt biex jitressaq appell quddiem is-Senat indipendenti għall-Ambjent huwa ta’ EUR 14,30.
 • Id-dritt biex jitressaq appell quddiem it-Tribunal Amministrattiv Indipendenti huwa

a) EUR 14,30 fir-rigward ta’ kwistjonijiet ambjentali, u amministrattivi

b) 20 % tas-sanzjoni imposta fi proċeduri amministrattivi.

 • Id-dritt biex jitressaq appell mal-qorti amministrattiva huwa ta’ EUR 240,00.
 • Id-dritt biex jitressaq appell quddiem il-Qorti Kostituzzjonali hija EUR 240,00

It-tariffi tal-esperti huma suġġetti għal varjazzjonijiet kbar skont kull każ individwali:

L-ispejjeż ta’ konsulenza għall-evalwazzjoni ta’ proġetti kbar f’oqsma differenti (eż. proġett b’wisa’ ta’ 10 ettaru jew l-infrastruttura tat-trasport ta’ mill-inqas tul ta’ 10 km) mingħajr riċerka dettaljata fil-post jistgħu jiġu stmati kif ġej:

It-tniġġis tal-arja:

15.000 — 40.000, — EUR

L-istorbju:

20.000 — 50.000, — EUR (għall-proġetti tat-trasport)

10.000 — 40.000 (għal proġetti oħra kbar)

Il-pjanti, l-annimali, ħabitats:

25.000 — 50.000, — EUR (għall-proġetti tat-trasport)

10.000 — 30.000, — (għal proġetti oħra kbar)

Bażikament, it-tariffi tal-avukati dejjem jiddependu fuq it-tul u l-kumplessità tal-proċedimenti rilevanti. Għalhekk l-istimi li ġejjin jirreferu għal każijiet individwali u għalhekk ma jistgħux jiġu ġeneralizzati:

a) l-ewwel nett proċedura EIA:

L-avukati talli jagħmlu dikjarazzjoni u pparteċipaw fis-seduta kienu EUR 2.500, —

Fit-tieni istanza, quddiem is-Senat indipendenti għall-Ambjent:

Għall-preżentata tal-appell, iktar minn sottomissjoni bil-miktub u żewġ dikjarazzjonijiet — EUR 4.130, —

b) il-proċedura tal-ewwel istanza eia fuq l-awtostrada nazzjonali:

Sabiex jisfidaw Regolament — EUR 5.400, —

Il-proċedura quddiem il-Qorti Amministrattiva:

Biex jitressaq ilment kontra deċiżjoni tat-tieni istanza — EUR 5.000, —

L-ispejjeż għal miżuri provviżorji fil-proċeduri ċivili huma kkalkulati skont dispożizzjonijiet ta’ ħlas ċivili — Att dwar id-drittijiet Awstrijaċi. It-tariffi jiddependu fuq il-valur f’kawżi:

Valur f’litigazzjoni

Drittijiet tal-qorti

EUR 700, —

EUR 28, —

EUR 7.000, —

EUR 142,50

EUR 70.000, —

EUR 661, —

SEC. 32 Spejjeż ġudizzjarji Awstrijaċi (ggg)

Jirrikjedi tal-Infurzar Awstrijak cross-undertaking għad-danni f’miżura interim (SEC. 390 Exekutionsordnung — EO)

Cross-undertaking għad-danni huwa meħtieġ taħt ċerti ċirkostanzi fi ħdan proċedura ta’ sanzjoni amministrattiva fuq il-persuna ssuspettata.

Għall-proċeduri amministrattivi (inklużi l-proċeduri tal-VIA u tal-proċedura ta’ appell quddiem is-Senat indipendenti għall-Ambjent) l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali fih dispożizzjonijiet dwar liema spejjeż għandhom jitħallsu minn min. Bażikament, kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha (pereżempju opinjonijiet ta’ esperti). L-infiq ta’ flus kontanti tal-Awtorità (li huma spejjeż imġarrba fi proċedura speċifika li jilħqu, l-ispejjeż amministrattivi tal-awtorità — pereżempju miżati ta’ opinjonijiet esperti mhux uffiċjali) għandhom jitħallsu mill-applikant tal-proġett.

L-Istat għall-ħlas tal-ispejjeż prevalenti fi proċeduri quddiem il-qorti amministrattiva jew qorti kostituzzjonali, l-hekk imsejħa “min jitlef iħallas”: Il-parti telliefa għandha tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa.

Talbiet għal informazzjoni ambjentali huma eżenti mit-taxxa tal-boll u t-tariffi u għalhekk eżentati minn spejjeż (SEC. 16 Informazzjoni dwar l-Ambjent jaġixxi/Umweltinformationsgesetz — l-UIG u SEC. 14 tarifpost 6 Eingaben para. 5 (23) l-Att dwar l-imposti pubbliċi (gebührengesetz)).

XII. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja

L-għajnuna legali tingħata skont il-liġi proċedurali ċivili.

Kawża quddiem il-Qorti kostituzzjonali u amministrattivi:

Jekk xi ħadd għandu dħul baxx u jkun f’qagħda finanzjarja prekarja, huwa possibbli li tapplika għall-għajnuna legali. Parti tista’ tkun ta’ għajnuna legali kif ukoll l-eżenzjoni temporanja tal-ispejjeż proċedurali. L-għajnuna legali għandha tiġi applikata billi tippreżenta ilment l-iktar tard.

Bażikament, it-talba għal għajnuna legali fi proċeduri amministrattivi ma jkunx possibbli:

Proċeduri tal-EIA:

Biex jiġi evitat li l-Ombudsman għall-ambjent mhuwiex kapaċi jipparteċipaw fi, jew jibdew proċeduri tal-EIA minħabba l-ispejjeż kbar (eż. spejjeż għoljin ta’ flus kontanti — SEC. 76 Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali) huma espressament eżentati mill-obbligu li jissostitwixxu l-infiq tal-flus (SEC. 3 Via Act).

Fl-Awstrija, “l-BIV — grün-alternativer Verein zur unterstützung von bürgerinnen-initiativen” (Green Alternative l-assoċjazzjoni taċ-ċittadini għall-appoġġ ta’ gruppi) jappoġġja l-inizjattivi finanzjarjament fi proċeduri ambjentali.http://www.gruene.at/index.php?id=69849

Dan huwa l-uniku ökobüro Awstrijaka tal-NGOs ambjentali u l-interess pubbliku, il-ġestjoni ta’ ditta ta’ avukati ambjentali li jipprovdi konsulenza legali dwar kwistjonijiet ambjentali:

 • Avukati ambjentali jistgħu jagħtu pariri lill-individwi legalment, iżda ma jipprovdix legali
 • rappreżentazzjoni fi ħdan il-proċeduri ambjentali.

M’hemm l-ebda kondizzjoni għal aċċess għal konsulenza legali — kull persuna individwali jista’ jkollhom aċċess kif ukoll NGOs u l-Ombudsman għall-ambjent.

L-Ombudsman għall-ambjent jagħti pariri b’xejn dwar kwistjoni ambjentali — iżda huwa prinċipalment li jaġixxi bħala istituzzjoni li josservaw il-konformità mal-objettiv ambjentali fi ħdan il-proċeduri ambjentali.

Assistenza legali pro bono biss huwa garantit fi proċeduri ċivili u kriminali (verfahrenshilfe), kif ukoll fi proċedimenti quddiem il-Qorti Amministrattiva u Kostituzzjonali. Barra minn dan, fi kwistjonijiet ambjentali, ma tista’ tintalab għajnuna legali.

L-Ombudsman għall-ambjent titratta każijiet ambjentali li josservaw il-konformità mal-objettiv ambjentali fi ħdan il-proċeduri ambjentali.

XIII. Tempestività

Organi amministrattivi huma obbligati jiddeċiedu dwar l-applikazzjonijiet u l-appelli mingħajr dewmien bla bżonn u għandhom jagħtu deċiżjoni mhux aktar tard minn sitt xhur wara t-tressiq ta’ talba jew appell (CP. SEC. Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali 73 u SEC.. 27 para. 1 tal-Qorti Amministrattiva; il-ksur tal-obbligu li jiddeċiedu jistgħu jwasslu għal talbiet skont ir-responsabbiltà tal-korpi pubbliċi — att uffiċjali (Amtshaftungsgesetz AHG). Iżda limiti ta’ żmien jistgħu jkunu rregolati b’mod differenti skont il-liġijiet settorjali rispettivi.

 • Jekk l-organu amministrattiv għadu ma ddeċidiex, wara sitt xhur, parti għall-proċedimenti tista’ tressaq talba ta’ devoluzzjoni (devolutionsantrag) għat-tieni istanza l-awtorità. Imbagħad din l-awtorità għandha tagħti deċiżjoni mingħajr dewmien bla bżonn u mhux iktar tard minn tmiem is-sitt xhur ta’ perijodu ta’ deċiżjoni.
 • Jekk parti msejħa l-ogħla awtorità amministrattiva fi proċeduri amministrattivi (b’appell jew proċeduri ta’ devoluzzjoni) u din l-awtorità ma jirrendix id-deċiżjoni fil-ħin li parti għandha d-dritt li tippreżenta lment (default) säumnisbeschwerde quddiem il-qorti amministrattiva. Il-qorti amministrattiva tistabbilixxi skadenza ta’ 3 xhur għal awtorità ta’ dewmien biex tingħata deċiżjoni. Wara dan il-perjodu tat-teħid tad-deċiżjonijiet tmur fuq kompetenza lill-qorti amministrattiva.

Bażikament, l-iskadenzi msemmija hawn fuq ikollhom il-validità tagħhom għal proċeduri amministrattivi ġenerali u s-sussidjarju (jekk il-liġijiet sostantivi ma humiex differenti skont l-Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali) għal kwistjonijiet ambjentali:

 • F’ċerti proċeduri tal-EIA l-prinċipju ġenerali tal-ugwaljanza huwa mibdul u l-Awtorità għandha tagħti deċiżjoni fi żmien disa’ xhur (SEC. L-Att 7/2 tal-EIA).
 • Il-limitu ta’ żmien għat-twettiq ta’ proċeduri nazzjonali tal-EIA fir-rigward ta’ awtostradi u linji ferrovjarji ta’ veloċità għolja huwa ta’ tnax-il xahar (SEC. L-Att 24b/2 tal-EIA).
 • Il-proċeduri tal-iskrinjar tal-VIA, jeħtieġ li jintlaħqu fi żmien sitt ġimgħat (SEC. 3/7 tal-EIA) — l-Att dwar l-awtostrada nazzjonali jew proġetti tal-linja ferrovjarja ta’ veloċità għolja tmien ġimgħat (SEC. L-Att 24/5 tal-EIA).
 • Fil-proċeduri tal-EIA, il-Partijiet huma obbligati li jippreżentaw rikors tagħhom fi żmien erba’ ġimgħat wara li ġiet adottata d-deċiżjoni amministrattiva.

It-tul tipiku:

 • Fl-2011 il-ħin medju ta’ proċeduri tal-EIA regolari kien madwar sbatax-il xahar.
 • Fi proċeduri VIA semplifikata t-tul taż-żmien medju kien ta’ ftit anqas minn għaxar xhur.
 • It-tul medju tal-proċeduri ta’ skrinjar tal-VIA kien ftit iktar minn erba’ xhur.
 • It-tul medju tal-proċeduri ta’ Senat ambjentali indipendenti kienet ta’ anqas minn sitt xhur.

Fi proċeduri ċivili, sakemm il-qorti tagħti deċiżjoni f’terminu raġonevoli — Applikazzjoni (fristsetzungsantrag) tista’ tiġi ppreżentata quddiem din il-qorti mbagħad court- tardiva għandha erba’ ġimgħat biex tagħti s-sentenza jew jieħu azzjoni oħra meħtieġa mill-applikant. Jekk il-Qorti tibqa’ inattiva wara dawn l-erba’ ġimgħat, l-applikazzjoni hija mibgħuta lill -qorti ta’ istanza ogħla, li tistabbilixxi data ta’ skadenza ġdida għall-Qorti tal-Prim’ Istanza li tiddeċiedi fuq ir-rikors. Minbarra dawn il-mezzi maħsuba biex jinfurzaw it-twassil ta’ deċiżjonijiet, ma hemm ebda sanzjonijiet kontra l-qrati li tagħti deċiżjonijiet imdewma.

Bażikament l-awtorità trid tingħata deċiżjoni mingħajr dewmien bla bżonn u mhux aktar tard minn sitt xhur wara l-bidu tal-proċedimenti (SEC. 73 Att dwar il-Proċedura Amministrattiva Ġenerali). Fil-proċeduri amministrattivi d-devoluzzjoni talba u l-inadempjenza ilment mal-qorti amministrattiva huma l-uniċi skadenzi legalment vinkolanti/limiti ta’ żmien l-korpi amministrattivi huma obbligati.

XIV. Kwistjonijiet oħra

Appell jista’ jiġi ppreżentat biss wara li jitlestew il-proċeduri fl-ewwel istanza billi tagħmel deċiżjoni formali.

Ökobüro li jipprovdi informazzjoni dwar l-aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali — il-materjal ta’ informazzjoni huwa dwar il-locus standi u drittijiet ta’ appell fil-proċeduri amministrattivi, spjegazzjonijiet dwar id-drittijiet tal-partijiet, kundizzjoni proċedurali u l-kontenut ta’ EIA u proċeduri tal-IPPC. Barra minn hekk, l-informazzjoni dwar ir-responsabbiltà ambjentali u informazzjoni ambjentali, ċerti liġijiet ambjentali settorjali dwar kif tista’ ssir inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej eċċ. huwa pprovdut. Barra minn hekk rabtiet importanti fil-liġi ambjentali u kuntatti ma’ istituzzjonijiet rilevanti huma pprovduti fuq il-websajt:

http://www.oekobuero.at/

Barra minn hekk l-Aġenzija Ambjentali Federali tipprovdi informazzjoni dwar l-aċċess għall-ġustizzja:

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/uvpsup/uvpoesterreich1/verfahrensablauf/beteiligung/

Il-Ministeru Federali tal-Agrikoltura, il-Forestrija, l-Ambjent u l-Ġestjoni tal-Ilma tipprovdi informazzjoni dwar il-parteċipazzjoni tal-pubbliku, informazzjoni ambjentali, id-Direttiva EIA u l-Konvenzjoni ta’ Aarhus fil-websajts li ġejjin:

http://www.partizipation.at/

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/kontrolle-info.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/betriebl_umweltschutz_uvp/uvp.html

http://www.lebensministerium.at/umwelt/eu-international/umweltpolitik_internat/aarhus-konvention.html

Il-kuntest ġuridiku Awstrijak fi kwistjonijiet kriminali u ċivili l-użu tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim jew forma modifikata tagħha, iżda prinċipalment fi proċeduri amministrattivi ta’ dan l-istrument mhuwiex applikat.

Settur wieħed fejn is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) hija aċċessibbli huma l-valutazzjonijiet tal-impatt ambjentali (SEC. 16/2 UVP-G). L-ADR tkun tista’ tintuża matul proċedura EIA regolari — ma jkunx possibbli bi proċedura EIA simplifikata.

Il-medjazzjoni hija fil-fatt użat għal riżoluzzjoni tal-konflitti fl-Awstrija. L-investigazzjoni empirika dwar esperjenzi prattiċi dwar il-medjazzjoni fl-Awstrija ambjentali espressa li jintużaw proċeduri ta’ medjazzjoni fi kwistjonijiet ambjentali u li dawn il-proċeduri jista’ jkollhom riżultati produttivi.http://www.oegut.at/de/

Kif imsemmi hawn fuq, l-Att Awstrijak tal-Istudju dwar l-Impatt Ambjentali tipprovdi b’mod espliċitu għal interruzzjoni tal-proċedura tal-EIA għal proċedura ta’ medjazzjoni fuq talba l-applikant għall-proġett (SEC. 16/2 eia-act)

XV. Tkun barrani

L-istat tal-ugwaljanza huwa stabbilit mill-Kostituzzjoni tal-pajjiż tagħha. Dan ifisser li l-korp leġiżlattiv ma jistgħux jiddiskriminaw ċittadin wieħed minn ieħor (Art. 7 B-VG). Barra minn hekk, att kostituzzjonali federali dwar il-projbizzjoni tad-diskriminazzjoni razzjali (BVG betreffend das Verbot rassischer Diskriminierung) ma jagħtix lok għal diskriminazzjoni bejn persuni barranin. Ebda distinzjoni biss fuq il-bażi ta’ razza, kulur, dixxendenza jew oriġini nazzjonali jew etniku hija pprojbita. Minkejja dan, Eżekuttiv/organi amministrattivi huma marbuta mir-regola ta’ ugwaljanza.

 • Deċiżjonijiet differenti dwar każijiet simili jiġu ttollerati biss fil-każ li jkun hemm ġustifikazzjoni fattwali.
 • L-organi amministrattivi ma jkunux jistgħu jiddeċiedu b’mod arbitrarju
 • Dawn jiksru r-regola ta’ ugwaljanza jekk huma jibbażaw ruħhom fuq liġi li tmur kontra BVG, dwar id-diskriminazzjoni razzjali

Fi proċeduri tal-qorti Ġermaniża hija l-lingwa uffiċjali. Jekk partijiet jew xhieda li l-proċedura ma jitkellmux Ġermaniż — traduttur se tiġi pprovduta. It-traduzzjoni hija pprovduta mill-gvern fi proċeduri tal-qorti — Esklużjoni ta’ tradutturi jkunu uffiċjalment akkreditati u elenkati. L-ispiża ta’ traduttur għandu jitħallas minn, kull Parti — u fl-aħħar mill-aħħar mill-parti telliefa (sakemm ma tkunx intitolata għall-għajnuna legali).

XVI. Każijiet transkonfinali

Fi proċeduri transkonfinali tal-EIA barranin affettwati għandhom jiġu infurmati dwar il-partijiet

 • L-attività proposta
 • Il-possibbiltà ta’ impatti ambjentali transkonfinali
 • in-natura tad-deċiżjonijiet possibbli li jistgħu jittieħdu fil-proċedura tal-EIA

L-applikant għall-proġett għandu jiżgura li d-dokumentazzjoni tal-EIA hija kompluta. L-awtorità kompetenti hija obbligata li tibgħat din l-informazzjoni lil partijiet barranin affettwati.

Din id-dokumentazzjoni tal-EIA għandha tinkludi l-kontenut li ġej:

 • Deskrizzjoni tal-proġett
 • Alternattivi raġonevoli
 • Deskrizzjoni tal-kundizzjonijiet ambjentali attwali fis-sit tal-proġett
 • L-enumerazzjoni ta’ miżuri ta’ mitigazzjoni

Skont il-Konvenzjoni dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Ambjentali f’Kuntest Transkonfinali (il-Konvenzjoni Espoo) id-definizzjoni ta’ “il-pubbliku” għandu jiġi mifhum bħala “persuna jew iktar naturali jew legali, u, skont il-leġislazzjoni jew il-prattika nazzjonali, l-assoċjazzjonijiet, l-organizzazzjonijiet jew il-gruppi tagħhom. (PK. Art. 1/x il-Konvenzjoni Espoo).”

Il-NGOs u l-ġirien tal-pajjiż affettwat għandhom locus standi fi proċeduri tal-EIA Awstrijaka, suġġett għal ċerti kundizzjonijiet, li japplika wkoll għal kontropartijiet “tagħhom”.

Il-NGOs tal-pajjiż affettwat għandhom locus standi skont SEC. 19/11 EIA taġixxi jekk:

 • l-Istat barrani jkun ġie notifikat dwar l-attività ppjanata
 • dik il-parti tal-ambjent fl-Istat barrani jistgħu jiġu affettwati mill-attività proposta jkollha impatt li l-ħarsien tagħhom huwa segwit minn NGO, u
 • Jekk l-NGO jista’ jikkollabora fi proċedura ta’ SEA jekk il-proġett kien implimentat f’dan l-Istat barrani.

Barra minn hekk l-ġirien barranin u muniċipalitajiet (li jaġixxu bħala ġirien) huwa garantit locus standi skont SEC. L-Att 19/1/1 tal-EIA.

Il-partijiet imsemmija hawn fuq għandhom igawdu l-istess drittijiet bħal NGOs jew partijiet ġirien tal-Awstrija ma.

Gruppi taċ-ċittadini barranin ma għandhomx locus standi f’VIA transkonfinali peress li ma jissodisfawx il-kriterji stabbiliti għal gruppi taċ-ċittadini nazzjonali — jiġifieri individwi barranin m’għandhomx id-dritt li jivvutaw fl-Awstrija.

Ma tingħata l-ebda għajnuna legali fi proċeduri amministrattivi fl-Awstrija.

Mhemmx possibbiltà li jagħżel bejn il-qrati ta’ diversi pajjiżi.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.