Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република
 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Perusoikeuskirjassa, joka on osa Tšekin perustuslain (jäljempänä ’perusoikeuskirja’), vahvistetaan oikeus elää suotuisaa ympäristöä ja ajoissa täydelliset tiedot ympäristöä sen 35 artiklan. Perusoikeuskirjassa määrätään myös tähän liittyvä oikeus terveyden suojeluun. Lisäksi siinä säädetään, että käyttääkseen oikeuksiaan, kukaan ei saa vaarantaa tai vahingoittaa ympäristöä, luonnonvarojen, luonnon monimuotoisuuden ja sivistykselliset muistomerkit ”yli”. Tšekin perustuslain 7 artiklan todetaan, että hallitus on vastuussa ”maltillista käyttöä luonnonvarojen ja ympäristön suojelemiseksi”. Perusoikeuskirjan 36 artiklan mukaan jokaisella on oikeus käyttää oikeuksiaan, on riippumaton tuomioistuin tai, jos niin säädetään laissa, muu julkinen elin. Kuka tahansa, joka väittää, että hänen oikeuksiaan on loukattu hallintoviranomaisen päätöstä, on oikeus pyytää tuomioistuinta tutkimaan päätöksen laillisuuden, jollei laissa toisin säädetä. Päätökset, jotka koskevat perusoikeuksia ja -vapauksia, sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, ei voida sulkea tuomioistuimien toimivallan ulkopuolelle. Ihmiset voivat käyttää perustuslaillista oikeuttaan elää suotuisan ympäristön hallinnollisissa ja oikeudellisissa menettelyissä. Kuitenkin perusoikeuskirjan 41 artiklan mukaan tätä oikeutta voidaan käyttää vain lainsäädännön soveltamisalaan tällaisten oikeuksien täytäntöönpanosta. 10 artiklan mukaisesti Tšekin tasavallan perustuslaki, kansainväliset sopimukset, parlamentin hyväksyntä ja sitovat Tšekin tasavalta, katsotaan osaksi Tšekin oikeusjärjestystä, ja niitä on sovellettava ennen kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tšekin tuomioistuinten oikeuskäytäntö on lisätty kaksi uutta suoraa soveltamista koskevat kansainväliset sopimukset: Niiden on oltava ”riittävän täsmällinen” ja ”antaa oikeuksia yksityishenkilöille. Useimmissa, Tšekin tuomioistuinten päätöksistä, jotka koskevat Århusin yleissopimuksen määräykset eivät ole ”sellaisenaan”, koska ne eivät ole ”riittävän täsmällinen”. Toisaalta joissakin tuomioistuinten päätöksissä, korosti, että kansallista lainsäädäntöä on tulkittava yhdenmukaisesti kansainvälisen yleissopimuksen mukaisista velvoitteista.

II. Oikeuslaitos

Tšekin lainsäädäntö kuuluu maanosan (yksityisoikeus) oikeudellisesta järjestelmästä, joka perustuu parlamentin hyväksymän kodifioiduissa laeissa. Yhteisöjen tuomioistuimen päätöksillä ei pidetä muodollinen oikeuslähde. Kuitenkin korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä (perustuslakituomioistuin) käytetään usein tulkinnassa ja alempien tuomioistuinten on noudatettava. Rakenne koostuu siviili- ja rikostuomioistuinten 4 Tšekin tasavallassa. Se sisältää

 • piirioikeudet,
 • Alueelliset tuomioistuimet (esimerkiksi Prahan kaupungin tuomioistuin),
 • Tuomioistuinten ja
 • Korkein oikeus (Oberster Gerichtshof)

Siviilituomioistuimet suojella yksityisten oikeuksia ja päättää yksityisoikeudellisia asioita säännellään siviiliprosessilaissa. Voidaan päättää syyllisyydestä ja rangaistuksesta määritellyistä rikoksista ja menettelyllisesti rikoslain piiriin. Syyttäjä on yksinomainen oikeus käynnistää menettely milloin rikostuomioistuimessa. Hallintotuomioistuimet rakenne koostuu 2 Tšekin tasavallassa. Se sisältää

 • Alueelliset tuomioistuimet (esimerkiksi Prahan kaupungin tuomioistuin) ja
 • korkein hallinto-oikeus.

Hallintotuomioistuinten yksilön oikeuksien yleistä suojelua on säännelty hallinto-oikeuteen. Ne tarkistavat hallinnollisten viranomaisten päätökset, mukaan lukien päätökset hallinnollisista rikkomuksista (sopimukseen).

Tšekin tasavallan perustuslakituomioistuimen vastaa perustuslaillisuuden, mukaan lukien perusoikeuksien ja -vapauksien suojelu myönnetty perustuslaissa ja perusoikeuskirjassa. Perustuslakituomioistuimella on toimivalta kumota lait, jos ne ovat ristiriidassa perustuslakijärjestyksen kanssa. Se myös päättää perustuslaillisten viranomaisten lopullisiin päätöksiin kaikilla toimialoilla, joiden mukaan loukkaavat perusoikeuksia ja perusvapauksia. On olemassa erityiset hallinnolliset viranomaiset päättävät ympäristöasioissa hallinnon tasolla, esimerkiksi Tšekin tasavallassa Tšekin ympäristötarkastuslaitos. Tuomioistuinten tasolla ei ole erikoistuneiden elinten ympäristönsuojeluun. Tavanomainen riita-asiain tuomioistuimet käsittelevät rikos- ja riita-asioiden ympäristöön liittyviä rikoksia. Hallinnollisten viranomaisten päätökset, jotka koskevat ympäristöä, tarkastellaan ensisijaisesti departementtien alueellisten tuomioistuinten, erikoistuneiden hallintotuomioistuimet yleensä. Hallinnollisten tuomioistuinten antamat tuomiot voidaan tarkastella uudelleen korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joka on erikoistunut oikeusviranomaisen hallinto-oikeuden alalla.

On olemassa vain vähän tilaa ns. ”forum shopping”, kuten Tšekin tasavallassa asiallinen toimivalta ja alueellinen toimivalta yksittäisten tuomioistuinten vahvistetaan lailla. Toimivaltainen hallintoviranomainen, kaikenlaista ”forum shopping”) on mahdotonta. Julkishallinnon tapauksissa kantaja voi pyrkiä vaikuttamaan niihin, mikä tuomioistuin käsittelee asian ensimmäisenä oikeusasteena (ja myöhemmin muutoksenhakutuomioistuin) tarkoitetaan sitä, miten oikeudenkäynti on nimetty ja esitetyistä väitteistä. Esimerkiksi sama asia voidaan nostaa kanne ”naapureilla” (Jos alioikeus päättää ensimmäisenä oikeusasteena) tai ”toimia, joilla suojellaan Personality” (alueellinen tuomioistuin olisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin). Se on kuitenkin aina vahvistaa tuomioistuin päättää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, riippumatta siitä, että oikeudenkäynnin otsikko. Siviili- ja rikosoikeudellisissa menettelyissä, tavallista oikeussuojakeinoa riitauttaakseen päätöksen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muutoksenhaku. Aluetuomioistuimet käsittelevät muutoksenhakuja, jotka koskevat alioikeuksien ensimmäisen oikeusasteen päätökset, kun taas ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten päätösten uudelleen alioikeuksien muutoksenhaun yhteydessä. Suurin ylimääräinen muutoksenhakukeino siviili- tai rikosoikeudellista menettelyä, on ”arviointia, joka on yksinomaan korkeimman oikeuden päätöksellä. Muut ylimääräistä muutoksenhakua kanteita pyytää uutta oikeudenkäyntiä (sekä siviili- että rikosoikeudellisissa menettelyissä), pyydetään ilmoittamaan asiasta päätöksen mitättömäksi (yksityisoikeudellisissa asioissa) ja valitusta, mikä voi tulla kyseeseen rikos- tapauksissa oikeusministeri ja korkeimman oikeuden syyttäjä. Oikeussuojakeinoa riitauttaakseen päätöksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa että hallinnollisissa asioissa on ”kassaatiovalituksella” korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kassaatiovalitus on ylimääräinen oikeussuojakeino, koska siinä ei lykätä ensimmäisen oikeusasteen lainvoimainen päätös. Koska taajuuksien käyttöön ja ottaen huomioon, että korkein hallinto-oikeus voi muuttaa riidanalaisen päätöksen kassaatiovalitus on luonteeltaan tavanomainen oikeussuojakeino. Toinen ylimääräinen muutoksenhakukeino toisilla hallinnollisissa menettelyissä on oikeusjuttu pyytää uutta oikeudenkäyntiä.

Hallintotuomioistuinten toimivalta kumota on yleensä vain hallinnollisia päätöksiä (toimivalta). On olemassa kuitenkin poikkeuksia tästä säännöstä. Tarkastellessaan uudelleen päätökset, joilla otetaan käyttöön hallinnollisia seuraamuksia (sakkoja), tuomioistuimet voivat päätöksen, jolla peruutetaan, myös kohtuullinen seuraamus. Jos tuomioistuin on epäämistä koskevan päätöksen mitätöimistä, se voi määrätä, että hallintoviranomaisen on myös julkistettava tiedot. Oikeudelliselta kannalta (säädös) ei ole erityispiirteet tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, lukuun ottamatta pysyvän oikeuksien osallistavan ja ympäristöjärjestöjä. Tosiseikkojen osalta on todettava, että merkittävä osa näiden organisaatioiden aloittamaa hallinnollista erityispiirteet ovat tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa. Siviilituomioistuimessa, jossa kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin voisi suojata heidän oikeuksiaan loukataan toimia ympäristölle, ovat useimmiten vaikeuksia todisteiden näkökulmasta. Se vastaa niiden rikosten osalta, jotka vahingoittavat ympäristöä. Sen ohella, että ”ympäristörikosten” kuvaillaan rikoslain säännöksiä tavalla, joka aiheuttaa vaikeuksia syyttäjien osoittamaan, että kaikki vaaditut edellytykset täyttyivät lainrikkojan rankaiseminen.

Ei ole olemassa oikeudellisia menettelyjä, jotka koskevat ympäristöasioita, joihin tuomioistuimet voisivat alkaa omasta aloitteestaan (viran puolesta). Hallinnollisia ja rikosoikeudellisia menettelyjä, tuomioistuinten voi toimia pelkästään sen perusteella, että oikeudenkäynnin tai muun asianmukaisen myöhemmin, ei koskaan omasta aloitteesta. Menettely siviilituomioistuimessa voi aloittaa viran puolesta sen, että yhteisöjen tuomioistuin on useaan otteeseen ja niissä tapauksissa, jotka on nimenomaisesti määritelty laissa. Viran puolesta tuomioistuin voi aloittaa menettelyt, jotka koskevat esimerkiksi lapsille, säilöönotto ja henkilön oikeuskelpoisuus sairaanhoitolaitoksen henkilön ilmoitus henkilön kuolleiden, perinnöstä, avioliiton olemassaolosta tai puuttumisesta.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Jos pyyntö saada ympäristötietoa voidaan evätä (tai osittain), tietoja pyytävä henkilö voi valittaa ylemmän hallintoelimen. Sama pätee siinä tapauksessa, että pyyntö on edelleen ilman vastausta tai vain osa pyydetyt tiedot toimittaa ilman selitystä. Tällaisessa tapauksessa oikeus olettaa, että tietojen epäämistä koskeva päätös on annettu. Jos hallinnollinen viranomainen vahvistaa tietojen epäämistä koskeva päätös on mahdollista tehdä tällaista päätöstä vastaan kanteen hallinnollisessa tuomioistuimessa. Tapaus, jossa vastauksen katsotaan olevan virheellinen tai riittämätön, ainoa mahdollisuus on tilanteen korjaamiseksi asianomaisen viranomaisen yleiset hallinnollisia epäkohtia koskevat kantelut tai toistamaan pyyntöön (täsmennettävä). Päätös kieltäytyä tietojen on sisällettävä tiedot mahdollisuudesta hakea muutosta ylemmän hallintoelimen. Ylemmän viranomaisen päätöksen ei kuitenkaan tarvitse sisältää tietoja mahdollisuudesta valittaa siihen hallintotuomioistuimeen.

Ympäristötietoa koskeva pyyntö voidaan esittää suullisesti, kirjallisesti tai teknisesti käytettävissä muodossa. Pyynnön on oltava nimetön ja pyydettyjen tietojen on oltava ilmeinen. Ei ole olemassa mitään muuta erityistä hakemusta koskevat muodolliset vaatimukset. Jos pyyntö on epäselvä tai liian yleisiä, pyytäjän on esitettävä täydentävä aineisto ja viranomaisen pyynnöstä. Tiedot on toimitettava 30 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta tai täydentämisestä. Tätä määräaikaa voidaan pidentää vakavista syistä enintään 60 päivän kuluessa. Valituksen tietojen epäämistä koskeva päätös on tehtävä kirjallisesti 15 päivän kuluessa päätöksen vastaanottamisesta. Jos päätös ei sisällä tietoja muutoksenhausta, muutoksenhaun määräaika on 90 päivää. Määräaika päätöksen haastaa yläpuolella oleva elin on 2 kuukautta. Asianajaja ei ole pakollista missään menettelyn vaiheessa pyytää tietoja ja hakea muutosta kielteiseen päätökseen

Tuomioistuinten on oltava pääsy tietoihin pääsy on riitauttanut niiden oikeuteen. Jos asianomainen viranomainen ei esitä unionin tuomioistuimelle omasta aloitteestaan tietoja, unionin tuomioistuin voi määrätä, että viranomaisella olisi tällainen mahdollisuus.

”Yleistä” Freedom of the Information Act), tuomioistuin voi määrätä viranomaisen paljastamaan tarvittavat tiedot. Näin ei kuitenkaan ole siinä säädöksessä, joka koskee oikeutta saada ympäristötietoa, jota sovelletaan ensisijaisesti suhteessa ympäristötietoa koskeviin pyyntöihin. Näin ollen ei ole selvää, onko tuomioistuimet voivat määrätä myös ympäristötietoa voidaan paljastaa. Käytännössä ne ovat joissakin tapauksissa.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Useimmat investoinnit, joilla on ympäristövaikutuksia, sijoittajan on saatava useita erillisiä lupia. Tšekin hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa (ympäristö-) on näin ollen melko epäyhtenäistä. Yleisimmät mukaisesti myönnetyt luvat

 • Laki nro 183/2006 Coll. Rakennuslain (maankäyttö) lupaa pääasiassa ”pääasiallinen” tai ”pääasiallinen” päätöksen mahdollisuudesta jatkaa hanketta),
 • Laki nro 114/1992 Coll., luonnonsuojelu,
 • Laki nro 254/2001 Coll., vesien suojelua,
 • Laki nro 86/2002 Coll., Air Protection Act,
 • Lain nro 76/2002, säädöskokoelma, IPPC
 • Lain nro 44/1988, säädöskokoelma,
 • Laki nro 258/2001 Coll., kansanterveyden suojelua,
 • Säädöksen numero 18/1997 ydinalan toimia.

Myös niissä tapauksissa, joissa ”on annettu” yhtenäisen luvan mukaan lain nro 76/2002, säädöskokoelma, IPPC, se on sisällytetty ainoastaan osittain, edellä mainittujen säädösten mukaisesti, ja toinen on vielä erikseen.

Ympäristövaikutusten arvioinnista (säännelty lailla nro 100/2001 Kok., ympäristövaikutusten arviointi) ei ole erottamaton osa ympäristöä (menettelyt) Tšekin oikeusjärjestyksessä. Se muodostaa oman erillisen menettelynsä päätökseen antamalla lausunnon ”ympäristövaikutusten arviointi”. Tämä ”ympäristövaikutusten arviointi” ei ole luonteeltaan sitova sallittu (lupa). Se luo perustan myöhemmistä päätöksistä (luvat), jossa on otettava huomioon (mutta ei välttämättä noudateta) kyseisissä päätöksissä. Ne järjestelmän ominaispiirteet hallinnollisia menettelyjä ympäristöasioissa koskevia sääntöjä myös mahdollisuus vaikuttaa yleisön osallistumiselle. Yksittäisissä menettelyissä

 • joko yleisen määritelmän mukaan sopimuspuolen koodi (hallinnollisen menettelyn osalta, joihin sovelletaan oikeudellisia etuja ”), tai
 • on olemassa erityinen määritelmä asianomaisille osapuolille (esim. maanomistajia rakennuslain mukaisia menettelyjä).

Seuraavaksi, että on olemassa lukuisia erityisiä säännöksiä, joiden nojalla ympäristöjärjestöjen osallistumista ympäristöä koskevia hallinnollisia menettelyjä. Näiden säännösten on eniten käytetyillä 70 artiklan annettua lakia nro 114/1992 Coll., luonnonsuojelulaissa. Ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain antaminen (23 artiklan 9 kohta), jonka mukaan ympäristöjärjestöt ovat aktiivisesti osallistuneet ympäristövaikutusten arviointimenettely on oikeus toimia seuraavien osapuolten lupamenettelyt, käytetään usein käytännössä.

Yleisenä periaatteena on, että Tšekin hallinto-oikeuden mukaan on mahdollista hakea muutosta hallinnollisiin päätöksiin, joilla ylemmän hallintoelimen. Tätä periaatetta sovelletaan aina harvinaisia tapauksia lukuun ottamatta säädöksiä, joita ei ole myönnetty säännöllisesti hallintopäätöksen muodossa (esim. ”Todistus valtuutetut tarkastajat, jotka tietyissä olosuhteissa voivat korvata rakennusluvat). Ei myöskään ole olemassa mitään muutosta niin kutsutut ”yleiset toimenpiteet”. Tavanomaisena periaatteena on, että muutosta ylemmän hallintoelimen on poistettava ennen hallinnollisen päätöksen täytäntöönpanoa voidaan valvoa. Hallinnollisia päätöksiä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei voida katsoa suoraan. ”laittoman” säädöksiä, johon ei voi hakea hallinnollista muutosta, mutta joka on voitava saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, jos ne rikkovat henkilön oikeuksia tai velvollisuuksia, ovat yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Toiseksi ”Yleisiä toimenpiteitä” voidaan toteuttaa suoraan yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi sen jälkeen, kun päätökset on annettu. Erityinen poikkeus, voivat nostaa kanteen ”yleisen edun” hallinnollista päätöstä vastaan ensimmäisen oikeusasteen tietyissä lainsäädännössä määritellyt ehdot. Myös tavalliset hallinnolliset oikeussuojakeinot, jos saatavilla on oltava täyttynyt ennen kuin asian hallintotuomioistuimen (myös laiminlyöntien lainvastaisen toimimattomuuden) hallintoviranomaisten tai muiden laittomien toimien ”hallintoviranomaisten”. Ylimääräiset hallinnolliset oikeussuojakeinot, ei ole käytetty loppuun ennen kuin asia viedään oikeuteen.

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että hallinnollisten tuomioistuinten on tarkasteltava sekä sisältöä että menettelyä koskevien hallinnollisten päätösten laillisuutta hallinnolliseen oikeudenkäyntiin. Menettelysääntöjen rikkomista koskeva hallinnollinen menettely on syy riidanalaisen päätöksen mitätöimistä, jos on todennäköistä, että se voisi aiheuttaa päätöksen aineellisen lainvastaisuuden toteamiseksi. Tuomioistuimen päätöksen on perustuttava tosiseikkoihin, sellaisina kuin ne olivat ajankohdasta, jolloin hallinnollinen päätös tehtiin. Unionin tuomioistuimet ottavat yleensä kerättyjen materiaalien hallinnollisessa menettelyssä tekemien päätösten perusteella. Heillä on kuitenkin oikeus, jos osapuolet viittaavat yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi Menettely, tutkia tällaiset materiaalit, toistetaan tai muuttaa todisteita hallinnollisen menettelyn aikana. Tuomioistuimen on aina tutkittava, voivatko hallintoviranomaiset eivät ylitä sitä väärin harkintavaltaansa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastukseen, hallinnollisten päätösten tarkistaminen on käytännössä rajoitettu järjestelmässä oikeuksien rikkomista, joka luo perustan asetuksen oikeudellista asemaa ja vaikuttaa myös hallinnollisissa menettelyissä, jotka ovat yksittäisten kantajien väitteet ottaa tutkittavaksi. Tämä koskee erityisesti ympäristöjärjestöt oikeudenkäyntejä. Nämä järjestöt, vallitsevan oikeuskäytännön mukaan Tšekin tasavallan tuomioistuimet voivat vedota ainoastaan menettelyllisten oikeuksiensa loukkaamiseen, hallinnollisia menettelyjä eikä aineellinen hallinnollisten päätösten laillisuutta sinänsä.

Rakennuslain mukaisesti, maankäytön suunnitelmat ja maankäyttösuunnitelmat annetaan niin kutsuttu ”luonteeltaan yleisiksi toimenpiteiksi” ja että on olemassa erityistä tapaa, jolla ne voidaan riitauttaa. Toimenpide on luonteeltaan yleinen ”lailla sitova säädös, joka ei ole osa sen enempää päätöksessä alhainen. Joidenkin lakien mukaan myös muiden sääntöjen, kuten ympäristölainsäädännön National Parks vierailemalla luonnonsuojelulain mukaisesti tai jotka lain mukaan vesien suojelua annetaan tässä muodossa ja siten tuomioistuinvalvonnan piiriin. Lain mukaan henkilöt, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu esittämällä, että toimenpide on luonteeltaan yleinen toimenpide pysyvä oikeus nostaa kanne tuomioistuimessa. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin kehittynyt rajoittava oikeuskäytäntö, jonka mukaan esineoikeuden, eli oikeudet, jotka liittyvät kiinteistöjen omistukseen, voivat loukata antamalla yleinen toimenpide (eli maankäyttösuunnitelmaa). Näin ollen ainoastaan asianomaisten maanomistajien katsotaan olevan asiavaltuus nostaa kanne yleisluonteisia toimenpiteitä. Korkein hallinto-oikeus on lisäksi todennut toistuvasti, että ympäristöjärjestöt eivät ole asiavaltuutta nostaa kannetta (vaikka ne on myönnetty asiavaltuus nostaa säännöt vierailemalla National Parks. Vuoden 2011 loppuun saakka, korkein hallinto-oikeus oli yksinomainen toimivalta tutkia yleisluonteisia toimenpiteitä ilman muita oikeussuojakeinoja. Vuodesta 2012 lähtien alueelliset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia, ja tämä on mahdollista tehdä valitus päätöksestä kassaatiovalituksen. Keskeiset määräykset ovat samankaltaisia kuin hallinto-oikeuden yleisesti:

 • tuomioistuin tarkastaa asiasisällön tai niihin liittyvien menettelyjen laillisuus sekä yleisluonteisista toimenpiteistä,
 • Edellä esitettyjen perustelujen laajuus, rikkomisen vakavuuteen vaikuttanut kantajan oikeuksiin,
 • tuomioistuimilla on oikeus, mikäli osapuolten, tarkistamaan tai muuttamaan katsoa toimenpiteen myöntämistä koskevaa menettelyä.

Kuulemiset järjestetään useammin tällaiseen menettelyyn kuin muissa maissa.

YVA-menettelyjen:

Ympäristövaikutusten arviointi on kiinteä osa) (Tšekin oikeusjärjestyksessä menettelyistä; lupamenettely perustuu erilliseen prosessiin, jolla on seuraavat ominaisuudet:

 • Ympäristövaikutusten arviointimenettely on sinänsä täysin avoimia yleisölle,
 • ympäristövaikutusten arviointiraportin (asiakirjat) ovat saatavilla ja että kaikilla on oikeus tehdä huomautuksia tietyssä määräajassa,
 • ”ympäristövaikutusten arviointi” ennen kuin muitakin päätöksiä (luvat), mutta ei ole noudatettava (se on vain ”otetaan huomioon”),
 • prosessi saatetaan päätökseen antamalla lausunnon ”ympäristövaikutusten arviointi”, joka ei ole luonteeltaan sitova sallittu (lupa), mutta sen katsotaan olevan ”asiantuntija” (vaikka se myöntää ympäristöön tai alueellinen hallintoviranomainen).

Näin ollen oikeuskäytännön mukaan se, ettei Tšekin tuomioistuinten ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen ja sisällön määrittelyä koskevien päätösten (joka on yksi Tšekin ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain mukaan) eikä lopullisessa julkilausumassa ”ympäristövaikutusten arviointi voidaan tarkistaa tuomioistuinten” itsenäisesti ”tai” suoraan ”. Kuten korkein hallinto-oikeus on todennut, ne ainoastaan yhdessä (tai myöhemmin) soveltamisalaan, esimerkiksi yhdestä tai useammasta luvasta, maankäyttöön, lupiin, jotka on myönnetty luonnonsuojelulain mukaisesti, vesien suojelua, kaivoslain jne. tällä tavalla on otettava huomioon erityiset mukaisesti myönnettyjä lupia koskevat säädökset, jotka oli hankkeen ympäristövaikutusten arviointi YVA ”päätökset” (”Luvat” YVA-direktiivi). Näihin päätöksiin voidaan hakea muutosta tuomioistuimissa yleisten ehtojen mukaan hallinnollisten päätösten tarkistaminen. Asiavaltuus nostaa myönnetään:

a) henkilöt, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu sillä, että päätös, joka ”luo mitätöityvät, muutoksia tai painokkaasti määrätty, määritetään niiden oikeudet tai velvollisuudet”, ja

b) muiden osapuolten hallinnollisessa menettelyssä antanut hallintopäätös, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu tässä asiassa, ja tämä voisi johtaa tehdyn päätöksen lainvastaisuuteen (pysyvän oikeuteen ympäristöjärjestöt ovat peräisin tämän säännöksen perusteella)

Seuraavaksi, että annetaan ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (annettu joulukuu 2009) ympäristöjärjestöt esittivät huomautuksia ympäristövaikutusten arviointiprosessin asiavaltuus nostaa lupapäätöstä koskevan hankkeen hyväksymiseen, joiden osalta on ennen ympäristövaikutusten arviointia. Ympäristöjärjestöjen asiavaltuus myös, että ne eivät osallistuneet hallinnolliseen menettelyyn luvan. Tämä säännös ei kuitenkaan mahdollista mukaan päätös ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen ja sisällön määrittelyä koskeva ilmoitus suoraan. Se ei myöskään ole toistaiseksi sovellettu käytännössä, kun osallistuva ympäristöjärjestöt, voivat käyttää yleistä asiavaltuutta koskevista säännöistä. Tästä seuraa, että kyseessä ovat ”keinoja”, kuten ympäristöjärjestöjen, saada asiavaltuutta nostaa kannetta koskevia lupia hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena yhteisöjen tuomioistuimessa:

a) jos ympäristöalan organisaatio esittää huomautuksia ympäristövaikutusten arviointiraportin (asiakirjat) määräajassa julkisen kuulemisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, se voi joko saada asianosaisen asema myöhemmässä lupamenettelyssä (ja sen jälkeen, koska kyseinen osapuoli, kanteen lopullisen luvan myöntämisen tai teoriassa asiakirjoihin myös ilman tällaista päätöstä vastaan, joka toimii hallinnollisen menettelyn osapuoli.

b) kuitenkin ympäristöjärjestöt voivat saada asianosaisen asema lupamenettelyssä (siitä riippumatta, onko hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi vai ei) mukaan myös joidenkin muiden lakien säännöksiä; josta luonnonsuojelulain 70 artiklan yleisimmin käytetään.

Yksilön näkökulmasta, jotka osallistuvat ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ei ole tarpeellinen, se ei myöskään anna mitään erityisiä oikeuksia osallistua myöhempiin hallinnollisiin menettelyihin eikä pääsyä oikeuteen. Molemmat näistä vaihtoehdoista, sen on oltava suoraan luvan (jäsenvaltioissa, jos erityinen lainsäädäntö ei edellytä nykyistäkin tiukemmat edellytykset).

Paikalliset tuomioistuimet ovat foorumin riitauttaakseen kaikki sellaiset hallinnolliset päätökset, jotka on tehty, mukaan lukien ympäristövaikutusten arviointimenettelyn jälkeen (mahdollisuus tehdä kassaatiovalitus valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuulemisia ei toteuteta, jos tuomioistuimet kieltäytyvät nostaman kanteen tutkimatta, tai peruuttaa sen menettelyllisiä virheitä koskevia lupia tai että se ei ole riittävästi perusteltu (osaa). Seuraavaksi yhteisöjen tuomioistuin pyytää yleensä, että asianosaisten, hyväksyvätkö he päättävät asian ilman suullista käsittelyä, ja monissa tapauksissa (todennäköisesti suurimman osan) päätökseen, osapuolet sopivat sen kanssa. Tuomioistuimet tarkastelevat sekä asiasisällön että menettelyjen laillisuus luvilla. Todisteita koskevat säännöt ovat samat kuin hallintotuomioistuimet yleensä. Tuomioistuimilla on oikeus, mikäli osapuolten, tarkistaa tai muuttaa todisteita hallinnollisen menettelyn aikana. Lopullisen luvan myöntämisen yhteydessä, myös asiasisällön tai niihin liittyvien menettelyjen laillisuus ympäristövaikutusten arviointia ja/tai ympäristövaikutusten arvioinnin tarpeen ja sisällön määrittelyä päätöstä tarkistetaan. Teoriassa olisi mahdollista, että tuomioistuin antaa kantajan ehdotuksen, myös tarkistettava, materiaalit ja tekniset toteamukset, joihin ympäristövaikutusten arvioinnin ja luvan myöntämisen perusteena sen varmistamiseksi, ei ole selvästi ristiriidassa näiden havaintojen ja päätelmien perustelut ja hallintoviranomaisille. Käytännössä tuomioistuimet ovat kuitenkin usein haluttomia tekemään niin, jos ympäristöjärjestöt oikeudenkäyntejä. Yhteisöjen tuomioistuimen asioissa koskevia lupia uudelleen ympäristövaikutusten arviointia edellyttävistä hankkeista, jotka koskevat kieltotuomioita koskevat yleiset edellytykset. Esimerkiksi pyytää tuomioistuimelta kantajan on osoitettava, että

 • Täytäntöönpanovaltion päätös aiheuttaa hänelle vahinkoa, joka on huomattavasti vakavampi ”, että”, joita voi aiheutua muille henkilöille, että kieltovaatimuksissa (sillä edellytyksellä, että kantajan on osoitettava ”korjaamatonta vahinkoa”, voimassa vuoden 2011 loppuun asti) ja
 • Väliaikaismääräyksen antaminen ei ole vastoin tärkeää yleistä etua.

Ainoa erityissääntöä sovelletaan oikeudenkäynti ympäristöjärjestö, joka olisi tehty luvan erityissäännöksen perusteella ilman edeltävää ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain (järjestön osallistuminen hallinnolliseen menettelyyn). Tällaisen kanteen osalta, että kieltovaatimuksissa (lykkäävä vaikutus – hyväksyntä) ei ole saatavilla.

IPPC:

Tuomioistuimet voivat tarkistaa lopullisten päätösten (IPPC), yhtenäisten lupien mukaisesti säädöksen nro 76/2002 Coll. IPPC, yleisten edellytysten mukaisesti koskevien hallinnollisten päätösten tuomioistuinvalvontaa. Asiavaltuus nostaa koskevia päätöksiä (”IPPC-direktiivi”) yhtenäinen lupa on myönnetty

a) henkilöt, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu, ennen päätöksen, joka mitätöi, muuttaa ”luo ja määrittää tai painokkaasti määrätty niiden oikeuksia tai velvollisuuksia ja

b) muiden osapuolten hallinnollisessa menettelyssä antanut kansainvälisessä kasvinsuojeluyleissopimuksessa, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu tässä asiassa, ja tämä voisi johtaa tehdyn päätöksen lainvastaisuuteen (pysyvän oikeuteen ympäristöjärjestöt ovat peräisin tämän säännöksen perusteella)

Ympäristöjärjestöjen asiavaltuus nostaa kanne päätöksestä, jos IPPC-direktiivin vaatimusten b alakohta), eli jos se olisi IPPC-direktiivin (valmiit antamalla IPPC-lupa). Aseman saamiseksi kyseisen menettelyn osapuoli, järjestö on toimivaltainen hallintoelin ilmoittaa, että se haluaa osallistua oikeudenkäyntimenettelyyn alkuperäisen 8 päivän määräajan julkistamasta tietoja pyynnön ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämisestä annettua päätöstä koskeva ilmoitus. Myös huomautuksia esittäneet ympäristöalan organisaation ympäristövaikutusten arviointiprosessin oikeudenkäyntiä edeltävän kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen IPPC:n voisi todennäköisesti nostaa kanteen päätöksestä, vaikka järjestö ei osallistu tällaiseen menettelyyn. Ei kuitenkaan ole mitään tätä koskeva oikeuskäytäntö. Muodollisesti katsottuna ei ole tarpeen osallistua aktiivisesti julkiseen kuulemiseen IPPC-direktiivin menettelyn vaihe, jotta ole asiavaltuutta nostaa kannetta IPPC päätöstä tuomioistuimessa. Jos yksityishenkilö tai ympäristönsuojelujärjestö täyttää perusteet sen hallinnollisen menettelyn osapuoli, se voi hakea päätökseen muutosta ja näin ollen IPPC-direktiivin on asiavaltuus nostaa kanne lopullisesta päätöksestä, vaikka ne eivät osallistu IPPC-direktiivin hallinnollisessa menettelyssä. Jos asianosainen ei toimi, on pienempi todennäköisyys menestyä ja valitus ja/tai oikeudenkäynti sen on vaikeampaa, kuten asianosainen väittää, että sen oikeuksia on loukattu, ja myöntää kyseistä päätöstä.

Paikalliset tuomioistuimet ovat foorumeilla IPPC-direktiivin päätösten riitauttamiseksi (mahdollisuus tehdä kassaatiovalitus valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kuulemisia ei toteuteta, jos tuomioistuimet kieltäytyvät nostaman kanteen tutkimatta, tai peruuttaa sen menettelyllisiä virheitä koskevia lupia tai että se ei ole riittävästi perusteltu (osaa). Seuraavaksi yhteisöjen tuomioistuin pyytää yleensä, että asianosaisten, hyväksyvätkö he päättävät asian ilman suullista käsittelyä, ja monissa tapauksissa osapuolet sopivat. Tuomioistuin tarkastaa asiasisällön tai niihin liittyvien menettelyjen laillisuus sekä IPPC-direktiivin päätöksiä. Todisteita koskevat säännöt ovat samat kuin hallintotuomioistuimet yleensä. Tuomioistuimilla on oikeus, mikäli osapuolten, tarkistamaan tai muuttamaan katsoa IPPC-direktiivin hallinnollisessa menettelyssä. Teoriassa olisi mahdollista, että tuomioistuin antaa kantajan ehdotuksen, myös tarkistettava, materiaalit ja tekniset toteamukset, joihin päätös perustuu kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen, ainakin jos ei ole selvästi ristiriidassa näiden havaintojen ja päätelmien ja IPPC-direktiivin päätöksen perusteluja. Käytännössä tuomioistuimet ovat kuitenkin usein haluttomia tekemään niin, jos ympäristöjärjestöt oikeudenkäyntejä. Niissä tapauksissa, joissa yhteisöjen tuomioistuin tutkii IPPC päätöksiin sovelletaan kieltotuomioita koskevat yleiset edellytykset. Kantaja pyysi kieltovaatimukset on osoitettava, että

 • Täytäntöönpanovaltion päätös aiheuttaa hänelle vahinkoa, joka on huomattavasti vakavampi ”, että”, joita voi aiheutua muille henkilöille, että kieltovaatimuksissa (vuoden 2011 loppuun asti oli olemassa ”peruuttamattoman vahingon”) ja
 • Väliaikaismääräyksen antaminen ei ole ristiriidassa ja tärkeän yleisen edun turvaamiseksi.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Saamiset Yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt voivat lähettää suoraan siviilituomioistuimessa (yksityisoikeuden alaan oikeuslaitos) kaikissa asioissa, jotka koskevat yksityisten oikeudet ja velvollisuudet, myös ne, jotka liittyvät oikeuden perustuslain kannalta suotuisat olosuhteet. Ihmiset voivat vedota ainoastaan tämän perustuslaillisen oikeuden lainsäädännön soveltamisalaan tällaisten oikeuksien täytäntöönpanosta. Se tarkoittaa sitä, että myös saatavat, jotka on esitetty siviilituomioistuinten käsiteltäväksi yksityishenkilöiden tai oikeushenkilöiden vastaan, kantaja väittää ja todistaa, että paljoustulli, jonka lainsäädäntöä on rikottu ja että vastaajan oikeuksia on loukattu siten, että valittaja tarkoittaa. Tyypillisiä yksityisiä vastaan, jotka koskevat yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä (oikeus) ovat suotuisat olosuhteet

 • ”naapureilla” toimet ”, jossa kantaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajan lopettamaan ärsyttävää sen naapureihin” asianmukaisella tavalla ”tai” uhkaavat vakavasti heidän oikeuksiaan ”(esim. meluhaitat, päästöt jne.). Yhteisöjen tuomioistuin voi ainoastaan määrätä vastaaja lopettamaan laittoman toiminnan tällaisissa tapauksissa, joita ei ole määritelty tarkemmin, miten tämä tavoite saavutetaan.
 • ”suojelua koskevia toimia ja/tai yksityisyyttä, joita kantaja pyytää laittoman puuttumista yksityiselämän (hänen), johon kuuluu myös oikeushenkilö, terveyttä ja ympäristöä. Kantaja voi pyrkiä lakkauttamaan sääntöjenvastainen tukitoimia yksityiseltä taholta, poistamalla tällaisten toimenpiteiden tulosten asianmukaista tyydyttävällä tavalla,
 • pyytää rahallista korvausta koskevan vahingon osalta, joka johtuu myös kantajan rahallinen tappio
 • ”Ehkäisevä toimenpide”, jolla valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa vastaajan toteuttamaan toimenpiteitä vahinkojen estämiseksi (esim.) luonnonympäristöä.

Yleensä ei ole mahdollista esittää vaateita yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä suoraan hallinto-oikeuteen. Poikkeuksena on tilanne, jossa henkilöä tai oikeudellista yksikköä, joka toimii hallintoelimenä (esim. jos valtuutettu tarkastaja antaa todistuksen, joka voidaan tietyin edellytyksin korvata rakennuslupa). Ei ole myöskään mahdollista esittää vaateita suoraan yksityishenkilöihin tai oikeushenkilöihin liittyviä vähimmäiskustannuksia.

Jos valtion elin edustaa valtion yksityisoikeuden alan (kaupallinen toiminta jne.), samanlaisia väitteitä voidaan esittää kanteen valtiota vastaan, kun yksityishenkilöt tai oikeushenkilöt. Hallinto-oikeuden alalla tekemiä päätöksiä vastaan nostettuja kanteita, valtion elimet (hallintoviranomaiset) ympäristöasioissa voidaan jättää tietyin edellytyksin. Yleissääntönä on, että on ainoastaan mahdollista pyytää tuomioistuinta kumoamaan tämän päätöksen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta (maltillisuuden hallinnollisia seuraamuksia, voidaan ilmoittaa tiedot). Lisäksi henkilön, joka on käyttänyt kaikki hallinnolliset toimet laittoman laiminlyönti (toimimattomuuden) hallintoviranomainen, mikä rikkoo hänen oikeuksiaan, voi pyytää tuomioistuinta määräämään, että hallinnollinen viranomainen ”antaa päätöksen asiakysymykseen.” on kuitenkin merkittävä ”, sellaisena kuin sitä on tulkittu tämän asetuksen (Tšekin hallintotuomioistuimet), mikä johtaa siihen päätelmään, että ei ole mahdollista pyytää tuomioistuinta määräämään, että valvontaviranomainen aloittaa menettelyn itse (viran puolesta), jos se on lain mukaan pakollista (esim. jos hanke tai toimi ilman tarvittavia lupia). Tuomioistuin hylkäsi kanteet kohdistuvat toistuvasti naapurimaiden tällaisissa tapauksissa. Ei myöskään ole asetuksen ympäristöjärjestöjen asiavaltuus nostaa kanne lainvastaisista hallinnollisten viranomaisten laiminlyönneistä. Se voisi olla mahdollista käyttää muita hallinnollisia toimia, niin sanottu ”muiden laittomien toimien torjuntaa hallintoviranomaisten”. Tällaisissa tapauksissa. Tällainen lainsäädäntö, joka on muuttunut vuodesta 2012. Nykyisen sanamuodon mukaan kuka tahansa, joka väittää, että hänen oikeuksiaan on loukattu, ”Poistettu”, ohjausta tai valvontaa, voi pyytää tuomioistuinta kielletään jatkamasta viranomaisen väliintulosta, valtuudet peruuttaa tällaiset toimet, tulokset tai että se oli laiton.

Toimivaltaisten viranomaisten on olemassa kaksi keskeistä ekologisen vastuun alalla: Ympäristövirasto – Tšekki ja ympäristöministeriö. Ympäristöministeriö vastaa keskushallinnon elimen toimivaltaan koko markkinasegmentti, ympäristönsuojeluun, mukaan lukien ympäristön vahingoittuminen; tarkastusvirasto hyväksyy toimitetut tiedot ja pyynnön toimien on valtuudet määrätä ennaltaehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä ja seuraamuksia koskevat ympäristövahinkoja. Menettely ehkäisevien tai korjaavien toimenpiteiden määräämisestä liittyviä ympäristövahinkoja voidaan panna vireille myös viran puolesta tai pyynnöstä tarkastusvirasto. Tällainen pyyntö voidaan kuitenkin hakea ainoastaan henkilöt, jotka vaikuttavat tai todennäköisesti vaikuttavat (kuten maanomistajat); Ympäristöjärjestöt eivät yleensä kuulu vaikuttaa, vaikka ympäristön suojelemiseksi. Ympäristöjärjestöt ja yleisö voi esittää kirjallisen kannanoton, jossa tarkastuslaitos menettelyn aloittamisesta viran puolesta; on kuitenkin tarkastuslaitos päättää aloittaa menettelyn vai ei.

Menettelyn osapuolet voivat esittää kysymyksiä ympäristövahinkovastuuta koskeva oikeudenkäynti hallintotuomioistuimessa, kun hallinnollinen päätös on lopullinen. Tämä merkitsee sitä, että tavalliset hallinnolliset oikeussuojakeinot, muutoksenhaku ympäristöministeriö, on käytettävä ensin. Ympäristöjärjestöt, vaikka ne eivät voi aloittaa oikeudenkäynnin itse, voivat tulla sen osapuolen aloittaneen tarkastusviraston sillä perusteella, että luonnonsuojelulaissa. Tällaisissa tapauksissa ne voivat myös tehdä oikeusjutun tarkastuslaitoksen päätökseen. Henkilö, jonka oikeuksia on loukattu hallinnollisessa päätöksessä voi myös nostaa kanteen. Jos pyyntöä ei esitetä toimia ja tarkastusvirasto ei voitaisi edes aloittaa menettelyn viran puolesta, ympäristöjärjestöt ja kansalaiset voivat pyytää valtiovarainministeriöltä oikeussuojakeinoihin. Jos ministeriö itse ei ole niin tehnyt, yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi velvoittaa passiivista viranomaista toimimaan (aloittaa menettely, ja se ei ole mahdollista panna täytäntöön ympäristövastuuta hallinnollisen menettelyn kautta. On kuitenkin mahdollista panna yksityiset vaatimukset ympäristövahinkovastuun avulla. Tyyppi saattaa olla vielä ympäristövastuuta täytäntöönpanosta, joka koskee tilannetta, jossa päätös on annettu ennalta ehkäiseviä tai korjaavia toimenpiteitä, mutta ei noudateta. Tšekin lainsäädännön nojalla, yleensä hallinnollinen elin, joka teki päätöksen määrätä muita tehtäviä (kuten ehkäisevien tai korjaavien toimenpiteiden määräämistä koskevien) ympäristövahinkojen panna se täytäntöön. Varmistaakseen, että päätöstä noudatetaan ja määrätyt velvollisuudet on täytetty. Jos päätöstä ei noudateta, toimivaltainen viranomainen voi joko määrätä sakkoja siitä, kenen toisen täyttää tai varmistaa, että tullit on otettu käyttöön, kenen kustannuksella. Lisäksi valtuutettu henkilö voi valvoa päätöksen muiden kuin tullien määräämistä koskevaan päätökseen (henkilö on velvollinen pidättymään toimista tai sen henkilön puolesta). Jälkimmäinen vaihtoehto on soveltaa tilanteissa, joissa ympäristövahinko vaikuttaa jäämistön joku muu kuin verovelvollinen.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Lukuun ottamatta osallistumista hallinnollisten menettelyjen ja hallinnollisten tuomioistuinten päätösten riitauttamiseksi, on olemassa muita muutoksenhakukeinoja, joita voidaan käyttää sekä hallinnollisten menettelyjen osapuolille ja suurelle yleisölle. Niitä ovat:

 • Toimivaltaisten viranomaisten huomautukset menettelyn aloittamisesta viran puolesta, mukaan lukien väitteet eivät voi toteuttaa toimenpiteitä sellaisten etuoikeudeltaan huonompien,
 • ylimääräiset hallinnolliset muutoksenhakukeinot (eli hallinnollisten päätösten tarkistaminen, uuden menettelyn (uusintaoikeudenkäynti)),
 • oikeusasiamiehen lausunnot, poliisin tai syyttäjän tiedoksi ja huomautuksia, yleinen syyttäjä ja oikeusasiamies esittää yleinen kanneoikeus (actio popularis).

Nämä oikeussuojakeinot ovat yleisesti melko heikko. Ne eivät muodollisesti aloittamatta menettelyjä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää aloittaa menettelyä vai ei, vaikka ilmoittajalla on ainoastaan oikeus saada tietoja tämän toimittamisen seuranta.

Oikeusasiamies on yksi yleinen Tšekissä, joka käsittelee kaikki tapaukset, joissa hallinnollisten elinten toimesta tai jättänyt noudattamatta demokraattisia periaatteita, oikeusvaltion tai hyvän hallintotavan periaatteita; Tämä kattaa myös ympäristöön liittyvät asiat. Oikeusasiamies voi aloittaa tutkinnan omasta aloitteestaan. Lisäksi kuka tahansa voi kääntyä oikeusasiamiehen kanssa (erityiset edellytykset vahvistetaan, milloin oikeusasiamies voi päättää olla käsittelemättä jättämiseen, esim. loukkaus on vanhempi kuin 1 vuotta). Vaikka oikeusasiamies katsoo, että hallintoviranomainen on rikkonut lakia, hän voi ainoastaan suositella viranomaista ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin, ei määrätä tästä. Jos ei noudateta, oikeusasiamies voi ottaa yhteyttä ylemmän viranomaisen tai hallituksen ja ilmoitettava julkisesti.

Kukaan ei voi nostaa rikosoikeudellisen oikeudenkäynnin yksityinen. Kaikki rikokset johtavat syytteen nostamiseen (valtio, jota edustaa yleisten syyttäjien), kuka tahansa voi kuitenkin ilmoittaa, että syyttäjäviranomaiset (poliisi- tai syyttäjäviranomaiset), jos hän on epäiltynä rikoksesta; Tämän jälkeen hän saa tiedon ainoastaan tällaisen ilmoituksen johdosta. Vahinkoa kärsineiden henkilöiden (henkilöt, jotka ovat kärsineet vahinkoa, omaisuuden häviäminen tai moraalista tai muunlaista vahingosta tehdyn rikoksen) olla menettelyllisiä oikeuksia, ja sillä voi olla vaikutusta (esim. voi tehdä valituksen rikollisen syytteeseenpano).

Sekä oikeusasiamies että ylin syyttäjä voi nostaa kanteen ”yleisen edun” kaikkia hallinnollisia päätöksiä vastaan, jos ne ”pitävät” (valtakunnansyyttäjä) tai ”osoittaa” (oikeusasiamies) tärkeä yleinen etu sitä vaatii.

Tärkeimmät valitustenkäsittelymekanismit, hallinnollisia toimia tai laiminlyöntejä, hallinnollisesta toiminnasta pidättäytymistä, voidaan tiivistää seuraavasti:

 • oikeusasiamiehen ehdotuksen jättämistä varten.
 • Passiivisuus voi haastaa (se on saatavilla vain silloin, kun hallinnollinen menettely on käynnissä, mutta viranomainen kieltäytyy antamasta päätöksestä)
 • kantelun epäasianmukaisen käytöksen tai hallinnollisten toimien (valitus käsitellään kuitenkin pääasiassa sama viranomainen, joka on valittanut – vain, jos sitä ei käsitellä asianmukaisesti, on mahdollista päästä ylemmän hallintoelimen),
 • Kaikkein vakavimmissa tapauksissa, joissa ilmoitetaan, että syyttäjäviranomaiset (poliisi- tai syyttäjäviranomaiset)
Ei ole muita laitoksia tai elimiä, joilla on valtuudet antaa oikeuden saatavuutta ympäristöasioissa, lukuun ottamatta niitä, jotka on kuvattu esitettyjä vaatimuksia. eli:
 • viranomaiset, jotka ovat vastuussa julkishallinnon koskevat erityiset ympäristö- tai ympäristöön liittyvät alat,
 • tuomioistuimet,
 • Oikeusasiamies ja
 • syyte.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

Mahdollisesti vaikuttaa suoraan ”oikeudet”

oikean arvon alentuminen

Kansalaisjärjestöt

yleisten etujen suojelu

oikeus/arvon alentuminen (erityinen yleisen edun suojelun YVA-lain mukainen välimiesmenettely)

Muut oikeushenkilöt (kunnat mukaan luettuina)

Mahdollisesti vaikuttaa suoraan ”oikeudet”

oikean arvon alentuminen

Tilapäiset ryhmät

kuulemismenettelyn ja ympäristövaikutusten arviointia vain maankäyttösuunnitelmien hyväksymistä – avoin kaikille esittää huomautuksia

ei ole mahdollista

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

oikean arvon alentuminen

Muut (työnantajajärjestöt, kauppakamarit, IPPC, ylempi syyttäjä ja yleistä etua ajavana – Välimiesmenettely)

Mahdollisesti vaikuttaa suoraan ”oikeudet”

Arvon alentuminen/yleisen edun suojelun (ylempi syyttäjä ja oikeusasiamies)

Hallinnollisessa menettelyssä, koskeva perussääntö ”pysyvä” (oikeus kantaa), sopimuspuolen on syntymässä ”käsite voi olla oikeuksia tai velvollisuuksia, joita päätös koskee suoraan”. Tämä käsite on yleensä ilmaistu kyseisen säädöksen 27 artiklan numero 500/2004 (hallintosäännöstön), jonka mukaan ”henkilöt, joiden oikeuksia tai velvollisuuksia, voivat vaikuttaa suoraan hallinnollisen päätöksen” katsotaan osapuolten hallintomenettelyt (henkilöiden, jotka ovat esittäneet pyynnön saada lupa, (hakijoita), jolle päätös henkilöiden luo, poistaa tai muuttaa niiden oikeuksien ja velvollisuuksien ja henkilöitä, joiden asema on määrätty erityinen säädös). Tätä yleistä sääntöä on muutettu joitakin alakohtaisia säädöksiä:

a) ympäristönsuojelun kannalta keskeistä on se, että lain nro 183/2006 Sb. (rakennuslaki. Tämä laki sisältää itsenäisiä määritelmiä hallinnollisen menettelyn osapuolten antamista koskevat maankäyttö- ja rakennusluvat. Näiden määritelmien perusteella, ainoastaan luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin, joiden omistusoikeutta tai muita esineoikeuksia voi vaikuttaa suoraan luvan olla oikeudenkäynnin asianosaisen asema.

b) niiden osapuolten on asetuksen mukaan hallinnollisissa menettelyissä annettua lakia nro 44/1988 Coll. Laissa on säädetty.

c) muissa menettelyissä, jotka liittyvät ympäristöön, hakija on ainoa osapuoli, jolla on oikeuksia. Tilanne on tämä esimerkiksi melun osalta – Päätökset, joilla sallitaan poikkeukset ”haltijan, joka on melu ylittää enimmäisrajat jatkaa toimintaansa tietyn aikaa (ja se voidaan toistaa pidentäminen). Muita esimerkkejä ovat luvat, jotka on myönnetty lain nro 18/1997 mukaisesti, ydinalan toimia.

d) toisaalta YVA kuulemismenettelyjen (jotka eivät ole valmiit sitovalla ja menettelyjen hyväksymisestä maankäyttösuunnitelmat ovat avoinna kaikille, esittää huomautuksia; Ne ovat myös menettelyt, joissa vain tilapäisiä ryhmiä, jotka voivat osallistua.

Ympäristöjärjestöt voivat saada asianosaisen asema hallintomenettelyssä, jonka mukaan ympäristöä koskevia säädöksiä; Myös luonnonsuojelulain, IPPC-direktiivi, ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain, vettä ja joissakin jäsenvaltioissa. Ympäristöjärjestöt näiden säädösten vaatimukset, on oikeus liittyä, koska nämä säädökset ovat suojattuja etuja, joita asia vaikuttaa (rakennuslaki) mukaisesti. Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tämä mahdollisuus on se, että olisi tehtävä mahdolliseksi organisaatioiden yleisen edun edistämiseksi ympäristön suojelusta ja sen yksittäisiä osia sopimuspuolen asemassa. Ympäristöjärjestöt eivät kuitenkaan voi tulla osapuolet asioissa, että laki todetaan nimenomaisesti, että hakija on ainoa osapuoli.

Kunnilla on oikeus liittyä hallinnollisia menettelyjä samojen periaatteiden mukaisesti kuin muita oikeushenkilöitä (käsitteeseen ”oikeudet mahdollisesti vaikuttaa suoraan”). IPPC-direktiivin, työnantaja- ja kauppakamarit, voivat saada asianosaisen asema vastaavin edellytyksin kuin ympäristöjärjestöt; Niihin voidaan kuitenkin pitää puolustaa etujaan ja niiden jäsenten etuja. Unionin tason oikeudellisia menettelyjä, pysyvän toimintamallin vallitsevat täysin kaikkien tutkittavien ryhmiä on oikeuden loukkaamisen käsite. Pysyvän hallinnollisen määräyksen (65 artiklan lakia nro 150/2002 Coll., hallintotuomioistuimet) koodin mukaan asiavaltuus nostaa kanne hallinnollisten päätösten myönnetään

a) henkilöt, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu sillä, että päätös, joka ”luo mitätöityvät, muutoksia tai painokkaasti määrätty, määritetään niiden oikeudet tai velvollisuudet”, ja

b) muiden osapuolten hallinnollisessa menettelyssä antanut hallintopäätös, jotka katsovat, että heidän oikeuksiaan on loukattu tässä asiassa, ja tämä voisi johtaa tehdyn päätöksen lainvastaisuuteen (pysyvän oikeuteen ympäristöjärjestöt ovat peräisin tämän säännöksen perusteella).

Useimmissa tapauksissa asiavaltuus nostaa kanteen oikeudellinen menettely liittyy läheisesti asianosaisen asemaa asiaa koskevaan hallinnolliseen menettelyyn. Näin ollen lukuun ottamatta joitakin mahdollisuuksia niin kutsuttuja ”yleisen edun” kanteita, ei ole erityisen säännöksen pysyvän oikeuksien tai tietyn alan toimijoita. Samalla rekisteröityjen henkilöiden piiriin, jotka vaikuttavat voimakkaasti alan soveltamisalaan osapuolten asiaan liittyvät hallinnolliset menettelyt. Esimerkiksi ainoastaan ”naapureilla” (henkilöt, joiden oikeudet ovat kyseessä) ovat hallinnollisten menettelyjen rakennuslain (sijoittajalle, kunta ja mahdollisesti valtiosta riippumattomat järjestöt), vain nämä henkilöt voivat myös nostaa kanne on annettu lopullinen päätös rakennuslain mukaisesti. Tapauksissa, joissa hakija on ainoa osapuoli menettelyssä, vaan se on ainoastaan hakijalle, jolla on asiavaltuus nostaa kanne päätöksestä tuomioistuimeen. Ympäristöjärjestöt, vallitsevan oikeuskäytännön mukaan Tšekin tasavallan tuomioistuimet voivat vedota ainoastaan menettelyllisten oikeuksiensa loukkaamiseen, hallinnollisia menettelyjä eikä aineellinen hallinnollisten päätösten laillisuutta sinänsä. Se on seurausta käsitteen tiukka soveltaminen haittaa niiden oikeutta oikeudenkäyntiin; Huolimatta siitä, että niiden osallistumista hallinnolliseen menettelyyn on yleisen edun turvaamista, se tarkoittaa sitä, että kyseiset järjestöt voivat pyytää unionin tuomioistuinta tarkastelemaan uudelleen seuraavasti:

 • Jos ne voisivat nähdä kaikki pyyntöön liittyvät asiakirjat,
 • jos niitä on riittävästi aikaa tarkastella niitä ja ilmaista mielipiteensä,
 • jos ne on pyydetty kuulemistilaisuus jne.

Jos kuitenkin on tulkittava suppeasti, ne eivät voi vaatia, että päätös loukkaa ympäristölainsäädännön vaatimuksia (esim. rajoitukset tai säännökset, joilla kielletään joidenkin toiminta suojelluilla alueilla), koska se ei liity niiden ”henkilökohtaiset oikeudet”. Tätä lähestymistapaa tukee myös perustuslakituomioistuimen oikeuskäytännön, jonka mukaan oikeushenkilöt, ympäristöjärjestöt mukaan luettuina, eivät voi vaatia suotuisan ympäristön kannalta, sillä se voi ”luonnollisesti” kuuluvat ainoastaan yksilöt. Toisaalta on olemassa myös oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tuomioistuinten on itse asiassa käsitellyt huomattavan vastalauseita kansalaisjärjestöistä.

(actio popularis ei ole tarkoitettu asiavaltuus nostaa jokaista jonkinlainen päätökset) millä tahansa oikeudenalalla Tšekin tasavallassa. Hallinnollisia oikeuslaitos sisältää määräyksen, jonka mukaan ”hakemuksella”, voivat esittää

 • ylin syyttäjä
 • Oikeusasiamies
 • Muu julkinen viranomainen, jolla on oikeus tehdä niin sellaisen
 • henkilö nimenomaisesti oikeus sellaisen

Ylin syyttäjä tai oikeusasiamies voivat toimittaa ”oikeudenkäynti” kaikkia hallinnollisia päätöksiä vastaan, jos ne ”pitävät” (valtakunnansyyttäjä) tai ”osoittaa” (oikeusasiamies) tärkeä yleinen etu sitä vaatii. Ei ole olemassa lainsäädäntöä, jossa oikeus nostaa kanteen yleisen edun mukaisesti, tai muun hallinnollisen kanteen, jollekin muulle viranomaiselle. Muiden henkilöiden kuin erityisiä ainoastaan, että ”pysyvää” hakemuksella, joka on Tšekin oikeuden (joulukuu 2009), joka sisältyy ympäristövaikutusten arviointia koskevan lain. 23 artiklan 10 kappaleen mukaisesti tämän asiakirjan, ympäristöjärjestöjen tai kunnat, jotka esittivät huomautuksia ympäristövaikutusten arviointimenettelyä, on asiavaltuus nostaa kanne luvan hankkeiden hyväksymistä, joiden osalta ympäristövaikutusten arviointi on merkitystä. Jos hän päättää nostaa kanteen tämän säännöksen mukaan ei ole välttämätöntä, että he osallistuvat lupa- ja hyväksymispäätöksille hallinnollisessa menettelyssä asianosaisina. Teoriassa oikeuden loukkaamisen käsite ei sovelleta tässä tapauksessa ja myös ympäristöjärjestöt olisi epäilemättä ollut oikeus riitauttaa myös riidanalaisen päätöksen aineellista laillisuutta. Toisaalta, jos tällainen oikeudenkäynti vireillä, olisi jätettävä kiellon apua ei olisi saatavilla. Käytännössä ei ole vielä tehty pyritään hyödyntämään tätä mahdollisuutta.

Tähän mennessä ympäristöjärjestöt ovat useimmin käytetään sitä, ainoastaan luonnonsuojelulain sekä toisesta ja kolmannesta, vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin ja IPPC:n säädösten säännöksiä. Kuten edellä on esitetty, että ”tavoilla”, kuten ympäristöjärjestöjen, miten tulla hallinnollisessa menettelyssä, ja tällä tavoin (välillisesti) saada asiavaltuutta nostaa kanne ympäristöasioita koskevia hallinnollisia päätöksiä tuomioistuimissa. Useimmiten henkilöt saavat pysyvän asemaan ”(” directly affected neighbor osalta mukaisesti annetuista päätöksistä rakennuslaki) tai ”henkilöä, jonka oikeuksia tai velvollisuuksia, on mahdollisesti vaikuttanut suoraan” useimmat muut päätökset.

VIII. Oikeudellinen edustus

Oikeudellinen edustus on välttämätöntä oikeudellisia menettelyjä ennen kuin korkein hallinto-oikeus, korkein oikeus ja perustuslakituomioistuin, riippumatta sen käsittelyyn, mukaan lukien ympäristöön liittyvät tapaukset. Luonnolliset henkilöt, jotka ovat itse oikeudellista koulutusta vastaava koulutus on tarpeen tulla asianajajan tai oikeushenkilöt, joiden työntekijä tai jäsenellä on tällainen koulutus, ei tarvitse olla oikeudellisesti uusi asiamies paitsi perustuslakituomioistuimessa. Ennen kuin muut tuomioistuimet, oikeudellinen neuvonantaja (edustus) ei ole pakollinen. Kuka tahansa voi laillisesti edustaa asianajaja tai muu henkilö, joka pystyy säädökset. Sen vuoksi on mahdollista myös valtiosta riippumattomat ympäristöjärjestöt voivat edustaa osapuolia ympäristöasioissa. Tuomioistuimet voivat kuitenkin kieltää sen edustaja, joka edustaa siinä tapauksessa, että hän on eri tilanteissa toistuvasti (tämä koskee ainoastaan hallinnollisia, eivät oikeudellisia menettelyjä). Oikeudellinen neuvonta on useita keskusten valtiosta riippumattomien ympäristöjärjestöjen yhteenliittymän Tšekissä. Näiden keskusten annettava maksutonta oikeudellista neuvontaa niille, joiden lähestymistapaa ympäristöasioissa. Ne tarjoavat yleensä asiakkailleen selvitys kyselyn koskevat määräykset, ehdottaa ratkaisuja ja huomautuksiaan niiden lausuntojen tai neuvontaa oikeudellisissa menettelyissä. Tšekin asianajajaliiton julkaisee ja päivittää luettelon kaikista asianajajat internetissä, mukaan lukien niiden erikoistumista. Kuitenkaan ei ole kovin monta, jotka keskittyvät ympäristöalan lainsäädäntöä.

IX. Todisteet

Ympäristöalan hallinnollisissa asioissa, ovat useimmissa tapauksissa päätetään yksinomaan sen perusteella, miten hallinnolliset asiakirjat ja muut viralliset asiakirjat. Kukin sopimuspuoli voi kuitenkin esittää näyttöä, jonka perusteella oikeusjutun johdosta. Riita-asioiden yhteydessä on ehdottoman välttämätöntä saada riittävästi näyttöä, jonka perusteella oikeusjutun johdosta. Yleisesti ottaen on hakija, jolla on todistustaakka. joko hän todistaa, että hänen vaatimuksensa ovat perusteltuja tai hän häviää oikeudenkäynnin. Tuomioistuin arvioi todisteet mukainen pääoma kaiken näytön riippumattoman arvioinnin. Unionin tuomioistuinta ei sido asetuksessa sen osalta, mitä tietoja olisi asetettava etusijalle ja uskottavuuden; Yhteisöjen tuomioistuin on huolellisesti arvioitava kaikkia todisteita. Pääasiaa koskevassa päätöksessään tuomioistuin on huolellisesti todisteita siitä syystä, että päätös perustuu todisteisiin, jotka on otettu huomioon, ja miksi etusijalle. Jos näin ei ole, päätöstä voi peruuttaa korkein. Kaikki osapuolet voivat esittää todisteita väitteidensä tueksi. Unionin tuomioistuimella ei kuitenkaan ole kaikkien ehdotusten huomioon ottamiseksi. Tällaisessa tapauksessa silloin, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös pääasiasta on syytä, miksi näyttöön ei suoritettu. Ei ole näyttöä tuomioistuimissa; yleensä tuomioistuin vain pyytää asiantuntijalausuntoja, jos se on tarpeen käsitellä. On kuitenkin mahdollista osoittaa yhdelle osapuolista näyttää, että sillä on todistustaakka, sen olisi esitettävä muita todisteita, tai se todennäköisesti häviää asian. Lisäksi, jos joku osapuolista sitä pyytää, tuomioistuin voi pyytää, että toinen osapuoli tai kolmansia henkilöitä. Sopimuspuolet voivat antaa asiantuntijalausuntoja, joilla on sama painoarvo ja luotettavuus, sillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pyytää asiantuntijalausuntoa. Osapuolet voivat valita virallisesta luettelosta asiantuntija, häntä pyydetään antamaan lausunto, ja maksamaan tämän suorittamista palveluista. Jos kumpikin sopimuspuoli ottaa käyttöön oman asiantuntijan lausunto ja ne ovat keskenään ristiriidassa, tuomioistuin voi pyytää toista asiantuntijalausuntoa. Asiantuntijalausunnot eivät muodollisesti sido tuomareita. Kuitenkin suurimmassa osassa tapauksia tuomioistuin on noudattanut niitä. Jos on olemassa epäilys tai laatua koskevan asiantuntijalausunnon, tuomioistuin voi pyytää toista asiantuntijaa tarkistamaan edellistä lausuntoaan.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Muutoksenhaku ylemmän hallintoelimen on lykkäävä vaikutus. Vain harvoissa tapauksissa, ja yleensä myöskään ympäristöön, kanteella ei ole lykkäävää vaikutusta, ja se voidaan alustavasti täytäntöön. Toimittamaan oikeusjutun hallinnollisen viranomaisen päätöstä ei yleensä ole lykkäävää vaikutusta. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin sen 73 artiklan mukaisesti 2 kohdan hallinto-oikeuden kantajan pyynnöstä, mutta ainoastaan seuraavin edellytyksin

 • Täytäntöönpanovaltion päätös aiheuttaisi kantajalle vakavaa vahinkoa ”huomattavasti suurempi” kuin se, joka olisi voitu myöntää muille henkilöille on
 • Väliaikaismääräyksen antaminen ei ole vastoin tärkeää yleistä etua.

Kun ylemmän hallintoelimen päätös hyväksytään, se voidaan panna täytäntöön riippumatta siitä, että sitä vastaan. Ainoastaan silloin, kun tuomioistuin myöntää lykkäävä vaikutus, että oikeudenkäynnin tai kysymyksiä, ennakkokielto valtuuttama henkilö on lopetettava päätöksen täytäntöönpano. Myöntää lisäksi, että oikeudenkäynnin lykkäävää vaikutusta, asiaa käsittelevä tuomioistuin voi edelleen ennakkokielto 38 artiklan perusteella, että oikeuslaitosta on tarpeen, jos väliaikaisen järjestelyn osapuolten väliseen suhteeseen. Uhan on oltava olemassa vakava vahinko, eikä ole tarpeen, että kantaja itse tämän uhan alaisena. Yhteisöjen tuomioistuin voi määrätä, riidan osapuolille tai kolmansille henkilöille, tekemään jotakin, pidättymään jonkin tai kärsii jotakin. On kuitenkin erittäin harvinaista, että hallintotuomioistuin voi myöntää ennakkokieltoja. Siviilioikeudellisissa asioissa tämä tapahtuu paljon useammin. Siviiliprosessissa, tuomioistuin voi toisen osapuolen pyynnöstä määrätä väliaikaisista turvaamistoimenpiteistä ”, jos se on tarpeen muuttaa edellytykset väliaikaisesti, tai jos on olemassa vaara, että (myöhemmistä) tuomioistuimen päätös voisi olla uhattuna” (74 artiklan, oikeuslaitos). Yhteisöjen tuomioistuin voi soveltaa kieltovaatimuksia kieltää esineiden käsittely, lait, tai tiettyihin liiketoimiin.

Hallinnollisia asioita ei ole asetettu määräaikaa, jossa täytäntöönpanoa haetaan, lykkää tai on tehtävä välipäätöksen tekemiselle varattu määräaika, kun oikeudenkäynti on noudatettu. Siviiliasioissa, on mahdollista pyytää välipäätöksellä asian oikeudenkäynti, ja jonkin aikaa sen jälkeen. Hallinnollisissa asioissa, ei ole mahdollista hakea muutosta korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä vastaan, jotka ovat myös päätöksen lykkäävä vaikutus tai välipäätöksen. Tuomioistuin voi harkita päätöstään uudelleen välipäätöksen lykkäävä vaikutus tai milloin tahansa, ja siksi on mahdollista tehdä tällainen tarkistaminen. Siviiliasioissa ¸ on aina mahdollista hakea päätökseen muutosta koskevan välipäätöksen ylemmästä oikeusasteesta. Kuitenkin valituksella ei ole lykkäävää vaikutusta.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Kustannukset ovat yleensä osallistumiseen liittyvien hallinnollisten menettelyjen ympäristöasioissa; peritään vasta kannevaiheessa. Ei kustannuksia, jotka liittyvät suoraan kantajan toiminta tuomioistuinten eli:

 • Maksu aloittaa oikeudellinen menettely
 • maksu tai kassaatiovalituksella muutosta,
 • maksun lykkäystä koskevan pyynnön tai määräyksen perusteella.

Kaikki nämä maksut on suoritettava kantajan/valittajan. Lisäksi ovat muiden kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, kuten todistajat, asiantuntijat, oikeustulkit jne. sekä menettelyn asianosainen itse.

Oikeudenkäyntimaksut hallinnollista yksittäisillä kanteilla ei kiinteämääräisiä riippumatta tuotteen tapauksessa. Maksu oikeudenkäynnin uudelleen hallinnollinen päätös on 3000 Tšekin korunaa (noin 125 euroa); Samaa maksua sovelletaan kassaatiovalituksella. Maksu voi haastaa maankäyttösuunnitelmissa on 5000 Tšekin korunaa (noin 200 euroa). Jos muutosta haetaan siviilituomioistuimessa kanteen, kuten vahingonkorvauskanteita, jotka ympäristön pilaantumista tai tuhoa, laskettaessa maksuja koskeva järjestelmä perustuu yleensä arvon mukaan. Tätä periaatetta sovelletaan silloin kun vaatimus on taloudellista; on olemassa erityissääntöjä maksujen laskentaan, muita kuin rahasaatavia koskevat riita-asiat. Tätä väitettä vastaan on 5000 Tšekin korunaa (noin 200 euroa). Muutosta koskeva maksu siviiliasioissa on sama kuin oikeudenkäynti samaa asiaa. Asiantuntijalausuntojen kustannukset voivat vaihdella; kustannukset voivat olla 100–4500 euroa. Kuitenkin suurin osa hallinnollisten asioiden perusteella päätetään hallintomenettelyn ja muista virallisista asiakirjoista. Toisaalta siviiliasioissa on riittävästi näyttöä siitä, että asiantuntijoiden lausunnot ovat usein tarpeen. Esimerkiksi tapauksissa, joissa kantajat vaativat tuomioistuimien teiden omistajien on toteutettava toimenpiteitä, joilla vähennetään liikenteen melun aiheuttaman melun raja-arvoja ja ylittävät kustannukset, asiantuntemus (arviointi) voivat vaihdella 1900 ja 4200 euron välillä. On teoriassa mahdollista, että joissakin tapauksissa, kuten kemiallista pilaantumista koskevissa tapauksissa, että kustannukset voivat olla paljon suuremmat.

Asianajajien palkkiot voivat vaihdella myös selvästi. Yleensä, että maksu, joka on sovittu asiakkaan kanssa ja voi vaihdella 20 eurosta 200 euroon; On kuitenkin olemassa myös muita mahdollisuuksia, kuten määritettäessä koko maksu tai palkkio on laskettu sillä perusteella, että tariffia (asianajajien oikeudellisesti sitova määräys). 1. syyskuuta 2011 lähtien, maksu on 1000 Tšekin korunaa (noin 40 euroa), on toteutettu pyytää tuomioistuimelta hallinnollisissa asioissa (joka oli maksutta ennen); talletusten kattamiseksi ei ole kuitenkaan mitään korvausta vaaditaan. Toisaalta se tuomioistuin siviiliasioissa tehtävän kieltovaatimukset on velvollinen maksamaan 10000 Tšekin korunaa (noin 360 euroa), joka kattaa kaikki määräykset tai muut tappiot, joita voi aiheutua kieltotuomio; Maksu on 1000 Tšekin korunaa (noin 40 euroa) käyttö on pakollista myös.

Häviäjä maksaa -periaatetta sovelletaan yleisesti: Hävinneen osapuolen on maksettava voittaneen osapuolen kulut sekä asiantuntijoiden lausunnot ja lausunnoissa. Tämä on kuitenkin harvinaista, sillä hallinto-oikeuden tuomioistuinten päätökset perustuvat pääasiassa koskevia hallinnollisia asiakirjoja ja todisteita siihen. Lisäksi on vakiintunut oikeuskäytäntö, että oikeudenkäyntiasiamiehen käytöstä aiheutuvat kulut eivät ole tukikelpoisia kustannuksia, sillä niiden on hallinnollisen viranomaisen on omat työntekijät – asianajajat, jotka voivat edustaa niitä riidan. Lisäksi erityisissä olosuhteissa (tämä riippuu yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavaksi) yhteisöjen tuomioistuin voi päättää, että kukin osapuoli on määrättävä vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

XII Oikeusapu

Tuomioistuimet, siviili- ja hallinto-oikeuden, voidaan lieventää oikeudenkäyntikulut myöntämällä vapautus oikeudenkäyntimaksuista, jos hakija todistaa tarpeen viisumivapaudesta. Tämä mahdollisuus on soveltaa kaikissa tapauksissa, mukaan lukien myös muutoksenhaku. Hallintotuomioistuinten myöntää osittainen vapautus maksuista, jos hakija osoittaa, että hän ei ollut suorittanut maksua kokonaisuudessaan; täydellinen vapautus maksusta voidaan myöntää ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Tuomarit voivat myöntää kansalaisyhteiskunnan täyden tai osittaisen vapautuksen oikeudenkäyntimaksuista, jos hakija osoittaa riittävästi resursseja ja itse toimi ei ole mielivaltaista tai toiminta on lähes varmasti ilman mahdollisuutta menestyä.

Oikeuskäytäntöön ympäristöasioissa tarkemmin tätä säännöstä siten, että valtioista riippumaton järjestö ei voida myöntää vapautuksia toistuvasti; Jos valtiosta riippumaton järjestö, joka haluaa suojella ympäristöä, on, että perustaitojen lähteistä ja siirtää ne ”ei vaikutusta”. Tuomarit voivat myöntää kansalaisyhteiskunnan täyden tai osittaisen vapautuksen oikeudenkäyntimaksuista, jos hakija osoittaa riittävästi resursseja ja itse toimi ei ole mielivaltaista tai toiminta on lähes varmasti ilman mahdollisuutta menestyä. Lisäksi erityisissä olosuhteissa (tämä riippuu yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavaksi) yhteisöjen tuomioistuin voi päättää, että kukin osapuoli on määrättävä vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan. Muita taloudellisen tuen mahdollisuuksia, oikeudellisen kiistan osapuoli voi vaatia, että unionin yleinen tuomioistuin nimittää hänet oikeudellista edustajaa ja samanaikaisesti vapauttaa tästä velvollisuudesta maksaa osan varten oikeusapua (kokonaan tai osittain). Ehdot ovat samat kuin vapautus oikeudenkäyntimaksuista; hakijan taloudellinen tilanne otetaan huomioon. Lisäksi on myös mahdollista pyytää Tšekin asianajajaliittoa nimittää asianajajan antamaan maksutonta oikeusapua (tavallisesti vain yksi tai muutama ei ole täydellistä edustusta). Lisäksi edellytyksenä on, että taloudellinen tilanne edellä mainitusta syystä mahdollisuuksia edustajan nimittäminen, jota tuomioistuin ei voitu käyttää. Tämä Tšekin asianajajaliiton voidaan teoriassa käyttää jo hallinnollisen menettelyn vaiheessa. Tästä seuraa, että asianosainen ei voi valita itseään ja sen jälkeen pyytää poikkeusta oikeudellisen edustajan käytöstä aiheutuvat kustannukset. Virallisesti, nämä kustannukset on aina liityttävä edustajan nimittäminen (tai Bar Association).

Periaatteessa vain asianajaja voi antaa oikeusapua, kuten maksullinen palvelu, ja myös ainoastaan asianajaja voi nimittää edustajan, osapuoli, joka on pyytänyt maksutonta oikeusapua. Toisaalta on mahdollista, että joku muu kuin asianajaja edustaa asianosaista tuomioistuimessa tai hallinnollisessa elimessä. Kansalaisjärjestöt ovat usein käytännössä tarjota maksutonta oikeusapua (neuvonta) niiden erikoistumista aloilla, ja joskus myös edustaa osapuolia tuomioistuimissa. Käytetään suhteellisen usein oikeusapua ympäristöasioissa ja määrä näyttää kasvavan jatkuvasti. Lakiasiaintoimistot, jotka ovat sille maksutonta oikeusapua; on kuitenkin monia niistä ovat erikoistuneet ympäristöasioihin. Asianajajat ja asianajotoimistot noin 30 hankkeessa on mukana valtioista riippumattoman järjestön nimeltään pro bono Alliance ”pro bono Centrum”, joka varmistaa sille maksutonta oikeusapua. Tätä oikeusapua tarjoavat asiakkaille kansalaisjärjestöjä ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita ovat muun muassa työlainsäädännön, veroja tai muita oikeudellisia ongelmia, jotka koskevat niiden voittoa tavoittelematon toiminta.

Yleisesti ottaen oikeustieteen laitoksilla on melko tyytymätön lähestymistavat niin pitkälle kuin Oikeusasiaklinikat osalta. Yksi oikeudellinen klinikalla johtamia yliopiston Olomoucissa palacky yliopistossa toimiva Center for hakeville henkilöille, jotka eivät kykene maksamaan asianajajan palveluista. Lisäksi on toteutettu hanke johtaa oikeudellisen klinikalla ELSAn (European Students ’Association) Prahan paikallisviranomaisten mukaan samanlaiset edellytykset (varojen puute). Kuitenkin suurin osa niiden toimintaohjelma käsittelee siviili-, ympäristöasioissa. Oikeudellinen neuvonta on useita keskusten valtiosta riippumattomien ympäristöjärjestöjen yhteenliittymän Tšekissä. Näiden keskusten annettava maksutonta oikeudellista neuvontaa niille, joiden lähestymistapaa ympäristöasioissa; ne tarjoavat yleensä asiakkailleen selvitys kyselyn koskevat määräykset, ehdottaa ratkaisuja ja huomautuksiaan niiden lausuntojen tai neuvontaa oikeudellisissa menettelyissä.

XIII Oikea-aikaisuus

Yleensä hallintoviranomaiset ovat velvollisia toimittamaan hallinnolliset päätökset 30 päivän kuluessa, ja siinä on mahdollisuus pidentää sitä enintään 60 päivää. Jos hallintoviranomainen ei noudata asetettuja määräaikoja, voidaan esittää sen yläpuolella oleva elin voi toteuttaa toimenpiteitä sellaisten etuoikeudeltaan huonompien viranomaisen toimimattomuus. Tämän jälkeen on mahdollista nostaa kanteen ja vaatia, että yhteisöjen tuomioistuin velvoittaa hallinnollisen viranomaisen antamaan päätöksen asiakysymykseen. On kuitenkin epätodennäköistä, että hallinnollinen elin, joka on määrännyt viivästyminen on jollakin tavalla. Jos vahinko on aiheutunut todennettavissa olevan menettelyn asianosainen on hallinnollisen viranomaisen toimimattomuus on mahdollista vaatia korvausta oikeusteitse. Vaikka vahinkoa kärsineen henkilön kanssa, useimmissa tapauksissa ei korvausta haetaan vastuussa olevilta henkilöiltä.

Hallinnollisen menettelyn osapuolten on riitauttaa tuomioistuimissa päätös 2 kuukauden kuluessa siitä, kun yritys oli antanut lopullisen hallinnollisen päätöksen (joka on korkeimman elimen päätöksen valituksesta ’first-instance päätös). Joissakin tapauksissa suuret infrastruktuurihankkeet, määräaika on 1 kuukautta. Oikeudenkäynti vastaan ”luonteeltaan yleisiksi toimenpiteiksi”, kuten maankäyttösuunnitelmien on jätettävä 3 vuotta siitä, kun ne tulivat voimaan. Jos oikeudenkäynti ei ole hallintoviranomaisten on tehtävä 1 vuoden kuluessa. Siviili- (esimerkiksi melun osalta väite, ennaltaehkäisy jne.), säädettyjä määräaikoja ei pääsääntöisesti ole vahinkoa, lukuun ottamatta väitettä, jossa on jätettävä 3 vuotta siitä, kun vahinko aiheutuu, ja samalla 2 vuotta siitä, kun kantaja sai tietää vahingosta ja vastuussa oleva henkilö.

Yleisesti ottaen ei ole erityisiä määräaikoja, tuomioistuimen on annettava tuomionsa. Siviilioikeudelliset ja hallinnolliset menettelyt (yhdessä) voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Monissa tapauksissa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on jo todennut, Tšekin tasavallan on maksettava osallistujille korvauksia loukkaavan niiden oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, koska oikeudenkäynnin kestoa. Lisäksi monissa tapauksissa on vaikeaa tai mahdotonta saada kieltotuomio tai lykkäävä vaikutus riitaa, tämän seikan perusteella voidaan päätellä, että suojaa ei voida pitää ”riittävän nopeasti” ja ”tehokas”. Erityistä määräaikaa, kun tuomioistuimen lopullinen päätös on vain niin kutsuttu ”luonteeltaan yleisiksi toimenpiteiksi”, kuten maankäyttösuunnitelmien tai erityisiä säädöksiä jonkin verran liikenteen infrastruktuurihankkeita, joilla määrätään hallinnollisia oikeuslaitoksen 90 päivän määräaikaa. Sama määräaika koskee hallinnollisia päätöksiä koskevat kanteet joitakin suuria infrastruktuurihankkeita. Väliaikaiset päätökset lykkäävä vaikutus oikeudenkäynti tai väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on toimitettava 30 päivän kuluessa ja hallintoasioissa siviiliasioissa (7 päivän määräaikaa on kuitenkin usein over-stepped). Seuraamuksia ei ole kyseisen tuomioistuimen ratkaisun antamisesta. On mahdollista tehdä valitus, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen puheenjohtajalle, tai pyydettävä Superior Court (ylimmän oikeusasteen tuomioistuimen tai muiden tuomioistuinten) vahvistaa määräaika, jossa jotkin toimet olisi toteutettava vastaava tuomari. Vaikka asetettuja määräaikoja on yleisesti ottaen, että yhteisöjen tuomioistuin antaa päätöksen asianmukainen määräaika. Jos ei ole toimitettu, se on tällöin ”virallista menettelyä väärin”. Tällaisissa tapauksissa voidaan vaatia korvaus tai hyvitys, jotka johtuivat siitä, että tuomioistuinten puutteellisesti perusteltu.

XIV Muut kysymykset

Tyypillinen kaikille hankkeille, joilla on ympäristövaikutuksia, on se, että sijoittajien on voitava saada erilliset luvat ennen toimien kanssa. Maankäyttö- ja rakennusluvat voidaan katsoa ”tärkeimmät päätökset” suurimman osan investoinneista, ja ne ovat myös kiistäneet yleensä julkisesti. Muut hallinnolliset päätökset, kuten IPPC-direktiivin päätöksen tai vapautuksia luonnon ja maisemien suojelua riitautti myös käytännössä. Periaatteessa se on tarpeen yleisön, jota asia koskee, osallistumista hallinnolliseen menettelyyn on asema tuomioistuimissa; Yleensä vain lopulliset hallinnolliset päätökset voidaan riitauttaa. Tieto muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus myönnetään pääasiassa valtiosta riippumattomien järjestöjen ympäristöhyödykkeiden oikeudellinen neuvonta yleisölle. Tiedot, jotka koskevat mahdollisia oikeussuojakeinoja (kuten valitusoikeutta, oikeutta nostaa kanteen, määräajat) on annettava kussakin hallinnollisen päätöksen ja myös aina tuomioistuimen päätöksellä. Voimassa oleva lainsäädäntö on julkisesti saatavilla ja näin ollen, että kansalaisilla on pääsy asiaa koskevia lakeja ja asetuksia.

Ei ole olemassa vaihtoehtoinen riidanratkaisujärjestelmä käyttää ympäristöasioissa. Ainoa vaihtoehto on menettelyjä, joilla on kuitenkin mahdollista vain silloin, kun omaisuutta koskevissa riita-asioissa. Sovittelu ei käytännössä ole koskaan käyttäneet ympäristöasioissa.

XV. Ulkomaalaiset

Komissio totesi, että prosessioikeuden kaikkien sopimuspuolten oikeudellisten menettelyjen on oltava yhtäläiset oikeudet ja heitä kohdellaan tasavertaisesti ja tuomioistuinten on taattava, että. Vastaavia periaatteita sovelletaan hallinnollisiin menettelyihin, joissa tulliviranomaisilla on velvollisuus toimia puolueettomasti ja kohdeltava osapuolia tasapuolisesti. Nämä ehdot koskevat myös sekä alkuperämaan kielen ja sitä voidaan pitää yleistä syrjinnän vastaista lauseketta. Tuomioistuimen menettelyt, kaikkien osapuolten on oikeus toimia omalla äidinkielellään. Jokaisella henkilöllä, joka ei puhu Tšekin kielen tulkki voi pyytää (kääntäjä); Tämä oikeus on suoraan perusoikeuskirjassa taatut perusoikeudet ja -vapaudet. Se valtio, joka vastaa kustannuksista kääntämistä, toisin kuin hallinnollisia menettelyjä silloin, kun asianosainen, joka ei puhu kieltä, on maksettava käännöskulut itse.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Jos kyseessä on hanke, jolla on mahdollisia ympäristövaikutuksia arvioidaan naapurillaan maahan, mahdollistavat sen, että Tšekin kansalaiset ja kansalaisjärjestöt voivat osallistua ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn. Ympäristöministeriö on julkaistava kaikki maan toimittamien tietojen arviointi ja kuka tahansa voi esittää huomautuksia. Huomautukset toimitetaan asianomaiselle maalle ja pyytää lausuntoa ja asianomaisten hallintoviranomaisten vastuulla. Osallistumista muihin menettelyihin säännellään naapurimaiden ei Tšekin lainsäädännön ja sen on perustuttava kyseisen maan lainsäädännössä. Ei ole erityistä säännöstä, joka koskee mahdollisuutta yleisölle ja kansalaisjärjestöille maassa osallistumaan Tšekin hallinnollisia menettelyjä. Ainoastaan henkilöt, myös ulkomaalaisilla, jotka osoittavat, että hakija täyttää yhden lainsäädännön edellytykset liittyvät hallinnolliset menettelyt. On näin ollen osoitettava, että niiden henkilöiden oikeuksia ei voida loukata päätöksellä. Ulkomaisten kansalaisjärjestöjen olisi voitava osallistua myöhempiin hallinnollisiin menettelyihin, sillä niiden osallistumisesta ympäristövaikutusten arviointitoimiin. Ei ole olemassa erityisiä ulkomaisten kansalaisjärjestöjen osallistumista koskeva lauseke ”,” mukaisesti ”euroconform ympäristövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön tulkintaa, heillä olisi oltava samat oikeudet kuin maan kansalaisjärjestöt. Ei tukea, kuten oikeusavun, pyytää tuomioistuimelta väliaikaisia toimenpiteitä, ja maksutonta oikeudellista neuvontaa on tällaisissa tapauksissa. Toisaalta erityisiä säännöksiä sisältyy Tšekin lainsäädännön asianomaisille valtioille. YVA-lain avustukset ”valtion”, joka on ”sen valtion, jonka alueella voi vaikuttaa hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset, Valtioiden välisen arviointimenettelyn aloittamista. Samoin se on pakollinen, kun hallinnolliset viranomaiset ilmoittavat asianomaisille valtioille IPPC-direktiivin asiaan liittyvistä menettelyistä ja jotta he ilmoittavat asiasta ja, jos niin vaaditaan. Teoriassa olisi myös mahdollista, että kyseiset valtiot voivat osallistua menettelyn myöhempiin hallinnollisiin menettelyihin, kuten maankäyttö- ja rakennuslupa, sillä perusteella, että edellä mainittuun yleissääntöön, jonka mukaan kenenkään oikeuksiin tai velvoitteisiin voi suoraan vaikuttaa vireillä olevan hallinnollisen menettelyn lopputulokseen, on oikeus osallistua. Asia ei kuitenkaan ole koskaan syntynyt, ja on kyseenalaista, onko Tšekin viranomaiset toteavat, että kyseinen valtio vai ei. Jos Tšekin viranomaisten päätös on riitautettu, on aina tarpeen nostaa kanteen Tšekin tuomioistuimissa. Yksityisoikeudellisissa asioissa, kuten vahingonkorvausvaatimuksen, on kuitenkin mahdollista, että vastaajalla on kotipaikka ulkomailla. Tällaisissa tapauksissa, neuvoston asetuksen (EY) N:o 44/2001, annettu 22. joulukuuta 2000, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (Bryssel I). Asetuksen mukaan on esimerkiksi mahdollista valita joku nostaa kanne, jossa hänellä on kotipaikka (2 artiklan) tai valtiossa, jossa vahingon aiheuttanut teko sattui (5 artiklan 3 kohdan).

Linkkejä

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.