Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

Чешка република

Съдържание, предоставено от
Чешка република
 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. Gevallen toegang tot informatie
 4. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 5. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 6. Andere vormen van toegang tot justitie
 7. Procesbevoegdheid
 8. Rechtsbijstand
 9. Bewijs
 10. Dwangmaatregelen
 11. Kosten
 12. Mechanismen voor financiële bijstand
 13. Tijdigheid
 14. Andere kwesties
 15. Om een buitenlander
 16. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

Het Handvest van de grondrechten, dat deel uitmaakt van de Tsjechische grondwet (hierna: „Handvest”), omvat het recht om te leven in een gunstig klimaat en een recht op tijdige en volledige informatie over het milieu in artikel 35. Het Handvest verleent ook een recht op bescherming van de gezondheid. Bovendien bepaalt dat bij de uitoefening van zijn of haar rechten niemand in gevaar kunnen brengen of schade kunnen toebrengen aan het milieu, natuurlijke hulpbronnen, biodiversiteit en culturele monumenten „buiten de wet”. Artikel 7 van de Tsjechische grondwet bepaalt dat de overheid verantwoordelijk is voor „weloverwogen gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van het milieu”. Overeenkomstig artikel 36 van het Handvest heeft eenieder recht heeft om zijn of haar rechten op een onafhankelijke rechtbank of, wanneer de wet bepaalt dat, bij een andere openbare instantie. Eenieder die beweert dat zijn of haar rechten zijn geschonden door een besluit van een administratieve autoriteit heeft het recht te vragen om de instelling van een rechterlijke toetsing van de wettigheid van een dergelijke beschikking, tenzij bij wet anders is bepaald. Besluiten met betrekking tot de grondrechten en fundamentele vrijheden, zoals vastgelegd in het Handvest, niet worden uitgesloten van de bevoegdheid van de rechterlijke instanties. Mensen kunnen zich beroepen op het recht op leven in een gunstig klimaat in de administratieve of gerechtelijke procedures. Volgens artikel 41 van het Handvest dit recht enkel kan worden gevorderd binnen de werkingssfeer van de wetgeving tot uitvoering van deze rechten. Volgens artikel 10 van de Tsjechische grondwet, de internationale overeenkomsten door het Parlement goedgekeurd en die bindend zijn voor Tsjechië, vormt een onderdeel van de Tsjechische rechtsorde en moet worden toegepast voordat de nationale wetgevingen. De rechtspraak van het Tsjechische rechtbanken nog twee extra voorwaarden voor rechtstreekse toepassing van de internationale overeenkomsten: Zij moeten dan ook „specifiek genoeg” en „specifieke” rechten toekennen aan particulieren. In de meeste van hun beslissingen de Tsjechische rechterlijke instanties tot de conclusie is gekomen, dat de bepalingen van het Verdrag van Aarhus niet „rechtstreeks toepasselijk” zijn, aangezien zij niet „specifiek genoeg”. Anderzijds worden in sommige van de beslissingen, de gerechten benadrukt dat de nationale wetgeving moet worden uitgelegd in overeenstemming met de internationale verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag.

II. Rechterlijke macht

Tsjechisch recht behoort tot de continentale rechtsstelsels (civiel recht), die gebaseerd is op de gecodificeerde wetgeving goedgekeurd door het Parlement. De besluiten van de Rekenkamer worden niet beschouwd als een formele rechtsbron. Echter, in de rechtspraak van de hoogste rechterlijke instanties (nl. het Grondwettelijk Hof) wordt vaak gebruikt voor tolken en wordt nageleefd door lagere rechters. De structuur van civiele en strafrechtelijke zaken bestaat uit 4 niveaus in de Tsjechische Republiek. Het bevat

 • De districtsrechtbanken,
 • De regionale rechtbanken (met inbegrip van de hoofdstedelijke rechtbank van Praag),
 • De gerechtshoven en
 • Het Hooggerechtshof.

De burgerlijke rechter besluiten de bescherming van particuliere rechten en burgerlijke zaken geregeld in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De strafrechter beslissen over de schuld en de bestraffing van de strafbare feiten, omschreven en procedureel geregeld in het wetboek van strafrecht. De openbare aanklager heeft het exclusieve recht om de procedure te starten voor de strafrechtbank. De structuur van de administratieve rechtbanken bestaat uit 2 niveaus in de Tsjechische Republiek. Het bevat

 • De regionale rechtbanken (met inbegrip van de rechtbank van de stad Praag), en
 • Het hoogste administratieve hof.

De administratieve rechtbanken, het beschermen van de individuele rechten in de procedure geregeld in het wetboek van administratieve rechtspraak. De toetsing van de besluiten van bestuursrechtelijke instanties, daaronder begrepen de besluiten inzake bestuursrechtelijke overtredingen (onrechtmatige).

Het constitutionele hof van Tsjechië is verantwoordelijk voor de bescherming van de Grondwet, met inbegrip van de bescherming van de fundamentele rechten en vrijheden die door de grondwet en het Handvest. Het Grondwettelijk Hof bevoegd is wetten nietig te verklaren als zij in conflict komen met de constitutionele orde. Zij besluit tevens grondwettelijke klachten tegen beslissingen van openbare instanties in alle rechtsgebieden die beweerdelijk inbreuk maken op de grondrechten en fundamentele vrijheden. Er zijn speciale administratieve autoriteiten die besluiten inzake milieuaangelegenheden op bestuurlijk niveau in de Tsjechische Republiek, bv. de Tsjechische milieu-inspectie. Op gerechtelijk niveau, er zijn geen gespecialiseerde organen voor de bescherming van het milieu. De gewone burgerlijke en strafrechtelijke instanties behandelen de geschillen en misdrijven in verband met het milieu. De beslissingen van de administratieve autoriteiten, betreffende milieu, zijn in eerste instantie geëvalueerd door de diensten van de regionale rechtbanken, gespecialiseerde administratieve rechterlijke macht in het algemeen. De beslissingen van de administratieve rechtbanken kan worden onderzocht door het Administratief Hooggerechtshof, een gespecialiseerde rechterlijke instantie op het gebied van administratieve gerechten.

Er is weinig ruimte voor „forum shopping” in de Tsjechische Republiek als de materiële bevoegdheid en de relatieve bevoegdheid van de afzonderlijke gerechten bij wet worden vastgesteld. In de administratieve bevoegdheid, elke vorm van „forum shopping” mogelijk te maken. In civiele zaken, kan verzoekster soms proberen invloed uit te oefenen op die rechter de behandeling van de zaak in eerste aanleg en vervolgens in hoger beroep) door de wijze waarop het proces wordt aangewezen en de aangevoerde argumenten. Bijvoorbeeld, een en dezelfde zaak kan worden vervolgd als een „buren” (indien een rechtbank zou besluiten in eerste aanleg) of als een „actie ter bescherming van de persoonlijkheidsrechten” (de regionale rechter als rechter in eerste aanleg). Het is echter altijd aan de rechter om te beslissen welke specifieke rechtbank is bevoegd, ongeacht de benaming van de rechtszaak. In de civiele en strafrechtelijke procedures, een gewoon rechtsmiddel in te stellen tegen de beslissing van het Gerecht van eerste aanleg hogere voorziening is. Arrondissementsrechtbanken behandelen beroepszaken tegen beslissingen in eerste aanleg van de gerechtshoven en de hoge rechterlijke toetsing van de besluiten in eerste aanleg van deze regionale hoven van beroep. De belangrijkste buitengewoon rechtsmiddel in zowel civiele als strafrechtelijke procedure wordt een „beroepsprocedure”, welke uitsluitend wordt bepaald door het Hooggerechtshof. Andere buitengewone rechtsmiddelen zijn rechtszaken die vroeg om een nieuw proces (zowel in burgerrechtelijke en strafrechtelijke gerechtelijke procedures aanspannen om), de beschikking nietig te verklaren (in civiele zaken) en de klacht kan worden ingediend in strafzaken van het ministerie van Justitie of de procureur-generaal bij het Hooggerechtshof. Het rechtsmiddel tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg in administratiefrechtelijke zaken is het opvullen van het „cassatieklacht” bij het administratief hooggerechtshof. De cassatieklacht wordt beschouwd als een buitengewoon rechtsmiddel, aangezien het geen uitstel van de rechtsgeldigheid van de beslissing in eerste aanleg. Met betrekking tot de frequentie van het gebruik ervan en rekening houdend met het feit dat het administratief hooggerechtshof kan de bestreden beschikking, de cassatieklacht heeft het karakter van een gewoon rechtsmiddel. Een ander buitengewoon rechtsmiddel in sommige soorten administratieve gerechtelijke procedures is een rechtszaak die vroeg om een nieuw proces.

Over het algemeen alleen de administratieve rechtbanken bevoegd voor het annuleren van administratieve beslissingen (kracht van cassatie). Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Bij de herziening van de beslissingen tot oplegging van bestuursrechtelijke sancties (geldboetes), kan de rechter, naast het stempelen van de beschikking, matiging van de sanctie. Indien het Gerecht de beschikking houdende weigering van een vergunning stempelen de informatie kan ook de administratieve instantie om de gegevens mee te delen. (wetgevings) vanuit juridisch oogpunt zijn er geen specifieke kenmerken van gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden, met uitzondering van de participatieve en permanente recht van de milieuorganisaties. Wat de feiten aangaat, een groot aantal aanklachten door deze organisaties vormen een specificiteit van de administratieve gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden. De civiele gerechtelijke procedures, waarin verzoekster vraagt het Hof ter bescherming van zijn rechten geschonden door ingrepen in het milieu, meestal moeilijk uit het oogpunt van bewijs. Hetzelfde geldt voor de strafbare feiten die verband houden met schadelijk voor het milieu. Naast de „milieumisdaden” worden gedefinieerd in het wetboek van strafrecht op een wijze die een probleem voor de aanklagers aan te tonen dat aan alle voorwaarden was voldaan voor de bestraffing van de overtreder.

Er zijn geen gerechtelijke procedures inzake milieuaangelegenheden die de gerechten kunnen ambtshalve (motu proprio). In administratieve en strafrechtelijke procedures, kan de rechter alleen handelen op de grondslag van de rechtsvordering of een andere passende beweging, nooit uit eigen initiatief. De civielrechtelijke procedure kan worden ingeleid door de rechter uit eigen beweging de gelegenheden en in de gevallen die uitdrukkelijk in de wet zijn omschreven. De rechter kan beginnen motu proprio bijvoorbeeld procedures in verband met de zorg voor kinderen, het vasthouden van personen in deze medische inrichting, rechtsbevoegdheid van een persoon, een verklaring van een persoon te doden, erfenissen, het bestaan of niet-bestaan van een huwelijk, enz.

III. Gevallen toegang tot informatie

Indien een verzoek om milieu-informatie wordt geweigerd (of gedeeltelijk geweigerd), de persoon die om inlichtingen verzoekt, kan tegen dat besluit beroep in te stellen bij een hogere administratieve instantie. Hetzelfde geldt in het geval dat het verzoek om informatie nog steeds geen antwoord of slechts een deel van de gevraagde informatie wordt verstrekt zonder enige toelichting. In dit geval wordt het recht veronderstelt dat het besluit inzake de weigering van de informatie is afgegeven. Indien een hogere administratieve autoriteit bevestigt de beslissing houdende weigering van de informatie is het mogelijk de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen tegen dit besluit bij de administratieve rechtbank. Voor een geval waarin het antwoord wordt beschouwd als onrechtmatig of ontoereikend zijn, de enige mogelijkheid om het hoofd van de desbetreffende autoriteit met een algemene klacht wegens wanbeheer (specificeren) of om herhaling van het verzoek. Het besluit tot weigering van de informatie omvat informatie over de mogelijkheid van beroep bij een hogere administratieve instantie. Het besluit van de Hoge Autoriteit beschikt echter niet over informatie op te nemen over de mogelijkheid om deze aan te vechten bij de administratieve rechtbank.

Het verzoek om milieu-informatie kan gebeuren via een mondeling, schriftelijk of in een technisch beschikbare vorm. Het verzoek moet worden ingediend en de gevraagde informatie moeten bevatten. Er zijn geen andere specifieke formele vereisten met betrekking tot het verzoek. Als het verzoek te algemeen of onbegrijpelijk is, de verzoeker verstrekt aanvullend materiaal en het verzoek van de Autoriteit. De informatie wordt verstrekt binnen de 30 dagen na ontvangst of aan te vullen. Deze termijn kan worden verlengd, om ernstige redenen, op maximaal 60 dagen. Het beroep tegen het besluit houdende weigering van de informatie moet schriftelijk worden ingediend binnen 15 dagen na ontvangst van de beslissing. Indien het besluit niet de informatie die in hoger beroep, de beroepstermijn bedraagt 90 dagen. De termijn voor de rechtszaak tegen de beslissing van het Superior orgaan is 2 maanden. Er is geen verplichte raadsman in welke fase van de procedure voor het indienen van verzoeken om inlichtingen of om beroep in te stellen tegen de weigering

De rechterlijke instanties hebben toegang tot de toegankelijkheid van die informatie bij hem wordt betwist bij een rechtszaak. Indien de betrokken autoriteit niet de rechter uit eigen beweging dergelijke informatie kan het Hof om de dienst te doen.

Volgens de „algemene” vrijheid van de Information Act, kan de rechter de autoriteit voor het openbaarmaken van de informatie vereist. Deze bepaling is echter niet opgenomen in de wet inzake het recht op toegang tot milieu-informatie, die van toepassing zijn bij voorkeur met betrekking tot verzoeken om toegang tot milieu-informatie. Het is dus niet duidelijk of de rechtbanken kunnen ook om milieu-informatie moet worden meegedeeld. In de praktijk hebben zij dat gedaan in sommige gevallen.

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

Voor de meeste investeringen met milieueffecten, moet de investeerder een aantal afzonderlijke vergunningen. Het Tsjechische stelsel van administratieve procedures inzake milieuaangelegenheden (milieuvergunning) is dan ook sterk versnipperd. De meest voorkomende vergunningen worden afgegeven volgens

 • Wet nr. 183/2006 Z.z. Vergunning voor grondgebruik (de wet op het „voornaamste” of „aangever” besluit over de mogelijkheid om aan het project),
 • Wet nr. 114/1992 Coll., Wet natuurbescherming,
 • Wet nr. 254/2001 Coll., Wet op de bescherming van water,
 • Wet nr. 86/2002 Coll., Air Protection Act,
 • Wet nr. 76/2002 Coll., Wet inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging,
 • Wet nr. 44/1988 Coll. Mijnbouwwet
 • Wet nr. 258/2001 Coll., Wet op de bescherming van de volksgezondheid,
 • Wet nr. 18/1997 inzake kernenergie.

Zelfs in gevallen waarin de „„geïntegreerde vergunning is afgegeven volgens de wet nr. 76/2002 Coll., IPPC, wordt slechts een deel van de specifieke vergunningen, die door de bovengenoemde besluiten, en de overige worden nog steeds afzonderlijk afgegeven.

De MEB-procedure (geregeld bij Wet nr. 100/2001 Coll. inzake de milieueffectbeoordeling) geen integrerend onderdeel van de vergunning (voor) procedures in de Tsjechische rechtsorde. Zij vormt een afzonderlijk proces afgerond door de afgifte van een „milieueffectrapportage”. Deze „milieueffectrapportage” niet het karakter van een bindende Permit (vergunning). Het is een verplichte basis voor latere beslissingen (vergunningen), hetgeen moet worden weerspiegeld (maar niet noodzakelijkerwijs in deze besluiten in acht worden genomen). Deze kenmerken van het stelsel van administratieve procedures inzake milieuaangelegenheden zijn ook van invloed op de voorschriften betreffende de mogelijkheid van inspraak van het publiek. In de afzonderlijke procedures

 • De algemene definitie van de partij volgens het wetboek bestuursprocesrecht (die is gebaseerd op het beginsel van „betrokken juridische belangen”) van toepassing is, of
 • Er is een specifieke definitie van de partijen (bv. de getroffen grondeigenaren in de procedures volgens de building code).

Daarnaast is er sprake van een aantal bijzondere bepalingen die milieuorganisaties inspraak in de administratieve procedures met betrekking tot het milieu. Uit deze bepalingen, de meest gebruikte is artikel 70 van de wet nr. 114/1992 Coll., Wet natuurbescherming. De bepaling van de MEB (artikel 23 lid 9), volgens welke de milieuorganisaties die actief hebben deelgenomen in de MEB-procedure bevoegd zijn om op te treden als partijen bij het latere vergunningsprocedures, minder vaak in de praktijk wordt gebruikt.

Een algemeen beginsel van de Tsjechische administratieve wetgeving is het mogelijk om in beroep te gaan tegen administratieve besluiten betreffende een hogere administratieve instantie. Dit beginsel geldt altijd, behalve in de zeldzame gevallen van handelingen die niet zijn uitgegeven in de vorm van een bestuursrechtelijke beschikking is (bijvoorbeeld de „verklaringen van de gemachtigde inspecteurs, die, onder bepaalde voorwaarden, kan worden vervangen door de bouwvergunningen). Er is ook geen beroep instellen tegen zogenoemde „maatregelen van algemene aard”. Als normale beginsel, het beroep bij een hogere administratieve instantie moeten zijn alvorens het administratieve besluit kan door het Hof worden getoetst. Administratieve beslissingen in eerste aanleg niet rechtstreeks voor de rechter worden gedaagd. „illegale” handelingen waartegen geen mogelijkheid van administratief beroep, maar moeten worden onderworpen aan rechterlijke toetsing kan schenden indien zij iemands rechten of plichten vormen een uitzondering. Ten tweede is de „maatregelen van algemene aard” kunnen worden genomen om het Hof direct nadat de ruling is afgegeven. Tot slot heeft een specifieke uitzondering is een mogelijkheid om een rechtsvordering in het algemeen belang” tegen het administratieve besluit heeft onder specifieke voorwaarden bij wet bepaald. Ook de gewone administratieve rechtsmiddelen, indien beschikbaar, moeten worden uitgeput alvorens een zaak bij een administratieve rechtbank ook in geval van nalatigheid, onrechtmatige nalaten van de overheid, dan wel in geval van andere „illegale activiteiten” van de administratieve autoriteiten. De buitengewone administratieve rechtsmiddelen niet zijn uitgeput alvorens een zaak bij een rechtbank.

In het algemeen heeft de administratieve rechter toetst zowel de inhoudelijke en procedurele rechtmatigheid van de administratieve beschikkingen, een administratieve rechtszaak. Schending van de procedurele bepalingen inzake de administratieve procedure is een reden voor het stempelen van het bestreden besluit, indien het waarschijnlijk is dat het kan leiden tot de materiële onwettigheid van het besluit in kwestie. De beslissing van het Gerecht wordt gebaseerd op de feiten die zich in de tijd van de vaststelling van de administratieve beschikking is gegeven. De gerechten nemen gewoonlijk de tijdens de administratieve procedure verzamelde materialen als basis voor hun besluiten. Zij hebben echter het recht, indien de partijen bij de gerechtelijke procedure in overweging om, de juistheid van deze materialen, herhaalde of wijzigen de in beschouwing genomen aanwijzingen in de administratieve procedure. Het Hof moet steeds worden herzien wanneer de administratie geen misbruik overschrijdt de grenzen van hun discretionaire bevoegdheid. De omvang van de rechterlijke toetsing van de administratieve besluiten in de praktijk beperkt is door de doctrine van schending van rechten, dat de basis vormt voor verordening van procesbevoegdheid in administratieve gerechtelijke procedures en ook van invloed op die van individuele verzoekers argumenten als ontvankelijk worden beschouwd. Dit geldt in het bijzonder voor de processen van de milieuorganisaties. Deze organisaties volgens de heersende rechtspraak van het Tsjechische rechter enkel aanspraak kan maken op schending van hun processuele rechten in de administratieve procedures niet de materiële wettigheid van de administratieve besluiten als zodanig.

Volgens het bouwwetboek, de ruimtelijke ordening en bestemmingsplannen worden uitgegeven in de vorm van zogenoemde „maatregelen van algemene aard” en er is een speciale manier waarop zij kunnen worden aangevochten. Maatregel van algemene aard” wordt bij wet gedefinieerd als bindende rechtshandeling, die niet een stuk van lage noch het besluit. Ook sommige handelingen krachtens andere milieuwetgeving, bijvoorbeeld regels voor het bezoeken van de nationale parken volgens de Wet natuurbescherming of plannen voor stroomgebieden volgens de wet op de bescherming van water in deze vorm afgegeven en zijn derhalve onderworpen aan rechterlijke toetsing. Volgens het Gemeenschapsrecht moeten personen die menen dat hun rechten geschonden zijn door afgifte van de maatregel van algemene aard van de maatregel te dagvaarden voor de rechter. Het hoogste administratieve Hof heeft echter een restrictieve rechtspraak, volgens welke alleen het zakelijk recht, te weten de rechten betreffende de eigendom van onroerend goed, kan worden geschonden door een maatregel van algemene aard (namelijk het bestemmingsplan). Bijgevolg zijn alleen de getroffen grondeigenaren hebben permanent in rechte tegen de maatregelen van algemene aard. Het hoogste administratieve Hof ook herhaaldelijk geoordeeld dat geen procesbevoegdheid heeft om een proces aan te spannen tegen de bestemmingsplannen (hoewel zij verleend zijn permanent te dagvaarden, regels voor het bezoeken van de nationale parken. Tot eind 2011, het hoogste administratieve hof heeft als enige bevoegd om te onderzoeken of de maatregelen van algemene aard zonder verdere verhelpen. Sinds 2012 zijn de regionale rechtbanken hebben deze bevoegdheid en het mogelijk is een klacht in te dienen tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld. De belangrijkste bewijsregels zijn vergelijkbaar met de administratieve gerechten in het algemeen:

 • De rechter toetst zowel de inhoudelijke en procedurele rechtmatigheid van de maatregelen van algemene aard,
 • In het kader van de argumenten in de rechtszaak en de schending van de betrokken rechten van de eiser,
 • de gerechten bevoegd zijn, op verzoek van partijen, het bewijs te herzien of te wijzigen in de procedure voor afgifte van de maatregel.

Hoorzittingen vaker in dit soort administratieve gerechtelijke procedure dan in andere regio’s.

De milieueffectbeoordeling:

De MEB-procedure geen integrerend onderdeel van de vergunningsprocedure (vergunningen) procedures in de Tsjechische rechtsorde; Om de verlening van vergunningen afhankelijk is van een afzonderlijke procedure, die volgende hoofdeigenschappen:

 • De MEB-procedure als zodanig volledig openstaat voor het publiek,
 • Het MEB-verslag (documentatie) toegankelijk is en dat iedereen het recht heeft om opmerkingen te maken in een bepaalde termijnen,
 • De „milieueffectrapportage” moet bestaan voordat verdere besluiten (vergunningen) zijn afgegeven, maar moeten niet alleen worden geëerbiedigd (moet) worden „meegenomen”,
 • Het proces is afgerond door de afgifte van een „milieueffectrapportage”, die niet het karakter van een bindende Permit (vergunning), maar wordt beschouwd als een „deskundigenadvies” (al wordt afgegeven door het ministerie van milieu of de regionale administratieve autoriteit).

Bijgevolg kan, volgens de rechtspraak van het Tsjechische rechtbanken, noch de MEB-screening” — en „scoping” -besluiten (die zijn verenigd in een volgens de Tsjechische MEB-wet), noch het „milieueffectrapportage” kan worden getoetst door de rechter „onafhankelijk” of „rechtstreeks”. De hoogste administratieve rechter heeft geoordeeld, zij is onderworpen aan toetsing door de rechter alleen samen met (of het toepassingsgebied van) de latere vergunning of vergunningen, bijvoorbeeld met de vergunning voor grondgebruik, vergunningen die zijn afgegeven volgens de Wet natuurbescherming, waterbescherming, Mijnbouwwet enz. Volgens deze benadering is het noodzakelijk om rekening te houden met de vergunningen die zijn afgegeven volgens de specifieke wetten voor projecten die aan een milieueffectbeoordeling is onderworpen als de „EIA beslissingen” („vergunningen” in de zin van de MEB-richtlijn). Deze besluiten kunnen worden getoetst door gerechten volgens de algemene voorwaarden van de toetsing van de administratieve besluiten. Permanent te dagvaarden, wordt toegekend aan:

a) personen die menen dat hun rechten geschonden zijn door het besluit „brengt veranderingen, teniet doet of deze bindend is bepalend voor hun rechten en plichten” en

b) andere partijen in de administratieve procedure voor het uitvaardigen van het administratieve besluit, die menen dat hun rechten geschonden zijn bij deze procedure en kan dit leiden tot de onwettigheid van het besluit (permanent te dagvaarden voor de milieuorganisaties afkomstig is van deze bepaling)

Naast dat volgens een recente wijziging van de MEB-richtlijn (aangenomen in december 2009) milieuorganisaties die opmerkingen hebben ingediend in het MEB-proces, bevoegd is om een proces aan te spannen tegen de beslissing om een vergunning te verlenen voor een project goedkeurt, de MEB-verklaring die was afgegeven voor. Milieuorganisaties hebben ook permanent in gevallen dat zij niet heeft deelgenomen aan de administratieve procedure voor de vergunning. Deze bijzondere bepaling evenwel niet de mogelijkheid om in rechte op te treden in het kader van de MEB screening en scoping, besluit of de MEB-verklaring rechtstreeks. Ook heeft zij in de praktijk niet is gebruikt, aangezien de deelnemende milieuorganisaties kunnen gebruik maken van de algemene permanente regels. Hieruit volgt dat er meer „hoe” namelijk voor de milieuorganisaties, om permanent een proces aan te spannen tegen de ontwikkelingsvergunning voor het project onderworpen aan een milieueffectbeoordeling voordat het Hof:

a) indien een milieuorganisatie maakt opmerkingen over het MEB-verslag (documentatie) binnen de termijnen voor de raadpleging van het publiek in de milieueffectbeoordelingsprocedure kan deze status verkrijgen van de partij in de daaropvolgende vergunningsprocedure (en vervolgens, als zodanig partij klacht zouden indienen tegen de definitieve vergunning) of theoretisch dossier de rechtszaak tegen die beslissing ook zonder daarbij als partij bij de administratieve procedure.

b) echter milieuorganisaties kunnen krijgen status van de partij aan de vergunningsprocedure (ongeacht of het project aan een milieueffectbeoordeling wordt onderworpen of niet) ook volgens de bepalingen van andere rechtsstelsels; waarvan artikel 70 van de Natuurbeschermingswet is het meest gebruikte.

Voor een persoon, die deelnemen aan de MEB-procedure is noch noodzakelijk, noch bijzondere rechten met betrekking tot die deelnemen aan de administratieve procedures en de toegang tot de rechter. Voor beide mogelijkheden, moet rechtstreeks worden geraakt door de vergunning in zijn rechten (indien de bijzondere rechtsorde niet noodzakelijk om nog strengere voorwaarden).

De regionale rechtbanken zijn in het forum alle administratieve besluiten aan te vechten, met inbegrip van de vergunningen die zijn afgegeven na de MEB-procedure (met de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Raad van State. Hoorzittingen niet plaatsvinden indien de rechtbanken weigeren de rechtsvordering niet-ontvankelijk, indien zij annuleren de ontwikkelingsvergunning voor procedurele fouten of onvoldoende gemotiveerd (te verifiëren). Vervolgens moet erop worden gewezen, dat het Hof verzoekt de partijen of zij ermee akkoord gaan dat de beslechting van de zaak zonder terechtzitting, en in veel gevallen (waarschijnlijk) komen de partijen overeen met het. De rechter toetst zowel de inhoudelijke en procedurele rechtmatigheid van de vergunningen. De bewijsregels zijn dezelfde als in de administratieve gerechten in het algemeen. De gerechten bevoegd zijn, op verzoek van partijen, het bewijs te herzien of te wijzigen in de administratieve procedure. Samen met de definitieve vergunning, ook de materiële en formele rechtmatigheid van het MEB-rapport en/of EIA („screening” en „scoping” besluit wordt herzien. Theoretisch kan het Gerecht, op verzoek van de eiser, ook na te gaan welk materiaal en welke technische bevindingen, waarop de MEB-verklaring en vervolgens de vergunning is gebaseerd, ervoor te zorgen dat er geen duidelijke strijdigheid tussen deze bevindingen en de conclusies en de motivering van de administratieve autoriteiten. Maar in de praktijk zijn de rechtbanken meestal niet geneigd dit te doen, namelijk in het geval van de processen van de milieuorganisaties. In geval van een rechterlijke toetsing van de vergunningen voor projecten die onderworpen zijn aan een MEB, algemene voorwaarden om dwangmaatregelen toe te passen. Bijvoorbeeld, verzoekster verzocht om te bewijzen dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel

 • de uitvoering van de beschikking zou meebrengen dat hij/zij een „ernstig” veel meer schade zou worden veroorzaakt door de toekenning aan andere personen een dwangmiddel tot rechtsherstel (in vergelijking met de voorwaarde dat de verzoeker moet aantonen „onherstelbare schade” in plaats van tot eind 2011, en
 • afgifte dwangmaatregelen tot rechtsherstel niet in strijd is met een belangrijk openbaar belang.

Alleen de bijzondere regel van toepassing is voor de rechtszaak van de milieuorganisatie, die zou worden ingediend tegen de vergunning volgens de bijzondere bepaling van de MEB-wet (zonder eerdere deelname van de organisatie aan de administratieve procedure). Voor dit soort geschillen, de dwangmaatregelen tot rechtsherstel (in de vorm van opschortende werking ten aanzien van de vergunning) niet beschikbaar is.

IPPC-procedures:

De rechtbank kan de definitieve besluiten van de IPPC-richtlijn (geïntegreerde vergunningen), afgegeven overeenkomstig Wet nr. 76/2002 Z.z. IPPC wet, volgens de algemene voorwaarden voor rechterlijke toetsing van administratieve handelingen. Permanent te vorderen van de IPPC besluiten („geïntegreerde vergunningen”) wordt dus toegekend aan

a) personen die menen dat hun rechten geschonden zijn door de IPPC besluit dat „in het leven roept, wijzigingen, teniet doet of deze bindend is bepalend voor hun rechten en plichten” en

b) andere partijen in de administratieve procedure voor het uitvaardigen van het IPPC, die menen dat hun rechten geschonden zijn bij deze procedure en kan dit leiden tot de onwettigheid van het besluit (permanent te dagvaarden voor de milieuorganisaties afkomstig is van deze bepaling)

De milieuorganisaties in rechte kan vorderen van de IPPC besluit indien aan de voorwaarden sub b), d.w.z. indien de partij was van het IPPC (administratieve procedure door de afgifte van de IPPC-vergunning). Om de positie van een partij van dergelijke procedure, de organisatie moet melden aan de bevoegde administratieve instantie die hij wil deelnemen aan de procedure in de termijn van 8 dagen na de publicatie van de informatie over het verzoek om het IPPC in de openbare aankondiging. Ook wordt een milieuorganisatie die opmerkingen in het MEB-proces voorafgaand aan de IPPC-richtlijn procedures waarschijnlijk kunnen vorderen van de IPPC besluit, zelfs indien de organisatie niet zou deelnemen aan die procedure. Er is echter geen jurisprudentie waaruit dit blijkt. Formeel gezien is het niet noodzakelijk om actief deel te nemen aan de raadplegingsfase van het IPPC, met het oog op permanent te dagvaarden voor de rechter besluit het IPPC. Indien een persoon of een organisatie voldoet aan de criteria om als partij bij het IPCC administratieve procedure kan een administratief beroep tegen de beschikking en derhalve bevoegd is om in rechte op te treden van de definitieve beslissing, zelfs indien deze niet actief in de IPPC administratieve procedure. Indien de partij niet actief is, heeft zij minder kansen hebben om succesvol te zijn met het beroep en/of de rechtszaak, omdat het moeilijker is om de partij te stellen dat haar rechten zijn geschonden in de procedure en de afgifte van het IPPC besluit.

De regionale rechtbanken zijn de fora voor het aanvechten van de IPPC besluiten (met de mogelijkheid om een klacht in te dienen tegen deze beslissing cassatieberoep ingesteld bij de Raad van State. Hoorzittingen niet plaatsvinden indien de rechtbanken weigeren de rechtsvordering niet-ontvankelijk, indien zij annuleren de ontwikkelingsvergunning voor procedurele fouten of onvoldoende gemotiveerd (te verifiëren). Vervolgens moet erop worden gewezen, dat het Hof verzoekt de partijen of zij ermee akkoord gaan dat de beslechting van de zaak zonder terechtzitting, en in veel gevallen komen de partijen overeen. De rechter toetst zowel de materiële en formele rechtmatigheid van de besluiten. De bewijsregels zijn dezelfde als in de administratieve gerechten in het algemeen. De gerechten bevoegd zijn, op verzoek van partijen, het bewijs te herzien of te wijzigen in de administratieve procedure beschouwd. Theoretisch kan het Gerecht, op verzoek van de eiser, ook nagaan of materialen en technische beoordeling, waarop het IPPC besluit is gebaseerd, in ten minste dezelfde mate als er geen duidelijke strijdigheid tussen deze bevindingen en de conclusies en de motivering van de beschikking. Maar in de praktijk zijn de rechtbanken meestal niet geneigd dit te doen, namelijk in het geval van de processen van de milieuorganisaties. In de gevallen waarin het Hof rechterlijk toezicht uit op de beslissingen, algemene voorwaarden om dwangmaatregelen toe te passen. Vraagt de eiser moet bewijzen dat dwangmaatregelen tot rechtsherstel

 • de uitvoering van de beschikking zou meebrengen dat hij/zij een „ernstig” veel meer schade zou worden veroorzaakt door de toekenning aan andere personen een dwangmiddel tot rechtsherstel (tot eind 2011 was er een voorwaarde van „onherstelbare schade”) en
 • de afgifte van een dwangmiddel tot rechtsherstel en niet indruist tegen zwaarwegend openbaar belang.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

Vorderingen op particulieren of rechtspersonen kunnen rechtstreeks worden ingediend bij de burgerlijke rechter (in het kader van civiele justitiële) in alle kwesties met betrekking tot particuliere rechten en taken, met inbegrip van die welke betrekking hebben op de bescherming van het constitutionele recht voor een gunstig milieu. Mensen zich kan beroepen op deze grondwettelijke recht alleen binnen de werkingssfeer van de wetgeving tot uitvoering van deze rechten. Dit betekent dat ook bij de vorderingen die bij de burgerlijke rechter tegen particulieren of rechtspersonen, dan heeft de eiser aanvoeren en bewijzen dat een specifiek recht bij wet bepaald door verweerster geschonden is en dat de rechten van de verzoeker zijn geschonden door dat middel. De typische vorderingen op particulieren of rechtspersonen, over milieukwesties (een recht voor gunstig milieu) bevatten

 • „buurlanden” acties”, waarmee verzoekster verzoekt het Hof om verweerster te stoppen met de buren hinder ondervinden dan een evenredige „mate” of „ernstige bedreiging van hun rechten” (b.v. door lawaai, emissies, enz.). Het Hof kan alleen de verwerende partij om een einde te maken aan de illegale activiteiten in dergelijke gevallen, zonder verdere specificaties over hoe dit doel te bereiken.
 • „acties voor bescherming van de persoonlijkheid en/of een „privacy”, waarmee verzoekster verzoekt om bescherming tegen onrechtmatige inmenging in zijn of haar privéleven (rechtspersoonlijkheid) en omvat tevens de instantie, gezondheid en kwaliteit van het milieu. De claim mag streven naar beëindiging van de illegale ingrepen in de privésfeer, verwijderen van de resultaten van dergelijke ingrepen, van passende genoegdoening
 • maatregelen om monetaire compensatie voor de schade van het milieu, waardoor ook een financieel verlies voor de eiser
 • „Preventieve maatregel”, waarmee verzoekster verzoekt het Hof om verweerster te nemen maatregelen ter voorkoming van schade aan de natuurlijke omgeving (bv.).

Het is doorgaans niet mogelijk voor het indienen van vorderingen tegen particulieren of rechtspersonen die rechtstreeks aan de administratieve rechtbank. Een uitzondering hierop is de situatie waarin een natuurlijke persoon of juridische entiteit optreedt als bestuursorgaan (bijvoorbeeld wanneer een gemachtigde inspecteur, die het certificaat afgeeft, onder bepaalde voorwaarden, kunnen in de plaats treden van de bouwvergunning). Het is ook niet mogelijk voor het indienen van vorderingen tegen particulieren of rechtspersonen die rechtstreeks aan de strafrechter.

Indien een overheidsinstantie optreedt als vertegenwoordiger van de overheid in het privaatrecht ruimte (commerciële activiteiten enz.) om dezelfde soort uitkeringen kunnen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter tegen de staat tegenover particulieren of rechtspersonen. Op het gebied van administratieve gerechten, de rechtszaken tegen de besluiten van de overheidsinstanties (administratieve autoriteiten) bij milieuaangelegenheden onder bepaalde voorwaarden kan worden ingediend. Als algemene regel geldt dat het slechts mogelijk is om het Hof te verzoeken het besluit in te trekken, met een beperkt aantal uitzonderingen (terugdringing van de administratieve sancties, teneinde informatie te verstrekken). Verder moet een persoon die de administratieve maatregelen voor de bescherming tegen onrechtmatig nalaten (nalaten) van een administratieve autoriteit, die zijn of haar rechten schendt, kan zij het Hof verzoeken om de administratieve autoriteit „om een beslissing te nemen over de grond van de zaak.” Er bestaat echter een aanzienlijk verschil in deze verordening (zoals uitgelegd door de Tsjechische bestuursrechter), hetgeen tot de conclusie leidt dat het niet mogelijk is te verzoeken om de Autoriteit tot het inleiden van de procedure zelf (ambtshalve), wanneer zij wettelijk verplicht is te doen (bijvoorbeeld wanneer een project gebouwd of geëxploiteerd zonder de nodige vergunningen). De rechtbank heeft herhaaldelijk geweigerd de rechtszaken van getroffen buurlanden in dergelijke gevallen. Er is ook geen verordening met betrekking tot de bevoegdheid van de administratieve autoriteiten milieuorganisaties om in rechte op te treden in geval van onrechtmatige nalatigheid. Het is mogelijk om gebruik te maken van een ander soort administratieve maatregel — de zogenaamde „actie tegen andere illegale ingrepen van de overheid” — in dergelijke gevallen. De wettelijke regeling voor dit soort van actie is veranderd sinds 2012. Volgens de huidige formulering wordt iedereen de stelling dat zijn of haar rechten zijn geschonden door de onwettige overheidsinterventie, instructie of tenuitvoerlegging” van de administratieve instantie kan het Hof verzoeken te verbieden de autoriteit bij voortzetting van de interventie, om de Autoriteit om de resultaten van deze maatregel, of gewoon te verklaren dat het onwettig was.

Er zijn twee voornaamste bevoegde autoriteiten op het gebied van ecologische aansprakelijkheid: De Tsjechische milieu-inspectie en het ministerie van Milieu. Het ministerie van Milieu heeft de bevoegdheden van het centrale bestuursorgaan in het gehele segment van milieubescherming, inclusief milieuschade; De inspectiedienst aanvaardt de opmerkingen en verzoeken om maatregelen en is bevoegd tot oplegging van preventieve of herstelmaatregelen voor milieuschade en sancties. De procedure voor het opleggen van preventieve maatregelen of herstelmaatregelen met betrekking tot milieuschade kan worden ingeleid door de inspecteur ambtshalve of op verzoek. Dit verzoek kan echter alleen worden ingediend door personen die gevolgen ondervinden of waarschijnlijk zullen ondervinden van milieuschade (zoals eigenaren); Milieuorganisaties zijn over het algemeen niet geacht te zijn beïnvloed, zelfs als de bescherming van het milieu. De milieubeweging en „het publiek” kan alleen een schriftelijk stuk indienen waarin de inspectie tot inleiding van de procedure ambtshalve; Het is echter aan de inspectie te beslissen of al dan niet de procedure te starten.

Partijen bij de procedure betreffende milieuaansprakelijkheid aangelegenheden kan de rechtszaak bij de administratieve rechter na de administratieve beslissing definitief is. Dat betekent dat de gewone administratieve voorziening, een beroep bij het ministerie van milieu, moeten zijn uitgeput. Milieuorganisaties, maar zij kan niet zelf de procedure inleiden, kan de partij bij de procedure die werd ingeleid door de arbeidsinspectie op grond van de Natuurbeschermingswet. In die gevallen mogen zij ook dossier de rechtszaak tegen de beslissing van de inspectiedienst. Personen wier rechten zijn geschonden als gevolg van de administratieve beslissing kan ook klacht zouden indienen. In gevallen waarin er geen verzoek om maatregelen en de inspectiedienst zou zelfs niet een begin te maken met de procedure ambtshalve, de milieuorganisaties en iedereen uit het publiek kan verzoeken het ministerie om een rechtsmiddel in te stellen. Indien echter het ministerie zelf nalaat dit te doen, kan de rechter de passieve autoriteit om op te treden (om de procedure te starten, en het is niet mogelijk om milieuaansprakelijkheid door de administratieve procedure. Het is echter mogelijk om milieuaansprakelijkheid via particuliere vorderingen. Er is nog een ander soort handhaving van milieuaansprakelijkheid is de situatie waarin het besluit over het treffen van preventieve maatregelen of herstelmaatregelen wordt afgegeven, maar die niet werd gerespecteerd. Op grond van de Tsjechische wetgeving, is het over het algemeen aan de administratieve instantie die een besluit tot oplegging van niet-financiële taken (zoals het besluit waarbij het treffen van preventieve maatregelen of herstelmaatregelen met betrekking tot de milieuschade) te handhaven. Om ervoor te zorgen dat deze beschikking wordt nageleefd en de antidumpingrechten is voldaan. Indien het besluit niet wordt nageleefd, kan de bevoegde autoriteit een boete opleggen of de persoon die verplicht is ervoor te zorgen dat een andere persoon voldoet aan de antidumpingrechten op kosten van de persoon die verplicht is. Bovendien kan een persoon die bevoegd is om het besluit kan door tenuitvoerlegging van de beschikking waarbij de niet-financiële taken (d.w.z. de persoon die verplicht is te handelen, of geen actie ondernemen namens de persoon die bevoegd is). De laatste toepassing zou vinden in situaties waarin de milieuschade van invloed is op de nalatenschap van iemand anders dan de belastingplichtige.

VI. Andere vormen van toegang tot justitie

Afgezien van deelname aan administratieve procedures en tegen de beslissingen in administratieve rechtbanken, zijn er verschillende andere instrumenten die kunnen worden gebruikt door zowel de partijen in administratieve procedures en het grote publiek. Namelijk:

 • Opmerkingen bij de bevoegde autoriteiten in te leiden procedure ambtshalve, waaronder bijdragen om maatregelen te nemen tegen het stilzitten van achtergestelde autoriteit,
 • buitengewone administratieve rechtsmiddelen (d.w.z. administratieve herziening van geldende besluiten, een nieuwe procedure (verzet)),
 • opmerkingen aan de ombudsman, criminele kennisgeving bij de politie of het openbaar ministerie, en bijdragen aan de officier van justitie en de Ombudsman de actio popularis in te dienen.

Deze maatregelen zijn echter in het algemeen vrij zwak. Zij formeel gesproken geen procedures ingeleid. Het is aan de bevoegde autoriteiten om te beslissen of al dan niet de procedure inleiden, terwijl de indiener heeft alleen het recht om te worden geïnformeerd over de follow-up van zijn verklaring.

Er is één algemene ombudsman in de Tsjechische Republiek die betrekking heeft op alle gevallen waarin de administratieve instellingen handelen of niet te handelen in strijd met de wet, de beginselen van een democratische staat van de wet of de beginselen van goed bestuur; Dit krediet dient eveneens ter dekking van milieuzaken. De ombudsman kan zijn onderzoek ambtshalve. Bovendien kan iedereen de Ombudsman met de indiening (specifieke voorwaarden zijn opgenomen wanneer de Ombudsman kan besluiten geen transacties te verrichten met de indiening, bv. de schending is ouder dan 1 jaar). Zelfs als de ombudsman concludeert dat de administratieve autoriteit het recht heeft geschonden, kan hij alleen bevelen zij de Autoriteit om corrigerende maatregelen te treffen, zonder deze verplicht te stellen. Indien de Ombudsman niet geëerbiedigd, met hogere autoriteit of overheid en informatieverstrekking aan de bevolking.

Het is niet mogelijk om een particuliere strafrechtelijke zaak aanspannen; Alle misdaden worden vervolgd door de staat (vertegenwoordigd door het openbaar ministerie), iedereen kan evenwel de vervolgende autoriteiten (politie of het openbaar ministerie) indien hij of zij verdenkingen van het plegen van een misdaad; Daarna kan hij slechts worden geïnformeerd over de follow-up van deze mededeling. Benadeelde personen (personen die schade hebben geleden schade, materiële of morele of andere schade als gevolg van het gepleegde misdrijf) over procedurele rechten beschikken en kan van invloed zijn op de strafvordering (bv. gerechtigd tot het indienen van een klacht tegen de beëindiging van strafrechtelijke vervolging).

Zowel de ombudsman als de hoofdofficier van justitie kan de rechtsvordering in het algemeen belang” tegen een administratief besluit, indien zij „FIND” (de hoofdofficier van justitie) of „bewijzen” (de Ombudsman) een belangrijk algemeen belang te doen.

De belangrijkste mechanismen om klachten over inadequate administratieve handelingen of nalatigheden, administratieve uitblijven, kunnen als volgt worden samengevat:

 • Indiening bij de Ombudsman
 • een rechtszaak tegen haar stilzitten (alleen geldt in gevallen waarin de administratieve procedure loopt, maar weigert te verstrekken de Autoriteit een besluit)
 • klacht over ongepast gedrag van de ambtenaar of de handelwijze van de administratieve instantie (een dergelijke klacht wordt behandeld door dezelfde autoriteit die voornamelijk wordt geklaagd over — alleen indien zij niet naar behoren is behandeld, is het mogelijk om de hogere administratieve instantie),
 • In de meest ernstige gevallen te melden aan de vervolgende instanties (de politie of het openbaar ministerie)
Er zijn geen andere instellingen of organen die bevoegd zijn voor het verlenen van toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, met uitzondering van die welke zijn omschreven. Dat wil zeggen:
 • de administratieve autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het openbaar bestuur met betrekking tot specifieke milieu- of milieugerelateerde gebieden,
 • rechtbanken,
 • De ombudsman en
 • het openbaar ministerie.

VII. Procesbevoegdheid

Procesbevoegdheid

Administratieve procedure

Procesverloop

Personen

„rechten mogelijk rechtstreeks geraakt”

Beperking van recht

Ngo’s

bescherming van de publieke belangen

aantasting van rechten/Bescherming van openbare belangen (speciale rechtszaak volgens de MEB-wet)

Andere juridische entiteiten (met inbegrip van gemeenten)

„rechten mogelijk rechtstreeks geraakt”

Beperking van recht

Ad-hocgroepen

Alleen MEB raadplegingsprocedure en bestemmingsplannen vaststelling — open voor iedereen om opmerkingen te maken

niet mogelijk

buitenlandse ngo’s

Beperking van recht

Andere (organisaties van werkgevers en kamers van koophandel — IPPC procedure, procureur-generaal en ombudsman — Openbaar belang rechtszaak)

„rechten mogelijk rechtstreeks geraakt”

aantasting van rechten/Bescherming van openbare belangen (procureur-generaal en ombudsman)

In het kader van de administratieve procedure, de basisregel voor „permanent” (recht op een standpunt van de partij), wordt het concept van de „rechten en verplichtingen” mogelijk rechtstreeks worden geraakt door de beschikking. Dit begrip wordt doorgaans uitgedrukt in artikel 27 van de wet nr. 500/2004 Coll., Administratiewet, volgens welke personen „wier rechten of rechten rechtstreeks kan worden geraakt door de administratieve beschikking” worden beschouwd als partijen in de administratieve procedures (naast de personen die verzoeken om een vergunning ingediend (verzoekers), personen die het Besluit richt, intrekken of wijzigen van hun rechten en plichten, en de personen aan wie een partij is bepaald in een speciale wet. Deze regel is gewijzigd bij een aantal sectorale handelingen:

a) voor de milieubescherming, de belangrijkste is de wet nr. 183/2006 Coll., Wet. Deze wet bevat een autonome definitie van de partijen bij de administratieve procedure voor de afgifte van het grondgebruik en bouwvergunningen. Volgens deze definities wordt alleen de natuurlijke en rechtspersonen wier eigendomsrechten of andere zakelijke rechten op rechtstreeks kan worden geraakt door de vergunning de status van partij bij de procedure.

b) vergelijkbaar zijn, zoals de regulering van partijen van de administratieve procedures krachtens wet nr. 44/1988 Coll. Mijnbouwwet.

c) in een aantal andere procedures in verband met het milieu, verzoekster de enige persoon is met de rechten van de partij. Een dergelijke situatie bestaat bijvoorbeeld voor de „geluidshinder” — Beslissingen die uitzonderingen toestaan, een exploitant van een bron van geluidsoverlast is die grenswaarden worden overschreden door te gaan met de werkzaamheden voor een beperkte periode (met mogelijkheid van herhaalde verlenging). Andere voorbeelden zijn de vergunningen die zijn afgegeven krachtens wet nr. 18/1997 Coll., Wet inzake kernenergie.

d) de MEB raadplegingsprocedures (die niet bij een bindende toestemming) en procedures om plannen voor grondgebruik, staan open voor iedereen om opmerkingen te maken; Dit zijn ook de enige procedures waarin de ad hoc groepen kunnen deelnemen.

De milieuorganisaties krijgt een status van de partij bij de administratieve procedure volgens een aantal specifieke handelingen; met inbegrip van de Natuurbeschermingswet, Wet MEB-wet, IPPC, wet op de bescherming van water, en van een aantal anderen. De milieuorganisaties die voldoen aan de vereisten van deze handelingen heeft het recht om partij te zijn bij alle procedures waarin belangen die worden beschermd door deze besluiten worden beïnvloed (namelijk in de procedure volgens de wet op de bouwsector). Dit wordt bevestigd door de rechtspraak, dat de reden voor deze mogelijkheid is dat moet worden voorzien in de mogelijkheid voor de organisaties ter bevordering van openbaar belang inzake de bescherming van het milieu en de specifieke onderdelen van het standpunt van partijen. Echter noch de milieuorganisaties kunnen toetreden in gevallen dat de wet expliciet bepaalt dat de aanvrager de enige partij in de procedure.

De gemeenten hebben recht op partijen van administratieve procedures volgens dezelfde principes als andere juridische entiteiten (de „rechten eventueel rechtstreeks aangaat”). In de IPPC -procedure, de organisaties van werkgevers en kamers van koophandel krijgt een status van partij onder soortgelijke voorwaarden als milieuorganisaties; Zij zijn echter ter verdediging van hun belangen en de belangen van hun leden. Op het niveau van de gerechtelijke procedures, de volstrekt overheersende concept voor permanent voor alle categorieën van betrokkenen wordt het begrip aantasting van het recht. De algemene procesbevoegdheid in administratieve gerechten (artikel 65 van wet nr. 150/2002 Coll., het wetboek van administratieve rechtspraak), bepaalt dat permanent een proces aan te spannen tegen de administratieve besluiten wordt toegekend aan

a) personen die menen dat hun rechten geschonden zijn door het besluit „brengt veranderingen, teniet doet of deze bindend is bepalend voor hun rechten en plichten” en

b) andere partijen in de administratieve procedure voor het uitvaardigen van het administratieve besluit, die menen dat hun rechten geschonden zijn bij deze procedure en kan dit leiden tot de onwettigheid van het besluit (permanent te dagvaarden voor de milieuorganisaties afkomstig is van deze bepaling).

In de meeste gevallen, permanent een zaak aanhangig moet maken bij een gerechtelijke procedure is nauw verbonden met de status van partij bij de desbetreffende administratieve procedure. Daarom worden, enkele mogelijkheden van zogenaamde „openbaar belang”, er is geen verhaal in een speciale regeling voor vaste rechten voor een bepaald wetgevingsgebied of actoren. Tegelijkertijd is het toepassingsgebied van de proefpersonen met permanent in het betrokken gebied wordt sterk beïnvloed door de partijen van de desbetreffende administratieve procedures. Bijvoorbeeld omdat alleen de „buren” (personen wier voorwerpen zijn getroffen) partij zijn bij administratieve procedures volgens de wet op de bouwsector (naast de investeerder, en eventueel de gemeente alleen NGO’s), kunnen deze personen ook bevoegd zijn om in rechte een definitieve beslissing volgens de wet op de bouwsector. In gevallen waarin de aanvrager de enige partij in de administratieve procedure, zij is ook alleen de aanvrager die bevoegd is om het besluit voor de rechter te dagen. De milieuorganisaties, volgens de heersende rechtspraak van het Tsjechische rechter enkel aanspraak kan maken op schending van hun processuele rechten in de administratieve procedures niet de materiële wettigheid van de administratieve besluiten als zodanig. Zij is het gevolg van een strikte toepassing van het begrip schending van recht op hun rechtszaak; Ondanks de reden voor hun deelname aan de administratieve procedure is de bescherming van het openbaar belang, betekent dit dat de organisaties kunnen aan het oordeel van het Hof voorgelegd:

 • Zo kunnen zij inzage in alle bescheiden met betrekking tot de milieuvergunning,
 • indien zij voldoende tijd gehad om deze argumenten te bestuderen en hun mening te uiten,
 • indien zij werden uitgenodigd voor de hoorzitting, enz.

Indien echter de doctrine eng moet worden uitgelegd, zodat zij niet kunnen stellen dat het besluit in strijd is met de vereisten van de milieuwetgeving (bijv. beperkingen van emissies of verbod op bepaalde activiteiten in beschermde gebieden), aangezien dit geen betrekking heeft op een van de „persoonlijke rechten”. Deze benadering vindt ook steun in de rechtspraak van het Constitutionele Hof, op grond waarvan rechtspersonen, waaronder milieuorganisaties, geen aanspraak kunnen maken op een recht om een gunstig klimaat, zoals „vanzelfsprekend” aan de particulieren. Aan de andere kant zijn er ook beslissingen waarin de rechter de facto was belast met de „materiële” middelen van de NGO’s.

Er is geen actio popularis (in de zin van bekwaamheid van personen te dagvaarden, sommige soorten besluiten) op elk terrein van het recht in de Tsjechische Republiek. Het wetboek van administratieve rechtspraak bevat een bepaling volgens welke een rechtsvordering in het algemeen belang” kunnen worden ingediend door

 • De hoofdofficier van justitie
 • De Ombudsman
 • andere overheidsinstanties doen door een bijzondere wet
 • de betrokkene uitdrukkelijk daartoe gemachtigd door een bijzondere wet

De hoofdofficier van justitie en de Ombudsman kan het dossier „rechtsvordering in het algemeen belang” tegen een administratief besluit, indien zij „FIND” (de hoofdofficier van justitie) of „bewijzen” (de Ombudsman) een belangrijk algemeen belang te doen. Er is geen wetgeving die het recht om een rechtsvordering in het algemeen belang of enige andere vorm van administratieve rechtsvordering, aan een andere overheidsinstantie. Zoals voor andere personen, de enige soort permanent voor een rechtsvordering in het algemeen belang”, bestaande in het Tsjechische recht (sinds december 2009) is opgenomen in de wet. Volgens artikel 23 lid 10 van deze wet, milieuverenigingen, gemeenten, die opmerkingen hebben ingediend in het MEB-proces te dagvaarden, bevoegd is om de vergunning voor een project goedkeurt, waarvoor de vereiste milieueffectrapportage had afgegeven. Indien zij ervoor kiezen deze klacht zouden indienen volgens deze bepaling is het niet nodig om hen in staat te stellen deel te nemen aan de administratieve procedure voor de vergunning als partijen. In theorie zou het begrip aantasting van het recht niet eveneens van toepassing in deze zaak en de milieuorganisaties moet zonder twijfel ook beroep kan instellen tegen de wettigheid ten gronde van de bestreden beschikking. Anderzijds, indien dit soort rechtsvordering zou worden ingediend, bevel vrijstelling niet beschikbaar zou zijn. In de praktijk nog geen pogingen om gebruik te maken van deze gelegenheid.

Milieuorganisaties hebben tot dusver meest gebruikte de bepaling van de Wet natuurbescherming en slechts in de tweede en derde betrokken opties, de bepalingen van de MEB- en IPPC-richtlijn handelingen. Zoals hierboven al is beschreven, er zijn meer manieren”, te weten de milieuorganisaties, hoe partij te worden bij de administratieve procedure, en uit dien hoofde ook (indirect) om permanent een proces aan te spannen tegen de administratieve besluiten met betrekking tot milieuaangelegenheden op rechtbanken. De burgers komen meestal tot stand op basis van hun hoedanigheid van buur van Noord-Afrika „directly affected” (met betrekking tot de besluiten overeenkomstig de wet op de bouwsector) of „persoon wiens rechten of rechten worden eventueel rechtstreeks aangaat” met betrekking tot de meeste andere besluiten.

VIII. Rechtsbijstand

Juridische vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is in de gerechtelijke procedures bij de hoogste administratieve rechtbank, het Hooggerechtshof en het Constitutioneel Hof, ongeacht de aard van de zaak, met inbegrip van milieuzaken. Natuurlijke personen die een opleiding hebben zich met de opleiding die vereist zijn om een advocaat of rechtspersonen waarvan de werknemer of een dergelijk onderwijs niet wettelijk moeten worden vertegenwoordigd door een raadsman, behalve bij het Grondwettelijk Hof. Voor andere rechtbanken, juridisch adviseur (vertegenwoordiging) is niet verplicht. Iedereen kan kiezen om juridisch vertegenwoordigd te zijn door een advocaat of een andere persoon die rechtshandelingen. Het is daarom mogelijk ook voor niet-gouvernementele milieuorganisaties partijen te vertegenwoordigen in milieuzaken. Rechters kunnen echter verbieden de vertegenwoordiger van die in de zaak die hij of zij vertegenwoordigt in verschillende zaken herhaaldelijk (deze heeft slechts betrekking op gerechtelijke procedures, geen administratieve). Er zijn verschillende advies juridische centra van de niet-gouvernementele milieuorganisaties in de Tsjechische Republiek. Deze centra bieden kosteloze rechtsbijstand aan personen die deze aanpak in milieuaangelegenheden. In het algemeen biedt zij hun cliënten uitleg van wettelijke bepalingen betreffende hun vraag en hun opmerkingen suggereren, commentaar of advies juridische procedures. De Tsjechische Orde van advocaten publiceert en actualiseert de lijst van alle ministeries op internet, inclusief hun specialisatie. Toch zijn er niet veel die gericht zijn op het milieurecht.

IX. Bewijs

Inzake administratieve aangelegenheden, het overgrote deel van de gevallen worden vastgesteld louter op basis van de administratieve dossiers en eventueel in andere officiële documenten. Elk van de partijen kan echter bewijsstukken ter staving van de rechtsvordering. In civiele zaken het absoluut noodzakelijk is om voor voldoende bewijsstukken ter staving van de rechtsvordering. In het algemeen is het de eiser die de bewijslast draagt; hetzij dat hij bewijst dat zijn aanspraken gerechtvaardigd zijn of hij de zaak verliest. Bewijsmateriaal is beoordeeld door de Rekenkamer in overeenstemming met de hoofdsom van onafhankelijke beoordeling van alle bewijzen. Het Hof is niet gebonden door de verordening welke inlichtingen moet voorrang worden verleend of hogere aannemelijkheid enz.; Het is aan het Hof om alle gegevens zorgvuldig te evalueren. In de beslissing ten gronde, het Hof moet grondig reden die de beschikking berust op bewezen welke bewijsmiddelen in aanmerking is genomen, heeft prioriteit en waarom. Indien dat niet het geval is, kan de beslissing van het Superior Court worden geannuleerd. Alle partijen kunnen bewijs ter onderbouwing van hun argumenten. Het Hof beschikt evenwel niet over alle voorstellen. In een dergelijk geval, in de beslissing ten gronde uiteen te zetten waarom het Hof het bewijs niet is uitgevoerd. Het is niet aan de Unierechter om aan te tonen; In het algemeen is de rechter slechts verzoeken de adviezen van deskundigen indien nodig om te beslissen over de gegrondheid van het beroep. Niettemin kan het Hof geven aan een van de partijen dat aangezien het niet lijkt te kunnen bewijzen, moet zij nadere bewijzen of aannemelijk is dat het de zaak verliezen. Op verzoek van een partij kan het gerecht verzoeken de gegevens uit de andere partij of zelfs derden. De partijen zelf kunnen adviezen van deskundigen die hetzelfde gewicht hebben en geloofwaardigheid als de deskundige advies op verzoek van het Hof. De partijen kunnen ervoor kiezen de deskundige van de officiële lijst van deskundigen, hem verzoeken om het advies, en te betalen voor zijn diensten. In een geval waarin elke partij voert haar eigen deskundige advies en deze tegenstrijdig, het Hof verzoeken bijkomend deskundig advies. De resultaten van de consultatie van deskundigen zijn niet formeel bindend voor rechters. In verreweg de meeste gevallen heeft het Hof zal eerbiedigen. Wanneer er twijfels bestaan over de geloofwaardigheid en kwaliteit van het deskundigenadvies, het Hof verzoekt een andere deskundige ter herziening van het vorige advies.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

Een beroep bij een hogere administratieve instantie heeft in geen geval een opschortende werking. Alleen in uitzonderlijke gevallen, en over het algemeen niet in het milieu-, het beroep geen schorsende werking en kan vooraf worden uitgevoerd. De indiening van een klacht tegen een besluit van een bestuursorgaan in het algemeen geen schorsende werking heeft. Het Hof kan evenwel toestaan dat van het in overeenstemming met artikel 73 lid 2 van het wetboek van administratieve rechtspraak op verzoek van verzoekster, maar alleen onder de volgende voorwaarden

 • de uitvoering van de beschikking verzoekster een schade zou berokkenen „veel zwaarder” is dan die welke zou worden veroorzaakt door de toekenning aan andere personen een dwangmiddel tot rechtsherstel
 • afgifte dwangmaatregelen tot rechtsherstel niet in strijd is met een belangrijk openbaar belang.

Zodra de hogere administratieve instantie gaat akkoord met het besluit, kan hij worden uitgevoerd ongeacht de rechtszaak aanspanden tegen. Alleen bij de rechter een schorsende werking toekent aan de rechtsvordering of een voorlopig bevel, een persoon die krachtens het besluit moeten een einde maken aan de uitvoering ervan. Afgezien van de toekenning van een schorsende werking op de procedure, ook de administratieve rechter kan een voorlopig bevel op grond van artikel 38 van het wetboek van administratieve rechtspraak wanneer er een voorlopige regeling van de relatie tussen de partijen. Er moet sprake zijn van een gevaar van een „ernstige” schade, en is het niet nodig dat de eiser zijn persoonlijk die uit hoofde van deze dreiging. Het Hof kan bevelen aan de partijen bij het geschil, of zelfs naar derde persoon iets te doen of iets te maken zou zijn. Niettemin komt het zeer zelden voor dat voorlopige rechterlijke bevelen uit te vaardigen administratieve rechtbanken. Dit gebeurt in civiele zaken veel vaker. In civiele gerechtelijke procedures, kan de rechtbank, op verzoek van een partij, een dwangmiddel tot rechtsherstel opleggen „indien dit noodzakelijk is om voorlopig te wijzigen of de partijen, indien er sprake is van een risico dat de tenuitvoerlegging van de (latere) rechterlijke beslissing kan worden bedreigd” (artikel 74 van het wetboek van burgerlijke rechterlijke macht). Het Hof kan verzoeken een dwangmiddel tot rechtsherstel te verbieden, de behandeling van zaken, wetten, of specifieke transacties.

In bestuurszaken, is er geen termijn waarbinnen het verzoek om schorsende werking of een voorlopige voorziening moet worden ingediend voordat de termijn voor indiening van de rechtszaak in acht wordt genomen. In civiele zaken kunnen verzoeken om een voorlopige voorziening de rechtszaak in eerste en enige tijd daarna. Op administratief gebied, is het niet mogelijk om in beroep te gaan bij de hoogste administratieve rechter tegen tussentijdse besluiten die ook het besluit over de schorsende werking of een voorlopige voorziening. Het Gerecht kan terugkomen op haar besluit inzake de schorsende werking of een voorlopige voorziening te allen tijde en om die reden is het mogelijk een verzoek in te dienen voor een dergelijke toetsing. In burgerlijke zaken, het altijd mogelijk is om beroep aan te tekenen tegen het besluit over de voorlopige voorziening bij een hogere rechtbank; de hogere voorziening heeft echter geen schorsende werking heeft.

XI. Kosten

In het algemeen zijn er geen kosten in verband met de deelname aan administratieve procedures inzake milieuaangelegenheden; alleen de gerechtelijke fase wordt geheven. Er zijn kosten die rechtstreeks met verzoeksters activiteiten bij de rechtbanken, namelijk:

 • gerechtelijke procedure te starten
 • vergoeding voor een klacht, beroep of beroep in cassatie
 • Taks voor een aanvraag voor een bevel tot opschorting of vrijstelling.

Al deze vergoedingen moeten worden betaald door de aanvrager/rekwirant. Verder zijn er de kosten van andere personen dan het Hof bijvoorbeeld getuigen, deskundigen, tolken enz., en de kosten van partijen in de procedure zelf.

De gerechtskosten voor individuele soorten administratieve rechtszaken zijn gebaseerd op een vast bedrag ongeacht de waarde van de zaak. Een vergoeding voor een vordering tot heronderzoek van een bestuursbesluit is 3000 CZK (ongeveer 125 EUR); dezelfde vergoeding geldt voor een cassatieklacht. Taks voor een rechtszaak tegen een bestemmingsplan is 5000 CZK (circa 200 EUR). Indien een rechtsmiddel is verzocht in de civielrechtelijke procedure, zoals vorderingen tot schadevergoeding verbonden met milieuverontreiniging of milieuschade, het systeem van de berekening van de vergoedingen is in het algemeen op basis van de waarde van de zaak. Dit beginsel is van toepassing wanneer de vordering is geldelijke; Er zijn specifieke regels voor het berekenen van de honoraria in geschillen waarbij niet-geldelijke vorderingen. Taks voor een cassatieklacht bedraagt 5000 CZK (circa 200 EUR). De vergoeding voor een beroep in burgerlijke zaken is dezelfde als voor de rechtszaak in dezelfde zaak. Kosten van adviezen van deskundigen kan verschillen; De kostprijs kan worden van 100 tot en met 4500. De overgrote meerderheid van de Administratieve zaken worden besloten op basis van de administratieve dossiers en, eventueel, andere officiële documenten. Anderzijds, in burgerlijke zaken is het nodig om voor voldoende bewijsstukken ter staving van de rechtsvordering, dus de resultaten van de consultatie van deskundigen zijn meestal noodzakelijk. Bijvoorbeeld in gevallen waarin verzoekers verzoeken rechterlijke instanties om de eigenaren van de wegen te nemen maatregelen ter vermindering van het lawaai dat wordt veroorzaakt door het vervoer en de normen te overschrijden, de kosten van de expertise (beoordeling) kan variëren tussen 1900 en 4200. In sommige andere gevallen in theorie, zoals zaken met betrekking tot chemische vervuiling van de grond, de kosten voor de deskundigheid kan veel hoger zijn.

De honoraria van advocaten kunnen ook variëren aanzienlijk. Doorgaans laten ze het uurtarief wordt met de klant afgesproken en kan variëren van 20 tot 200; Er zijn echter ook andere mogelijkheden vast te stellen heffing als vergoeding voor de volledige vertegenwoordiging of vergoeding berekend op basis van de tarieven van advocaten (juridisch bindend besluit). Sinds 1 september 2011 is een bedrag van 1000 CZK (ongeveer 40 EUR) ten uitvoer is gelegd om een verzoek om dwangmaatregelen in administratieve zaken (die kosteloos is voor); evenwel geen enkel voorschot ter dekking van de compensatie is vereist. Anderzijds kan de burgerlijke zaken van eenieder die daarom verzocht het Hof om een dwangmiddel tot rechtsherstel wordt verplicht tot het betalen van een borgsom van 10000 CZK (circa 360 EUR) ter dekking van eventuele schadevergoedingen of andere schade die veroorzaakt kan worden door de dwangmaatregelen tot rechtsherstel; een bedrag van 1000 CZK (circa 40 EUR) verplicht is.

Het beginsel „de verliezer betaalt” wordt als algemene regel toegepast: de verliezende partij moet betalen voor de kosten van de winnende partij, alsmede de kosten van deskundige adviezen en getuigenissen. Dit laatste is evenwel zeldzaam in de administratieve gerechten, aangezien de meeste rechtbanken hun besluiten baseren op de administratieve dossiers en verzameld bewijs daarvan. Bovendien is er een vaste jurisprudentie van administratieve rechtbanken, dat de kosten van de rechtsbijstand geen subsidiabele kosten zijn voor de administratie, zoals zij hebben hun eigen werknemers — advocaten, die hen kan vertegenwoordigen op het geschil. Ook in bijzondere omstandigheden (het hangt van het oordeel van het Hof, kan het Hof beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen.

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

De rechtbanken in zowel burgerlijke en administratieve gerechten, kunnen de kosten van de procedure door het verlenen van de ontheffing van de gerechtskosten, wanneer de aanvrager bewijst de noodzaak om opheffing. Deze mogelijkheid is van toepassing op alle fasen van de procedure, met inbegrip van de beroepsmogelijkheden. De administratieve rechter past een gedeeltelijke kwijtschelding van de bijdragen als de aanvrager aantoont dat hij niet beschikt over het vermogen tot betaling van het volledige verschuldigde bedrag; de volledige vrijstelling van de heffing kan slechts worden verleend in bijzondere omstandigheden. De burgerlijke rechters kan volledige of gedeeltelijke afstand van de gerechtskosten, wanneer de verzoekende partij bewijst het gebrek aan middelen en de actie zelf niet willekeurig is of het beroep is vrijwel zeker geen kans van slagen.

Jurisprudentie inzake gevallen nader omschreven op een wijze die deze regel niet kan worden toegekend aan een NGO herhaaldelijk ontheffingen; Indien de NGO in het milieu wil beschermen, moet het Hof basisbronnen voor te trekken en dat „niet overdragen aan de staat”. De burgerlijke rechters kan volledige of gedeeltelijke afstand van de gerechtskosten, wanneer de verzoekende partij bewijst het gebrek aan middelen en de actie zelf niet willekeurig is of het beroep is vrijwel zeker geen kans van slagen. Ook in bijzondere omstandigheden (het hangt van het oordeel van het Hof, kan het Hof beslissen dat elke partij haar eigen kosten zal dragen. Wat de andere mogelijkheden voor financiële bijstand, is het mogelijk dat een partij bij een geschil aan te wijzen, het Hof te verzoeken hem een wettelijke vertegenwoordiger en tegelijkertijd te bevrijden van de verplichting dit deel te betalen voor de rechtsbijstand (geheel of gedeeltelijk). De voorwaarden voor vrijstelling zijn dezelfde als voor de gerechtskosten; de financiële situatie van de aanvrager wordt beschouwd. Voorts is het eveneens mogelijk te verzoeken de Tsjechische Orde van Advocaten voor de aanstelling van een advocaat om kosteloze rechtsbijstand (normaal slechts voor één enkele handeling of handelingen, niet voor volledige weergave). De voorwaarde is, afgezien van de financiële situatie, die om een bepaalde reden de bovengenoemde mogelijkheden van aanstelling van de vertegenwoordiger van de rechter niet kon worden gebruikt. Dit systeem van de Czech Bar kunnen in theorie worden gebruikt, reeds in het stadium van de administratieve procedures. Hieruit volgt dat het niet mogelijk is voor de partij die kiest zijn eigen advocaat en vervolgens het Hof verzoeken om opheffing van de kosten van vertegenwoordiging in rechte. Officieel afziet van deze kosten altijd met betrekking tot benoeming van de vertegenwoordiger van het Gerecht (of de vereniging van advocaten).

In de regel kan alleen advocaten rechtsbijstand verlenen als een dienst, en ook alleen een advocaat kan worden benoemd als vertegenwoordiger van een partij die verzoekt om kosteloze rechtsbijstand. Anderzijds is het mogelijk dat iemand die geen advocaat is een partij aan de rechter of het bestuursorgaan. In de praktijk zijn de NGO’s vaak bieden kosteloze rechtsbijstand (zoals counseling Centers) op het gebied van hun specialisatie, en soms ook partijen bij de rechtbanken. Rechtsbijstand is betrekkelijk frequent gebruikt in milieuzaken en de frequentie constant lijkt te groeien. Er wordt ook van advocatenkantoren die pro bono rechtsbijstand; Er zijn echter niet veel van hen zijn gespecialiseerd in milieuaangelegenheden. Ongeveer 30 advocaten en advocatenkantoren zijn betrokken bij het project van de niet-gouvernementele organisatie pro bono alliantie „pro bono centrum” die gespecialiseerd is op de pro bono rechtsbijstand. Deze bijstand wordt verleend voor cliënten van NGO’s op milieugebied en aan organisaties zonder winstoogmerk zich op gebieden als arbeidsrecht, belastingen of andere juridische problemen in verband met hun taken zonder winstoogmerk.

In het algemeen hebben veeleer afwijzing rechtsfaculteiten opvattingen zoveel rechtshulp betreft. Er is één juridisch kliniek van de rechtenfaculteit van de universiteit van palacky omkaderen in Olomouc, die optreden als centrum voor mensen die niet de middelen hebben om te betalen voor de diensten van een advocaat. Voorts is er een project van de kliniek van de ELSA (Europese las studentenvereniging) Praag onder dezelfde voorwaarden (gebrek aan middelen). De meeste van hun agenda heeft betrekking op civiele, niet voor milieuaangelegenheden. Er zijn verschillende advies juridische centra van de niet-gouvernementele milieuorganisaties in de Tsjechische Republiek. Deze centra bieden kosteloze rechtsbijstand aan personen die benaderd in verband met milieuaangelegenheden; In het algemeen biedt zij hun cliënten uitleg van wettelijke bepalingen betreffende hun vraag en hun opmerkingen suggereren, commentaar of advies juridische procedures.

XIII. Tijdigheid

In het algemeen is administratieve autoriteiten zijn verplicht om administratieve besluiten binnen de termijn van 30 dagen, met mogelijkheid tot verlenging tot maximaal 60 dagen. Indien het bestuursorgaan niet voldoet aan de genoemde termijnen kunnen een verzoek indienen bij de dienst kan optreden tegen nalatigheid van de ondergeschikte dienst. Daarna is het mogelijk een rechtszaak en verzoeken dat het Hof verplicht de administratieve instantie om een beslissing over de grond van de zaak. Het is echter niet waarschijnlijk dat de bestuurlijke instantie die met vertraging zal op generlei wijze worden bestraft. In het geval dat verifieerbare schade wordt berokkend aan de partij in de procedure als gevolg van het onrechtmatig stilzitten van de administratieve autoriteit, is het mogelijk de vergoeding te vorderen voor de rechter. Maar zelfs wanneer de steun wordt toegekend aan de benadeelde persoon in de meeste gevallen geen vergoeding wordt gevraagd van de verantwoordelijke personen.

De partijen in de administratieve procedure zijn bij de rechtbank binnen 2 maanden vanaf het moment waarop zij zijn gegeven, het definitieve administratieve besluit (het besluit van de hogere instantie ’first-instance over het beroep tegen het besluit”). In gevallen die betrekking hebben op een aantal grote infrastructuurprojecten, is de termijn 1 maanden. De rechtszaak tegen „maatregelen van algemene aard” zoals de ruimtelijke plannen moeten worden ingediend binnen 3 jaar vanaf het ogenblik waarop zij in werking trad. De rechtszaak in geval van onrechtmatig stilzitten van bestuurlijke autoriteiten moeten worden ingediend binnen de periode van 1 jaar. In de milieuwetgeving (zoals het geval van een claim, preventie vordering, enz.), zijn er over het algemeen geen termijnen bepaald met uitzondering van de schadeloosstelling die moet worden ingediend binnen 3 jaar vanaf het tijdstip waarop de schade is veroorzaakt en, tegelijkertijd, 2 jaar na de datum waarop de eiser kennis kreeg van de schade en de verantwoordelijke persoon.

Over het algemeen zijn er geen specifieke termijnen voor de rechterlijke instanties hun uitspraken af te geven. Procedure voor de burgerlijke en administratieve gerechten (in één niveau) kan variëren van een paar maanden tot verscheidene jaren. In vele gevallen het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft zich reeds uitgesproken over de Tsjechische Republiek rustende verplichting tot betaling van schadeloosstelling wegens schending van de deelnemers hun rechten op een eerlijk proces als gevolg van de duur van de gerechtelijke procedure. In combinatie met de moeilijkheid of onmogelijkheid om in veel gevallen de staking of opschortende werking van een rechtszaak, deze omstandigheid leidt tot de conclusie dat de bescherming niet kan worden beschouwd als een „tijdige” en „doeltreffend”. Specifieke termijn voor de definitieve rechterlijke beslissing is opgenomen alleen in gevallen van de zogenoemde „maatregelen van algemene aard” zoals de ruimtelijke plannen of bijzondere wetten betreffende sommige aspecten van ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur projecten waarbij het wetboek van administratieve rechtspraak voorziet in een termijn van 90 dagen. Dezelfde termijn geldt voor beslissingen in bestuursrechtelijke rechtsgedingen betreffende een aantal grote infrastructuurprojecten. Tussentijdse besluiten over een schorsende werking op de rechtszaak of dwangmaatregelen tot rechtsherstel moet worden geleverd binnen de termijn van 30 dagen in bestuursrechtelijke zaken en 7 dagen in civiele zaken (de termijn wordt echter vaak over-stepped). Er zijn geen sancties vastgesteld voor de rechter die de uitspraak van het arrest. Het is mogelijk om een klacht in te dienen betreffende het uitstel van de voorzitter van de betrokken rechterlijke instantie, of een verzoek indienen bij een hogere rechtbank (of andere Senaat van het hooggerechtshof) een termijn vast te stellen waarin sommige acties moeten worden ondernomen door de bevoegde rechter. Zelfs indien er geen termijnen zijn over het algemeen opgenomen in de wetgeving is het de taak van het Gerecht om in het besluit een passende termijn. Indien dat niet het geval is, het zogenaamde „improper officiële procedure”. In die gevallen is het mogelijk om de compensatie of financiële genoegdoening voor de ongemotiveerde vertraging veroorzaakt door de rechtbanken.

XIV. Andere kwesties

De typische situatie voor alle soorten projecten met milieueffecten die beleggers nodig hebben om een aantal afzonderlijke vergunningen voor de start van de werkzaamheden. Het grondgebruik en bouwvergunningen kunnen worden aangemerkt als „hoofdbeschikkingen” voor de meeste beleggingen en deze zijn ook vaak aangevochten door het publiek. Ook andere administratieve besluiten zoals het IPPC besluit of vrijstellingen van de bescherming van natuur en landschap in de praktijk ook worden aangevochten. In beginsel is het noodzakelijk dat het betrokken publiek om deel te nemen aan de administratieve procedure in rechte betrokken te zijn; Gewoonlijk komt slechts definitieve administratieve beslissingen kunnen worden aangevochten. Informatie over de toegang tot justitie worden voornamelijk door de niet-gouvernementele organisaties die de juridische raad geven aan publiek. Informatie over mogelijke oplossingen (zoals het recht op beroep, recht om een rechtszaak, termijnen) moet worden weergegeven in elke administratieve beslissing en ook in elke rechterlijke beslissing. Geldende wetgeving wordt openbaar gemaakt en is het dus mogelijk dat de burgers toegang hebben tot de relevante wet- en regelgeving.

Er is geen systeem van alternatieve geschillenbeslechting beschikbaar voor gebruik in milieuaangelegenheden. Het enige alternatief voor de gerechtelijke procedures die arbitrage is, is echter slechts ontvankelijk wanneer het eigendomsgeschillen. Bemiddeling is vrijwel nooit gebruikt in milieuaangelegenheden.

XV. Om een buitenlander

Het is vermeld in het procesrecht dat alle partijen in de gerechtelijke procedures moet gelijke rechten hebben en gelijkelijk worden behandeld, en omdat zij de rechters verplicht zijn te waarborgen dat. Soortgelijke beginselen gelden in administratieve procedures waarbij administratieve autoriteiten zijn verplicht om onpartijdig en de partijen gelijk behandelen. Deze bepalingen gelden ook voor Taal en land van oorsprong, die kunnen worden aangemerkt als algemene bepalingen ter bestrijding van discriminatie. In gerechtelijke procedures, alle partijen bevoegd zijn om op te treden in hun moedertaal. Elke persoon die de Tsjechische taal niet spreekt, kunnen verzoeken om de tolk (vertaler); dit recht rechtstreeks wordt gewaarborgd door het Handvest van grondrechten en vrijheden. Het is de staat die de kosten draagt van vertalingen in gerechtelijke procedures, in tegenstelling tot de administratieve procedures wanneer de partij die de proceduretaal niet spreekt, heeft te dragen zelf de kosten van vertaling.

XVI. Grensoverschrijdende zaken

In het geval dat er sprake is van een project met mogelijke milieueffecten worden beoordeeld in de naburige landen, is het mogelijk dat de Tsjechische burgers en NGO’s moeten kunnen deelnemen in de MEB-procedure. Het ministerie van Milieu moet alle informatie openbaar te maken die door het land van beoordeling en iedereen heeft het recht om opmerkingen in te dienen. Deze opmerkingen dienen te worden gezonden naar het land van de samen met het advies van het ministerie en de bevoegde bestuurlijke autoriteiten. Deelname aan andere soorten procedures in de naburige landen niet is geregeld in de Tsjechische wetgeving en gebaseerd moet zijn op de wetgeving van het land in kwestie. Er is geen bijzondere bepaling betreffende de mogelijkheid van de burgers en de NGO’s van de getroffen landen om deel te nemen aan de Tsjechische administratieve procedures. Alleen deze personeelsleden, met inbegrip van buitenlanders, die kunnen aantonen dat zij voldoen aan een van de voorwaarden van de wet mogelijk maken partij bij de administratieve procedures in kwestie. Iedereen moet dus kunnen aantonen dat hun rechten worden geschonden door het besluit. Buitenlandse NGO’s moeten kunnen deelnemen in de daaropvolgende administratieve procedure op grond van hun deelname in de MEB-procedure. Er is geen bijzondere bepaling betreffende de deelname van buitenlandse ngo’s, overeenkomstig de „euroconform” uitlegging van MEB-wetgeving, zij moeten dezelfde rechten hebben als de Tsjechische NGO’s. Geen procedurele bijstand zoals rechtsbijstand, verzoek om dwangmaatregelen, voorlopige maatregelen en pro bono juridisch advies in dergelijke gevallen algemeen beschikbaar is. Anderzijds, bijzondere bepalingen zijn opgenomen in de Tsjechische wetgeving ten aanzien van de betrokken lidstaten. De MEB-wet verleent de „getroffen lidstaat” de lidstaat wiens „grondgebied kan worden beïnvloed door significante milieueffecten van een project”, een grensoverschrijdende rapportageprocedure te leiden. Evenzo is verplicht voor de administratieve autoriteiten van de getroffen lidstaten te informeren over de relevante IPPC-procedures en de mogelijkheid om het probleem te bespreken en hun verklaringen als zodanig. In theorie zou het ook mogelijk moeten zijn voor de betrokken landen om deel te nemen aan de latere administratieve procedures zoals de procedure inzake de vergunning voor grondgebruik en bouwvergunningen, op grond van bovengenoemde algemene regel die bepaalt dat eenieder wiens rechten of plichten rechtstreeks van invloed zou kunnen zijn op de uitkomst van een lopende administratieve procedure mag deelnemen. Een dergelijk geval heeft echter steeds ontstaan en het is de vraag of de Tsjechische autoriteiten verzocht te bevestigen dat de participatie van de betrokken staat of niet. Indien het besluit van de Tsjechische administratieve autoriteiten wordt betwist, moet steeds de mogelijkheid een rechtszaak te beginnen tegen de Tsjechische gerechten. In burgerlijke zaken zoals schadevorderingen kan echter niet worden uitgesloten dat de verweerder zijn woonplaats in het buitenland. In dergelijke gevallen, Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Brussel I) van toepassing is. Volgens de verordening is het bijvoorbeeld mogelijk om te kiezen of aan te klagen zich in de staat van zijn woonplaats (artikel 2) of in de staat waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan (artikel 5, lid 3).

Links

Laatste update: 14/09/2016

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.