Vaše práva v environmentální oblasti

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Čl. 20a německé ústavy („Grundgesetz“ uvádí, že stát musí chránit přirozené základy života zvířat v právních předpisech a výkonných práva a soudní opatření.
Ale základní právo na životní prostředí, které mohou občané přímo uplatnit ve správním nebo soudním řízení, není podle tohoto článku. Čl. 19 bod 4 přiznává způsobilost za použití u obecných soudů pro každého, jehož práva byla porušena orgánem veřejné moci.

Jiná významná nařízení, Grundgesetz dotčena odpovědnost federace (Bund) spolkových zemí (Länder). Čl. 72 vymezuje ochranu přírody a územního plánování, kde spolkové země mají legislativní pravomoc, dokud Bund neupravilo této otázky. Právní předpisy obecných zásad upravujících ochranu přírody, právní předpisy týkající se ochrany druhů a ochranu mořského života jsou vyhrazeny Bund.

Obecná pravidla mezinárodního práva jsou součástí spolkového práva. Provádění mezinárodních smluv na základě zákona federálního zákona. Evropské právo je za určitých podmínek přímo použitelné, když Bund Länder jej neprovedou ve vnitrostátním právu [1].#1 Po přibližně jeden a půl roku, tato situace, při změně německé právní předpisy v této oblasti – umweltrechtsbehelfsgesetz životního prostředí (odvolání), které následovalo po rozsudku Soudního dvora EU a nakonec vstoupila v platnost v lednu 29, 2013.

II. Soudnictví

Německé soudy jsou nezávislí a mají vlastní správy. Zákon stanoví uspořádání soudů a dosažení jurisdikce. Existují soudy na úrovni spolkové země, tak na úrovni státu. Spolkový ústavní soud a ústavní soudy spolkové země nejsou součástí běžného soudního systému. Jejich pravomoc je omezena na otázky přímo dotýká otázky ústavy. Nicméně občané mohou klást ústavnímu soudu ověřit, zda jejich ústavní práva byla porušena (tzv. „Verfassungsbeschwerde ústavní stížnosti), která je důležitým prvkem německého právního řádu jako celku.

Německý soudní systém má několik poboček. Takzvané běžných pravomocí v oblasti soukromého práva, tak i v případě trestního řízení. Zvláštní a do určité míry také tyto předpisy

 • správní soudy a specializované soudy pověřenými případy
 • pracovního práva,
 • daňové právo,
 • sociální práva.

V případech týkajících se životního prostředí obecně správní soudy jsou pověřeny. Správní soudy jsou: třístupňový systém

 • Správní soudy (obvykle několik v každé spolkové zemi)
 • Vyšší správní soudy (obvykle jeden za každou zemi)
 • (Spolkovému správnímu soudu v Lipsku).

Obecně platí, co nejnižší úroveň správní soudy jsou soudy prvního stupně, odvolací správní soudy vyššího a následně Spolkový správní soud. Nicméně v některých environmentálních otázek, zejména týkajících se infrastruktury, pouze Spolkový správní soud má za to, že existuje pouze jediný případ, a není možné odvolání. To se týká soudních případů týkajících se několika plan-approval postupy, například v oblasti

 • Železniční infrastruktury,
 • Vnitrostátní meziměstské silnice,
 • Vnitrostátní vodní cesty.

V Německu neexistují žádné zvláštní soudy odpovědné za otázky životního prostředí. Nicméně většina komor specializovaných soudů o právních předpisech v oblasti životního prostředí.

„forum shopping“ není běžná praxe v Německu. Kromě toho je příslušnost jasně stanovených zákonem předem. V případě pochybností by soudy měly ověřit, zda jsou příslušné, s vyloučením soudní příslušnosti jiných soudů.

Při předložení věci soudu, žalobce musí prokázat, že jsou „znehodnocená samostatně.“ „vlastního práva“, obecně nelze tvrdit, někoho jiného práva (nebo práva povahy‘ ‚atd.) byly porušeny. Druhý aspekt „vlastního práva“, je následující: nestačí, že právní norma, která byla porušena, ale za účelem podání žaloby žalobce musí prokázat, že pravidlo nedodržení by bylo pravidlo přiznává zvláštní právo, které se jí týkají.

V záležitostech životního prostředí pojem „porušení“ vlastního práva může způsobit značné překážky pro žalobce. Mnoho právních předpisů na ochranu životního prostředí nepřiznávají práva jednotlivcům. Pokud takového právního státu je porušena, neexistuje žádná osoba, která by se mohl soudit, dovolávat porušení svého práva. Dlouho tento pojem znamená, že nikdo by se mohl soudit „pouze“, když právní předpisy na ochranu životního prostředí byla disrespected. Okolnosti se změnily od té doby, co nová právní úprava vytvořila možnost oficiálně registrovaných organizací na ochranu životního prostředí napadnout porušení alespoň některé právní předpisy v oblasti životního prostředí.

Obecně se soudy cassatory práva proti správním rozhodnutím. Systém rozdělení pravomocí ponechává správní rozhodnutí správního orgánu. V některých případech, kdy je pouze jedním z možných rozhodnutí, rozsudek Soudního dvora vyžaduje, aby administrativa přijala konkrétní rozhodnutí.

III. Přístup k informacím

V případě sporů na základě UIG (Umweltinformationsgesetz) a podobné úkony (spolkových zemí) na základě správního práva. Každé rozhodnutí týkající se žádostí o informace ze strany správního orgánu se considere je správním aktem, který musí být nejprve podal námitku řízení podle článků 68–73 správního soudu (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO) kód, pokud to správní přezkoumání podle právních předpisů spolkových zemí. Není-li odpověď ve prospěch žadatele, může proti němu podat opravný prostředek v rámci správního soudu. V případech, kdy je žádost o informace neodpověděli vůbec, žalobu pro nečinnost (opomenutí) lze spustit přímo správnímu soudu. V některých spolkových zemích s ombudsmany pro zákony o svobodě informací jsou rovněž vykonávány zájmy v souvislosti s informacemi o životním prostředí, avšak neexistuje žádný právní závazek nebo povinností těchto orgánů.

Podle čl. 5 bodu 4 UIG v případě částečné nebo úplné zamítnutí žádosti o informace musí být informován o opravných prostředcích proti tomuto rozhodnutí a o subjekt, kterému odvolání musí být řešena, jakož i lhůtu, v níž je možné se odvolat.

Procesní pravidla pro podávání žádostí informace jsou: Žádosti lze předkládat ústní nebo písemné formě. Řízení musí být podána písemně nebo pro záznam v tomto orgánu, týkající se odmítnutí orgánu informace v průběhu jednoho měsíce poté, co bylo rozhodnutí přijato. Nadřízený správní orgán návrhy rozhodnutí týkající se námitky. Ke kasačnímu opravnému prostředku před soudem musí být podán do jednoho měsíce po přijetí rozhodnutí ohledně námitek bylo vydáno žadateli.

Soud může nařídit informace, jež mají být částečně nebo zcela zpřístupněn. Existuje několik rozsudků týkajících se definice informací o životním prostředí, důvody pro odmítnutí, definice subjektů, které cel na základě UIG a právech žadatelů německých soudů. (viz http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (pouze v němčině).

Obecně jsou správní orgány povinny poskytnout materiál pro všechny soudy podle § 99 odst. 1 věta 1 VwGO verwaltungsgerichtsordnung- postupy (správní soud). Tyto materiály budou rovněž sdělovány navrhovateli, v postupech týkajících se přístupnosti dokumentů není obecně žádoucí. Aby správní orgán může odmítnout poskytnutí materiálů podle § 99 odst. 1 věty 2 VwGO. Od roku 2001 je možné, aby německý soud přezkoumat sporné informace v „in-camera-procedure“.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Tento zákon stanoví účast veřejnosti i pro některá správní řízení pro plány nebo projekty zásadního významu.

Povolovací postupy

Po neformálních jednání mezi povolovací úřad a investorem, investor podá žádost. Je účast veřejnosti na základě veřejného oznámení. Právní předpisy vyžadují oznámení v Úředním věstníku Společenství postižených a internetu nebo regionálního deníku. Stále více německých orgánů po oznámení veřejnosti na internetu. Po oznámení dokumenty jsou přístupné nejméně po dobu jednoho měsíce, místo, kde se daný projekt může mít vliv na životní prostředí. Dokumenty jsou často k dispozici v příštím větší města. Občané mohou podat námitky během dvou týdnů po zobrazení, státní příslušnost: francie, proti projektu dokumenty jsou zveřejňovány. Veškeré námitky po uplynutí lhůty šesti týdnů počínaje veřejné oznámení je nemožné, to znamená, povolovací orgán není povinen přezkoumávat jejich rozhodnutí. Námitky mohou být argumenty proti projektu nebo návrhy optimalizace. Ve většině případů je na příslušných orgánech, aby rozhodly, zda bude případ, kdy jsou vyzvány, aby uvedly své námitky a argumenty a diskutovat o nich, jsou veřejná. Ve skutečnosti orgány se často rozhodnou pro veřejnou diskusi. Pokud se strany námitky proti záměru respektovat porušení práva životního prostředí v rozhodnutí úřadu a osobní práva jsou porušována, může podat žalobu proti tomuto rozhodnutí. Několik povolovacích rozhodnutí žádné námitky provedením nadřízený správní orgán – namítající účastník může podat žalobu na správní soud poté, co bude rozhodnutí přijato.

Správní soud zkoumal přípustnost žaloby (i.e.infringement environmentálních právních předpisů, v případě individuální žaloby rovněž práva třetích stran, a prekluze). Pokud je stížnost oprávněná, než všechny konkrétní porušení environmentálních právních předpisů a procesního práva přezkoumat.

Právně závazné územní plány („Land Use Plans bebauungspläne) mohou být přezkoumána soudy dvěma způsoby:

 • Pokud je někdo přímo dotčeno rozhodnutí náročné stavební povolení (pokud je vydáno stavební povolení, jakožto soused atd.), tato osoba mohla mít základní územní plán přezkoumány současně, pokud je to relevantní pro daný případ, pokud existují náznaky, územního plánu může být protiprávní. Pokud soud shledá, že územní plán trpí závažnými chybami, je prohlášena za neplatnou, avšak pouze tehdy, pokud se strany sporu (kontradiktorní), tj. ne vůči široké veřejnosti. Tento postup je velmi často mají skutečný dopad na životní prostředí, ale spíše se zabývá zvláštními nerovnováhy na místě týkající se sousedy projektu.
 • Přezkum směřující proti závazné územního plánu je také možné, ale pouze do jednoho roku po úředním vyhlášení. Ne všechny nedostatky a nesrovnalosti územního plánu mají za následek jeho neplatnost. Závazný územního plánu bude prohlášena za neplatnou, pokud Soudní dvůr označuje alespoň jedním ze „závažných“ nedostatků uvedených zákonem nebo uznaným jurisdikce. Pokud územního plánu s konečnou platností prohlášeny za neplatné v tomto obecném přezkumu je právně „neplatné se zpětným účinkem“ (ex tunc) a týkající se všichni (mimo omnes), což znamená, že předmětná plocha je z právního hlediska považována za neplánované prostoru, a proto právní předpisy pro neplánované oblastech uplatňovat.

Přípravná plány („Land Use Plans flächennutzungspläne) a jiné, obecnější normativní rozhodnutí nemůže být přezkoumána přímo ve způsobu, jakým je právně závazné územní plány. Zde se jedná pouze o nepřímou přezkumu v případě územního plánu je relevantní pro konkrétní projekt povolení.

Soudy přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost rozhodnutí založené EIA [2], ale ani postupy posuzování vlivů na životní prostředí jako takové ani samostatné kroky postupu EIA například závěrů zjišťovacího řízení nebo určení rozsahu posuzování rozhodnutí.#2 Důvodem je, aby posouzení vlivů na životní prostředí byla začleněna do systému stávajících právních postupů pro povolování byl vytvořen jako samostatný druh řízení podle německého práva.

Obecně platí, že porušení procesního pravidla pouze vede ke zrušení rozhodnutí, jestliže toto protiprávní jednání mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí. Naopak plánování projektu musí být provedeny změny, které napraví porušení. Pouze v případě tzv. „zásadní chyby“, které sahají chyby, které bez ohledu na výsledek soudního řízení se považuje za podstatné podle zákona to bude mít za následek zrušení rozhodnutí.

Aktivní legitimaci při soudním řízení je nezbytné, aby se zúčastnili konzultační fáze s argumenty později předložena soudu (zásada vyloučení). To platí jak pro jednotlivce, tak i pro účast nevládních organizací – je povinnou podmínkou pro zahájení soudního řízení.

Za posuzování vlivů na životní prostředí nelze soudní spor * zvlášť německých soudů, viz výše, že zdržovací žaloba proti posouzení vlivů na životní prostředí není možné v Německu.

Teoreticky mohou soudy přezkoumat konečné -decisions IPPC [3].#3 V praxi se tak často děje, protože má právo udělit povolení, pokud splňují všechny zákonem stanovené podmínky, zejména ty uvedené bundes-immissionsschutz-gesetz BImSchG – Emise – (federální zákon o kontrole) – může rovněž podniknout právní kroky k provedení rozhodnutí. Osob a akreditovaných nevládní organizace podporující ochranu životního prostředí mohou podat proti ippc-decisions.

Pokud žalobce uplatňuje porušení procesních práv, Soud přezkoumává postup a rozhodne, zda porušení, jsou tak závažné, to vede ke zrušení rozhodnutí.

Účast ve veřejné konzultaci procesu IPPC rozhodnutí je povinnou podmínkou soudní řízení (zásada vyloučení). Opravné postupy v rámci IPPC je k dispozici. Pokud správní orgán nebo soud zaručen okamžitý výkon rozhodnutí IPPC, žaloba podaná proti rozhodnutí nemá odkladný účinek. Za účelem dočasného zastavení výkonu rozhodnutí IPPC, pak musí žalobce dodatečně požadovat vrácení odkladný účinek.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Pouze nároky na odškodnění lze podat přímo proti jednotlivcům podle § 1004 ve spojení s § 906 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch (občanský zákoník). Sousedé mohou své nároky (Vlastníci, nájemci nebo vlastníci). Neexistuje žádná obecná definice vzdálenosti vyzařování zdroje – záleží o dopadech emisí v jednotlivých případech. Do výše 5 000 EUR, řízení Krajský soud je příslušný, pozemku, Soud je příslušný pro všechny spory vyšší hodnoty. Všechny doklady, musí být nároky na odškodnění poskytované žalobcem. Existuje jen málo případů, otázky životního prostředí, které jsou závislé nároky na odškodnění, neboť obvykle se žalobce domáhá ukončení emise nebo vyrušování, ukazuje pouze peněžní odměny je požadováno.

Všechny ostatní žádosti by se mělo zacházet podle trestního práva nebo práva. Kdokoli může podat podle trestního práva v ústní nebo písemné formě pro policii, aby správní orgány nebo oddělení státního zastupitelství. Silnější nástroj je žádost pro účely trestního stíhání. Je třeba řešit v rámci státního zastupitelství.

Proti státním orgánům mělo mandamus“ (soudní příkaz správnímu orgánu provést konkrétní akce) lze udělit přímo soudu pouze ve výjimečných případech. Například rezidenty vysoce znečištěné můžou v platnost dopravní sekce, aby přijaly opatření proti hluku a výfukových plynů. Tito obyvatelé však mají prověřit, zda správní orgán poruší stávajících právních předpisů v oblasti životního prostředí, nebo ji neprovedly účinné právní předpisy. V případě silniční dopravy (§ 35 StVO straßenverkehrs-ordnung – dopravní kód) představuje důvod. Důvody pro tyto aktivity jsou vzácné v německých právních předpisech.

Odpovědnost [4] se provádí v německém uschadg (umweltschadensgesetz – škod na životním prostředí).#4 Otázky odpovědnosti za ochranu životního prostředí spolkové země (Länder) jsou odpovědné příslušné orgány. Spolkové země určení příslušnosti ve vyhlášce. Společné normy, je fakt, že společná federální státní agentury ve sféře životního prostředí mají odpovědnost za škody na životním prostředí.

Žádost o přijetí opatření může vydat jakékoli dotčené osobě a ekologické nevládní organizace. Dotčené osoby jsou ti, kteří jsou poškozeni ve svých právech zejména jejich vlastnictví nebo jejich zdraví v důsledku poškození životního prostředí. Ekologické nevládní organizace, musí být registrována podle § 3 zákona o doplnění právních předpisů – umweltrechtsbehelfsgesetz (odvolání). Neexistuje žádný zvláštní formulář pro žádost o přijetí opatření. Žádost by měla obsahovat tyto části:

 • Odesílatel
 • Popisu škod na životním prostředí

i., co se událo?

II. Tam, kde již k tomu došlo?

III. Jak na to?

IV. Kdo je zodpovědný?

 • Žádost o přijetí opatření
 • Vysvětlení

Není potřeba – Úplné důkazy jsou věrohodné a lze na jejich popis škody je dostačující.

Pokud administrativa nepřijme opatření nebo podniká kroky se zpožděním, v případě škody na životním prostředí, mohou být žalováni environmentálních nevládních organizací. § 2 odvolání akt použitelný pro požadavky, které nevládní organizace musí splnit, když chtějí podat žalobu. Pokud řízení bylo provedeno za účelem stanovení opatření pro obnovu poškozených oblastí, že nevládní organizace musejí zúčastnit a vyjádřit své námitky.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Neexistují žádné další prostředky v záležitostech životního prostředí.

Ochránci lidských práv jsou k dispozici pouze v soukromém kontextu – denících atd. a nejsou specializované v otázkách životního prostředí. Někteří komisaři pro ochranu údajů rovněž odpovídají za přístup k informacím v souladu se zákony o svobodě informací (informationsfreiheitsgesetze – spolková a zemská). Obvykle jsou zcela běžné v oblasti životního prostředí, neboť přístup k informacím má mnohem širší oblast životního prostředí. Působí jako prostředníci mezi držiteli těchto informací, žalobci. Existují specializovaní státní zástupci pro oblast životního prostředí. Měly úzce spolupracovat s policejními orgány ve věcech životního prostředí. Tyto orgány sledovat dodržování trestního práva životního prostředí, stejně jako norem v oblasti životního prostředí obecně.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

poškození vlastních práv koncepce

poškození vlastních práv koncepce

Nevládní organizace

obecně: Jako jednotlivci

Ve zvláštních případech stanovených předpisy v oblasti životního prostředí: Další postoj právní postavení jako obhájci zájmů životního prostředí, musí být splněno několik požadavků

obecně: Jako jednotlivci

Ve zvláštních případech stanovených předpisy v oblasti životního prostředí: Další postoj právní postavení jako obhájci zájmů životního prostředí, musí být splněno několik požadavků

Ostatní právnické osoby

poškození vlastních práv koncepce

poškození vlastních práv koncepce

Skupiny ad hoc

poškození vlastních práv koncepce

poškození vlastních práv koncepce

zahraniční nevládní organizace

obecně: Jako jednotlivci

Ve zvláštních případech stanovených předpisy v oblasti životního prostředí: Další postoj právní postavení jako obhájci zájmů životního prostředí, musí být splněno několik požadavků

obecně: Jako jednotlivci

Ve zvláštních případech stanovených předpisy v oblasti životního prostředí: Další postoj právní postavení jako obhájci zájmů životního prostředí, musí být splněno několik požadavků

Jiné [5]#5

poškození vlastních práv koncepce

Překážka, poškození vlastních práv koncepce


Státní orgány jiné než orgány přímo zapojené případě nemají vliv v oblasti životního prostředí.

VIII. Právní zastoupení

Pokud soud prvního stupně není povinné zastupování advokátem. Ve všech případech vyšší zastoupení je povinné. Nicméně téměř všechny žaloby v prvním stupni vykonáván dohled, advokátem, protože environmentálního řízení jsou tak složitá, laiků nemohou kontrolovat všechny právní důsledky. Specializované právníky v oblasti životního prostředí poskytují doporučení ve všech fázích řízení, počínaje veřejnou konzultaci, aby se zabránilo vyloučení jednotlivec nebo organizace před soudem. To znamená, že právní zastoupení v Německu hraje zásadní roli. Služby v oblasti životního prostředí, kteří často přesahuje obvyklou právní pomoc. Měly úzce spolupracovat žalobců; Často jsou spoluautoři environmentální právníky a jiné odborníky na dané téma.

Jedním ze způsobů, jak kontaktovat obhájce kontaktovat a požádat nevládních organizací. Téměř všichni právníci internetovou stránku, která poskytuje informace o jejich specializaci, odkazy, služby a náklady. Některé advokáty, kteří společně provozují a portál, kde kontaktní údaje a odkazy na jejich internetové stránky najdete.http://www.umweltanwaelte.de/ Některé environmentální právníci spolupracují v rámci sítě – idur informationsdienst Umweltrecht (informační služby v oblasti životního prostředí).http://www.idur.de/ Pro členské organizace poskytnou příslušný zpravodaj a semináře o stávajících a nových právních předpisů a počáteční poradenství.

IX. Důkazy

Případy, kdy správní soudy rozhodují ve věcech životního prostředí nejsou omezeny na informace strany přinášejí. Soud může (a musí) zkoumat skutečnosti vlastním jménem a zavést rovněž důkazy (vyšetřování z moci úřední). V praxi však je především úkolem žalobce prokázat, že jejich tvrzení jsou odůvodněné. Aby tak mohla učinit, je často nutné vycházet z odborných posudků. Proto ekologické organizace spolupracují a zaplatit odborníky v této zvláštní oblasti ochrany přírody poskytovat důkazy.

Nové důkazy, lze zavést pouze za velmi omezených okolností. Obecně jsou velmi přísná pravidla, aby žádný důkaz týkající se případu musí být předloženy co nejdříve, tedy často v době, kdy se orgány rozhodnou, zda projekt může být povoleno. Pokud osoby nebo organizace nesdělí své připomínky v této rané fázi rozvoje projektu, nemohou tyto argumenty v rámci pozdějšího soudního řízení. Je však třeba zdůraznit, že i přes ustanovení k podání námitek ve správním řízení ve lhůtě, nové důkazy mohou být předloženy v každé fázi řízení, ani v konečné soudního jednání.

Soudy jsou nezávislé a jsou možnost přezkoumat důkazy, posoudit, zda došlo k porušení práva a posoudit závažnost protiprávního jednání.

Žaloby na zdržení se jednání.

Obecně platí, odvolání nebo žaloby předložené Soudu proti správnímu rozhodnutí odkladný účinek. Existuje však několik výjimek z tohoto pravidla. Neexistuje žádný odkladný účinek v několika případech stanovených zákonem, zejména pokud zvláštní právní předpisy nezahrnují odkladný účinek, který je v případě většiny otázek životního prostředí.

Pokud neexistuje žádný odkladný účinek, je rozhodnutí správního orgánu je v platnosti a mohou být bezprostředně vykonán bez ohledu opravný prostředek nebo soudní řízení, pokud se žalobce domáhá, aby Soudní dvůr výslovně odkladný účinek, Soudní dvůr souhlasit.

Právně přikázané úlevy v soudních řízeních je možné obecně. V záležitostech životního prostředí hraje důležitou roli, např. při nevratnému poškození přírodních zdrojů je v sázce. Je že zdržovací žaloba směřuje proti správním rozhodnutím.

Při žádosti o zdržovací žalobu, že žalobce musí prokázat, že pohledávku lze akceptovat jako pravidelné akce non-injunctive. Vedle žalobce musí prokázat, že rozhodnutí Soudního dvora o předběžné otázce je nezbytné, to znamená, že některé z prvků situace natolik naléhavá, rozhodnutí v řádném soudním řízení přišlo příliš pozdě, k získání soudního příkazu. Tato naléhavost může kořenový za různých okolností. V naléhavých případech mohou například spočívat v tom, pokud projekt nebyl zastaven před rozhodnutím soudu, nevratné škody nevznikly (tj. stromů, přírodní krajiny, zničení atd.). Jakožto zdržovací žaloby je možné požádat pouze v případě, kdy se jedná o naléhavou záležitost, není stanovena žádná pevná lhůta.

Odvolání proti rozhodnutí o žalobách na zdržení se možná. Je však na Soudním dvoru, aby rozhodly, zda přiznají právo podat opravný prostředek, věc musí mít mimořádný význam.

XI. Náklady

Nákladové kategorie

Při získávání přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí, žadatel obvykle čelí náklady v následujících kategoriích nákladů:

 • Náklady na správní postupy (widerspruchsverfahren)

V některých environmentálních otázek spravedlnosti žadatelé musí zahájit správní řízení jako první krok. Například případy, kdy obyvatelé se snažit o to, aby obecní úřady přijaly opatření proti nadměrnému hluku způsobené dopravou nebo průmyslové lokality. Za tímto účelem by žadatelé měli zaslat písemnou stížnost (Widerspruch) odpovědným orgánem, kde se vysvětlují, proč se rozhodnutí bankovního orgánu nebo opatření porušuje jejich práva. Náklady tohoto postupu jsou poměrně nízké.

Nicméně převážná většina environmentálních otázek, například pokud je EIA, stížnost prostřednictvím správního přezkumu není možné. Naopak, žadatelé musí přijmout příslušný orgán, aby Soud hned.

 • Soudní poplatky

Jsou-li žadatelé se musí obrátit na soud ve věcech životního prostředí, soudní poplatky se liší podle toho, která úroveň je věc rozhodnuta s konečnou platností. Jsou zde

 • Poplatky za zahájení řízení
 • Poplatek za odvolání
 • Poplatky za prozatímní opatření: Pokud je situace natolik naléhavá, pravidelný soudní spor by mělo za následek významné poškození, žadatelé mohou vyžádat předběžné opatření, rovněž nazývané zdržovací žaloby (einstweiliger Rechtsschutz). Soudní poplatky platí rovněž v těchto případech.
 • Odměny advokátů“

Pokud advokáti jsou nezbytné pro právní zastupování u soudu, advokáty“ poplatků přidá rozhodující část řízení nákladů. Musí v případě neúspěšné konečně žadatelé mohou platit nejen pro jejich vlastním advokátům“ nákladů, ale mohou být obviněni advokáti žalobkyně nákladů do určité míry. Obvykle je orgán veřejné moci, aby se zabránilo „odměn advokátů je zastupovat své zaměstnance, ale soukromé subjekty, jako jsou investoři mohou být zastoupeny advokátem, může vést k tomu, že náklady hradí neúspěšná strana.

 • Náklady dokazování, Honoráře odborníků

V záležitostech životního prostředí mnohé skutečnosti, které jsou důležité pro rozhodnutí sporu (odůvodnění) musí být analyzovány a rozčleněny podle odborníků. Čím více dovednosti a čas, které mají být investovány analyzování a předkládání relevantních skutečností, tím vyšší jsou náklady vědeckých analýz a odborníků.

Výpočet nákladů podle systému hodnota sporu (streitwert)

Podle zákona o soudních poplatcích (Gerichtskostengesetz/GKG) Soudní poplatky závislé takzvané hodnota sporu (streitwert), které stanoví Soudní dvůr. To znamená, že Soudní dvůr je odhadnout, jakým v zájmu věci mohly být vyjádřeny v penězích. Čím vyšší je hodnota sporu stanovené tribunálem vyšších soudních poplatků a jiných nákladů (např. právníků „poplatky), což do jisté míry vypočítají odpovídajícím způsobem.

V letech 2002 až 2006, v záležitostech životního prostředí částka v rámci sporu mezi 2 000 a 260.000 (!) v krajních případech. Statisticky se částka pohybuje mezi 20.000 a 25,000 EUR, je však třeba konstatovat, že částky se značně liší. Přibližně 8 % souvisejících s ochranou přírody tvrzení sporné částky až do výše 2 000 EUR, a to o 24 % v letech 2000 až 10.000 a o další 21 % mezi 10.000 a 15,000 EUR. To znamená, že ve většině těchto případů, maximální částka ve výši 15,000 EUR byla základem pro výpočet nákladů. Nicméně v přibližně 32 % případů během tohoto období se hodnota sporu byla stanovena mezi 15.000 a 40,000 EUR v roce 75.000 přibližně 15 %.

Proto se náklady soudní řízení v záležitostech životního prostředí se značně liší. Je velmi obtížné získat spolehlivý odhad nákladů předem.

Výpočet nákladů pro zahájení postupu

Pokud jde soudu, částku ve výši přibližně 5 000 EUR, je-li hodnota 25,000 EUR za neplatný.

Tato částka zahrnuje 933 EUR procedurálních poplatků a přibližně 1 700 EUR odměny advokáta pro každou z obou stran advokátů podle sazeb náhrad stanovených zákonem, bez DPH, tj. 933 + (2 x 1700) + DPH. Nákladů za advokáta může být značně vyšší, neboť většina odborníků se tak jako tak advokáti „režim poplatků stanovených zákonem, ale individuální smlouvy a účtovat pět hodnota. Tato částka nezahrnuje žádné náklady související důkazy/odborná stanoviska, která může překročit tato částka zdaleka.

Jak je uvedeno výše, hodnota sporu může být nižší, ale rovněž výrazně vyšší než 25,000 EUR, což snižuje nebo zvyšuje náklady: Částka ve výši 2 000 EUR, náklady řízení a advokáty“ náklady bez nákladů pro důkazy činily přibližně 1 000 EUR odpovídající částce ve výši 15,000 EUR, přibližně 4 000 musel být vypočítán. Jedná o 6.800, pokud se hodnota sporu činí 40.000 až 9,500 EUR, je-li hodnota sporu je stanovena na 75,000 EUR.

Výpočet nákladů pro odvolání

Ve druhém stupni (Berufung), případně procesních nákladů a obecně náklady“ náklady, aniž by měl být zhruba 5.800 milionů EUR, ale také mohou zvýšit až na 7 700 EUR.

V případě třetího stupně (revize), případně přibližně ve stejné výši.

Tato čísla se týkají odhadovaná hodnota sporu 25,000 EUR, skutečné náklady mohou být nižší nebo výrazně nižší nebo vyšší, pokud soudu stanoví jiná částka, která je předmětem tohoto řízení.

Výpočet nákladů zdržovací žaloby (Vorläufiger Rechtsschutz/einstweilige vypsáno

Částky, která je předmětem sporu, jakož soudní poplatky představují přibližně 50 % částky, která má být zaplacena v řádném soudním řízení. Nicméně věc není v této fázi prozatím, takže náklady na zdržení se dodatečné náklady, které obvykle používají vyjádření následující stupně (S).

Vyhrát nebo prohrát případ, který platí jak nakonec?

V oblasti životního prostředí se obecná pravidla pro správní řízení použít. Součástí těchto pravidel je strana, která spor prohrála v § 154 soudního řádu správního (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). To znamená, k poražené straně musí uhradit veškeré soudní poplatky uhradí své vlastní zástupce, uhradit vítězné strany advokáta. Nicméně právní předpisy stanoví horní hranici uspěla částka k úhradě, pokud odměny advokáta, jdou nad rámec obecných pravidel. Liší se ve vztahu k částce, která je předmětem tohoto řízení. Odhady název částku v rozmezí 700 EUR až 2 500 EUR v prvním stupni a 900 EUR až 3 000 EUR ve druhém a mezi 900 a 2 000 EUR ve třetím stupni, případně všechny údaje týkající se hodnota sporu 25,000 EUR.

Náklady dokazování, Honoráře odborníků

Náklady týkající se důkazů a odborných poplatky nejsou zahrnuty do výše uvedených odhadů. V tomto případě neuplatní zásada „kdo prohrál, platí“: Straně, která znaleckého posudku nebo jiné důkazy, musí nést náklady. Ačkoli jeden z účastníků uspěje, nejsou automaticky vrácena. Účetní dvůr však může rozhodnout, že se zamítnut strana musí nést náklady druhé strany důkazy zcela nebo zčásti. Pokud soud nařídil provedení důkazu, opět neúspěšná strana musí nést jej.

Náklady dokazování, typický případ ochrany životního prostředí je obtížné odhadnout. Náklady důkaz ve formě znaleckého posudku není k dispozici 5,000 EUR a může sahat až v průměru 25,000 EUR. Rozsáhlé případy, kdy jsou zapotřebí několik odborníků na různé oblasti mohou být podstatně vyšší.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Osvobození od povinnosti procesní nebo souvisejících nákladů v oblasti životního prostředí

Neexistují výjimky procesní nebo souvisejících nákladů v oblasti životního prostředí pro organizace zabývající se ochranou životního prostředí nebo podobných případů.

Finanční pomoc a za právní podporu v oblasti životního prostředí

Podle § 116 ZPO (Zivilprozessordnung (občanského soudního řádu) a v § 166 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO/správní řád)

 • jednotlivci
 • Stejně jako právnické osoby (tedy také organizace na ochranu životního prostředí)
 • Pokud mají své sídlo nebo bydliště v Německu nebo v jiném členském státě EU nebo EHP, mohou požádat o finanční pomoc, pokud si to budou přát, aby mohly věc podat k soudu a nedostatečné zdroje.

Jednotlivci musí prokázat, že jim chybí finanční prostředky, účastnit se soudního řízení a bez právní pomoci a aby v případě, že chtějí, aby soud má dostatečné vyhlídky na úspěch, není zneužívající.

Kromě toho, právní subjektivitu, jako jsou organizace zabývající se ochranou životního prostředí, musí rovněž prokázat, případně provést akci bylo v rozporu s veřejným zájmem.

V praxi však možnost, ekologické organizace mohou požadovat právní pomoc v oblasti životního prostředí nemá význam, protože dosud zřejmě neexistuje případ, kdy právní pomoc nebyla poskytnuta, žaloba, kterou podala organizace na ochranu životního prostředí. Jedním z důvodů může být, soudu určit, zda je osoba nebo spolek splnily kritérium „nedostatek zdrojů“ stanovenou přísné normy.

V roce 2008 se OVG Münster (vrchní správní soud spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko) rozhodl například, že žádost o právní pomoc, kterou organizace na ochranu životního prostředí byla neoprávněná, protože organizace promeškala vytvořit finanční rezervu pro právní účely a měl by se rovněž mohly pokusit získat finanční prostředky, zejména pro případ, že chce podat k soudu.

Tato organizace byla prohlášena za nedostatečné finanční prostředky, ledaže by strávila celý svůj stávající fondy k případu. Kromě toho Účetní dvůr rovněž osobní majetek organizace by měly být vzaty v úvahu dříve, byl považován za právní pomoc.

Bezplatná právní pomoc, práva v oblasti životního prostředí nebo veřejného zájmu organizací právníků

Na rozdíl od ostatních oblastí, jako je migrace, právo ad hoc nebo umístěných bezplatné právní pomoci nebo charitativní činnosti právníci nemají tradici v oblasti životního prostředí, i když někteří odborníci v oblasti souhlasí s tím, v některých případech snížené sazby. Obecně platí, právníci specializovaní v oblasti životního prostředí jsou vzácné, a proto nákladné.

Ve většině případů v oblasti životního prostředí, které jsou ekologické organizace. Větší environmentální organizace mají někdy pracovníky se specializací v oblasti pro danou věc relevantní. Je však vzácné, organizací odborníků se specializovanými právníky, kteří současně.

Právní poradny týkající se životního prostředí

K tomu, že těch několik stávajících právních poraden v Německu se nezabývají životního prostředí. Před rokem 2008, byla právní poradny nezákonnými v Německu, jelikož poskytování právní pomoci bylo výlučné právo advokátů formálně výkon tohoto povolání. Kdokoli jiný, a to v aktivních právních odborníků, jako jsou soudci, hrozí stíhání při poskytování právní pomoci mimo tohoto restriktivního právního rámce. Od reformy 2007/2008 právní poradny může pracovat, však nebyla dosud zřízena poliklinika působit v oblasti životního prostředí.

XIII. Včasnost

Na správní povolovací řízení, lhůt pro vydání rozhodnutí. Při schvalovacích postupů pro všeobecné průmyslové závody existuje lhůta 7 měsíců pro velké projekty a 3 měsíců pro menší projekty. Správní orgán může prodloužit lhůty, pokud mohou žádat pouze způsobí. Při schvalovacích postupů pro projekty velkého rozsahu, jako je státní silnice, železnice, vodní cesty neexistují žádné pevné lhůty, avšak toto ustanovení, že rozhodnutí musí být přijato „v přiměřené době“ nebo „účinně“.

Pokud jde napadnout nečinnost, pokud příslušné orgány nerozhodnou pro projekt navzdory skutečnosti, že byly poskytnuty všechny relevantní dokumenty, je možné zahájit pravomoc soudu po třech měsících nečinnosti.

Podle údajů zveřejněných Úřadem spolkového ministerstva spravedlnosti v roce 2011 [6] je doba trvání 10,9 měsíců pro řízení v prvním stupni v průměru 4,6 měsíců, což je nejkratší doba v průměru v některých spolkových zemích a 25 měsíců pro nejdelší průměrné doby v jiných spolkových zemích.#6 Pro jednání na úrovni vyšších správních soudů, je doba trvání 15,7 měsíců pro řízení prvního stupně, který v celostátním měřítku v průměru 6,3 měsíců, což je nejkratší doba v průměru v některých spolkových zemích a 28 měsíců pro nejdelší průměrné doby v jiných spolkových zemích. I kdyby se průměrné hodnocení může trvat několik let v případě, že dvě nebo více jsou zahrnuty.

Poté, co Německo byla kritizována Evropským soudem pro lidská práva v listopadu 2011 byly přijaty nové právní předpisy, které umožní smluvním stranám soudního řízení varovat před soud, když tyto postupy jsou v ohrožení, aby se příliš dlouho, nárok na zvláštní náhradu škody, jestliže řízení trvá příliš dlouho. [7]#7

XIV. Další otázky

Spolkové ministerstvo zveřejnila příručku, která obsahuje přehled o svých právech v rámci Aarhuské úmluvy včetně přístupu ke spravedlnosti.http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf Nevládní organizace zveřejněny různé příručky a příručky pro regionální kapitoly a aktivisty.

Příklad: Příručka: Práva životního prostředí by se žalobu (PDF). Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí a účasti veřejnosti nezávislého institutu pro otázky životního prostředí.http://www.ufu.de/en/environmental-law.html

Alternativní řešení sporů je v Německu používána častěji v posledních letech. V záležitostech životního prostředí závisí na tom, zda příslušné soudy soudci byli vyškoleni pro tento účel. Správní soudy (spolková země Šlesvicko-Holštýnsko) Greifswald (Meklenbursko-Přední Pomořansko) speciální programy pro soudní mediace. V letech 2007 až 2010 se uskutečnily pouze dvě mediační řízení u soudu zapsána. Některé dobře známé mediační řízení došlo v průběhu řízení o povolení infrastruktury (letiště Berlín hlavní nádraží, letiště Frankfurt, Stuttgart). Avšak po soudních řízení, nemůže zabránit tomu, aby bylo rozhodnutí přijato.

XV. V postavení cizince

Jedním z hlavních pilířů německé ústavy (Grundgesetz se doložka o boji proti diskriminaci. Od roku 2006 Německo rovněž explicitní zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), který byl vypracován na základě požadavků evropské antidiskriminační právní předpisy a který obsahuje podrobnější pravidla v oblasti boje proti diskriminaci, zejména v oblasti pracovního práva, daňových předpisů občanského práva, a stanoví zvláštní opravné prostředky proti diskriminačnímu jednání nebo opomenutí státu a rovněž soukromých osob. Neexistují však žádná zvláštní anti-discrimination-rules v procesním právu, tak daleko.

Podle zákona o soudních řízeních německého jazyka, musí být použity u soudu a soudního řízení. Existuje jedna výjimka týkající se oblastí ve spolkové zemi Braniborsko, kde sorbian-speaking menšiny má právo používat svůj jazyk.

Německo dosud není pravidelně poskytují, odměny za překlady při soudních řízeních. Ve správních soudních jednáních náklady na tlumočení lze považovat za soudní výdaje (auslagen) by pak musel nést neúspěšná strana.

XVI. Přeshraniční věci

Veřejnost v zemích postižených projektů s možným přeshraničním dopadem na životní prostředí mají práva, která přiznává úmluva z Espoo, espoo-related podle Aarhuské úmluvy aarhus-related legislativě EU v rámci dvoustranných dohod. Pro nevládní organizace neexistují zvláštní ustanovení, mají postavení, jak jsou uvedeny v oddílu VII.

Související odkazy

ROZSUDEK

[1] V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-115/09 (BUND, Trianel, německá) v květnu 2011

provádění směrnice 2003/35/ES se jednalo o záležitosti pro přístup ke spravedlnosti

organizace na ochranu životního prostředí.

[2] Posuzování vlivů na životní prostředí

[3] Integrovaná prevence a omezování znečištění

[4] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o ochraně životního prostředí,

Odpovědnost

[5] Tato kategorie by měly zahrnovat všechny potenciální zúčastněné strany, které nejsou zahrnuty do předchozích položek,

například příslušné orgány mají aktivní legitimaci proti rozhodnutí jiných příslušných orgánů, atd.?

[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (pouze v němčině),

[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (pouze v němčině).

Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.