Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

Saksan perustuslain 20 a artiklan (”Grundgesetz” todetaan, että valtio suojelee eläinten elämän luonnolliset lähtökohdat ja lainsäädännössä sekä toimeenpanevan lainsäädännön ja oikeuslaitoksen toimintaan.
Vaan yleinen oikeus puhtaaseen ympäristöön, jota kansalaiset voivat vedota suoraan hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, ei voida tässä artiklassa määrätään. 19 artiklan 4 kohta antaa pysyvän voidaan käyttää tavallisissa tuomioistuimissa kaikille, joiden oikeuksiin puututaan viranomainen.

Muita tärkeitä säännöksiä perustuslain vaikuta liittovaltion (Bund) ja osavaltioiden (Länder). 72 artiklan määritellään luonnonsuojelun ja alueellisia suunnitelmia, joilla on lainsäädäntövaltaa osavaltioissa kunhan Bund ei ole säännellyt tätä kysymystä. Lainsäädännön yleiset periaatteet, jotka koskevat luonnon ja lajien suojelua koskevaa lainsäädäntöä ja meren eliöiden suojelemisesta on varattu liittovaltiolle.

Yleisen kansainvälisen oikeuden säännöt ovat erottamaton osa liittovaltion oikeutta. Kansainväliset sopimukset edellyttävät liittovaltion lain säätämisestä. EU:n oikeus on suoraan sovellettavissa tietyin edellytyksin, kun liittovaltion tai osavaltion eivät saata sitä osaksi kansallista lainsäädäntöä [1].#1 Sen jälkeen noin puolitoista vuotta, tämä tilanne päättyi Saksan lainsäädännön muuttaminen (Muutoksenhaku) – Umweltrechtsbehelfsgesetz, joita unionin tuomioistuimen tuomion ja tuli voimaan 2013. tammikuu 29.

II. Oikeuslaitos

Saksan tuomioistuimet ovat riippumattomia ja joilla on oma hallinto. Lainsäädännössä määritellään tuomioistuinten organisointia ja toimivallan ulottumattomissa. Tuomioistuinten tasolla on osavaltioiden ja liittovaltion tasolla. Liittovaltion perustuslain tuomioistuinten ja perustuslakituomioistuinten eivät ole osa tavanomaista tuomioistuinjärjestelmään. Niiden toimivalta rajoittuu asioihin, joka koskettaa suoraan perustuslakiin liittyviä kysymyksiä. Testamentintekijä voi kuitenkin pyytää tarkistamaan, onko niiden perustuslakituomioistuimet perustuslaillisia oikeuksiaan on loukattu (Verfassungsbeschwerde) eli perustuslakiin, joka on tärkeä osa Saksan oikeusjärjestyksessä kokonaisuutena.

Saksan tuomioistuinjärjestelmän on useita tytäryhtiöitä. Ns. yleinen toimivalta ratkaista asiat käsitellään yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa. Erilliset ja jossain määrin myös seuraavat erilliset säännöt ovat

 • hallintotuomioistuimet ja erityistuomioistuimet, tapauksissa, jotka koskevat
 • työoikeus,
 • vero-oikeus,
 • Sosiaalioikeus

Yleensä liittyviä ympäristökysymyksiä hallinnolliset tuomioistuimet ovat vastuussa. Hallintotuomioistuimet ovat Kolmitasoinen järjestelmä:

 • Hallintotuomioistuimet (yleensä useita kussakin osavaltiossa)
 • Ylemmät hallintotuomioistuimet (tavallisesti yksi vastuussa kustakin maasta)
 • Liittovaltion hallintotuomioistuin (Leipzig).

Yleisesti ottaen alimman tason hallintotuomioistuimet ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimia, josta voidaan valittaa ylemmät hallintotuomioistuimet ja tämän jälkeen liittovaltion hallintotuomioistuin. Kuitenkin joissakin ympäristöasioissa, varsinkin infrastruktuurin osalta ainoastaan liittovaltion hallintotuomioistuin on näin ollen kyse on vain yksi ja muutoksenhaku ei ole mahdollista. Tämä koskee oikeudenkäyntien plan-approval menettelyjä useilla aloilla, esimerkiksi

 • Rautateiden infrastruktuuri,
 • Kansallinen kaupunkien väliset tiet,
 • Kansallisilla vesiväylillä.

Saksassa ei ole eri tuomioistuimissa, joka vastaa ympäristöasioista. Useimmat tuomioistuimet ovat jaostojen erikoistunut ympäristölainsäädäntöön.

Oikeuspaikkakeinottelu ei ole yleinen käytäntö Saksassa. Lisäksi toimivalta määritellään selkeästi laissa etukäteen. Epävarmoissa tapauksissa tuomioistuinten on tarkistettava, ovatko ne toimivaltaisia, muiden tuomioistuinten toimivallan ulkopuolelle.

Kun asian vireillepano tuomioistuimessa, kantajien on osoitettava, että heidät on ”arvoltaan alentuneita itsenäisesti.” ”itsenäisesti” tarkoitetaan ensinnäkin, että yleisesti ottaen ei ole mahdollista vaatia, että jonkun toisen oikeuksia tai oikeuksien ”luonne” jne.) oli rikottu. Toinen näkökohta on, ”itsenäisesti” seuraavasti: Ei riitä, että oikeussääntöä ei ole noudatettu, mutta saadakseen asian tuomioistuimeen, kantajan on osoitettava, että sääntöä ei noudateta, olisi myös oltava oikeus myönnetään hänelle.

Ympäristöasioissa ”haitan” omien oikeuksien osalta kantajat voivat aiheuttaa suuria esteitä. Monet oikeudelliset säännöt, ympäristönsuojelu ei anneta oikeuksia yksityisille. Jos tällaista oikeussääntöä on rikottu, ei ole henkilö, joka voi viedä asian tuomioistuimeen ja väittää omia oikeuksiaan loukatun. Pitkään tämä käsite merkitsee sitä, että kukaan ei voi silloin, kun lainsäädäntö, jolla suojellaan ”vain” ei ollut ympäristöön. Tilanne muuttui kuitenkin, kun uusi lainsäädäntö antoi mahdollisuuden riitauttaa virallisesti rekisteröity loukkaukset ympäristöjärjestöt ainakin osa ympäristölainsäädäntöä.

Tuomioistuimet ovat yleensä hallinnollisiin päätöksiin kohdistuvista kumoamiskanteen kassatorista oikeuksia. Sen vallanjakojärjestelmästä jätetään hallinnollisissa asioissa hallinnolle. Joissakin tapauksissa, kun on vain yksi mahdollinen päätös, yhteisöjen tuomioistuimen tuomio edellyttää viranomaisen yksittäisen päätöksen.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Jos UIG:n mukaisen riitojen (Umweltinformationsgesetz) (ja vastaavat osavaltioiden lainsäädännön nojalla hallinnollisia säädöksiä) on avoin. Jokainen päätös tietopyyntöihin on annettu hallinnollinen elin katsoi, että hallinnollinen toimi, jonka on oltava teki oikaisuvaatimuksen 68–73 artiklojen mukaisesta menettelystä (hallintotuomioistuin) VwGO:n (Verwaltungsgerichtsordnung), paitsi jos tämä hallinnollinen tarkastelu on osavaltioiden lainsäädännön soveltamisalan ulkopuolelle. Jos tuensaajan vastaus ei ole kantajan hyväksi, hän voi valittaa siihen hallintotuomioistuimeen. Tapauksissa, joissa tietopyyntöön ei vastata lainkaan, laiminlyöntikanteet (laiminlyönti) voidaan käynnistää suoraan hallinto-oikeuteen. Joissakin osavaltioissa on yhdistetty tiedonsaannin vapautta koskevia lakeja sovittelun edut ovat myös ympäristöä koskevia tietoja, mutta siihen ei ole mitään oikeudellista velvoitetta tai näiden elinten tehtäviin.

5 artiklan nojalla UIG:n 4 §: ssä, kun kyseessä on osittainen tai täydellinen kieltäytyminen tietojen pyytäjän on tiedotettava päätökseen ja siitä, mille elimelle valitus on toimitettava, sekä määräaika, jossa se voi hakea muutosta.

Menettelysäännöt, joissa pyydettiin tietoja, ovat seuraavat: Pyynnöt voidaan esittää kirjallisesti tai suullisesti. Väite on tehtävä kirjallisesti tai kirjattava viranomaisen, elimen, joka epää tiedot yhden kuukauden kuluessa sen jälkeen, kun päätös tehtiin. Tiedostojen hallinnolliseen elimeen koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen. Valitus on tehtävä kuukauden kuluessa päätöksen vastalause toimitettiin kantajalle.

Tuomioistuimet voivat määrätä tiedot voidaan julkistaa osittain tai kokonaan. On olemassa useita tuomioita, jotka koskevat ympäristöä koskevan tiedon määritelmä, kieltäytymisen syistä, määritelmän mukaisesti elimiä, joilla on velvollisuuksia ja oikeuksia UIG:n Saksan tuomioistuimissa. (Ks. http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (vain saksaksi).

Yleisesti ottaen hallintoelimet ovat velvollisia antamaan kaikki olennaiset) 99 §: n mukaan tuomioistuimissa 1 kohdan 1 virkkeen menettelyjen verwaltungsgerichtsordnung- VwGO:n (hallintotuomioistuin). Mutta näitä materiaaleja olisi myös ilmoitettava kantajalle ja asiakirjojen saatavuutta koskevat menettelyt, tämä ei ole yleisesti suositeltavaa. Jotta hallinto voi kieltää aineiston tarjoaminen 99 §: n 1 momentin nojalla 2 §: rangaistuksen. Vuoden 2001 jälkeen on mahdollista tutkia Saksan tuomioistuimissa riitautetun in-camera-procedure ”tiedoksi”.

IV. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Laissa säädetään tiettyjä hallinnollisia menettelyjä varten, yleisön osallistumista koskevia suunnitelmia tai hankkeita varten.

Lupamenettelyt

Välisessä epävirallisessa viranomaisille ja sijoittajalle, sijoittaja esittää hakemuksen. Yleisön osallistuminen on avattu julkinen kuulutus. Laissa edellytetään, että virallisessa lehdessä ilmoituksen yhteisön ja internetin tai päivälehdessä. Saksan viranomaiset ja julkisen ilmoituksen jälkeen Internetissä. Sen jälkeen, kun ilmoitus asiakirjat ovat saatavilla vähintään yhden kuukauden ajan, paikan, johon hanke todennäköisesti vaikuttaa ympäristöön. Asiakirjat ovat usein saatavilla myös seuraavassa suurempi kaupunki. Kansalaiset voivat viedä vastalauseita kahden viikon ajanjakson aikana, hankkeen jälkeen ja että asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä. Kaikki väitetiedoksiannon jälkeen kuuden viikon määräaika, joka alkaa julkinen kuulutus poistetaan, tämä merkitsee sitä, että viranomaisille on tarpeen tarkastella niitä päätöksessään. Väitteisiin, että vastalauseita voidaan esittää ehdotuksia hankkeen tai optimointia. Useimmissa tapauksissa on päätettävä, onko on tapahtuma, jos yleisöltä pyydetään saattamaan väitteet ja lausumat ja niistä keskusteltaisiin julkisesti. Viranomaiset päättävät usein itse julkisen keskustelun hyväksi. Jos sopimuspuolet noudattavat hankkeen vastustaa ympäristölainsäädännön rikkomisesta EFTAn valvontaviranomaisen päätöksen sopimuspuolen ja henkilökohtaisia oikeuksia on rikottu, ne voivat nostaa komission päätöstä vastaan. Useita vastalauseita menettelyn lupapäätösten ylemmän hallintoelimen on tarkoitus – vastustava osapuoli voi nostaa kanteen hallintotuomioistuimessa silloin kun on tehty päätös.

Hallinnollinen tuomioistuin valvoo sen nostaman kanteen tutkittavaksi ottaminen (i.e.infringement ympäristölainsäädäntöä, jos yksilön toiminta myös kolmansien osapuolten oikeudet, ja korvausten epääminen). Jos asia voidaan ottaa tutkittavaksi kuin kaikki aineellisen ympäristölainsäädännön rikkomuksia ja prosessuaalisia oikeuksia voidaan tarkastella uudelleen.

Oikeudellisesti sitova kaupunkeja (land use plans) bebauungspläne tuomioistuimissa voidaan tarkastella kahdella tavalla:

 • Jos joku henkilö on suoraan vaikuttanut päätöksen (kun rakennuslupa vaaditaan rakennuslupa, naapurina jne.), henkilö voi olla perustana maankäyttösuunnitelman uudelleen samanaikaisesti, jos se on tarpeen ja jos on olemassa merkkejä siitä, että maankäyttösuunnitelma mahdollisesti lainvastainen. Jos tuomioistuin katsoo, että maankäyttösuunnitelmaa kärsii merkittävistä virheistä, se julistetaan mitättömäksi, vaan ainoastaan siltä osin kuin kyse on asianomaisten osapuolten (inter partes), eli ei yleisön osalta. Tämä menettely ei usein ole todellisia ympäristövaikutuksia, vaan käsitellään tiettyjä epätasapainon paikalla naapureita koskevan hankkeen.
 • Johdosta uudelleen käyttöön sitovan itseään, mutta vain yhden vuoden kuluttua virallisessa lehdessään. Kaikki virheet ja sääntöjenvastaisuudet, jossa maankäyttösuunnitelmaa ei johda sen pätemättömyys. Sitova maankäyttösuunnitelmaa ei voida julistaa mitättömäksi, jos yhteisöjen tuomioistuin toteaa, ainakin yhden ”suuren” sääntöjenvastaisuudet, jotka lain tai tunnustamaa toimivaltaa. Jos maankäyttösuunnitelmaa ei lopulta tämän yleisen tarkastelun pätemättömäksi, on oikeudellisesti ”mitättömäksi” taannehtivasti (ex tunc) sekä kaikki (muun omnes), mikä tarkoittaa, että kyseinen alue on oikeudellisesti pitää ennakoimattomasta ja näin suunnittelemattomasta alueita koskevia säännöksiä sovelletaan.

Valmistelevat (land use plans) ja yleisempien flächennutzungspläne, ohjeellisen suunnittelun päätöksiin ei voida hakea muutosta suoraan siihen, miten se on oikeudellisesti sitova maankäyttösuunnitelmat. Tässä yhteydessä on mahdollista ainoastaan välillisesti, jos maankäyttösuunnitelmaa on tarpeen konkreettisen hankkeen avulla.

Tuomioistuin tutkii asiasisällön taikka niihin liittyvien menettelyjen laillisuudesta, päätökset ympäristövaikutusten arvioinnin [2], mutta ei sellaisenaan eikä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjen eri vaiheissa, päätökset ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä, kuten seulontaa ja arvioinnin rajausta koskevia päätöksiä.#_ftn2 Syynä tähän on, että ympäristövaikutusten arviointi on sisällytetty voimassa oleva oikeudellinen lupamenettelyjä ja erillisenä ei perustettu Saksan oikeuden mukainen menettely.

Yleissääntönä on, että ainoastaan Menettelysäännön rikkominen aiheuttaa päätöksen kumoamista tilanteessa, jossa rikkominen on voinut olla vaikutusta päätöksen. Hankkeen suunnittelun, on tehtävä joitakin muutoksia, joilla korjataan rikkomisiin. Ainoastaan, jos ”perustavaa laatua olevat virheet” eli virheet, jotka riippumatta menettelyn tulokset pidetään merkittävänä laissa tämä johtaa päätöksen mitätöimistä.

Tuomioistuinkäsittelyssä, joka on tarpeen osallistua kuulemisvaiheeseen kanssa myöhemmin tuomioistuimen käsiteltäväksi (periaate korvausten epääminen). On totta, että kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen osallistuminen on ennakkoedellytys tuomioistuinkäsittely.

Koska ympäristövaikutusten arviointi ei voi lopultakaan erikseen saksalaisissa tuomioistuimissa, ks. edellä – vastaan väliaikaismääräyksen varsinainen ympäristövaikutusten arviointi ei ole mahdollista Saksassa.

Teoriassa tuomioistuin voi tarkistaa, onko lopullinen -decisions IPPC-direktiivin [3].#3 Tämä on käytännössä vain harvoin, koska sijoittajalla on oikeus saada lupa, jos hän täyttää kaikki laillisesti vaaditut edellytykset, erityisesti ne, jotka on lueteltu jäljempänä BImSchG bundes-immissionsschutz-gesetz päästöjä – – liittovaltion laki) – hän voi myös nostaa kanteen sellaisen päätöksen. Ympäristöalan kansalaisjärjestöt ja valtuutetut henkilöt voivat nostaa ippc-decisions vastaan.

Silloin kun kantaja vetoaa menettelyllisten oikeuksien loukkaamiseen, yhteisöjen tuomioistuin tutkii menettelyn ja päättää, onko rikkominen on niin vakava, että se johtaa päätöksen kumoamiseen.

Osallistuminen julkisen kuulemismenettelyn IPPC-direktiivin päätös on myös ennakkoedellytys erääntymis- oikeudenkäynti vireillä (periaate). Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet IPPC-direktiiviin menettelyistä on saatavilla. Jos hallintoviranomaisen tai tuomioistuimen päätös pannaan täytäntöön välittömästi, sen päätöksestä nostettu kanne, ei ole lykkäävää vaikutusta. Jotta tilapäinen keskeyttäminen ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun päätöksen täytäntöönpanoa, on lisäksi kantajat väittävät tämän jälkeen, että lykkäävä vaikutus.

Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Ainoastaan vahingonkorvausvaatimuksiin voivat lähettää suoraan yksityishenkilöt, vastaan 1004 § yhdessä 906 §: n kanssa – siviililain (Bürgerliches Gesetzbuch). Naapurit voivat toimittaa vaatimuksensa (omistajat, vuokralaiset ja omistajat). Ei ole olemassa yleistä määritelmää etäisyydellä lähteestä – se riippuu aiheuttavien päästöjen yksittäistapauksissa. Riita-asian arvo on enintään 5 000 euroa, piirituomioistuin on toimivaltainen, ja maan tuomioistuin on toimivaltainen kaikissa riita-asioissa arvoja. Kaikki vahingonkorvausvaatimuksiin, on toimitettava kantajalle. Vain harvoissa tapauksissa ympäristöasioissa, jotka perustuvat vahingonkorvausvaatimuksiin, koska kantaja pyrkii yleensä päästöjen lopettaminen tai häiriö, on pyydetty vain harvoin rahallista korvausta.

Kaikki muut väitteet on käsiteltävä noudattaen rikosoikeuden tai vastuusäännöksiin. Kuka tahansa voi jättää rikosoikeudellisen lainsäädännön mukaisesti kirjallisesti tai suullisesti poliisille, hallintoelimiltä tai syyttäjälaitoksen osastolle. On voimakkaampi väline syytteeseenpanoa koskeva pyyntö. Sen on käsiteltävä syyttäjä.

Valtion elimiä vastaan täytäntöönpanomääräys (tuomioistuimen tekemään jotakin hallinnollista elintä suorittamaan tietty toiminta) voidaan myöntää suoraan tuomioistuimessa vain harvoin. Esimerkiksi kadut on erittäin saastuneita asukkaat voivat pakottaa Tieliikenneosasto torjumaan melu ja pakokaasut. Mutta asukkaista on todistettava, että hallintoelin on ristiriidassa nykyisen ympäristölainsäädännön täytäntöön tehokas lainsäädäntö vai ei. Tieliikenteen osalta straßenverkehrs-ordnung – StVO (35 kohta) tarjoaa asiaa. Tällaisten toimien syyt ovat harvinaisia Saksan lainsäädäntöä.

Vastuu direktiivin [4] osaksi Saksan uschadg (umweltschadensgesetz – ympäristövahinkoja).#4 Ympäristöön liittyviä vastuukysymyksiä, liittovaltion tasolla (Länder) toimivaltaiset viranomaiset ovat vastuussa. Osavaltiot määrittävät vastuu asetus. Yhteinen standardi on, että osavaltioiden ympäristövirastot vastaavat ympäristövahingoista.

Pyytää ryhtymään toimiin voidaan myöntää kaikille asianomaisille henkilöille ja ympäristöalan kansalaisjärjestöjä. Asianomaisille henkilöille on aiheutunut heidän oikeuksistaan, erityisesti heidän omaisuuttaan tai heidän terveydentilansa vuoksi ympäristöhaittoja. Ympäristöjärjestöillä on rekisteröitävä 3 §: n mukaan lain ympäristön valitukset – Umweltrechtsbehelfsgesetz, jäljempänä UmwRG). Ei ole olemassa mitään erityistä muotoa, joka pyytää ryhtymään toimiin. Pyynnön on sisällettävä seuraavat osat:

 • Lähettäjä
 • Ympäristön kuvaus

i. Mitä on tapahtunut?

II. Jos se on tapahtunut?

III Miten se tapahtuu?

IV. Joka on vastuussa?

 • Pyytää ryhtymään toimiin
 • Selitys

Ei ole tarpeen, että uskottava näyttö – täydellinen kuvaus vahingosta on riittävä.

Mikäli hallinto ei toimi tai toimii viiveellä, kun ympäristövahinkoja, heidät voidaan haastaa ympäristöjärjestöt. 2 § Muutoksenhaku on sovellettavat vaatimukset, että kansalaisjärjestöillä on täytettävä, jos ne haluavat nostaa kanteen. Jos menettely suoritettiin määritellä toimet, vahingoittuneen alueen valtioista riippumattomia järjestöjä on osallistua ja ilmaista vastustavansa sitä.

VI. Muut oikeussuojakeinot

Muita keinoja ei ole käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista ympäristöasioissa.

Oikeusasiamiehet ovat saatavilla ainoastaan yksityiselämän piirissä – esimerkiksi sanomalehdet jne. ja jotka eivät ole erikoistuneet ympäristöasioissa. Eräiden komissaarien tietosuojasta vastaavat myös tiedonsaannin vapauden informationsfreiheitsgesetze säädöksissä (Liittovaltion ja liittovaltion tasolla). Yleensä ne ovat tottuneet sen ympäristötiedon saatavuutta, sillä on laajempi ympäristöasioissa. Ne toimivat välittäjinä haltijoiden välisen tietojen ja kantajien osalta. On erikoistuneiden syyttäjien ympäristöasioissa. Ne tekevät tiivistä yhteistyötä poliisin yksiköiden kanssa ympäristöasioissa. Näiden departementtien noudattaminen sekä rikosoikeuden että ympäristöä koskevia normeja yleensä.

VII. Asiavaltuus

Asiavaltuus

Hallinnollinen menettely

Oikeudenkäyntimenettely

Yksityishenkilöt

omien oikeuksien heikentymisen käsite

omien oikeuksien heikentymisen käsite

Kansalaisjärjestöt

yleisesti: kaltaiset henkilöt

erityisissä tapauksissa ympäristöön: Lisäksi kannattaa oikeudellisen aseman ympäristön etua on täytettävä useita vaatimuksia,

yleisesti: kaltaiset henkilöt

erityisissä tapauksissa ympäristöön: Lisäksi kannattaa oikeudellisen aseman ympäristön etua on täytettävä useita vaatimuksia,

Muut oikeussubjektit

omien oikeuksien heikentymisen käsite

omien oikeuksien heikentymisen käsite

Tilapäiset ryhmät

omien oikeuksien heikentymisen käsite

omien oikeuksien heikentymisen käsite

Ulkomaiset kansalaisjärjestöt

yleisesti: kaltaiset henkilöt

erityisissä tapauksissa ympäristöön: Lisäksi kannattaa oikeudellisen aseman ympäristön etua on täytettävä useita vaatimuksia,

yleisesti: kaltaiset henkilöt

erityisissä tapauksissa ympäristöön: Lisäksi kannattaa oikeudellisen aseman ympäristön etua on täytettävä useita vaatimuksia,

Muut [5]#5

omien oikeuksien heikentymisen käsite

Omien oikeuksien heikentymisen estämistä, käsite


Muut laitokset kuin valtion viranomaiset osallistuvat suoraan johonkin tapaukseen ei ole asiavaltuutta ympäristöasioissa.

VIII. Oikeudellinen edustus

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole pakko käyttää edustajanaan asianajajaa. Kaikissa tapauksissa on noudatettava korkeampia. Lähes kaikki lainsäädäntö sopii kuitenkin ensin asianajajan valvonnassa, koska ympäristöä koskevat menettelyt ovat niin monimutkaisia, että laypeople ei voi valvoa kaikkia oikeudellisia seurauksia. Ympäristöalan asianajajia antamaan neuvoja kaikissa menettelyn vaiheissa, alkaen julkisen kuulemismenettelyn, jotta ehkäistään laitoksen hallitsematon kaatuminen, henkilön tai organisaation, ennen kuin tuomioistuin. Tällä tarkoitetaan sitä, että oikeusapua Saksassa on suuri merkitys. Juristit usein ympäristön palveluksessa on paljon enemmän kuin tavanomainen oikeudellinen neuvonta. Ne tekevät erittäin tiivistä valittajien kanssa; vastaukset ovat usein ajavan ympäristön asianajajia ja muita asiantuntijoita kyseisistä aiheista.

Yksi tapa saada asianajaja on ottaa yhteyttä ja pyytää kansalaisjärjestö. Lähes kaikki asianajajilla on verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa niiden erikoistumista, viittaukset, palvelut ja kustannukset. Eräät lakimiehet toimivat portaalia, jossa harjoitetaan yhteystiedot sekä linkit kuhunkin verkkosivuilta löytyy.http://www.umweltanwaelte.de/ Eräistä ympäristöasioiden asianajajilla on – yhteistyössä verkon idur informationsdienst ympäristölainsäädännön Umweltrecht (Information Service).http://www.idur.de/ Niiden organisaatioiden osalta, sekä nykyisten toimivaltaa koskevien seminaarien ja uutta lainsäädäntöä ja -neuvontaa.

IX. Todisteet

Kun hallinnolliset tuomioistuimet päättävät tapauksissa ympäristöasioissa, ne eivät rajoitu vain tiedot, jotka osapuolet tuovat. Tuomioistuimet voivat (ja) on tarvittaessa tutkittava tosiseikkoja omasta puolestaan ja myös itse esittää todisteita (viran puolesta). Käytännössä on kuitenkin erityisesti enintään sen todistamiseksi, että kantajien väitteet ovat perusteltuja. Tätä varten on usein tarpeen tukeutua asiantuntijalausuntoihin. Näin ollen ympäristöjärjestöjen asiantuntijoiden kanssa yhteistyötä ja maksaa erityisaloilla luonnonsuojelu toimittamaan todisteita.

Uutta näyttöä, voidaan ottaa käyttöön vain hyvin rajoitetuissa olosuhteissa. Yleisesti ottaen erittäin tiukat säännöt vaativat, että kaikki asian kannalta merkitykselliset todisteet on esitettävä mahdollisimman nopeasti, eli sinä aikana, kun viranomaiset päättävät, onko hanke voidaan sallia. Jos henkilöt tai järjestöt eivät ilmaise huolensa tässä varhaisessa vaiheessa hankkeen kehittämiseen, ne eivät voi saattaa nämä perustelut myöhemmässä oikeudenkäynnissä. On kuitenkin syytä korostaa, että vaikka jättöpäiviä hallinnollisen menettelyn aikana väitetiedoksiantoon määräajassa, uusia todisteita voidaan esittää menettelyn jokaisessa vaiheessa, vaikka lopullinen tuomioistuimen käsittelyssä.

Tuomioistuimet ovat riippumattomia ja voivat tarkistaa todisteet, arvioida, onko kyse lain rikkomisesta, ja arvioitava, miten vakava rikkominen.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

Yleissääntönä on, että muutoksenhaku tai tuomioistuimessa kanteen päätöksestä, jolla on lykkäävä vaikutus. On kuitenkin olemassa lukuisia poikkeuksia tähän sääntöön. Muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta lain nojalla useissa tapauksissa, erityisesti jos erityislainsäädäntöä ei ole lykkäävää vaikutusta – joka on sama useimmissa ympäristöasioissa.

Jos muutoksenhaulla ei ole lykkäävää vaikutusta, joten hallinnon päätös on voimassa, ja niitä voidaan välittömästi, riippumatta kanteen tai valituksen, ellei kantaja pyytää yhteisöjen tuomioistuinta nimenomaisesti myöntää lykkäävä vaikutus, ja yhteisöjen tuomioistuin on samaa mieltä.

Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet on yleensä mahdollista oikeudellisissa menettelyissä. Ympäristöasioissa on tärkeä merkitys esimerkiksi luonnonvarojen peruuttamatonta vahinkoa, kun on kyse. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, joka koskee hallinnollisen päätöksen.

Pyytäessään kieltotuomiot, kantajan on osoitettava, että väite on myös hyväksyttävä tavanomaisena, non-injunctive toimia. Lisäksi kantajan on osoitettava, että tilintarkastustuomioistuimen alustava päätös on välttämätön, eli että kyseessä on niin kiireellinen, että päätöstä on säännöllisesti oikeudellisen menettelyn tapahtuisi liian myöhään, saada kieltomääräyksiä. Kiire voi perimmäisiin erilaisissa olosuhteissa. Kiireellisissä tapauksissa voidaan esimerkiksi sillä perusteella, että jos hanke ei enää yhteisöjen tuomioistuimessa päätöksestä aiheutuisi peruuttamatonta vahinkoa (esim. puut kaadetaan, luonnonmaiseman tuhota jne.). Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet, joka voidaan pyytää vain, jos asia on kiireellinen, ei ole asetettu määräaikaa.

Muutoksenhaut, jotka kieltävät päätökset ovat mahdollisia. On kuitenkin vastaava tuomioistuin päättää, haluavatko ne myöntää oikeus hakea muutosta, ja asia on erittäin tärkeä.

XI. Oikeudenkäyntikulut

Kulutyyppi

Pyrkiessään muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa, hakijan on kustannuksista seuraavissa kustannusluokissa:

 • Widerspruchsverfahren kustannukset (hallinnolliset menettelyt)

Joissakin ympäristöasioissa hakijoiden, jotka hakevat oikeutta on aloittaa hallinnollisen menettelyn ensimmäisessä vaiheessa. Esimerkiksi tapauksissa, joissa asukkaat yrittävät tehdä kunnalliset viranomaiset toteuttavat toimenpiteitä liiallisen liikenteen aiheuttamaan meluun tai teollisuuslaitoksia. Tätä varten hakijoiden on lähetettävä kirjallinen valitus (Widerspruch) vastaavalle viranomaiselle, jos ne antavat selityksen sille, miksi viraston päätöksellä tai toimella heidän oikeuksiaan. Tästä menettelystä aiheutuvat kustannukset ovat suhteellisen alhaiset.

Kuitenkin suurin osa ympäristöön, esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on kantelun, hallinnollisen muutoksenhakumenettelyn avulla ei ole mahdollista. Sen sijaan hakijoiden on otettava vastuuviranomainen tuomioistuin heti.

 • Oikeudenkäyntimaksut

Kun hakija on vietävä tuomioistuimeen ympäristöasioissa, saatetaan soveltaa erilaisia tuomioistuinmaksuja, asia on ratkaistava lopullisesti. Lomakkeessa on

 • Maksuja koskevan menettelyn
 • Muutoksenhausta perittävät maksut
 • Väliaikaisia toimenpiteitä koskevat maksut: Jos tapaus on niin kiireellinen, että oikeuskäsittelyn aikana säännöllisesti saattaisivat aiheuttaa huomattavia haittoja, hakijat voivat hakea turvaamistoimia, joita kutsutaan myös kieltotuomioita (Einstweiliger Rechtsschutz). Oikeudenkäyntimaksuista sovelletaan myös näissä tapauksissa.
 • Lakimiesten palkkiot

Jos asianajajia tarvitaan oikeudellinen edustaminen oikeudenkäynnissä, lakimiesten palkkioihin lisätään ratkaiseva osa asiassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Jos asia on menettänyt lopullisesti, hakija voi joutua maksamaan sekä omat lakimiesten kulut voidaan laskuttaa, ja vastaajan asianajajien kustannuksia jossain määrin. Yleensä viranomainen välttää lakimiesten palkkiot edustaa työntekijöitä, vaan yksityisten osapuolten, kuten sijoittajat voivat edustaa asianajajat voivat johtaa siihen, että kustannukset, jotka hävinneen osapuolen maksettavaksi.

 • Kustannukset asiantuntijoiden palkkiot,

Ympäristöasioissa useita tosiseikkoja, jotka ovat tärkeitä, kun on kyse (näyttöä) on eriteltävä ja esitettävä asiantuntijoita. Mitä enemmän taitoja ja että on investoitava analysoidaan ja esitetään asiaan liittyviä tosiseikkoja, mitä korkeampia kulut ovat tieteellisiä analyyseja ja asiantuntijoita.

Kustannusten laskemista koskevan järjestelmän mukaan riidanalainen määrä (streitwert)

Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan lain (Gerichtskostengesetz, GKG), oikeudenkäyntimaksut riippuvat ns. summaan (streitwert), jotka on määritetty yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Tämä tarkoittaa sitä, että arvioitaessa, miten yhteisöjen tuomioistuin on asiassa etu voidaan ilmaista rahaa. Mitä suurempi kiistetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vahvistaman, sitä suurempi on myös tuomioistuinmaksut ja muut kustannukset (kuten lakimiesten palkkiot), mikä tietyssä määrin on laskettu vastaavasti.

Vuosien 2002 ja 2006 välillä ympäristöasioissa riidanalainen määrä oli 2 000 euroa ja 260.000 euroa (!), ja äärimmäisissä tapauksissa. Tilastollisesti määrä vaihtelee 20.000 ja 25.000 euron määrät kuitenkin vaihtelevat huomattavasti. Noin 8 % luonnonsuojeluun liittyvät väitteet oli vaatimuksen määrä on enintään 2 000 euroa, 24 % vuosina 2000–10.000 ja 21 % vuosina 10.000–15.000. Tämä tarkoittaa, että useimmissa tapauksissa enintään 15.000 euroa, kustannusten laskennassa. Kuitenkin noin 32 % tänä aikana tapausten määrä oli 15.000–40.000 euroa ja vuonna 75.000 noin 15 %.

Näin ollen kustannuksia, jotka vaihtelevat huomattavasti niitä ympäristöasioissa. On hyvin vaikeaa, on selkeä arvio kustannuksista etukäteen.

Kustannukset lasketaan menettelyn alkamista

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan noin 5 000 euroa, jos on kyse yhteensä 25.000 euron arvosta.

Tämä määrä koostuu 933 euron summaan ja noin 1 700 euroa asianajajan palkkio, molempien osapuolten asianajajat korvaustaksojen mukaan, ja arvonlisäveroa, toisin sanoen 933 + (2x1700) + ALV. Kustannukset asianajaja voi olla huomattavasti korkeammat kuin useimmat asiantuntijat eivät lakimiesten työtä laissa säädetyn maksun, mutta vastaa yksittäisiin sopimuksiin, ja luku on viisi. Kyseinen määrä ei sisältynyt näyttö/asiantuntijalausunnot, jotka voivat ylittää selvästi tämän summan.

Kuten edellä esitetystä ilmenee, riidanalainen määrä voi olla pienempi, mutta myös huomattavasti korkeampi kuin 25.000 euroa, joka puolestaan alentaa kustannuksia ja heikentää näin ollen: Määrää oikeudenkäyntikuluista, 2 000 euroa ja lakimiesten kulut henkilöstökuluja todisteet olisivat noin 1 000 euroa eli 15.000 euroa, on laskettu noin 4 000 euroa. Tämä on 6.800, jos riidanalainen määrä on vahvistettu 40.000, ja 9.500 euroa, jos riidanalainen määrä on 75.000 euroa.

Kustannukset lasketaan muutoksenhakua varten

Toisen oikeusasteen (Berufung), lakimiesten, perimiskulut ja todisteiden kustannukset ilman kustannuksia olisi noin 5.800 euroa, mutta se voi nousta jopa 7 700 euroa.

Kolmannen asteen (tarkistettu) tarvittaessa samaa määrää sovelletaan.

Nämä luvut ovat arviolta 25.000 euroa, kun riita-asian kohteena voi olla todellisia kustannuksia pienempi tai huomattavasti pienempi tai suurempi, jos yhteisöjen tuomioistuin vastaa toisen vaatimuksen määrä vahvistetaan.

Kieltomääräyksiä koskevien kustannusten laskemiseksi (vorläufiger Rechtsschutz/einstweilige Verfügung)

Riidanalaiset summat ja palkkiot ovat noin 50 % maksetaan tavallisessa oikeudenkäynnissä. Ei ole kuitenkaan päättänyt tässä vaiheessa niin, että hakea kieltotuomiota sellaisia lisäkustannuksia, jota yleensä seuraavat kustannukset (t).

Voittaa tai hävitä asian – Kuka maksaa mitä lopulta?

Ympäristöasioissa koskevia yleisiä sääntöjä sovelletaan hallinto-oikeuden menettelyissä. Osa näistä säännöistä on ”häviäjä maksaa” -periaate, siviiliprosessilain 154 § ja VwGO:n (Verwaltungsgerichtsordnung hallinnollisessa menettelyssä). Tämä tarkoittaa, että hävinneen osapuolen on maksettava kaikki oikeudenkäyntimaksut, asianajajan omista kuluistaan ja korvattava myös voittaneen osapuolen asianajajan. Laissa asetettu yläraja voittaneen osapuolen korvauksia, jos asianajajan palkkiot ylittävät yleisistä säännöistä. Se vaihtelee suhteessa riidan kohteena olevaan summaan nähden. Nimi arvioiden 700–2 500 euroa ensimmäisessä oikeusasteessa ja 900–3 000 euroa toisen osalta ja 900 euron ja 2 000 euron välillä kolmannen oikeusasteen tarvittaessa kaikki luvut, jotka liittyvät 25.000 euron summaan.

Kustannukset asiantuntijoiden palkkiot,

Kustannukset, jotka liittyvät todisteet ja asiantuntijoiden palkkiot eivät sisälly edellä esitettyihin arvioihin. Tässä yhteydessä häviäjä maksaa -periaatetta ei sovelleta: Osapuolen, asiantuntijan tai muun näytön on vastattava kustannuksista. Vaikka sopimuspuoli hyväksytään, ne eivät kuulu automaattisesti takaisin. Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että hävinneen osapuolen on korvattava oikeudenkäyntikulut toisen osapuolen todisteiden kokonaan tai osittain. Jos yhteisöjen tuomioistuin määräsi, että todisteita saatetaan uudelleen, ja häviävän osapuolen on maksettava se.

Todisteet kustannuksista tyypillisissä tapauksissa on vaikea arvioida. Kustannusten arvio on tuskin asiantuntijalausunnon mukaan käytettävissä 5.000 euroa, ja keskimäärin enintään 25.000 euroa. Runsaasti tapauksia, joissa tarvitaan useita eri kysymyksiä asiantuntijoiden määrä voi olla merkittävästi suurempi.

XII Oikeusapu

Menettely- tai poikkeuksia ympäristöasioissa liittyvät kustannukset

Poikkeuksia ei ole menettelyllisiä tai niihin liittyvien kustannusten ympäristöasioissa, ympäristöjärjestöt, tai vastaavissa tapauksissa.

Taloudellista apua ja oikeusapua ympäristöasioissa

116 § (Zivilprozessordnung, ZPO) 166 § ja VwGO:n (Verwaltungsgerichtsordnung/hallintomenettelylain)

 • yksityishenkilöt
 • sekä oikeushenkilöt (eli myös ympäristöjärjestöt)
 • jos ne ovat sijoittautuneet tai jossa hän asuu Saksassa tai jossakin Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueella, ne voivat hakea rahoitustukea silloin, kun ne haluavat viedä asiaa tuomioistuimeen ja resursseja.

On osoitettava, että heillä ei ole taloudellisia resursseja osallistua oikeudenkäyntiin ilman oikeusapua, ja että jos ne haluavat tuoda on riittävästi mahdollisuuksia menestyä ja ei myöskään ole väärinkäyttöä.

Sen lisäksi, että oikeushenkilöitä, kuten ympäristöjärjestöjen on myös osoitettava, että se jatkaa toimintaa olisi yleisen edun vastaista.

Käytännössä kuitenkin se mahdollisuus, että ympäristöjärjestöt voivat saada oikeusapua ympäristöasioissa, ei ole merkitystä, koska tähän mennessä ei näyttäisi olevan esimerkkejä tapauksista, joissa oikeusapu on koskaan myönnetty vireille panema asia ympäristönsuojelujärjestö. Yksi syy tähän on se, että tuomioistuinten tehtävänä määritellä, onko henkilö tai yhdistys täyttää kriteerin ”Resurssien puute” käyttöön tiukkoja normeja.

Vuonna 2008 OVG Münster (Nordrhein-Westfalenin osavaltion ylempi hallintotuomioistuin) katsoi, että esimerkiksi oikeusapuhakemus hinaamana ympäristöjärjestö oli tarpeetonta, koska organisaatio oli menettänyt luoda vararahastoa oikeudellisesti, ja voisi myös yrittää hankkia varoja erityisesti se haluaa saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Järjestö oli ilmoitettu, ellei se ole varoja ei ole käytetty koko sen nykyisten varojen tapauksessa. Tämän lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen mukaan myös henkilökohtainen varallisuus organisaation jäsenten olisi otettava huomioon ennen oikeusapua on otettava huomioon.

Oikeusapua, tai yleisen edun mukainen ympäristöoikeuden asianajajat

Toisin kuin muilla aloilla, kuten muuttoliikkeen tapauskohtainen, hyväntekeväisyys- tai ilmaista oikeusapua tai asianajajaa, niissä ei ole ollut tapana toimia alalla ympäristöasioissa, vaikka jotkut asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä alentamisesta joissakin tapauksissa. Yleisesti ottaen ympäristölainsäädännön erikoistuneet asianajajat ovat harvinaisia ja kalliita.

Useimmissa tapauksissa ympäristöasioissa ympäristöjärjestöt ovat alkaneet. Ympäristöjärjestöt ovat joskus suurempia kannalta merkityksellisistä seikoista erikoistuneen henkilöstön osalta. On kuitenkin harvinaista, että järjestön asiantuntijat ovat erikoistuneet asianajajat samaan aikaan.

Ympäristöasioita käsittelevien Oikeusasiaklinikat

Tähän mennessä on olemassa vain muutamia Oikeusasiaklinikat Saksassa ei käsitellä ympäristöasioita. Oikeusasiaklinikat ennen 2008, oli lainvastaisesti Saksassa, kuten oikeusavun asianajajien oli virallisesti, joka harjoittaa tätä ammattia. Muut tahot, jopa aktiivinen oikeusalan ammattilaiset, kuten tuomarit, uhkaa syytteeseenpano antaessaan oikeusapua tämän suppean oikeudellisen kehyksen ulkopuolella. 2007/2008 uudistuksen jälkeen oikeusasiaklinikoiden voivat toimia ei ole kuitenkaan vielä perustettu sairaala oli ympäristöön.

XIII Oikea-aikaisuus

Hallinnollisia lupamenettelyjä, määräaikoja koskevat päätökset ovat olemassa. Yleiset menettelyt, jotka mahdollistavat teollisuuslaitosten on 7 kuukauden määräaika 3 kuukauteen suuria hankkeita ja pienemmille hankkeille. Hallinto voi jatkaa rajoituksia, jos he voivat vaatia oikeudenmukaista. Lupaharkinnassa suurille hankkeille, kuten kansalliset maantiet, rautatiet, vesitiet ei ole vahvistettuja määräaikoja, mutta säännöstä, jonka mukaan päätökset on tehtävä ”hyvissä ajoin” tai ”tehokkaasti”.

Riitauttaa laiminlyöntien osalta, jos viranomaiset eivät päätä hankkeeseen, huolimatta siitä, että ne on toimitettu tarvittavat asiakirjat on mahdollista viedä asia tuomioistuimeen, viranomaisen on kolmen kuukauden toimettomuus.

Julkaisemien tietojen mukaan liittovaltion oikeusministeriön vuonna 2011 [6], on voimassa 10,9 kuukautta ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneissä keskimäärin 4,6 kuukautta on lyhin aika on keskimäärin 25 kuukautta ja joissakin osavaltioissa on pisin aika keskimäärin muissa osavaltioissa.#6 Kanne lähtien ylemmät hallintotuomioistuimet, on voimassa 15,7 kuukautta ensimmäisen oikeusasteen oikeudenkäynneissä kansallista keskiarvoa 6,3 kuukauden aika on lyhyin keskimäärin 28 kuukautta ja joissakin osavaltioissa on pisin aika keskimäärin muissa osavaltioissa. Näin ollen myös keskimääräinen oikeudenkäynti voi kestää useita vuosia, kun kaksi tai useampia tapauksia, joissa ovat osallisina.

On arvostellut Saksan jälkeen Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, marraskuu 2011 annettiin uutta lainsäädäntöä, joka mahdollistaa sen, että osapuolet voivat varoittaa oikeudenkäynnissä tuomioistuin ovat vaarassa, kun menettelyt toteuttaa kohtuuttoman pitkään, erityisiä ja vaatia vahingonkorvausta, jos menettely kestää liian kauan. [7]#7

XIV Muut kysymykset

Saksan liittotasavallan valtiovarainministeriö on julkaissut käsikirjaa, jossa esitetään yhteenveto Århusin yleissopimuksen mukaiset oikeudet, mukaan luettuna oikeus saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi.http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf Julkaissut useita kansalaisjärjestöjä käsikirjoja ja oppaita niiden alue- ja aktivisteille.

Esimerkki: Työjärjestys selityksin varustettuna: Ympäristöjärjestöt oikeuksia osallistua ja nostavat kanteen (pdf). Yksityiskohtaisempia tietoja löytyy ministeriön verkkosivustolla ja yleisön osallistumista ympäristöalan lainsäädännön riippumattoman tutkimuslaitoksen ympäristökysymyksiä.http://www.ufu.de/en/environmental-law.html

Vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä käytetään Saksassa useammin viime vuosina. Ympäristöasioissa riippuu siitä, onko kyseisten tuomioistuinten tuomarit koulutetaan tätä varten. Hallinnollisissa tuomioistuimissa Schleswig (Schleswig-Holstein) ja Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) on erityisiä ohjelmia tuomioistuinsovitteluun. Vuosina 2007 ja 2010 tehtiin vain kaksi sovittelumenettelyjä tuomioistuimissa, ei rekisteröidä. Useat tunnetut sovittelun aikana järjestettiin suurten infrastruktuurihankkeiden lupamenettelyjen (lentoasema, Frankfurtin ja Berliinin lentoasemalle, rautatieasemalle Stuttgart). Mutta ne eivät voi estää kanteita kyseisen päätöksen tekemisen jälkeen.

XV. Ulkomaalaiset

Yksi Saksan perustuslaissa (Grundgesetz on syrjinnän vastainen lauseke. Vuodesta 2006 Saksa on lisäksi nimenomaisesti yhdenvertaista kohtelua koskevaan lakiin (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), joka laadittiin, koska syrjinnän vastaisen unionin lainsäädännön vaatimukset, ja se sisältää yksityiskohtaisempia sääntöjä, jotka koskevat syrjinnän torjumista, erityisesti työlainsäädännön, siviilioikeuden, vero-oikeuden ja vahvistetaan erityisiä oikeussuojakeinoja, jotta voidaan torjua syrjiviä toimia tai laiminlyöntejä, ja myös yksityishenkilöille. Ei ole kuitenkaan mitään erityistä anti-discrimination-rules prosessioikeuden mukaisesti.

Tuomioistuimen mukaan Saksan kielen menettelyjä on käytettävä tuomioistuimessa ja yhteisöjen tuomioistuimessa. Tähän on yksi poikkeus, joka koskee Brandenburgin osavaltiossa, jossa sorbian-speaking vähemmistöllä on oikeus käyttää omaa äidinkieltään.

Saksa ei toistaiseksi säännöllisin väliajoin ja maksaa käännöksiä tuomioistuinmenettelyjä. Hallinto-oikeuden kuulemisten tulkkauksen kustannukset voidaan pitää tuomioistuimen kulut olisivat Auslagen), ja hävinneen osapuolen vastattavaksi.

XVI Rajat ylittävät oikeusriidat

Yleisö maissa, jotka kärsivät rajatylittävien hankkeiden ympäristövaikutukset, joilla todennäköisesti on oikeuksien espoo-related Espoon yleissopimuksen, Århusin yleissopimuksen ja EU:n lainsäädännön ja EU:n lainsäädännön ja aarhus-related kahdenvälisin sopimuksin. Kansalaisjärjestöjen erityismääräyksiä ei ole pysyvä, ne on esitetty kohdassa VII.

Linkkejä

 

[1] Sen jälkeen, kun unionin tuomioistuimen tuomio asiassa C-115/09 (BUND, Trianel) toukokuu 2011 Saksan

direktiivi 2003/35/EY täytäntöönpanoa, tämä koski muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta asioissa

ympäristöjärjestöt.

[2] Ympäristövaikutusten arviointi

[3] Ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistäminen

[4] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/35/EY, annettu 21. huhtikuuta 2004,

Vastuu

[5] Tämän kategorian tulisi kattaa kaikki ne potentiaaliset sidosryhmät, jotka eivät kuulu edellisiin kohtiin.

Onko esimerkiksi toimivaltaisilla viranomaisilla asiavaltuus toisten toimivaltaisten viranomaisten tekemien päätösten vastaan jne.?

[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (vain saksaksi)

[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (vain saksaksi).

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.