Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija
 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. Ärenden rörande tillgång till information
 4. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 5. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 6. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 7. Partsbehörighet
 8. Rättsligt ombud
 9. Bevis
 10. Förbudsförelägganden
 11. Rättegångskostnader
 12. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 13. Aktualitet
 14. Övriga frågor
 15. Utländska medborgare
 16. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

I artikel 20a i den tyska grundlagen (Grundgesetz) föreskrivs att staten ska skydda naturen och djur genom lagstiftning och verkställande och rättsliga åtgärder.
Men en allmän rätt till en ren miljö, som medborgarna kan åberopa direkt i förvaltnings- eller domstolsförfaranden, är inte enligt denna artikel. Artikel 19 punkt 4 ges för talan inför domstol för var och en vars rättigheter begränsas av en offentlig myndighet.

Andra viktiga bestämmelser i grundlagen påverka ansvarsfördelningen mellan förbundsstaten (Bund) och delstaterna (länder). I artikel 72 definieras naturskydd och fysisk planering, där delstaterna har lagstiftande befogenhet så länge BUND inte har reglerat frågan. Lagstiftningen om allmänna principer för skyddet av naturen, lagstiftning om skydd av arter och för skydd av den marina miljön ska vara förbehållna staten.

Allmänna regler i internationell rätt en del av den federala lagstiftningen. Internationella fördrag måste genomföras genom antagandet av en federal lag. Europeiska lag under vissa förutsättningar är direkt tillämpliga när förbunds- eller delstatsnivå underlåter att införliva det i nationell lagstiftning [1].#1 Efter ungefär ett och ett halvt år. Denna situation upphörde i och med ändringen av den tyska lagstiftningen på detta område (umweltrechtsbehelfsgesetz – överklaganden) som följt domstolens dom och slutligen trädde i kraft den 2013 januari 29.

II. Domstolsväsendet

Tysklands domstolar är oberoende och har sin egen administration. Lag begränsar domstolarnas organisation och räckvidd av jurisdiktion. Det är domstolarna på delstatsnivå och federal. Den federala författningsdomstolen och författningsdomstolarna i delstaterna inte ingår i det ordinarie domstolssystemet. Deras behörighet är begränsad till frågor som direkt berör frågor om konstitutionen. Emellertid kan medborgarna vända sig till författningsdomstolen för att kontrollera huruvida deras konstitutionella rättigheter har kränkts (s.k. Verfassungsbeschwerde, dvs. författningsdomstolen), som utgör en viktig del av den tyska rättsordningen som helhet.

Den tyska domstolen har flera filialer. Den så kallade allmänna domstolar handlägger civilrättsliga mål och brottmål. Separat och i viss utsträckning även efter tydliga regler

 • förvaltningsdomstolar och specialdomstolar som ansvarar för ärenden som rör
 • arbetslagstiftning,
 • och
 • social lagstiftning.

För ärenden som omfattar miljöfrågor generellt administrativa domstolarna ansvarar. Förvaltningsdomstolarna har tre instanser:

 • Förvaltningsdomstolar (vanligen flera i varje land)
 • Förvaltningsdomstolarna (vanligtvis en ansvarig för varje delstat)
 • (federala förvaltningsdomstolen i Leipzig).

Allmänna förvaltningsdomstolar som lägsta nivå är domstolar i första instans, med möjlighet att överklaga till förvaltningsdomstolarna och, följaktligen, att den federala förvaltningsdomstolen. I vissa miljöfrågor, särskilt i fråga om infrastruktur, den federala förvaltningsdomstolen endast ansvarar för att det endast är ett exempel och kan inte överklagas. Detta avser de fall när flera plan-approval förfaranden, t.ex. när det gäller

 • Järnvägsinfrastruktur,
 • Nationella interurbana vägar,
 • Nationella vattenvägar.

I Tyskland finns det inte någon särskild domstol med ansvar för miljöfrågor. De flesta domstolar har avdelningar som är specialiserade på miljölagstiftning.

”forum shopping” inte är vanligt i Tyskland. Dessutom är tydligt fastställd i lag i förväg. I tveksamma fall har domstolarna att kontrollera huruvida de har behörighet, ska behörigheten för andra domstolar.

Om väckande av talan vid domstolen, käranden måste visa att de har ”försvagats i sin egen rätt.” ”” innebär, för det första, att det i allmänhet inte är möjligt att påstå att någon annans rättigheter (eller rättigheterna för ”natur”) har kränkts. Den andra aspekten ”är följande: Det är inte tillräckligt att en rättsregel inte hade respekterats, men för att vända sig till domstol måste käranden visar att bestämmelserna inte följs skulle också vara en regel om någon särskild rättighet för honom/henne.

I begreppet ”egna rättigheter” kan orsaka höga hinder för käranden. Många rättsliga bestämmelser som skyddar miljön inte ger enskilda rättigheter. Om en sådan rättsregel har överträtts, att det inte finns någon enskild som kan vända sig till domstol och ansöka om en kränkning av hans eller hennes rättigheter. Under en lång tid detta begrepp innebär att ingen kan vända sig till domstolen om den lagstiftning som skyddar miljön var ”bara” inte respekterade. Situationen förändrades när ny lagstiftning har öppnat möjligheten för formellt registrerade miljöorganisationer att överklaga kränkningar av åtminstone en viss miljölagstiftning.

I allmänhet har domstolar kassatoriska rättigheter mot administrativa beslut. Systemet med maktdelning gör att besluten i administrativa frågor till administrationen. I vissa fall finns bara ett möjligt beslut, domstolens dom kommer att begära att administrationen tvingades fatta ett särskilt beslut.

III. Ärenden rörande tillgång till information

I händelse av tvister genom Umweltinformationsgesetz (UIG) (och liknande delstaternas rättsakter) enligt förvaltningsrätt är öppen. Varje beslut om begäran om upplysningar från en myndighet ska räknas som en administrativ handling som först måste överklagas genom förfarandet enligt artiklarna 68–73 i den administrativa förfarandekoden domstolen förvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtsordnung), såvida inte denna andra översyn avför delstaternas lagstiftning. Om svaret är inte till förmån för sökanden att han kan överklaga vid förvaltningsdomstol. I de fall där en begäran om uppgifter inte besvaras, passivitetstalan (underlåtelse) inledas direkt till förvaltningsdomstolen. I vissa delstater den Ombudspersons for Freedom of Information Act kan medla intressen med avseende på miljöinformation, men det finns ingen rättslig skyldighet eller tilldelade uppgifter till dessa organ.

I enlighet med artikel 5 stycke 4 UIG vid en delvis eller fullständig vägran att den person som begär informationen måste informeras om de rättsmedel som stod till buds mot beslutet och om de organ till vilka ett överklagande måste åtgärdas samt inom vilken tid det kan överklagas.

Förfaranderegler för begäran av uppgifter är följande: Framställningar kan göras i skriftlig eller muntlig form. Omprövning måste göras skriftligen eller registreras inom myndigheten, för att kroppen inte information under loppet av en månad efter det att beslutet meddelades. Den överordnade administrativa organ ärenden beslut om invändning. Överklagande till domstolen ska ske inom en månad efter det att beslutet om invändningen delgavs sökanden.

Domstolen kan besluta att helt eller delvis lämnas ut. Det finns flera domar på definitionen av miljöinformation, skäl för avslag samt definition av de organ som har skyldigheter enligt UIG och rättigheterna för de sökande av tyska domstolar. (se http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (tyska).

I allmänhet de administrativa organen är skyldiga att lämna till domstolar enligt § 99 stycke 1, mening 1 VwGO verwaltungsgerichtsordnung- förvaltningsdomstol (koden). Men dessa material skulle också göras tillgänglig för käranden och i förfaranden som rör tillgången till handlingar är detta inte alltid önskvärt. För administrationen kan vägra att tillhandahålla material enligt § 99 stycke 1 mening 2 VwGO. Sedan 2001 är det möjligt för de tyska domstolarna ska kunna granska omtvistade in-camera-procedure ”information”.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Lagen innehåller bestämmelser om allmänhetens deltagande vid vissa administrativa förfaranden om planer eller projekt av särskild vikt.

Tillståndsförfaranden

Efter informella överläggningar mellan tillståndsmyndigheterna och investeraren investeraren lämnar in en ansökan. Allmänhetens deltagande ska inledas med ett offentligt tillkännagivande. Lagen kräver tillkännagivande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning en drabbades och Internet eller regional dagstidning. Allt fler tyska myndigheter efter offentliggörande på Internet. Efter tillkännagivandet handlingarna hålls tillgängliga under minst en månad på den plats där projektet kan antas medföra en miljöpåverkan. Dokumenten ofta tillgänglig även under de närmaste större stad. Medborgare kan väcka invändningar inom två veckor efter display, mot projektet och de handlingar som offentliggörs. Alla invändningar efter den tidsfrist på sex veckor som börjar med offentliggörandet är uteslutet, vilket innebär att tillståndsmyndigheten inte är skyldig att beakta dem i sina beslut. De invändningar som kan finnas mot projekt eller förslag till optimering. I de flesta fall är det upp till myndigheterna att bedöma om det kommer att vara ett evenemang där allmänheten uppmanas att anpassa sina invändningar och argument och diskuteras offentligt. I själva verket myndigheterna ofta till förmån för en allmän debatt. Om parterna sina invändningar mot projektet konstatera en överträdelse av miljölagstiftningen i myndighetens beslut och personliga rättigheter för den parten inte respekteras, kan de väcka talan mot beslutet. För flera tillståndsbeslut ingen invändning om ett överordnat förvaltningsorgan planeras – den invändande parten kan väcka talan vid förvaltningsdomstolen när beslutet har fattats.

Förvaltningsdomstolen prövar huruvida rättegången (i.e.infringement av miljölagstiftningen, i händelse av en enskilds talan också tredje part rättigheter och förbud). Om ärendet tas upp till sakprövning än materiella överträdelser av miljölagstiftningen och processuella rättigheter ses över.

Rättsligt bindande planer (stadsmark bebauungspläne) kan prövas av domstolar i två avseenden:

 • Om en person är direkt berörd av ett beslut om bygglov kräver bygglov som granne etc.), som kan vara underliggande markanvändningsplanen se över om detta är relevant för ärendet och om det finns tecken på att den detaljplan som eventuellt är rättsstridig. Om domstolen finner att markanvändningsplanen lider av allvarliga fel förklaras ogiltig, men endast i den mån parterna i målet (inter), dvs. inte för allmänheten. Detta förfarande har ofta inte påverkar miljön utan snarare handlar om särskilda obalanser på plats när det gäller grannländerna i ett projekt.
 • En översyn som riktar sig mot en bindande plan för markanvändning är också möjlig, men endast inom ett år efter offentliggörandet. Inte alla brister och oegentligheter av en plan för markanvändning leder till avtalets ogiltighet. En bindande markanvändningsplanerna endast kan förklaras ogiltig om domstolen kan konstateras åtminstone ett av de ”stora” oegentligheter som anges i lag eller erkänns av behörig domstol. Om markanvändningsplanen slutligen förklarades ogiltig i denna allmänna översyn är det juridiskt ”ogiltigt med retroaktiv verkan (ex tunc) och för alla (bland tillämplig) vilket innebär att området i fråga är lagligen anses oplanerade område och därmed rättsreglerna för oplanerade områden tillämpas.

Förberedande flächennutzungspläne planer för markanvändning (land use plans) och andra mer generella normativa planeringsbeslut inte kan granskas direkt på det sätt som det är möjligt för rättsligt bindande planer för markanvändning. Här endast en indirekt prövning är möjlig om den markanvändningsplan som är relevanta för ett konkret projekt tillstånd.

Domstolen prövade i processrättsligt och materiellt hänseende i MKB [2] beslut, men varken MKB-förfaranden, eller olika steg i MKB-förfarandet, t.ex. kontroll av beslut eller scoping decisions).#_ftn2 Skälet till detta är att miljökonsekvensbedömningen infördes i en befintlig rättslig tillståndsförfaranden och inte till en särskild form av förfarande i tysk rätt.

Som regel kan åsidosättande av en förfaranderegel som endast leder till en ogiltigförklaring av ett beslut där denna överträdelse kan ha påverkat beslutet. I projektet måste genomgå vissa förändringar som kommer att avhjälpa de överträdelser. Endast om så kallade ”grundläggande fel” begåtts, det vill säga fel som, oberoende av förfarandets resultat betraktas som betydande enligt lag kommer detta att leda till upphävandet av beslutet.

För att ha talerätt i domstol är det nödvändigt att delta i samrådet med de argument som senare väcks vid domstolen (principen om förbud). Detta är fallet för enskilda personer och icke-statliga organisationer – är en nödvändig förutsättning för ett domstolsförfarande.

Eftersom miljökonsekvensbedömningen kan prövas separat vid tyska domstolar, se ovan – förbudsföreläggande mot en miljökonsekvensbeskrivning inte är möjligt i Tyskland.

I teorin domstolarna kan granska slutliga -decisions IPPC [3].#3 Detta är sällan fallet i praktiken, eftersom investerarna har rätt till uppehållstillstånd, om han uppfyller alla lagstadgade krav, i synnerhet dem som anges av Bundes-Immissionsschutz-gesetz – BImSchG (federal lag om kontroll av utsläpp, – han kan också vidta rättsliga åtgärder för att verkställa beslutet. Enskilda och ackrediterade icke-statliga miljöorganisationer kan ge in en stämningsansökan mot ippc-decisions.

Om käranden åberopat ett åsidosättande av processuella rättigheter, prövar domstolen förfarandet och beslutar huruvida överträdelsen är så allvarlig att det leder till en ogiltigförklaring av beslutet.

Parternas deltagande i det offentliga samrådet i IPPC är en obligatorisk förutsättning för en rättstvist (principen om förbud). Förelägganden i IPPC förfaranden är tillgängliga. Om tillsynsmyndigheten eller en domstol medges omedelbart genomförande av IPPC, eftersom talan mot beslutet inte har någon suspensiv verkan. För att få ett tillfälligt avbrott i IPPC beslutets verkställighet, målsägande måste dessutom yrka på uppskjutande verkan.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

Endast skadeståndsanspråk kan vända sig direkt till domstol mot privatpersoner enligt § 1004 jämförd med § 906 i BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). Grannländer kan inkomma med fordringar (markägare, arrendatorer eller nyttjandeberättigade ägare). Det finns ingen allmän definition av avståndet till den källa – det beror på effekterna av utsläpp i det enskilda fallet. Upp till ett värde av 5 000 EUR, talan vid District Court och har hand om delstatens högre alla tvister om värden. Alla bevis för skadeståndsanspråk ska tillhandahållas av sökanden. Det är ovanligt i miljöfrågor som är beroende av skadeståndsanspråk, eftersom det påstås ofta att utsläppet eller störningar, sällan endast monetär ersättning begärs.

Alla andra påståenden måste behandlas i enlighet med straffrättsliga bestämmelser eller lagstiftning som rör ansvarsfrågor. Vem som helst kan lämna in en avgift enligt straffrätten i skriftlig eller muntlig form till polisen eller domsto larnas Prosecution Department. En starkare instrument är en begäran om åtal. Denna fråga ska behandlas inom det allmänna åklagarämbetet.

En exekutionstitel mot statliga organ mandamus (domstol för att det administrativa organet för att utföra en viss åtgärd) kan utfärdas till domstolar direkt endast i sällsynta fall. Exempelvis invånarna i starkt förorenade gator Vägavdelningen kan tvinga den att vidta åtgärder mot buller och avgaser. Men de måste bevisa att det administrativa organ som strider mot miljölagstiftningen eller inte genomför effektiv lagstiftning. Vid vägtrafik straßenverkehrs-ordnung – § 35 StVO (trafikkod), som erbjuder en grund för talan. Orsakerna till sådana åtgärder är ovanliga i tysk lagstiftning.

Direktivet om miljöansvar [4] genomförs i den tyska uschadg (umweltschadensgesetz – miljöskador).#4 I miljöansvarsfrågor förbundsstaten nivån (delstaterna) behöriga myndigheter ansvarar. Delstaterna fastställa ansvar i en förordning. Gemensam standard är att statliga miljöorgan har ansvaret för miljöskador.

En anmodan att vidta åtgärder kan utfärdas av en person som berörs och icke-statliga miljöorganisationer. Berörda personer som skadas i sina rättigheter, särskilt deras egendom eller deras hälsa till följd av miljöskador. Icke-statliga miljöorganisationer måste registreras enligt § 3 UmwRG – umweltrechtsbehelfsgesetz (överklaganden). Det finns inget särskilt format för begäran att vidta åtgärder. Ansökan ska innehålla följande delar:

 • Avsändare
 • Beskrivningen av miljöskadorna

i. Vad har hänt?

II. Om det har inträffat?

III. Hur gick det?

IV. Vem är ansvarig?

 • Ansökan om att väcka talan
 • Förklaring

Det finns inget behov av fullständig bevisning – rimlig beskrivning av skadorna är tillräcklig.

Om myndigheten inte vidtar några åtgärder eller inte vidtar åtgärder med en försening, när miljöskadorna upptäcks kan väckas av icke-statliga miljöorganisationer. § 2 överklaganden som är tillämpliga för de krav som de icke-statliga organisationerna måste uppfylla när de vill väcka talan. Om ett förfarande har genomförts för att fastställa åtgärder för upprustning av det skadade området, icke-statliga organisationer måste delta och ge uttryck för sina invändningar.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

Det finns inga ytterligare rättsmedel i miljöfrågor.

Ombudsmän finns endast i ett privat sammanhang, exempelvis dagstidningar etc. och inte är specialiserade på miljöfrågor. En del av kommissionärerna för dataskydd är också ansvariga för tillgång till information inom ramen för ”Freedom of Information Act” (informationsfreiheitsgesetze förbunds- och federal nivå). I allmänhet är de ganska väl förtrogna med miljöinformation, eftersom tillgången är mycket större i miljöfrågor. De agerar som medlare mellan innehavare och den sökande. Det finns specialiserade åklagare för miljöfrågor. De har ett nära samarbete med polisen i miljöfrågor. Dessa myndigheter övervaka efterlevnaden av miljöbrottslagstiftningen och miljönormer i allmänhet.

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

Påverkan på egna rättigheter ”

Påverkan på egna rättigheter ”

Icke-statliga organisationer

Allmänt: personer som

I särskilda miljömål som fastställts i lagstiftningen: Ytterligare rättslig ställning som förespråkare för miljöskydd ska flera krav vara uppfyllda

Allmänt: personer som

I särskilda miljömål som fastställts i lagstiftningen: Ytterligare rättslig ställning som förespråkare för miljöskydd ska flera krav vara uppfyllda

Övriga juridiska personer

Påverkan på egna rättigheter ”

Påverkan på egna rättigheter ”

Tillfälliga arbetsgrupper

Påverkan på egna rättigheter ”

Påverkan på egna rättigheter ”

Utländska icke-statliga organisationer

Allmänt: personer som

I särskilda miljömål som fastställts i lagstiftningen: Ytterligare rättslig ställning som förespråkare för miljöskydd ska flera krav vara uppfyllda

Allmänt: personer som

I särskilda miljömål som fastställts i lagstiftningen: Ytterligare rättslig ställning som förespråkare för miljöskydd ska flera krav vara uppfyllda

Eventuella övriga [5]#5

Påverkan på egna rättigheter ”

Förebygga försämring av egna rättigheter ”


Andra institutioner än statliga myndigheter som är direkt involverade i ett ärende har inte talerätt i miljömål.

VIII. Rättsligt ombud

I första instans är det inte obligatoriskt att låta sig företrädas av en advokat. I alla högre instanser representation är obligatorisk. Samtidigt är det nästan alla rättegångar i första instans utövas av en advokat, eftersom reglerna är så komplexa, att lekmän inte kan övervaka alla rättsliga konsekvenser. Specialiserade miljöadvokater ge råd i alla skeden av förfarandet, med början från det offentliga samrådet, för att undvika förbud för personen eller organisationen inför domstol. Detta innebär att juridiskt ombud i Tyskland spelar en avgörande roll. Tjänsten för miljöadvokater ofta går långt utöver det sedvanliga rättsliga förfaranden. De arbetar mycket nära med klagandena. av svaren är ofta miljöadvokater och andra experter på dessa frågor.

Ett sätt att få kontakt med en advokat ska använda för att kontakta en icke-statlig organisation och BE. Nästan alla jurister har en webbplats som ger information om deras specialisering, referenser, tjänster och kostnader. Vissa advokater som går samman för att driva en portal där kontaktuppgifter och länkar till deras respektive webbsidor kan hittas.http://www.umweltanwaelte.de/ Vissa miljöadvokater samarbetar i nätverket idur – Informationsdienst Umweltrecht (informationstjänst miljölagstiftning).http://www.idur.de/ För medlemsorganisationer som de tillhandahåller ett nyhetsbrev och seminarier om aktuella behörighet och ny lagstiftning och inledande rådgivning.

IX. Bevis

Vid förvaltningsdomstolarna behandlar målen både i miljöfrågor, är de nämligen inte begränsade till de uppgifter som parterna tillför. Domstolarna kan (och måste) pröva sakförhållandena på egen hand och införa visar sig (ex officio). I praktiken är det dock särskilt på sökandena att styrka att deras påståenden är välgrundade. För att åstadkomma detta är det ofta nödvändigt att förlita sig på expertutlåtanden. Således miljöorganisationer samarbeta med och betala för experter inom särskilda områden för naturskydd att styrka.

Ny bevisning får tas endast under mycket begränsade omständigheter. I allmänhet är mycket stränga regler som kräver att all bevisning som är relevant i ärendet ska läggas fram så snart som möjligt, dvs. ofta under den tid då myndigheterna beslutar om huruvida ett projekt kan tillåtas. Om enskilda eller organisationer inte avslöjar sina farhågor i detta tidiga skede av projektets utveckling, kan de inte ge dessa argument i ett senare mål. Det måste emellertid betonas att trots bestämmelser för att framställa invändningar i det administrativa förfarandet inom en tidsfrist, nya bevis kan läggas fram i varje skede av förfarandet, även om det slutliga domstolsförhandlingen.

Domstolarna är oberoende och fria att pröva bevisningen, att bedöma om det föreligger en överträdelse av lagstiftningen och för att bedöma hur allvarlig överträdelsen är.

X. förbudsförelägganden

Som en allmän regel ska ett överklagande eller en talan vid domstolen mot ett administrativt beslut har suspensiv verkan. Det finns emellertid flera undantag från den regeln. Ingen suspensiv verkan i flera fall, särskilt om särskild lagstiftning utesluter den suspensiva verkan, vilket är fallet i de flesta miljöfrågor.

Om det inte finns någon suspensiv verkan, administrationens beslut är i kraft och kan vara omedelbart verkställbar, oavsett överklagan eller väcka talan vid domstol, såvida inte käranden uttryckligen begärt att domstolen ska bevilja suspensiv verkan och domstolen samtycker.

Förelägganden är möjligt vid rättsliga förfaranden i allmänhet. I miljöfrågor spelar de en viktig roll t.ex. när irreversibla skador på naturresurser som står på spel. De förelägganden riktas mot det administrativa beslut.

Vid ansökan om ett föreläggande, det ankommer på sökanden att bevisa att fordran kan också godkännas som reguljär, non-injunctive åtgärder. Utöver att det ankommer på sökanden att bevisa att domstolens beslut är nödvändigt, dvs. att vissa inslag i ärendet är så brådskande att beslutet i ett ordinarie domstolsförfarande skulle komma för sent för att få domstolsförelägganden. Denna brådska kan slå rot i olika situationer. Exempelvis brådskande kan grundas på det förhållandet att om projektet inte hade upphört före domstolens beslut, irreversibla skador skulle uppstå (dvs. träd, naturliga landskapsbilden förstörs osv.). Som ett förbudsföreläggande endast kan begäras om ärendet är brådskande finns det ingen fast tidsfrist.

Överklaganden av beslut är möjliga för förbudsföreläggande. Det ankommer emellertid på den domstol som ansvarar för att besluta om de ska bevilja rätt att överklaga och det ska bli oerhört viktiga.

XI. Rättegångskostnader

Kostnadskategorier

Om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor, som vanligtvis befinner sig en asylsökande i följande kostnadskategorier:

 • Kostnader för administrativa förfaranden (Widerspruchsverfahren)

I vissa miljöärenden söker rättvisa måste inleda ett administrativt förfarande som ett första steg. Exempelvis fall där personer försöker göra kommunala myndigheter vidtar åtgärder mot skadligt buller orsakade av trafik eller industrianläggningar. För att göra detta måste den sökande sända ett skriftligt klagomål (Widerspruch) till de ansvariga myndigheterna om de förklara varför myndighetens beslut eller åtgärder som kränker deras rättigheter. Kostnaderna för detta förfarande är relativt låg.

Men i de allra flesta miljöfrågor, t.ex. när en miljökonsekvensbedömning är ett klagomål via ett administrativt prövningsförfarande är inte möjligt. I stället måste den sökande vara den ansvariga myndigheten att domstolen redan nu.

 • Domstolsavgifter

Om du måste gå till domstol i miljöfrågor, tillämpa olika avgifter beroende på vilken nivå det målet avgörs slutligt. Det finns

 • Avgifter för att inleda ett förfarande
 • Avgifter för överklaganden
 • Avgifter för interimistiska åtgärder: Om ett fall är så brådskande att ett ordinarie domstolsförfarande skulle leda till betydande skada, kan sökanden ansöka om interimistiska åtgärder (injunctive relief, även kallad Einstweiliger Rechtsschutz). Domstolsavgifter göras även i dessa fall.
 • Advokaters arvoden

När jurister som behövs för juridisk representation i domstol, advokaters arvoden till stor del på dess kostnader. Om målet förloras slutligen kan sökanden inte bara måste betala för sina egna advokater ”kostnader, men de kan påföras svarandens advokater kostnader i viss utsträckning. Vanligtvis har den offentliga myndigheten för att undvika advokaters arvoden företräds av sina anställda, men privata parter, t.ex. investerare kan företrädas av advokater som kan leda till kostnader som ska bäras av den förlorande parten.

 • Kostnader för bevisning, expertarvoden

På miljöområdet finns många omständigheter som är avgörande för utgången i målet (bevis) behöver analyseras och läggs fram av specialister. De mest kompetenta och tid som måste investeras för att analysera och presentera relevanta fakta är, desto högre blir kostnaderna för vetenskapliga analyser och experter.

Beräkning av kostnader för systemet för det omtvistade beloppet (streitwert)

Enligt lagen om rättegångskostnader (Gerichtskostengesetz/GKG) Domstolsavgifterna beror på det omtvistade beloppet (streitwert) som fastställs av domstolen. Detta innebär att domstolen ska bedöma hur räntan i fråga skulle kunna uttryckas i pengar. Ju högre belopp som fastställts av revisionsrätten, de högre domstolsavgifterna och även andra kostnader (t.ex. advokaters arvoden) som i viss utsträckning har beräknats utifrån det.

Mellan 2002 och 2006 ökade i miljöfrågor Fordringsbeloppen låg på mellan 2 000 EUR och 260.000 (!) i extrema fall. Statistiskt värde ligger mellan 20.000 och 25,000 EUR, men beloppen varierar kraftigt. Omkring 8 % av naturskydd käromål hade omtvistade beloppen på upp till 2 000, 24 % mellan 2000 och 10.000 och med ytterligare 21 % mellan 10.000 och 15.000, vilket innebär att flertalet av dessa fall uppgå till högst 15,000 EUR utgjorde grunden för beräkningen av kostnaderna. I cirka 32 % av fallen under denna period det belopp som fastställdes mellan 15.000 och 40.000 och cirka 15 % under 75.000.

Kostnaden för rättegångar i miljöfrågor varierar avsevärt. Det är mycket svårt att få en korrekt uppskattning av kostnaderna i förväg.

Beräkning av kostnader för inledande av ett förfarande

Om förstainstansrätten, ett belopp på 5 000 EUR, om det finns ett värde av 25,000 EUR på spel.

Detta belopp består av 933 jämte handläggningsavgifter på cirka 1 700 EUR, advokatkostnader för båda parters advokater enligt de ersättningsnivåer som fastställts i lag, plus moms, dvs. 933 + (2x1700) + moms. Kostnader för advokat kan bli betydligt högre, eftersom de flesta experter arbetar inte på advokaters avgiftssystemet, utan på enskilda kontrakt och ta ut fem belopp uppgår. Detta belopp inbegriper inte kostnader för bevisning/sakkunnigutlåtanden som får överstiga detta belopp med råge.

Såsom framgår ovan, det omtvistade beloppet kan vara lägre, men också betydligt högre än 25,000 EUR, vilket sänker kostnaderna och ökar således: För ett belopp på 2 000 EUR för rättegångskostnader och advokaters kostnader utan kostnader för bevisning skulle uppgå till ca 1 000 EUR, till ett belopp på 15,000 EUR om 4 000 EUR kommer att beräknas. Denna siffra stiger till 6.800 om det omtvistade beloppet är fastställt till 40.000, och till 9,500 EUR om det omtvistade beloppet är fastställt till 75,000 EUR.

Beräkning av kostnader för överklagande

I andra instans (Berufung), om tillämpligt, rättegångskostnader och advokaters kostnader utan kostnader för bevisning skulle uppgå till ca 5,800 EUR, men kan också stiga till 7 700 EUR.

För det tredje instans (resning), om tillämpligt, ungefär samma belopp.

Dessa siffror hänför sig till ett uppskattat värde av 25,000 EUR, de faktiska kostnaderna är lägre eller betydligt lägre eller högre om den domstol som fastställer ett annat belopp.

Beräkning av kostnader för förelägganden (Vorläufiger Rechtsschutz/”einstweilige Verfügung”)

De omtvistade beloppen och avgifter är cirka 50 % av det belopp som ska betalas i ett ordinarie domstolsförfarande. Ett mål är dock inte beslutat vid denna tidpunkt, varför kostnaderna för förbudsföreläggande utgör extra kostnader, ofta följt av kostnaderna för följande exempel (s).

Att vinna eller förlora ett mål – som i slutändan betalar vad?

I de allmänna reglerna för administrativt förfarande tillämpas. En del av dessa regler är principen ”förloraren betalar” i 154 § i förvaltningsprocesslagen (Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO). Detta innebär att den förlorande parten måste betala för alla rättegångskostnader, ersätta sin egen advokat och även ersätta den vinnande partens advokat. Emellertid lagstiftning som ett tak för den vinnande partens belopp för ersättning om de advokatkostnader som går utöver allmänna regler. Det varierar i förhållande till den summa tvisten gäller. Uppskattningar namn ett belopp mellan 700 EUR och 2 500 EUR i första instans och 900 EUR upp till 3 000 EUR för det andra och mellan 900 EUR och 2 000 EUR för det tredje instans, om tillämpligt, alla siffror som rör ett belopp på 25,000 EUR.

Kostnader för bevisning, expertarvoden

Kostnader för bevisning och expertarvoden ingår inte i ovanstående uppskattningar. Här är den förlorande parten betalar gäller inte i följande fall: Den part som gör gällande att ett sakkunnigutlåtande eller annan bevisning som ska bära kostnaderna. Även om man lyckas de inte automatiskt återbetalas. Domstolen kan emellertid besluta att den förlorande parten ska bära kostnaderna för bevisning av den andra parten helt eller delvis. Om domstolen har beordrat att bevis ska tas upp på nytt, den part som förlorar målet måste stå för detta.

Kostnader för bevisning i ett typiskt fall är svårt att uppskatta miljön. Kostnader för bevisning i form av ett sakkunnigutlåtande knappast är tillgängliga under 5.000 och väntas uppgå till i genomsnitt 25,000 EUR. I fall med stor utbredning när flera experter behövs för olika frågor beloppen kan vara betydligt högre.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

Undantag från processuella eller kostnaderna i miljöfrågor

Det finns inga undantag från processuella eller kostnaderna i miljöfrågor, för miljöorganisationer, eller liknande fall.

Ekonomiskt stöd och rättshjälp i miljöfrågor

Enligt § 116 civilprocesslagen (Zivilprozessordnung, civilprocesslagen) och § 166 i förvaltningsdomstol (Verwaltungsgerichtsordnung (förvaltningsprocesslagen)

 • Enskilda personer
 • Liksom juridiska enheter (dvs. även miljöorganisationer)
 • När de är etablerade eller bosatta i Tyskland eller i en medlemsstat i EU eller EES, kan de begära finansiellt bistånd när de vill väcka talan vid domstol och saknar resurser för att göra det.

Enskilda personer ska visa att de har tillräckliga medel för att delta i en rättegång utan rättshjälp om de vill väcka talan i domstolen har tillräckliga utsikter att bli framgångsrikt och kan inte utgöra missbruk av en dominerande ställning.

Utöver att juridiska personer som miljöorganisationerna måste också visa att inte fullfölja åtgärden skulle strida mot allmänintresset.

I praktiken lämnas dock möjligheten att miljöorganisationer kan ansöka om rättshjälp i miljöfrågor har hittills ingen betydelse, såsom hittills tycks det inte finnas några exempel där rättshjälp har beviljats i ett mål som väckts av en miljöorganisation. Ett skäl till detta kan vara att de behöriga domstolarna att fastställa huruvida en person eller sammanslutning uppfyller kriteriet ”resursbrist” fastställer strikta normer.

2008 OVG Münster (högre förvaltningsdomstol i Nordrhein-Westfalen) ansåg exempelvis att en ansökan om rättshjälp som inletts av en miljöorganisation som var onödigt eftersom organisationen inte hade hållit på att bygga upp en ekonomisk reserv som föreskrivs i det förflutna och skulle också kunna försöka anskaffa medel särskilt för det fall den önskar väcka talan i domstol.

Organisationen har förklarats inte saknar medel såvida det inte använt hela sitt kapital i ett mål. Enligt domstolen även personliga förmögenhet organisationens medlemmar bör beaktas innan rättshjälp ska avgöras.

Ideell rättslig hjälp, allmänintresset miljölagstiftning organisationer och advokater

Till skillnad från inom andra områden som migration, ad hoc eller välgörenhetsorganisation eller ideell verksamhet från advokater har ingen tradition när det gäller miljöfrågor, även om vissa sakkunniga på området behöver enas om lägre skattesatser i vissa fall. I allmänhet och jurister som är specialiserade på miljölagstiftning är sällsynta och dyra.

De flesta fall i miljöfrågor startas med miljöorganisationer. Stora miljöorganisationer ibland har personal som är specialiserad på frågor som är relevanta i målet. Det är dock sällsynt att organisationens Experterna är specialiserade advokater samtidigt.

Ideella juridiska rådgivningsbyråer som sysslar med miljöfrågor

Hittills har de få befintliga rättsliga kliniker i Tyskland inte tar itu med miljöfrågor. Före 2008 var ännu rättskliniker arbetar illegalt i Tyskland, tillhandahållande av rättshjälp var den exklusiva behörighet formellt advokater utövar sitt yrke. Andra, med en aktiv rättstillämpare såsom domare, riskerade åtal vid tillhandahållandet av rättshjälp utanför denna begränsade rättsliga ram. Sedan reformen 2007/2008 rättskliniker fungerar dock ännu inga miljömässiga kliniker inrättades.

XIII. Aktualitet

För administrativa tillståndsförfaranden, tidsfrister för genomförandet av beslut. I tillståndsförfaranden för allmänna industrianläggningar finns en tidsgräns på 7 månader för stora projekt och 3 månader för mindre projekt. Administrationen kan förlänga de frister ifall de kan kräva en saklig grund. I tillståndsförfaranden för storskaliga projekt såsom nationella vägar, järnvägar, vattenvägar finns det inga fastställda tidsfrister, men bestämmelsen om att beslut ska fattas ”inom rimlig tid” eller ”effektivt”.

När det gäller besvärliga underlåtenhet, om myndigheterna inte fattar beslut om ett projekt, trots att de har fått relevanta handlingar, är det möjligt att anpassa myndigheten till domstol efter tre månaders passivitet.

Enligt uppgifter som publicerats av det federala justitieministeriet 2011 [6] finns en löptid på 10,9 månader för förfarandet i första instans, med i genomsnitt 4,6 månader i genomsnitt är den kortaste tid i vissa delstater och 25 månader i genomsnitt är den längsta tid i andra delstater.#6 I fråga om förfaranden som inleds vid de högre förvaltningsdomstolarna har en löptid på 15,7 månader för förfarandet i första instans, med ett nationellt genomsnitt på 6,3 månader i genomsnitt är den kortaste tid i vissa delstater och 28 månader i genomsnitt är den längsta tid i andra delstater. Även ett genomsnitt prövningen kan ta flera år när två eller flera instanser är inblandade.

Sedan Tyskland har kritiserats av Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i november 2011 ny lagstiftning antagits som gör det möjligt för parterna i ett mål till en domstol när de förfaranden som riskerar att ta alltför lång tid, och begära skadestånd om förfarandet tar för lång tid. [7]#7

XIV. Övriga frågor

Ministeriet har utarbetat en handbok som innehåller en översikt över rättigheter enligt Århuskonventionen, inbegripet tillgång till rättslig prövning.http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf Icke-statliga organisationer har publicerat flera Handböcker och manualer för sina regionala kapitlen och aktivister.

Ett exempel: Vägledning: Rättigheter för miljöorganisationer att delta och lämna in en stämningsansökan (pdf). Mer detaljerad information finns på webbplatsen för miljölagstiftningen och allmänhetens deltagande i det oberoende institutet för miljöfrågor.http://www.ufu.de/en/environmental-law.html

Alternativ tvistlösning används oftare under de senaste åren. I miljöfrågor beror på huruvida den domare vid respektive domstolar är utbildade för detta. I Schleswig-Holstein i Schleswig (förvaltningsdomstol) och Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) har särskilda program för förlikning i domstol. Mellan 2007 och 2010 var det bara två av medling i domstol är registrerade. Några välkända medling ägde rum vid stora infrastrukturprojekt tillståndsförfaranden (flygplatsen Berlin, Frankfurt och centralstationen i Stuttgart). Men de kunde inte förhindra rättsliga åtgärder efter det att beslutet fattades.

XV. Utländska medborgare

En av huvudpelarna i den tyska grundlagen, Grundgesetz är klausulen om icke-diskriminering. Sedan 2006 har Tyskland också uttryckligen likabehandling (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) som utvecklades av europeiska antidiskrimineringslagstiftningen och innehåller mer detaljerade bestämmelser mot diskriminering, särskilt på områdena arbetsrätt, skatterätt, civilrätt och särskilda åtgärder för att bekämpa diskriminerande handlingar eller försummelser av staten och även för privatpersoner. Det finns emellertid inga särskilda anti-discrimination-rules i processrätten hittills.

Enligt lagen om domstolsförfaranden tyska språket användas i domstol och domstolsförfaranden. Det finns ett undantag för de områden i delstaten Brandenburg, där sorbian-speaking minoriteters rätt att använda sitt språk.

Tyskland hittills inte regelbundet tillhandahålla och bekosta översättning i domstolsförfaranden. Domstolsförhandlingar i administrativa kostnader för tolkning kan anses domstolskostnader (Auslagen) och sedan ska bäras av den förlorande parten.

XVI. Gränsöverskridande ärenden

Allmänheten i de länder som berörs av projekt med sannolika gränsöverskridande miljöeffekterna har rättigheter enligt Esbokonventionen, espoo-related EU-lagstiftning aarhus-related Århuskonventionen och EU:s lagstiftning, och genom bilaterala avtal. Om inga särskilda bestämmelser finns icke-statliga organisationer åtnjuter ställning som anges under rubrik VII.

Länkar

 

[1] Efter domstolens dom i mål C-115/09 (BUND, Trianel) i maj 2011 om den tyska

Genomförandet av direktiv 2003/35/EG var detta fallet för tillgång till rättslig prövning för ärenden

miljöorganisationer.

[2] Miljökonsekvensbeskrivning

[3] Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

[4] Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om

ansvar

[5] Denna kategori bör omfatta alla potentiella aktörer som inte omfattas av föregående poster,

t.ex. gör de behöriga myndigheterna hade rätt att väcka talan mot beslut av andra behöriga myndigheter, etc.?

[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (tyska)

[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (tyska).

Senaste uppdatering: 14/09/2016

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.