Vaše práva v environmentální oblasti

Dinamarca

Contenido facilitado por
Dinamarca
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Dánská ústava z roku 1953 nezakotvuje právo nebo zdravého životního prostředí. Pokud jde o přístup ke spravedlnosti z čl. 63 ústavy, že jakákoliv otázka ohledně omezení veřejného orgánu může být předmětem žaloby k soudu. Ústava nestanoví, kdo může podat takové případy příslušným soudům. Tento stupeň určí stávající požadavky, které uplatňují soudy. Mezinárodní dohody jsou považovány za součást dánského práva, pokud byly začleněny zákony nebo jiné úřední prohlášení vnitrostátních právních předpisů (dualistickou strukturu). To znamená, že mezinárodní smlouvy se nelze dovolávat přímo před soudy nebo správními orgány. Mohou však být vyzván jako důležité prvky pro výklad dánského práva. Krom toho tyto mezinárodní dohody, jíž je EU smluvní stranou, jako je Aarhuská úmluva – podle práva EU, byla přímo použitelná v členských státech, pokud jsou tato ustanovení dostatečně jasná a přesná. Za těchto okolností správní orgány a soudy jsou povinny uplatňovat Aarhuskou úmluvu přímo.

II. Soudnictví

Dánsko má systém obecných soudů, která se zabývá trestními i občanskoprávními věcmi, včetně případů napadení správních rozhodnutí. Neexistují žádná obecná správní soudy; I když lze zřídit podle dánské ústavy. Tribunál se 24 okresní soudy, dva vrchní soudy (východní a západní High Court), nejvyššího soudu. Podle Soudního dvora z roku 2007 na všechny případy reformy začnou soudů. Okresní soud však může pro zásadní otázky případy příslušným soudem (High Court). Konkrétní složení soudů závisí na druhu případu, například trestněprávní či občanskoprávní věci. Nejvyšší soud sestává z předsedy a 15 soudců nejvyššího soudu. Rozsudky Soudního dvora jsou minimálně pěti soudců. Východní Vrchní soudy tvoří předseda a 56 soudců, zatímco Západní vrchní soud sestává z předsedy a 36 soudců. High Court se obecně rozhodují tři soudci. V trestních věcech nebo porot laika může doplnit soudců. Okresní soud případy jsou obvykle rozhoduje samosoudcem. V komplikovanějších případech nebo důležité občanskoprávních a správních o třech soudcích mohou účastnit se řízení. V trestních věcech dva až šest členů poroty laika může soudce okresního soudu (S). Ve správních věcech soudy je dohlížet veřejné orgány. To zahrnuje soudní přezkum zákonnosti správních rozhodnutí nebo opomenutí, tedy otázky týkající se právního základu, kvalifikaci, řízení a dodržování obecných právních zásad. Přezkum ve věci samé nebo diskreční prvky je správní rozhodnutí, které není v zásadě vyloučeno, ale soudy jsou všeobecně málo nakloněny přezkumu diskreční pravomoci správních orgánů. Neexistují žádné specializované soudy pro životního prostředí. Dánsko však má dlouhou tradici specializovaný odvolací správní orgány nebo soudy pro opravné prostředky správních rozhodnutí. V otázkách životního prostředí, přírody a životního prostředí (odvolací Natur- og miljøklagenævnet — http://www.nmkn.dk/) se zabývá správní odvolání.http://www.nmkn.dk/ Odvolací komise je organizačně součástí ministerstva životního prostředí, ale působí nezávisle pokyny ze strany vlády. Správní rozhodnutí učiněná na základě široké škály environmentálních právních předpisů, včetně zákona o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně přírody, Planning Act je možné podat opravný prostředek povahy a environmentální odvolací komise. Příslušné právní předpisy stanoví, kdo může podat opravný prostředek, rozhodnutí lze podat opravný prostředek Rady. Obecně panuje široký přístup odvolání ze strany jednotlivců, jakož i nevládních organizací.

Ochranu přírody a životního prostředí odvolací komise jsou tzv. „kombinace“ v tom smyslu, že složení správní rady se může lišit od jednoho případu k druhému. V podstatě nový výbor skládá ze dvou rozdílných konfigurací:

 1. pro neodbornou složené z předsedy (stálý personál s kvalifikací soudců), dva soudci nejvyšších soudů a sedmi členů, které jmenuje Parlament,
 2. ve složení odborníků složené z předsedy (stálý personál s kvalifikací soudců) a několik odborníků – obvykle dva nebo čtyři.

Laickou Rady se zabývá především odvolání týkajících se plánování a ochranu přírody, zejména odborné rady se zabývá odvoláními týkajícími se znečištění a chemických látek. Výbor má velmi širokou posuzovací pravomoc, pokud jde o přenesení rozhodovacích předsedovi. Je možné, že ve zvláštních případech obě složení Rady může vstoupit do jedné společné rady. Je také možné, kasační opravný prostředek za zvláštních okolností může být převedeno položit Radě odborné rady a naopak. Pokud se chcete proti správnímu rozhodnutí, jež je ve většině případů možné rozlišovat mezi správní odvolání, případně přírody a životního prostředí, nebo obecných soudů. Přístup povaze a environmentální odvolací komise jsou jednoduché a levné. Odvolání se podává písemně bankovnímu orgánu, který rozhodnutí vydal do čtyř týdnů od okamžiku, kdy bylo rozhodnutí oznámeno. Kontrolní úřad je povinen zkoumat, zda bude měnit rozhodnutí při odvolání. Pokud ne, postoupí se odvolání odvolací komise spolu s příslušnými informacemi. Nízký poplatek (2012: 500 DKK) je nutno zaplatit. Tento poplatek bude vrácena, pokud je kasační opravný prostředek zcela nebo zčásti úspěšné. Neexistují žádné požadavky týkající se složení senátu. Komise poskytne informace nezbytné pro rozhodnutí ve věci. Pokud není výslovně omezeno zákonem Odvolací komise může provést úplný přezkum správního rozhodnutí, včetně otázky legality, jakož diskreční (výsledků). Odvolací komise může použít řízení a vrátit na neplatném rozhodnutí orgánu nebo v případě úplného přezkumu rozhodnutí nahradit novým rozhodnutím ve věci samé (důkazem). Rozhodnutí odvolací komise může být předmětem žaloby k Soudu ve lhůtě 6 měsíců.

Předložení věci Soudu je obecně obtížnější než předložení věci odvolacímu výboru. Za normálních podmínek je nezbytné mít k dispozici pomoc obhájce, soudního řízení je mnohem dražší. Soudy budou pouze přezkoumat výtky a argumenty předložené účastníky řízení. V občanských a správních věcech trestní oznámení se uloží příslušný (okresní) soud na základě písemné žádosti. Obvykle se šestiměsíční lhůty pro napadení správních rozhodnutí před soudy je stanovena v právních předpisech. Účetní dvůr oznámí žalobu žalované, kteří pak mohou předložit písemnou odpověď. Soudní dvůr je povinen nabídnout řešení podle zákona o příspěvku při výkonu spravedlnosti čl. 268. Nedojde-li k urovnání sporu je třeba stanovit termíny pro ústní jednání soudu. Je možné povolat svědky a požadovat znaleckých posudků. Rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek ve východní nebo západní vrchní soud. Soud může zrušit rozhodnutí a správní rozhodnutí o navrácení Kontrolnímu úřadu (kasační stížnost). Soudy mohou nahradit správní rozhodnutí novým rozhodnutím, například udělení povolení nebo zamítnutí povolení. Soudy však obvykle velmi zdráhá přezkoumat další diskreční pravomoci orgánů, nebude za normálních okolností přijmout nové rozhodnutí na základě skutkové podstaty případu. Neexistují žádné zvláštnosti soudní řízení v záležitostech životního prostředí. Obecně se soudy dovolávat předložení stranami a nemůže přijímat iniciativy samy. Soud však může rozhodnout o zahájení řízení o předběžné otázce je Soudní dvůr EU bez vyzvání jednou ze stran. Grónsko a Faerské ostrovy, které jsou součástí Dánského království mají zvláštní soudní systémy a právní předpisy.

III. Přístup k informacím

Rozhodnutí o přístupu k informacím o životním prostředí lze podat opravný prostředek příslušným odvolacím orgánem; Ve většině případů se jedná odvolací přírody a životního prostředí. To je také možné, pokud rozsudek veřejnoprávní společnost, neexistuje žádný další opravný prostředek neexistuje. Je také možné, aby rozhodnutí o přístupu k informacím o životním prostředí k soudu. Odmítnutí žádosti o informace musí obsahovat informace o možnostech odvolání. Pokud požadujete informace o životním prostředí, je rozhodnutí učiněno ve lhůtě jednoho měsíce, složitější případy až na dva měsíce. Odvolání se podává orgánu, který přijal rozhodnutí o přístupu k informacím ve lhůtách stanovených k podání opravných prostředků v příslušných právních předpisech. Úřad je obecně povinny přehodnotit rozhodnutí a postoupí odvolání odvolací komisi do tří týdnů, pokud je toto rozhodnutí přijmout. Neexistují žádné formě požadavků nebo požadavků na povinné poradce. Odvolací orgány a soudy musí mít přístup ke sporným informacím s cílem určit, zda žádost musí být splněny či nikoliv. Odvolací orgán, a soudy pak mohou určit, zda musí být tato informace zveřejněny, či nikoli.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Účast veřejnosti je povinným požadavkem v některých částech na rozhodování ve věcech životního prostředí v Dánsku. Jedná se zejména dánský systém územního plánování se systémem předchozí veřejné konzultace před přijetím návrhu plánu, jakož proces veřejných konzultací po zveřejnění návrhu plánu podle plánu AKT. Postup pro posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) činnosti na pevnině je součástí procesu plánování, a proto má podobné dvojí postup veřejných konzultací. Posuzování vlivů na životní prostředí v případě činností v pobřežních vodách je regulován prostřednictvím odvětvových právních předpisů, obvykle neexistuje žádná veřejná konzultace před vypracováním hodnotící zprávy, ale pouze veřejné konzultace po vypracování zprávy před přijetím rozhodnutí. Veřejné konzultace před vydáním povolení k pobytu se mohou měnit z jednoho systému do druhého. Ve většině případů neexistuje žádné nebo pouze omezené předchozí veřejné konzultace. Pokud jde, ekologickému povolení či licence podle zákona o ochraně životního prostředí, povinné veřejné konzultace, požadavek platí pouze pro ta zařízení, jež jsou uvedeny jako ippc-installations. Rozhodnutí se zveřejní spolu informace o odvolání možnosti. Obecně platí, že rozhodnutí přijatá v rámci právních předpisů v oblasti životního prostředí a územního plánování je možné podat opravný prostředek povahy a životní prostředí odvolací komise. Je stanoveno v příslušných právních předpisech, jejichž rozhodnutí mohou být předmětem odvolání odvolacímu senátu. Rovněž je stanoveno, zda rozhodnutí nemůže být předmětem správního opravného prostředku. Správní rozhodnutí jsou podle dánské ústavy, byly postaveny před soud. Obvykle neexistuje žádná povinnost, aby správní odvolání nebo jiná nápravná opatření musí být vyčerpána před podáním odvolání k soudu. V zásadě dánská ústava nestanoví omezení soudního přezkumu soudů otázky legality. V praxi však dánské soudy nejsou obvykle přezkum věci diskreční pravomoci úřadu. Soudy přezkoumat meze této posuzovací pravomoci, například se zásadou proporcionality. Proto Soud přezkoumá, zda je rozhodnutí stiženo vadou nebo nepřiměřené, nikoliv však, zda je rozhodnutí přiměřené. Soud může rovněž zkoumat, materiální a technické zjištění a výpočty, pokud by takové otázky se předkládají jednou ze stran. Soud tedy může přijmout nebo odmítnout například tvrdí, že posouzení vlivů na životní prostředí nebylo dostatečné. Je však nepravděpodobné, aby přezkoumaly technické aspekty podrobněji. Přezkum přírodu odvolací komise jsou stanoveny v příslušných právních předpisech. Ve většině případů odvolací komise vykonává úplný přezkum zahrnující rovněž volné záležitostech. Rozsah přezkumu však mohou být výslovně omezena na otázky legality. Například hodnocení územních plánů vhodnost plán nemůže být přezkoumáno Radou podle plánu AKT. K územním plánům územního rozhodnutí může být přezkoumáno, jak příroda a životní prostředí, odvolací soudy. Správní senát územního plánování, Odvolací komise je omezena na otázky legality, neplatí to pro správní odvolání (územního rozhodnutí ve formě venkovské oblasti), může být přezkoumána v plném rozsahu odvolací komise. Územní plány mohou být předmětem odvolání na povahu a životní prostředí odvolací komise velmi široká skupina jednotlivců, stejně jako nevládní organizace. Skupiny osob, které mohou odvolat venkovské oblasti povolení je v praxi ohraničenější na ty, které jsou bezprostředně dotčeny. Velká skupina nevládních organizací může proti těmto rozhodnutím. Ačkoli není stanovena zákonem, je pravděpodobné, že se stejné skupiny osob a nevládní organizace mají aktivní legitimaci před soudy v dané oblasti. Soudy s největší pravděpodobností pouze přezkum legality obou plánů územního rozhodnutí.

Rozhodnutí o tom, zda je posouzení vlivů na životní prostředí nutné, nebo ne, zjišťovacího řízení EIA je možné podat opravný prostředek povahy a životní prostředí, podle plánu AKT. Široké skupiny osob a nevládní organizace může proti těmto rozhodnutím. Není nezbytné, aby se účastnili postupů veřejných konzultací využívat odvolání. Závěr zjišťovacího řízení EIA je považována za záležitost, která by mohl přezkoumávat legalitu odvolací komise. Závěrů zjišťovacího řízení EIA může být rovněž podána k soudu. Soud přezkoumává legalitu rozhodnutí, je však nepravděpodobné, že by přezkum technických záležitostí podrobně. Neexistují žádné formální rozhodnutí EIA scoping v dánském systému EIA, a v důsledku toho obvykle bez zvláštního přístupu na správní opravné prostředky v těchto věcech existuje. Pokud oznamovatel požádá příslušné orgány, aby předložila konkrétní informace takového rozhodnutí mohou být předmětem odvolání v záležitostech legality podle plánu AKT. Jiné otázky týkající se rozsahu posouzení vlivů na životní prostředí může být přezkoumána v rámci kasačního opravného prostředku v rámci posuzování vlivů na životní prostředí jako takové. Konečné rozhodnutí EIA v Dánsku se obvykle dělí na dvě části:

 1. přijetí obecných zásad plánování přiložena zpráva týkající se životního prostředí,
 2. stavební povolení.

Obě rozhodnutí je možné podat opravný prostředek povahy a environmentální odvolací komisi. Dokument plánu a podávání zpráv mohou být předmětem odvolání ve věcech posuzování vlivů na životní prostředí, zatímco povolení mohou být předmětem odvolání v plném rozsahu, včetně otázek volného uvážení nebo přiměřenosti podle Planning Act. Odvolací komise se budou do určité míry přezkumu materiální a technické zjištění a výpočty. Pokud je EIA zprávě považovány za nedostatečné (více než nevýznamné nedostatky) musí být zamítnuta a vrácena příslušným orgánem. Rozhodnutí EIA může být přezkoumáno soudem. Soudy budou pravděpodobně více nakloněny přezkumu technických záležitostí, na uvážení orgánů. Pokud se na napadené rozhodnutí EIA na povahu a životní prostředí nebo odvolací soud odvolání nebude za normálních okolností pozastavit či ukončit provádění projektu. Odvolací komise však může rozhodnout, odvolání pozastaví povolení plánu nebo projektu. Neexistují žádné formální nebo procesní požadavky pro takové rozhodnutí, že je úkolem správní rady, aby zvážila, zda by nebylo vhodné odkladný účinek, či nikoli. Pokud je rozhodnutí EIA je přezkoumána Soudním dvorem, je rovněž možné, aby Soudní dvůr odkladný účinek. Soudy jsou však velmi zdráhaly, přiznání odkladného účinku nebo zdržovací žaloby a může si vyžádat uložení bezpečnostního od žadatele. Environmentální povolení nebo licence nebo povolení IPPC, včetně rozhodnutí, proti kterému se lze odvolat přírodu odvolací komise podle zákona o ochraně životního prostředí. Mohou být proti osobám, které jsou zvlášť výrazně zasaženy, ale i nevládní organizace, zejména nevládní organizace na ochranu přírody a životního prostředí podle zákona o ochraně životního prostředí. Nepožaduje se, aby se zúčastnily veřejné konzultace ohledně ippc-installations. Pro jednotlivce, je třeba přezkoumat, zda máte zvláštní zájem jednotlivce, či nikoli. Odvolací komise přezkoumává rozhodnutí v plném rozsahu, včetně procesních záležitostí, stejně jako hmotněprávní otázky a obezřetnost. Správní rada ve svém složení odborníků bude snažit ověřit materiální a technické zjištění a výpočty. Soud může rovněž posuzovat environmentální povolení nebo rozhodnutí o integrované prevenci a omezování znečištění (IPPC). Soudy však pravděpodobně detailnějšího prozkoumání technických otázek a zvláštních otázek. Pokud povolení v oblasti životního prostředí je podala odvolání nebude povoleno pozastavit nebo zastavení činnosti. Povahu a životní prostředí Odvolací komise však může rozhodnout, že kasační opravný prostředek se pozastavuje rozhodnutí. Neexistují žádné formální požadavky.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Pohledávky vůči soukromé osoby nebo právní subjekty v záležitostech životního prostředí předložených soudům, bude obvykle založena soukromého práva jako závazek nebo obtěžujících stížností. Tvrzení týkající se nedostatečné plnění veřejnoprávní povinnosti, lze obvykle předkládá pouze k soudům příslušným orgánem. Existuje několik výjimek, kde se musí posledně uvedené. Plánování akt výslovně stanoví soukromou žalobu v případě nedodržování ustanovení stanovených v místním plánu. Co se týče nedodržení povinnosti samotnými orgány veřejné moci, včetně státních orgánů, má se obecně za to, nároky mohou být předkládány soudům na základě dánské ústavy. Žádost musí být opodstatněná a je dostatečně jasné a přesné. Je též nezbytné prokázat dostatečný právní zájem na podání žaloby. Zvláštní soubor pravidel se uplatňuje na odpovědnost za škodu na životním prostředí ve formě veřejnoprávní povinnosti vyplývající z provádění směrnice o odpovědnosti za životní prostředí. Je to obvykle místní orgány – obcemi, které určí v první fázi existence poškození životního prostředí, jak je definováno ve směrnici. Věc bude předána Ministerstvu životního prostředí (Environmental Protection Agency). Jednotlivec nebo nevládní organizace však může požádat Ministerstvo podniknout kroky, pokud se domnívá, že došlo ke škodám na životním prostředí, podle zákona poškození životního prostředí. Taková žádost může být podána skupinou osob a /nebo nevládní organizace, které mají přístup správní opravný prostředek. Žádosti musí být přiloženy relevantní informace. Rozhodnutí učiněná na základě takové žádosti se lze odvolat ve lhůtě čtyř týdnů ochrany přírody a životního prostředí odvolací komise podle zákona poškození životního prostředí. Všechny osoby, které jsou jednotlivě a vážně může spolu s vnitrostátními a místními nevládními organizacemi na ochranu přírody a životního prostředí. Rozhodnutí může být podána k soudům ve lhůtě 12 měsíců. Neexistují žádné zvláštní podmínky pro přezkoumání takových rozhodnutí.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Kromě možnosti odvolat se příroda a životní prostředí, odvolací soudy je také možné, aby správní rozhodnutí veřejnému ochránci práv. Kromě toho otázky týkající se kontrolních pravomocí místních a regionálních orgánů může státní dozorový orgán. Konečně, pokud osoba nebo organizace považuje za trestný čin není porušením právních předpisů v oblasti životního prostředí, je možné tuto skutečnost oznámit policii nebo státnímu zástupci. Veřejný ochránce práv může vyvolat případech z vlastního podnětu nebo řešit stížnosti, který mu podle zákona o veřejném ochránci práv. Je úkolem veřejného ochránce práv, aby určil, zda stížnost by měla vést k dalšímu šetření. Jedná se o požadavek, že možnosti správní odvolání byly vyčerpány před podání stížnosti veřejnému ochránci práv. Veřejný ochránce práv nemůže přijímat rozhodnutí s právně závazným účinkem. Může vyvolat kritiku a doporučení orgánům. Dozorové orgány mohou přijímat stížnosti týkající se místních a regionálních orgánů, ale pouze v případě, že neexistují žádné varianty pro odvolání podle zákona obecní správy Státní orgán dohledu rozhodne, zda stížnost by měla vést k dalšímu šetření. Orgán dozoru může přezkoumávat legalitu aktů nebo nečinnosti. Orgán dozoru může vydat obecné stanovisko týkající se této otázky – nemůže nahradit rozhodnutí. Může však evidentně protiprávní rozhodnutí zrušit nebo pozastavit. Státní zástupce rozhodne, zda je základ pro zahájení trestního řízení před soudem. Neexistuje žádný zvláštní zástupce v záležitostech životního prostředí v Dánsku. Obecně existuje poměrně málo případů trestné činnosti v oblasti životního prostředí v Dánsku sankce (pokuty nebo trest odnětí svobody) je poměrně malý. Existují totiž možnosti pro soukromé trestní stíhání ve věcech životního prostředí. Tato skutečnost musí být výslovně stanoveny zákonem. Správní nečinnosti nebo opomenutí mohou být v zásadě předmětem stížnosti veřejnému ochránci práv, státní kontrolní úřad, nebo vykazují státnímu zástupci. Správní nečinnosti nebo opomenutí by tak nemohly být rovněž napadena u soudu. Pokud správní rozhodnutí obecně není možné podat odvolání v rámci správního odvolání systému – s výjimkou případů, kdy nečinnost lze postavit na roveň rozhodnutí.

VII. Aktivní legitimace

Obecná terminologie týkající se postavení nebo přístup ke spravedlnosti v Dánsku je pojem „právní zájem“ ve vztahu k soudním řízením pojem „právního zájmu“ není definován v právních předpisech, ale je velmi často vykládáno tak, že má dostatečnou individuální značný zájem. Neexistuje actio popularis v Dánsku tím, že každý, kdo přístup k soudům. V záležitostech životního prostředí stanoví, kdo má přístup ke správnímu senátu na povahu a životní prostředí odvolací komise. To je do jisté míry přijatelné, skupiny osob a nevládní organizace, které mají právo odvolání se obvykle považuje za dostatečný právní zájem podat žalobu k soudu. To je třeba určit případ od případu, avšak. Pravidla týkající se přístupu ke správnímu senátu v jednotlivých oblastech lišit. Pro jednotlivce může rozsahu pouze adresát (zákon o ochraně přírody), jednotlivě nebo ovlivněn (například Environmental Protection Act) a z na široký okruh občanů (Planning Act). Pro nevládní organizace je nesporné, že v důsledku provádění Aarhuské úmluvy. Nevládní organizace možnost se odvolat se neomezuje posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC rozhodnutí, ale platí daleko více v právních předpisech v oblasti životního prostředí. Obecně mají celostátní nevládní organizace na ochranu přírody a životního prostředí nebo rekreační zájmy a jejich hlavním účelem mít přístup ke správnímu senátu ve věcech životního prostředí. Místní organizace obecně mít přístup ke správnímu senátu však s určitými dílčími rozdíly z jedné oblasti do druhé. To může zahrnovat skupiny ad hoc. Zahraniční nevládní organizace nejsou výslovně uvedených v právních předpisech za přístup ke správnímu senátu. Severská úmluva o ochraně životního prostředí z roku 1974 výslovně uznává zásadu nediskriminace, přiznává osobám ze severských zemí, kterých se týká rozhodnutí podle dánského zákona přístup ke správnímu senátu za rovných podmínek. Tato zásada zákazu diskriminace mohou platit v jiných situacích. Zda zahraniční nevládní organizace mohou odvolat s největší pravděpodobností bude záviset na tom, zda nevládní organizace lze považovat za dotčené rozhodnutím. Orgán bude mít přístup pouze správní odvolání, pokud je to stanoveno zákonem. Pokud jde o přístup k soudům bude záviset na tom, zda existuje dostatečný právní zájem. Státní zástupce má právo zahájit trestní řízení, trestní věci soudu.

VIII. Právní zastoupení

Zastoupení advokátem nebo jiným odborníkem v oboru práva není povinné, odvolací správní nebo soudní řízení v záležitostech životního prostředí. Při správních opravných prostředcích odvolacího orgánu (či orgánů) má povinnost zajistit, aby byla k dispozici nezbytné informace pro rozhodování. Není nutné mít pomoc obhájce opravný prostředek ve správním řízení, i když kvalifikovaný obhájce mohou poskytnout cennou pomoc. V soudních řízeních u soudů dovolávat výtky a argumenty předložené účastníky řízení. Ve většině případů doporučujeme vyhledávat kvalifikované právní poradenství před podání žaloby k soudu, tak, aby byl zastoupen advokátem. Doporučená řešení případů, jejímž úkolem bylo shromažďovat poradenství od příslušných právních firem, které jsou či byly konkrétní a doložené zkušenosti v oblasti životního prostředí. Neexistují nevládní organizace specializované poradenství soukromým osobám pro správní opravný prostředek nebo soudní řízení v záležitostech životního prostředí. Některé nevládní organizace mají značné zkušenosti v oblasti životního prostředí – nejčastěji opravný prostředek ve správním řízení, například dánské společnosti na ochranu přírody. Pouze několik soudních řízení v oblasti životního prostředí jsou iniciovány nevládních organizací.

IX. Důkazy

V občanskoprávních soudních řízeních, shromažďování a předkládání důkazů závisí na iniciativě stran sporu. Stran sporu může předvolávat svědky a vyžádat si odborné posudky. Důkazy se zpravidla budou představeny hlavní jednání, ale může k němu dojít také před Soudem jednání závisí na přijetí soudu. Soud může před zahájením soudního jednání vyzval účastníky řízení k předložení vyjádření ohledně důkazů, které bude předloženo v dané věci. Doplňující důkazy mohou být povoleny Účetním dvorem. Neexistují žádná omezení, jaké důkazy mohou být předloženy. Soudní dvůr zamítne, ač irelevantní důkazy. Pokud strana žádá znaleckého posudku musí navrhnout vyjádřit. Osoba, která podala námitky, musí mít možnost vyjádřit se k návrhu, tak Soudní dvůr poté schvaluje otázky. Soudní dvůr nemůže požadovat důkaz sám. Účetní dvůr však může vyzvat účastníky řízení, aby vypracovala v otázkách, které považuje za důležité pro daný případ nebo smluvní strany předkládat důkazy. Na základě soudního jednání, důkazní informace, Účetní dvůr určuje okolnosti, které jsou relevantní pro daný případ. Účetní dvůr vydal volného hodnocení důkazů. Odborná stanoviska nejsou pro Soudní dvůr závazné.

Žaloby na zdržení se jednání.

Odvolání u soudu nemá odkladný účinek správního rozhodnutí, jako čl. 63 dánské ústavy. Soudní dvůr však může za určitých okolností odkladný účinek nebo zdržovací žaloby. Soudy jsou obecně velmi zdráhá odkladný účinek, může v některých případech požádat bezpečnostní rezerva pro případné náklady spojené se pozastavuje rozhodnutí a tím projektu. Je možné požádat soud, aby se zabránilo žaloby v občanskoprávním řízení (soukromého), podle zákona výkonu spravedlnosti čl. 641. Rozhodnutí soudu týkající se odkladného účinku či rozhodnutí soudu je možné podat opravný prostředek soudu vyššího stupně. Účetní dvůr uváží veřejných zájmů pozastavení rozhodnutí na jedné straně povahu a rozsah újmy způsobené navrhovateli na straně druhé. Při správních opravných prostředcích na povahu a životní prostředí, může lišit, do jaké míry může správní opravný prostředek odkladný účinek. Obecně odvolání týkající se zákazu nebo příkazu pozastaví rozhodnutí, zatímco odvolání ohledně povolení nebo plán nevede k pozastavení účinnosti rozhodnutí. Povahu a životní prostředí Odvolací komise však může rozhodnout jinak v případě odvolání bylo podáno.

XI. Náklady

Při správních opravných prostředcích na povahu a životní prostředí odvolací komise existuje obecný poplatek ve výši 500 DKK od 1. srpna 2012. Jednorázový poplatek ve výši 3.000 DKK pro nevládní organizace a jiné právnické osoby zavedené s účinností od 1. ledna 2011 bylo zrušeno v roce 2012. Výbor pro posuzování souladu s ustanoveními Aarhuské úmluvy v březnu 2012 konstatovala, poplatek 3.000 DKK bylo v rozporu s čl. 9 odst. 4 úmluvy. Správní odvolání poplatek bude vrácena, pokud navrhovatelky zcela nebo zčásti vyhověno, kasační opravný prostředek. Neexistují žádné další náklady pro soukromé strany ve správním řízení při opravném prostředku – s výjimkou případné právní poradce. V soudních řízeních Soudní poplatky za rok 2012 jsou paušální poplatek 500 DKK pro podání žaloby u Soudu prvního stupně, viz www.domstol.dk. Pokud případ v hodnotě vyšší než 50.000 DKK dodatečný poplatek ve výši 1,2 % hodnoty vyšší než 50.000 DKK, platí maximální poplatek ve výši 75.000 DKK pro předložení případu soudu. Pokud bude případ předán soudním jednání dodatečnému poplatku pro případy v hodnotě vyšší než 50.000 DKK: 750 DKK +1,2 % hodnoty vyšší než 50.000 DKK. Pokud je podáno odvolání nový poplatek se vypočítá na základě hodnoty sporu, včetně jednotného poplatku ve výši 750 DKK v roce 1.500 DKK, vrchní soudy, Nejvyšší soud. Většina soudních případů, k napadení správních rozhodnutí nebude mít hodnotu přesahující 50.000 DKK, soudní poplatek bude nízká. Kromě soudních poplatků uvedených účastníky sporu musí uhradit náklady například stanoviska odborníků a také náklady na právní pomoc. Jak může být nákladné. Je obtížné odhadnout náklady na odborné poradenství, náklady na právní pomoc – minimální poplatek ve výši 1.500–2.000 DKK za hodinu by mohla být vhodná (2012). Standardní poplatky lze použít pro různé druhy případů. V některých situacích se bezpečnostní vklad může být na žádost soudu pokrýt případné náklady. Pokud je právně přikázaná úleva byla poskytnuta záloha bezpečnosti mohou být požadovány na pokrytí případných nákladů zpoždění projektu. Bezpečnost vklady budou stanovena soudem případ od případu. Obecně se zásada „kdo prohrál, platí“ se uplatňuje v soudních řízeních podle čl. 312 aktu týkající se výkonu spravedlnosti. Účetní dvůr bude v každém případě určí náklady uhradit neúspěšná strana na základě odhadu nákladů pro odborné posudky a právníků. Pokud ztratíte podala proti veřejné správě zvyšujete riziko placení nákladů soudního řízení úřadu. Soudní dvůr však může s ohledem na zvláštní okolnosti rozhodnout, že neúspěšná strana musí uhradit náklady odpůrce. To by mohl být případ, kdy osoba, která podala námitky, je veřejným orgánem nebo velký podnik. Ale je velmi závisí na konkrétních okolnostech a existuje řada příkladů soukromému žalobci byla uložena náhrada nákladů veřejných orgánů (až několik set tisíc DKK).

XII. Mechanismy finanční pomoci

Soudce nemůže udělit výjimky ze soudních poplatků. Soudní poplatky se však nepoužije, pokud je žadatelem poskytovány „zdarma“ nebo, pokud nemá pojištění a splňující určitá kritéria pro maximální příjem. Je možné použít pro „zdarma“ (právní pomoc), nebo podle zákona o správě soudnictví. Obvykle budete muset splnit určité požadavky týkající se maximálních příjmů (v roce 1.1.2012: 289.000 pro tentýž příjem, 368.000 za pár). Kromě Vašeho případu musí být náležitě odůvodněno. Ještě důležitější je v záležitostech životního prostředí je možné, „volný“ může být uděleno na základě zvláštních okolností sám. To může být splněna v případech týkajících se zásadních otázek nebo otázek obecného zájmu. Jednotlivci, skupiny nebo organizace mohou žádat o „prosté“ na základě zvláštních okolností. Bezplatné právní pomoci může být „Právní kliniky“ nebo právními firmami. To se však obvykle nevztahují životního prostředí. Neexistuje žádný veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizace či právníci v Dánsku, poskytovat právní poradenství veřejnosti jako takové.

XIII. Včasnost

Obecně neexistují žádná časová omezení pro veřejné orgány vydat rozhodnutí. Obecným pravidlem je, přijme se rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Stanovené lhůty se vztahují na žádosti o přístup k informacím o životním prostředí, jakož i s jinými žádostmi o přístup k informacím. Neexistují žádné formální sankce proti správní orgány pro vydávání rozhodnutí odložit. Stížnost může být veřejnému ochránci práv předložena nebo, pokud se místní a regionální orgány, státní orgány dohledu. V soudních postupech platí rozdílné lhůty pro obě strany. Po předložení žádosti, lhůtu obvykle čtyři týdny budou stanoveny pro žalovaného předložit repliku. Žalobkyně, žalovaná, bude poskytnuta další možnost předložit prohlášení, které se zpravidla během čtyř týdnů; Poté, co hlavní soudní moci začít jednání. Neexistují žádné formální lhůty v této fázi. Rozhodnutí Soudního dvora musí být co nejdříve po skončení soudního jednání – obvodní soudy, Nejvyšší soud odvolání ve lhůtě čtyř týdnů podle zákona výkonu spravedlnosti čl. 219. Doba trvání civilní soud a vysoký soud věc lze snadno jeden rok nebo více. K nejvyššímu soudu průměrná doba je přibližně dva roky. V trestních věcech je obvykle rozhodnuto během několika měsíců po zahájení soudního řízení. Složitější případy trestných činů, včetně životního prostředí, některé případy mohou potřebovat delší čas. Kromě toho může státní zástupce strávit čas rozhodnout, zda je nutné předložit věc soudu, aby tento případ prošetřil.

XIV. Další otázky

Většina správních rozhodnutí v oblasti životního prostředí, jsou veřejnosti v rámci správního odvolání, případně prostřednictvím opravného prostředku na povahu a životní prostředí odvolací komise. Téměř veškerá správní rozhodnutí byla veřejně oznámena spolu s informacemi o tom, jak se lze proti tomuto rozhodnutí odvolat. Byl předložen návrh, aby vytvořila snadno přístupnou a srozumitelnou formou elektronické přístupové místo pro odvolání ve správním řízení v oblasti životního prostředí. Některé pokyny jsou již k dispozici na adrese http://www.nmkn.dk/, včetně formuláře stížnosti.http://www.nmkn.dk/ Poměrně málo správních rozhodnutí v oblasti životního prostředí, jsou napadena před soudem. Ve většině případů jsou občanské soudní řízení proti rozhodnutí odvolací komise přírody a životního prostředí. Alternativní řešení sporů není běžné záležitosti životního prostředí v Dánsku. V občanskoprávních věcech, soudy prvního stupně jsou běžně povinny usilovat o dosažení smíru mezi stranami v případě, že podle čl. 268 aktu týkající se výkonu spravedlnosti. Každý účastník řízení může rovněž požádat o přidělení mediátora soud za účelem vyžádání mimosoudní dohody, podle zákona výkonu spravedlnosti čl. 272. Smluvní strany uhradí náklady. Pokud je dosaženo dohody Soudní dvůr věc lze zrušit. Jiné druhy alternativního řešení sporů v oblasti životního prostředí nejsou formalizovány.

XV. V postavení cizince

Antidiskriminační klauzule týkající se jazyka nebo země původu, nejsou formulovány procesních předpisů – s výjimkou Severská úmluva o ochraně životního prostředí, severské jazyky úmluvy. Soudní dvůr jazyk v Dánsku je dánským, podle zákona výkonu spravedlnosti čl. 149. Překlad dokumentů do dánského je obvykle vyžadováno, pokud se obě strany a Soud akceptovaly v původním jazyce. Dokumenty v severských jazycích jsou běžně akceptované bez překladu. Překladatelské služby jsou obvykle poskytovány, uhradí vládě v občanských věcech. V trestních věcech jinak, hradí vláda, že podle oběžníku 104/1989.

XVI. Přeshraniční věci

Projekty, plány nebo programy, které mohou mít přeshraniční vliv na životní prostředí v jiných zemích platí další postup, který zajišťuje konzultace se zeměmi, které by mohly být zasaženy. V takových případech příslušné orgány dotyčných zemí musí být oznámena podle úmluvy z Espoo týkající se posuzování vlivů plánů a programů na životní prostředí. Konzultace s dotčenou veřejností v příslušných zemích je podmíněna příslušným orgánům dotčené země. Neexistují žádná ustanovení dánské právní předpisy pro přímé konzultace s veřejností v jiných zemích. Veřejnost v jiných zemích však nejsou vyloučeny z účasti ve veřejné konzultaci v Dánsku. Přístup příroda a životní prostředí nebo odvolací soudy není omezen dánským občanům, ale je obvykle závisí, zda má tato osoba dostatečný právní zájem. Zahraniční nevládní organizace obvykle nemají přístup správní opravný prostředek nebo aktivní legitimaci před soudy, pokud představují dostatečný právní zájem. Severská úmluva o ochraně životního prostředí, čl. 3 stanoví, že každá osoba, která je dotčena z blízko činností poškozujících životní prostředí v jiném (severské země, mají stejné právo zpochybnit přípustnost těchto činností před správními orgány nebo soudy jako občané dané země.

Související odkazy

Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.