Vaše práva v environmentální oblasti

Suomija

Turinį pateikė
Suomija
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. Přístup k informacím
 4. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 5. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 6. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 7. Aktivní legitimace
 8. Právní zastoupení
 9. Důkazy
 10. Soudní zákazy
 11. Náklady
 12. Mechanismy finanční pomoci
 13. Včasnost
 14. Další otázky
 15. V postavení cizince
 16. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Ústava Finska (731/1999), který byl přijat ve své současné podobě základu v roce 2000, obsahuje základní práva na životní prostředí v jeho § 20. Tento článek stanoví:

 • Přírody a biologické rozmanitosti, životního prostředí a národní dědictví jsou odpovědné všechny zúčastněné strany.
 • Veřejné orgány se snaží zaručit všem občanům právo na zdravé životní prostředí a pro každý možnost ovlivnit rozhodnutí, která se týkají jejich vlastního životního prostředí.

Přístup ke spravedlnosti je upravena podle oddílu 21, nazvaném „Ochrana podle zákona“. Oddíl zaručuje každému právo na to, aby jeho věc řešit vhodným způsobem a bez prodlení právně příslušným soudem nebo jiným orgánem, jako rozhodnutí týkající se jeho práva nebo povinnosti přezkoumán soudem nebo jiným nezávislým orgánem pro výkon spravedlnosti.

Zatímco ústavní dohled se provádí na místě předem prostřednictvím posuzování legislativních návrhů, které Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu, ústavního práva mohou jednotlivci dovolávat před soudem. Pokud bude postaven před soud, je použití aktu by byl zjevně v rozporu s ústavou, poskytne soud přednost ustanovení ústavy. Právo životního prostředí bylo uplatněno vícekrát v judikatuře nejvyššího správního soudu, často při výkladu ustanovení o právu na odvolání. Platnost mezinárodních dohod, na straně druhé, je závislý jejich provádění ve vnitrostátním právu. Pokud zveřejněná judikatura, Aarhuská úmluva byla uplatněna poté, s cílem odstranit nesoulad, právo na odvolání pro nevládní organizace prostřednictvím širšího výkladu použitelného vnitrostátního práva.

II soudnictví

Finský soud se dělí na dvě navzájem nezávislé vedení soudů: Obecné soudy, správní soudy.

Tribunál se zakládá na třech úrovních:

 • Okresní soudy
 • Odvolací soudy
 • Nejvyšší soud (Supreme Court)

Správní soud linka má dvě úrovně:

 • Správní soudy
 • Nejvyšší správní soud

Obecné soudy řešit občanskoprávní a trestněprávní případy, přičemž se bude zabývat především správní soudy odvolání proti rozhodnutí Kontrolního úřadu. Kromě toho existuje řada specializovaných soudů (obchodního soudu, soudu pro pojišťovací záležitosti a Labour Court), jakož odvolacích senátů působící v rámci jednoho (nebo obou).

Jak životního prostředí obecně rozhodovat v prvním stupni spory v oblasti ochrany životního prostředí veřejnými orgány, obvykle se správními soudy. Existuje několik výjimek, které stojí za povšimnutí, a sice nemovitostí nebo věcného břemene v případech, kdy jsou odvolání podána půdy specializované soudy, které působí v příloze Řada okresních soudů. Kromě toho environmentální občanskoprávních deliktů a v trestních věcech se zabývá obecným soudům.

Ve správním soudnictví, podstatná část všech sporů týkajících se životního prostředí byly centralizovány jednoho regionálního správního soudu, správní soud Vaasa. Tento soud projednává všechny případy podle zákona o ochraně životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA, 86/2000) a vodou (587/2011), z čehož zhruba čtvrtina ekologických případů u správních soudů na celostátní úrovni. Zbývající životního prostředí, například projekty zabývající se ochranou přírody, těžba a dobývání, jakož územního plánování a výstavby, spravují příslušné správní soud. Kromě toho Rural Business maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (odvolací komise, landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) zabývá některými opravných prostředků v oblasti zemědělství, lesnictví, myslivosti a rybářství. Celkově se zeměpisným a podstatné soudů příslušných soudů v záležitostech životního prostředí jsou zcela jasně vymezeny právními předpisy, ačkoli hraniční případy, může být možnost tzv. „forum shopping“, neexistuje.

Obecně platí, rozhodnutí lze napadnout podáním správního odvolání k regionálnímu správnímu soudu, jak stanoví zákon o soudním řízení správním (ajpa, 586/1996). Jako výjimka z tohoto rozhodnutí přijaté obcemi v rámci jejich pravomocí stanovených samosprávy jsou namísto toho senát obcí, což představuje druhý základní kategorie žalob. Zatímco Environmentální rozhodnutí jsou obvykle předmětem správního opravného prostředku existuje několik význačných výjimek (například komunální, stavební předpisy a místní prostředí a její těžba a dobývání povolení), které jsou přezkoumávány na základě opravného prostředku obce.

Právní předpisy poskytující pravomoci pro rozhodování předepisují druh opravného prostředku proti rozhodnutí. Hlavní rozdíl mezi oběma postupy spočívá v tom, obecní kasační opravný prostředek všem poslancům obec, zatímco právo podat odvolání v rámci správního řízení obvykle pouze osobám, které jsou přímo dotčena rozhodnutím. Na druhé straně administrativní kontrolní pravomoci Účetního dvora jsou širší než obecní správní odvolací senát. Generální že odvolací lhůta je třicet dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Správní soudní řízení jsou převážně prováděny písemně, prostřednictvím písemných prohlášení ze strany orgánů, žalobců a dalších účastníků řízení. Právním zástupcem není povinné, nestanoví ajpa velkým počtem formálních požadavků ohledně odvolání nebo jiných fází řízení.

Rozhodnutí správního soudu lze dále odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Podle spisu, jakož i z výsledků správních řízení je toto povolení může být požadováno (například v otázkách životního prostředí, využívání půdy a stavebních povolení, podrobnosti plánu rozhodnutí), avšak obecně platí, že Nejvyšší správní soud rozhodne všech případů, které mu byly předloženy. Rozhodnutí ministerstva a vládní vyvlastnění přípustné (například) jsou obecně podat přímo opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě obvyklých opravných prostředků, existuje řada konkrétních způsobů nápravy, jako jsou soudní, správní (hallintoriita förvaltningstvistemål) a materiály (daně, perustevalitus grundbesvär), které nejsou zvlášť významné z hlediska životního prostředí. Kromě toho ajpa stanoví tři způsoby mimořádný opravný prostředek:

 • (procesní výtku, kantelu klagan), která může být podána v rámci správního odvolání ve lhůtě šesti měsíců,
 • Obnovení platnosti (menetetyn määräajan palauttaminen, av återställande försutten fatalietid), odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu
 • Zrušení (,), återbrytande purku odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že správní odvolání je důkazem opravný prostředek, takže Soudní dvůr má pravomoc změnit napadené rozhodnutí. V zásadě pravomoci soudu, aby přezkoumal dotčenou otázku jsou značně rozsáhlé, ale zdrženlivost vykonává v tomto ohledu. Pozměňovací návrhy jsou obvykle ponechány pro případy, kdy bylo napadené rozhodnutí považováno za protiprávní, ale převrácení nebo obnovu správního řízení by bylo možné zabránit omezenou změnu, která tak slouží obecný proces hospodářského hlediska. V oblasti životního prostředí: revize sporných podmínek povolení zahrnuje tento výkon důkazem. Obecní, na druhé straně je cassatory, soud může pouze potvrdit, nebo zrušit rozhodnutí Kontrolního úřadu. Zákon se však obvykle stanoví výjimky z tohoto pravidla v oblasti životního prostředí, umožňující správnímu soudu provádět změny i v takových případech (například povolení těžby půdy).

Požaduje, aby se ajpa navrhovatelka uvádí důvody pro napadení rozhodnutí je však příslušný správní soud znát právní předpisy, podle nichž je přezkum legality rozhodnutí. Při správních opravných prostředcích, správní odpovědností Soudního dvora nejsou příliš široká a přezkum není omezena na to, co výslovně neuplatnila v řízení o kasačním opravném prostředku. Při vyřizování odvolání obcí, na druhé straně je Soudní dvůr povinen pouze důvody protiprávnosti, kterých se navrhovatel dovolává. Obecní odvolací řízení, tyto důvody kasačního opravného prostředku musí být rovněž uvedeno v rámci lhůty pro podání opravných prostředků, zatímco správní odvolací řízení poskytuje více prostoru pro doplňování během řízení u odvolacího senátu.

Co se týče přezkumu skutečností, že Soudní dvůr ajpa z vlastního podnětu o dokazování to nestrannost a objektivnost řízení a povaze věci vyžadují. Soudní dvůr může například požadovat zvláštní důkazy ze strany nabývat znaleckých posudků nebo uspořádat slyšení nebo sledování stanovit skutkové okolnosti případu.

Tribunál řízení sledují odlišné a do určité míry podrobnější procesní pravidla, zejména občanského soudního řádu, 4/1734 cjp s četnými změnami) a trestní řád (CPA, 689/1997). Řízení převážně ústní stran odpovědnosti dovolávat okolnosti skutkového stavu jsou obecně výraznější než při soudním řízení správním. Proti rozhodnutí okresního soudu lze podat opravný prostředek odvolacímu soudu, ale plné zohlednění vyžaduje dostatek kvalifikovaného zájmu v občanskoprávním nebo trestním věta) nebo přiznání zvláštní dovolené pro pokračování řízení. Proti rozhodnutí odvolacího soudu je třeba podat před Nejvyšším soudem, což je zejména případ pro soudní precedenty (na rozdíl nejvyšší správní soud). Za určitých podmínek je možné žádat o povolení odvolat se proti rozhodnutí okresního soudu přímo u Nejvyššího soudu, a určité mimořádné opravné prostředky jsou k dispozici tribunálu stranou.

Kromě výše uvedeného také autonomní Ålandských ostrovů, musí být uvedeno. Tento samosprávný kraj má pravomoc přijímat vlastní právní předpisy v mnoha oblastech, včetně práva životního prostředí, jak stanoví zákon o autonomii Alandských ostrovů (1144/1991). V jiných oblastech, jako je soudní systém, řízení, především řídí i nadále právem jednotlivých států, což znamená výše uvedené akty uplatněny v řízení před soudem. Ostrovy mají obecně okresní soud, správní soud, který působí v rámci hierarchie jednotlivých členských států. Avšak rozhodnutí přijatá regionální samosprávy jsou přímo odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě toho centralizaci soudní přezkoumání skutečností popsaných výše se nepoužije na environmentální otázky týkající se Aland, tj. správní soud Alandy upravuje záležitosti týkající se ostrovů.

III Přístup k informacím

Přístup k informacím o životním prostředí upravuje obecně aktu o otevřenosti, aoga vládních opatření (621/1999), podle nichž jsou úřední dokumenty jsou veřejné, není-li stanoveno jinak.

V případech, kdy úředník nebo zaměstnanec, který orgán odmítá žádost o informace:

 • Tato osoba je povinna uvést důvody pro zamítnutí, stejně jako návod, jak postupovat ve věci.
 • Po tomto zamítnutí žádosti o přístup lze prodloužit, pokud úřad, aby přezkoumal správní rozhodnutí.
 • Zákon vyžaduje, aby žádost o přístup zvážit a přístup se udělí neprodleně a v každém případě do dvou týdnů od podání žádosti (čtyři týdny za výjimečně náročných požadavků).

Pokud Kontrolní úřad přijme konečné rozhodnutí negativní, pak by mohla být napadena prostřednictvím správního odvolání k regionálnímu správnímu soudu, který je popsán v předchozím oddíle. Odvolání proti rozhodnutím některých orgánů jsou podána přímo k Nejvyššímu správnímu soudu. Jako každý orgán rozhodnutí, takové rozhodnutí vyžaduje ajpa obsahovat poučení o opravném prostředku, který uvede, kde lze podat odvolání, v jaké lhůtě, jakož i další požadavky pro toto rozhodnutí napadnout.

Správní soud má obecně přístup k celému správnímu spisu napadeného rozhodnutí, a také možnost požádat úřad o doplňující informace. Proto jsou informace, jejichž zveřejnění je zpochybňováno, obvykle získaná soudu za účelem přezkumu opodstatněnosti důvodů, k nimž byl odmítnut přístup. Při svém přezkumu rozhodnutí orgánu ESMA, aby Soudní dvůr v případě, že by přesto dojde k jinému závěru, je oprávněn vyžadovat navrhovatelka přístup k požadovanému dokumentu.

V současné době neobsahují právní předpisy plně účinná nápravná opatření v případech, kdy orgán, které požadované informace zpoždění při vyřizování žádostí o přístup; Ačkoli tyto právní předpisy se připravují. V současné době je přístup soud zamítavé rozhodnutí, které může být napadeno, jelikož správní soudy nemají pravomoc zasahovat pouhá pasivity orgánu (viz oddíl XIII). Je však možné, aby podal administrativní stížnost se kontroluje orgán nebo veřejný ochránce práv, ale tyto orgány dohledu nemají obvykle pravomoc požadovat pasivní orgánu v konkrétních věcech.

Co se týče místní správy Alandských ostrovů, přístupu k informacím je upraveno regionálními právními předpisy (landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 1977: 72). I přes méně podrobná ustanovení, která se týkají žádosti o dokumenty, příslušný postup podle regionálního zákona odpovídá tomu, co bylo uvedeno výše. Totéž platí pro odmítnutí napadnout prostřednictvím kasačního opravného prostředku. s výjimkou soudního přezkumu, který je v některých případech předcházet žádost o přezkum s regionální vládou. Jak bylo uvedeno výše, kasační opravný prostředek proti rozhodnutí regionální rady přímo se podávají k Nejvyššímu správnímu soudu.

IV Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Správní řízení

Řízení ve správních věcech se obvykle řídí zákona o správním řízení (dále jen „APA“, 434/2003), která obsahuje ustanovení týkající se základních zásad řádné správy, jak se bude postupovat ve správní oblasti. Postup v rámci APA je v záležitostech životního prostředí, není-li stanoveno jinak v příslušných právních předpisech hmotného práva. I v tomto případě by ustanovení a zásady týkající se APA doplňkově. Jinými slovy, APA stanoví obecný postup, který je poté uzpůsobeným pro konkrétní body různých dalších právních předpisů. Různé druhy ochrany životního prostředí dodržovaly tyto postupy přizpůsobit. Udělování povolení v oblasti životního prostředí v rámci dohody o hospodářském partnerství, tak v rámci plánování využívání půdy (Land Use and Building Act (luba, 132/1999) jsou příklady postupů, která byla podrobně upravena odchylka od postupu APA. Kromě své vlastní regionální látky právní předpisy týkající se životního prostředí, správa Aland se řídí regionální zákon upravující správní řízení (förvaltningslag för landskapet Åland, 2008: 9). Obecné správní řízení podle regionálního zákona úzce koresponduje řízení podle vnitrostátních právních předpisů.

Správní řízení neobsahuje obecnou fázi interního přezkumu, tedy přezkumu soudním orgánem nebo jeho nadřízený správní orgán. Hmotné právo však může stanovit takové postupy správního přezkoumávání. Pokud je postup pro přezkoumání, nemůže obejít přímo podat opravný prostředek u soudu. Jako příklad se uvádí, luba soudního řízení předchází žádost o opravu za obecní orgán dohledu v případech, kdy věc byla rozhodována podřízený v rámci přenesených pravomocí. Lhůta pro podání žádosti o přezkum je obvykle kratší, než je řízení o kasačním opravném prostředku, může Kontrolní úřad požadovat, aby dával přednost zpracování žádosti. Obvykle jen ty, kteří podali žádost o přezkum, jsou oprávněni napadnout rozhodnutí prostřednictvím přezkumu odvolání, pokud se původní rozhodnutí změnit na základě žádosti.

Správní soud má pravomoc přezkumu procesní a hmotné zákonnosti správních rozhodnutí, s výjimkou obecních odvolání (viz část II výše), není povinna upřesnit pořadí uvedené v opravném prostředku. Je-li to třeba, bude Účetní dvůr posuzovat platnost materiální a technické poznatky, na kterých bylo rozhodnutí založeno. Soudní dvůr může na otázku odborné znalosti orgánu pro cenné papíry a trhy nezávisle posoudit skutkové okolnosti projednávané věci či jejich dopady v dané věci. Jak bylo popsáno výše, Soudní dvůr způsob splnění své povinnosti přezkoumat patří například příprava sledování za účelem kontroly nebo slyšení znalce příslušným orgánům mimo danou záležitost.

K územním plánům

Rozhodnutí schválit územní plány obcí (místními velitel nebo podrobné plány) v rámci luba lze napadnout prostřednictvím obecních odvolání k regionálnímu správnímu soudu. Kromě přímo dotčené strany, právo na odvolání náleží všem členům obce. To zahrnuje registrovaná sdružení se sídlem v obci. Kromě toho právo na odvolání náleží jiné registrované místní nebo regionální organizace, pokud se věc týká, jeho oblast působnosti.

Naproti tomu opravné prostředky proti regionálních plánů, které jsou ratifikovány ministerstva životního prostředí České republiky, byla složena přímo k Nejvyššímu správnímu soudu. Kromě výše uvedeného rovněž organizace, které jsou činné mají právo odvolat se proti rozhodnutí o schválení plánů na regionální úrovni z určitých důvodů stanovených zákonem. Jelikož rozhodnutí přezkoumat na základě obecní opravného prostředku přezkum Soudního dvora je přísně omezena z důvodů protiprávnosti uvedených žalobkyní. Odchylně kasační povahu obecní opravného prostředku luba obsahuje ustanovení, která umožňují Soudnímu dvoru provést drobné změny za zvláštních podmínek. V jiných ohledech, řízení, sledují obecný postup v rámci ajpa.

Alandské ostrovy mají své vlastní regionální zákon upravující stavební plány, samosprávné bygglag (och för landskapet Åland, 2008: 102). Regionální zákon stanoví dvě úrovně plánů: Místní hlavním a podrobným plánů. Podobně jako jejich protějšky v rámci luba, tyto plány jsou schváleny obce, města opravným prostředkem odvolání ke Cour administrative Alandských ostrovů. Kromě přímo dotčené strany a členové obec, právo na odvolání patří organizace zapsané region, pokud se věc týká, jeho oblast působnosti.

Povolení týkajících se životního prostředí

Pravomoc udělovat povolení EPA pro činnosti, které by mohly způsobit znečištění životního prostředí (environmentální povolení) se dělí mezi čtyřmi státními regionálními správními úřady (rsa-agency; AVI, RFV) a obecních orgánů pro ochranu životního prostředí. Povolení zahrnuje činnosti toulavých zvířat, která najdou útočiště v útulcích pro velká průmyslová zařízení (IPPC), povolení může být také integrován, v souladu se zákonem o vodě. Rozhodnutí o udělení povolení lze napadnout prostřednictvím odvolání ve správním řízení za správní soud Vaasa, které má celostátní pravomoc v oblasti kasačních opravných prostředků podle dohody o hospodářském partnerství. Výjimku z tohoto je autonomní Ålandských ostrovů, které mají své vlastní právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí. Rozhodnutí o udělení povolení podle tohoto regionálních právních předpisů je ochrana životního prostředí a zdraví správy Alandských ostrovů (Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet) a přezkum správním soudním dvorem v řízení o kasačním opravném prostředku Alandských ostrovů.

Kromě upravujících správní řízení, dohoda rovněž zahrnuje zvláštní ustanovení týkající se soudních řízení. Právo na odvolání je poněkud širší, než jaká probíhá v rámci standardního ustanovení ajpa náležející osobám, jejichž práva nebo zájmy by mohly být ovlivněny záležitost. Právo na odvolání má rovněž obsaženo registrovaná sdružení nebo nadace, jejichž cílem je podpora ochrany životního prostředí, zdraví nebo ochrana přírody nebo obecné životní prostředí, jejichž oblast činnosti, jíž se dopad na životní prostředí; Kromě toho některé orgány mají právo podat odvolání proti rozhodnutí podle dohody o hospodářském partnerství. Účast během správního řízení není podmínkou, ale kromě ostatních požadavků týkajících se poskytování a zveřejňování rozhodnutí o udělení povolení k pobytu, je orgán povinen poskytnout samostatné oznámení o svém rozhodnutí, kdo podal námitky během řízení nebo takové oznámení.

V počátečních fázích soudního řízení EPA odvolací řízení se liší od obecných odvolací řízení:

 • Odvolání se předkládají orgánu, který povolení vydal rozhodnutí, a nikoli Soudní dvůr.
 • Uvedený orgán vydá veřejné oznámení podáno odvolání a samostatně informuje dotčené strany a orgány, aby odpovědi, které by měly být předloženy.
 • Pouze v takovém případě se celý spis předložen správní soud Vaasa.

Další prvek, zejména za účelem soudního řízení případů EPA je poskytnuta možnost, aby soud nebo části shromáždění k provádění inspekcí na místě, to znamená mírnější formě prohlížení.

Pravomoc Soudního dvora a povinnosti přezkumu jsou stejné, jako v jiných věcech správního odvolání. Jak hmotné a procesní zákonnosti napadeného rozhodnutí podléhají přezkumu a také základní materiální a technické poznatky. Aby však bylo zajištěno dostatečné odborné znalosti, Účetní dvůr řadu specializovaných soudců, kteří jsou vyškoleni pro technické nebo přírodních věd namísto práva, jsou jmenováni jako plnoprávní členové správní soud Vaasa. Při rozhodování o záležitosti EPA nebo vodního zákona právník, dva členové Účetního dvora jsou spojeny jedním z těchto specializovaných příslušníků, namísto obecně příslušné právní vzdělání v senátu složeném ze tří soudců. Pokud vnitrostátní soud specializace EPA ani související se vztahuje na Alandy odpovídající opravné prostředky, povolení se zpracovávají podle běžného správního soudu, správního soudu provincie Åland.

Proti rozhodnutí správního soudu ve Vaasa lze dále odvolat k Nejvyššímu správnímu soudu běžným způsobem. Soudci byli technický a přírodovědný zaměstnává nejvyššího stupně na základě jmenování na částečný úvazek. Tyto specializované soudci také účastní rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím Správního soudu provincie Åland do ochrany životního prostředí a vody případů. Obsahuje zmínku, odpovídajících specializovaných soudců na částečný úvazek rovněž se účastní rozhodování některých jiných typů opravných prostředků, jako jsou ty, které se zabývají ochranou dětí, nedobrovolnou léčbu a patentů.

Obecné pravidlo všechny správní a soudní řízení, které se vztahuje také environmentální povolení, je, že správní rozhodnutí mohou být provedeny pouze po prostředcích a lhůtách pro zpochybnění rozhodnutí v rámci odvolání byly vyčerpány. Proto podal proti rozhodnutí pozastaví povolení v oblasti životního prostředí obvykle zahájení činnosti povolen, dokud odvolací soud rozhodl o této otázce. Jako výjimka z tohoto odkladný účinek, správní orgán může za určitých podmínek vydat předběžné opatření pro prosazování povolení navzdory výzvám, ať už společně s povolením rozhodnutí nebo krátce po něm samostatným rozhodnutím. Soudní dvůr je příslušný pro přezkum takového příkazu, a to i přesto, že je odklad výkonu rozhodnutí. Tento systém zdržovací žaloby je podrobněji popsáno níže (oddíl X).

Posouzení vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) řízení je upravena zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí EIA (zákon 468/1994) spolu vzájemně se doplňujících vládní nařízení (713/2006). Vyhláška obsahuje seznam činností (prahové hodnoty), u nichž je vždy vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. Kromě toho státní orgán pravomoc rozhodnout o tom, zda je nutné provést posouzení vlivů na životní prostředí v případě jiných činností (screening). Ve většině případů je tento státní orgán Regionální centrum pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí (ete-centre; Ely-keskus, ntm-central).

Pokud je rozhodnutí kladné, tedy hodnocení:

 • Proti rozhodnutí lze podat odvolání k regionálnímu správnímu soudu oznamovatelem/hospodářského subjektu
 • Přezkumné řízení podle běžného postupu správního odvolání v rámci ajpa podle předběžných podmínek.

V případech, kdy je rozhodnutí záporné:

 • Toto rozhodnutí lze napadnout později, v rámci konečné povolení nebo jiných povolovacích rozhodnutí ve věci.
 • Procesní podmínky, včetně práva na odvolání, určuje, jakým způsobem tento souhlas lze napadnout rozhodnutí

Například případné rozhodnutí neuložit posuzování vlivů územního plánu lze napadnout, když byl plán schválen, a to prostřednictvím místních odvolání k regionálnímu správnímu soudu, přičemž podobný záporná rozhodnutí předcházející povolení v oblasti životního prostředí je zpochybněno spolu s povolením prostřednictvím odvolání ve správním řízení, správní soud Vaasa.

Jak hmotněprávní a procesní zákonnosti rozhodnutí může být přezkoumáno v tomto bodě přezkumných pravomocí Soudního dvora pro přezkoumání povolovacího rozhodnutí. Předběžná prohlášení vydaná koordinační orgán v rámci analýzy nebo závěrečné fáze metody hodnocení nelze samostatně napadnout. Namísto toho zákona EIA stanoví, podstatné vady v posouzení, což opět zahrnuje jak hmotněprávní a procesní nedostatky, lze uplatnit proti konečnému rozhodnutí souhlas. Když se soud může ověřit platnost sporných posouzení vlivů na životní prostředí. Účast nebo během postupu EIA není formálním předpokladem pro napadení rozhodnutí buď souhlas, nebo jim předcházelo posouzení vlivů na životní prostředí. Skutečnost, že posouzení bylo zcela upuštěno lze podobným způsobem, který je v souladu s ustálenou judikaturou, se rozumí správní soud přezkoumává, zda je třeba posouzení vlivů provést, nebo ne zjišťovacího řízení byl vydán, pokud zjistí skutečnosti nezbytné k vyřešení této otázky.

Vykonatelnost a zdržovací žaloby se řídí postup pro udělení souhlasu rozhodnutí. Kromě toho zákona EIA stanoví, že pokud provádění projektu nevyžadují povolení nebo jiných povolovacích rozhodnutí a jejich provádění je zahájeno, aniž by bylo nezbytné posouzení vlivů na životní prostředí příslušný vnitrostátní regionální orgán měl pravomoc nařídit takové provádění zastavena, dokud nebylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí.

Proces EIA o Alandách se řídí regionální zákon (om landskapslag miljökonsekvensbedömning, 2006: 82) om landskapsförordning miljökonsekvensbedömning a [nařízení (2006: 86). Na rozdíl současný postup však neexistuje žádný samostatný orgán odpovědný za kontrolu, správní orgán příslušný ve věcech v původním povolení nebo souhlasu záležitosti rozhodne, zda je třeba posouzení vlivů provést, nebo ne, kde není nezbytná přímo zákonem. Možnosti napadnout rozhodnutí EIA dovolává nesprávného posouzení vlivů na životní prostředí v souladu s tím, co bylo uvedeno výše. Opravné prostředky se podávají podle správního soudu provincie Åland nebo Nejvyšším správním soudem v závislosti na správní orgán, jehož rozhodnutí je napadáno souhlas.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Obvykle je nejsnadněji dostupné prostředky zahrnují právo jednotlivce domáhat odpovědnosti v oblasti životního prostředí proti soukromým subjektům má přístup příslušné městského či státního orgánu žádost o donucovací opatření. Soukromé vymáhání veřejného práva, tedy jednotlivci nemohou nést jiné soukromé strany soudu, za neuposlechnutí environmentální odpovědnosti vůči veřejnosti.

Soukromé prosazování závazků v oblasti životního prostředí je možné. Náhradu škody vzniklé v důsledku narušení životního prostředí, jako jsou škody na majetku, zdraví či různé finanční ztráty, lze hledat Tribunálem. Existuje zvláštní zákon upravující tento druh škod na soukromém majetku, zákona o odškodnění za škodu na životním prostředí (737/1994), která doplňují obecné a deliktní odpovědnosti (412/1974). Zmíněný zákon rovněž obsahuje náklady na opatření k předcházení škodám na životním prostředí může osoba provádějící opatření, a rovněž opatření k obnovení poškození životního prostředí. To znamená, že je možné požádat soud rozsudek týkající se nákladů na obnovu nemovitého majetku přímo proti odpovědné straně, aniž by požadoval náhradu nebo čištění těchto veřejných orgánů. Až na vzácné výjimky, jednotlivci nemůže uplatňovat náhradu škody pro veřejné zájmy vůči životnímu prostředí. Některé činnosti, jako je obtěžování nebo permit-authorised znečištění vody, jsou speciálně upraveno odškodnění postupy, které obcházejí obecné právní předpisy o odpovědnosti za vady. Soudního příkazu nemůže být běžně navrhován vůči provozovatelům přímo u soudu; Příslušný správní orgán dozoru je třeba považovat za prosazování tohoto nařízení.

V podstatě stejné možnosti s ohledem na pohledávky vůči orgánům veřejné správy: Za účelem získání soudního rozhodnutí ukládající veřejnému orgánu, aby přijal opatření, rozhodnutí v prvním stupni samotného Kontrolního úřadu se obecně požadují. Teprve po přezkumu tohoto rozhodnutí vysloví odvolací správní soud je příslušný ke zjištění donucovací opatření odůvodněná. To, co bylo uvedeno výše ohledně opravného prostředku proti pasivita ze strany orgánu platí (viz oddíl XIII). Stížnosti podávané státní orgány bude podrobněji popsáno níže (oddíl VI). Na druhé straně odškodnění za škody způsobené výkonem veřejné moci může být za určitých podmínek dovolávat přímo před soudem na základě deliktní odpovědnosti aktu. Samozřejmě, pokud pohledávky vůči státu nebo obce kapacity provozovatele například stejnou odpovědnost za postupy pro soukromé subjekty uplatňují.

V oblasti prosazování práva prostřednictvím žádosti podané příslušnému orgánu dohledu, příslušnému orgánu, aby přístup je obecně určují příslušné látky nebo v případě místních orgánů, obecních předpisů vydaných na základě tohoto zákona. Proto je EPA, například určuje příslušný státní orgán dozoru, stejně jako obec vyžaduje, aby pověřil jeden z jeho výborů jako místní orgán dozoru. Na státní úrovni by se obvykle ete-center příslušným orgánem dozoru v oblasti životního prostředí.

Látka Zákon vymezuje pravomoci orgánu dozoru, například orgánu používat administrativní nátlak vůči osobě porušení tohoto práva. V závislosti na případu je mohou zahrnovat například příkazů plnily povolení, prevenci a nápravu škod na životním prostředí nebo zrušení povolení. V zásadě přístup kdokoli může Kontrolní úřad tuto žádost o donucovací opatření ze strany orgánu dozoru, třebaže některé její environmentální předpisy obsahují zvláštní ustanovení pro vznik nároku. Vedle jiných forem nátlaku, administrativní postup popsaný v tomto případě platí v zásadě pro výkon povinností spadajících do režimu směrnice o odpovědnosti za životní prostředí, provedena částečně aktem o sanačních určitých škod na životním prostředí (383/2009).

V případě veřejné odpovědnosti nebo jiné záležitosti dohledu nebo prosazování bylo iniciováno prostřednictvím soukromého žádost nebo z vlastního podnětu, konečné rozhodnutí v této věci lze obvykle předmětem kasačního opravného prostředku pravidelným způsobem. To znamená rozhodnutí přesvědčivé provozovatel napravit situaci, která porušuje její povolení, může být napadeno dotčenými subjekty, přičemž případné rozhodnutí neuložit opatření ze strany hospodářského subjektu může být zpochybněno zúčastněnou třetí stranou (například nevládní organizace, která žádá vymáhání). Jako obvykle je právo odvolat se řídí právem použitelným látky. Obvykle se odvolat rozhodnutí týkajících se vymáhání je omezenější než odpovídající povolení k pobytu, ale určitě ne vždy odpovídá. Ve většině případů alespoň sousedy a nevládní organizace mají právo na odvolání. K tomu je třeba zdůraznit, že skutečnost, že dozorčí orgán rozhodne o žádosti o vykonání, není automatický nárok osoby, která zahájila v této věci, tedy podal žádost, napadnout rozhodnutí u soudu.

Co se týče Alandských ostrovů, stát občanskoprávních deliktů se použije v autonomním regionu. Stejně tak zásady pro dožadující orgán vymáhání v souladu s tím, co bylo uvedeno výše. Hlavní orgány dozoru na ostrovech jsou ochrana životního prostředí a zdraví orgán Åland, regionální vlády a místní orgány stavebním dozorem.

VI další způsoby přístupu k právní ochrany

Jak bylo uvedeno výše, kromě přímo napadnout správní rozhodnutí, rovněž možnost podání správní stížnosti je k dispozici. Stížnosti lze podávat obecními nebo městskými orgány dozoru případně nebo dvou nejvyšších orgánů dozoru.

Parlamentní ochránce práv a ministr spravedlnosti vlády jsou dva nejvyšší orgány dohledu ze strany veřejných orgánů a úředníků dodržují práva a řádné správní praxe, s důrazem základních a lidských práv. S menšími rozdíly, soudy, nejvyšší orgány dohledu jsou velmi podobné, rovněž orgány vlády Ålandských ostrovů. Se orgány dohledu vydaly svá stanoviska na stížnosti podané k těmto orgánům a jsou rovněž oprávněny vydávat oficiální napomenutí, stejně jako návrh na zahájení trestního stíhání za protiprávnímu jednání. Orgány dohledu se mohou také zahájit šetření z vlastního podnětu. Je označen, a uvádí, že nejvyšší vedoucí pracovníci legality přísluší přezkoumat činnost soudů a soudních úředníků, což přirozeně vyžaduje pečlivé zvážení ohledně oddělení pravomocí a nezávislost soudnictví. Se orgány dohledu nemají pravomoc zavázat orgány nebo úředníky v jednotlivých věcech nebo rušit nebo měnit rozhodnutí nebo podat opravné prostředky, které mají k dispozici.

Má také řadu specializovaných orgánů dozoru, jurisdikce, jako je veřejný ochránce práv v oblasti ochrany údajů, veřejný ochránce práv spotřebitelů a veřejného ochránce práv menšin, ale tato Kancelář je určena zejména v oblasti ochrany životního prostředí. Naopak správní stížnosti lze podávat s místními nebo regionálními správními orgány dohledu, jako je obecní úřad, vyšší než výše uvedené ete-centre nebo rsa-agency.

Kromě toho dozor nebo jiné orgány často nejsou oprávněni napadnout rozhodnutí v oblasti životního prostředí stejně jako soukromé osoby. Tyto orgány právo na odvolání v záležitostech životního prostředí je předepsané ete-centre. Oznámení tomuto orgánu sporné rozhodnutí týkající se dalšího využití orgánu napadnout, ale neexistují žádné prostředky, které prakticky nutí orgán uplatnit své právo na opravný prostředek.

V rámci trestního řízení může státní zástupce je na základě žádosti povinna provádět soukromé žaloby na náhradu škody ve prospěch poškozené strany. Tato pomoc je poskytována bezplatně, státní zástupce, může tuto žádost zamítnout pouze tehdy, pokud je nárok zjevně neopodstatněný nebo jeho obchodní úpravy by výrazně zhoršilo, ve stíhání daného případu. Poškozené strany mají rovněž sekundární právo trestního stíhání. Jinými slovy, v trestní věci, kdy státní zástupce rozhodl o zastavení trestního stíhání, poškozená strana právo s trestním stíháním trestného činu a pokud má případ rozhodnutý Soudním dvorem.

Na vnitrostátní úrovni existuje řada zástupců specializovaných environmentálních otázek, které mohou být přiděleny zvláštním pořadí, v případech mimo své obvyklé pravomoci.

VII aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Povinnost vyslechnout účastníky řízení v průběhu správního řízení obvykle upraveny platnými právními předpisy jinak látky (APA); jiné mohou zúčastnit prostřednictvím veřejné konzultace.

Právo na podání opravných prostředků pro přímo dotčené strany, tak pro jiné látky rozhodného práva; Všichni členové, v oblastech, ve kterých obecní odvolání.

Nevládní organizace

S několika výjimkami lze říci, žádná zvláštní ustanovení týkající se postavení v průběhu správního řízení, tedy nevládní organizace mohou obvykle účastnit prostřednictvím veřejné konzultace.

Právo na odvolání je nejvýznamnější látka práva životního prostředí, do jisté míry v judikatuře stejně. Nevládní organizace musí být zaregistrovány, a některé požadavky týkající se oblasti činnosti (zeměpisné/registrace) jsou obvykle stanoveny.

Ostatní právnické osoby

Jiné soukromé právní subjekty mají obvykle účastnická práva podle stejných pravidel jako jednotlivci.

Jiné soukromé právní subjekty mají zpravidla právo na opravný prostředek podle stejných pravidel jednotlivci.

Skupiny ad hoc

Účast prostřednictvím veřejných konzultací; Jinak, pokud jde o schopnost sestávající jednotlivců.

Ne, to znamená pouze, pokud jde o schopnost sestávající jednotlivců.

zahraniční nevládní organizace

Práva účasti při přeshraničních vlivů na životní prostředí; přeshraniční smlouvy a jiné dohody mohou stanovit práva v jiných řízeních.

Právo na odvolání v souladu s běžnými předpisy, tj. zejména na základě podmínek provozu, přičemž se vezmou v úvahu případné povinnosti vyplývající hranice nebo jiných smluv.

Jiné [1]#_ftn1

Příslušné látky mohou ve svých právních předpisech, aby státní orgány, orgány místní samosprávy nebo obcemi musí být konzultován před přijetím rozhodnutí.

Státní orgány, orgány místní samosprávy, jakož obecní úřady mohou mít právo na opravný prostředek podle použitelných právních předpisů nebo na základě ajpa látky.

Připomínky vyslovené ve výše uvedené tabulce činil hrubý zobecnění. Ustanovení o účastnických právech a postavení jak v průběhu správního řízení, tak řízení o kasačním opravném prostředku se liší podle použitelné látky a /nebo procesního práva.

Obvykle se hmotného práva stanoví, kdo má být zvláštního oznámení nebo ve správním řízení vyslechnuta, a dále též širší veřejné konzultace nějaké je uspořádán před rozhodovacím procesu. Pokud režim není zvláštním způsobem regulováno, obecná ustanovení APA uplatní. Systém APA stanoví postavení účastníka osobou ve věci, v níž jeho práva, zájmy nebo povinnosti jsou dotýkat, a vyžaduje, aby takové osoby být vyslechnuta před přijetím věci rozhodlo. Kromě toho schválený systém pro uveřejňování informací vyžaduje, aby daný zadavatel vyhrazuje rovněž další příležitost účastnit se záležitostí, které mohou mít závažný vliv na životní a pracovní podmínky jiné než strany. Ve většině případů látky na životní prostředí právní předpisy stanoví širší a /nebo konzultace. Při povolení v oblasti životního prostředí, například dohody o hospodářském partnerství stanoví postavení (právo být vyslechnut) zvlášť pro každého, jehož práva, povinnosti a zájmy se mohou dotýkat, a poskytuje další příležitost vyjádřit svůj názor Při obecné konzultaci veřejnosti (písemně). Nevládní organizace nejsou běžně předepsané stálého během správního řízení, což znamená, že se mohou účastnit veřejných konzultací, jsou stanoveny jako součást postupu.

Jak již bylo uvedeno, ajpa stanoví obecné právo na odvolání proti správním rozhodnutím. Toto právo náleží, aby každá osoba, které je určeno rozhodnutí nebo na jehož práva, závazky nebo zájmy má rozhodnutí přímý vliv. Nicméně zásadních právních předpisů v oblasti životního prostředí, který zahrnuje ustanovení, která obvykle stanoví širší právo na odvolání. EPA by tak například stanoví obecné právo na opravný prostředek pro všechny osoby, jejichž práva nebo zájmy by mohly být ovlivněny, zatímco luba stanoví podrobnější rámec pro právo na odvolání proti různým typům stavebního povolení a povolení k obhospodařování půdy v rámci režimu. Kromě toho rozhodnutí, které je předmětem opravného prostředku, jako je městské územní plánování, mohou být napadena kterýmkoli členem obce, která zahrnuje jakýkoli jednotlivec, korporace atd. se sídlem v obci, stejně jako osoby, které vlastní nebo využívá majetek v obci.

Právo na odvolání se proti nevládním organizacím pro většinu, ale ne všechny druhy rozhodnutí. Kromě toho poskytla další právo na opravný prostředek také v některých věcech, ve kterých nebylo výslovně stanoveno zákonem. Nevládní organizace musí být zaregistrovány právo na odvolání. Kromě toho rozhodného hmotného práva obvykle zahrnují požadavky týkající se organizace zeměpisné a /nebo oblasti činnosti. V důsledku toho EPA například stanoví právo na odvolání registrovaná sdružení nebo nadace, jejichž cílem je podpora ochrany životního prostředí, zdraví nebo ochrana přírody nebo obecné životní prostředí, jejichž oblast činnosti, jíž se dopad na životní prostředí; V případech, kdy je spojení mezi nevládními organizacemi účelu napadeného rozhodnutí nemusí být zcela jasné, jako jsou různé obyvatel vesnice nebo sdružení, například stanovy organizace jsou obvykle konzultováno řešení právo na odvolání. Neexistují žádné požadavky týkající se doby trvání nebo počet členů.

Jakmile je stanoveno právo na podání opravného prostředku však navrhovatelky, nevládní organizace či jednotlivce, není obecně omezuje na tvrzení znehodnocení svých vlastních práv nebo zájmů, nýbrž rozhodnutí napadnout z důvodů veřejného zájmu. Dotčený soukromý subjekt může proto vznést námitku proti povolení k těžbě, neboť ohrožuje stanovišť chráněných druhů, například.

Jak bylo popsáno výše, dohoda EPA stanoví veřejné oznámení/konzultace také během soudních řízení o kasačním opravném prostředku (viz oddíl IV). Jiná soudní řízení v záležitostech životního prostředí nemají takový stupeň, a v důsledku toho stanoví pouze slyšení přímo dotčené strany. Příležitosti pro zapojení nevládních organizací a dalších členů, kteří nejsou napadl rozhodnutí, proto jsou poměrně omezené. Existují však určité judikatuře spojující a přiznávání tohoto non-appellant osob a subjektů, jejich účasti ve správním řízení.

Kromě obecní opravného prostředku není actio popularis s ohledem na přístup k soudům. POZNÁMKA možnost požadovat zásah orgánu dozoru (viz oddíl V). Tyto záležitosti IPPC, Dohodu o hospodářském partnerství, a přitom zachovat EIA věcech řídí buď ajpa nebo režimu konečného souhlasu (viz oddíl IV).

Účastnit se postupu posuzování vlivů na životní prostředí u záměrů, které mohou mít významné přeshraniční dopady jsou popsány níže (oddíl XVI). V jiných postupech postavení a účast osob se sídlem v jiných zemích, jakož i zahraniční nevládní organizace jsou v zásadě upraveny přeshraničních smluv a dalších dvoustranných nebo mnohostranných dohod a právních předpisů k jejich provedení. Zejména Úmluva o ochraně životního prostředí mezi Dánskem, Finskem, Norskem a Švédskem (severská smlouva na ochranu životního prostředí, SopS 75/1976) musí být uvedeny. Obvykle, postavení odpovídá postavení vnitrostátních účastníků, což platí zejména mezi občany výše uvedených severských zemích. Některé smlouvy rovněž obsahují obdobná ustanovení o rovném zacházení ohledně práva na odvolání. V každém případě podle judikatury týkající se vodního zákona, například zahraničním nevládním organizacím bylo přiznáno právo na opravný prostředek podle stejných kritérií jako domácí nevládní organizace, a to na základě podmínek provozu. Tedy odvolání podané proti Estonské nevládní organizace povolení plynovodu Nord Stream byly souzeny spolu vnitrostátní opravné prostředky, například.

V rámci výkonu spravedlnosti, která spadá do pravomoci státu, právo odvolat se řídí právními předpisy státu rovněž na Alandách. V důsledku dvoustupňového řízení v záležitostech životního prostředí se obvykle vyřeší podle státu, které odpovídají platné zákony spolkových zemí.

Státní a obecní orgány samosprávy mohou mít procesní práva ve správních věcech nejsou příslušné k rozhodnutí. V oblasti životního prostředí je zcela typické, příslušný správní orgán povinen konzultovat jiné veřejnoprávní subjekty před tím, než rozhodne. Tato konzultace může být buď nepodmíněný závazek nebo v závislosti na okolnostech věci. Stejně tak hmotného práva v oblasti životního prostředí často uvádí některé orgány právo napadnout rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud tento orgán právo na odvolání není stanovena výslovně, může úřad také pokusit uplatnit nárok podle obecných ustanovení ajpa, podle které je přiznáno v případě, že je nezbytné chránit veřejný zájem pod dohledem orgánu. Obvykle je právo opravného prostředku stanoveného regionálním ete-centre ve věcech rozhodují obce nebo jiné státní orgány. Místní orgány pro ochranu životního prostředí nebo zdraví, regionální nebo národní muzeum orgány samosprávy jsou příklady jiných orgánů, které mohou mít právo na odvolání. S výjimkou zvláštní konzultační postup v řízení o kasačním opravném prostředku v rámci EPA, jako „extra“ orgány nemají vliv u soudu v jiném postavení než jako navrhovatelem.

Nejvyšším orgánem dohledu legality nemají stálé nebo právo na odvolání ve správních záležitostech. Jiné veřejné ochránce práv obvykle chybí stálé v záležitostech životního prostředí. S výše uvedenou výjimkou týkající se občanskoprávních nároků na náhradu škody žalobců, je omezena na trestní řízení; nemají postavení ve správní oblasti ochrany životního prostředí. Jak bylo uvedeno dříve (viz oddíl V), žalob na základě veřejného zájmu nemůže být běžně podávány obecné soudy. Stejně tak sekundární právo stíhání pouze náleží poškozenému.

Neexistuje žádný systém hromadné žaloby v oblasti ochrany životního prostředí.

VIII právní zastoupení

Jednoduchý a nenákladný přístup k soudu je jedním ze základních kamenů soudního řízení správního, právního poradce, a že tudíž není povinné pro environmentální řízení u správního soudu. Stejně tak není v praxi velmi atraktivní pro jednotlivce nebo organizace zaměstnávají poradce. Pro korporace jako navrhovatel nebo jiné dotčené osobě, je více obvyklé. Se nevyžaduje ajpa zástupce, je-li použito, musí mít právnické vzdělání nebo odborné přípravy, pouze obecné vhodnosti je nasnadě.

Obhájce není povinná během řízení u Tribunálu, ale zde je běžnější. Na rozdíl cjp ajpa se rovněž vyžaduje, aby právní postavení osoby jednající jako poradce nebo advokáty, s výjimkou určitých druhů případů (což zahrnuje pozemek, soudní jednání).

Neexistuje žádný úřední osvědčení pro právníky v oblasti životního prostředí ve specifických, s výjimkou studií podle absolventy vysokých škol a postgraduální studium. Existují nicméně advokáti a advokátní kanceláře různých velikostí, které nabízejí ekologicky odborné právní poradenství. Většina větších podniků nabízí služby v oblasti práva životního prostředí, ačkoli obvykle v rámci obchodního práva. Neexistuje žádná komplexní rejstřík ekologicky specializované advokátní kanceláře nebo advokáti k dispozici. Finská advokátní komora je vyhledávač umožňuje vyhledávání členů a podniky podle umístění, odborných znalostí, včetně oblasti životního prostředí, včetně kanceláří na Alandské ostrovy (odkaz uveden na konci dokumentu). Nevládní organizace nemají obvykle inzerovat právní služby.

IX důkazy

Při přezkumu odvolání odvolací správní soud má obvykle přístup k celému správnímu spisu (dožadující orgán spolu s prohlášením je obvykle prvním krokem zpracování odvolání). Jak bylo uvedeno výše, ajpa dále ukládá obecnou povinnost přezkoumat tuto otázku Soudnímu dvoru.

 • Cílem návrhu je stanovit objektivní okolnosti projednávané věci.
 • Účetní dvůr plnil svou povinnost požadovat důkazy, které považuje za nutné nebo užitečné dále do správního spisu.
 • Tyto žádosti se zasílá orgánu, zatímco strany sporu se poskytují příležitost pro vlastní potřebu.

V souladu s touto zásadou soudní vyšetřování, neexistují žádné výslovné obecná pravidla týkající se důkazního břemene ohledně stran odvolacího řízení. Implicitní změnily některé zásady pro různé typy věcí a situací odpočinku, někdy také na judikatuře Evropského soudního dvora. Je však třeba zdůraznit, že otázky týkající se důkazů jsou obvykle řešeny v první řadě správním orgánem, a tudíž se úloha Soudního dvora není zpravidla tolik zapotřebí nové důkazy, jako je přezkoumat důkazy, které nebyly předtím předloženy orgánu a rovněž hodnocení provedené úřadem. Kromě dokumenty a stanoviska orgánu prvního stupně a strany, Soudní dvůr může usnadnit její kontrolu jinými prostředky.

 • Soudní dvůr může konzultovat ostatní orgány nebo uspořádat o zhlédnutí či ústní slyšení.
 • Strany mohou zavést své vlastní důkazy na podporu svých tvrzení a argumenty.
 • Smluvní strany mohou rovněž požádat, aby Soudní dvůr použít jakékoli prostředky šetření k dispozici.

Soudní dvůr má pravomoc rozhodovat o tom, zda vyhovět žádosti účastníků řízení. Tento prostor závisí na typu žádosti, tak uvedla, že odmítnutí dále zkoumat samozřejmě mohla být uplatněna proti pravomocnému rozhodnutí, pokud je předmětem dalšího opravného prostředku.

Správní soud má možnost nezávislé hodnocení důkazů, posouzení skutkového stavu věci. Soudní dvůr v tomto ohledu není vázán argumenty účastníků řízení; obvykle tedy strany nemohou vyřešit na základě skutkových okolností věci. Přirozeně, tvrzení týkající se důkazů zaměří pozornost Soudního dvora v dané oblasti. Jak bylo uvedeno výše, Soudní dvůr není příslušný, aby v rámci svého přezkumu technických nebo vědeckých základů napadeného rozhodnutí. V důsledku toho Soudní dvůr může na otázku vědeckých studií nebo odborné účtů bez ohledu na to, který předložil nebo na jejíž žádost. Je třeba zopakovat, správní soud Vaasa, které má celostátní pravomoc v řízení o kasačním opravném prostředku podle EPA vodního zákona, využije soudců vyškolených v oblasti přírodních a technických věd, aby se zajistilo, že bude k dispozici dostatečné odborné znalosti pro toto posouzení (viz oddíl IV).

Žádné obecné pravidlo, mohou být poskytnuty, pokud jde hrazení nebo důsledky nové důkazy předložené během řízení o kasačním opravném prostředku. Novou odbornou studii předložené navrhovatelkami proti rozhodnutí o povolení k pobytu může například přesvědčivě prokázat, že povolení rozhodnutí protiprávní, nebo soud může považovat za nutné vrátit věc a nové důkazy, které mají být (opětovně) v prvním stupni povolení orgánu. Se svými non-jurist soudci, správní soud Vaasa je přirozeně lépe připraveny přímo posoudit vědecké důkazy nebo učinit zásadní rozhodnutí na základě nových důkazů, ale je třeba se vyvarovat zjevně nepřiměřeně zasahuje v první řadě posuzovací pravomoci administrativy. V souladu s tím musí strany by neměly čekat až na odvolací fázi před zavedením důkazy relevantní pro projednávanou věc, mají-li možnost tak učinit již v průběhu správního řízení.

Obecné soudy mají tytéž hlavní pravomoc hodnotit důkazy, ale nese a zdůraznil, v občanskoprávních sporech rozsah přezkumu Soudního dvora je v této souvislosti obvykle omezeno výlučně tvrzení a důkazů předložených účastníky řízení. V souladu s tím strany“ rovněž roli při poskytování odborných znalostí je mnohem výraznější.

X žalobu na zdržení se jednání

Podle obecných ustanovení týkající se vykonatelnosti v rámci ajpa, správní rozhodnutí, na která se nemusí být vykonáno před (běžným) prostředky napadení, tedy rozhodnutí nabylo právní moci“ („saanut lainvoiman, vunnit Laga kraft). To znamená, že podání opravného prostředku proti rozhodnutí obvykle automaticky zpoždění jejich výkonu.

Environmentální povolení režimy často poskytuje možnost vyžádat si právo zahájit činnost/činnosti v souladu s povolením rozhodnutí bez ohledu výzev vůči ní. Podmínky pro udělení takové právo zahájit stanoví příslušné látky, mohou se lišit, ale obvykle jsou tyto požadavky:

 • oprávněný důvod pro okamžité provedení
 • Aby realizace nemaří účely odvolání proti rozhodnutí
 • Žalobkyně uvádí, odpovídající bezpečnostní

Právo zahájit mohou být poskytnuty buď společně se skutečné povolení nebo na základě samostatné žádosti předložené během období po odvolání lhůty (obvykle 14 dní). Ve většině případů právo podat žádost podává a následně rozhodne povolení orgánu.

Správní soud, jehož rozhodnutí bylo napadeno povolení oprávněn přezkoumávat rozhodnutí udělit právo zahájit, a to na žádost nebo z vlastního podnětu. Stálým soudcem příslušným pro rozhodování o předběžných opatřeních odpovídá situaci ve věci v původním řízení. Soud může zrušit nebo změnit pořadí nebo jinak právně přikázaná úleva. Zpravidla jsou všechna opatření, která způsobují nebo riziko nezvratné dopady na životní prostředí jsou pozastaveny. Prozatímní rozhodnutí Soudního dvora, ať už pozitivní nebo negativní, není obvykle možné napadnout odděleně, ale o otázku předběžného opatření mohou být zvýšeny, pokud konečné rozhodnutí Soudu napadeno u nejvyššího správního soudu. Je však možné podat nový návrh na vydání příkazu soudu, a to například změnu okolností. Existují rovněž systémy, podle kterých právo zahájit rozhoduje v prvním stupni příslušného odvolacího soudu (např. v rámci vodního zákona) nebo pokud je možné odvolací soud pro vydání takového příkazu, odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí povolení (například dohody o hospodářském partnerství).

Existují také určité typy rozhodnutí, která jsou přímo vykonatelné, ještě před tím, než nabylo právní moci, a to navzdory výzvám, ledaže by odvolací soud jinak. Příklady zahrnují rozhodnutí provést chráněných stanovišť nebo vymáhat ochranu podle zákona o ochraně přírody. V případech, kdy neexistují zvláštní ustanovení, pokud jde o vykonatelnost, ajpa stanoví obecnou možnost vykonat ještě právní sílu. Toto rozhodnutí je povoleno, pokud je takové povahy, které vyžadují okamžitá donucovací nebo je-li její výkon nelze odkládat z důvodu veřejného zájmu. Rovněž je napadnutelný správním soudem.

Jistota se nevyžaduje pro žadatele, bez ohledu na to, zda je založen vykonatelnosti přiznáno právo zahájit nebo jiný příkaz vykonán.

Jiná forma předběžné soudní ochrany je pravomoc soudu nařídit správní rozhodnutí zůstane v platnosti až do nového rozhodnutí v situaci, kdy soud rozhoduje o zrušení rozhodnutí. Příkladem je případ, kdy žádost o rozhodnutí uvést do praxe, ochrana přírody je částečně vráceny pro přezkoumání nebo obnovu nesprávný postup.

XI náklady

V případě soudního řízení správního řízení, tyto poplatky se navrhovatelka podle odvolání (na začátku roku 2011):

 • Správní soud: 90 EUR
 • Nejvyšší správní soud: 226 EUR

Některé záležitosti, které jsou výslovně osvobozeny poplatek, i když nejsou obvykle životního prostředí. Stejně tak mohou být osvobozeni navrhovatelé – fyzické osoby za určitých okolností. Základním důvodem pro osvobození od daně, že navrhovatelka byla úspěšná ve své výzvě (netýká se Nejvyšší správní soud). Poplatek není účtován poplatek za odvolání zamítnuta bez jeho meritorního posouzení, například pokud jsou odvolání podána včas, nebo pokud je kasační opravný prostředek, tak ve věci odvolání jsou vyjmuty. V případě mimořádného opravného prostředku zamítnuta nebo povolení na podání opravného prostředku popírá nejvyšší správní soud, poplatek se snižuje o polovinu.

Neexistují žádné další soudní poplatky za další fázi řízení, například přezkumu žádosti o vydání soudního příkazu nebo za organizaci slyšení nebo sledování. Stejně tak strany nevzniknou náklady na ostatní opatření soudu v šetření této záležitosti, jako je získání prohlášení odborný orgán.

Pokud více osob společně podat odvolání, jediného poplatku.

Pokud jde o strany, které na vlastní náklady ajpa stanoví hlavní pravidlo, podle kterého strany ponesou vlastní náklady řízení s výjimkou případů, kdy by to nebylo vhodné s ohledem na dané okolnosti. To zahrnuje poplatky za právní poradenství, jakož i případné náklady na výrobu znaleckých posudků nebo jiných důkazů ze své vlastní iniciativy. Pokud se slyšení koná, odpovídá za poskytování vyrovnávací platby svědků nebo odborníků, kteří byli vyzváni Soudem z vlastního podnětu. Strany jsou naproti tomu zpravidla povinen odškodnit svědků, kteří žádají.

Pokud jde o osvobození musí nést vlastní náklady, tj. povinnost jiná strana nebo orgán, jehož rozhodnutí bylo napadeno nést tyto náklady v plném rozsahu nebo částečně, okolnosti věci projednává Soudní dvůr případ od případu. Zejména se stanoví, ajpa výsledek případu. Navíc při posouzení odpovědnosti veřejného orgánu, je třeba zvláště zohlednit, zda řízení objevily v důsledku pochybení ze strany orgánu. Kromě toho se domnívá, ajpa soukromé osoby nesly odpovědnost za náklady veřejné správy, pouze pokud jsou zjevně neopodstatněné pohledávky. V praxi je výjimečný také pro soukromé subjekty, které mají být nuceni platit jiné soukromé výdaje stran. To znamená otázky ohledně nákladů obvykle týkají toho, zda úřad by měl nést odpovědnost za výdaje úspěšnému navrhovateli. Je však třeba zopakovat, správní soudní řízení zejména poměrně nízké náklady a je mnohem běžnější, že soukromé osoby tvrzení žádné výdaje, než tak učiní soud.

Pro řízení u Tribunálu, tyto poplatky za hodnocení žalobce či navrhovatele (na začátku roku 2011), včetně odpovídajících nebo podobné výjimky ve správním řízení:

 • Okresní soud (včetně Land Court): 60–180
 • Court of Appeals: 182 EUR (90 EUR pro trestní věci)
 • Supreme Court: 226 EUR (113 EUR pro trestní věci)

Na rozdíl při soudním řízení správním se zásada „kdo prohrál, platí“ se vztahuje na občanskoprávní spory obecné soudy. To znamená, neúspěšná strana sporu je přiřazena odpovědnost za přiměřené náklady nezbytných opatření odpůrce. Je cjp rovněž stanoví některá zvláštní důvody pro vyloučení nebo omezení odpovědnosti, včetně bezdůvodných žalob, opodstatněným důvodem pro pokračování, nebo okolnosti, které by jinak za zjevně nepřiměřené. Jestliže základ nebo přiměřenosti vykazovaných výdajů jsou odpovědné strany, soud o nákladech případ od případu.

Podle výzkumu, který si nechala vypracovat národní výzkumný ústav, právní politiky jsou průměrné právní náklady v roce 2008 v občanskoprávním sporu řízení obvodní soudy činily 6 543 EUR ze strany žalobců a 5 554 EUR na straně žalovaného. Průměrná uložené účastníkovi řízení činila 5 277 EUR. Průměrné (mediánové) hodinová sazba účtovaná za právního poradce činila 160 EUR, což je zcela v souladu s obecnější studií poplatky za právní poradenství.

XII mechanismy finanční pomoci

Vedle nepochybné výjimky ze soudní poplatky, které byly uvedeny výše, může udělit výjimku na základě unreasonableness v každém jednotlivém případě referendary/zpravodaje, který ukládá poplatek. I když soudní poplatek účtován společně s rozhodnutím soudu není samostatně napadnutelné na základě žádosti o přezkum se úředník, který přidělil poplatku. ROZHODNUTÍ ÚŘEDNÍHO lze napadnout prostřednictvím odvolání ve správním řízení.

Právní pomoc na náklady státu pro osoby, které potřebují pomoc odborníků v právní oblasti. Právní pomoc je poskytována pro osoby s bydlištěm ve Finsku nebo v jiné zemi EU nebo EHP. Rovněž je poskytována bez ohledu na to, zda je příjemce bydliště, má být rozhodnuta finského soudu nebo pokud existují zvláštní důvody.

Právní pomoc není dostupná pro nevládní organizace nebo společnosti.

Právní pomoc je poskytována na základě její dostupné prostředky. Je poskytován zdarma pro osoby bez prostředků, zatímco jiné oprávněné osoby mohou co-pay pro poskytnutí podpory.

Podpora se vztahuje právního poradenství, jakož nezbytná opatření a zastupování před soudem nebo jiným orgánem. Pro soudní řízení, může se žadatel rozhodnout mezi zastoupení veřejný nebo soukromý právní zástupce plnou moc. V ostatních věcech je právní pomoc poskytována výlučně prostřednictvím veřejnoprávních právní pomoc advokátů. O osobách, jimž byla poskytnuta právní pomoc se rovněž nevztahují soudní poplatky. Existuje několik výjimek, kdy byla poskytnuta právní pomoc, jako jsou věci považováno za právně jednoduchých nebo málo důležitá, stejně jako ve věcech, jejichž procesní legitimace je založen členství, například obce.

Kromě výše uvedených, právo na právní pomoc může být omezena zčásti nebo zcela, pokud žadatel nemá pojištění právní ochrany vztahující se k dané záležitosti. Je poměrně běžné a jako takové pojištění je obvykle zahrnuta řada typů pojištění, jako například pojištění domácnosti, autopojištění jakož i odborové pojištění. Výše finanční pomoci poskytnutá pojištění právní ochrany se liší v závislosti na dané politice, který vymezuje její oblast působnosti, jakož i příslušné odpočtů a maximálních odměn. Pojistné podmínky použití stanovit spoluúčast ve výši 15 % maximální náhrady škody ve výši 8 500 EUR.

Právní pomoc má státní správě, a jsou tedy k dispozici podle stejné předpoklady týkající se Ålandských ostrovů.

Samostatné právní pomoc má obviněný v trestním řízení nebo vyšetřování před zahájením soudního řízení může být přiznáno právo veřejného obhájce bez ohledu dostupnými prostředky.

Řada právnických firem, zejména velké podniky, bezplatné právní práci, často v souladu se stanovenými pro bono programů vlastní. Sdružení veřejných služeb, včetně nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí, mohou být příjemci takové bezplatné právní pomoci. Neexistují žádné programy propagován bezplatné poskytování právní pomoci jednotlivcům v záležitostech životního prostředí, konkrétně. Celkově pro bono práci hrají významnou úlohu při ochraně životního prostředí soudní řízení.

XIII včasnost

Schválený systém pro uveřejňování informací obecně stanoví, že správní se považuje za záležitost bez zbytečného prodlení. V otázkách životního prostředí zvláštní lhůty jsou obvykleji předepsané pro strany než orgán, ačkoli existují výjimky, jako je posouzení vlivů na životní prostředí, pokud jsou lhůty stanovené orgány. V oblasti životního prostředí jsou rozhodnutí přijatá množství různých správních orgánů nelze podat souhrnnou představují v průměru až třikrát. Příslušné orgány mohou stanovit average-based odhady na jejich internetových stránek, jsou zapotřebí rovněž APA poskytnout odhad jednotlivých případů na žádost, jakož zodpovídání dotazů ohledně pokroku dané věci. Při rsa-agencies, které zpracovávají velké environmentální povolení, než průměrná doba se pohybovala kolem 11 až 16 měsíců v minulých letech.

Regionální právní předpisy upravující správní řízení Alandských ostrovů (viz oddíl IV) se podobá APA s ohledem na požadavky aktuálnost a míru odhady až časem. Je však rovněž obsahuje obecnou povinnost rozhodnout ve lhůtě tří měsíců od zahájení, je-li to možné, a dále stanoví, odpovědné osoby musí sestavit výroční zprávu o důvodech prodlení v záležitostech překročení této lhůty. Přirozeně, životního prostředí může trvat delší dobu, než tento proces. Pokud jde o záležitosti rozhodne hlavní regionální orgán v oblasti životního prostředí (Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet), povolení pro méně činností (pravidelně) miljögranskning je rozhodnuto do 6 měsíců, přičemž nevyřešené doby povolení v oblasti životního prostředí pro hlavní činnosti (např. IPPC) jsou v průměru 15 měsíců.

V současnosti není plně účinný procesní prostředek proti zpoždění nebo pasivita ze strany správního orgánu. Správní soud nemá pravomoc zasahovat správního řízení před přijetím konečného rozhodnutí Kontrolního úřadu. Pasivity v této souvislosti by neměla být zaměňována vydaného rozhodnutí odmítnout přijmout donucovací opatření, která mohou být předmětem opravného prostředku zpochybněno (viz oddíl V). Také právní předpisy zabývající se otázkou zpoždění se zvažuje. Podobně neexistuje žádné obecné režimu sankcí za zpoždění. V souladu s tím, co bylo uvedeno výše (oddíl VI), dohled nad orgány jsou příslušné vydávat oficiální napomenutí, stejně jako návrh na zahájení trestního stíhání závažných případů. V některých případech může státní orgán měl pravomoc nařídit obec nesplní své povinnosti ve stanovené lhůtě. Orgány rovněž podléhají obecné a deliktní odpovědnosti, ale náhrada škody za zpoždění jsou časté.

Co se týče řízení o opravném prostředku před správními soudy, neexistují žádné předepsané lhůty pro většinu otázek. Ústava má každý právo, aby byla jeho věc projednána bez zbytečného odkladu před soudem. Kromě toho některé kategorie a typy odvolání stanovené zákonem jsou naléhavé, což znamená v praxi priorit v předkládacím usnesení. Příklady takových zákonem naléhavých environmentálních otázek jsou podrobné hlavní plány na využití půdy a plány pro silnice, pokud jsou považovány za společenského významu. Ačkoliv neexistují žádná zvláštní ustanovení, pokud jde o žádosti o vydání soudního příkazu, jako jsou obvykle zpracovávány naléhavě a mohou dokonce odstraněny v řádu dní nebo méně, v krajních případech. Neexistuje žádný mechanismus sankcí, ke zbytečným zpožděním, ale soudy podléhají stejnému dohledu nejvyšší orgány dohledu legality správních orgánů, jakož i případné trestněprávní a deliktní odpovědnosti.

Zbývající doby řízení o opravném prostředku v regionálních správních soudů v posledních letech (2009–2011) v průměru 10 měsíců v kategorii využívání půdy, budov nebo mírně nad 12 měsíců u ostatních otázek životního prostředí. Při Nejvyšší správní soud příslušný do doby, než doba přibližně 12, respektive 13 měsíce.

Procesní předpisy upravující řízení před obecnými soudy obsahují podrobnější ustanovení týkající se lhůt pro určité fáze řízení. Průměrná až čtyřikrát (2009–2010) okresního soudu byly mírně vyšší než 8 měsíců, plné občanskoprávní spory a přibližně 3,5 měsíců v trestních věcech. Při odvolacích soudů, průměrné doby pro probíhající řízení o opravném prostředku přibližně 6,5 měsíců. K Nejvyššímu soudu, průměry asi 4,5 měsíců pro zamítnutí opravného prostředku ponechává a 16 měsíců pro rozhodnutí ve věci samé.

Pro obecné soudy byl zaveden režim vyrovnání pro zbytečné odklady, na které se vztahuje zákon o odškodnění za nadměrnou délku soudního řízení (362/2009). Zákon stanoví, že požadavek náhrady škody může být podána ke stejnému soudu s ohledem na hlavní otázky a stanoví hodnotu eur 1 500/year předpoklad pro odškodnění za zpoždění. Při soudním řízení správním se podobná s přihlédnutím zpoždění je v současné době možné pouze v případě měnové správní sankce, ale obecný režim vyrovnání pro správní soudní řízení se připravuje.

XIV další otázky

Zatímco účast ve správním řízení v otázkách životního prostředí je možné v relativně rané fázi, přístup na soudní přezkum je běžně dostupná až po konečné správní rozhodnutí ve věci. Procesní vady v přípravné fázi rozhodování, ale lze uplatnit proti konečnému rozhodnutí. Některé environmentální postupy mohou zahrnovat takové „konečné rozhodnutí“ v různých fázích, přičemž každá taková rozhodnutí mohou být napadena u soudu. Různé úrovně územního plánování, jakož i díky dalším budování a /nebo činnosti povolení jsou toho příkladem. V některých případech právní předpisy mohou stanovit omezení pro další průběh soudního přezkumu, jako je tomu v případě veřejné komunikace v rámci plánování Highways Act (503/2005).

Se vyžaduje, aby odvolání ajpa pokyny přiloží veškerá rozhodnutí, na která informovat zúčastněné strany, kde a jak může být toto rozhodnutí napadeno, stejně jako lhůty pro podání opravných prostředků. Případně právní základ pro zákaz opravného prostředku musí být uvedeno. Dále se stanoví, že odvolání ajpa nesmí být zamítnuta z důvodu nesprávného podání z důvodu nedostatečné nebo nesprávné poučení o opravném prostředku. Proto navrhovatel v souladu s instrukcemi, které odvolací senát jedná o chybný dobu, například neměl jeho odvolání zamítnuto z důvodu překročení lhůty pro podání opravných prostředků.

Úplné informace o přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí není k dispozici zvlášť. Obecné informace o správních (a obecné) soudní řízení, je k dispozici na internetových stránkách finského soudnictví (odkaz je uveden na konci dokumentu) a právní předpisy jsou k dispozici na internetových stránkách Finlex obsahuje databázi za účelem (link). Na internetové správy životního prostředí poskytuje informace o různých postupech v oblasti životního prostředí, včetně přístupu k soudu za účelem (link). Internetové stránky čtyři rsa-agencies příslušné v oblasti životního prostředí a vody povolení zahrnují v projednávaných věcech a ve věcech rejstříků povolení k pobytu (odkazy uvedené na konci). Další informace týkající se zvláštních postupů v oblasti životního prostředí a přístup ke spravedlnosti, mohou být umístěny na internetové stránky, například obce.

Je obvykle možné oficiálně potvrdit vyrovnání ve správních věcech soudní odvolání, mediaci nebo jiné alternativní způsoby řešení sporů byly k dispozici odpovídající správní oblasti ochrany životního prostředí. V občanských věcech, různých metod nebo řešení sporů. Soudní mediace nabízí obecné soudy, je rovněž možné potvrdit mimosoudní vyrovnání. Právní pomoc může být požadována.

XV v postavení cizince

Práva jednotlivců využívat ve dvou vnitrostátních jazycích, finštině a švédštině, jak stanoví § 17 Ústavy stanoví jazyk (423/2003). Další jazyková práva stanovena Sámů, zejména původních obyvatel, jakož i další skupiny. Pro cizince, § 6 Ústavy stanoví, že před zákonem jsou si všichni rovni a že se nikdo nesmí bez přijatelného odůvodnění, zacházelo odlišně od ostatních osob v zemi původu, jazyku, mimo jiné. Veřejný ochránce práv menšin dohlíží na dodržování zákazů proti diskriminaci na základě etnického původu a s cílem status a právní ochranu národnostních menšin a cizinců.

Právní předpisy upravující správní a soudní řízení (APA, ajpa, cjp a CPA) obsahují další ustanovení o jazykových právech. Další ustanovení jsou obsažena na určité specifické postupy, ale zpravidla ne pro environmentální řízení. Ve správních záležitostech překladatelské a tlumočnické služby mohou být poskytovány pro strany za určitých podmínek, zejména authority-initiated záležitostí, ale je také možné zaručit práva osob v jiných věcech. Obecná jazyková práva v rámci soudních řízení správních odpovídají výše, ale stanoví bezpodmínečné právo na tlumočení při ústním slyšení. V trestních věcech, jazyková práva se přirozeně výraznější. V občanskoprávních sporech, strana, která nemluví finština, švédština nebo Sámů jsou obvykle odpovědné za překlad na své vlastní náklady, nerozhodne-li Soud jinak vzhledem k povaze případu. Kromě výše uvedených, jak správní orgány a soudy jsou povinny zajistit, aby občané ostatních severských zemí obdržet jazykovou podporu, kterou potřebují.

Výše uvedené znamená, že fyzické osoby za cizí jazyk pro severské země, které se chtějí účastnit ochrany životního prostředí budou obvykle muset hradit náklady na překlad. Pokud však právní pomoc je k dispozici (viz bod xii) se vztahuje také nezbytné náklady na překlady a tlumočení. Překlady týkající se přeshraničních environmentálních otázek jsou vyřizovány níže (oddíl XVI).

Na rozdíl od ostatních Finska, Švédska monolingually Ålandské ostrovy jsou autonomní. To platí jak pro regionální a místní orgány, jakož i státní orgány na ostrovech, včetně soudů. Tento zákon o autonomii Alandských ostrovů obsahuje ustanovení týkající se práv na užívání finské v regionálních státních orgánů a soudů regionálního zákona o správním řízení (förvaltningslag för landskapet Åland) obsahuje ustanovení podobná státní právní úprava týkající se poskytování tlumočení a překladů, regionálních a obecních orgánů.

XVI přeshraniční věci

Za účelem provedení úmluvy z Espoo o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a ostatními mezinárodními závazky, finský zákon o posuzování vlivů na životní prostředí obsahuje ustanovení týkající se záměrů, které by mohly mít významný dopad na životní prostředí na území jiného státu. Zákon vyžaduje, aby příslušný orgán informuje EIA ministerstva životního prostředí, který je odpovědný za koordinaci s jinými dotčenými státy.

Dotčené státy informovány probíhajícího projektu a poskytla informace o svých přeshraničních dopadů a také posouzení postupu souhlasu. Tato částka obecně zahrnuje překlady alespoň v rozsahu nezbytném pro pochopení projednávané věci, jakož i informací o možnosti veřejné slyšení událostí v cílové zemi nebo ve Finsku. Lhůta je stanovena orgánům a veřejnosti ministerstvo oznámí své přání účastnit se řízení o zadání zakázky. Veřejná konzultace odpovídající vnitrostátní postup posuzování vlivů na životní prostředí se uskuteční pro sousední země, obvykle prostřednictvím kontaktního orgánu dotyčného státu. Zeměpisný rozsah oznámení o konzultaci není stanovena zákonem, ale žádný z nich není omezeno právo vznést připomínky. Developer odpovídá za náklady na potřebné překlady. Ministerstvo životního prostředí odpovídá rovněž za koordinaci veřejné konzultace a sdělení stanoviska finských účastníků v případech, kdy Finsko může být ovlivněna zahraniční projektu.

Zákon o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (zákon č. 2005/200) obsahuje podobná ustanovení týkající se strategického posuzování vlivů plánů a programů na životní prostředí.

Přeshraniční smlouvy nebo jiné dohody mezi státy, jakož i odpovídající právní předpisy mohou obsahovat podrobnější ustanovení o přeshraničních o postupu posuzování (např. dohoda mezi Estonskem a Finskem o přeshraničních EIA), jakož i ustanovení týkající se postavení a účast v otázkách životního prostředí, které nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí (například Severská úmluva o ochraně životního prostředí nebo hraniční smlouvy mezi Finskem a Švédskem).

V souladu se zákon o autonomii Alandských ostrovů, má stát hlavním zákonodárným orgánem v oblasti zahraničních věcí. Ačkoliv regionální zákon o posuzování vlivů na životní prostředí obsahuje ustanovení o poskytování informací v případě přeshraničních dopadů, mezinárodní jednání je zajištěno prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.

Jak je uvedeno výše (oddíl VII), že zahraniční nevládní organizace se úspěšně judikatury přiznáno právo na opravný prostředek podle stejných kritérií jako domácí nevládní organizace. Jakmile a přiznávání, stejné základní procesní práva (žádat o vydání soudního příkazu), platí bez ohledu na státní příslušnost. Co se týče právní a jazykovou výše (viz oddíl XII a XV).

Pokud je v rámci projektu nutné povolení ve dvou nebo více zemích, jednotlivci nebo nevládní organizace mohou mít zájem/potřebu prosazovat své zájmy v postupech na obou stranách hranice. Co se týče povolení a jiných veřejných pohledávek, možnosti výběru, v jehož jurisdikci jsou obvykle dosti omezená. Přeshraničních občanskoprávních závazků na straně druhé, se obvykle řídí dvoustrannými či vícestrannými smlouvami, vnitrostátními a unijními právními předpisy k jejich provedení. Například Úmluva o ochraně životního prostředí mezi Dánskem, Finskem, Norskem a Švédskem stanoví, že nároky na náhradu škody může být podán u příslušného soudu státu, ve kterém je potenciálně poškozujících činností.

Související odkazy [2]#_ftn2

Databáze Finlex (právní předpisy, sekundární legislativy, překlady, judikatury atd.):

Vybrané právní předpisy (švédské znění lze nalézt přes následující článek finské znění; Poznámky, které jsou neoficiální anglické překlady a nesmí zahrnovat nejnovější změny):

— vznik Finska (731/1999)

— správní řád (434/2003)

— místní samosprávě (také znám jako zákona; 365/1995

— act otevřenost veřejných činností (621/1999)

Soudní řízení – správní akt (586/1996)

Soudní řízení –“ (4/1734)

— trestní řád (689/1997)

— právní pomoci (257/2002)

— act na náhradu za nepřiměřenou délku soudního řízení (362/2009)

— Životní prostředí Protection Act (86/2000)

— voda (587/2011)

Ve svém stanovisku ve věci Blasi, není pozemek, Use and Building Act (132/1999)

— nature zákonem (1096/1996)

Ve svém stanovisku ve věci Blasi, není pozemek extrakce – AKT (555/1981)

— mining AKT (621/2011)

— act o posuzování vlivů na životní prostředí (468/1994)

— act o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (200/2005):

— act o sanačních určitých škod na životním prostředí (383/2009)

— act náhrad za škody na životním prostředí (737/1994)

Odpovědnost – tort AKT (412/1974)

Ochrana životního prostředí – nordic (SopS 75/1976)

Jiné internetové stránky

— finský systém soudnictví (včetně informací o soudním řízení a právní pomoc, stejně jako internetové stránky jednotlivých soudů nebo jiných úřadů):

— Úřad parlamentního ombudsmana:

— Úřad veřejného ochránce práv:

— ombudsman pro menšiny

— finské správy životního prostředí (včetně informací o vlivu na životní prostředí právní předpisy a postupy):

— ece-centers, životní prostředí a přírodní zdroje:

— rsa-authority (anglicky psané internetové stránky se připravují):

Advokát – Sdružení bar vyhledávání:

— finské sdružení pro ochranu přírody:

— wwf ve Finsku (ve finštině):

— Finské společnosti pro přírodu a životní prostředí:

Finsko – birdlife:

Alandy

— act o autonomii Alandských ostrovů (1144/1991):

— Regionální předpisy Alandských ostrovů (ve švédštině):

— působení na životní prostředí a ochranu zdraví orgán Alandských ostrovů (ve švédštině):

— působení na životní prostředí úřad regionální vláda Alandských ostrovů (ve švédštině):

— ålands Natur och miljö (nevládní organizace, místní ve švédštině):ROZSUDEK

#_ftnref1[1] Tato kategorie by měly zahrnovat všechny potenciální zúčastněné strany, které nejsou zahrnuty do předchozích položek, například příslušné orgány mají aktivní legitimaci proti rozhodnutí jiných příslušných orgánů, atd.?

#_ftnref2[2] Uveďte odkazy na:

 • Vnitrostátní právní předpisy o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (buď v úředním jazyce (úředních jazycích) země nebo v angličtině, ale pokud možno jak)
 • veřejně přístupné seznamy, registry odborníků na životní prostředí
 • veřejně přístupné seznamy, registry právníků v oblasti životního prostředí
 • advokátní komora
 • Právní předpisy v oblasti životního prostředí (pro bono úřady
 • Seznam národních a mezinárodních nevládních organizací v zemi, kteří jsou činní v oblasti přístupu ke spravedlnosti v záležitostech životního prostředí
 • Veřejný ochránce práv, zástupce kanceláře
 • informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí poskytované veřejnosti ve strukturovaném a přístupným způsobem
Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.