Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Suomija

Turinį pateikė
Suomija
 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 4. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 7. Legitymacja procesowa
 8. Zastępstwo prawne
 9. Dowody
 10. Środki zabezpieczające
 11. Koszty
 12. Mechanizmy pomocy finansowej
 13. Terminowość
 14. Inne kwestie
 15. Cudzoziemcy
 16. Sprawy transgraniczne

Mam podstawy konstytucyjne

Konstytucja Finlandii (731/1999), przyjęty w obecnej formie w 2000 r. Baza zawiera podstawowe prawo do środowiska w jego sekcji 20. Artykuł ten stanowi:

 • Przyroda i różnorodność biologiczna, środowisko i dziedzictwo narodowe odpowiedzialne są wszystkie zainteresowane strony.
 • Władze publiczne dokładają starań, aby zagwarantować wszystkim prawo do zdrowego środowiska i wszystkim możliwość wpływania na decyzje, które dotyczą ich własnego życia.

Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest regulowane na mocy sekcji 21, zatytułowanej „Ochrona na mocy prawa”. Sekcja gwarantuje każdemu prawo do tego, aby jej sprawa została rozpatrzona w należyty sposób i bez zwłoki prawnie właściwego sądu lub innego organu, a także decyzję dotyczącą jego praw lub obowiązków zweryfikowane przez sąd lub inny niezależny organ wymiaru sprawiedliwości.

Podczas gdy nadzór konstytucyjny praktykuje się z pierwszej ręki z góry poprzez ocenę wniosków ustawodawczych przez parlamentarna Komisja Prawa Konstytucyjnego, praw konstytucyjnych mogą się na nie powoływać przed sądem. Jeżeli w danej kwestii do rozstrzygnięcia przez Sąd, zastosowania aktu byłaby w wyraźny konflikt z konstytucją, sąd daje pierwszeństwo do przepisu z konstytucją. Prawo do środowiska została wykorzystana kilkakrotnie do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, często przy wykładni przepisów dotyczących prawa do odwołania. Możliwość stosowania umów międzynarodowych, jest uzależniona od ich wdrożenia do prawa krajowego. W opublikowane orzecznictwo, konwencja z Aarhus została zastosowana jeden raz, aby zmniejszyć niespójność prawa odwołania się do organizacji pozarządowych (NGO) poprzez rozszerzenie wykładni właściwego prawa krajowego.

II sądownictwa

Sąd fiński system dzieli się na dwie niezależne linie sądów: Sądy powszechne i sądy administracyjne.

Sąd linii ma trzy poziomy:

 • sądy rejonowe
 • Sądy apelacyjne
 • Sąd Najwyższy

Sąd administracyjny linii ma dwa poziomy:

 • Wojewódzkie sądy administracyjne
 • Najwyższy Sąd Administracyjny

Sądy powszechne rozpatrują sprawy cywilne i karne, natomiast sądy administracyjne dotyczyłoby przede wszystkim odwołań od decyzji organów. Ponadto istnieje szereg sądów szczególnych (np. sądu handlowego, sądu pracy i sądu ubezpieczeń), jak również izb odwoławczych (działające w ramach jednego lub obu).

W kwestiach środowiskowych są zwykle podejmowane w pierwszej instancji spory związane ze środowiskiem przez władze publiczne, zazwyczaj trafia do sądów administracyjnych. Istnieją pewne istotne wyjątki, mianowicie nieruchomości i służebności przypadków, w których złożono odwołanie gruntów wyspecjalizowanych sądów działających w załączniku do kilku sądów rejonowych. Ponadto środowiska czynów przestępczych sprawy są rozpatrywane przez sądy powszechne.

System sądownictwa administracyjnego, znaczna część wszystkich spraw dotyczących ochrony środowiska zostaną scentralizowane na jednej z regionalnych sądów administracyjnych, tj. Sąd Administracyjny – Vaasa. Trybunał rozpatruje wszystkie sprawy w ramach ustawy o ochronie środowiska, 86/2000) oraz ustawy – Prawo wodne (587/2011), która składa się na około jedną czwartą w sprawach związanych z ochroną środowiska w sądach administracyjnych na terytorium całego kraju. Pozostałe sprawy związane z ochroną środowiska, takie jak projekty zajmujące się ochroną przyrody, ekstrakcję gleby i wydobywania oraz budownictwa, planowania przestrzennego i zajmuje się właściwy terytorialnie sąd administracyjny. Ponadto Rural Business maaseutuelinkeinojen valituslautakunta (komisja odwoławcza, niektóre odwołania landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd) zajmuje się sprawami dotyczącymi rolnictwa, leśnictwa, myślistwa i rybołówstwa. Ogólnie rzecz biorąc, geograficznych i znaczące jurysdykcje sądów właściwych w sprawach dotyczących środowiska są dość jasno określone przepisami prawa, chociaż przypadki graniczne mogą zgłosić się do poszukiwania możliwości korzystniejszego rozstrzygnięcia sprawy, nie istnieje.

Zasadniczo decyzje Urzędu może zostać zakwestionowane poprzez wszczęcie administracyjnego postępowania odwoławczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zgodnie z ustawą o postępowaniu sądowo-administracyjnym ajpa, (586/1996). Jako wyjątek od tej decyzji podejmowanych przez władze lokalne w ramach swoich kompetencji są zapewniane przez samorząd gminny zakwestionowany w drodze odwołania, które stanowią drugi podstawowej kategorii odwołań. Natomiast decyzje środowiskowe są zazwyczaj przedmiotem odwołania administracyjnego, istnieją pewne istotne wyjątki (np. miejskich planów zagospodarowania gruntów, budynków i lokalnych rozporządzeń przepisy dotyczące ochrony środowiska, jak również ekstrakcję gleby i wydobywanie zezwolenia), które są weryfikowane na podstawie lokalnych odwołania.

Ustawa przewiduje zapewnienie kompetencji w zakresie podejmowania decyzji, jaki rodzaj decyzja jest przedmiotem odwołania. Główna różnica między tymi dwiema procedurami polega na tym, że gminne odwołań jest dostępne dla wszystkich posłów, podczas gdy prawo do odwołania administracyjnego jest zwykle zastrzeżone dla stron, które są bardziej bezpośrednio dotkniętych decyzją. Z drugiej strony z kompetencji sądu administracyjnego są szersze niż komunalne na odwołania administracyjnego postępowania odwoławczego. Ogólny termin odwołania wynosi trzydzieści dni od powiadomienia o decyzji. Postępowania administracyjne prowadzone są w przeważającej mierze na piśmie, na podstawie pisemnych oświadczeń ze strony władz, wnoszący odwołanie oraz pozostali uczestnicy postępowania. Radcy prawnego nie jest obowiązkowe, a ajpa nie określa wiele formalnych wymogów dotyczących odwołania lub innych etapach postępowania.

Decyzji sądu administracyjnego można odwołać się do najwyższego sądu administracyjnego. W zależności od danej sprawy oraz rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny, a prawo do odwołania może być wymagane (np. w sprawach dotyczących środowiska, zagospodarowania przestrzennego i pozwoleń budowlanych, szczegółowy plan decyzje), ale ogólna zasada stanowi, że Naczelny Sąd Administracyjny decyduje o wszystkich sprawach. Decyzje rządu (ministerstw i zezwoleń, na przykład wywłaszczenie) zostało zasadniczo zakwestionowane przez odwołanie się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oprócz zwyczajnych środków odwoławczych istnieją pewne konkretne środki naprawcze, takie jak postępowaniu sądowo-administracyjnym hallintoriita, förvaltningstvistemål (izbą skarbową) i materiał (perustevalitus, grundbesvär), które nie są szczególnie istotne w odniesieniu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Ponadto ajpa przewiduje trzy środki nadzwyczajne środki odwoławcze:

 • Zastrzeżenie proceduralne kantelu klagan (,), którą można wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w okresie sześciu miesięcy odwołania
 • termin przywrócenia (menetetyn määräajan palauttaminen, återställande av försutten fatalietid), kierować do Najwyższego Sądu Administracyjnego
 • stwierdzenie nieważności purku återbrytande (,), złożona do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponieważ odwołanie to reformatory środka prawnego, Trybunał jest właściwy do zmiany zaskarżonej decyzji. Co do zasady uprawnienia Sądu do ponownego rozpatrzenia tej sprawy są dość obszerne, ale samoograniczenia sprawuje w tym względzie. Poprawki są najczęściej w sytuacjach, w których zaskarżona decyzja zostanie uznana za nielegalne jako takie, lecz unieważniania i odnawiania postępowania administracyjnego można uniknąć dzięki niewielkim zmianom, co stanowi ogólny proces względy ekonomiczne. W sprawach dotyczących środowiska, zmianę spornych warunków pozwolenia składa się typowy reformatory wykorzystanie tej władzy. Gminy odwołania jest natomiast sąd kasacyjny, może jedynie utrzymać w mocy lub uchylania decyzji Urzędu. Zazwyczaj jednak prawo przewiduje wyjątki od tej zasady w sprawach dotyczących środowiska, dzięki czemu sąd administracyjny o wprowadzeniu ograniczonych zmian również w takich przypadkach zezwolenie na wydobycie (np. gruntów).

W ajpa wymaga, aby wnosząca odwołanie wskazuje powody do kwestionowania decyzji, ale należy do sądu administracyjnego, by określić prawo, na mocy którego dokonano przeglądu legalności decyzji. Przy rozpatrywaniu skarg administracyjnych, sądu administracyjnego jest dość szeroki, a przegląd nie jest wyraźnie ograniczony do tego, co zostało stwierdzone w odpowiedzi na odwołanie. W odniesieniu do gminnych odwołań, natomiast Trybunał jest ściśle związany z powodu niezgodności z prawem podniesione przez wnoszącą odwołanie. W swoim wyroku, zarzuty te należy wyjaśnić w okresie, podczas gdy odwołanie administracyjne postępowanie odwoławcze daje większą swobodę uzupełnieniem pierwszego odwołania w toku postępowania.

W odniesieniu do oceny faktów, ajpa stanowi, że Sąd może uzyskać dowody z własnej inicjatywy, jakim jest bezstronność i uczciwość postępowania i charakteru sprawy tego wymagają. Sąd może na przykład zażądać szczegółowych informacji ze strony nabywać oświadczenia biegłych lub zorganizować przesłuchania lub obserwacji w celu ustalenia okoliczności faktycznych sprawy.

Sąd postępowanie stosują odmienne i do pewnego stopnia bardziej szczegółowych przepisów proceduralnych, głównie kodeksu postępowania sądowego (cjp, 4/1734, z licznymi zmianami) i ustawa o postępowaniu karnym (CPA, 689/1997). Postępowanie ma głównie charakter ustny i zakresu odpowiedzialności stron, powołując się na okoliczności i ustalenia faktyczne są zazwyczaj większe niż w postępowaniu administracyjnym. Orzeczenie sądu rejonowego można odwołać się do sądu apelacyjnego, ale pełne uwzględnienie odwołania wymaga kwalifikowanej wystarczającego interesu powództwo cywilne lub karne (kara) lub ewentualnie przyznania odrębnego urlopu dla dalszego postępowania. Zakwestionowanie decyzji Sądu Apelacyjnego wymaga zgody na wniesienie środka zaskarżenia przed Sądem Najwyższym, który jest głównie na precedensy (w przeciwieństwie do najwyższego sądu administracyjnego). Pod pewnymi warunkami możliwe jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na odwołanie się od decyzji sądu okręgowego do sądu najwyższego, bezpośrednio i niektórych nadzwyczajnych środków odwoławczych są również dostępne na stronie Sądu.

Ponadto również autonomicznej Wyspy Alandzkie powinny zostać wymienione. Region samorządowy ta jest właściwa do uchwalania własnego ustawodawstwa w wielu dziedzinach prawa, w tym kwestie ochrony środowiska naturalnego, jak przewiduje ustawa o autonomii Wysp Alandzkich (1144/1991). Innych obszarów, takich jak system sądowniczy i postępowanie, w dalszym ciągu regulowane przede wszystkim przez prawo krajowe, co oznacza wspomniane akty państwa mają zastosowanie do postępowań sądowych. Wyspy mają powszechny sąd okręgowy oraz sąd administracyjny, które działają w obrębie odpowiednich krajowych hierarchii. Jednakże decyzje podejmowane przez rząd regionalny jest odwołanie się bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto centralizacja kontroli sądowej w sprawach środowiskowych opisanych powyżej nie ma zastosowania do kwestii środowiskowych na Wyspach Alandzkich, tj. Trybunał Administracyjny Åland takich zagadnień na wyspach.

III sprawy dotyczące dostępu do informacji

Dostępu do informacji o środowisku jest ogólnie regulowane Ustawą o przejrzystości działań rządu (aoga, 621/1999), zgodnie z którą dokumenty urzędowe stanowią własność publiczną, chyba że wyraźnie przewidziano inaczej.

W przypadku gdy dany urzędnik lub pracownik instytucji odrzuci wniosek o udzielenie informacji:

 • Jest on zobowiązany do podania powodów odmowy, jak również instrukcje dotyczące sposobu postępowania w tej sprawie.
 • Po takiej odmowie, wniosek o dostęp nie może zostać przedłużony, a sam urząd, w celu dokonania ich przeglądu w drodze decyzji administracyjnej.
 • Nowe prawo wymaga, aby wniosek o udzielenie dostępu oraz dostęp bezzwłocznie, a w każdym razie w ciągu dwóch tygodni (czterech tygodni na wyjątkowo ambitne wnioski).

Jeżeli ostatecznej decyzji Urzędu jest ujemna, następnie może być zaskarżone w drodze odwołania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, opisanych w poprzedniej sekcji. Odwołania od orzeczeń niektóre organy są składane bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Decyzja Urzędu, takich jak każda decyzja odmowna wymaga ajpa uwzględnienie odwołania poleceń, które wskazują, gdzie można złożyć odwołanie i w jakim terminie, jak również inne wymogi dla zaskarżenia decyzji.

Trybunał Administracyjny ma dostęp do całości akt postępowania administracyjnego kwestionowanej decyzji, wraz z możliwością uzyskania dalszych informacji od Urzędu. Zatem informacje, których ujawnienie jest przedmiotem sporu, jest zwykle nabywane przez Trybunał w celu dokonania przeglądu ważności powody, dla których odmówiono dostępu. W ramach przeglądu decyzji Urzędu, gdyby Trybunał doszedł do innego wniosku, jest właściwe, aby uzasadnić wnoszącej odwołanie dostępu do żądanego dokumentu.

Ustawa nie zapewnia obecnie w pełni skutecznych środków odwoławczych w przypadkach, gdy organ posiadający wymagane informacje opóźnień podczas rozpatrywania wniosków o dostęp; Chociaż przepisy takie są rozpatrywane. Obecnie dostęp do sądu wymaga wydania decyzji odmownej, którą można zaskarżyć, jak sądy administracyjne nie są uprawnione do interwencji wyłącznie z bierność organu (zob. rozdz. XIII). Istnieje jednak możliwość wniesienia skargi administracyjnej do Rzecznika Praw Obywatelskich lub organowi nadzorującemu nadzorcy, ale zazwyczaj nie mają uprawnień, aby nakazać biernemu organowi w indywidualnych sprawach.

W odniesieniu do administracji regionalnej Wysp Alandzkich, dostęp do informacji jest regulowany przez ustawodawstwo regionalne (landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, 1977: 72). Pomimo mniej szczegółowe przepisy w odniesieniu do dokumentów o odpowiedniej procedury na mocy prawa regionalnego odpowiada, co zostało opisane powyżej. To samo dotyczy zakwestionowania odmowy w drodze odwołania; z zastrzeżeniem, że Trybunał jest w niektórych przypadkach poprzedzone żądaniem skargi administracyjnej z rządem regionalnym. Jak zauważono powyżej, odwołania od decyzji rządu regionalnego są składane bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

IV dostęp do wymiaru sprawiedliwości w zakresie udziału społeczeństwa

Procedury administracyjne

Postępowanie w sprawach administracyjnych jest ogólnie regulowane ustawą o procedurze administracyjnej (APA), 434/2003, która zawiera postanowienia dotyczące podstawowych zasad dobrej administracji oraz procedurę mającą zastosowanie w sprawach administracyjnych. Procedura przewidziana w APA, w sprawach dotyczących środowiska, chyba że przewidziano inaczej w ramach obowiązującego prawa materialnego. Przepisy nawet wówczas, jak również zasady dotyczące APA są komplementarnie stosowane. Innymi słowy, APA powszechnej ustanawia procedury, które następnie są dostosowane do konkretnych punktów różne inne przepisy. Wiele kwestii środowiskowych naruszenie takich procedur dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Wydawania pozwoleń środowiskowych w ramach EPA i zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o użytkowaniu gruntów i budowie, luba (132/1999) są przykładami procedur, które zostały szczegółowo uregulowane w odróżnieniu od APA. Oprócz swej własnej regionalnej substancji prawodawstwa w zakresie środowiska, zarządzanie Wysp Alandzkich stosowany przez regionalne förvaltningslag (ustawy regulującej postępowanie administracyjne för landskapet Åland, 2008: 9). Ogólne procedury administracyjnej na podstawie ustawy regionalnej ściśle odpowiada postępowaniu zgodnie z Państwa ustawodawstwem.

Procedura administracyjna nie zawiera ogólnego etapów wewnętrznego przeglądu, tj. ponownemu rozpatrzeniu przez organ decyzyjny, lub do nadrzędnego organu administracji. Jednakże przepisy materialne mogą ustalać takich administracyjnych procedur odwoławczych. Jeżeli procedura przeglądu jest przewidziane, nie można obejść poprzez bezpośrednie wniesienie odwołania do sądu. Przykładowo luba stanowi, że postępowania sądowe są poprzedzone żądaniem sprostowania z organem nadzoru w przypadkach, gdy kwestia została rozstrzygnięta większością urzędnik na podstawie uprawnień delegowanych. Termin złożenia wniosku o administracyjne postępowanie odwoławcze jest zazwyczaj krótszy niż procedura odwoławcza, Urząd może być zobowiązany do potraktowania priorytetowo oraz przetwarzania wniosku. Zwykle tylko tych, którzy złożyli wniosek o kontrolę administracyjną przeglądu są uprawnione do zaskarżenia decyzji poprzez odwołanie, chyba że pierwotna decyzja ulegnie zmianie w wyniku wniosku.

Sąd administracyjny jest właściwy zarówno do dokonywania przeglądu proceduralnej i merytorycznej zgodności z prawem decyzji administracyjnych, oraz, z wyjątkiem gmin odwołania (zob. sekcja II powyżej), nie jest ściśle związany konkretnie przedstawione w odwołaniu. Gdy wymaga, Sąd oceni zasadność materiały i ustalenia techniczne, na których opiera się decyzja. Trybunał może zakwestionować ekspertyzy Urzędu, oraz zweryfikować w sposób niezależny okoliczności sprawy lub ich wpływ na omawianą sprawę. Jak opisano powyżej, Trybunał w drodze przeglądu wypełniania obowiązków należy m.in. organizowanie wieży w celu zapoznania się z istotnym miejscu organy eksperckie lub wysłuchania poza przedmiotową sprawę.

W przedmiocie planów zagospodarowania gruntów

Decyzje o zatwierdzeniu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego gmin (magisterskie lub szczegółowe plany) w ramach luba może zostać zakwestionowane przez komunalnych odwołanie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Oprócz bezpośrednio zainteresowane strony, odwołanie należy do wszystkich członków gminy. Obejmuje to zarejestrowane stowarzyszenia mającego siedzibę na terenie gminy. Ponadto odwołanie należy do wszelkich innych zarejestrowanych organizacji lokalnej lub regionalnej, gdy sprawa dotyczy jego obowiązków.

Natomiast odwołania od regionalnych planów, które zostały ratyfikowane przez Ministerstwo Środowiska, były składane bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Oprócz powyższych organizacji aktywnych na szczeblu krajowym, również mają prawo do odwołania się od decyzji o zatwierdzeniu planów regionalnych po spełnieniu określonych przesłanek określonych w ustawie. Ponieważ decyzje są poddawane przeglądowi w oparciu o planowanie miejskie, kontrola Trybunału jest ściśle związana z powodu niezgodności z prawem przedstawionych przez wnoszącą odwołanie. W drodze odstępstwa od gminnego kasatoryjnemu charakterowi luba, zawiera przepisy umożliwiające Trybunałowi dokonanie nieznacznej zmiany planu w określonych warunkach. W pozostałym zakresie postępowanie zgodne z ogólną procedurę w ramach ajpa.

Wysp Alandzkich dysponują własnymi planami działania i regionalnymi (planu budowy och bygglag för landskapet Åland, 2008: 102). Przewiduje dwa poziomy planowania: lokalne plany widokiem głównym i szczegółowym. Podobne do ich odpowiedników w ramach luba, takie plany były zatwierdzane przez gminy oraz gminne zakwestionowane w drodze skargi do sądu administracyjnego Åland. Oprócz bezpośrednio zainteresowane strony i członków gminy, odwołanie należy do organizacji zarejestrowanych w tym regionie, gdy sprawa dotyczy jego obowiązków.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Uprawnienia do wydawania zezwoleń w ramach EPA do rodzajów działalności, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia (pozwoleń środowiskowych) jest podzielona na cztery agencje (rsa-agency regionalnej administracji państwowej; AVI, RFV) i gminne organy ds. ochrony środowiska. Zezwolenie obejmuje działalność ze schronisk dla dużych instalacji przemysłowych (IPPC) oraz pozwoleń mogą być również uwzględniane w aktach, na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne. Decyzje w sprawie pozwoleń może zostać zakwestionowane poprzez odwołanie do sądu administracyjnego w Vaasa w całym kraju, który ma jurysdykcję w sprawach odwołań w ramach EPA. Wyjątek od tej zasady jest autonomicznym Wysp Alandzkich, która ma własne ustawodawstwo w zakresie ochrony środowiska. Decyzje w sprawie pozwoleń na mocy tego ustawodawstwa Regionalnego są podejmowane przez organ ochrony środowiska i zdrowia (Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet Åland) i kontroli w postępowaniu odwoławczym przez Sąd Administracyjny – Åland.

Oprócz procedury zezwolenia administracyjnego regulującego EPA zawiera także przepisy szczególne dotyczące postępowania sądowego. Odwołanie jest nieco szerszy niż w przypadku standardowego postanowienia ajpa, należące do osób, których prawa lub interesy mogą zostać naruszone przez tę kwestię. Prawo do odwołania się przewidziane jest także zarejestrowane stowarzyszenia lub fundacji, których celem jest promowanie ochrony środowiska, zdrowia lub ochrony przyrody lub ogólną degradację środowiska i których zakres działalności jest poddawany przedmiotowe oddziaływanie na środowisko. Ponadto niektóre organy mają prawo do odwołania się od decyzji podjętych w ramach EPA. Uczestnictwo w kontroli administracyjnej procedury wydawania pozwolenia nie jest warunkiem koniecznym do kandydowania w sądzie, ale – pomijając inne wymogi dotyczące zezwolenia i publikacji zezwolenia decyzji, organ jest obowiązany podać osobne ogłoszenie o swojej decyzji na każdy podmiot, który wniósł sprzeciw lub wniosek w toku procedury takiego powiadomienia.

Na początkowych etapach postępowania sądowego EPA odwołania sprawy różnią się od ogólnych postępowanie odwoławcze:

 • Odwołanie składa się do organu, który wydał pozwolenie, zamiast decyzji Trybunału.
 • Organ ten wydaje publiczne ogłoszenie o złożonych odwołań i oddzielnie informuje zainteresowane strony i organy, aby umożliwić reagowanie na składane.
 • Dopiero w tym momencie kompletnych akt sprawy przedłożonych przez Sąd Administracyjny – Vaasa.

Inną cechą szczególną dla postępowań sądowych w sprawach EPA jest warunkiem wyboru sądu lub części jego zespół do przeprowadzenia inspekcji terenowej, tj. uproszczony formularz A oglądania.

Przeprowadzona przez Trybunał kontrola kompetencje i obowiązki są takie same jak w innych administracyjnych sprawach odwołań. Zarówno proceduralnej i materialnej legalności zaskarżonej decyzji, są zobowiązani do dokonania przeglądu, jak również materiały źródłowe i ustaleń technicznych. Jednakże w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu wiedzy fachowej Trybunałowi szereg wyspecjalizowanych sędziów, którzy zostali przeszkoleni w technicznych lub nauk przyrodniczych, zamiast prawa są mianowane na pełnoprawnych członków Sąd Administracyjny – Vaasa. Przy podejmowaniu decyzji w ramach umowy o partnerstwie gospodarczym lub kwestie prawa wodnego dwóch prawnik członków Trybunału zostały połączone przez jednego z członków tych specjalistów, zamiast ogólnie właściwą Komisją trzech sędziów posiadających wykształcenie prawnicze. Ponieważ ani sąd krajowy, ani powiązane specjalizacji EPA stosuje się do Wysp Alandzkich, odpowiednie zezwolenie odwołania rozpatrywane są zgodnie ze zwykłymi sądu administracyjnego postępowania w sądzie administracyjnym Åland.

Decyzja Vaasa sądu administracyjnego można odwołać się do najwyższego sądu administracyjnego w zwykły sposób. Justices przeszkolonych w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych są zatrudnieni przez najwyższej instancji, na podstawie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takie wyspecjalizowane Justices również udział w podejmowaniu decyzji odwołań od orzeczeń sądu administracyjnego Åland w sprawach ochrony środowiska. Nadmienić, że ponosi on wyspecjalizowanych w niepełnym wymiarze czasu członków Trybunału również udział w podejmowaniu decyzji niektórych innych typów odwołań, takich jak projekty zajmujące się ochroną dzieci, przymusowej terapii i patentów.

Zasadniczo wszystkie postępowania sądowo-administracyjnego, która ma zastosowanie również do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowi, że decyzje administracyjne mogą być wykonywane wyłącznie po środków i terminów zaskarżenia decyzji w drodze odwołania zostały wyczerpane. Zatem odwołanie od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zazwyczaj wstrzymuje rozpoczęcie działalności uprawnione do odwołania Sąd nie orzekł w tej sprawie. Jako wyjątek od tego skutku zawieszającego, organ administracyjny może pod pewnymi warunkami wydać tymczasowe pozwolenia na wykonanie zamówienia pomimo wezwań, wspólnie z decyzji dotyczącej zezwolenia lub wkrótce potem za pośrednictwem odrębnej decyzji. Sąd jest właściwy do zbadania takiego nakazu, a mimo to zawieszenie egzekucji. Ten system wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania opisano szczegółowo poniżej (sekcja X).

Procedura OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) jest uregulowane w ustawie o procedurze oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ), ustawy 468/1994, dekretu rządowego razem z uzupełniającą (713/2006). Rozporządzenie zawiera wykaz działań (progi), dla których OOŚ jest zawsze wymagane. Ponadto Państwa organ jest organem właściwym do podjęcia decyzji, czy OOŚ jest wymagana w przypadku innych działań (screeningu). W większości przypadków jest to organ państwowy, regionalny ośrodek rozwoju gospodarczego, transportu i środowiska (ete-centre; ELY-keskus, ntm-central).

W przypadku, gdy decyzja podjęta w wyniku screeningu jest dodatnia, tzn. wymagana jest procedura oceny:

 • Decyzja może być zaskarżona w trybie administracyjnym do wojewódzkiego sądu administracyjnego przez dewelopera/operatora
 • Po zwykłej procedurze kontroli administracyjnej procedury odwoławczej w ramach ajpa opisanych w poprzednich sytuacjach.

W przypadku, gdy decyzja podjęta w wyniku screeningu jest negatywny:

 • Decyzja może zostać zaskarżona tylko na późniejszym etapie, w kontekście ostatecznego pozwolenia lub zgody decyzja w tej sprawie.
 • Warunki proceduralne, w tym prawo do odwołania zależą od tego, w jaki sposób zgodę taką decyzję można zaskarżyć

Przykładowo, postanowiono nie wymagało przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla danego planu zagospodarowania przestrzennego może zostać zakwestionowane, jeśli plan ten zostanie zatwierdzony, gminy w drodze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zaś podobnej decyzji odmownej sprzed wydania pozwolenia środowiskowego wraz z zezwoleniem zaskarżone w drodze odwołania administracyjnego do Sąd Administracyjny – Vaasa.

Zarówno merytorycznych lub formalnych legalności decyzji dotyczącej preselekcji może ulec zmianie w tym momencie i kompetencji sądu zgodne z przeglądu decyzji o wydaniu zezwolenia. Wstępne oświadczenia wydane przez organ pełniący funkcję koordynatora podczas ustalania obowiązku przeprowadzenia oceny lub zakończenia etapów procedury oceny nie są odrębnie zaskarżalnych. Natomiast ustawa o OOŚ stanowi, że istotne niedociągnięcia w ocenie, które również obejmuje istotne i niedociągnięcia proceduralne, mogą zostać powołane przeciwko ostatecznej decyzji o wydaniu zezwolenia. W przypadku wezwania przez Trybunał może ocenić zasadność spornego ustaleniami z OOŚ. Udział w nich lub w ramach procedury OOŚ nie stanowi formalnego warunku zgody lub zaskarżenia decyzji OOŚ przed nim. Fakt, że ocena całkowicie pominięto można powołać się w podobny sposób, który zgodnie z utrwalonym orzecznictwem oznacza sąd administracyjny jest właściwy do zbadania konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko czy decyzji o kontroli zostało wydane, pod warunkiem że dysponuje danymi faktycznymi niezbędnymi do rozwiązania tej kwestii.

Wykonalność i środki zabezpieczające są regulowane procedurą zgody od decyzji. Ponadto ustawa o OOŚ stanowi, że jeżeli realizację projektu nie wymagają pozwolenia lub zgody i wdrożenia decyzji, została rozpoczęta bez konieczności przeprowadzenia OOŚ, właściwy organ regionalny państwa dysponowały uprawnieniami do nakazania zaprzestania tych działań do OOŚ została przeprowadzona.

Procedury OOŚ na Wyspach Alandzkich reguluje ustawa regionalna miljökonsekvensbedömning landskapslag om (2006: 82) om miljökonsekvensbedömning landskapsförordning i rozporządzenie (2006: 86). W przeciwieństwie do stanu postępowania nie ma odrębnego organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa, tj. organu administracyjnego właściwego w postępowaniu głównym sprawy zezwolenia lub zgody decyduje, czy istnieje konieczność przeprowadzenia OOŚ w przypadku, gdy nie jest wymagane bezpośrednio na mocy prawa. Możliwości kwestionowania decyzji OOŚ oraz powoływanie się na wadliwej OOŚ są zgodne z tym, co zostało opisane powyżej. Zażalenie wnosi się do sądu administracyjnego albo z Wysp Alandzkich lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, w zależności od zgody organu administracyjnego, którego decyzja jest kwestionowana.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Zazwyczaj najłatwiej dostępnych środków służących im na staranie się o wykonanie zadań w zakresie środowiska na podmioty prywatne jest zwrócenie się do właściwego urzędu gminy lub państwa wniosku w sprawie środków służących egzekwowaniu prawa. Prywatna egzekucja prawa publicznego nie jest możliwe, tj. osób fizycznych nie może podejmować inne podmioty prywatne do Trybunału za naruszenie obowiązków ochrony środowiska wobec opinii publicznej.

Prywatnego egzekwowania zobowiązań środowiskowych jest możliwe. Rekompensata za szkody wynikające z zanieczyszczenia środowiska, takich jak obrażenia lub szkody majątkowe, zdrowotne straty finansowej można dochodzić w sądzie. Istnieje specjalna ustawa regulująca kwestie tego rodzaju szkód prywatnych, Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu (737/1994), które jest uzupełnieniem ustawy ogólnej odpowiedzialności za szkody (412/1974). Pierwsza z tych akt obejmuje również koszty środków zapobiegających szkodom zagrażającym osoby podejmującej środki, a także środki mające na celu przywrócenie zniszczonego środowiska. Oznacza to, że możliwe jest uzyskanie orzeczenia Sądu co do kosztów przywrócenia jej mienia bezpośrednio od osoby odpowiedzialnej, bez zwracania się o wydanie nakazu oczyszczenia lub takich władz publicznych. Pomijając nieliczne wyjątki, osoby prywatne nie inaczej odszkodowanie za szkody dla interesów publicznych wobec środowiska naturalnego. Niektórych czynności i w niektórych sytuacjach, takich jak grunty lub uciążliwości spowodowanej permit-authorised zanieczyszczenia wód, podlega szczególnym uregulowaniom procedur odszkodowawczych, które omijają przepisy ogólne odpowiedzialności. Nakazu zaprzestania bezprawnych praktyk zwykle nie mogą pochodzić od podmiotów bezpośrednio w sądzie; Właściwy organ nadzorujący administracyjnych należy podchodzić do takiego egzekwowania.

Zasadniczo te same opcje są dostępne w odniesieniu do roszczeń wobec organów publicznych: W celu uzyskania orzeczenia sądu zobowiązującego organy publiczne do podjęcia działań, decyzja w pierwszej instancji samego Urzędu jest ogólnie wymagane. Dopiero po dokonaniu przeglądu niniejszej decyzji, sąd administracyjny jest właściwy do znalezienia środków egzekucyjnych uzasadnione. Jak wspomniano powyżej, dotyczące ochrony prawnej przeciwko bierności ze strony Urzędu odnosi się także do tego punktu (zob. rozdz. XIII). Skargi do władz nadzorujących Państwa opisane bardziej szczegółowo poniżej (sekcja VI). Z drugiej strony, odszkodowanie za szkody spowodowane wykonywaniem władzy publicznej może pod pewnymi warunkami zostać bezpośrednio w sądzie na podstawie ustawy o odpowiedzialności za szkody. Oczywiście, jeżeli wierzytelności wobec państwa lub gminy w charakterze operatora, na przykład takie same procedury jak do odpowiedzialności podmioty prywatne mają zastosowanie.

W odniesieniu do egzekucji poprzez złożenie wniosku do właściwego organu regulacyjnego, właściwego organu o podejście, można powszechnie stosowanych substancji określonych w prawie lub w przypadku lokalnych władz gminnych, w rozporządzeniach wydanych na podstawie tej ustawy. W związku z tym UPG, na przykład określa właściwy organ państwa nadzoru, a także zobowiązuje gminy przypisać jednej z komisji jako krajowe organy nadzoru. Na szczeblu państw ete-center jest zazwyczaj właściwy organ nadzorczy w sprawach środowiskowych.

Treść ustawy określa uprawnienia organu nadzoru, tj. wykonania kompetencji Urzędu w kwestii stosowania przymusu administracyjnego przeciwko komuś naruszenia przepisów ustawy. Zależnie od przypadku porady te mogą przykładowo wiążą się ze zleceń zgodności z pozwoleniem, zapobieżenia lub zaradzenia szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu lub cofnięciu zezwolenia. W zasadzie każdy może zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o takie środki egzekucyjne ze strony organu regulacyjnego, chociaż kilka aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska zawierają przepisy szczególne uprawnienia. Wśród innych form przymusu administracyjnego, procedury opisane w niniejszym dokumencie stosuje się zasadniczo do wykonywania obowiązków objętych systemem dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko, częściowo transponowana przez ustawę o rekultywację niektórych szkód dla środowiska (383/2009).

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej lub innych kwestii nadzoru lub egzekwowania została zainicjowana przez indywidualny wniosek lub z własnej inicjatywy Urząd, ostateczna decyzja w tej kwestii może zazwyczaj zostać zakwestionowane poprzez odwołanie w regularny sposób. Oznacza to decyzję zmuszenia operatora do tego naruszenia zezwolenia, na przykład, może zostać zaskarżone przez danego operatora, chociaż decyzja nie wymaga środków od operatora może zostać zakwestionowane przez zainteresowaną osobę trzecią (np. organizację pozarządową, która wystąpiła z wnioskiem o przeprowadzenie egzekucji). Jak zwykle, odwołanie podlega obowiązującym prawem substancji. Zazwyczaj prawo odwołania się od decyzji dotyczących egzekwowania są bardziej ograniczone niż w odpowiednich sprawach zezwolić na dopuszczenie, ale nie stanowi to bynajmniej regułą. W większości przypadków co najmniej sąsiadów i organizacje pozarządowe mają prawo do odwołania. Co warte podkreślenia jest fakt, że organ nadzoru podjął decyzję w sprawie wniosku o wykonanie, nie uprawniają automatycznie osoba, która rozpoczęła daną kwestię, tj. wystąpił z wnioskiem, aby zakwestionować decyzję przed Sądem.

W odniesieniu do Wysp Alandzkich zastosowanie, państwo prawa deliktów oraz w autonomicznym regionie. Podobnie zasady egzekwowania odpowiadają pierwszemu, co zostało opisane powyżej. Głównym organów nadzorujących na wyspach są organy ochrony zdrowia i środowiska rządu regionalnego Wysp Alandzkich, a gminne organy nadzoru budowlanego.

VI innych środków dostępu do wymiaru sprawiedliwości

Jak już wspomniano powyżej, oprócz bezpośredniego zaskarżenia decyzji administracyjnych, również możliwość złożenia zażalenia jest dostępna. Skargi mogą być składane w komunalne lub państwowe organy nadzorcze, w stosownych przypadkach, lub dwóch najwyższych nadzorcy.

Rzecznik parlamentarny i Kanclerza Sprawiedliwości z nadzorcami rządów są w dwóch najwyższych urzędników władz publicznych i przestrzegania prawa i dobrych praktyk administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem praw podstawowych i praw człowieka. Z drobnych różnic, sądy najwyższe organy nadzorcze są zasadniczo takie same, a także obejmować władze autonomicznego regionu Wysp Alandzkich. Nadzorcy przekazać swoją opinię wniesionej do nich skarg, są także uprawnione do wydania oficjalnej nagany, jak również zapoczątkowania ścigania za wykroczenia. Nadzorcy może również wszcząć dochodzenie z własnej inicjatywy. Ponosi on zaznaczyć, że najwyższe organy nadzorcze są uprawnione do zbadania legalności działań sądów oraz urzędnicy sądowi, który w sposób naturalny obejmuje uważne rozpatrzenie w odniesieniu do rozdziału władz i niezawisłości sądów. Organy nadzorcze nie są właściwe w celu skłonienia organów lub urzędników w indywidualnych sprawach lub do anulowania lub zmiany decyzji lub na wnoszenie odwołań własnych.

Istnieją również pewne wyspecjalizowane organy nadzorcze o jurysdykcji ogólnokrajowej ochrony danych, takich jak rzecznik praw obywatelskich, rzecznik praw konsumenta i rzecznik ds. mniejszości, na przykład, lecz nie został wyznaczony w szczególności kwestie ochrony środowiska naturalnego. Zamiast tego można by składać skargi administracyjne z lokalnymi i regionalnymi organami administracji o funkcji nadzorczej, taki jak najwyższej gminnym ww. ete-centre lub rsa-agency.

Ponadto, nadzór lub inne organy są często uprawnione do zaskarżenia decyzji środowiskowej w taki sam sposób, jak podmioty prywatne. Zazwyczaj takiej władzy prawo do odwołania w sprawach środowiskowych można przepisanej ete-centre. Taki organ notyfikujący spornej decyzji dotyczących dalszego wykorzystania możliwości jej zaskarżenia, lecz nie ma możliwości zmuszał organ stosuje swoje prawo do odwołania.

W kontekście postępowania karnego, prokurator jest na żądanie zobowiązany do prowadzenia prywatnych roszczeń o odszkodowanie na rzecz poszkodowanego. Pomoc ta jest udzielana bezpłatnie, a prokurator może odrzucić taki wniosek jedynie, jeżeli roszczenie jest oczywiście bezzasadne lub jego prezentacja znacząco utrudniłby ściganie w danej sprawie. Poszkodowani mają też wtórnego prawa karnego. Innymi słowy, w sprawie karnej w przypadku decyzji prokuratora o odmowie ścigania, poszkodowany jest uprawniony do prasy zarzuty karne za przestępstwo i rozpatrzenia sprawy przez sąd.

Na poziomie krajowym istnieją prokuratorzy wyspecjalizowani w sprawach środowiskowych, które mogą być przyznane, poprzez specjalne postanowienia w przypadkach wykraczających poza ich zwykłą jurysdykcję.

VII legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

Obowiązek wysłuchania stron w trakcie postępowania administracyjnego jest zwykle regulowane obowiązującym prawem substancji (APA); Inne osoby mogą brać udział w konsultacjach społecznych.

Prawo do odwoływania się do bezpośrednio zainteresowanych stron, jak również dla innych substancji, gdy zgodnie z obowiązującymi przepisami; Wszyscy członkowie rady gminy miejskiej w sprawach będących przedmiotem odwołania.

Organizacje pozarządowe

Z kilkoma wyjątkami, żadne szczególne przepisy dotyczące legitymacji procesowej w postępowaniu administracyjnym, tj. organizacje pozarządowe mogą uczestniczyć w konsultacjach publicznych.

Prawo do odwołania zostało przewidziane przez substancję w najważniejszych sprawach dotyczących środowiska oraz do pewnego stopnia również w orzecznictwie. Organizacja musi być zarejestrowana, a pewne wymogi w odniesieniu do zakresu geograficznego operacji/rejestracji (celu) są zwykle wymagane.

Inne podmioty prawne

Inne prywatne podmioty prawne mają zwykle praw uczestnictwa na tych samych zasadach, jak jednostki.

Inne prywatne podmioty prawne zwykle mają prawo odwołania się zgodnie z tymi samymi zasadami fizycznymi.

Grupy ad hoc

Zaangażowanie poprzez konsultacje społeczne; inaczej w formie indywidualnych zdolności.

Nie tylko w charakterze, tj. w formie fizycznych.

Zagraniczne NGO

Prawa uczestnictwa w transgraniczne procedury OOŚ; Pionierskie traktaty i inne umowy mogą przewidywać praw w ramach innych procedur.

Prawo do odwołania zgodnie ze zwykłymi przepisami, tj. zwykle oparte na obszarze operacji, z uwzględnieniem ewentualnych granicy lub innych zobowiązań wynikających z Traktatów.

Inne [1]#_ftn1

Mającym zastosowanie prawem treści mogą postanowić, że organy państwowe, gminy i/lub władze gminne muszą być uwzględniane w konsultacjach poprzedzających proces decyzyjny.

Organy państwowe, gminy i władze lokalne mogą mieć prawo odwołania się zgodnie z obowiązującym prawem lub na podstawie istoty ajpa.

Uwagi przedstawione w powyższej tabeli wynoszą w przybliżeniu uogólnianie. Przepisy dotyczące prawa uczestnictwa i legitymacji procesowej zarówno podczas postępowania administracyjnego postępowania odwoławczego różnić w zależności od zastosowania substancji i/lub prawa procesowego.

Zwykle przewiduje prawo materialne, które ma zostać zgłoszona i/lub wysłuchania ich w trakcie postępowania administracyjnego, a także to, czy szersze konsultacje publiczne z pewnego rodzaju organizuje się przed wydaniem decyzji. Jeżeli procedura nie została wyraźnie uregulowana przepisami ogólnymi APA jest stosowane. APA określa status partii osobie w kwestii jego praw, interesów lub obowiązków dotyczy sprawa, i że taka Strona wymaga złożenia wyjaśnień, zanim sprawa zostanie rozstrzygnięta. Ponadto wymaga, aby APA rezerwy również inne możliwości uczestniczenia w kwestiach, które mogą mieć znaczny wpływ na warunki życia i pracy innych niż strony. W większości przypadków przewiduje szersze prawa ochrony środowiska substancji stałych i/lub konsultacji. W sprawach środowiskowych uwarunkowaniach, na przykład, EPA przewiduje stały (prawa do bycia wysłuchanym) specjalnie dla wszystkich osób, których prawa i interesy obowiązków może zależeć od innych kwestii, i stanowi okazję do wyrażenia opinii w ramach konsultacji społecznych (na piśmie). Organizacje pozarządowe nie są zwykle zalecane stałego podczas procedur administracyjnych, co oznacza zasadniczo są w stanie uczestniczyć w czasie konsultacji publicznych, jeśli takie są przewidziane w ramach procedury.

Jak już stwierdzono, ajpa przewiduje ogólne prawo odwołania od decyzji administracyjnych. Prawo to przysługuje każdej osobie, do której skierowana jest niniejsza decyzja lub na której prawa, obowiązki bądź interesy ma bezpośredni wpływ na tę decyzję. Natomiast wykładni materialnych przepisów dotyczących ochrony środowiska często zawiera podsumowanie postanowienia, które zwykle przewiduje szersze prawa do odwołania. Tak więc, na przykład, EPA przewiduje ogólne prawo do odwołania się dla wszystkich osób, których prawa i interesy mogą zostać naruszone przez tę kwestię, podczas gdy luba ustanawia bardziej szczegółowe przepisy dotyczące prawa odwołania się od różne typy budynków i pozwolenia na użytkowanie gruntów w ramach systemu. Ponadto decyzje, które podlegają gminnej, takich jak planowanie przestrzenne decyzji, może zostać zaskarżone przez każdego członka gmina, która obejmuje każdą osobę fizyczną, przedsiębiorstwo z siedzibą w gminie itp., jak również każdy, kto jest właścicielem nieruchomości położonej w gminie lub zajmuje.

Prawo do odwołania zostało przewidziane pozarządowych w większości, ale nie wszystkich rodzajów decyzji. Ponadto orzecznictwo przewidział dodatkowe prawa odwołania również w niektórych sprawach, jeżeli nie zostało przewidziane w sposób wyraźny w ustawie. Organizacja pozarządowa muszą być zarejestrowane, aby mieć prawo do odwołania się. Ponadto obowiązujące przepisy prawa materialnego zazwyczaj obejmuje wymagania w odniesieniu do organizacji geograficznej i/lub znaczącej dziedziny działalności. W związku z tym UPG, na przykład prawa do odwołania się do zarejestrowanych stowarzyszeń lub fundacji, których celem jest promowanie ochrony środowiska, zdrowia lub użyteczności ogólnej ochrony przyrody lub środowiska i których zakres działalności jest poddawany przedmiotowe oddziaływanie na środowisko. W przypadkach gdy połączenie między organizacjami pozarządowymi i zaskarżonej decyzji nie może być oczywiste, takich jak różne stowarzyszenia mieszkańców miejscowości lub na przykład w statutach organizacji są najczęściej konsultowane w celu rozwiązania prawa do odwołania. Nie ma dodatkowych wymagań dotyczących czasu trwania działalności lub liczby posłów.

Gdy prawo do odwołania, jednakże wnoszący odwołanie, organizacji pozarządowych lub osób prywatnych, zazwyczaj nie są ograniczone do utraty wartości swoich praw lub interesów, lecz możliwość zaskarżenia decyzji ze względu na interes publiczny oraz. Dany podmiot prywatny może zatem kwestionować zezwolenia na wydobycie z uwagi na negatywny wpływ na siedlisko gatunków chronionych, na przykład.

Jak opisano EPA przewiduje również Powiadomienie/konsultacja publiczna w trakcie sądowego postępowania odwoławczego (zob. sekcja IV). Inne postępowania sądowe w kwestiach środowiskowych nie na etapie i, co za tym idzie, przewidują jedynie możliwość do bezpośrednio zainteresowanych stron. Możliwości udziału organizacji pozarządowych oraz innych członków społeczeństwa, którzy nie odwołała się od tej decyzji, są zatem bardzo ograniczone. Istnieje jednak pewne powiązanie w orzecznictwie Trybunału takie osoby/podmioty non-appellant swojego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Oprócz gminy, nie stosuje się actio popularis w odniesieniu do dostępu do sądu. NOTA możliwość złożenia wniosku o podjęcie działań przez organ nadzorujący jednak (zob. sekcja V). W sprawach IPPC wynika EPA, zaś w sprawach ajpa przylega do OOŚ lub procedurą ostatecznej zgody (zob. sekcja IV).

Uczestnictwo w procedurze OOŚ projektów, które mogą mieć znaczące transgraniczne oddziaływanie opisano poniżej (sekcja XVI). W innych procedurach stałego i udział osoby zamieszkałe w innych krajach, a także zagraniczne organizacje pozarządowe są zasadniczo regulowane przez Frontier traktatów i innych dwustronnych lub wielostronnych umów, oraz przepisy transponujące je. W szczególności Konwencja o ochronie środowiska pomiędzy Danią, Finlandią, Norwegią i Szwecją (Nordic ochrony środowiska, SopS 75/1976). Zazwyczaj odpowiada sytuacji stałego uczestników krajowych, co jest szczególnie prawdziwe od obywateli wspomnianych powyżej krajów nordyckich. Niektóre umowy przewidywały podobnych przepisów dotyczących równego traktowania w odniesieniu do prawa do odwołania. W każdym razie orzecznictwo dotyczące prawa wodnego, na przykład zagraniczne organizacje pozarządowe uzyskały prawo do odwołania według takich samych kryteriów jak krajowe organizacje pozarządowe, tj. w oparciu o obszar działania. Tym samym odwołania od wydanego zezwolenia do estońskich organizacji pozarządowych gazociągu Nord Stream zostało postawionych przed sądem krajowym, na przykład obok odwołań.

W ramach administrowania wymiarem sprawiedliwości, które leży w kompetencji państwa, prawo do odwołania się jest regulowany przez ustawodawstwo państwa również na Wyspach Alandzkich. Zatem prawo do odwołania w sprawach środowiskowych są zazwyczaj rozstrzygane zgodnie ze stanem prawa odpowiadające regionalnej mającego zastosowanie prawa.

Organy państwowe i lokalne, jak również gminami własnych praw procesowych w sprawach administracyjnych nie są właściwe do podejmowania decyzji. W procedury środowiskowe, jest dosyć typowy właściwy organ administracji ma obowiązek skonsultowania się z innymi podmiotami publicznymi, zanim wyda ona decyzję. Taka konsultacja może być bezwarunkowe lub zależy od okoliczności danej sprawy. Podobnie materialnego prawa ochrony środowiska często umożliwia niektórym organom prawa do zaskarżenia decyzji właściwego organu. Jeżeli organ ten prawie nie jest wyraźnie przewidziane, Urząd może również podjąć próbę stwierdzenia na podstawie ogólnego przepisu, zgodnie z którym ajpa przyznaje się, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony interesu publicznego nadzorowanych przez Urząd. Zazwyczaj prawo do odwołania się do regionalnego ete-centre w sprawach podjęta przez władze gminne lub inne organy państwowe. Komunalne organy ochrony środowiska i zdrowia, władze regionalne lub narodowe muzeum, jak również same gminy stanowią przykłady innych organów, które mogą mieć prawo do odwołania się. W drodze wyjątku od specjalnych procedur konsultacyjnych w postępowaniu odwoławczym w ramach EPA, takie „ekstra” organy nie posiadają legitymacji procesowej w sądzie w innym charakterze niż jako wnoszącej odwołanie.

Naczelnym organom nadzorującym legalności nie mają stałego lub prawo do odwołania w sprawach administracyjnych. Podobnie inne rzeczników stałego zazwyczaj nie w kwestiach środowiskowych. Z wyżej wymienionych odstępstw dotyczących roszczeń cywilnoprawnych o odszkodowanie, prokuratorów stały jest ograniczony do postępowania karnego; nie posiadają legitymacji procesowej w sprawach dotyczących środowiska. Jak wspomniano wcześniej (zob. sekcja V), roszczeń cywilnoprawnych na podstawie interesu publicznego nie może zazwyczaj zostać wniesione przed sądy powszechne. Podobnie prawa wtórnego należy do ścigania wyłącznie poszkodowanego.

Nie istnieje system pozwów zbiorowych w sprawach dotyczących środowiska.

VIII Zastępstwo prawne

Prosty i tani dostęp do sądu jest jednym z fundamentów postępowania sądowo-administracyjnego, odpowiednio, adwokata nie jest obowiązkowa w żadnym środowisku przed sądem administracyjnym. Nie ma również w praktyce bardzo powszechne na wniesienie środka zaskarżenia osoby lub organizacje pozarządowe zatrudnić obrońcę z urzędu. W przypadku przedsiębiorstw jako zainteresowana strona lub w inny sposób wnoszącej odwołanie, to jest częściej używany. Nie wymaga się ajpa doradcy, stosowane do wykształcenia prawniczego lub inne szkolenia, tylko ogólna zdolność jest pożądana.

Zastępstwo procesowe nie jest obowiązkowe w postępowaniach sądowych albo ogólnym, lecz jest bardziej powszechnym. W przeciwieństwie do ajpa cjp, wymaga również kwalifikację prawną osoby występującej jako doradcy lub adwokata, z wyjątkiem niektórych rodzajów spraw (co obejmuje grunty sprawy sądowe).

Nie jest prowadzona urzędowa certyfikacja dla prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi, z wyjątkiem w konkretnych badaniach w ramach studiów i stopnie doktorskie. Niemniej jednak istnieją prawnicy i kancelarie prawne o różnych rozmiarach, które oferują ekologicznie specjalistycznej porady prawnej. Większość dużych firm oferuje usługi w dziedzinie prawa ochrony środowiska, choć zwykle w kontekście prawa spółek. Brakuje kompleksowego rejestru środowiska wyspecjalizowane firmy prawnicze lub prawników dostępna. Fińskie stowarzyszenie adwokatów zapewnia wyszukiwarka umożliwiająca wyszukiwanie posłów i firm według lokalizacji i obszarami wiedzy fachowej, w tym w dziedzinie prawa ochrony środowiska, i która obejmuje biur na terytorium Wysp (link wskazany na końcu dokumentu). Organizacje pozarządowe zazwyczaj nie reklamują usługi prawne.

IX dowodów

Rozpatrując odwołanie, Trybunał Administracyjny ma zazwyczaj dostępu do całości akt postępowania administracyjnego (wnioskującego go z urzędu wraz z oświadczeniem jest zazwyczaj pierwszym krokiem do rozpatrzenie odwołania). Jak już zauważono powyżej, ajpa dodatkowo wprowadza ogólny obowiązek zbadania tej sprawy w sądzie.

 • Celem jest ustalenie obiektywnej okoliczności sprawy.
 • Trybunał realizuje swoje zobowiązania poprzez żądanie dowody uzna za niezbędne lub pomocne w uzupełnieniu do akt postępowania administracyjnego.
 • Zazwyczaj takie wnioski są skierowane do Urzędu, stron postępowania zapewniono możliwość przedstawienia własnych.

Odpowiada to zasadzie sądowego dochodzenia, nie ma wyraźnej reguły dotyczące ciężaru dowodu w odniesieniu do stron postępowania odwoławczego. Niektóre dorozumianych zasad ewoluowały w różnego rodzaju sytuacjach, czasem odpoczynku a także w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Należy jednak podkreślić, że kwestie dotyczące dowodów są zazwyczaj rozwiązywane w pierwszym rzędzie przez organ administracyjny, natomiast zadaniem Trybunału jest zwykle nie tyle do rozpatrzenia nowych dowodów, ponieważ należałoby dokonać przeglądu danych uprzednio przedłożonych organowi, jak również ocenę Urzędu. Poza żądaniem dokumenty i opinie przekazane przez organ pierwszej instancji, Trybunał może ułatwić jego kontrolę w inny sposób oraz:

 • Trybunał może zasięgnąć opinii innych instytucji lub zorganizować przesłuchania lub obserwacji.
 • Strony mogą przedstawiać dowody na poparcie swoich żądań i argumentów.
 • Strony mogą również zwrócić się do Trybunału należy stosować jakichkolwiek środków dochodzeniowych, którymi dysponuje.

Trybunał wykonuje uprawnienia dyskrecjonalne przy ustalaniu, czy uzgodnienie z wniosków stron. Zakres swobody, zależy od rodzaju wniosku, jak również sprawę, a także odmowa dalszego badania może być oczywiście powoływać się przeciwko ostatecznej decyzji Trybunału, jeśli podlega ona zaskarżeniu.

Trybunał Administracyjny ma swobodę w przeprowadzaniu niezależnej oceny dowodów i ponownej oceny okoliczności faktycznych sprawy. W tym względzie Trybunał nie jest związany ani argumentów stron; tj. strony zazwyczaj nie może rozstrzygać w przedmiocie stanu faktycznego sprawy. Naturalnie, zarzuty odnoszące się do dowodów będzie kierować uwagę Trybunału w tej kwestii. Jak zauważono powyżej, Sąd jest właściwy do rozszerzenia jej przeglądu technicznych lub innych bazach naukowych kwestionowanej decyzji. W konsekwencji Trybunał ma swobodę w kwestii badań naukowych lub ekspertów, niezależnie od tego, kto je lub do którego został złożony wniosek. Warto raz jeszcze podkreślić, że sąd administracyjny w Vaasa, o ogólnokrajowych kompetencjach w sprawach odwołań EPA i ustawy – Prawo wodne, wykorzystuje przeszkolonych sędziów w naturalnych i nauk technicznych, aby zagwarantować wystarczającą wiedzę fachową takiego uwzględnienia (zob. sekcja IV).

Reguły mogą być zapewnione w odniesieniu do noszących lub konsekwencje nowych dowodów w postępowaniu odwoławczym. Nowa ekspertyza przedstawiona przez wnoszących odwołanie od decyzji o udzieleniu zezwolenia może na przykład udowodnić ponad wszelką wątpliwość, że pozwolenie lub decyzja jest niezgodna z prawem, Trybunał mógłby stwierdzić konieczność powrotu i nowych dowodów (ponownemu) rozpatrzeniu w pierwszej instancji przez organ udzielający pozwolenia. Z non-jurist sędziów sądu administracyjnego w Vaasa jest lepiej przygotowana do bezpośredniej oceny dowodów naukowych i podjęcia decyzji merytorycznej w oparciu o nowe dowody, ale należy oczywiście zachować ostrożność, aby nie ingerować nadmiernie w pierwszej instancji uznania administracji. W związku z tym strony nie powinny czekać na etapie odwołania przed wprowadzeniem dowody mające znaczenie dla sprawy, jeśli mają taką możliwość, już na etapie postępowania administracyjnego.

Sądy powszechne miały te same podstawowe kompetencje do oceny dowodów, lecz ponosi, podkreślając, że w sporach cywilnych zakres kontroli Trybunału w tej kwestii jest zwykle ograniczony wyłącznie do zarzutów i dowodów przedstawionych przez strony. W związku z tym strony również rolę w dostarczaniu wiedzy naukowej jest znacznie większy.

X wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania

Według ogólnych przepisów dotyczących wykonalności, na mocy decyzji administracyjnej ajpa kwalifikujących się do odwołania nie będą wprowadzone zanim zwykłych środków zaskarżenia, czyli decyzji nabrała mocy prawnej” („saanut vunnit laga lainvoiman, siarczanowe). Oznacza to, że wniesienie środka odwoławczego od decyzji zazwyczaj automatycznie powoduje opóźnienie jej realizacji.

Zezwolenie środowiskowe i inne systemy często przewidują możliwość złożenia wniosku do sądu pracy/zezwolenie na działalność zgodnie z decyzją bez względu wyzwania przed nią. Warunki przyznania takiego prawa na rozpoczęcie przez zastosowanie substancji, mogą się różnić, ale zazwyczaj są wymogi:

 • uzasadniony powód do natychmiastowego wykonania
 • Aby nie podważać celowość odwołań od decyzji
 • że wnioskodawca daje akceptowalne zabezpieczenia

Do sądu można udzielić albo razem z bieżącego zezwolenia lub na osobnym wnioskiem złożony w terminie od jego terminu (zwykle 14 dni). W większości przypadków wniosek o prawo do wszczęcia, a następnie przekazano określone przez organ udzielający pozwolenia.

Sąd administracyjny rozpoznający zezwolenia decyzja została zakwestionowana kontroluje w celu przyznania prawa do wszczęcia oraz na wniosek wnoszącego odwołanie lub z własnej inicjatywy. Stały w przedmiocie środków tymczasowych odpowiada sytuacji w postępowaniu głównym. Trybunał Sprawiedliwości może uchylić lub zmienić postanowienie albo ogłasza wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania. Wszelkie środki, które powodują z reguły zagrożenia lub nieodwracalne skutki dla środowiska są zawieszone. Pośredni Trybunału decyzji pozytywnej lub negatywnej, zazwyczaj nie mogą być kwestionowane odrębnie, lecz kwestia środków tymczasowych może być ponownie zwiększone, jeżeli decyzja ostateczna sądu zostało zaskarżone do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Można jednak złożyć nowy wniosek o nakaz sądowy w tym samym sądzie, opierających się na przykład na zmianę okoliczności. Istnieją również systemy, w których do sądu zostaje podjęta decyzja w pierwszej instancji przez właściwy sąd apelacyjny (np.) lub na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, w którym możliwe jest złożenie apelacji w sądzie wydania takiego nakazu wraz z oddalenia odwołania od decyzji dotyczącej zezwolenia (np. umowy o partnerstwie gospodarczym).

Istnieją również pewne rodzaje decyzji, które są bezpośrednio wiążące, zanim nabiorą mocy prawnej, to znaczy mimo odwołania do sądu apelacyjnego, chyba że przepisy stanowią inaczej. Przykładami mogą być decyzje w celu wdrożenia lub wyegzekwowania ochrony siedlisk chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody. W przypadkach, gdy brak jest szczegółowych przepisów odnośnie do wykonalności, ajpa przewiduje ogólną możliwość stosowania przed moc prawną. Takie zarządzenie egzekucji jest dopuszczalna, jeśli ma ono charakter wymagający natychmiastowej wykonalności lub jeśli jego wykonanie może zostać opóźnione ze względu na interes publiczny. Takie postanowienie jest również kontrolowane przez sąd administracyjny.

Zabezpieczenie nie jest wymagane od wnioskodawcy nakazowi wykonalności, niezależnie od tego, czy opiera się na przyznane prawo wszcząć lub inne postanowienia wykonawcze.

Inna forma tymczasowa ochrona jest przyznana Sądowi kompetencja o obciążenie administracyjne decyzji pozostaje w mocy do momentu przyjęcia nowej decyzji w sytuacji, gdy Trybunał orzeknie o unieważnieniu go. Przykładem jest sytuacja, w której zastosowanie decyzji do wdrożenia ochrony środowiska została uchylona i odesłania go do częściowego ponownego rozpatrywania lub wznawiania ważności nieprawidłowej procedury.

Koszty XI

W administracyjnych postępowaniach sądowych, następujące badania pobierana jest opłata od wnoszącej odwołanie, według odwołań (na początku 2011 r.):

 • Sąd administracyjny: 90 EUR
 • Naczelny Sąd Administracyjny: 226 EUR

Niektóre rodzaje spraw są zasadniczo zwolnione z opłat, chociaż nie są one zazwyczaj kwestii środowiskowych. Jednocześnie indywidualni wnoszący odwołanie mogą zostać zwolnione, pod pewnymi warunkami. Istotny wyjątek stanowi, że wnosząca odwołanie została wybrana w jego zaskarżeniu (nie ma zastosowania do najwyższego sądu administracyjnego). Opłata nie jest pobierana w przypadku odwołań, które zostały oddalone bez badania istoty sprawy, np. jeżeli odwołanie nie zostały złożone w terminie lub jeśli nie przysługuje odwołanie, a także w przypadku odwołania zostały wycofane. Jeżeli nadzwyczajny środek zaskarżenia został odrzucony lub nie jest zgoda na odwołanie do najwyższego sądu administracyjnego opłata zostaje zmniejszona o połowę.

Nie ma żadnych dodatkowych opłat sądowych za wszelkie dodatkowe etapy postępowania, np. rozpatrywanie wniosku o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania lub organizowanie przesłuchania lub obserwacji. Podobnie, strony nie będą ponoszone koszty innych środków Trybunału przy badaniu kwestii, takich jak nabywanie oświadczenie biegłego Urząd.

Jeżeli kilka osób wspólnie wnieść odwołanie tylko jednej opłacie.

W odniesieniu do Strony, na koszt własny ajpa przewiduje podstawową, zasadę, zgodnie z którą każda ze stron poniesie własne koszty procesu, chyba że byłoby to niewspółmierne, biorąc pod uwagę okoliczności. Obejmuje to opłaty za doradztwo prawne, a także ewentualne koszty opracowania oświadczenia biegłych lub innych dowodów z własnej inicjatywy. Jeżeli ma miejsce rozprawa, państwo jest odpowiedzialne za wypłatę odszkodowań świadkowie i biegli powoływani przez sąd z urzędu. Z drugiej strony, są zazwyczaj zobowiązane do zrekompensowania świadków czy.

W odniesieniu do zwolnienia z ponoszenia kosztów własnych, tj. zobowiązania innej strony lub organu, którego decyzja została zaskarżona do poniesienia tych kosztów w całości lub w części, okoliczności sprawy jest rozpoznawana przez Sąd w poszczególnych przypadkach. W szczególności ajpa przewiduje, że wynik sprawy będą brane pod uwagę. Ponadto przy ocenie odpowiedzialności władzy publicznej, należy szczególnie uwzględnić to, czy postępowanie są wynikiem błędu organu. Ponadto ajpa uważa, że osoby prywatne mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za koszty władzy publicznej jedynie wówczas, gdy uzyskają ewidentnie bezzasadne roszczenia. W praktyce jest to również wyjątkowe dla podmiotów prywatnych jest zobowiązany do zapłacenia prywatnych kosztów innych stron. Oznacza to, że pytania dotyczące kosztów zwykle skupiają się wokół czy EBA powinien ponosić odpowiedzialność za koszty udanego wnoszącej odwołanie. Jednakże warto raz jeszcze podkreślić, że administracyjne postępowanie sądowe powodują z reguły względnie niskie koszty i jest znacznie bardziej powszechne, że podmioty prywatne nie podnoszą kosztów sądowych niż by to uczyniły.

Do Sądu skargi, następujące badania pobiera się opłatę od składającego petycję/skarżącego (począwszy od 2011 r.), wraz z odpowiednimi lub podobnych zwolnień w administracyjnych postępowaniach sądowych:

 • Sąd okręgowy (w tym Land Court): 60 – 180
 • Court of Appeals: 182 EUR (90 EUR w sprawach karnych)
 • Sąd Najwyższy: 226 EUR (113 EUR w sprawach karnych)

W przeciwieństwie do sądu administracyjnego, zasada „przegrywający płaci” ma zastosowanie do sporów cywilnych w sądach powszechnych. Oznacza to, że strona, która przegra sprawę przypisano odpowiedzialność za koszty uzasadnione niezbędnych środków przez stronę przeciwną. W cjp przewiduje również pewne szczególne powody uzasadniające wyjątki lub ograniczenia odpowiedzialności, w tym błahych powództw, uzasadniony powód w sprawie zgubionego lub okoliczności, które czyniłyby odpowiedzialności w sposób oczywisty bezzasadne. Jeżeli podstawy ani racjonalności zadeklarowanych kosztów, zostały zakwestionowane przez stronę odpowiedzialną, Trybunał orzeka o kosztach na zasadzie jednostkowych przypadków.

Według badania zleconego przez Państwowy Instytut Badawczy polityki prawnej, średnie koszty prawne w 2008 spory w postępowaniach cywilnych w sądzie rejonowym wynosiła 6 543 EUR na 5 554 EUR na powoda i pozwanego. Średnie zobowiązania nałożone na stronę przegrywającą wynosiła 5 277 EUR. Średnia wartość (mediana) stawka godzinowa pobierana za doradztwo prawne wynosiła 160 EUR, co jest w dużym stopniu zbieżne z bardziej ogólnymi studiami honoraria adwokatów.

XII mechanizmy pomocy finansowej

Oprócz kategorycznego wyłączenia od niego opłaty, które zostały wymienione powyżej, zwolnienie może zostać przyznane z przyczyn bezzasadności indywidualnie przez referendary/sprawozdawcy, która przypisuje tej opłaty. Chociaż proces opłacie wraz z decyzją Trybunału, jest odrębnie zaskarżalna poprzez złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie z funkcjonariusza, który przydzielił tej opłaty. Decyzja urzędowy można zaskarżyć w drodze odwołania administracyjnego.

Pomoc prawna na koszt państwa jest dostępne dla osób, które potrzebują pomocy ekspertów w danej kwestii prawnej. Pomoc prawna jest udzielana osobom mieszkającym w Finlandii lub innego państwa członkowskiego UE lub EOG. Przewiduje się również, bez względu na miejsce zamieszkania, jeżeli odbiorca jest kwestią o przesłuchanie przez sąd fiński lub gdy istnieje szczególna przyczyna.

Pomoc prawna nie jest dostępna dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw.

Pomoc prawna jest przyznawana na podstawie dostępnych jej środków. Jest bezpłatne dla osób bez środków, podczas gdy inne uprawnione osoby podlegały co-pay do pomocy.

Pomoc ta obejmuje doradztwo prawne, jak również niezbędne środki i reprezentacji przed sądem lub innym organem. W przypadku postępowań sądowych, wnioskodawca może wybrać pomiędzy reprezentacji przez publiczną lub prywatną pomoc prawną adwokatowi pełnomocnictwa. W innych sprawach, pomoc prawna jest udzielana wyłącznie w drodze publicznej pomocy prawnej adwokaci. Osoby, którym udzielono pomocy prawnej jest również zwolniona z opłat badania. Istnieje kilka wyjątków, kiedy pomoc prawna jest udzielana, takie jak kwestie uznane za prawnie proste lub niewielkie znaczenie dla wnioskodawcy, jak również sprawy, w których członkowstwo opiera się na stałym, np. gminy.

Ponadto prawo do pomocy prawnej może zostać ograniczony, w części lub w całości, jeżeli wnioskodawca posiada ubezpieczenie ochrony prawnej przedmiotowej sprawy. Jest to dość często, jak ubezpieczenie takie są zazwyczaj zamieszczane w wielu rodzajów polis ubezpieczeniowych, takich jak ubezpieczenia domów, ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie, jak i związków zawodowych. Pomoc finansowa udzielana przez ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej w zależności od danej polityki, który określa jej zakres, jak również zastosowanie franszyzy i maksymalnych rekompensat. Warunki ubezpieczenia we wspólnym użytkowaniu przewidują odliczenie w wysokości 15 % i maksymalną rekompensatę w wysokości 8 500 EUR.

Pomoc państwa i jest w związku z tym dostępna jest zarządzany zgodnie z tymi samymi warunkami na Wyspach Alandzkich.

Pomoc prawną, odrębną od pozwanego w postępowaniu karnym lub postępowań przygotowawczych może mieć prawo do obrońcy publicznego niezależnie od dostępnych środków.

Liczne kancelarie prawne, zwłaszcza większe, czy prace, często pro bono ustanowionego zgodnie z ich własnymi programami pro bono. Organizacje użyteczności publicznej, w tym również organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, mogą być beneficjentami takiej pomocy prawnej na zasadzie pro bono. Brak szeroko rozpowszechnionych pro bono programów zapewniających pomoc prawną dla osób fizycznych, szczególnie w kwestiach środowiskowych. Ogólnie rzecz biorąc, pro bono prac nie odgrywają istotnej roli w postępowaniu sądowym.

XIII terminowość

APA zazwyczaj stanowi, że kwestią administracyjną uznaje się bez zbędnej zwłoki. W sprawach dotyczących środowiska określone terminy, przewidziane dla stron są zazwyczaj większe niż urząd, chociaż istnieją wyjątki, takie jak procedury OOŚ, a terminy są przewidziane ESMA. Ze środowiskiem decyzje podejmowane są przez szereg różnych organów administracyjnych nie pozwala na całościową stanowią średnio w oczekiwaniu na czas. Władze mogą przedstawić szacunki average-based na swoich witrynach internetowych, są również wymagane przez APA do przedstawienia konkretnych szacunków na wniosek, jak również odpowiedzi na pytania o postępach sprawy. W rsa-agencies, które dostarczają ważnych sprawach pozwolenia środowiskowego, średniego czasu czas wykazywała wahania około 11 do 16 miesięcy w ostatnich latach.

Ustawodawstwo krajowe regulujące postępowanie administracyjne Wysp Alandzkich (zob. sekcja IV) przypominają APA w odniesieniu do wymogów aktualności i dostarczenia szacunków oczekiwanego czasu. Obejmuje ono jednak również ogólny obowiązek podjąć decyzję w terminie trzech miesięcy od jego wszczęcia, jeżeli to wykonalne, i dodano, że odpowiedzialni urzędnicy muszą tworzyć coroczne sprawozdania ze względu na opóźnienia w sprawach wykraczających poza ten termin. Oczywiście kwestie środowiskowe mogą bardzo dobrze trwa dłużej niż tego procesu. W odniesieniu do kwestii ustalonych przez główny organ ds. ochrony środowiska (Regionalna Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet), zezwolenie na działalność (miljögranskning) jest regularnie decyzję w terminie 6 miesięcy od czasu do czasu, natomiast pozwolenia środowiskowe dla głównych rodzajów działalności (np. IPPC) są średnio 15 miesięcy.

Obecnie nie istnieje żaden skuteczny środek prawny przeciwko pełni opóźnień lub bierności ze strony organu administracyjnego. Sąd administracyjny nie jest uprawniona do ingerowania w procedurę administracyjną przed podjęciem ostatecznej decyzji przez Urząd. Pasywność w tym kontekście nie powinny być mylone z wydanej decyzji o niepodejmowaniu środków przymusu, które zwykle może jednak podlegać zaskarżeniu w drodze odwołania (zob. sekcja V). Również przepisów dotyczących zwłoki jest rozważane. Nie ma również ogólnego systemu w odniesieniu do sankcji za opóźnienia. Stosownie do tego, co zostało opisane powyżej (sekcja VI), nadzorowanie organów właściwych do wydania oficjalnej nagany, jak również zapoczątkowania ścigania poważnych przypadków. W niektórych przypadkach, jako organu nadzorującego państwa mogą również mieć prawo nakazać gmina swoim zobowiązaniom w ustalonym terminie. Organy podlegają również ogólnej odpowiedzialności za czyn niedozwolony, lecz odszkodowanie za opóźnienia są rzadkie.

W odniesieniu do postępowania odwoławczego postępowanie przed sądami administracyjnymi, nie ma określonych terminów w odniesieniu do większości zagadnień. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do rozpatrzenia jego sprawy rozpatrywane bez zbędnej zwłoki w sądzie. Ponadto niektóre kategorie i rodzaje odwołania pilnych sprawach są przewidziane przez ustawę, która przekłada się w praktyce do ustalenia priorytetów w celu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Przykładami takich ustawowo pilnych kwestii środowiskowych są szczegółowe plany zagospodarowania przestrzennego i plany na drogach publicznych, gminnych, jeżeli zostaną one uznane za istotne. Chociaż nie istnieją konkretne przepisy w zakresie wniosków o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania takie są zazwyczaj rozpatrywane w trybie pilnym, a nawet mogą zostać rozwiązane w przeciągu kilku dni lub mniej, w skrajnych przypadkach. Nie istnieje mechanizm nakładania sankcji w odniesieniu do nadmiernych opóźnień, lecz sądy podlegają takim samym nadzorem najwyższej nadzorcy legalności jako organy administracyjne, jak również karnego i deliktowej.

W oczekiwaniu na czas postępowania odwoławcze w sądach administracyjnych w ostatnich latach (2009 – 2011) wynosiła średnio 10 miesięcy w kategorii użytkowania gruntów i budynków oraz nieco powyżej 12 miesięcy w pozostałych sprawach dotyczących środowiska. Do Naczelnego Sądu Administracyjnego w oczekiwaniu na czas odpowiadający około 12 a 13 miesiącem odpowiednio.

Przepisów proceduralnych regulujących postępowanie w sądach powszechnych zawierają bardziej szczegółowe przepisy dotyczące terminów w odniesieniu do poszczególnych etapów postępowania. Średni czas do czasu (2009 – 2010) w sądach rejonowych były nieco powyżej 8 miesięcy w pełne spory cywilne i około 3,5 miesięcy w sprawach karnych. W sądach apelacyjnych, średni czas postępowania odwoławczego toczącego się około 6,5 miesięcy. W sądzie najwyższym, średnia wyniosła około 4,5 miesięcy w przypadku odmowy odwołania i pozostawia na 16 miesięcy dla decyzji co do istoty sprawy.

Do właściwych sądów, istnieje również system rekompensat w przypadku nieuzasadnionych opóźnień, regulowane na mocy ustawy o naprawienie przewlekłości postępowania sądowego (362/2009). Ustawa przewiduje, że roszczenie odszkodowawcze może zostać wniesione do samego Sądu, biorąc pod uwagę główne zagadnienia i określa wartość odszkodowania w założeniu EUR 1 500/year opóźnienia. W postępowaniu administracyjnym, podobnie biorąc pod uwagę opóźnienia jest obecnie możliwe tylko przy rozpatrywaniu pieniężne kary administracyjne, ale ogólny system rekompensat w przypadku postępowań sądowoadministracyjnych jest obecnie w przygotowaniu.

XIV inne kwestie

Chociaż udział w postępowaniu administracyjnym w kwestiach środowiskowych jest możliwe na stosunkowo wczesnym etapie przeglądu, dostęp do sądu jest zwykle dostępne dopiero po podjęciu ostatecznej decyzji administracyjnej, którą podjęto w tej sprawie. Błędy proceduralne w ramach przygotowań procesu podejmowania decyzji nie może zazwyczaj zostać powołane w stosunku do decyzji końcowej. Niektóre procedury środowiskowe mogą obejmować takich „ostatecznych decyzji” w wielu etapach, z których każda taka decyzja może być zaskarżona do sądu. Plany zagospodarowania przestrzennego różnych poziomów i późniejszych etapach działalności lub zezwolenia są przykłady. Czasami ustawodawstwo może wprowadzać ograniczenia dotyczące kontroli sądowej, jak ma to miejsce w przypadku planowania dróg publicznych Highways Act (503/2005).

W instrukcji ajpa wymaga odwołania się do wszystkich kwalifikujących się do odwołania decyzji, informowanie stron, gdzie i w jaki sposób można zaskarżyć decyzję, jak również termin odwołania. Alternatywnie, podstawę prawną dla zakazu należy wskazać. W ajpa stanowi ponadto, że odwołanie nie może zostać odrzucona ze względu na błędne z uwagi na brak wniesienia odwołania lub niewłaściwych instrukcji. W związku z tym wnosząca odwołanie, działając zgodnie z instrukcjami, które wskazują na nieprawidłową odwołania termin odwołania, na przykład nie powinny jej oddalenie odwołania z powodu przekroczenia terminu odwołania.

Wyczerpujące informacje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach środowiskowych nie są dostępne odrębnie. Ogólne informacje na temat administracyjnych i postępowań sądowych (ogólne) są dostępne na stronie internetowej wymiaru sprawiedliwości w Finlandii (odsyłacz znajduje się na końcu dokumentu) i przepisy prawa są dostępne w bazie danych Finlex (łącza zamieszczonego na końcu). Ogólnej strony internetowej organu administracji odpowiedzialnej za środowisko zawiera informacje na temat różnych procedur związanych z ochroną środowiska, w tym dotyczących dostępu do sądu (łącza zamieszczonego na końcu). Strony internetowe czterech rsa-agencies właściwych w sprawach środowiskowych i pozwolenia wodnoprawnego w oczekiwaniu na rejestry obejmują kwestie i decyzjami dotyczącymi zezwoleń (linków podanych na końcu). Dalsze informacje na temat konkretnych procedur w zakresie ochrony środowiska i dostęp do wymiaru sprawiedliwości mogą być przekazywane na stronach internetowych, np. gmin.

Jest zazwyczaj niemożliwe jest oficjalne potwierdzenie ugody w sądzie administracyjnym odwołań i mediacji lub innych form alternatywnego rozwiązywania sporów są niedostępne w postępowaniu administracyjnym w kwestiach środowiskowych. W sprawach cywilnych lub inne metody rozstrzygania sporów są dostępne. Mediacja sądowa jest świadczona przez sądy powszechne, a możliwe jest również potwierdzenie ugody pozasądowej. Pomoc prawna może być stosowana.

Cudzoziemcy XV

Prawa do używania dwóch językach, fiński i szwedzki, zgodnie z działem 17 konstytucji, określone są w języku (423/2003). Przewidziane są dodatkowe prawa językowe lapońska, zwłaszcza rdzennych, a także innych grup. W odniesieniu do cudzoziemców, odpowiednich sekcji 6 konstytucji stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa, oraz że nikt nie może, bez możliwego do zaakceptowania uzasadnienia, traktowany odmiennie od innych osób ze względu na pochodzenie lub język, między innymi. Rzecznik ds. mniejszości nadzoruje przestrzeganie zakazu dyskryminacji etnicznej i chce propagować status i prawnej ochrony mniejszości etniczne, cudzoziemcy.

Przepisy w zakresie postępowania administracyjnego i sądowego (APA, ajpa cjp, CPA) i zawiera dodatkowe przepisy dotyczące praw językowych. Dodatkowe przepisy znajdują się w odniesieniu do pewnych szczególnych procedur, ale zwykle nie procedur dla środowiska. W sprawach administracyjnych, tłumaczenia pisemne i ustne można zapewnić dla stron, pod pewnymi warunkami, głównie w sprawach authority-initiated, ale możliwe jest również zagwarantowanie praw stron w innych sprawach. Ogólne prawa językowe w administracyjnych postępowaniach sądowych odpowiadają wyżej, lecz przewidują bezwarunkowe prawo do tłumaczenia ustnego podczas ustnego przesłuchania. W sprawach karnych, praw językowych w sposób naturalny są bardziej wyraźne. W sporach cywilnych, strona, która nie mówią w języku fińskim, szwedzkim lub lapońska zazwyczaj jest odpowiedzialna za tłumaczenie na własny koszt, jeżeli sąd nie orzeknie inaczej ze względu na charakter sprawy. Ponadto, oba organy administracyjne i sądy są zobowiązane do zagwarantowania, że obywatele innych krajów nordyckich otrzymują wsparcie językowe.

Powyższe oznacza, że ludzie w języku obcym w krajach nordyckich, które chcą uczestniczyć w sprawach dotyczących środowiska będą musieli pokryć własne koszty tłumaczenia. Jeżeli jednak możliwe jest uzyskanie pomocy prawnej (zob. sekcja XII), dotyczy to również wymagane koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych. Tłumaczenia w transgranicznych kwestiach środowiskowych są omówione poniżej (sekcja XVI).

W odróżnieniu od pozostałej części Finlandii monolingually szwedzkiej Wyspy Alandzkie są autonomicznym. Dotyczy to zarówno władz lokalnych i regionalnych, jak również władz krajowych na wyspy, w tym sądów. Ustawa o autonomii Wysp Alandzkich zawiera przepisy dotyczące prawa do korzystania w regionalnym fińskie władze państwowe i regionalne sądy oraz förvaltningslag (ustawy o postępowaniu administracyjnym för landskapet Åland) zawiera przepisy podobne do przepisu krajowego dotyczącego dostępności tłumaczeń ustnych i pisemnych w regionalnych i gminnych.

XVI sprawy transgraniczne

W celu dokonania transpozycji ocenach oddziaływania na środowisko sporządzonej w Espoo Konwencji oraz innych zobowiązań międzynarodowych, Fińska ustawa zawiera przepisy dotyczące OOŚ w odniesieniu do przedsięwzięcia mogące mieć znaczny wpływ na środowisko na terytorium innego państwa. W niniejszym akcie określono wymóg stanowiący, że organ odpowiedzialny za przeprowadzenie OOŚ poinformował Ministerstwo Środowiska, która jest odpowiedzialna za koordynację z innymi zainteresowanymi państwami.

Zainteresowane państwa przekazana do czasu przedsięwzięcia, a uzyskane informacje o jej skutkach transgranicznych, jak również oceny i procedury zgody. Kwota ta obejmuje zazwyczaj tłumaczenia co najmniej w stopniu wymaganym do zrozumienia, jak również informacji na temat możliwych wydarzeń wysłuchania publicznego w państwie docelowym lub w Finlandii. Termin przewidziano władz i społeczeństwa o poinformowanie ministerstwa o zamiarze uczestniczenia w procedurze oceny. Konsultacje publiczne odpowiadające krajowa procedura OOŚ jest następnie umieszczone w jego kraj ościenny, zazwyczaj przez organ kontaktowy należący do tego państwa. Zakres geograficzny zgłoszenia w celu konsultacji nie została określona w akcie, ale nie jest ograniczone prawo do przedstawienia swoich uwag. Wykonawca jest odpowiedzialny za koszty wymaganych tłumaczeń. Ministerstwo Środowiska odpowiada również za koordynowanie konsultacji społecznych i informowania opinii uczestników w przypadku Finlandii fińskie prawdopodobnie wpłyną na zagraniczne projekty.

Ustawa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (SEA) ustawy 2005/200 zawiera podobne przepisy w odniesieniu do strategicznej oceny wpływu na środowisko planów i programów.

Pionierskie traktatami lub innymi porozumieniami między państwami oraz odpowiednie przepisy mogą zawierać bardziej szczegółowe przepisy dotyczące procedury oceny transgranicznego (np. umowa między Estonią a Finlandią w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko), jak również przepisy dotyczące stałego i uczestnictwa w sprawach środowiskowych, które nie wymagają OOŚ (np. Nordycka konwencja ochrony środowiska lub granicy między Finlandią i Szwecją).

Zgodnie z postanowieniami ustawy o autonomii Wysp Alandzkich, państwo ma zasadnicze uprawnienia ustawodawcze w dziedzinie spraw zagranicznych. Mimo że regionalna ustawa OOŚ zawiera pewne przepisy na temat przekazywania informacji w sprawie skutków transgranicznych, zorganizowano wysłuchanie międzynarodowych za pośrednictwem Ministerstwa Środowiska.

Jak stwierdzono powyżej (rozdział VII), zagraniczne organizacje pozarz ¹ dowe w orzecznictwie przyznano prawo do odwołania według takich samych kryteriów jak krajowe organizacje pozarządowe. Gdy sąd ma siedzibę, na tych samych podstawowych praw proceduralnych (na wniosek o wydanie nakazu, np.) mają zastosowanie niezależnie od obywatelstwa. W odniesieniu do pomocy prawnej i językowej (zob. punkty powyżej, XII i XV).

Jeśli projekt wymaga zezwolenia na dwie (lub więcej), osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe mogą/powinny nadal prowadzić interesy w procedurach po obu stronach granicy. W odniesieniu do wymagań dotyczących zezwoleń i innych zobowiązań publicznoprawnych, możliwości wyboru jurysdykcji, są zwykle dość ograniczona. Transgraniczne zobowiązań cywilnoprawnych, z drugiej strony, są zwykle regulowane dwustronnymi lub wielostronnymi traktatami i przepisach krajowych i unijnych ich transpozycji. Tytułem przykładu, konwencja w sprawie ochrony środowiska w Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji przewiduje, że roszczenie o odszkodowanie można wnieść do właściwego sądu państwa, w którym ich potencjalnego szkodliwego działania.

Ciekawe strony [2]#_ftn2

Bazie danych Finlex (prawodawstwo, prawo wtórne, orzecznictwo, tłumaczenia itp.):

Wybrane przepisy (szwedzka wersja językowa można uzyskać poprzez kolejne ogniwo w wersji fińskiej; Należy zauważyć, że tłumaczenie na język angielski są nieoficjalne i nie może uwzględniać najnowsze zmiany):

— Ustanowienie Finlandii (731/1999)

Postępowanie administracyjne – (434/2003)

Lokalne Government Act – Act (alias gmin; 365/1995

— ustawa o jawności działań rządowych (621/1999)

Postępowanie sądowe – administracyjne (586/1996)

Postępowanie sądowe –” (4/1734)

— Wymiar postępowania (689/1997)

Pomoc prawna – (257/2002)

— ustawa o naprawienie przewlekłości postępowania sądowego (362/2009)

— Środowisko Protection Act (86/2000)

— Woda Act (587/2011)

— gruntów użytkowania oraz ustawy Prawo budowlane (132/1999)

 nature – (1096/1996)

 gruntów wydobycia – (555/1981)

 mining – (621/2011)

— ustawa o procedurze oceny oddziaływania na środowisko (468/1994)

— ustawa w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (200/2005):

Rekultywacja – ustawa w sprawie niektórych szkód dla środowiska (383/2009)

— Ustawa o odszkodowaniach za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu (737/1994)

Odpowiedzialność tort – (412/1974)

Ochrona środowiska – Konwencja nordic (SopS 75/1976)

Inne strony internetowe

— UNIA fińskiego systemu sądowego (w tym informacji o postępowaniach sądowych i pomocy prawnej, jak również innych stron internetowych poszczególnych sądów i biur):

— Biuro Sekretarza parlamentarnego Rzecznika Praw Obywatelskich:

— Biuro Sekretarza Kanclerza Sprawiedliwości:

— ombudsman dla mniejszości

Środowisko – W przedmiocie fińskiej administracji (w tym informacje na temat przepisów i procedur):

— ece-centers, środowisko i zasoby naturalne:

 rsa-authority (język angielski – strona w budowie):

Stowarzyszenie prawników – barów wyszukiwania:

— Fińskiego Stowarzyszenia na rzecz ochrony przyrody:

— wwf Finlandii (w języku fińskim):

— fińskiego społeczeństwa dla natury i środowiska:

— birdlife Finlandii:

Wyspy Alandzkie

— ustawa o autonomii Wysp Alandzkich (1144/1991):

— Programy regionalne ustawodawstwo Wyspy Alandzkie (wyłącznie w języku szwedzkim):

Organ ochrony środowiska i zdrowia – Wysp Alandzkich (wyłącznie w języku szwedzkim):

Środowisko – Biuro rządu regionalnego Wysp Alandzkich (wyłącznie w języku szwedzkim):

— ålands Natur och miljö, w języku szwedzkim (NGO):WYROK

#_ftnref1[1] Przedmiotowa kategoria powinna obejmować wszystkie potencjalne zainteresowane strony, które nie zostały objęte postanowieniami przedstawionymi w poprzednich wierszach, np. czy właściwe organy dysponują legitymacją procesową w odniesieniu do decyzji wydawanych przez inne właściwe organy itp.?

#_ftnref2[2] Prosimy podać linki do następującej treści:

 • krajowe przepisy dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (albo w języku (-ach) urzędowym (-ych) kraju, albo angielskim, a najlepiej zarówno)
 • publicznie dostępne wykazy, rejestry ekspertów ds. środowiska
 • publicznie dostępne wykazy, rejestry prawników zajmujących się kwestiami środowiskowymi
 • izb adwokackich
 • pro bono Environmental Law Offices
 • Wykaz krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym kraju, którzy specjalizują się w dziedzinie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska
 • Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuratora biur
 • informacje na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska świadczone dla społeczeństwa w sposób ustrukturyzowany i przejrzysty sposób
Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.