Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция
 1. Constitutional Foundations
 2. Ġudikatura
 3. L-aċċess għall-informazzjoni każijiet
 4. L-aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika
 5. Aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet
 6. Mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja
 7. Locus standi
 8. Rappreżentanza legali
 9. Evidenza
 10. Inġunzjonijiet
 11. Fuq l-ispejjeż
 12. Mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja
 13. Tempestività
 14. Kwistjonijiet oħra
 15. Tkun barrani
 16. Każijiet transkonfinali

I Constitutional Foundations

“Karta” ambjentali ġiet introdotta bil-liġi kostituzzjonali tal-Kostituzzjoni Franċiża Nru 2005–205 tal-1 ta’ Marzi, 2005.

Il-Karta Kostituzzjonali fiha 10 punti ambjentali. Huwa jirrikonoxxi d-drittijiet fundamentali u l-obbligi relatati mal-protezzjoni tal-ambjent fi tliet prinċipji ewlenin: Il-prinċipju ta’ prekawzjoni, il-prinċipju ta’ prevenzjoni u l-prinċipju li min iniġġes iħallas. Din il-Karta ma jistabbilixxi dritt ta’ aċċess għall-ġustizzja, iżda l-Artikolu 7 jipprevedi li “kull persuna għandha d-dritt, taħt il-kondizzjonijiet u fil-limiti definiti mil-liġi, għal aċċess għal informazzjoni dwar l-ambjent fil-pussess ta’ awtoritajiet pubbliċi u biex jipparteċipaw fl-iżvilupp ta’ deċiżjonijiet li jaffettwaw l-ambjent.”

Iċ-ċittadini jistgħu jinvokaw dawn l-istandards kostituzzjonali fi proċedimenti amministrattivi u quddiem il-qrati, peress li “prijorità talba għal deċiżjoni preliminari dwar il-kwistjoni ta’ kostituzzjonalità” daħal fis-seħħ f’Marzu 2010, kif introdotti skont ir-riforma kostituzzjonali ta’ 2008 ta’ Lulju 23.

L-Artikolu 55 tal-Kostituzzjoni jistabbilixxi s-supremazija tad-dritt tal-Unjoni fuq id-dritt tat-trattati. Il-qrati kollha għandha tiżgura r-rispett ta’ dan il-prinċipju (każistika għal qrati amministrattivi: Ass. CE, 1989, is-Sur Nicolo). Il-Partijiet jistgħu jinvokaw direttament taħt ċerti kundizzjonijiet dwar ftehimiet internazzjonali.

Il-Konvenzjoni ta’ Aarhus kienet irratifikata minn Franza fit-8 ta’ Lulju 2002 (wara l-approvazzjoni bil-liġi Nru 285–2002 tat-28 ta’ Frar 2002). Effett dirett tad-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni Aarhus huwa rikonoxxut biss għal ċerti dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni.

II tal-ġudikatura

Is-sistema ġuridika Franċiża hija organizzata fuq il-bażi ta’ distinzjoni fundamentali bejn żewġ ordnijiet ta’ qrati:

 • ordni ġudizzjarja li tittratta tilwim bejn individwi jew korpi privati; u dwar
 • l-ordni amministrattiv li jittrattaw il-każijiet li jinvolvu xi forma ta’ tilwima bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi, individwu jew korp (kumpanija, assoċjazzjoni, eċċ.), u korp pubbliku.

Kull wieħed minnhom jikkonsisti minn qrati fis-sistemi ta’ common law u l-qrati speċjalizzati.

Hemm żewġ tipi ta’ qrati: il-qrati ċivili u l-qrati kriminali.

Fl-ewwel istanza, il-qrati ċivili normali (qorti reġjonali) jew speċjalizzata (qrati distrettwali, qrati tal-kummerċ, Qrati tas-sigurtà soċjali u Kunsilli des prud’ hommes għal tilwim dwar ir-relazzjonijiet tax-xogħol bejn l-impjegati u min iħaddem il-qrati kummerċjali għal tilwimiet li jinvolvu negozjanti jew ditti, u s-sigurtà soċjali, u l-Qorti ta’ kirjiet rurali).

L-organizzazzjoni tal-qrati kriminali jiddistingwi tliet tipi ta’ reati:

 • ksur (reati żgħar), deċiż minn qrati tal-pulizija,
 • reati (misdemeanors), quddiem il-qrati kriminali,
 • id-delitti reati (serji) quddiem il-Cour d’Assises (unikament jiġu l-ġurati).

Hemm qorti speċifika għall-minorenni, il-qorti tal-minorenni jew qrati tal-minorenni, kemm għall-każijiet ċivili kif ukoll kriminali.

L-appelli kollha ta’ sentenzi tal-qrati ċivili u kriminali jitressqu quddiem il-Qorti ta’ Appell ħlief għal appelli minn deċiżjonijiet tal-Qorti ta’ konferenza li taqa’ f’idejn il-Qorti tal-Assise ieħor. Id-deċiżjonijiet tal-qrati tal-appell għandha tkun suġġetta għal appell quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni, il-Qorti Suprema tal-ordni ġudizzjarja. Il- “Cour de cassation” huwa responsabbli biex jeżamina appelli kontra sentenzi ta’ qrati ġudizzjarji, li jiddeċiedi appelli fuq punti ta’ liġi u proċedura u tista’ tannulla jew jannulla sentenzi u l-mandat għal smigħ mill-ġdid għal wieħed minn 35 qorti tal-appell għal proċess mill-ġdid.

Il-qrati amministrattivi huma l-qrati amministrattivi ordinarji fl-ewwel istanza. Il-qrati amministrattivi speċjalizzati huma prinċipalment nazzjonali tal-ażil, tal-ġurisdizzjoni fiskali reġjonali, il-kmamar tal-kummerċ u tal-kont (Qorti tal-Kontijiet), il-qrati (Qorti tad-Dixxiplina tal-Baġit u d-dixxiplina finanzjarja, il-Kunsill Superjuri ta’ qrati distrettwali, qrati tal-università ordinali,...). L-appell sentenzi tagħha hija, bħala regola ġenerali, jitressaq quddiem il-qrati amministrattivi tal-appell, li fis-sentenzi tagħha tkun, b’appell, quddiem il-Kunsill tal-Istat.

Il-Kunsill tal-Istat hu l-Qorti Amministrattiva Suprema u l-Qorti tal-Appell Finali dwar il-legalità ta’ atti amministrattivi. Bħall-Qorti tal-Kassazzjoni, huwa sempliċement teżerċita kontroll fuq l-applikazzjoni korretta tar-regoli ta’ proċedura u l-liġi mid-deċiżjonijiet ikkontestati quddiemha ġurisdizzjonali. Barra minn hekk, il-Conseil d’Etat wkoll, f’ċerti tilwimiet bħal dik tal-atti regolatorji tal-Ministri, tieħu deċiżjonijiet fl-ewwel u fit-tieni istanza. Il-Kunsill tal-Istat jagħti pariri wkoll lill-Gvern dwar l-abbozzi ta’ leġiżlazzjoni u dwar xi abbozzi ta’ ordnijiet.

Il-kunflitt ta’ kompetenzi bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji u l-qrati amministrattivi huwa determinat minn qorti ta’ kunflitt ta’ kompetenza, magħmula minn numru indaqs ta’ Membri tal-Qorti tal-Kassazzjoni u tal-Kunsill tal-Istat.

Kunsill Kostituzzjonali, magħmul minn disa’ Membri, hija kompetenti sabiex tiddeċiedi dwar il-kostituzzjonalità ta’ liġijiet organiċi u leġiżlazzjoni mressqa quddiemha u li jissorveljaw il-funzjonament tajjeb ta’ elezzjonijiet. Dan m’għandu l-ebda kompetenza fir-rigward tal-atti tal-amministrazzjoni.

M’hemm l-ebda qrati speċjali fi kwistjonijiet ambjentali. Il-qrati Franċiżi kollha li jittrattaw kwistjonijiet ambjentali skont il-kompetenzi rispettivi tagħhom.

Il- “forum shopping” ma teżistix fl-ordinament ġuridiku Franċiż. Kompetenza tal-qrati hija ddeterminata bil-liġi.

M’hemm l-ebda distinzjoni bejn l-appelli ordinarji u rimedji straordinarji f’proċeduri ġudizzjarji Franċiżi. Hemm distinzjoni bejn ordinarja għal appelli u riferimenti (“référés”) li jippermettu miżuri interim, jiġifieri s-sospensjoni ta’ att, ħlas ta’ kumpens) interim jew l-investigazzjonijiet jew l-istruzzjoni (ħatra ta’ espert). Deċiżjonijiet tal-ewwel istanza li jistgħu jiġu annullati f’sede ta’ appell, u d-deċiżjonijiet tal-qrati tal-appell jista’ jkun ikkanċellat mill-Qorti Suprema tal-Kassazzjoni (Kunsill tal-Istat u l-Qorti tal-Kassazzjoni).

Setgħat wiesgħa tal-imħallfin amministrattivi huma inklużi mħallfin tal-prim istanza. L-imħallef amministrattiv tista’ tannulla deċiżjoni amministrattiva illegali. L-imħallef jista’ jordna lill-amministrazzjoni li terġa’ tirrevedi din id-deċiżjoni annullata billi jispeċifika l-kontenut ta’ din id-Deċiżjoni.

Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi tal-proċeduri ġudizzjarji fi kwistjonijiet ambjentali, hemm żewġ eċċezzjonijiet biss quddiem il-qrati amministrattivi.

L-ewwel, l-Artikoli L. 2–122 tal-Kodiċi tal-Ambjent u L. 554–11 tal-Kodiċi tal-Ġustizzja Amministrattiva, jippermetti s-sospensjoni ta’ liċenzja jew deċiżjoni ta’ approvazzjoni dwar l-implimentazzjoni ta’ interventi jew xogħlijiet jekk minħabba d-daqs jew l-impatt fuq l-ambjent naturali kellu jkun soġġett għal EIA, iżda dan ma sarx.

It-tieni, l-Artikoli L. 12–123 tal-Kodiċi tal-Ambjent u L. 554–12 tal-Kodiċi tal-Ġustizzja Amministrattiva, jippermetti s-sospensjoni ta’ deċiżjoni li tawtorizza l-implimentazzjoni ta’ interventi, l-istrutturi, ix-xogħlijiet jew suġġetti għal investigazzjoni pubblika minn qabel, fil-każ ta’ applikazzjoni qajmet dubji serji fir-rigward tal-legalità tad-deċiżjoni: Meta s-sejbiet tal-awtorità kompetenti ikunu favorevoli, jew meta meħtieġ smigħ pubbliku ma jkunx seħħ.

Fiż-żewġ każijiet, il-kundizzjoni ta’ urġenza li huwa meħtieġ li tordna s-sospensjoni ta’ att hija, bħala prinċipju, preżunzjoni

Normalment, imħallfin, speċjalment imħallfin amministrattivi, m’għandhomx id-dritt li jressqu każ quddiem qorti, huma biss il-persuni inklużi ċittadini, NGOs, kumpaniji, l-amministrazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi jistgħu. Iżda hemm eċċezzjoni: Azzjoni legali tista’ tinbeda ex officio f’materji kriminali mill-prosekutur tar-Repubblika. Dan huwa wkoll possibbli fil-qasam tal-kwistjonijiet ambjentali.

Iii Aċċess għall-informazzjoni każijiet

Il-leġiżlazzjoni ġenerali dwar l-aċċess għal dokumenti amministrattivi (l-Att Nru 78–753 tas-17 ta’ Lulju 1978, kif emendat mill-Att Nru 79–583, tal-11 ta’ Lulju 1979, dwar il-motivazzjoni tal-atti amministrattivi u t-titjib tar-relazzjonijiet bejn l-amministrazzjoni u l-pubbliku u skont l-Art. 7 tal-Att Nru 321 tat-12 ta’ April 2000 dwar id-drittijiet taċ-ċittadini fir-relazzjonijiet tagħhom mal-amministrazzjonijiet) stabbilita l-libertà ta’ aċċess għad-dokumenti amministrattivi. Dan ikopri d-dokumenti kollha miżmuma mill-amministrazzjoni (jekk dawn joriġinaw mill-amministrazzjoni jew jekk parti terza u li minħabba n-natura tagħhom, suġġett, huma marbuta mal-eżerċizzju ta’ attività ta’ servizz pubbliku. Din il-liġi tipprovdi li l-aċċess għad-dokumenti amministrattivi m’għandhomx jingħataw jekk il-konsultazzjoni jew l-iżvelar ta’ dawn id-dokumenti jippreġudika sigrieti protetti mil-liġi.

Id-dritt ta’ aċċess għal informazzjoni dwar l-ambjent ikun eżerċitat skont il-kundizzjonijiet ġenerali definit fl-att ta’ Lulju 17, 1978 u d-dispożizzjonijiet speċjali ta’ dan il-kodiċi.

Id-deċiżjonijiet amministrattivi illegali relatati ma’ dan is-suġġett tista’ tiġi kkanċellata minn qrati amministrattivi wara avviż ta’ Kummissjoni Nazzjonali.

L-Artikolu R.421–5 tal-kodiċi tal-qrati amministrattivi jipprovdi: “l-iskadenza biex jiġi ppreżentat appell mid-deċiżjoni quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja huma vinkolanti biss jekk ikun ġie msemmi, kif ukoll ir-rimedji f’din in-notifika tad-deċiżjoni.”

Fi kwistjonijiet ambjentali, rifjut impliċitu li jiżvelaw informazzjoni hija neċessarjament illegali peress li din id-deċiżjoni ma ġietx innotifikata lir-rikorrenti permezz ta’ deċiżjoni motivata bil-miktub li jispeċifikaw il-mezzi u l-perijodi ta’ rikors quddiem qorti amministrattiva.

Il-Liġi Nru 78–753 tas-17 ta’ Lulju 1978 jistabbilixxi kummissjoni indipendenti dwar aċċess għad-dokumenti amministrattivi (CADA), li huwa responsabbli biex jiżgura r-rispett għal-libertà ta’ aċċess għad-dokumenti amministrattivi. C.a.d.a. li jkollha ġuriżdizzjoni fi kwistjonijiet li jikkonċernaw l-aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent. Il-każ irid l-ewwel jinġieb għal din il-Kummissjoni, qabel tressaqha quddiem il-qorti amministrattiva. Il-proċedura hija prevista fl-Artikoli 17, 18 u 19 tad-Digriet Nru 2005–1755 tat-30 ta’ Diċembru 2005 dwar il-libertà ta’ aċċess għad-dokumenti amministrattivi. Applikant li jkun għadda minn rifjut li tiġi kkomunikata għandu jressaq il-kwistjoni quddiem CADA fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dan ir-rifjut. Fil-perjodu ta’ xahar wara l-wasla ta’ din in-notifika, l-awtorità kompetenti għandha tispjega l-pożizzjoni tal-Parlament CADA. Jekk l-awtorità kompetenti tikkonferma ċ-ċaħda inizjali tiegħu jew ma jweġibx fi żmien xahrejn minn referenza għal CADA, l-applikant jista’ jappella quddiem il-Qorti Amministrattiva ta’ annullament.

Il-Qorti tista’ tordna lill-amministrazzjoni li jipproduċu l-informazzjoni mitluba. Il-qrati tista’ wkoll tannulla d-deċiżjoni li tiċħad l-aċċess u, għaldaqstant, jisiltu l-konsegwenzi ta’ rifjut.

Il-qrati jistgħu jordnaw li l-informazzjoni li għandha tiġi żvelata.

IV aċċess għall-ġustizzja b’parteċipazzjoni pubblika

Faċilità mħaddma jew miżmuma minn kwalunkwe persuna jew entità, pubblika jew privata, li jistgħu joħolqu perikli jew inkonvenjenti lir-residenti, is-saħħa, is-sikurezza, is-saħħa pubblika, l-agrikoltura, il-ħarsien tal-ambjent, il-protezzjoni tas-siti u l-monumenti, huwa msemmi bħala "faċilità klassifikata għall-protezzjoni tal-ambjent (icpe)” fi Franza, u hija suġġetta għal sistema legali speċjali deskritti minn dan il-kodiċi. Hemm madwar 500000 minn dawn il-faċilitajiet fi Franza.

Il-leġiżlazzjoni dwar l-installazzjonijiet ikklassifikati għall-protezzjoni tal-ambjent jorganizza tliet reġimi differenti skont il-gravità tal-perikli u żvantaġġi: l-awtorizzazzjoni, ir-rappurtar, u sistema intermedja reċenti s-simplifikazzjoni tal-awtorizzazzjoni, imsejħa “reġistrazzjoni” (digriet Nru 2009–663 tal-11 ta’ Ġunju 2009 u d-Digriet Nru 2010–368 tat-13 ta’ April 2010).

Taħt ir-reġim ta’ awtorizzazzjoni minn qabel, id-dritt li wieħed jopera tingħata wara “Studji tal-impatt” u “inkjesta pubblika”.

L-appell ta’ awtorità amministrattiva superjuri kontra deċiżjoni amministrattiva hija dejjem possibbli (huwa prinċipju ġenerali tal-ġurisprudenza). Sakemm dispożizzjoni speċjali li kienet tgħid li hija fakultattiva.

Il-prinċipju ġenerali huwa li d-deċiżjonijiet amministrattivi jista’ jittella’ l-qorti direttament Jekk l-ebda regoli proċedurali speċifiċi huma stabbiliti (pereżempju bħal fil-każ tal-aċċess għal informazzjoni ambjentali). Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi fir-rigward tal-parteċipazzjoni pubblika u d-deċiżjonijiet relatati.

Fin-nuqqas ta’ regoli speċifiċi previsti mil-liġi dwar il-ħtieġa ta’ talba amministrattiva, id-deċiżjonijiet amministrattivi jistgħu jitressqu quddiem qorti amministrattiva direttament.

Il-qorti amministrattiva tirrevedi l-legalità proċedurali u l-legalità sostantiva tad-deċiżjonijiet amministrattivi kollha.

Il-qrati jistudjaw il-materjal, sejbiet tekniċi u kalkoli meta dawn jitqiesu li jagħmlu parti minn din id-Deċiżjoni.

Il-legalità ta’ ippjanar amministrattiv huwa kkontrollat mill-qrati amministrattivi. Il-kundizzjonijiet rigward il-pożizzjoni legali, ir-regoli ta’ evidenza, regoli dwar is-smigħ jew Il-portata tal-istħarrġ eżerċitat mill-Qorti mhumiex nuqqasijiet speċifiċi f’dan il-qasam.

Dwar il-locus standi: kwalunkwe persuna fiżika li għandha s-setgħa li jmorru l-qorti tista’ tirreferi għal imħallef ta’ amministrazzjoni. Din il-kapaċità hija evalwata skont ir-regoli tad-dritt ċivili. Għalhekk non-emancipated minuri, kif ukoll persuni li jinsabu maġġuri “taħt is-salvagwardja tal-Ġustizzja” minħabba l-kapaċitajiet mentali jew dawk li jirċievu kundanni penali li jwassal għal projbizzjoni ġudizzjarja legali tagħhom ma jkunux jistgħu jmorru l-qorti. Madankollu, il-ġurisprudenza tammetti li ċerti persuni, filwaqt li huma diżabbli skont il-kodiċi ċivili, ikollhom il-kapaċità li teżerċita appell għal eċċess ta’ poter kontra deċiżjonijiet li jaffettwaw “il-prinċipju fundamentali tad-dritt għal habeas corpus.”

Persuni jew gruppi ġuridiċi tista’ tippreżenta appell kontra l-miżuri li jaffettwaw l-interessi tagħhom (eżistenza, l-assi, l-attività, kondizzjonijiet ta’ tħaddim), kif ukoll, talba għad-danni li jsofru dannu materjali u morali. Iżda huma jistgħu wkoll jidħlu l-qorti biex jiddefendu l-interessi kollettivi u dawk li jirrappreżentaw, sa fejn ir-Regolament jew il-miżura kkontestata jippreġudika dan l-interess kollettiv.

F’litigazzjoni amministrattiva, bħal fi proċedimenti legali, il-kwerelant privat għandu l-oneru tal-prova. Madankollu, dan il-prinċipju jiġi applikat b’mod kemxejn differenti f’litigazzjoni amministrattiva, b’mod partikolari meta l-elementi ta’ prova huma f’idejn l-amministrazzjoni jew, fil-każ ta’ responsabbiltà, ibbażata fuq il-prinċipju ta’ preżunzjoni li l-petizzjonant huwa eżentat milli jistabbilixxi tort huwa jallega u jobbliga l-amministrazzjoni li għandha turi li hija ma wettqet l-ebda żball. Meta wieħed iqis in-natura inkwiżitorjali tal-proċediment, l-imħallef amministrattiv, li għandu setgħat investigattivi, effettivament jikkontribwixxi b’mod sinifikanti fl-istabbiliment tal-fatti. Jekk ikun meħtieġ, hu/hi jistgħu jordnaw id-divulgazzjoni ta’ dokumenti jew tipproċedi hija stess għal ċerti investigazzjonijiet billi jeżaminaw direttament atti jew dokumenti, billi żżur il-postijiet, billi jattendu seduti ta’ smigħ jew valutazzjonijiet tal-esperti.

L-Artikolu L. 6 tal-Kodiċi ta’ Ġustizzja Amministrattiva jistabbilixxi l-prinċipju li “il-proċeduri għandhom jinżammu f’seduta pubblika”.

L-Istat ta’ legalità ma rekwiżiti differenti kif dan jiġi interpretat u implimentat mill-qorti amministrattiva. B’mod partikolari, l-Istat ma teskludix awtoritajiet amministrattivi mal-libertà ta’ azzjoni li juri dak li jissejjaħ “kull setgħa li taġixxi.

Meta l-amministrazzjoni jkollha l-għażla bejn jadottaw deċiżjoni u jastjenu minn kwalunkwe deċiżjoni jew bejn żewġ deċiżjonijiet jew aktar kontenut differenti, iżda ugwalment konformi mal-liġi, l-imħallef ma huwiex dejjem marbut li jikkontrollaw l-adegwatezza tal-għażla magħmula mill-amministrazzjoni.

Barra minn hekk, suġġetti għall-prinċipju ta’ legalità huwa iktar jew inqas stretta skont jekk il-kontroll ġudizzjarju ta’ kontroll” jew “normali” ta’ kontroll ristrett.” tal-kontroll jiġi ristrett għall-każijiet fejn id-deċiżjoni kontroversjali sar fl-eżerċizzju ta’ setgħa diskrezzjonali, jiġifieri, meta l-legalità tad-deċiżjoni kkontestata għandha tiġi evalwata. F’dan il-każ, l-imħallef amministrattiv se tikkontrolla jekk id-deċiżjoni hija bbażata fuq żball ta’ fatt, żball ta’ liġi, jew ta’ abbuż ta’ poter, iżda l-kontroll ta’ evalwazzjoni ġuridika tal-fatti” se jiffoka biss fuq żbalji manifesti ta’ evalwazzjoni. Fil-każijiet normali fejn id-deċiżjoni tal-amministrazzjoni hija ggwidata minn kriterji ġuridiċi u fejn, għalhekk, l-imħallef iwettaq kontroll normali, l-iżbalji kollha ta’ kwalifika legali tal-fatti se tiġi kkontrollata.

F’ċerti każijiet, kontroll normali u tal-kontroll ristrett huma eżerċitati skont termini speċifiċi. Għalhekk, il-kontroll ma għandux jinkludi t-tfittxija għal żball manifest ta’ evalwazzjoni meta d-deċiżjoni tirriżulta minn evalwazzjoni tal-amministrazzjoni sovrani (eżempju ta’ ġuriji ta’ eżami).

Il-Qorti għandha wkoll is-setgħa li tibbilanċja l-vantaġġi u l-iżvantaġġi tad-deċiżjoni amministrattiva; Id-deċiżjoni se tkun legali biss jekk tkun tirrifletti b’mod adegwat il-fatti.

Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali (skrining jew deċiżjoni ta’ ambitu) huwa parti tal-proċedura għall-awtorizzazzjoni ta’ installazzjoni kklassifikati għall-ħarsien tal-ambjent. Huwa possibbli li wieħed jagħmel rikors għal annullament kontra din l-awtorizzazzjoni jew l-approvazzjoni tal-proġett quddiem il-qrati amministrattivi għal nuqqas jew insuffiċjenza tal-EIA [1].#_ftn1 Iżda mhuwiex possibbli li jaġixxu direttament quddiem il-qrati kontra din il-VIA.

L-aħħar l-awtorizzazzjonijiet jistgħu jiġu riveduti mill-qrati. Il-kundizzjonijiet rigward il-pożizzjoni legali, ir-regoli ta’ evidenza, regoli dwar is-smigħ jew Il-portata tal-istħarrġ eżerċitat mill-Qorti mhumiex nuqqasijiet speċifiċi f’dan il-qasam.

Il-qorti amministrattiva tirrevedi l-legalità proċedurali u sostantiva wkoll il-legalità tad-deċiżjonijiet amministrattivi kollha. Il-qrati jistudjaw il-materjal, sejbiet tekniċi u kalkoli meta jkunu relatati ma’ din id-Deċiżjoni. L-istudju tal-impatt ambjentali tkun ikkontrollata għaliex hija l-aspett ewlieni ta’ legalità proċedurali.

Juru l-interess tagħhom li jieħdu azzjoni legali hija l-ewwel kundizzjoni li għandha tiġi sodisfatta għal appell ta’ ammissibbiltà.

Ħlief fil-każ eċċezzjonali fejn awtorità pubblika hija vestita b’mandat legali li tagħtiha s-setgħa li jaġixxi kontra l-miżuri li hija tikkunsidra bħala illegali (kaxex prefettorali, applikazzjoni għal reviżjoni ġudizzjarja), l-interess jiġġustifika l-eżerċizzju tal-appell. Dan l-interess, li l-eżistenza tagħhom hija evalwata fiż-żmien l-appell, jistgħu jkunu ta’ natura differenti: morali jew materjali, individwali jew kollettivi.

Fil-każijiet kollha, għandha tkun personali, leġittimi u pertinenti. L-ewwel waħda minn dawn iż-żewġ rekwiżiti jipprevjenu persuna milli jaġixxi mingħajr mandat f’isem ieħor, jew jitolbu biss tal-kwalità tiegħu bħala ċittadin, konsumatur jew uffiċjali eletti biex jopponu att ta’ legalità. Il-ħtieġa ta’ interess protettivi jopponi l-fatt li appell għandu l-għan li jipproteġi illegali jew immorali s-sitwazzjoni. Fl-aħħar nett, l-istatus li minnu. Il-petizzjonant jaġixxi għandha tkun ibbażata fuq id-deċiżjoni kkontestata. Barra minn hekk, l-interess irid ikun dirett u ċert, li hija direttament u ċertament trattati ħażin minħabba d-deċiżjoni kkontestata.

Il-qorti amministrattiva tirrevedi l-legalità proċedurali u l-legalità sostantiva tal-IPPC [2] deċiżjonijiet kif ukoll il-legalità tad-deċiżjonijiet amministrattivi kollha.#_ftn2 Għandhom ukoll jiġu studjati materjali, is-sejbiet tekniċi, il-kalkoli u dokumentazzjoni tal-IPPC jekk dawn l-elementi huma meqjusa li jappartjenu għad-Deċiżjoni. Il-qrati jistudjaw il-materjal, il-kunsiderazzjonijiet u l-kalkoli tekniċi meta jiġu kkonsidrati bħala li jappartjenu għal din id-Deċiżjoni.

L-argumenti ppreżentati insostenn ta’ rikors għal annullament ta’ deċiżjoni amministrattiva (appell għal abbuż ta’ poter) huma klassifikati f’żewġ kategoriji: il-legalità esterna u interna.

Mezzi esterni ta’ illegalità huma relatati mal-implimentazzjoni ta’ dan l-Att: l-inkompetenza tal-awtur tal-att, illegalità jew irregolarità proċedurali, difett (inkluż in-nuqqas ta’ motivazzjoni”

Il-legalità tal-mezzi huma relatati mal-kontenut, is-sustanza tal-att, u żball ta’ fatt jew żball ta’ liġi:

 • żball ta’ liġi: l-applikazzjoni ta’ regola ta’ liġi li mhijiex applikabbli jew interpretazzjoni ħażina ta’ regola applikabbli
 • żball ta’ fatt: l-iżball ta’ kwalifika tal-fatti jew żball manifest ta’ evalwazzjoni meta l-imħallef ikun qed jeżerċita kontroll limitat,

u abbuż ta’ dritt jew setgħa.

Mhuwiex meħtieġ li jipparteċipa f’il-fażi ta’ konsultazzjoni pubblika tal-proċedura tal-EIA jew IPPC jew jagħmel kummenti li għandhom locus standi quddiem il-qrati amministrattivi.

L-appell għal abbuż ta’ poter huwa miftuħ għall-partijiet f’kawża, iżda hija ma hijiex “actio popularis.” sabiex ikunu jistgħu jkollhom aċċess għall-ġustizzja, ir-rikorrent għandu jiġġustifika “interess” marbuta mal-kontenut tad-deċiżjoni, li huwa mifhum, madankollu, pjuttost b’mod liberali u ġeneralment mill-qrati amministrattivi. Dan l-interess irid ikun dirett, ċert u attwali.

Is-setgħa ta’ inġunzjoni hi disponibbli fil-qrati amministrattivi fil-kwistjonijiet kollha.

Għal żmien twil, l-imħallef amministrattiv irrifjuta li tindirizza ordnijiet lill-amministrazzjoni, inkluż għall-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet tiegħu/tagħha. L-unika soluzzjoni għal benefiċjarju tad-Deċiżjoni kien li jitnieda appell ieħor kontra tal-inerzja tal-amministrazzjoni. Il-liġi ta’ Frar tat-8, 1995, jagħti lill-qrati amministrattivi l-possibbiltà li tindirizza ordnijiet lill-amministrazzjoni li jieħu miżura ta’ eżekuzzjoni f’din id-direzzjoni jew sabiex tiddeċiedi mill-ġdid fi żmien determinat minn qabel.

F’dan ir-rigward, wieħed għandu jirreferi għal talba speċifika għal mandat ta’ inibizzjoni. Korpi pubbliċi jew privati, istituzzjonijiet responsabbli għall-ġestjoni ta’ servizz pubbliku huma soġġetti għal din l-inġunzjoni.

Din is-setgħa ta’ inġunzjoni hija mqabbla ma’ pieni possibbli. Din il-penali għandha tiġi mitluba, ħlief quddiem il-Kunsill tal-Istat, li tista’ tgħidu awtomatikament u, barra minn hekk, tgawdi l-appoġġ ta’ dipartiment speċjalizzat responsabbli biex isegwu l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet tagħha.

Dwar l-installazzjonijiet ikklassifikati għall-protezzjoni tal-ambjent, l-imħallef amministrattiv għandu setgħa ta’ inġunzjoni kontra l-Prefett. Tista’ tfittex li timplimenta kull miżura li hija tqis li jkunu meħtieġa.

V aċċess għall-ġustizzja kontra l-atti jew l-ommissjonijiet

Tista’ titressaq direttament kontra individwi jew kumpaniji privati quddiem il-qrati ċivili ordinarji jew qrati kriminali. Il-qrati kriminali tista’ timponi multa fuq persuna privata (hemm possibbiltà li individwu jiġi kkundannat għall-ħabs), meta huwa kkawżat dannu ambjentali. Iżda dan hu possibli biss jekk din l-inkriminazzjoni kien diġà kkriminalizzati bil-liġi. Ma jkunx hemm inkriminazzjoni pubblika fi kwistjonijiet ambjentali, b’tali mod li l-imħallfin għandhom jirreferu għal penali bil-miktub imniżżlin fil-lista tal-kodiċi penali. L-imħallfin jistgħu ċivili sentenza individwi jew kumpaniji privati li tikkumpensa dannu ambjentali meta jiġu ssodisfati tliet kondizzjonijiet:

 • (1) l-awtur huwa responsabbli għal din il-ħsara,
 • (2) Din l-azzjoni kkawżat dannu li għalih jista’ jingħata kumpens,
 • U (3) ikun hemm rabta kawżali bejn l-azzjoni u d-dannu.

Xi reġimi ta’ responsabbiltà tal-liġi ċivili tista’ tirriżulta f’responsabbiltà anki fin-nuqqas ta’ ħtija (responsabbiltà għal oġġetti jew għal oħrajn iktar b’mod derivat, jew għal prodotti difettużi). L-operatur ta’ faċilità tista’ wkoll tiġi ordnata biex jitnaddaf sit imniġġes (riabilitazzjoni).

Talbiet għall-ħarsien tal-ambjent jistgħu jiġu ppreżentati direttament quddiem il-qrati amministrattivi kontra korpi pubbliċi (l-Istat jew l-awtoritajiet pubbliċi lokali). Dawn ir-rimedji jippermettu l-qrati amministrattivi li tannulla deċiżjoni amministrattiva illegali (eż. permessi), li jimponi rekwiżiti ġodda għal operaturi privati sabiex itejbu l-ħarsien ambjentali, jew iwasslu għar-responsabbiltà tal-Istat jew ta’ awtoritajiet pubbliċi lokali. Din ir-responsabbiltà hija ħafna drabi mitluba f’każ ta’ difett f’setgħa ta’ kontroll amministrati minn korpi pubbliċi. Iżda l-eżempji huma rari. Il-Kunsill tal-Istat xi drabi taqsam ir-responsabilità bejn l-Istat u l-muniċipalità (ara pereżempju: CE, Lulju 13, 2007, Muniċipalità ta’ taverny, Nru. 293210). Il-liġi tal-1 ta’ Awwissu 2008 ippubblikat għat-traspożizzjoni tad-Direttiva tal-UE tal-21 ta’ April 2004 ma stabbilixxiex prinċipju ta’ responsabbiltà sussidjarja tal-Istat f’każ li huwa impossibbli li jiġi implimentat il-prinċipju li min iniġġes iħallas.

L-Artikolu L 165–2 tal-Kodiċi tal-Ambjent, li tirriżulta mil-Liġi Nru 2008–757 tal-1 ta’ Awwissu 2008, sakemm l-intervent ta’ digriet li jaħtru l-awtoritajiet kompetenti fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà ambjentali. Digriet Nru 2009–496 ippubblikat fit-30 ta’ April 2009 identifika diversi awtoritajiet fi ħdan l-Istat, skont it-tipi ta’ proġetti, pjanijiet u programmi: Il-Ministru għall-Ambjent, il-Kunsill Ġenerali tal-ambjent u l-iżvilupp sostenibbli, il-Prefett tar-reġjun, koordinatur tal-Prefett ieħor, jew lill-Prefett Marittimu (għal żoni tal-baħar).

Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi dwar talbiet għal azzjoni fi kwistjonijiet ambjentali. Ir-responsabbiltà tal-Istat ma tistax tiġi invokata direttament quddiem il-qrati amministrattivi. It-talba mressqa quddiem l-imħallef huwa dejjem appell ippreżentat kontra ċ-ċaħda espliċita jew impliċita tal-Istat jew bi tweġiba pożittiva meqjus insuffiċjenti.

Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi li jikkonċernaw il-kundizzjonijiet ta’ stħarriġ ġudizzjarju fi kwistjonijiet ta’ responsabbiltà ambjentali fid-dritt Franċiż. L-avukati għandhom jirreferu għall-prinċipji ġenerali tar-responsabbiltà tal-Istat. Imħallfin amministrattivi tista’ tannulla ċ-ċaħda tat-talba u jikkundannaw l-Istat jekk (1) hija responsabbli għall-ħsara, (2) jekk din l-azzjoni (jew nuqqas ta’ azzjoni aktar spiss) ikkawża dannu li għalih jista’ jingħata kumpens, u (3) ikun hemm rabta kawżali.

Meta deċiżjoni amministrattiva illegali fi kwistjonijiet ambjentali tiġi kkanċellata, il-qrati amministrattivi għandu, fuq talba tal-applikant, titlob lill-awtoritajiet pubbliċi kompetenti biex jislet il-konsegwenzi ta’ dan it-tħassir.

Hemm diversi reġimi ta’ responsabbiltà ambjentali. Kull waħda minnhom hija bbażata fuq kundizzjonijiet speċifiċi. Quddiem il-qrati amministrattivi, ir-responsabbiltà ta’ min iniġġes jista’ jintalab fuq il-bażi ta’ “ir-Regolament tal-IPPC” (responsabbiltà tal-operatur), ir-regoli dwar il-ġestjoni tal-iskart (Responsabbiltà tad-detentur), jew l-iskema speċifika stabbilita permezz tal-Liġi tal-1 ta’ Awwissu 2008. Quddiem il-qrati ċivili, danni ambjentali jistgħu jiġu kkumpensati abbażi tal-metodu komuni ta’ skemi ta’ responsabilità ċivili (għal kondotta ħażina, negliġenza, u xi drabi mingħajr l-ebda ħtija) jew dmirijiet speċjali (Viċinat disturbi anormali, dannu kkawżat minn ċerti tipi ta’ tniġġis: l-idrokarburi u faċilitajiet nukleari). Il-qrati kriminali jistgħu jippenalizzaw għall-ħsara ambjentali li jkunu diġà kriminalizzata (tħares ukoll lejn risposta numru wieħed).

VI ta’ mezzi oħra ta’ aċċess għall-ġustizzja

Il-proċedimenti kollha tal-qorti ġenerali, amministrattivi, ċivili jew kriminali li x’aktarx jiġu applikati fi kwistjonijiet ambjentali. Ma tantx hemm regoli speċifiċi oħrajn f’dan il-qasam.

Ma jkunx hemm awtoritajiet pubbliċi responsabbli speċifiċi biex jiġi żgurat aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali. L-Ombudsman, il-prosekuturi pubbliċi u l-ġurisdizzjonijiet kollha tista’ tintervjeni fil-qasam tal-liġi ambjentali.

L-Ombudsman kien maħluq mil-Liġi tat-3 ta’ Jannar 1973 dwar il-mudell ta’ dan l-ilment lill-Ombudsman Svediż. Din hija “awtorità amministrattiva indipendenti responsabbli għat-titjib fir-relazzjonijiet bejn iċ-ċittadin u l-amministrazzjonijiet pubbliċi. L-Ombudsman tintervjeni f’tilwim bejn iċ-ċittadini u l-awtoritajiet pubbliċi. Huwa responsabbli biex jipproponi soluzzjonijiet biex isolvu t-tilwim bejniethom b’mod amikevoli. Din l-awtorità ħadet l-isem ġdid minn Marzu 31, 2011, li issa hija msejħa “difensur tad-drittijiet.”

Il-prosekutur tar-Repubblika (procureur de la République) huwa maġistrat li huwa responsabbli mit-tmexxija ta’ “pubbliku” fi ħdan il-ġurisdizzjoni tat- ‘tribunal de grande instance (TGI),” ewlenin tal-Qorti ċivili u penali fil-livell tal-Prim’ Istanza. Il-Prosekuturi huma suġġetti għall-awtorità tal-Ministru tal-Ġustizzja. Il-kompiti tal-prosekuturi għandhom jiġu eżerċitati prinċipalment f’materji kriminali. Huwa responsabbli skont il-prinċipju tad-diskrezzjoni prosekutorjali tal-prosekuzzjoni tat-trasgressuri jew le (anke fi kwistjonijiet ambjentali).

Meta reat kriminali li għandhom x’jaqsmu mal-ambjent, prosekuzzjoni privata hija disponibbli.

Hemm żewġ possibbiltajiet ta’ rikorsi quddiem il-qrati amministrattivi f’każijiet ta’ nuqqas ta’ azzjoni jew azzjoni mhix adattata:

 • Ir-rikors għal annullament kontra deċiżjoni amministrattiva illegali: appell għal “abbuż ta’ poter”.
 • l-azzjoni għad-danni kontra awtorità pubblika meta jintwera li dan in-nuqqas ta’ azzjoni u azzjoni mhux xierqa kkawżata ħsara.

VII locus standi

L-Artikolu 31 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili tirrikonoxxi l-locus standi lil dawk li għandhom interess u bilwieqfa. Ir-rikorrent irid juri interess leġittimu protett mil-liġi, u ta’ interess dirett u personali (“Ħadd ma jargumenta ma’ avukat”). Il-liġi tipprovdi wkoll il-persuni ġuridiċi; inklużi assoċjazzjonijiet; Il-NGOs; u professjonali, maħluqa legalment, unions biex jiddefendu l-interessi komuni tal-membri tagħhom. L-interess li jressqu każ quddiem qorti għandu jkun effettiv u attwali, iżda l-qrati xi drabi rrikonoxxiet l-ammissibbiltà tar-rikorsi meta l-interess ikun fil-futur jew inċert.

Dawn huma kunċetti tad-dritt ċivili misjuba fil-ġurisprudenza ta’ qrati amministrattivi b’mod pragmatiku u interpretazzjoni estensiva. “Appell għal abbuż ta’ poter” hija miftuħa kontra kull deċiżjoni amministrattiva, iżda l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini mhijiex biżżejjed biex taġixxi: Huwa ma jikkostitwixxix “actio popularis.” sabiex ikunu jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt, l-applikanti jridu jiġġustifikaw interess “locus standi”, li huwa dirett, ċert u attwali (KE, 21 Diċembru, 1906, Union des propriétaires et des Contribuables du District de La Croix — seguey — Tivoli, Recueil Lebon, iċċitata iktar’ il fuq, paġna 962 — CE, Diċembru 21, 1906, tal-Unjoni tas-Sidien u l-kontribwenti tad-distrett ta’ Tivoli cross-seguey — Recueil Lebon, iċċitata iktar’ il fuq, paġna 962).

Dawn il-prinċipji japplikaw għall-applikanti kollha: individwi, persuni ġuridiċi tad-dritt privat, Franċiżi jew barranin, NGOs, assoċjazzjonijiet eċċ.

M’hemm l-ebda mekkaniżmu ta’ “actio popolaris” fi Franza.

L-Ombudsman ma jistax jintervjeni fi proċeduri li jkunu għaddejin quddiem il-qrati u lanqas ma jista’ jitfa’ dubju fuq il-validità ta’ deċiżjoni ġudizzjarja. Madankollu, l-Ombudsman tista’ toħroġ ordni kontra l-awtoritajiet pubbliċi meta tirrifjuta li tesegwixxi deċiżjoni ta’ qorti favur l-applikant.

Il-prosekuturi pubbliċi ma għandhom l-ebda interess li taġixxi quddiem il-qrati amministrattivi. Dawn jistgħu jaġixxu biss f’materji kriminali.

Istituzzjonijiet pubbliċi oħra kollha għandhom locus standi biex taġixxi quddiem il-qrati amministrattivi meta jkollhom interess li t-talba jew jiddefendi ruħu.

Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi dwar l-EIA u l-IPPC il-locus standi ta’ individwi/NGOs u l-aċċess għall-ġustizzja fil-qasam tal-ambjent.

VIII rappreżentanza legali

Qabel ma l-qrati amministrattivi tal-prim’ istanza (l-Artikolu R. 431–2 tal-Kodiċi ta’ Ġustizzja Amministrattiva), rappreżentanza legali huma imposti fi kwistjonijiet ta’ ġuriżdizzjoni sħiħa: essenzjalment monetarja jew tilwim kuntrattwali. Tilwim ieħor li huma esklużi b’mod impliċitu l-istat ta’ rappreżentanza obbligatorja. Quddiem il-qrati amministrattivi tal-appell (l-Artikolu R. 811–7 tal-Kodiċi ta’ Ġustizzja Amministrattiva), l-obbligu ta’ avukat hija r-regola (b’eċċezzjonijiet biss: kkontestat eċċess ta’ poter fil-konfront ta’ servizz pubbliku u għal ksur ta’ regolamenti tat-traffiku tat-triq).

Quddiem it-tribunali ta’ prim’ istanza kif ukoll quddiem qrati tal-appell, l-Istat huwa eżenti milli jkollu avukat.

L-Istat ta’ rappreżentanza obbligatorja hija usa’ quddiem il-Kunsill tal-Istat: Din hija r-regola fil-kassazzjoni (ħlief għal xi sitwazzjonijiet bħal l-litigazzjoni ta’ għajnuna soċjali). Fir-rigward ta’ eċċess ta’ poter fl-ewwel u fl-aħħar istanza, il-konsulent legali mhijiex obbligatorja.

In-nuqqas ta’ avukat hija sanzjonata minħabba inammissibbiltà tat-talba, wara l-falliment ta’ regolarizzazzjoni.

Il-liġi ambjentali hija waħda mill-indikazzjonijiet ta’ speċjalizzazzjoni jintużaw bejn il-professjoni ta’ avukat (digriet tat-28 ta’ Diċembru 2011, il-Gazzetta Uffiċjali Franċiż Nru 0301 ta’ Diċembru 29, 2011, paġna 22577). Is-sit web ta’ kull kamra tal-avukati tinkludi lista ta’ avukati speċjalizzati f’dan il-qasam. Kwalunkwe assoċjazzjoni ambjentali jista’ jaġixxi f’isem il-vittmi individwali ta’ preġudizzju, meta rċeviet mandat għal dan l-għan. Hija tista’ wkoll taġixxi kontra kull deċiżjoni amministrattiva li jista’ jeffettwa l-ambjent b’mod negattiv.

IX evidenza

F’litigazzjoni amministrattiva, bħal fi proċedimenti legali privati, l-oneru tal-prova jaqa’ fuq ir-rikorrent. Madankollu, dan il-prinċipju jara għall-mitigazzjoni f’litigazzjoni amministrattiva, b’mod partikolari meta l-elementi ta’ prova huma f’idejn l-amministrazzjoni jew, fil-każ ta’ responsabbiltà, fl-ipoteżi ta’ preżunzjonijiet li jeżentaw lill-petizzjonanta milli tistabbilixxi t-tort huwa jallega u jobbliga l-amministrazzjoni li għandha turi li hija ma wettqet l-ebda żball.

Meta wieħed iqis in-natura inkwiżitorjali tal-proċediment, l-imħallef amministrattiv, li għandu setgħat ta’ investigazzjoni, li jikkontribwixxi b’mod sinifikanti fl-istabbiliment tal-fatti. F’każ ta’ bżonn, huwa/hija j/tista’ timponi l-komunikazzjoni ta’ dokumenti jew tipproċedi hija stess għal ċerti investigazzjonijiet billi jeżaminaw direttament atti jew dokumenti, billi żżur il-postijiet, billi jattendu seduti ta’ smigħ jew valutazzjonijiet tal-esperti.

Il-partijiet dejjem jistgħu jintroduċu elementi ġodda. Iżda l-proċedura applikabbli għal qrati amministrattivi tissejjaħ “l-investigazzjoni”: Dan ifisser li l-imħallef hi l-kaptan tal-proċedura. Huwa jikkomunika l-argumenti ppreżentati mill-partijiet. Barra minn hekk tista’ titlob lill-partijiet sabiex jipproduċu dokumenti ġodda li jistabbilixxu l-prova tal-fatti. Huwa jista’ wkoll jordna lil espert.

Il-proċedura fil-qrati amministrattivi hija differenti minn dik quddiem il-qrati ċivili ordinarji. Quddiem il-qrati ċivili l-Partijiet iwettqu l-proċess billi talab lill-qorti tordna investigazzjoni, kompetenza esperta. L-imħallef amministrattiv mhix marbuta b’talba tal-Partijiet: mhuwiex obbligatorju li wieħed jirrikorri għall-għarfien meta tkun mitluba minn parti, jekk l-imħallef iqis li d-dokumenti tal-każ huma biżżejjed biex jifformaw kundanna. Madankollu, hija tista’ tordna lil esperti anke jekk l-ebda talba simili hija espressa mill-partijiet.

Il-Qorti qatt ma hija marbuta b’riżultat ta’ espert. Huwa għandu dejjem jiġi evalwat l-istudju b’mod kritiku. Is-soluzzjoni tiegħu tista’ tkun ibbażata fuq elementi oħrajn tal-kawża li tikkontesta l-konklużjonijiet ta’ perizja. Dan il-prinċipju l-antika kienet espressament stipulat fl-Artikolu 22 tal-Att ta’ Lulju 22, 1889 applikabbli għal qrati amministrattivi u hija wkoll il-ġurisprudenza tal-Kunsill tal-Istat.

X rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni

Skont il-ġurisprudenza, il-prinċipju l-eżegwibbiltà immedjata tad-deċiżjonijiet amministrattivi hija regola fundamentali tad-dritt pubbliku (no., Ass., 2 juillet 1982, huglo et autres). Għalhekk, id-deċiżjonijiet amministrattivi tista’ tiġi eżegwita minnufih, irrispettivament minn proċedimenti bil-qorti. Klassiċi kawżi ppreżentati quddiem il-Qorti kontra dawn id-deċiżjonijiet ma jkollux effett sospensiv. Hemm xi eċċezzjonijiet primarjament fil-qasam tal-immigrazzjoni jew il-liġi dwar it-tassazzjoni, iżda mhux fi kwistjonijiet ambjentali.

Hemm possibbiltà għal rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni kontra deċiżjonijiet amministrattivi fi proċeduri ġudizzjarji amministrattivi fi kwistjonijiet ambjentali, bħal f’kull kwistjoni. Din il-possibbiltà ma teżistix quddiem il-qrati amministrattivi kontra atti jew ommissjonijiet ta’ partijiet privati oħra. Iżda din il-proċedura tista’ tiġi implimentata minn qrati ċivili ordinarji (“référé ċivili”).

F’każijiet ta’ emerġenza, is-sospensjoni tal-eżekuzzjoni provviżorja tippermetti s-sospensjoni tal-eżekuzzjoni ta’ deċiżjoni amministrattiva sakemm imħallef ikun iddeċieda dwar dan l-legalità tagħha. Il-petizzjonant irid juri l-urġenza tal-każ u li hemm dubju serju dwar il-legalità tad-deċiżjoni sabiex l-imħallef li jiddeċiedi dwar miżura provviżorja fi żmien ftit jiem.

Huwa possibbli li jsir appell kontra d-deċiżjoni tal-qorti amministrattiva dwar mandat ta’ inibizzjoni. Dan l-appell għandu jiġi ppreżentat direttament lill-Kunsill tal-Istat.

Xi spejjeż

Spejjeż legali jinkludi t-tariffi tal-qorti u l-ispejjeż tal-avukat.

 • L-ispejjeż tal-qorti huma definiti skont it-Taqsima 695 tal-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili. Dawn l-ispejjeż huma regolati jew tariffed imposti:
  • Id-drittijiet tal-bailiff (il-liġi tipprovdi li l-atti tal-proċess u jintroduċi wkoll is-sentenzi għandha tintbagħat lil min jopponi minn bailiff);
  • Is-suppożizzjoni tariffi magħrufa bħala “u l-promozzjoni” (Digriet Nru 784–72 ta’ Awwissu 25, 1972, riveduta fl-1975) li huma maqsuma f’ “tariffa fissa” skont in-natura tal-prova, u “proporzjonat” tal-imgħax ikkalkulat fuq l-impatt finanzjarju tal-proċess;
  • u “it-tariffi tal-esperti”.

M’hemmx la l-ispejjeż tal-bailiff is-suppożizzjoni fil-qrati amministrattivi.

 • L-onorarji tal-avukati. Dawn it-tariffi huma msejħa “irrekuperabbli” għaliex ma jkunux jistgġu jiġu lura (rifużjoni), peress li dawn mhumiex “legalment meħtieġ.”

Spejjeż imġarrba minn avukat b’konnessjoni mal-eżekuzzjoni tal-missjoni tiegħu f’isem il-klijenti tiegħu: bolol fiskali għall-miżati ta’ reġistrazzjoni, tad-difiża tad-drittijiet, id-drittijiet tal-pubbliċità, tariffi ta’ espert, uffiċjal ġudizzjarju, eċċ.

Dazji tneħħiet għal talbiet irreġistrati minn Jannar tal-1, 2004. Iżda mill-1 ta’ Ottubru 2011, kwalunkwe persuna li tfittex ġustizzja għandha tħallas taxxa tal-bolla ta’ EUR 35. Dan l-ammont għandu jitħallas f’kull livell tal-proċedura: Fl-ewwel istanza, appell, kassazzjoni.

Id-drittijiet tal-avukati huma stabbiliti b’mod liberu bejn il-partijiet u l-avukati tagħhom: mhuwiex possibbli li tingħata stima.

L-ispejjeż ta’ espert l-qorti jiġu stabbiliti mill-imħallef. Pereżempju fl-2009, mill-qorti tal-appell u l-Qorti Amministrattiva ta’ Caen issuġġeriet l-applikazzjoni l-iskeda li ġejja:

 • Il-miżati ta’ esperti: EUR 90 għal siegħa għal EUR 180 u lil hinn skont il-kumplessità tal-kawża.
 • Ittajpjar: EUR 7 għal kull paġna.
 • Kopja: EUR 0.42 għal kull paġna, għal EUR 1.5 għal kull kopja bil-kulur.
 • Dokumenti disponibbli fuq CD: EUR 20 kull wieħed.
 • Servizzi postali: Skont tar-rati postali.
 • Fee-kilometer: 0.60 sa EUR 0.80/km.
 • L-ispejjeż tal-vjaġġ, tal-lukanda, l-ikliet: Skont il-ġustifikazzjonijiet.

http://www.upem.org/documents/coutjud.html

L-ispejjeż ta’ rimedju b’mandat ta’ inibizzjoni/miżura interim huma l-istess bħal dawk fil-kawża prinċipali.

Spejjeż legali normalment jitħallsu mill-parti telliefa. Skont l-Artikolu L 761–1 tal-Kodiċi ta’ Ġustizzja Amministrattiva: “f’kull ċirkostanza, il-parti telliefa trid tħallas il-parti l-oħra tal-ammont iffissat mill-ġudikant fir-rigward tal-ispejjeż imġarrba. Il-Qorti tqis li s-sitwazzjoni ekonomika ta’ ekwità jew l-parti kkundannata. Jaf għandu awtomatikament, għal raġunijiet ibbażati fuq kunsiderazzjonijiet simili, jgħidu li m’hemmx raġunijiet biex jikkundannaw.”. Madankollu, il-qrati amministrattivi normalment jillimitaw l-ispejjeż li jitħallsu ftit eluf ta’ euro.

XII mekkaniżmi ta’ għajnuna finanzjarja

Ma hemm l-ebda regoli speċifiċi li jikkonċernaw l-ispejjeż tal-litigazzjoni ta’ proċedimenti fi kwistjonijiet ambjentali. Ikun hemm taxxa waħda biss quddiem il-qrati amministrattivi. Il-liġi tad-29 ta’ Lulju 2011 ħolqot taxxa speċjali ta’ EUR 35 li għandhom jitħallsu mal-preżentata ta’ proċediment quddiem il-qorti (amministrattiva jew mod ieħor). Din it-taxxa tkun kondizzjoni għall-ammissibilità tal-applikazzjoni. Il-benefiċjarji tal-għajnuna legali ma jħallsux din it-taxxa (ħarsa lejn it-tweġiba għall-mistoqsija numru 2).

Hemm “għajnuna legali” fi Franza. L-iskema attwali ta’ għajnuna legali hija rregolata skont l-Att dwar l-għajnuna legali (Nru 91–647 tal-10 ta’ Lulju 1991 u d-Digriet Nru 91–1266 tat-18 ta’ Diċembru 1991. Dan ikopri:

 • Għajnuna legali: għajnuna finanzjarja għal proċessi ġudizzjarji u proċedimenti ta’ soluzzjoni barra mill-qorti;
 • Għajnuna favur id-drittijiet tal-avukati (advocates) fi proċedimenti kriminali li huma disponibbli bħala alternattivi għall-prosekuzzjoni u medjazzjoni), għall-għajnuna legali għal dawk miżmuma mill-pulizija għal interrogazzjoni, u għal proċedimenti dixxiplinarji fil-ħabsijiet;
 • Aċċess għal-liġi (informazzjoni, gwida, konsultazzjoni legali mingħajr ħlas). L-għajnuna legali tagħti d-dritt lid-destinatarju assistenza b’xejn minn avukat jew professjonist legali oħra (avoué, nutar, marixxall, irkantatur, eċċ.) u l-eżenzjoni mill-ispejjeż tal-qorti.

L-għajnuna legali hija disponibbli wkoll fi kwistjonijiet ambjentali mingħajr xi regoli speċifiċi.

L-għajnuna legali hija soġġetta għal rekwiżiti fir-rigward tar-riżorsi, in-nazzjonalità, ir-residenza u l-ammissibbiltà. Tista’ tirċievi għajnuna legali jekk il-medja ta’ riżorsi magħquda tiegħek għas-sena kalendarja preċedenti ma jaqbiżx ċertu limitu stabbilit bil-liġi ta’ kull sena. Int intitolat għal għajnuna legali jekk int ċittadin Franċiż jew ċittadin tal-Unjoni Ewropea jew ċittadin barrani abitwalment, legalment residenti fi Franza. Residenza abitwali u legali fi Franza huwa meħtieġ bħala kwistjoni ta’ prinċipju. L-għajnuna legali tingħata jekk ir-rikors ma jkunx manifestament inammissibbli jew mingħajr sustanza. Dawn il-kundizzjonijiet japplikaw ukoll lill-NGOs.

Ħafna mit-trejdjunjins u l-NGOs tal-konsumatur joffru appoġġ legali bla ħlas mogħtija minn avukati lill-membri tagħhom. Bosta mħallfin joffru wkoll mingħajr intervista inizjali. M’hemm l-ebda prattika fi kwistjonijiet ambjentali.

Uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali huma pjuttost organizzazzjonijiet ġodda fi Franza. Attwalment, jeżistu 4 uffiċċji ta’ konsultazzjoni legali fi Franza, tnejn tnejn fuq il-liġi ċivili u dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (La Maison du droit fl-Università ta’ Paris II;http://www.u-paris2.fr/63247158/0/fiche___pagelibre/&RH=ORGA_ETUDES Il-liġi kliniku tal-Università ta’ kollox kompriż; Id-drittijiet fundamentali tad-dritt kliniku tal-Università ta’ Caen; Euclid, il-klinika tal-Liġi tal-Università ta’ Pariġi Ouest de Nanterre). L-ebda wieħed minnhom ma jittrattawx kawżi ambjentali.

Hemm ukoll aktar u aktar avukati speċjalizzati fil-liġi ambjentali u diversi NGOs għad-difiża tal-ambjent fi Franza. Xi wħud minnhom huma rikonoxxuti bħala servizzi pubbliċi mill-Istat bħal France Nature tal-ambjent (FNE), li hija Federazzjoni Franċiża ta’ assoċjazzjonijiet għall-ħarsien tan-natura u tal-ambjent. Huwa magħmul minn 3,000 NGO (fuq bażi ġeografika jew tematika).

XIII puntwalità

Huwa prinċipju li deċiżjoni negattiva implicite sseħħ meta l-amministrazzjoni ma weġbitx wara perjodu ta’ xahrejn ta’ talba mressqa minn rikorrent (l-Artikolu 21 tal-liġi ta’ April 12, 2000).

F’diversi oqsma, il-liġi stabbilixxa skema ta’ aċċettazzjoni taċita. Is-silenzju tal-amministrazzjoni mbagħad jikkawża d-dieher ta’ aċċettazzjoni taċita fil-perjodu ffissat mil-liġi. Barra minn din l-ipoteżi, ir-responsabbiltà ta’ awtorità pubblika tista’ tkun iddikjarata minn qorti amministrattiva meta jiġi pprovat li dan id-dewmien huwa ta’ natura anormali u wassal għal preġudizzju lir-rikorrent.

Ma hemm l-ebda limiti ta’ żmien stabbiliti mil-liġi għal proċeduri ġudizzjarji fi kwistjonijiet ambjentali.

Jeħtieġ ukoll li ssir distinzjoni bejn il-proċedimenti dwar is-sustanza u l-proċeduri ta’ emerġenza.

Fil-każ ta’ rikors fuq il-mertu, il-mira stabbilita mill-Parlament għal qrati amministrattivi, f’kull livell (prim’ istanza, appell u kassazzjoni), fl-Anness li l-liġi annwali dwar il-baġit tal-Istat, għandha tagħti deċiżjoni fi żmien perjodu massimu ta’ sena.

F’każ ta’ emerġenza, id-deċiżjoni tal-qorti tiġi normalment fi żmien ġimgħa sa xahar l-aktar, xi drabi 2 jew 3 jum.

Ma hemm l-ebda limitu ta’ żmien iffissat bil-liġi ta’ proċedimenti dwar il-merti tal-każ. Iżda hemm limiti għal proċedimenti ta’ emerġenza: Pereżempju, meta din hija proċedura dwar theddida għal-libertajiet fundamentali l-Imħallef għandu jagħti d-deċiżjoni tiegħu fi żmien 48 siegħa.

Hemm prinċipju importanti maħruġa minn każistika li saru fl-2002. “l-partijiet huma intitolati li jkollhom it-talbiet tagħhom ġġudikati fi żmien raġonevoli skont il-prinċipju mogħtija mill-Artikolu 6 tal-KEDB. Il-ksur ta’ dan l-obbligu ma jaffettwax il-validità tad-deċiżjoni ġudizzjarja. Iżda meta d-dritt li tikseb deċiżjoni ġudizzjarja fi żmien raġonevoli ikkawża ħsara, jistgħu jiksbu kumpens għad-danni li “minħabba l-ġestjoni ħażina ta’ qrati amministrattivi”. Referenza: Conseil d’Etat Assemblée, 28 juin 2002, Garde des Sceaux kontra M. magiera, Nru 239575. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008099419&fastReqId=109660118&fastPos=7...
&fastpos = 7

XIV kwistjonijiet oħra

Rikors għal annullament kontra deċiżjonijiet amministrattivi għandha tkun ammessibbli biss jekk din tkun kontra l-att amministrattiv li jikkawża preġudizzju” (“acte administratif faisant niket” fid-dritt amministrattiv Franċiż). Att amministrattiv huwa kkunsidrat dan meta hija tipproduċi effetti legali: tibdel is-sistema legali jew tikser id-drittijiet u l-obbligi taċ-ċittadini. Att li sseħħ biss fil-kuntest ta’ proċedura għall-iżvilupp ta’ deċiżjoni prinċipali sussegwenti hija sempliċement att preparatorju, u ma jistax jiġi kkontestat quddiem qorti amministrattiva. Dawn ir-regoli ġenerali huma applikabbli fi kwistjonijiet ambjentali.

Id-dritt ta’ aċċess għall-informazzjoni dwar l-ambjent huwa mmexxi minn prinċipju ġenerali maħruġa mil-liġi Nru 78–753 tas-17 ta’ Lulju 1978 u digriet ta’ implementazzjoni Nru 1755–2005 tat-30 ta’ Diċembru 2005 dwar l-aċċess għal dokumenti amministrattivi, kif ukoll għal regoli speċifiċi li jistgħu jitqiegħdu fuq il-kodiċi ambjentali (l-Artikoli L. 124–1 sa L. 124–8 u R. 124–1 sa R. 124–5). Dawn it-testi kollha jkunu ġew sintetizzati Ministerjali ċirkolari permezz ta’ informazzjoni ppubblikata fit-18 ta’ Ottubru 2007.

Is-sit web ewlieni dwar dan is-suġġett: Il-Ministeru Franċiż għall-Ambjent:

http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/lacces-du-citoyen-la-justice

Konċiljazzjoni u arbitraġġ, tranżazzjoni huma metodi biex issolvi kwistjonijiet li m’għandhomx lok f’litigazzjoni amministrattiva fi kwistjonijiet ta’ liġi privata. L-Artikolu L.211–4 tal-Kodiċi tal-Ġustizzja Amministrattiva tipprovdi mit-tribunali amministrattivi b’ġuriżdizzjoni ġenerali għal konċiljazzjoni. Iżda din id-dispożizzjoni ma tantx jintuża, minħabba n-natura stess ta’ tilwimiet amministrattivi u l-fatt li, f’materji kuntrattwali diġà hemm mekkaniżmu għar-riżoluzzjoni bonarja ta’ tilwim mal-kumitati ta’ soluzzjoni amikevoli tas-swieq. Id-dritt li huwa mogħti lil korporazzjonijiet pubbliċi biex isolvu t-tilwim tagħhom. Ħafna drabi, it-tranżazzjonijiet li jiffirmaw ma’ individwi privati jikkostitwixxu kuntratti tad-dritt privat u ma jaqgħux taħt il-kompetenza tal-imħallef amministrattiv. L-awtoritajiet pubbliċi huma soġġetti għal projbizzjoni fil-prinċipju għal appell ta’ arbitraġġ.

Il-medjazzjoni mhijiex ta’ spiss użata fil-qasam ambjentali, iżda l-idea qed isiru dejjem iktar popolari fi Franza. U hemm ħafna studji ġodda dwar din il-kwistjoni: kif tista’ tiġi żviluppata medjazzjoni fi kwistjonijiet ambjentali? Konferenza interessanti f’April 2012 ġiet organizzata mill- “Istitut għar-riċerka u l-edukazzjoni dwar in-negozjar” b’sommarju ppubblikat fuq “medjazzjoni, metodu ta’ soluzzjoni tal-kunflitti ambjentali?” (bil-Franċiż).

http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/05/CR-SIRENE-29.pdf

XV tkun barrani

L-Artikolu 1 tal-Kostituzzjoni Franċiża tiddikjara l-prinċipju ta’ “ugwaljanza quddiem il-liġi għaċ-ċittadini kollha irrispettivament mill-oriġini ta’ razza jew reliġjon.” ħafna liġijiet estendew dan l-artikolu tal-Kostituzzjoni, li jipprojbixxi diskriminazzjoni, speċjalment dawk ibbażati fuq sess, diżabilità, età jew orjentazzjoni sesswali. L-Artikolu 225–1 tal-Kodiċi Penali b’mod preċiż jiddefinixxi l-kunċett ta’ diskriminazzjoni minn lista ta’ bosta kriterji. Iżda m’hemmx klawżoli kontra d-diskriminazzjoni rigward il-lingwa l-liġijiet proċedurali fi Franza (ħarsa lejn risposta numru 2 u 3).

Il-lingwa li għandha tintuża b’mod partikolari fil-qrati. Dan il-prinċipju huwa qadim ħafna. Hija ġiet ipproklamata b’Digriet Irjali ffirmat fil-belt ta’ villers-cotterets rjali (l-isem ta’ din id-Deċiżjoni) f’Awwissu 15, 1539. Dan l-att huwa meqjus bħala “Ċertifikat tat-Twelid” uffiċjali tal-lingwa Franċiża. Ġie inkorporat fl-Artikolu 2 tal-Kostituzzjoni u speċifikati bil-liġi Nru 94–665 ta’ Awwisu 1994, 4 “dwar l-użu tal-lingwa Franċiża.”

Jekk ikun meħtieġ, it-traduzzjoni hija pprovduta u mħallsa mill-gvern fi proċeduri tal-qorti, iżda b’immigrazzjoni, ażil, u kawżi penali.

XVI każijiet transkonfinali

Din il-kwistjoni tikkonċerna prinċipalment l-implimentazzjoni ta’ responsabbiltà ambjentali. L-ambjent ma jiqafx mal-fruntieri. L-unika soluzzjoni għal vittma ta’ tniġġis transkonfinali, hija li tressaq dan il-każ quddiem qorti nazzjonali tal-Istat fejn il-ksur ikun joriġina minn, jew l-Istat li fih il-ksur ikun ħalla l-effetti tiegħu. L-ammissibbiltà ta’ rikors quddiem qorti Franċiża hija possibbli taħt diversi kondizzjonijiet relatati mal-ġurisdizzjoni tal-qrati u l-prinċipju ta’ territorjalità tal-liġi. Barranin mhux residenti jistgħu jinvokaw id-dispożizzjonijiet tal-liġi Franċiża. Iżda li tistabbilixxi r-responsabbiltà transkonfinali huwa diffiċli taħt ir-regoli attwali. Ikun hemm diffikultà għall-imħallfin li l-artikolazzjoni tad-dritt komuni tar-responsabbiltà ċivili, b’mod partikolari tar-responsabbiltà ambjentali stabbilit permezz tal-Att tal-1 ta’ Awwissu 2008 dwar ir-responsabbiltà ambjentali. Din it-traspożizzjoni tad-Direttiva Nru 2004/35 ta’ April 21, 2004, huwa kodifikat fi ħdan il-kodiċi ambjentali (Titolu VI “Il-prevenzjoni u t-tiswija xi ħsara lill-ambjent”), li baqgħet prattikament ma jsirux. Ġie ppubblikat studju ewlieni dwar din il-kwistjoni f’Jannar 2012 (70 paġna):

http://www.leclubdesjuristes.com/notre-expertise/a-la-une/risque-environnemental-affaire-erika

Kodiċi tal-Ambjent Franċiż bl-Ingliż:

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1963/13739/version/3/file/Code_40.pdf

Dan is-suġġett jista’ jiġi studjat ukoll bl-użu ta’ każ famużi fi Franza wara l-inċidenti tat-tankers Erika tal-bastimenti minn Malta f’Diċembru 1999 f’ibħra internazzjonali ġewwa Franza fiż-żona ekonomika esklussiva (ŻEE)’l barra mill-kosta ta’ Brettanja. Dan l-inċident imniġġsa 400 km mill-kosta. Is-sid u maniġer ta’ dan il-kerrej tal-bastiment, is-soċjetà ta’ klassifikazzjoni, kienu ħatja ta’ dan it-tniġġis mill-Qorti Ċivili ta’ Appell ta’ Pariġi bis-sentenza tat-30 ta’ Marzu 2010.

Il-kunċett ta’ interess pubbliku mhijiex speċifika f’kuntest transkonfinali. Ir-regoli ġenerali huma applikabbli (speċjalment dwar l-ammissibilità ta’ talbiet permezz tal-kunċett ta’ interess ġuridiku).

Fid-dritt amministrattiv Franċiż jirrikonoxxi l-istess aċċess għal qrati amministrattivi għall-persuni jew NGOs li jgħixu barra l-pajjiż, fuq l-istess bażi li huma residenti fi Franza. Iżda r-residenti barranin li ma għandhomx aċċess għal għajnuna legali. Il-Qorti Amministrattiva ta’ Strasbourg iddeċieda fl-1983, fil-każ magħruf bħala “l-minjieri tal-potaxx ta’ Alsace”, li persuni ġuridiċi ta’ dritt pubbliku barrani jista’ jkollu interess li jaġixxi quddiem il-qorti amministrattiva Franċiża. Riċerka interessanti dwar dak is-suġġett fil-qasam tal-ġestjoni tal-ilma, ippubblikat fl-2007 bil-Franċiż: Jochen sohnle, “Le dispositif juridique de l’Europe pour les Conflits appréhender transfrontaliers sur l’eau”, Lex Electronica, Vol. 12 Nru 2, Automne/jaqgħu, 2007, b’mod partikolari l-paġni 17 u 18:

http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/sohnle.pdf

Klawżola ta’ ġurisdizzjoni hija possibbli f’materji ċivili. Din tieħu l-forma ta’ dispożizzjoni kuntrattwali li permezz tagħhom il-partijiet jaqblu li jafdaw is-soluzzjoni ta’ tilwima quddiem qorti li normalment ma jkollhiex ġurisdizzjoni. Dan jista’ jikkonċerna s-suġġett il-ġurisdizzjoni jew il-kompetenza territorjali. Din il-klawżola jistgħu jirrelataw biss għal tilwim li jirriżulta mill-kuntratt. Iżda dan il-mekkaniżmu huwa pprojbit għal kuntratti pubbliċi u ta’ tilwim quddiem Qorti amministrattiva.

[1] Studju dwar l-impatt ambjentali (EIA)

[2] Polluton integrat il-prevenzjoni u l-kontroll (IPPC)

L-aħħar aġġornament: 14/09/2016

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.