Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus ympäristöasioissa

Frankreich

Inhalt bereitgestellt von
Frankreich
 1. Perustuslaillinen perusta
 2. Oikeuslaitos
 3. Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat
 4. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon
 5. Toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus
 6. Muut oikeussuojakeinot
 7. Asiavaltuus
 8. Oikeudellinen edustus
 9. Todisteet
 10. Väliaikaiset turvaamistoimenpiteet
 11. Oikeudenkäyntikulut
 12. Oikeusapu
 13. Oikea-aikaisuus
 14. Muut kysymykset
 15. Ulkomaalaiset
 16. Rajat ylittävät oikeusriidat

I. Perustuslaillinen perusta

”peruskirja”, joka oli Ranskan perustuslain, lain nro 2005–205, 1, 2005.

Perustuslain ympäristön laatuperuskirja koostuu 10 kappaletta. Se toteaa, että perusoikeuksia ja velvollisuuksia, jotka liittyvät ympäristönsuojeluun, kolme pääperiaatetta: ennalta varautumisen ja ennalta ehkäisyn periaate ja saastuttaja maksaa -periaate. Tässä perusoikeuskirjassa ei ole valtion oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimissa, mutta sen 7 artiklan määrätään, että ”jokaisella on oikeus määritellyin edellytyksin ja rajoituksin oikeuden saada tietoja viranomaisten hallussa olevien ympäristöä ja kansanterveyttä koskevia päätöksiä, jotka vaikuttavat ympäristöön.”

Kansalaiset voivat käyttää näitä perustuslaillisia normeja hallinnollisessa menettelyssä ja oikeuden eteen, sillä ”ensisijaisen soveltamisen tuomioistuimelle kysymys perustuslaillisuudesta” tuli voimaan maaliskuu 2010, kuin perustuslain uudistuksessa käsitellään 2008. heinäkuu 23 televisioitavassa päätöskeskustelussa.

Perustuslain 55 artiklan, määrätään, että perussopimusten lainsäädännön ensisijaisuus. Kaikkien tuomioistuinten on varmistettava tämän periaatteen noudattaminen (hallinnollisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä: CE Ass., 1989, Nicolo). Osapuolet voivat vedota suoraan kansainvälisiin sopimuksiin tietyin ehdoin.

Ratifioi Århusin yleissopimuksen 8. heinäkuuta 2002 (sen jälkeen, kun Ranskan laissa nro 2002–285, annettu 28. helmikuuta 2002). Välittömän oikeusvaikutuksen Århusin yleissopimuksen määräykset on hyväksytty vain jotkin yleissopimuksen määräykset.

II oikeuslaitos

Ranskan oikeusjärjestyksen perusteella on erotettava selkeästi toisistaan kaksi vaatimusta:

 • Oikeusalan välisiä riitoja käsittelevät yksityiset henkilöt tai elimet; ja aiheesta
 • Hallinnollinen määräys, joka koskee tapauksia, joihin on kansalaisten ja viranomaisten välisissä riita-asioissa, yksityinen henkilö tai elin (yritys, yhdistys jne.), ja julkinen elin.

Kukin niistä sisältää yleisen tuomioistuimen ja erityistuomioistuimia.

Tuomioistuinten on kahdenlaisia: siviilituomioistuimet, rikostuomioistuimet.

Ensimmäisen oikeusasteen siviilituomioistuimet ovat osa yleistä tai erikoisalan (alueellinen tuomioistuin) (ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet, kauppatuomioistuimet, sosiaaliturvaa ja tuomioistuinten conseil des prud’hommes, työelämän suhteet, työntekijöiden ja työnantajien väliset riidat kauppatuomioistuinten riita-asioissa, joissa liiketoiminnan tai yritysten ja sosiaaliturva-asioita käsittelevissä tuomioistuimissa, ja maaseudun vuokrasopimukset).

Rikostuomioistuinten järjestämisestä rikos on kolmea eri tyyppiä:

 • vähäiset rikokset (rikkomukset), poliisi, tuomioistuimet,
 • rikokset, syytteeseen misdemeanors (rikosoikeuden alalla),
 • (vakavat rikokset) johtavista rikoksista tuomitaan rikostuomioistuin (ainoa tuomioistuin, joka antaa valamiehiä).

Tuomioistuin on erityisesti alaikäisille, nuorisotuomioistuin tai nuorisotuomioistuimet, yksityis- ja rikosoikeudellisissa asioissa.

Kaikki valitukset tuomioistuimen tuomiot ovat siviili- ja rikosasioiden muutoksenhakutuomioistuimen käsiteltäväksi valitukset lukuun ottamatta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, johon kuuluu toiselle cremonalaisen oikeusistuimen. Tuomioistuinten päätöksiin voidaan hakea muutosta korkeimman oikeuden (kassaatiotuomioistuin), korkeimman oikeuden tuomioistuimen määräyksellä. ”Cour de cassation” tehtävänä on tutkia valitukset, alempien tuomioistuinten antamat tuomiot, joka päättää oikeuskysymyksistä ja menettelyn ja siirtää tai kumota tapauksissa uutta käsittelyä koskevat tuomiot ja lähettää johonkin 35 muutoksenhakutuomioistuimen uudelleenkäsittelyä varten.

Tavallista hallintotuomioistuimet ovat ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuin. Erityisalojen hallinnolliset tuomioistuimet ovat lähinnä jäsenvaltioiden turvapaikkatuomioistuimen huomioon rahoitus- ja alueellisten tuomioistuinten (tilintarkastustuomioistuin), tuomioistuimet (talousarvio- ja rahoituskuria, neuvoston Ordinal tuomioistuinten tuomarit, tuomioistuinten jne.). Valitus tuomioissaan on periaatteessa Tribunal administratif, jonka antamat tuomiot ovat muutosta, muutoksenhaku, korkein hallinto-oikeus.

Valtioneuvosto on korkein hallinto-oikeus ja viimeisenä oikeusasteena hallinnollisten päätösten laillisuudesta. Kuten Cour de cassation, se käyttää määräysvaltaa koskevien sääntöjen asianmukaisen soveltamisen ja oikeuden päätöksiä toimivaltakysymyksistä kohteena. Lisäksi korkein hallinto-oikeus myös tietyissä riita-asioissa, kuten asetusten, ministerien tehtävänä on ensimmäinen ja toinen vaihtoehto. Neuvosto kehottaa myös hallitusta valtion lainsäädäntöehdotuksista sekä kommentoida muutamia alustavia päätöksiä.

Kun oikeudellinen ja hallinnollinen tuomioistuin määräytyy oikeudellinen ristiriita, johon kuuluu yhtä monta jäsentä, korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus.

Perustuslakia säätävä kokous, yhdeksän jäsentä, on toimivalta ratkaista orgaanisten lakien perustuslainmukaisuutta ja lainsäädännön sekä valvoo vaalien moitteettomaan toimintaan. Sillä ei ole toimivaltaa hallinnon toimenpiteiden osalta.

Ei ole erityistuomioistuimia ympäristöasioissa. Kaikki ranskalaiset tuomioistuimet käsittelevät ympäristökysymyksiä toimivaltansa mukaisesti.

”forum shopping” ei ole Ranskan oikeusjärjestyksessä. Tuomioistuinten toimivalta on määritelty laissa.

Ei tehdä eroa tavallisten valituksista ja ylimääräisten muutoksenhakukeinojen välillä Ranskan oikeudellisia menettelyjä. On erotettava toisistaan ja lausuntopyyntöihin (”varsinaisten muutoksenhakukeinojen” référés), jotka mahdollistavat väliaikaistoimenpiteet (keskeyttäminen, korvauksen maksaminen) tai tutkimusta tai opetusta (asiantuntijan nimeäminen). Ensimmäisen oikeusasteen päätökset voidaan kumota valituksen johdosta, ja päätökset voidaan peruuttaa muutoksenhakutuomioistuinten, korkeimman kassaatiotuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden (tuomioistuin).

Tuomareilla on laajat valtuudet hallinnon ensimmäisen oikeusasteen tuomarit mukaan lukien. Hallinnollinen tuomioistuin voi kumota lainvastaisen hallinnollisen päätöksen. Tuomari voi myös määrätä hallintoa tarkistamaan tätä päätöstä lisäämällä tämän uuden päätöksen sisältö.

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, on vain kaksi poikkeusta hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.

Ensimmäinen, L.2–122 §: ssä ja L. 554–11 §: n nojalla hallinto-oikeuteen, keskeyttäminen ja luvan tai hyväksymispäätöksen tukitoimien täytäntöönpanosta tai töiden kokonsa vuoksi tai jos vaikutukset luonnonympäristöön olisi pitänyt tehdä ympäristövaikutusten arviointi, mutta tätä ei ole tehty.

Toinen, L.12–123 §: ssä ja L. 554–12 §: n nojalla hallinto-oikeuteen, päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, toimien toteuttamista, tai rakennusurakoiden julkista kuulemista etukäteen, jos appication herätti vakavia epäilyksiä päätöksen laillisuus: Jos toimivaltainen viranomainen on epäsuotuisan, tai kun vaadittua julkista kuulemista ei ole toteutettu.

Molemmissa tapauksissa, että kiireellisyyttä koskeva edellytys on tarpeen lykätä toimen oletetaan yleensä

Yleensä, erityisesti Administrative Judges), ei ole oikeutta saattaa asia tuomioistuimen käsiteltäväksi ainoastaan osapuolten, myös kansalaisten, kansalaisjärjestöjen, yritysten, hallintoelinten ja viranomaisten. Kohdassa säädetään kuitenkin poikkeuksesta, jota sovelletaan: Kanne voidaan panna vireille myös viran puolesta rikosasioissa tasavallan yleinen syyttäjä. Tämä on mahdollista myös ympäristöasioiden alalla.

III Tiedonsaantiin liittyvät oikeusriidat

Yleinen hallinnollisten asiakirjojen saantia koskeva lainsäädäntö (laki nro 78–753, annettu 17. heinäkuuta 1978, sellaisena kuin se on muutettuna lailla nro 79–583, annettu 11. heinäkuuta 1979, hallinnollisten toimien ja motivaatiota suhteiden parantaminen ja julkisen hallinnon artiklan 7 ja 12. huhtikuuta 2000 annetun lain N:o 321 kansalaisten oikeuksista suhteissaan hallintoviranomaisiin) vahvistettu vapaus tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin. Tämä laki kattaa kaikki viranomaisen hallussa oleviin asiakirjoihin (riippumatta siitä, onko tämä hallinnon tai onko heillä jokin kolmas osapuoli, jonka alkuperä ja luonne, kohde, tai käytön vuoksi, jotka liittyvät julkisen palvelun toimintaan. Tässä laissa säädetään, että hallinnollisten asiakirjojen käyttöoikeutta ei myönnetä, jos kuuleminen tai kyseisten asiakirjojen sisältämien tietojen ilmaiseminen vaikuttaisi haitallisesti liikesalaisuuksien suoja.

Oikeus saada ympäristöä koskevia tietoja on käytettävä yleisiä ehtoja, jotka on määritelty heinäkuu 17 annetussa ja erityissäännöksistä, 1978 §: ään.

Laittomat hallinnolliset päätökset, jotka liittyvät tähän aiheeseen hallintotuomioistuin voi peruuttaa sen jälkeen, kun komission ilmoitus kansallisesta.

Että hallinnollisten tuomioistuinten kansanterveyslain R.421–5 §: ssä säädetään seuraavaa: ”määräaika muutoksen hakemiseksi tuomioistuimessa tarkoitettu päätös ovat sitovia vain, jos se on mainittu, sekä korjaavat toimenpiteet, kun päätöksen tiedoksiantamisesta.”

Ympäristöasioissa, implisiittinen kieltäytyminen tietojen ei välttämättä ole lainvastaista, koska tätä päätöstä ei ole annettu tiedoksi hakijalle kirjallisen perustellun päätöksen, keinot ja määräajat kanteen hallintotuomioistuimessa.

Laki nro 78–753, annettu 17. heinäkuuta 1978, perustetaan riippumaton oikeutta tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin käsittelevä komitea (CADA), jonka tehtävänä on varmistaa vapaus tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin. Sen c.a.d.a. on toimivaltainen myös asioissa, jotka koskevat ympäristöä koskevan tiedon saantia. On tehtävä se tämän komission ennen hallinto-oikeuteen. Menettely on kohdissa 17, 18 ja 19 asetus nro 2005–1755, annettu 30. joulukuuta 2005, oikeudesta tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin. Hakijalle, jolla on ollut evätä on saatettava CADA asian kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Yhden kuukauden aikana tällaisen ilmoituksen vastaanotettuaan toimivaltaisen viranomaisen on selitettävä kantansa CADA. Jos kyseinen toimivaltainen viranomainen vahvistaa alkuperäisen epäämisen tai ei vastaa kahden kuukauden kuluessa lausuntopyynnön CADA, hakija voi hakea muutosta hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista.

Tuomioistuimet voivat määrätä hallinnon toimittamaan pyydetyt tiedot. Tuomioistuimet voivat lisäksi kumoaa päätöksen olla luovuttamatta ja siis antaa asiakirjan vastaanottamisesta kieltäytymisen seurauksista.

Tuomioistuimet voivat määrätä tietojen julkistamista.

IV muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus yleisön osallistuessa päätöksentekoon

Laitoksen tai henkilön tai yhteisön omistuksessa, julkista tai yksityistä, joka voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa, terveys, turvallisuus, kansanterveys, maatalous, ympäristönsuojelu, kohteiden ja monumenttien suojeluun, käytetään nimitystä ”luokiteltujen laitosten ympäristönsuojelun (icpe) ja”, kuuluu erityiseen oikeudelliseen järjestelmään, jonka mukaan. On olemassa noin 500000 tällaisten laitosten Ranskassa.

Luokiteltuja laitoksia koskevasta lainsäädännöstä ympäristönsuojelulle järjestää kolme erilaista vakavuudesta riippuen vaaroista ja haitoista: lupa, ja hiljattain väliaikaisen järjestelyn aikana yksinkertaistamalla hyväksyntä-, jäljempänä ”kirjaaminen” (päätös nro 2009–663 ja 11. kesäkuuta 2009 annetulla asetuksella nro 2010–368, annettu 13. huhtikuuta 2010).

Ennakkolupaa koskevan järjestelmän mukaisesti, oikeus toimia voidaan myöntää, kun on ”tutkimus” ja ”julkinen kuuleminen”.

Muutoksenhaku ylemmän viranomaisen hallinnollista päätöstä vastaan, on aina mahdollista (yleinen oikeusperiaate on, oikeuskäytäntö). Ellei erityinen sääntö, se on vapaaehtoista.

Yleisperiaatteena on, että hallinnollisia päätöksiä voidaan tehdä suoraan, jos käytössä on erityiset menettelysäännöt (esimerkiksi jos ympäristötiedon saatavuus). Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä yleisön osallistumisen osalta, ja niihin liittyvät päätökset.

Koska laissa säädetyt erityissäännöt olisi hallinnollinen, hallinnolliset päätökset voidaan saattaa hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi suoraan.

Hallintotuomioistuin tarkastelee ulkoista laillisuutta ja sisäistä laillisuutta kaikkia hallinnollisia päätöksiä.

Tutkimus tuomioistuinten aineellisia, teknisiä päätelmiä ja tarvittaessa niiden katsotaan kuuluvan päätöksen.

Hallinnollinen suunnittelu laillisuutta valvovat hallintotuomioistuimet. Asiavaltuutta koskevia edellytyksiä, todisteita koskevat säännöt, säännöt tai suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan laajuus eivät tällä alalla.

Noin asiavaltuus: kaikkia luonnollisia henkilöitä, joilla on valtuudet viedä tuomioistuimen käsiteltäväksi voi saattaa hallintotuomioistuimen tuomari. Tämä kapasiteetti arvioidaan siviilioikeudellisiin säännöksiin. Näin ollen non-emancipated alaikäisille, sekä henkilöt, jotka ovat ”merkittäviä” oikeudenmukaisuuden turvaamiseksi, koska henkiset kyvyt rikosoikeudellisten tuomioiden ja oikeudellisten oikeudellista kieltoa, joka ei voi mennä oikeuteen. Oikeuskäytännössä kuitenkin myöntää, että tietyt henkilöt, vaikka he ovat työkyvyttömiä siviililain mukaisesti, ne voivat käyttää ylimääräistä muutoksenhakua koskevia päätöksiä, jotka vaikuttavat vallan ”perusperiaatteen” habeas corpus.

Oikeushenkilöiden tai ryhmien voi hakea muutosta (toimenpiteet, jotka vaikuttavat omien etujen olemassaolo, omaisuuden, toiminnan, toimintaedellytykset) sekä pyytää korvausta aineellisista ja henkisistä vahingoista kärsineet. Lisäksi ne voivat viedä oikeuteen puolustaa näitä yhteisiä etuja ne edustavat, sikäli kuin tämä asetus tai riidanalainen toimenpide haittaa tämä yhteinen etu.

Hallinnollisissa riita-asioissa, kuten yksityisoikeudellinen menettely, kantajalla on todistustaakka. Tätä periaatetta sovelletaan kuitenkin hieman eri tavoin hallinnollisiin riita-asioihin eli silloin, kun todisteet ovat viranomaisen hallussa, tai, jos on kyse vastuusta, joka perustuu olettamaan, vetoomuksen esittäjä on vapautettu tietyistä vian hän väittää ja velvoittanut viranomaista todistamaan, ettei se ole tehnyt oikeudellista virhettä. Ottavat huomioon korostaisi niiden kuulustelunomaista luonnetta, hallintotuomioistuimen tuomari, joka on merkittävä tutkintavaltuudet, tosiasiallisesti vaikuttaa merkittävästi tosiseikkojen selvittämisessä. Tarvittaessa hän voi määrätä esittämään asiakirjoja tai suorittaa itse tiettyjä tutkimuksia, toimet ja asiakirjat suoraan tutkia vierailemalla paikoissa, osallistumalla kuulemisiin ja arviointeihin.

L. 6 § (code de justice administrative) vahvistetaan se periaate, että menettely järjestetään julkinen kuuleminen ”.

Oikeusvaltion laillisuus on erilaiset tarpeet, koska se on tulkinnut ja pannut hallintotuomioistuimessa. Erityisesti se, että sääntö ei estä hallintoviranomaisille harkintavaltaa niiden kuvaavan sitä, mitä on ”täysi toimivalta”.

Kun hallinnolla on mahdollisuus valita, toteuttaa sellaisen päätöksen ja pidättyi äänestämästä päätöksestä tai kahden tai useamman jäsenvaltion välillä, vaan myös eri päätösten lainmukaisuus, tuomari ei aina tarvitse valvoa, onko hallinnon tekemästä valinnasta.

Lisäksi sääntö on enemmän tai vähemmän tiukasti sen mukaan, onko tuomioistuinvalvonta on ”tavanomaisesti” tai ”rajoitettu valvonta.” valvonta on rajoitettava tapauksiin, joissa kiistanalainen päätös on tehty harkintavaltaa käyttäessään, eli silloin kun päätöksen laillisuutta on arvioitava. Tässä tapauksessa tuomari valvoo sitä, onko päätös perustuu virheellisiin tosiseikkoihin, oikeudellinen virhe tai vallan väärinkäytön, mutta valvonta ”tosiseikkojen oikeudellinen arviointi keskittyy ainoastaan ilmeisten virheiden arviointi. Tavanomaisissa tapauksissa, joissa hallinnon päätös perustuu oikeudellisiin perusteisiin ja jos näin ollen, että tuomari suorittaa tavanomaisesti kaikkia virheitä tosiseikkojen oikeudellisen luonnehdinnan on valvoma.

Tietyissä tapauksissa tavanomaisesti ja rajoitettu valvonta suoritetaan tietyin ehdoin. Näin ollen rajoitettu valvonta ei hae ilmeinen arviointivirhe, kun päätös on seurausta valtion hallinnon arviointi virkamiehen tarkastelun palkintolautakunnat (esimerkki).

Tuomari voi myös valtuudet tasapainottaa hallinnollisen päätöksen edut ja haitat; päätöksen vain, jos se on oikeudellisesti tosiseikat otetaan asianmukaisesti huomioon.

Ympäristövaikutusten arviointi (screening) ja arvioinnin rajaus on osa lupamenettelyä ympäristönsuojelullisiksi luokiteltuja laitosta. On mahdollista hakea tämän luvan kumoamista tai hankkeen hyväksyntää varten ennen kuin hallintotuomioistuin ei hyödynnetä tai ympäristövaikutusten arviointia [1].#_ftn1 Mutta se ei ole mahdollista toimia suoraan tuomioistuimessa tämän arvioinnin puitteissa.

Lupia voidaan tarkastella uudelleen lopullisessa tuomioistuimissa. Asiavaltuutta koskevia edellytyksiä, todisteita koskevat säännöt, säännöt tai suullisessa käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittaman valvonnan laajuus eivät tällä alalla.

Hallinnolliset tuomioistuimet valvovat niiden menettelyjen laillisuutta ja myös kaikkien sellaisten hallinnollisten päätösten laillisuutta. Tutkimus tuomioistuinten aineellisia, teknisiä päätelmiä ja laskelmia silloin, kun ne liittyvät päätöksen. Valvotaan ympäristövaikutusten arviointi, koska se on tärkein näkökohta, niihin liittyvien menettelyjen laillisuus.

Osoittaa kiinnostusta oikeudellinen toimi on tärkein edellytys on täytettävä valituksen tutkittavaksi ottamiseen.

Lukuun ottamatta poikkeustapauksia, joissa julkinen viranomainen on oikeudellisesti perusteltua antaa sitä vastaan, niistä toimenpiteistä, joita se pitää lainvastaisina tapauksissa prefektin (judicial review), kyseistä muutosta perustellaan. Tämän edun mukaista, joiden olemassaoloa on arvioitava sillä hetkellä, jona valitus, voivat olla luonteeltaan erilaisia: moraalisten tai materiaalin yksilöllisiä tai yhteisöllisiä.

Kaikissa tapauksissa koepaineen on oltava henkilökohtainen, laillisia ja asianmukaisia. Näistä edellytyksistä ensimmäinen ei estä henkilöä toimimasta ilman pidätysmääräystä tai toisen puolesta, hänen vaatimuksensa ainoastaan laatua, kuluttajien kansalaisena tai vaaleilla valittujen virkamiesten vastustaa säädöstä, laillisuutta. Edun tarvetta vastustaa sitä, että valituksen tarkoituksena on suojata laittomasti tai hyvien tapojen vastainen tilanne. Lopuksi vetoomuksen esittäjä säädöksiä, joiden asema on oltava suhteessa riidanalaiseen päätökseen. Sen lisäksi, että edun on oltava suora ja varma, joka liittyy suoraan ja varmasti vahinkoa riidanalaisen päätöksen.

Hallintotuomioistuin tarkastelee ulkoista laillisuutta ja sisäistä laillisuutta IPPC [2] ja kaikkien hallinnollisten päätösten laillisuutta.#_ftn2 Ne ovat myös tutkimaan aineellisia, teknisiä havaintoja, laskelmia ja IPPC-direktiivin asiakirjoja, jos nämä seikat voidaan katsoa kuuluvan päätöksen. Tutkimus tuomioistuinten aineellisia, teknisiä päätelmiä ja laskelmat, jos ne katsotaan kuuluvan päätöksen.

Sen tueksi esitetyt perustelut kumoamiskanteen hallinnollinen päätös (muutoksenhaku, vallan väärinkäyttö) jaetaan kahteen ryhmään: ulkoinen ja sisäinen laillisuus.

Lainvastaisuusväite on ulkoinen tarkoitetaan täytäntöönpanoon liittyviä toimia: Epäpätevyyttä riidanalaisen toimenpiteen tekijän, virheen tai sääntöjenvastaisuuden menettelyn lainvastaisuudesta, (kuten perustelujen puuttuminen)

Keinojen laillisuus, jotka liittyvät säädöksen sisältöä, ja tosiseikkoja koskevia virheitä tai oikeudellista virhettä:

 • Virhe: oikeussäännön soveltaminen, jota ei sovelleta tai sovellettavan säännön virheellistä tulkintaa
 • tosiseikkoja koskevia virheitä: virhe tosiseikkojen luokittelussa eikä ilmeistä arviointivirhettä, kun tuomari on rajallinen valvonta,

tai tehon ja menettelyn väärinkäyttöä.

Ei ole tarpeen osallistua julkisen kuulemisen vaiheen IPPC-direktiivi ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tai kommentoida pysyvän hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi.

Valitus harkintavallan väärinkäyttöä ja säädetyille menettelyille on laajalti avointa, mutta se ei ole ”actio popularikseksi”. saadakseen oikeuden saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa, kantajan on perusteltava ”etua”, jotka liittyvät päätöksen sisältö, joka on kuitenkin melko väljästi, ja yleisesti ottaen hallintotuomioistuimissa. Tämän intressin on oltava välitön, todellinen ja varma.

Että kielto-oikeus on saatavilla kaikissa asioissa hallintotuomioistuimissa.

Pitkäksi aikaa, hallinnollinen tuomioistuin ei käsitellä hallintoon kohdistettuja kehotuksia, mukaan lukien häntä koskevan päätöksen/koskevien päätösten täytäntöönpanon. Sen vuoksi yhteisö voi ainoastaan päätöksen saaja on käynnistää toista muutosta hallinnon hitaudesta. Laki 8, 1995, jossa annetaan mahdollisuus vastata hallinnoinnista kieltoja, joiden tarkoituksena on tehdä täytäntöönpanotoimi määrätietoisesti suuntaan tai on jo ennalta määrätyssä aikataulussa.

Tältä osin on viitattava yhteisöjen tuomioistuimen määräyksen kanssa erityisen pyynnön. Julkiset elimet tai yksityisoikeudelliset laitokset, jotka vastaavat julkisten palvelujen hallinnointiin sovelletaan tätä määräystä.

Sen valta liittyy mahdollinen seuraamus. Tämä seuraamus on pyydettävä ennen, lukuun ottamatta, josta voidaan tuomita se automaattisesti, minkä lisäksi se on erikoistunut yksikkö päätöksensä täytäntöönpanon jälkeen.

Noin luokiteltuja laitoksia ympäristön suojelemiseksi, että hallinto-oikeuden tuomari on prefektin kieltomääräyksen. Se voi toteuttaa tarpeelliseksi katsomiaan toimenpiteitä.

V toimia ja laiminlyöntejä koskeva muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeus

Vaatimukset voidaan esittää suoraan yksityishenkilöitä tai yksityisiä yhtiöitä vastaan ennen tuomioistuimista tai rikostuomioistuimessa. Rikosasioiden tuomioistuimet voivat määrätä sakko yksityiselle henkilölle (on myös mahdollista, että jokin henkilö tuomitaan vankeuteen, kun hän on aiheuttanut ympäristövahingon. Tämä on mahdollista ainoastaan, jos sillä kriminalisointi on aiemmin säädetty rikokseksi laissa. Yleisesti ottaen ei kriminalisoida ympäristöasioissa, on viitattava myös tuomareille luetelluista luetteloon rikoslaissa. Tuomarit voivat virke on yksityishenkilöitä tai yksityisiä yrityksiä ympäristövahinkojen korvaamiseen on silloin, kun kolme edellytystä täyttyy:

 • (1) kirjoittaja on vastuussa tästä vahingosta,
 • Pidän (2) tämä toiminta on aiheuttanut vahinkoa,
 • (3) ja vahingon välillä on syy-yhteys ja vahinko.

Jotkin siviilioikeudelliset vastuujärjestelmät voivat johtaa vastuun oikeudenvastaisuudesta riippumattomasta vastuusta (tai muiden esineiden tai vastuuta viallisista tuotteista). Laitoksen toiminnanharjoittaja voi myös määrätä pilaantuneen maa-alueen puhdistamiseksi (kunnostaminen).

Vaatii, että ympäristön suojelemiseksi voidaan osoittaa suoraan hallintotuomioistuimet vastaan on julkisyhteisöjen (valtio tai paikalliset viranomaiset). Nämä oikeussuojakeinot mahdollistavat hallinnolliset tuomioistuimet kumoamaan laittomat hallinnolliset päätökset (esimerkiksi luvat), ottamaan käyttöön uusia vaatimuksia yksityisille toimijoille, jotta voidaan parantaa ympäristönsuojelun tasoa tai vastuuta valtion tai paikallishallinnon viranomaisilta. Tämä vastuu on useimmiten hankki kyseessä olevat puutteellisuudet valvontavalta, julkisten elinten hallinnoima. Mutta esimerkit ovat harvinaisia. Neuvosto vastaa valtion toisinaan valtion ja kunnan välisessä (ks. esimerkiksi: CE, 2007, heinäkuu 13, taverny kunta, nro 293210). Annettu 1. elokuuta 2008 julkaistun lainsäädännön saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä 21. huhtikuuta 2004 annetun direktiivin periaatetta, ei voi saada valtion toissijaisen vastuun tapauksessa mahdotonta toteuttaa saastuttaja maksaa -periaatetta.

Koodeksin L. 165–2 §: n, ympäristönsuojelusta lain nro 2008–757, annettu 1. elokuuta 2008, edellyttäen, että asetus toimii toimivaltaisten viranomaisten nimeämään ympäristövahinkovastuuta koskevissa asioissa. Asetus nro 2009–496, joka julkaistiin 30. huhtikuuta 2009, on nimetty useita viranomaisia, valtion sisällä eri tyyppisiä hankkeita, suunnitelmia ja ohjelmia: Ympäristöasioista vastaavan ministerin yleinen ympäristö- ja kestävän kehityksen neuvoston, sen alueen maaherra, koordinaattori tai muu prefekti (Préfet meriliikenteen merialueet).

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä toimintapyyntöjä ympäristöasioissa. Valtion vastuu ei voi suoraan vaatia hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Kanne unionin tuomioistuimessa tehty valitus on aina nimenomaisesta tai implisiittisestä hylkäämisestä tai valtion myöntävää vastausta riittämättömänä.

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat tuomioistuimen tarkastelun Ranskan oikeudessa ympäristövahinkovastuun alalla. Asianajajien on sovellettava yleisiä periaatteita valtion vastuulla. Hallinnollinen tuomioistuin voi kumota hylkääminen, jos (1) ja tuomita valtio on vastuussa vahingosta, ja (2), jos toiminta tai toiminnan puute on aiheuttanut useammin) (3), ja korvattavan vahingon välillä on syy-yhteys.

Kun lainvastaisen hallintopäätöksen ympäristöasioissa hallintotuomioistuinten peruuttamisesta, on hakijan pyynnöstä, vaatia toimivaltaisia viranomaisia ottamaan huomioon tämän peruutuksen.

On olemassa useita ympäristövahinkovastuujärjestelmissä. Kumpikin niistä perustuu erityisiin olosuhteisiin. Hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi, vastuu saastuttaja voidaan pitää lausunnon (”IPPC-direktiivi”), toiminnanharjoittajan korvausvastuuraja jätehuoltoa koskevia sääntöjä (haltija), tai järjestelmä, joka perustettiin lailla 1. elokuuta 2008. Siviilituomioistuimiin, voidaan korvata ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen perusteella yhteiset vastuusäännöt (väärinkäytökseen, laiminlyöntiin, ja joskus jopa ilman syyllisyyttä) tai erityisiä tehtäviä (epänormaali kaupunginosassa aiheuttamia vahinkoja, häiriöitä tiettyjen saasteiden: Hiilivedyt ja ydinlaitosten). Rikosasioiden tuomioistuimet voivat rangaista ympäristövahinkoja, joita on aiemmin kriminalisoitu (myös tarkastelemaan vastausta).

VI Muut oikeussuojakeinot

Kaikki yleisissä tuomioistuinmenettelyissä, hallinto-, siviili- tai rikosoikeudellisen todennäköisesti sovelletaan ympäristöasioissa. Ei ole juurikaan muita erityisiä sääntöjä tällä alalla.

Ei ole olemassa erityisiä julkisten viranomaisten vastuulla on varmistaa muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa. Oikeusasiamies, yleisten syyttäjien ja kaikilla lainkäyttöalueilla voi puuttua asiaan ympäristöoikeuden alalla.

Euroopan oikeusasiamiehen virka perustettiin 3. tammikuuta 1973 annetun lain mukainen Ruotsin oikeusasiamiehen puoleen. Tämä on ”riippumaton viranomainen”, jonka tehtävänä on parantaa kansalaisten ja viranomaisten välisiä suhteita. Oikeusasiamies osallistuu kansalaisten ja viranomaisten välisiä kiistoja. Hän ehdottaa ratkaisuja, joilla käsitellään riitojen ratkaisemista. Tämä viranomainen muutti nimensä maaliskuu 31 jälkeen, 2011, se on nimeltään ”puoleen.”

Syyttäjä (Procureur de la République) on johtava tuomari, joka on vastuussa ”julkisten” lainkäyttövalta ”(Tribunal de Grande Instance, TGI)” tärkeimmät siviili- ja rikosoikeudelliset asiat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Syyttäjät kuuluvat oikeusministerin toimivaltaan. Syyttäjien tehtävät hoidetaan pääasiassa rikosasioissa. Puheenjohtaja vastaa periaatteen mukaisesti syyttäjän harkintavalta rikoksiin syyllistyneiden asettamiseksi syytteeseen vai ei (myös ympäristöasioissa).

Kun rikos on tapahtunut, ympäristöä koskevan syytteen on saatavilla.

On olemassa kaksi mahdollisuutta hallintotuomioistuimissa saatavien hallinnollisten epäsopivia toimia:

 • vastaan nostettu kumoamiskanne lainvastaisen hallinnollisen päätöksen: Valituksen ”vallan väärinkäyttöä”.
 • vahingonkorvauskanteen viranomaisia vastaan silloin, kun on osoitettu, että tämä epäsopivia toimia aiheutti vahinkoa.

VII Oikeudellinen asema

Siviiliprosessilain 31 artiklan tunnustetaan asiavaltuus niille, jotka ovat kiinnostuneita, ja pysyvä. Kantajan on osoitettava asian koskevan oikeutettua etua, jota suojataan sekä henkilökohtainen ja suora etu (”ketään ei vastaa, Attorney”). Laissa sallitaan myös oikeushenkilöitä; mukaan lukien järjestöt; NGO:t, oikeudellisesti ja ammattiliittojen, puolustaa jäsentensä yhteisiä etuja. Unionin etujen mukaista on saattaa asian on oltava jo syntynyt ja edelleen olemassa, mutta tuomioistuimet ovat joskus ottanut tutkittavaksi kanteet, kun korko on tulevaisuudessa tai epävarmoja.

Nämä käsitteet ovat yksityisoikeuden hallinnollisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä ja sen käytännöllinen ja laajaa tulkintaa. ”Muutoksenhaku” vallan väärinkäyttöä vastaan on paljon hallinnollista päätöstä, mutta kansalaisten elämän laatu ei ole riittävä toimi: Kyseessä ei ole ”actio popularikseksi”. Jotta voidaan käyttää sen perustelemiseksi, että kantajilla on asiavaltuus ”etua”, joka on välitön, varma ja nykyisen (CE, 21 décembre 1906, Union des propriétaires et des Contribuables -yhdistyksen du District de La Croix – seguey – Tivoli, Recueil Lebon, s. 962–1906, CE, joulukuu 21, omistajien ja veronmaksajien unionin alueen cross-seguey – Tivoli, Recueil Lebon, s. 962).

Näitä periaatteita sovelletaan kaikkiin hakijoihin. luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt, ranskalaisia tai ulkomaisia yhdistyksiä, kansalaisjärjestöjä jne.

Mekanismi ei ole ”actio popularikseksi” Ranskassa.

Oikeusasiamies ei voi osallistua menettelyihin tuomioistuimissa tai kyseenalaistaa oikeuden päätöstä. Oikeusasiamies voi kuitenkin antaa määräyksiä viranomaisille, jos ne eivät pane täytäntöön tuomioistuimen päätöstä kantajan hyväksi.

Yleiset syyttäjät eivät ole toimivan hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. Ne voivat toimia vain rikosasioissa.

Kaikilla muilla julkisilla elimillä on oikeus toimia ennen kuin hallinnolliset tuomioistuimet, kun niillä on intressi vaatia tai puolustaa.

YVA ja IPPC ei ole erityisiä sääntöjä kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen asiavaltuutta ja oikeussuojan saatavuutta ympäristöasioissa.

VIII oikeudellinen edustus

Ensimmäisen oikeusasteen hallintotuomioistuimet (R. 431–2 § (code de justice administrative), oikeudellisen neuvonantajan käyttäminen edustajana on täysi toimivalta asioissa: lähinnä raha- tai sopimukseen perustuvissa riita-asioissa. Muut riita-asiat on implisiittisesti jätetty soveltamisalan ulkopuolelle pakollisen edustuksen sääntöä. Ennen Kamarioikeudet (R. 811–7 § (code de justice administrative), jolla oikeudenkäyntiavustajan on sääntö (poikkeukset: liiallinen vallankäyttö kiistäneet julkisen palvelun osalta ja kiisti Highway Traffic rikkomukset).

Ennen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimet ja muutoksenhakutuomioistuimet, ennen kuin valtion ei tarvitse käyttää asianajajaa.

Pakollisen edustuksen sääntöä on laajempi valtioneuvoston käsiteltäväksi: Tästä säännöstä on kassaatiovalitus (lukuun ottamatta joitakin tapauksia, kuten riita-asian sosiaalinen tuki). Yli osalta toimivalta ensimmäisenä ja viimeisenä oikeusasteena, avustajan käyttö ei ole pakollista.

On antanut ilman asianajajan läsnäoloa, on oikeutettua, että hakemusta ei voida ottaa tutkittavaksi, kun on selvitettävä.

Ympäristölainsäädännön on yksi merkintöjen käyttöä erikoistumisen asianajajan ammatin (28. joulukuuta 2011 annettu asetus, Ranskan virallinen lehti N:o 0301, joulukuu 29, 2011, sivu 22577). Kunkin asianajajaliiton verkkosivustolla on luettelo asianajajista, jotka ovat erikoistuneet tässä asiassa. Järjestö voi toimia ympäristön puolesta yksittäisille uhreille, kun se sai valtuudet toimia. Se voi myös samalla torjua kaikkia hallinnollisia päätöksiä, jotka voivat vaikuttaa kielteisesti ympäristöön.

IX näyttö

Hallinnollisissa riita-asioissa, kuten yksityisten oikeudellisista menettelyistä, todistustaakka on kantajalla. Katsoo kuitenkin lieventää tätä periaatetta hallinnollisissa riita-asioissa erityisesti silloin, kun todisteet ovat viranomaisen hallussa, tai, jos on kyse vastuusta, jos olettamia, joilla vetoomuksen esittäjä perustamasta vika hän väittää ja velvoittanut viranomaista todistamaan, ettei se ole tehnyt oikeudellista virhettä.

Ottavat huomioon korostaisi niiden kuulustelunomaista luonnetta, hallintotuomioistuimen tuomari, joka on merkittävä tutkintavaltuudet, tosiasiallisesti vaikuttaa merkittävästi tosiseikkojen selvittämisessä. Tarvittaessa hän voi määrätä, että asiakirjojen luovuttaminen tai suorittaa itse tiettyjä tutkimuksia, toimet ja asiakirjat suoraan tutkia vierailemalla paikoissa, osallistumalla kuulemisiin ja arviointeihin.

Osapuolet voivat aina ottaa käyttöön uusia todisteita. Mutta se on nimeltään ”inkvisitorisina”: Tämä merkitsee sitä, että tuomarin on päällikön menettely. Hän ilmoittaa asianosaisten esittämät väitteet. Hän voi myös vaatia toimittamaan uusia asiakirjoja näyttää toteen tosiseikkoja. Hän voi myös määrätä asiantuntemusta.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa on erilainen kuin yleisten siviilituomioistuinten käsiteltäväksi. Osapuolten käyttäytyminen ennen riita-asian oikeudenkäyntiä tuomioistuimessa pyytämällä tuomaria määräämään tutkinnan asiantuntemusta. Hallinnollinen tuomioistuin ei ole sidottu asianosaisten pyynnöstä: se ei ole pakollista turvautua asiantuntemukseen, kun osapuoli pyytää, jos tuomari katsoo, että asiakirjat eivät riitä muodostamaan käsitykseen. Hän voi kuitenkin määrätä asiantuntemusta, vaikka pyynnön esittäneet asianosaiset.

Tuomarin on tulos ei sido asiantuntijaa. Tutkimukset on aina arvioitava kriittisesti. Tämän ratkaisun voivat olla muita seikkoja, jotka asettavat kyseenalaisiksi asiantuntijalausunnossa esitetyt johtopäätökset. Tämä periaate on nimenomaisesti lausuttu vanhan säädöksen 22 artiklan mukaisesti heinäkuu 22, 1889, jota sovelletaan myös hallinnollisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöä, korkein hallinto-oikeus.

X väliaikaiset turvaamistoimenpiteet

On syytä muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan välitön täytäntöönpano hallinnollisilla päätöksillä on perustavaa laatua oleva julkisoikeudellisten (CE, Ass., 2 juillet 1982, Huglo et autres). Näin ollen välittömästi hallinnolliset päätökset voidaan panna täytäntöön riippumatta siitä, missä tuomioistuimessa. Perinteisten yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt toimet näihin päätöksiin ei ole lykkäävää vaikutusta. Tästä on joitakin poikkeuksia pääasiassa tai maahanmuuton alalla, mutta ei ympäristöasioissa.

On olemassa mahdollisuus hakea kieltotuomiota hallinnollisten hallinnollisia päätöksiä vastaan tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa, kuten kaikissa asioissa. Tämä mahdollisuus ei ole käytössä ennen hallinnollisten toimien tai laiminlyöntien varalta, yksityisiä osapuolia. Mutta tällainen menettely voidaan panna täytäntöön yleiset siviilituomioistuimet (”référé civil”).

Kiireellisissä tapauksissa antaa väliaikaisen täytäntöönpanon lykkäämisen, kunnes hallinnollinen päätös, kun tuomari on antanut tätä koskevan päätöksen laillisuutta. Vetoomuksen esittäjä on osoitettava asian kiireellisyys ja että on olemassa vakavia syitä epäillä riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta, jotta tuomari lausua väliaikaista toimenpidettä muutamassa päivässä.

On mahdollista valittaa päätöksestä hallintotuomioistuimeen määräyksen osalta. Tässä valituksessa on tuotava suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

XI kustannukset

Kustannuksiin sisältyvät tuomioistuimen perimät maksut ja asianajajien palkkioista.

 • Tuomioistuimen kustannukset määritellään 695 kohdan mukaisesti. Nämä kustannukset ovat säänneltyjä tai hinnoittelemaan maksut:
  • Ulosottomiehen palkkio (laissa säädetään, että säännökset, joissa oikeudenkäynti sekä asioissa väitteentekijä toimittaa haastemies);
  • Maksut esittämä edellytys ”ja” (asetus nro 72–784, elokuu 25, 1972, tarkistettu vuonna 1975), jotka jaetaan ”kiinteän maksun luonteesta riippuen”, ”ja” oikeasuhteinen taloudellinen vaikutus on laskettu;
  • asiantuntijoiden palkkiot ”ja”.

Haastemiehen palkkiot ei ole sattumanvarainen väite, eikä kustannuksia hallintotuomioistuimissa.

 • Asianajajien palkkioita. Näitä maksuja kutsutaan ”peruuttamaton”, koska ne eivät ole tukea (takaisin), sillä ne eivät ole ”oikeudellisesti välttämättömiä.”

Asianajajan kulujen suorittamisen yhteydessä hänen työstään hänen asiakkaansa puolesta: Veromerkkejä rekisteröintikuluihin, oikeuksien edistämisen, julkisuutta, asiantuntijoiden palkkiot, haastemiehen palkkiot.

Leimavero poistetaan hakemusten osalta tammikuun 1 päivän 2004 jälkeen. Mutta 1. lokakuuta 2011 alkaen, henkilö, joka vaatii oikeutta leima on maksettava veroa 35 euroa. Tämä määrä on maksettava kullakin tasolla: ensimmäisen oikeusaste, muutoksenhaku, kassaatiovalitus.

Asianajajien palkkiot määräytyvät vapaasti osapuolten välillä ja niiden edustaja: ei ole mahdollista antaa arviota.

Kustannukset ovat asiantuntijan tuomioistuimen tuomari. Esimerkiksi vuonna 2009 tavallista muutoksenhakutuomioistuimen ja korkeimman hallinto-oikeuden Caenin ehdottivat seuraavaa aikataulua:

 • Asiantuntijoiden palkkiot: 90 euroa 180 euroa yhden tunnin ajan ja sen jälkeenkin riippuen asian monimutkaisuudesta.
 • Puhtaaksi kirjoittaminen: 7 euroa sivulta.
 • Jäljennös: 0.42 euroa/sivu, värillinen kappale 1.5 euroon.
 • Cd saatavilla olevat asiakirjat: 20 euroa.
 • Posti: postilähetysten määrän mukaan.
 • Fee-kilometer: 0.60 0.80/km.
 • Matka- ja hotellikulut, ateriat: Perustelujen mukaan.

http://www.upem.org/documents/coutjud.html

Sellaisen väliaikaismääräyksen/väliaikainen toimenpide, joka on sama kuin pääasiassa.

Oikeudelliset kustannukset maksaa yleensä hävinneen osapuolen maksettavaksi. L 761–1 §: n nojalla, että kyseisen oikeuden: ”kaikissa tapauksissa, hävinneen osapuolen on maksettava toisen osapuolen määrittämää määrää tuomari syntyneistä kustannuksista. Tuomari ottaa huomioon oman pääoman tai tuomitun osapuolen taloudellinen tilanne. Hän voi myös automaattisesti, perustuu vastaaviin näkökohtiin, osoittaa, ettei ole syytä tuomita. ”. Hallinnolliset tuomioistuimet kuitenkin yleensä rajoittavat kuluista muutamia tuhansia euroja.

XII Rahoitusapumekanismit

Ei ole olemassa erityisiä sääntöjä, jotka koskevat oikeudenkäyntien oikeudenkäyntikulut ympäristöasioissa. On olemassa vain yksi vero hallintotuomioistuimen käsiteltäväksi. 29. heinäkuuta 2011 annetulla lailla otettiin käyttöön erityinen vero, joka on 35 euroa, jotka maksetaan, kun menettely on tuomioistuimessa (hallinnolliset tai muutoin). Tämä vero on edellytys hakemuksen vastaanottamiselle. Oikeusavun saajien ei tarvitse maksaa tätä veroa tarkasteltava (vastaus kysymykseen 2).

On Ranskassa ”Oikeusapu”. Nykyinen oikeusavun säädetään oikeusapulaissa (nro 91–647, annettu 10. heinäkuuta 1991) ja 18. joulukuuta 1991 annettu asetus N:o 91–1266. Se käsittää:

 • Oikeusapua: Taloudellinen tuki tuomioistuinkäsittelyn ja tuomioistuinten ulkopuolisiin menettelyihin;
 • Tuki asianajajien palkkioita, rikosoikeudellisissa menettelyissä, jotka ovat käytettävissä vaihtoehtona (sovintoratkaisusta ja sovittelusta), oikeudellista apua niille poliisin hallussa, ja kyseenalaistaa kurinpitomenettelyn vankiloissa;
 • Oikeussuojan saatavuus (tiedottaminen, neuvonta, oikeudellinen kuuleminen). Oikeusapua antaa avun vastaanottaja voi vapaasti asianajajan tai muun lakimiehen, haastemiehen (avoué, notaarin, huutokaupanpitäjän jne.) ja poikkeusta oikeudenkäyntikuluista.

Oikeusapua on saatavilla myös ympäristöasioissa ilman mitään erityisiä sääntöjä.

Oikeusapuun liittyy vaatimuksia, kansalaisuutta, asuinpaikkaa ja hyväksyttävyyttä. Hakija voi saada oikeusapua, jos hakijan yhdistettyjä resursseja edellisen kalenterivuoden osalta ei ylitä tiettyä kynnysarvoa saatavana kunakin vuonna. Sinulla on oikeus saada oikeusapua, jos hän on Ranskan kansalainen tai Euroopan unionin kansalainen tai ulkomaalainen, joka oleskelee laillisesti Ranskassa vakituisesti. Vakituinen ja laillinen oleskelu Ranskassa on lähtökohtaisesti. Oikeusapua annetaan, jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai se on perusteeton. Kyseisiä edellytyksiä sovelletaan myös kansalaisjärjestöjä.

Useimmat ammattiliitot ja kuluttajien kansalaisjärjestöt tarjoavat oikeusapua asianajajan antama tuki niiden jäsenille. Useimmat asianajajat tarjoavat maksutonta alustava haastattelu. Ei ole olemassa erityisiä menettelyjä ympäristöasioissa.

Oikeusasiaklinikat ovat melko uusia organisaatioita Ranskassa. Tällä hetkellä 4 lain klinikat, kaksi Ranskassa ja kaksi siviilioikeuden (La Maison du droit, Paris II -yliopisto;http://www.u-paris2.fr/63247158/0/fiche___pagelibre/&RH=ORGA_ETUDES Laki Toursin yliopistollisen; Klinikka perusoikeuksia oikeuden Caenin yliopistossa; Lain mukaan yliopistollisen Euclid Paris Ouest Nanterre). Yksikään niistä ei käsitellä ympäristöasioita.

On myös olemassa yhä useampien erikoistuneiden asianajajien ympäristölainsäädännön ja monien kansalaisjärjestöjen ympäristön puolustamiseksi Ranskassa. Joissakin niistä tunnustetaan yleishyödyllisten palvelujen luonnetta, kuten Ranskan valtion (FNE:n), joka on Ranskan metsästäjäjärjestö luonnon ja ympäristön suojelua. Siihen kuuluu 3,000 valtiosta riippumattomien järjestöjen (maantieteellisesti tai temaattisesti).

XIII oikea-aikaisuus

Periaatteena on, että kielteisen päätöksen implicite toteutuu, kun hallinto ei vastaa kahden kuukauden määräajan kuluttua pyyntöön, jonka kantaja lähetti (huhtikuu 12 annetun lain 21 artiklan, 2000).

Useilla aloilla on vahvistettu lailla, järjestelyn hiljaista hyväksyntää. Tämän jälkeen viranomaisten vaikenemista yhteydessä hiljainen hyväksyntä laissa määrätyn ajan kuluessa. Tämän olettamuksen mukaan, voidaan tehdä hallinnollinen tuomioistuin, kun on osoitettu, että viivästys oli poikkeuksellinen ja on aiheuttanut vahinkoa kantajalle.

Ei ole olemassa erityisiä määräaikoja, jotka on määrätty laissa tuomioistuinmenettelyjä ympäristöasioissa.

Meidän on myös erottaa pääasiat ja hätätilannemenetelmät.

Jos pääasiaa koskevassa menettelyssä, on vahvistettu tavoite parlamentin hallintotuomioistuimessa, millä tahansa tasolla (ensimmäisessä oikeusasteessa, muutoksenhakuasteessa ja kassaatioasteessa), joka on Vuotuinen laki valtion budjetista, on annettava päätöksensä enintään yksi vuosi.

Jos kiireellisessä menettelyssä, yhteisöjen tuomioistuimen päätös tulee yleensä viikossa kuukaudessa, joskus 2 tai 3 päivää.

Ei ole olemassa oikeudellisesti asetettava määräaika pääasian oikeudenkäynnin vireille. Mutta kiireellisen menettelyn: Esimerkiksi kun kyseessä on menettely, joka vaarantaa perusvapaudet tuomari tekee päätöksensä 48 tunnin kuluessa.

Kyseessä on tärkeä periaate, jonka oikeuskäytäntöä vuonna 2002. ”asianosaisten on oikeus saada tuomituksi kohtuullisessa ajassa pyyntöjen mukaisesti myöntämä Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan. Tämän velvollisuuden laiminlyöntiä ei voida kumota tuomioistuimen päätös. Mutta kun oikeus saada oikeuden päätös kohtuullisessa ajassa, on aiheuttanut vahinkoa, ne voivat saada korvausta vahingosta, joka johtuu siitä, että ”hallintotuomioistuinten epäasianmukaiseen hoitoon”. Viite: Conseil d’Etat Assemblée, 28 juin 2002, virkamiehiä, V. M. Magiera, n° 239575. http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000008099419&fastReqId=109660118&fastPos=7... päivänä... kuuta...
&fastpos = 7

XIV Muut kysymykset

Kumoamiskanteen hallinnollisiin päätöksiin voidaan hakea muutosta vain, jos se on ”hallinnollisen toimen” (”acte faisant grief” administratifin Ranskan hallinto-oikeudessa). Hallinnollista tointa pidetään sitä, kun se tuottaa oikeusvaikutuksia: Se muuttaa tai se rikkoo kansalaisten oikeuksia tai velvollisuuksia. Säädös, jota esiintyy ainoastaan hyväksymismenettelyn yhteydessä kehitetään myöhemmässä päätöksessä on ainoastaan valmisteleva toimenpide, eikä sitä voi riitauttaa hallintotuomioistuimessa. Näitä yleisiä sääntöjä sovelletaan kaikkiin ympäristöasioissa.

Oikeus saada ympäristöä koskevia tietoja, jotka kuuluvat yleisen oikeusperiaatteen antaman lain nro 78–753 ja 17. heinäkuuta 1978 annetun asetuksen nro 2005–1755, annettu 30. joulukuuta 2005, oikeudesta tutustua hallinnollisiin asiakirjoihin, myös erityisten normien ja kirjoitettu (ympäristölain L.1–124 – L. 124–8 ja R. 124–1 – R. 124–5). Kaikki nämä tekstit ovat ministeriön laatiman tiedotteen, joka julkaistiin 18. lokakuuta 2007.

Tärkein asiaa koskeva verkkosivusto: Ranskan ympäristöministeriö:

http://www.toutsurlenvironnement.fr/aarhus/lacces-du-citoyen-la-justice

Sovittelu ja välimiesmenettely ovat menetelmiä, ratkaista riidat, joita ei ole yhtä paljon liikkumavaraa kuin hallinnollisissa riita-asioissa yksityisoikeudellisia riitoja. L.211–4 §: ssä säädetään, että (code de justice administrative), jolla on yleinen toimivalta hallintotuomioistuimissa sovittelua. Tätä määräystä on käytetty vain harvoin, kun otetaan huomioon oikeudenkäynnin luonne sekä se, että hallinnollisten sopimusten alalla on jo olemassa mekanismi sovintoratkaisuja valiokuntien kanssa sovintoratkaisuun pääsyä markkinoille. Oikeus kompromississa annetaan julkisiin yrityksiin ratkaista riitansa. Useimmat liiketoimet yksityishenkilöiden kanssa ovat yksityisoikeudellisia sopimuksia eivätkä ne ole hallinto-oikeuden tuomari. Julkinen valta kieltää periaatteessa hakea muutosta välimiesmenettelyssä.

Sovittelua ei usein ympäristön alalla, mutta ajatusta on yhä suositumpaa Ranskassa. Ja on paljon uusia selvityksiä, jotka koskevat tätä kysymystä: Miten kehittää sovittelun ympäristöasioissa? Mielenkiintoinen järjesti huhtikuu 2012 konferenssin ”The Institute for tutkimuksen ja koulutuksen kanssa neuvotteluja” tiivistelmä julkaistu ”sovittelu, ympäristön konfliktin ratkaisemiseen?” (ranskaksi).

http://gcft.fr/wp-content/uploads/2012/05/CR-SIRENE-29.pdf

XV ulkomaalaiset

Ranskan perustuslain 1 artiklan määrätään ”kansalaisten yhdenvertaisuutta lain edessä riippumatta alkuperästä, rodusta tai uskonnosta.” Monet lait ovat laajentaneet tämän perustuslain, jossa kielletään syrjintä ja erityisesti sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Rikoslain 1–225 artiklan määritellään syrjinnän käsite useiden kriteerien perusteella. Syrjinnän vastainen, mutta siinä ei aseteta ehtoja, jotka koskevat kielen prosessioikeudessa tarkastella Ranskassa (vastaa tarkistuksia 2 ja 3).

Ranskan kieltä olisi käytettävä erityisesti tuomioistuimissa. Tämä periaate on hyvin vanha. Se julisti kuninkaan asetus allekirjoitettiin villers-cotterets kaupungissa (nimi) tämä kuninkaan päätöksen 1539. elokuu 15. Tätä säädöstä pidetään ”virallinen syntymätodistus” ranskan kielellä. Se on sisällytetty 2 artiklan mukaisesti unionin perustuslain ja lain nro 94–665, 1994, 4, Ranskan käytöstä. ”

Jos on tarpeen, ja käännös annetaan hallituksen maksamien, vaan ainoastaan maahanmuutto-, turvapaikka- ja rikosoikeudellisia asioita.

XVI rajat ylittävät asiat

Tämä asia koskee pääasiassa ympäristön vastuulla. Ympäristö ei tunne rajoja. Sen vuoksi yhteisö voi ainoastaan valtioiden rajat ylittävää pilaantumista, hänelle on kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa, jossa kilpailusääntöjen rikkominen on peräisin, tai sen valtion, jonka alueella rikkominen on sen vaikutuksia. Kanteen tutkittavaksi ottamisen, ranskalaisessa tuomioistuimessa on mahdollista tietyin edellytyksin, jotka liittyvät sekä tuomioistuinten toimivallan alueperiaatteen perusteella. Ulkomailla asuvat ulkomaalaiset voivat vedota Ranskan oikeuden säännökset. Vastuuta vaan selvittää rajojen yli on hankalaa nykyisten sääntöjen nojalla. Tuomareiden on vaikea laatia yhteinen siviilioikeudellisen vastuun, erityisesti ympäristövastuusta 1. elokuuta 2008 annetussa laissa perustetun ympäristövastuusta. Tämä direktiivi N:o. 2004/35, huhtikuu 21, 2004, on kodifioitu ympäristölain sisällä (VI osasto, ”ehkäisemisen ja korjaamisen joitakin ympäristövahingot”), joka on käytännössä pantu täytäntöön. Laajan tutkimuksen tästä aiheesta julkaistiin tammikuu 2012 (70 sivua):

http://www.leclubdesjuristes.com/notre-expertise/a-la-une/risque-environnemental-affaire-erika

Ranskan ympäristölain englanniksi:

http://www.legifrance.gouv.fr/content/download/1963/13739/version/3/file/Code_40.pdf

Tätä aihetta voidaan tutkia myös tunnettu Ranskassa haaksirikon jälkeen Maltan säiliöalus Erikan joulukuu 1999 Ranskan sisällä kansainvälisillä vesillä, talousvyöhykkeillä Bretagnen rannikolla. Tässä onnettomuudessa saastuneilla 400 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Omistaja ja hallinnoija, aluksen rahtaaja, luokituslaitokselle, tuomittiin ilman pilaantumisesta Pariisin muutoksenhakutuomioistuimen 30. maaliskuuta 2010 tekemällä päätöksellä.

Yleisen edun käsite ei ole erityisiä rajatylittävissä yhteyksissä. Tätä koskevat yleiset säännöt ovat sovellettavissa (erityisesti pyyntöjen tutkittavaksi ottaminen Oikeudellinen intressi ”käsitteen kautta).

Ranskan oikeudessa tunnetaan yhdenvertaista pääsyä hallintotuomioistuimia niiden henkilöiden osalta, jotka asuvat ulkomailla tai kansalaisjärjestöjen samalla perusteella, että kantajat asuvat Ranskassa. Mutta maassa asuville ulkomaalaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada oikeusapua. Strasbourgin hallintotuomioistuin päätti vuonna 1983 nimellä ”Alsacessa omistamien kaliumhydroksidikaivosten”, että ulkomaisten julkisoikeuden oikeushenkilöiden, joiden etujen mukaista on tehdä ratkaisunsa Ranskan hallinto-oikeudessa. Tästä aiheesta mielenkiintoinen tutkimus vesihallinnon alalla julkaistiin vuonna 2007 suomeksi: Jochen sohnle, ”Le dispositif juridique de l’Europe pour les conflits appréhender transfrontaliers sur l’eau”, Lex Electronica, vol. 12, nro 2, syksy/putoaminen, s. 2007, erityisesti sivut 17 ja 18:

http://www.lex-electronica.org/articles/v12-2/sohnle.pdf

Oikeuspaikkalauseke on mahdollista yksityisoikeudellisissa asioissa. Se on sopimusehto, jossa osapuolet sopivat, että riidan sopiminen sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka ei ole normaalisti toimivaltainen. Tämä voi koskea sopimuksen kohdetta tai alueellista toimivaltaa. Tämä lauseke voi koskea ainoastaan kyseisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Tämä mekanismi on kielletty, mutta julkisten hankintojen ja julkisten oikeudenkäyntien hallintotuomioistuimessa.

[1] Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

[2] Integroitu polluton ehkäisy ja valvonta (IPPC)

Päivitetty viimeksi: 14/09/2016

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.