Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria
 1. Ustavni temelji
 2. Pravosodje
 3. #II
 4. Dostop do glavnih zadev
 5. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti
 6. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve
 7. Drugi načini dostopa do sodnega varstva
 8. Pravdna sposobnost
 9. Pravno zastopanje
 10. Dokazi
 11. Opustitvena tožba
 12. Stroški
 13. Mehanizmi finančne pomoči
 14. Pravočasnost
 15. Druga vprašanja
 16. Položaj tujca
 17. Čezmejni primeri

I. Ustavni temelji

Madžarska ustava 2011 vključuje številna pomembna za okolje sklicevanja. Prvič, vključuje pravico vsakogar do zdravega okolja kot tudi obveznost povrniti ali plačati za odpravo povzročene škode za okolje (člen XXI). Vključuje tudi obveznost za državo in vsi drugi, ki naj bi zaščitila, ohranila in zaščito naravnih virov, zlasti zemlje, vode, gozdov, biotske raznovrstnosti in kulturne vrednote, ki so skupna dediščina naroda (P). Trajnostni razvoj je omenjen tudi v ustave, kot eden od ciljev Madžarske (Q). Dostop do pravnega varstva je na splošno urejeno, zagotoviti pravico do pravnega sredstva zoper katero koli sodno ali upravno odločbo, ki vpliva na pravice ali legitimne interese posameznika (člen XXVIII). Državljani pa se ne more neposredno sklicevati na ustavne pravice v upravnih ali sodnih postopkih, saj v skladu z ustaljeno razlago ustavne pravice, je treba določiti na nižji ravni norm, da se lahko uporabi kot pravna podlaga za zahtevke. Stranke v upravnem ali sodnem postopku lahko neposredno sklicuje na mednarodne sporazume, katerih podpisnica je Madžarska, vendar ni resnične potrebe po tem, ko je Madžarska, ker je zavezana s sporazumom, slednji pa postane del domačega pravnega sistema razglas z madžarskim standardom. Obstaja nekaj primerov, ko upravni organi in sodišča uporabljali Aarhuška konvencija kot del razlogov za odločbo, vendar je ozaveščenost javnih upravnih in sodnih organov o uporabi določb Aarhuške konvencije še vedno precej nizka.

II. Pravosodje

Sodni sistem na Madžarskem deluje na podlagi načela delitve oblasti in je neodvisen od zakonodajne in izvršilne veje oblasti. Obstajajo štiri ravni sodstva; Hierarhija sodišč od spodaj navzgor je naslednje: okrožna sodišča („Járásbíróság), v Budimpešti (to so okrožna sodišča (Kapitol Kerületi Bíróság), okrožna sodišča (megyei Törvényszék) (v Budimpešti je to Capitol sodišču (Fővárosi Törvényszék), deželna sodišča (táblabíróság) in vrhovno sodišče (Kúria). Od 1. januarja 2013 samostojne upravne in delo sodišča (közigazgatási és munkaügyi bíróság), ki je bila ustanovljena na Madžarskem. Je 111 okrožnih sodišč in 20 okrožnih sodišč in 5 okrožnih sodišč in eno vrhovno sodišče na Madžarskem poleg 20 upravnih in delo Sodišča. Sodišča v madžarsko ustavno obveznost razsoje pravne spore med zasebnimi subjekti (zasebne, gospodarskega ali delovnopravnem sporu) ali med državo in zasebnimi subjekti (Upravno pravo in kazensko pravo, spore). Pravosodni sistem ima civilno pravo in večinoma deluje na inkvizitorni pristop s povečanjem vpliva contradictorial elementov. Civilnopravne spore na prvi stopnji, se v glavnem določi single-judge mize posameznikov (egyesbíró) razen v nekaj primerih in primerih delovna zakonodaja vključuje dve napravi laiki (ülnök) poleg sodnika. Kazenskih zadevah odloča sodnik posameznik ali single-judge laiki mize +2 glede na njihovo resnost. Višje ravni sodišč na drugi stopnji sedi v klopi tri- ali v izjemnih primerih v petih sodnikov klopi. Dokazi, je tožnik v civilnem pravu in upravnih zadevah ter v kazenskih zadevah je dolžnost državnega tožilca (ügyész), ki predstavljajo strošek. Ni posebnih sodišč za odločanje v okoljskih zadevah na Madžarskem. Zato okoljske zadeve se odločil v upravnem in delovnem sodišču ali z rednimi zasebnega prava sodišča, glede na naravo spora. „forum shopping“ v madžarskem pravnem sistemu, z nekaterimi omejitvami. Medtem ko se je stopnja sodišča, da pristop je določen z zakonom, v določenih okoliščinah tožeča stranka lahko izbira, na kateri lokaciji se želijo začeti postopek (na primer, namesto da bi se obrnili na sodišče kraja stalnega prebivališča toženca, obrne na sodišče, ki je pristojno v kraju, kjer je škoda nastala v odškodninskih tožbah). V zasebnopravnih zadev, ki vplivajo na lastnosti in plačil, pogodbeni stranki lahko celo določijo sodišče, če spor spada tudi z nekaterimi omejitvami. Pritožbe se lahko vložijo v običajnem zasebnopravne spore proti utemeljenim sodbi izpodbijanja postopkovne in vsebinske zakonitosti odločitve. Postopkovni sklepi Sodišča (végzés), se je mogoče pritožiti le v omejenem obsegu. Rok za vložitev pritožbe je 15 dni po razglasitvi odločbe Sodišča. V upravnih zadevah, se ni mogoče pritožiti zoper sodbo Sodišča prve stopnje; Toda postopkovne odredbe sodišča, še vedno mogoče pritožiti. Obstaja možnost, da vloži izredni zahtevi za ponovno preučitev (felülvizsgálati kérelem) zoper končno sodbo Sodišča za Supreme Court izpodbijanja postopkovne zakonitosti odločbe. Ta rok je 60 dni po izdaji pravnomočne sodbe. Sodišča v upravnih zadevah le kasacijsko pravice hatályon kívül helyezés) z zelo majhnim številom izjem od pravice (megváltoztatás reformatory). Ti primeri niso vplivali na okoljskem področju, zato v okoljskih zadevah Sodišča lahko le razveljavitev upravne odločbe in obenem odredi, naj ponovno preuči primere upravnih organov.

Posebne okoljske sodni postopki so na več načinov:

 • Večina okoljskih primerov so upravni spor z zasebnim podjetjem, kot pritožnik in toženec Agencija za varstvo okolja
 • Takšni primeri so večinoma določijo na podlagi pravne presoje, ali je upravna odločba v skladu z veljavnimi predpisi
 • Drugič, nekaj zasebnega prava v okoljskih zadevah njihove narave, npr. odškodninske tožbe za škodo, povzročeno okolju,
 • V teh primerih je odločitev v zadevi pogosto odvisna od izvedenskega mnenja
 • okoljske nevladne organizacije lahko začela pravdne postopke proti onesnaževalcem Sodišču predlagala, naj odredi zaustavitev onesnaževanja in uvajanje preventivnih ukrepov
 • Vendar so takšni primeri redki in niso učinkovite, zaradi težkega bremena tožeče stranke mogoče nevladne organizacije
 • Obstaja le zelo malo število okoljskih kaznivih dejanj, in skoraj noben od njiju končal s sodbo učinkovito zapora

Sodišč ponavadi delujejo na zahtevo pogodbenic, ki sta udeleženi v sporu; Toda v nekaj primerih sodišča delovati po uradni dolžnosti. Te so:

 • sprejemanje odločitev o kritju stroškov s strani pogodbenic
 • Zapisnik zaslišanja sojenja
 • sproži postopek predhodnega odločanja na Sodišču Evropske unije
 • sproži postopek na ustavnem sodišču za preučitev ustavnosti zakona
 • začnejo postopek pred vrhovnim sodiščem za preučitev ustavnosti lokalnega prava
 • poiskati dokaze in odložiti uporabo upravne odločbe v upravnih sodnih postopkih

III. Dostop do glavnih zadev

Dostop do informacij je urejen na splošno ter zlasti v zvezi z dostopom do okoljskih informacij. Vendar pravna sredstva, vložena zoper zavrnitev ali neupravičeno/neustrezen odgovor na zahtevo za informacije o okolju, niso specifična. Te informacije se lahko sproži sodni postopek pred rednim sodiščem zoper zavrnitev zasebnega prava ali pomanjkljivo zagotavljanje informacij v roku 30 dni, računano od dneva razglasitve zavrnitev ali iztekom zakonsko določenega roka za predložitev informacij (15 dni). Sodišča lahko ukažejo imetnik informacije razkriti zahtevane podatke v primeru utemeljen zahtevek. Je neodvisen upravni organ, imenovan za varstvo podatkov in svobodo obveščanja organa (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) pritožb v zadevah o svobodi obveščanja je mogoče predložiti. Agencija, če je pritožba utemeljena, lahko prizadeti organ za odpravo nezakonitosti. V tem drugem primeru ne uspe, organ lahko tožbo zoper prizadetih organih. Zavrnitev zahtevka za informacije morajo vključevati opozorilo o razpoložljivih pravnih sredstvih. Tisti, ki trdijo, da je bila njuna prošnja za informacije neupravičeno zavrnjena ali odgovor/neustrezno upoštevajo spodaj postopkovna pravila:

 • morajo zagotoviti, da njihova sodišča prijave (napoteni) v 30 dneh od zavrnitve itd.
 • ali vloži pritožbo pri organu, vendar je določen rok za predložitev takih stališč,
 • Sodišče je v skladu s splošnimi zahtevami sodišča zahtevek, ni nobenih posebnih zahtev
 • Ni treba, da jo zastopa odvetnik pred sodiščem
 • dokazno breme obrnjeno, tj. imetnik informacije mora dokazati, da obstajajo razlogi za zavrnitev itd.
 • Sodišče je ex lege hitri postopek
 • Sodišču ni treba plačati davka s strani tožnika, ki zahteva informacije,

Sodišča nimajo dostopa do informacij, katerih razkritje je sporno med strankami; Zato je Sodišče odločiti o prostem dostopu do informacij zahteva skorajda ne poznajo podatkov. Zato je Sodišče v teh zadevah na podlagi trditev, ki jih navajajo stranke v sporu. Sodišča lahko odredijo razkritje informacij, če trditev tožeče stranke ni utemeljena.

IV. Dostop do sodnega varstva ob sodelovanju javnosti

Okoljski upravni postopki nimajo posebne postopkovne ureditve na Madžarskem; Večinoma so sklenili uporabi splošnih upravnih postopkov splošno uporabo v skoraj vseh vrst upravnih zadev. Vendar pa se nekatere določene proceduralne postopke oziroma zahteve splošnih pravil o upravnih postopkih. Ti zakoni so sektorske okoljske zakonodaje (na primer na področju ravnanja z odpadki) ali horizontalno okoljsko zakonodajo (npr. o presoji vplivov na okolje). Obstaja več elementov in značilnosti podrobnih postopkovnih pravil in posebnih okoljskih upravnih postopkov. To so:

 • v skoraj vseh primerih odloča regionalnega okolja, ohranjanja narave in urejanja voda inšpektoratom (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség) z le nekaj izjemami, ki jih določi občina referentov (jegyző)
 • Obstaja samo 10 regionalnih agencij za okolje na Madžarskem, in njihova krajevna pristojnost ne uskladi z rednimi County razdelitve države (Madžarska ima 19 okrožij in 1 Kapitol), vendar z velikimi povodja, porečja
 • okoljske agencije imajo notranji strokovnjaki zato ne vključujejo zunanje strokovno znanje za sprejemanje odločitev
 • Nekateri okoljski postopki lahko trajajo dlje kot 30 dni splošno odobrenega roka rednih upravnih postopkov (npr. postopek presoje vplivov na okolje lahko traja 3 mesecev
 • V številnih primerih obstajajo okolja (pristojbine), ki se plačajo díj namesto rednih dolžnosti (illeték) sodnih postopkov, in take pristojbine lahko precej visoka na najpomembnejše primere (presoja vplivov na okolje ter IPPC)
 • zadeve, ki vplivajo na okolje, vendar niso sprejeli okoljske inšpektorate spadajo v pristojnost številnih državnih agencij ali služb posamezne države, vladni organi, npr. gozdarska služba Agencije, rudarstva, prometa itd.
 • okoljskih zadev ponavadi zagotavlja večjo udeležbo javnosti in odprtosti od običajnih upravnih zadev, ki so lahko v obliki javnih obvestil o zadevi, javne predstavitve ali celo procesno upravičenje za nevladne organizacije

Upravne odločitve se je mogoče pritožiti na nadrejeni organ razen odločitvam voditelja centralne uprave agencije ali državni minister na prvi stopnji. V takih primerih obstaja neposredna sredstva na sodišče zoper take odločitve. Drugače prvostopenjskih upravnih odločb ni mogoče predložiti neposredno Sodišču, tj. redna pravna sredstva izčrpana pred predložitvijo zadeve sodišču, razen v zgoraj navedenih zadevah. V okoljskih zadevah in sodni pregled postopkovne in vsebinske zakonitosti odločitev, torej ne samo, ali je odločitev v skladu z Uredbo, temveč tudi, ali gre za odločbo, kot določa zakon. Sodišče tudi „več“ preveri, ali upravnih odločb in spremno dokumentacijo, ki služijo kot utemeljitev odločitev je bilo opravljeno na ustrezen način. Najizrazitejši primer tega je PVO zadev, ko sodišèa, preveriti, ali so bile izjave vplivov na okolje izvesti znanstveno in preverljiv način vključitve zunanjih strokovnjakov v svojih sodbah. So sprejeti načrti rabe zemljišč v občini zakonov (rendelet) in resolucijami (határozat), po katerih obstaja omejena možnost, da se obrnejo na sodišče. Lokalni zakoni so ustavno sodišče revidira za njihovo skladnost z ustavo, vrhovno sodišče za njihovo skladnost z drugimi lokalnimi višje ravni standardov in resolucij Sveta pregledajo redna sodišča, vendar pa ti postopki lahko sproži samo okrajnih vladnih uradov (Megyei Kormányhivatal). Postopki se redno sodišče v takih zadevah so enaki kot pri rednih upravnih zadevah.

Odločitev o nujnosti presoje vplivov na okolje presojajo le kot običajne upravne odločitve sodišč. V takih primerih se zagotovi, da nosilec projekta, pripravo EIA, vsak posameznik, čigar pravice in zakonite interese se posega (ki imajo nepremičnine ali registrirano pravico v zvezi z nepremičninami na območju vpliva načrtovanega razvoja) in okoljskimi nevladnimi organizacijami, dejavnimi na območju vpliva. V takih primerih je redna sodišča, ki odločajo v upravnih zadevah odločati brez posebnih postopkovnih pravil, lahko le razveljavitev odločbe o predpresoji.

Postopki presoje vplivov na okolje se odločitve ne sprejemajo v obliki ločenega vsebinsko upravno odločbo; Zato ni mogoče, da sodišče pregleda. Kakršne koli pomisleke glede ustreznosti vprašanj, ocenjene v presoji vplivov na okolje, ali pomanjkanje vprašanj, obravnavanih v okviru presoje vplivov na okolje je treba uveljavljati v pritožbi zoper vsebinske presoje odločbe o izdaji ali zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, preden se izda soglasje za izvedbo.

Vsebinske presoje odločbe v obliki registracije zahteva okoljevarstveno dovoljenje (Környezetvédelmi engedély). Te je mogoče vložiti pritožbo na prvi stopnji in Sodišče druge stopnje se lahko odločitev, ki jih je pregledalo Sodišče (od 1. januarja 2013 z upravno in delovno sodišče). V takih primerih se zagotovi, da nosilec projekta, pripravo EIA, vsak posameznik, čigar pravice in zakonite interese se posega (ki imajo nepremičnine ali registrirano pravico v zvezi z nepremičninami na območju vpliva načrtovanega razvoja) in okoljskimi nevladnimi organizacijami, dejavnimi na območju vpliva. Ni obvezno, ampak praktična treba vključiti zunanje strokovnjake v sodnem postopku, ker sodnik ne more sprejeti v tako zapletena vprašanja, kot so pravilnost ugotovitev presoje vplivov na okolje. Sodišči pregled postopkovne in vsebinske zakonitosti okoljevarstvenega dovoljenja, tj. če sektorske okoljske zakonodaje ter jo upravno postopkovno pravo, med upravnim postopkom (EIA). Poleg Sodišča se okoljevarstveno soglasje in preveri tehnične in materialne ugotovitve in izračuni študije o vplivu na okolje.

Ni nujno, da sodeluje v postopku PVO, da lahko stranka v postopku pred sodiščem v PVO primerih pa je potrebno za izpolnjevanje zahtev in izpušnih plinov v upravnem postopku pred vložitvijo tožbe. Vendar ni nujno, da podjetje vložitev tožbe isti, ki izčrpana upravna sredstva; Edini pogoj je, da presoje vplivov na okolje šele na drugi stopnji odločanja na Sodišču. Začasno odredbo je mogoče v PVO, vendar ne obstajajo posebna pravila, ki prevladujejo v takšnih postopkih v primerjavi s splošnimi pravili sodne prepovedi. Pogoji, ki jih je treba izpolniti, so navedene pod točko X spodaj.

Odločitve v obliki materialne IPPC dovoljenje imenovanega enotno okolje obratovalno dovoljenje (Egységes környezethasználati engedély). Te je mogoče vložiti pritožbo na prvi stopnji in so zoper drugostopenjsko odločbo lahko pregleda Sodišče. V takih primerih se zagotovi, da nosilec projekta, pripravo dokumentacije IPPC, vsak posameznik, čigar pravice in zakonite interese se posega (ki imajo nepremičnine ali registrirano pravico v zvezi z nepremičninami na območju vpliva načrtovanega razvoja) in okoljskimi nevladnimi organizacijami, dejavnimi na območju vpliva. Ni obvezno, ampak praktična treba vključiti zunanje strokovnjake v sodnem postopku, ker sodnik ne more sprejeti v tako zapletena vprašanja, kot so pravilnost ugotovitev iz IPPC. Sodišči pregled postopkovne in vsebinske zakonitosti posamezne okoljske obratovalno dovoljenje, tj. če sektorske okoljske zakonodaje ter jo upravno postopkovno pravo, med upravnim postopkom (IPPC). Sodišče tudi presega okvir odločbe IPPC in preveri tehnične in materialne ugotovitve in izračuni IPPC dokumentacijo.

Ni nujno, da sodelujejo v postopku, da bi IPPC pravdno sposobnost IPPC v primerih pred Sodiščem, vendar je treba izpolnjevati zahteve in izpušnih plinov v upravnem postopku pred vložitvijo tožbe. Vendar ni nujno, da podjetje vložitev tožbe isti, ki izčrpana upravna sredstva; Edini pogoj je, da le drugi stopnji IPPC se sprejemajo odločitve na sodišču. Začasno odredbo je mogoče v IPPC sodne primere pa ne obstajajo posebni predpisi, ki prevladujejo v takšnih postopkih v primerjavi s splošnimi pravili sodne prepovedi. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, enaki kot v sodnih postopkih presoje vplivov na okolje.

V. Dostop do sodnega varstva zoper ravnanja ali opustitve

Obstajajo številne možnosti za vložitev pritožbe pri sodišču neposredno nad posamezniki ali pravne osebe. Prvič, če je tožena stranka v škodo tožeče stranke, lahko ta redno zasebnega prava zahteva odškodnino za izgubo. Kot del tega, da je tožeča stranka lahko potencialno poškodovanih Sodišču predlagata, naj toženi stranki, da bi preprečila nastanek škode. V primeru deluje tožena stranka nevarno (veszélyes Üzem) ali opravlja nevarna dejavnost je vsaka dejavnost, ki na okolje kot vir ali cilj emisij), potem se dokazno breme prenese na toženca, ki mora dokazati, da je bila škoda povzročena zaradi zunanjega unpreventable (objektivno ali nekrivdno odgovornost). Drugič, neposredno terjatev lahko kereset birtokvédelmi škodljivih vplivov (kot v primeru tožena stranka moti tožeča stranka z vplivi na okolje, npr. hlapov, hrup in druge motnje. Ta možnost se uporablja predvsem v sosedstvu, kjer tožeča in tožena stranka stalno prebivališče v bližini. Tretjič, osebne integritete (személyiségvédelmi kereset) mogoče vložiti zoper tiste, ki škodujejo integriteti posameznika, vključno z zdravjem, blaginjo, pravica do življenja, pravica do doma. Nazadnje, zakona o varstvu okolja in zakona o ohranjanju narave vsebujeta pravna možnost za okolje in/ali NVO za ohranjanje narave ali tožb proti onesnaževalcem škodljivih naravnih vrednot. Takšni primeri so razsodili rednih sodišč in zasebni vlagatelji lahko sodišču predlagata, naj toženi stranki za zaustavitev onesnaževanja/škode, prizadejane naravi in sprejeti preventivne ukrepe za preprečitev onesnaževanja ali škode.

Terjatve do državnih organov lahko pošljete v dveh primerih:

 • Če je onesnaževalec tisti državni organ, veljajo enaka pravila kot za redne onesnaževalcev
 • Če upravni organ v postopku odločanja je bil okvarjen (postopkovno ali vsebinsko napako) in doseže določen prag (izredna namerne ali izredno malomarne), kot se lahko zahteva nadomestilo od države, upravni organ tisti, ki jih ta utrpel škodo

V okoljski odgovornosti, pristojnega organa, ki ga je določila Madžarska regionalnega okolja, ohranjanja narave in urejanja voda inšpektorat (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség). Zahtevek za okoljske odgovornosti je mogoče predložiti na teh agencij z uporabo običajnih načinov komunikacije, npr. po pošti, elektronski pošti, telefonu, faksu ali osebna zglasitev v delovnem času na službo za pomoč Agencije. Zahtevek za ukrepanje mora izpolnjevati običajne zahteve, npr. vsaka taka prošnja mora vsebovati ime in kraj, v katerem se zadržuje pobudniku, opis snovi in jasen poziv k ukrepanju. Okoljske nevladne organizacije lahko predloži takšno zahtevo na z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Sodna presoja odločitve agencije za okolje na področju okoljske odgovornosti, ki se razlikuje glede na naravo odločbe. Če se odločba o okoljski odgovornosti kot take določbe sodnega pregleda so enake kot pri rednih upravnih odločitev, saj je agencija sprejeti uradno odločitev v takih zadevah, in odgovornosti tudi primeri nimajo posebne postopkovne ureditve. V primeru, da je bila odločitev Agencija Republike Slovenija za okolje je v odgovor na zahtevo za pregled, ki ni sodišče na voljo. Take odločitve se ne odgovori na zahtevke; Slednji je z zakonom o varstvu okolja in okoljske agencije tudi samo javnih pritožbah. In ker ni nobene potrebe po formalnih upravnih odločb na javnih pritožbah, ni sprejeta odločitev, ki bi jih lahko sprejeli za Sodišče. Okoljska odgovornost se v glavnem izvajajo državne uprave, ki uporablja svoja pooblastila za sprejemanje upravnih odločitev v vprašanja odgovornosti. Zasebni subjekti lahko izboljšajo okoljski odgovornosti s hudimi omejitvami. Je na razpolago samo za okoljske nevladne organizacije in organizacije lahko vložijo tožbe zoper onesnaževalcev ali škodljivih naravnih vrednot. Takšni primeri so razsodili rednih sodišč in zasebni vlagatelji lahko sodišču predlagata, naj toženi stranki za zaustavitev onesnaževanja/škode, prizadejane naravi in sprejeti preventivne ukrepe za preprečitev onesnaževanja ali škode.

VI. Drugi načini dostopa do sodnega varstva

V primeru, da je okoljski problem, obstajajo tudi drugi načini pravna sredstva poleg ukrepov upravnih organov in tožbah na sodiščih. Nekateri od teh ukrepov kot odziv na dejanske težave na področju okolja (na primer onesnaževanje), druge pa obravnavajo okoljska vprašanja domnevne nepravilnosti s strani javnih organov. Te so:

 • javni tožilec (ügyész): Državni tožilci imajo dve vrsti pooblastil, ki se odzivajo na obe vrsti težav: onesnaževanje in slabo upravljanje. V zvezi z onesnaževanjem, tožilec pravico po zakonu o varstvu okolja sprožiti tožbo zoper povzročitelja za ustavitev dejavnosti ali odreditev onesnaževalec plačati odškodnino; tudi v skladu z zakonom o pravdnem postopku, lahko državni tožilec začne pravda, če tisti, ki so bili sicer upravičeni ne morejo uveljaviti svojih pravic, razen kadar je uveljavljanje pravic potrebno osebno izvršilne ukrepe. Kar zadeva nepravilnosti, državno tožilstvo v okviru svojih pristojnosti lahko varstvo javnega interesa objavijo razpis (felhívás) za vsak javni organ pred končno odločitvijo sodišča razsodili, da se ne šteje za nezakonito. Z razpisom, se izda v enem letu in naslovniku razpisa je vrhovni organ odločanja organa. V primeru razpisa ne tožilec lahko tožbo zoper nezakonite odločbe.
 • varuha človekovih pravic (Alapvető Jogok Biztosa): Evropski varuh človekovih pravic lahko preiskuje dejanja ali opustitve javnih organov in v primeru škode ali ne ogrožajo temeljnih pravic državljanov, lahko sprejme ustrezne ukrepe. Taki ukrepi so lahko: Izdati priporočilo, ki bi nadrejenim organom, da raziščejo, začnejo proces na tožilca, uvajanju procesa na nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo obveščanja organa, sproži postopek na ustavnem sodišču, ali amicus curiae v upravnih sodnih postopkov v okoljskih zadevah.
 • Namestnik varuha človekovih pravic (Alapvető Jogok za prihodnje generacije je jövő védelmét biztosának ellátó érdekeinek nemzedékek helyettese): To stališče je bilo pred tem neodvisna okoljska varuha človekovih pravic; od 1. januarja 2012 pa je pozicija enega namestnika. Naloge namestnika varuha človekovih pravic so: pregled uveljavljanja interesov prihodnjih generacij, redno obveščajo svoje vtise varuha človekovih pravic, varuha človekovih pravic za nevarnost nezakonitosti, ki zadevajo večjo skupino ljudi začetek preiskave varuha človekovih pravic, ki sodelujejo v takšnih preiskavah in da je postopek pred ustavnim sodiščem.
 • Za varstvo podatkov in svobodo obveščanja organa (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság): Organ prejme pritožbo v svobodo obveščanja se zaradi zahtev po svobodi obveščanja so bile zavrnjene nezakonito. Agencija, če je pritožba utemeljena, lahko prizadeti organ zavrne zahtevo za odpravo nezakonitosti. V tem drugem primeru ne uspe, organ lahko tožbo zoper prizadetih organih.
 • Nacionalne kontaktne točke OECD: V primeru večnacionalnih družb je povzročila okoljski problem, obstaja možnost uporabe smernic OECD za večnacionalna podjetja, ki so tudi številne okoljske predpise. V tem primeru se lahko pritoži na madžarsko nacionalno kontaktno točko v okviru oddelka za mednarodne in evropske zadeve pri ministrstvu za nacionalno gospodarstvo (nemzetgazdasági Minisztérium). Kontaktne točke bodo povezali zadevne stranke in poskušajo doseči dogovor, in tudi primer zaključi z izjavo.

Zasebni kazenski pregon je na voljo samo v zelo omejenih primerih in glede na kazniva dejanja, ki so bila storjena proti njim, in ne na okolje. En tak primer pa bi lahko okoljske ustreznosti; gre za obrekovanje (razžalitev). V takih primerih se dajatve, ki jih posamezniki, ki postanejo žrtve ali zaradi obrekovanja (razžalitev). Takšni primeri bi lahko okoljsko pomembni, če začne okoljske aktiviste in nevladne organizacije kot del strateškega tožbo zoper slapp (sodelovanje javnosti).

V primeru nepravilnosti (neprimernih upravnih ukrepov, upravnih nedejavnost ali opustitev) obstaja več pravnih sredstev, ki so na voljo, na primer:

 • pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic, glej zgoraj
 • pritožba na državnem tožilstvu, glej zgoraj
 • pritožbe na nacionalni organ za varstvo podatkov in svobodo obveščanja organa, glej zgoraj
 • v primeru molka uprave, nadrejeni organ odločanja organov zahteva, da ukrepajo peticijo, ki jo je stranka v sporu; Če se ne nadaljuje, nadrejeni organ lahko imenuje drug organ z enako pristojnost, da sprejme ustrezne odločitve; v primeru javnega tožilstva za konec molka uprave niso prinesla rezultata, je tožilec lahko začne postopek na sodišču

VII. Pravdna sposobnost


Pravdna sposobnost

Upravni postopek

Sodni postopek

Posamezniki

Osebe, ki so prizadete pravice ali legitimne interese, ki jih zadeva pravdno sposobnost. Če pravo določa, da so osebe, ki imajo v lasti nepremičnine na območju vpliva dejavnosti ali objekte ali čigar pravice, ki se nanašajo na take nepremičnine, so uradno registrirani.

Vsakdo lahko ima interes v sodnem postopku, da so lahko nosilci pravic in obveznosti; Vendar je to le možnost, da imata procesno upravičenje. Ti so v resnici procesno upravičenje, katere pravice ali legitimne interese posameznika. To se lahko dokaže na primer tako, da dokaže, da je oseba sodelovala v upravnem postopku pred sodno fazo postopka v zadevi.

NVO

Pravo lahko podeli procesno upravičenje nevladnih organizacij, katerih dejavnost je namenjena varstvu temeljnih pravic ali promocija javnega interesa. Okoljevarstvena NVO imela procesno upravičenje v okoljski upravni postopki, če delujejo na območju vpliva dejavnosti ali objekta.

Nevladne organizacije imajo pravni interes v okoljskih zadevah v dveh različnih okoliščinah.

a) v postopkih, začetih zoper upravne odločbe, ki imajo procesno upravičenje okoljevarstvenim NVO, ki delujejo na območju vpliva dejavnosti ali objekta.

b) okoljevarstvene NVO lahko začne tožbo za onesnaževalce in Splošnemu sodišču predlagata, naj odredi prenehanje dejavnosti ali uvedbo preventivnih ukrepov s strani onesnaževalca.

Drugi pravni subjekti

Drugi pravni subjekti ali organizacije, ki niso pravne osebe, če so njihove pravice ali legitimni interesi so prizadeti z zadevo.

Drugi pravni subjekti ali organizacije, ki niso pravne osebe, če so njihove pravice ali legitimni interesi so prizadeti z zadevo.

Ad hoc skupine

Neregistrirane ad hoc skupine, ni pravne podlage.

Neregistrirane ad hoc skupine, ni pravne podlage.

tuje nevladne organizacije

Na splošno, ker tuje nevladne organizacije, ki ne delujejo na ozemlju Madžarske, so v navedenih postopkih ni pravne podlage, če drugače nevladne organizacije, registrirane na Madžarskem. V posebnih okoliščinah, npr. na podlagi vzajemnosti z drugimi državami ali v presoji vplivov na okolje v čezmejnem smislu, tuje nevladne organizacije stalnega pravice uveljavljajo.

Na splošno, ker tuje nevladne organizacije, ki ne delujejo na ozemlju Madžarske, so v navedenih postopkih ni pravne podlage, če drugače nevladne organizacije, registrirane na Madžarskem. V posebnih okoliščinah, npr. na podlagi vzajemnosti z drugimi državami ali v presoji vplivov na okolje v čezmejnem smislu, tuje nevladne organizacije stalnega pravice uveljavljajo.

Drugo

Ti organi naloge, ki so v povezavi z zadevo, vendar niso sodelovali pri sprejemanju odločitev v zadevi, lahko imajo pravni interes.

Ti organi naloge, ki so v povezavi z zadevo, vendar niso sodelovali pri sprejemanju odločitev v zadevi, lahko imajo pravni interes.

Ni veliko različnih postopkov, ki veljajo za posameznike v sektorsko okoljsko zakonodajo. Presoja vplivov na okolje in IPPC so običajno bolj odprte postopke zaradi dejstva, da je vsakdo s pravnim ugledom, ki živi ali prebiva na območju vpliva načrtovanega ali upravlja objekt ali dejavnost. Vendar pa pri gradnji cest, in tiste, ki se nanašajo na postopke za atomsko energijo procesno upravičenje posameznikov je bolj omejena. Kot je navedeno zgoraj, imajo nevladne organizacije privilegiran procesno upravičenje v okoljski upravni postopki, značilni vrhovnega sodišča, v katerih je regionalna okoljska agencija je organ odločanja ali soodločanja. Tuje fizične osebe in nevladne organizacije imajo posebno pravno podlago za ureditev, ki izvira iz Konvencije iz Espooja o čezmejnih primerih. To zagotavlja, da načrtovano dejavnost v tuji državi, imajo enak pravni položaj kot tistim na Madžarskem.

Ni prave actio popularis v Madžarsko, tj. možnost, da vsakdo lahko pride na sodišče zoper upravno odločbo ali dejanja ali opustitve dejanj druge osebe brez pravnega interesa, ki navedeno. Prej je obstajal actio popularis, zoper kateri koli pravni akt na ustavnem sodišču; Vendar pa od leta 2012, 1 (začetek veljavnosti nove madžarske ustave), to je na voljo le v primerih, ko se oseba vplivalo izvajanje neustavnem norma.

Tudi druge institucije imajo procesno upravičenje, kot sledi:

 • Varuh človekovih pravic: Varuh človekovih pravic lahko amicus curiae v upravnih sodnih postopkov v okoljskih zadevah
 • državni tožilec: tožilec ima pravico po zakonu o varstvu okolja sprožiti tožbo zoper povzročitelja za ustavitev dejavnosti ali odreditev onesnaževalec plačati odškodnino; tudi v skladu z zakonom o pravdnem postopku, lahko državni tožilec začne pravda, če tisti, ki so bili sicer upravičeni ne morejo uveljaviti svojih pravic, razen kadar je uveljavljanje pravic potrebno osebno izvršilnih ukrepov
 • Za varstvo podatkov in svobodo obveščanja organa: Agencija ima procesno upravičenje za vložitev tožbe zoper tiste, ki ne bi predložili informacije javnega interesa nezakonito, in noče ravnati v skladu s prejšnjim zahtevajo ukrepanje organa

Presoja vplivov na okolje in IPPC pravila za legitimacijo posameznikov in nevladnih organizacij ter dostop do pravnega varstva samo, če se postopek presoje vplivov na okolje in IPPC. Na splošno je v okoljskih zadevah (npr. kakovost zraka mejne vrednosti emisij, mejne vrednosti emisij hrupa, ravnanje z odpadki, dovoljenja itd.) na splošno stalni, tj. prevladajo pravila, navedena v zgornjih matrike.

VIII. Pravno zastopanje

Vloga odvetnika je, da podpira posameznike in pravne osebe pri uveljavljanju svojih pravic. So del širšega sistema, katerega sestavine (tožilcev, sodstva itd.), spodbujanje pravne države. Odvetniki lahko odvetniki, ki imajo dovoljenje za zastopanje strank na pogodbeni podlagi, ali se lahko take odvetnike, ki so zaposleni v državnih organih. Odvetnike, zaposlene v organih javne uprave ali na okolje je Ministrstvo za razvoj podeželja (de facto Ministrstvu za okolje na Madžarskem), okoljska zakonodaja uporablja dnevno. Njihovo število je med 50 in 100 na Madžarskem. Zasebni odvetniki, ki zastopajo posamezniki ali podjetja stranke morajo uporabljati okoljsko zakonodajo, ko je življenje ali delovanje teh subjektov oziroma to zahtevajo. Njihovo število ne da predvideti. Stranke zastopajo odvetniki javnega interesa za onesnaževalce okolja za uveljavljanje okoljske odgovornosti ali proti državni upravi za preprečevanje morebiti okolju škodljivega razvoja. Njihovo število je med 5 in 10 na Madžarskem. Pravnega svetovalca ni obvezna v večini sodnih postopkov, in sicer v okoljskih zadev pred sodiščem. Redke izjeme, kadar je pravno zastopanje obvezno, so naslednji:

 • pritožbene postopke pred okrožnim sodiščem
 • Ureditev postopkov pred Vrhovnim sodiščem
 • vsak postopek pred sodišči države, razen v primerih, ko je denarna vrednost ne presega 100 000 EUR, za nadomestilo za primere nepravilnosti, tiska in medijev, primerov za osebno zaščito celovitosti in upravnih sodnih postopkih

Obstaja več odvetnikov, specializiranim za okoljske zadeve, vendar v različnem obsegu. Samo nekaj velikih odvetniške pisarne oglašuje, da svoj portfelj vključuje okoljske zakonodaje in te se običajno najpomembnejši med njimi v državi. Nekateri odvetniki delajo za poslovne stranke, katerih dejavnost vključuje izvajanje okoljske zakonodaje redno, vendar njihova imena niso znani. Nekaj Odvetniki trdijo v očeh javnosti, da so strokovnjaki okoljske zakonodaje (npr. ob visoki ravni okoljske primere, kot je ta, v kateri ima toženec sedež podjetja lahko povzročilo razlitje rdečega blata leta 2010, oktobra), vendar se zdi, da je to bolj kot enkratni ukrep ni podprta s splošnimi portfelj takšnih tožilcev. Nazadnje, obstaja nekaj nevladnih organizacij, ki delujejo na področju okoljskega prava, bodisi z uporabo lastnih okoljskih zadevah odvetnikov za nevladne organizacije (3–4) ali ima osebje, ki nudi pravno pomoč v javnem interesu okoljskih nevladnih organizacij (1–2).

Obstajajo številne podatkovne zbirke, ki ljudem pomagajo najti okoljsko odvetnikov. V primeru poslovnih zadev, na primer vlogi za dovoljenje, pritožbo zoper okolje kazni itd. obstajajo številne spletne podatkovne zbirke, ki omogočajo iskanje specializacijo na voljo pooblaščenih zastopnikov na celotnem nacionalnem ozemlju. To se lahko dopolni s tematskimi stranmi zakonitih spletnih strani, na katerih je mogoče najti pomembne okoljske odvetnikov. V primeru javnega interesa zadev, okoljskih odvetnikov so na voljo bodisi neposredno na spletu, ali tako, da se naveže stik z okoljskimi nevladnimi organizacijami. Slednji so nedvomno seznanjeni z razpoložljivostjo in kontaktni podatki javnega interesa okoljskega prava uradov. Nazadnje, pri iskanju pravne pomoči, Služba za pravno pomoč na Ministrstvu za upravo in pravosodje upravlja spletno stran, kjer je podatkovni zbirki odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč in brezplačno pravno pomoč nevladnih organizacij lahko iskanje, vendar to ni podprto s funkcijo iskanja za specializacijo.

IX. Dokazi

Okoljske zadeve pred sodiščem ne spadajo pod drugo uredbo od običajnih civilnopravne ali upravnopravne zadeve. To pomeni, da v skladu s postopkovnimi pravili, ki morajo zagotoviti dokaze, ki se zanimajo za dokaz nečesa. Najpogosteje ga tožnik. Na Madžarskem obstaja sistem brez dokazov, kar pomeni, da je vnaprej določeno jakost in katerih koli oblik dokazov (prič, strokovnih mnenj, na lokaciji, dokumentov, predmetov) lahko dokažejo stališča v sodnem postopku. Vendar v okoljskih zadevah je najpomembnejša strokovna mnenja.

V skladu s pravilom brez dokaza noben posamezen način dokazovanja je vnaprej določeno vrednost, tj. nobene utemeljitve, se lahko dokaže s kakršno koli obliko dokaza, če je to primerno. Sodnik ne povezuje nobena oblika dokazih, ampak so, naj se sprijazni z resničnim ugotovitve iz t.i. javnih listinah (közokirat), ki so ga izdali pristojni organi v okviru svojih pristojnosti. Sodišče lahko v povezavi z drugimi dokazi za oceno dokaza. V izvedenskem mnenju nepopolna, nejasno, ali v nasprotju s samim sabo ali z drugo strokovno mnenje, prvotno mnenje je treba pojasniti s strokovno oceno, vendar lahko sodišče imenovati strokovnjaka. Stranke v sodnem postopku, lahko uvedejo nove dokaze, vendar tudi nekaj osnovnih pravil:

 • dokaze je treba uvesti pravočasno, tj. ne more pripeljati do tega, da razširitev postopka na nesprejemljiv način
 • mora sodišče zavrniti ponujenih dokazov, če bi bilo to v nasprotju s predpisi ali neutemeljenih zamud bodo spori
 • Stroški dokazov nosi tisti, ki sproži dokazilo, toda kasneje končnega vpliva stroškov se lahko spremeni z uporabo načela „plača tisti, ki izgubi“

Sodišče običajno ne sproži dokaz, saj je vloga sodišča, da odloči v sporu, in ne za razkrivanje končno resnico. Vendar pa mora sodišče obvestiti ciljno usmerjena na vprašanje, kateri del argumentacije strank še vedno nima zadostnih dokazov. Poleg tega je Sodišče v izjemnih okoliščinah lahko dokaz v upravnih sodnih primerih, na primer ko opazi, da je upravni akt je ničen, v podporo tej trditvi.

Izvedenec mora biti vključen v postopek dokazov, če obstaja potreba po posebni znanja o kateri koli temi pomembno, da sodnik nima v nobeni drugi zadevi). V tem primeru se pogodbenice lahko zaprosi Sodišče, da sodni izvedenec, ki je registriran na Ministrstvu za upravo in pravosodje o seznamu strokovnjakov, da se zagotovi strokovna mnenja. Če strokovnjak ni na voljo, vse osebe, ki imajo potrebno znanje lahko pooblasti sodišče. Pogodbenici se lahko pooblasti tudi strokovna mnenja zasebnih strokovnjakov in predloži sodišču, vendar svojo težo v postopku odločanja sodišča je nekoliko šibkejša kot uradno pooblasti sodnega izvedenskega mnenja. Nedavna sodna praksa vrhovnega sodišča, vendar priznava, da tovrstna zasebna strokovna mnenja ne izrazi mnenja strank, vendar je del skupine dokazov.

Izvedenska mnenja (zasebno in uradno pooblasti) niso obvezni za Sodišče tako, da Sodišče lahko odstopala od njih. Vendar prepričevanja, izvira iz njihove narave, in utemeljiti vsako odstopanje od ugotovitve morajo biti utemeljene s strani sodišča, bodisi s sklicevanjem na dokazanih dejstvih, ali druga strokovna mnenja. V nasprotnem primeru Sodišče tveganja za razveljavitev sodbe Sodišča, ki odloča na zadnji stopnji, ker naj ne bi dokazovalo izvede ustrezen postopek.

Opustitvene tožbe.

V primeru upravne odločbe ima pritožba, vložena pritožba samodejni suspenzivni učinek in pravic, ki jih podeljuje navedena odločba ne bi mogla izvajati. Prvostopenjski organ odločanja, vendar lahko razglasi svojo odločitev takoj izvršljiv, če je to potrebno za preprečitev ali odpravo življenjsko nevarno ali zelo neugoden položaj, če bi nacionalne varnosti, javnega reda in nacionalne obrambe tako zahteva, ali drugo zakonodajo možno za – med drugim – okolje, ohranjanje narave, varstvo javnega zdravja, zgodovinski spomenik ali varstvo tal itd. razloga. Tožba vložena zoper pravnomočne upravne odločbe nima samodejnega odložilnega učinka, vendar v predlogu ali po njem v sodnem primeru zahtevek se lahko vloži pri sodišču odložiti izvršljivost izpodbijane upravne odločbe. Po prejemu zahteve sodišče sprejeti odločitev o začasni ustavitvi v 8 dneh. Merila, ki se upoštevajo pri odločanju: lahko se obnovi prvotno stanje, je opustitev začasno povzročijo več škode kot odprava bi.

Zahtevek za odredbo, ne morejo vlagati pred glavno zahtevo (kereset), vendar le v povezavi z njo ali pozneje. Odredba se lahko odobri, če je to potrebno za preprečevanje škode, neposredno ogroža ohranitev položaja, ki je nastal spor, varstvo pravic tožeče stranke, in škodo, ki jo je povzročil zadevni ukrep ne presega prednosti, dosežene z odredbo. Sodišče lahko z odredbo pogoj cross-undertaking odškodnine. Sodišče odloči po hitrem postopku o odredbi. Odločitev sodišča o prepovedi je mogoče vložiti pritožbo.

XI. Stroški

Za sprožitev sodnega postopka, je morala tožeča stranka plačati davek ali dajatev, sodišče (illeték) sodnih postopkov. Pozneje, med postopkom stroške dokazov predplačniških (vložijo na Sodišču) s tistimi, ki pričenjajo dokazov. V primeru priča potuje na zaslišanje, tisti, ki je začel svojo predstavitev nositi stroške in stroške za priče. Tudi vložitev pritožbe plačati davek (pritožbeno sodišče fellebbezési illeték) sodnih postopkov. Med sodnim postopkom, je vsaka pogodbenica odgovorna za plačilo svojega odvetniškega honorarja. Nazadnje, ko je sodba v postopku ni uspela, plačati stroške stranke, ki je v postopku uspela.

Redno sodišče zoper upravno odločbo davčnega znaša 100 EUR. V primeru zasebnega prava davka je odvisna od tako imenovanih denarne vrednosti, npr. znesek odškodnine, ki jo zahteva od tožene stranke. Sodišče je davek 6 % te vrednosti, vendar najmanj 50 EUR in največ 5 000 EUR. Ker se ni mogoče pritožiti na upravno sodišče ni sodišče, davka, ki ga je treba plačati v takih primerih. V zasebnem pravu zadevah se pravno sredstvo vloži 8 % vrednosti spora, vendar najmanj 50 EUR in največ 8 350 EUR. Če je vložena zahteva za izredno pravno sredstvo, Sodišče taksa znaša 10 % vrednosti spora, vendar najmanj 165 EUR in največ 11 670 EUR.

V okoljskih zadevah in drugih stroškovnih kategorij lahko razlikujejo glede na naslednje skrajne meje, ki je ocena na podlagi običajne prakse:

 • potni stroški prič: 10 do 50 EUR
 • pristojbina za potrditev za izpad dohodka in plač: 50 do 100 EUR
 • stroškov, ki jih sodišče na kraju samem: SE NE UPORABLJA
 • Strokovno mnenje: vrednotenje nepremičnin v odškodninski pravdi: 200 do 1000; Poročilo o zdravju v varstvo osebnosti: 200 do 800; kakovost zraka ali hrup na kraju samem, spremljanjem emisij v okolje: 1000 do 4000; spremljanje na kraju samem, ohranjanje narave, 4000 do 8000; obravnava obsežno materialov, npr. poročilo o vplivih na okolje (környezeti hatástanulmány): 1000 do 2 000 EUR
 • odvetniškega honorarja se dogovorita stranka in odvetnik po orientacijskih cenah, a se lahko razlikuje od 40 EUR za uro dela na 200 EUR, vendar se lahko uporabi tudi metoda honorarjev v odstotku od dosežene odškodnine, če od 15 do 40 % zneska je sprejemljiv uspešno pridobljena

Zahtevek za odredbo je brezplačen, vendar sodišče lahko izdajo odredbe pogojen s plačilom obveznice ali cross-undertaking odškodnine. Ta znesek okolje – zlasti v odmevnih primerih, kot so obsežni infrastrukturni projekti presoje vplivov na okolje – lahko znesek 4 000 EUR na dan.

Kritje stroškov postopka je treba opredeliti v sodbi. Stranka, ki v postopku ne uspe, dolžna plačati stroške uspešne stranke, razen nekaterih izjem, kot so:

 • Če tožena stranka ni sprožila postopka in priznava na prvi obravnavi svojih dolžnosti stroške nosi tožeča stranka
 • Stranke v postopku neuspešno, brez neupravičenih zamud ali manjkajoča rokov ali povzročanje nepotrebnih stroškov sicer nositi take stroške
 • Če oseba vloži tožbo kljub dogovor, dosežen v postopku mediacije, se lahko naloži ne glede na njegov uspeh v sodnem postopku
 • v primeru delnega družbo WIN, se Sodišče opredeli o kritju stroškov sorazmerno z razmerjem, ki jih pogodbenica pridobi na račun
 • Če ta delež znaša približno enakomerna, lahko Sodišče odloči, da vsaka stranka nosi svoje stroške,
 • v primeru obstaja amicus curiae v primeru in strani, njegove stroške nositi stranka, ki izgubi, vendar le če njegovi bočni te stroške nositi curies Amicus, ki je nastala zaradi njenega sodelovanja v postopku

XII. Mehanizmi finančne pomoči

Obstajata dve glavni vrsti opustitve pristojbin ali nadomestil: tiste, ki teh pogojev ne izpolnjujejo potrebna odločitev sodišča, in državami članicami, ki to storijo. V tiste, ki ne potrebujejo nekatere odločitve Sodišča v zadevi allowanced so odvisne od vrste in nekateri so na tip vlagateljev.

Kar zadeva brezplačne pravice, določene v zakonu o zadevi, obstaja nekaj vrst postopkov, ki se lahko brez plačila davka, temveč Sodišče le eno vrsto je vpliv na okolje: Primeri za uveljavljanje svobode obveščanja. Druge vrste primerov ne zahteva predhodno plačilo davka, le sodišče, ki v postopku ne uspe, plačati davek, je Sodišče pozneje. Tovrstne primere so morebitne okoljske ustreznosti

 • odškodninski primeri, ko je oseba, ki je utrpela škodo, je njegovo življenje ogroženo, integriteta in zdravje
 • Primeri varstva osebnostne pravice
 • odškodninske tožbe proti javnim organom
 • Upravno sodišče nanašalo na upravne odločbe

Nazadnje, obstajajo primeri, v katerih ni predhodne, vendar šele potem, ko se plačilo stroškov postopka (költségfeljegyzési jog). Taki primeri, ki vpliva na okolje so odškodninske tožbe za škodo, povzročeno z rudarjenjem. Tudi upravno sodišče v primerih, ko so stroški dokazov, ki jih je toženi upravni organ krije s tem nadomestilom.

Nekatere vrste prosilcev, ki so oproščene plačila sodnih taks, med drugim madžarske države, občin, nevladnih združenj in fundacij, če niso v preteklem letu realiziranega dohodka iz gospodarske dejavnosti), nepridobitne družbe, EU in njene institucije.

Sodišče s svojim sklepom lahko dodeli pravice štiri vrste stroškov:

 • Dovoljenje za poznejše plačilo davka, če sodišče izgube (illetékfeljegyzési jog): To velja, če Sodišče zahteva predhodno plačilo davka bi pomenila nesorazmerno obremenitev, ob upoštevanju njegovega/njenega premoženja in prihodkov, zlasti če Sodišče prve stopnje davka, ki ga je treba plačati, presega 25 % njegovega letnega dohodka na prebivalca prihodkov pred obdavčitvijo
 • Dovoljenje za nadaljnja plačila stroškov postopka (költségfeljegyzési jog)
 • popolno oprostitev plačila stroškov postopka, razen stroškov druge pogodbenice v primeru izgube (teljes költségmentesség)
 • Delna opustitev plačilo stroškov postopka, razen stroškov druge pogodbenice v primeru izgube (részleges költségmentesség)

Teh 3 vrste nadomestil so podrobno opredeljeni pogoji, pri čemer je treba upoštevati sredstva kot dohodkovni položaj to vlogo.

Pravna pomoč je na voljo v okoljskih zadevah, vendar ni posebne pravne pomoči v takih primerih. Fizične osebe, pa tudi nevladne organizacije, upravičena do pravne pomoči, ki so dveh vrst: Pravna pomoč zunaj in znotraj nekega sodnega postopka. Civilnih in kazenskih postopkov in izvensodnih pravnih nasvetov in pomoči pri pripravi dokumentov, ki so upravičeni do pravne pomoči, razen pravno pomoč za ustanovitev nevladne organizacije.

Zunaj sodnega postopka je lahko upravičenec pravno svetovanje, pomoč pri pripravi dokumentov in pomoč pri dostopu do spisov. Upravičenec v okviru sodnega postopka, lahko odvetnik za zadeve. Pogoji za upravičenost do pravne pomoči so tožeče stranke, da mesečni neto dohodek ne presega zneska starostne pokojnine (tako imenovano minimalno legkisebb öregségi mindenkori nyugdíj összege = nyugdíjminimum) in da nima premoženja. Nevladne organizacije opredeliti kot javni interes (közhasznú), upravičena do brezplačne pravne pomoči v sodnih postopkov za varstvo javnega interesa na podlagi izrecnega zakonsko določenih pravic za onesnaževalce (primeri so po zakonu o varstvu okolja so taki postopki).

Brezplačna pravna pomoč zajema predvsem stroške pravne pomoči zastopnika v primeru ali stroškov pravne pomoči pravnega svetovalca, če je potrebno, vendar ne poteka sodni postopek. Vendar kljub temu, da pravno zastopanje v postopku pred sodiščem je zajeta v celoti brezplačna pravna pomoč, v primeru pravnih nasvetov zunaj sodnih števila delovnih ur pravnega strokovnjaka za porabo na tem področju omejena na odločitev pristojnega organa za brezplačno pravno pomoč.

Izvajalce brezplačne pravne pomoči mora biti pravna pomoč v vladno službo, ter pogodbo za opravljanje storitev s vladna agencija, podrobne opredelitve njihove vloge in odgovornosti. Naslednje se lahko prijavi za registracijo kot ponudnikov pravne pomoči:

 • Odvetniki
 • Odvetniške pisarne
 • Odvetnikom EU so stalno zaposleni na Madžarskem
 • (nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z zaščito človekovih in temeljnih pravic
 • etničnih manjšinskih samoupravnih organov
 • Univerze, ki nudijo pravno izobraževanje

Pravna pomoč (npr. nevladne organizacije) lahko zaprosi za registracijo, če ima pisarniških prostorov, primernih za stranke in odvetnik pogodba o opravljanju storitev, sklenjena za določen čas, ki omogoča zastopanje nuditi pravne storitve v imenu in po navodilih pravne letalske organizacije. Se izjemno redko zgodi, da okoljskih zadev vključujejo pravne pomoči. Prvič, zaradi dejstva, da le okoljskih zadev v sodni fazi lahko vključujejo pravne pomoči ter veliko okoljskih zadevah odloča na upravni ravni, ki ne vključuje postopek pred sodiščem. Drugič, ne obstaja veliko odvetnikov, ki nudijo brezplačno pravno pomoč ali pravno pomoč organizacij (nevladnih organizacij, univerz itd.), da se v okoljskem pravu. Tretjič, ta možnost ni splošno znana v civilnem sektorju.

Obstaja možnost, da zaprosijo za brezplačno pravno pomoč, ki jo zagotavlja pravo družb, saj vedno več teh družb, ki so vključene v tovrstne dejavnosti na Madžarskem, večinoma na pobudo pilnet (prej znan kot Pili). Vendar ti ne ponujajo specializirane odvetniške pisarne okoljskega pravnega svetovanja.

Saj to ne prinaša nikakršnih okoljskih „pravnih klinik“ na Madžarskem, o svobodi informiranja pravne klinike omrežja, ki se upravlja in usklajuje Open Society Justice Initiative. V tej mreži, obstaja nekaj nevladnih organizacij, ki ponujajo klinične pravno izobraževanje za okolje ali svobode obveščanja, kot so EMLA Energia (okolje) in sodbo Klub (okolja, povezanih z energetiko). Trenutno niso na voljo javnosti, temveč služijo le za študente s pravne fakultete Univerze ELTE, da bi obogatili obšolskih dejavnosti.

Obstaja nekaj javnega interesa organizacije okoljska zakonodaja na Madžarskem, zlasti EMLA refleksa, medtem ko javni interes in okoljske nevladne organizacije, kot so odvetniki delajo za ali LMCS nimfea. Te organizacije in strokovnjake, ki so na voljo javnosti in se uporabljajo pri zagotavljanju lastnih načel poceni brezplačno pravno pomoč v okoljskih zadevah. Kontaktni podatki so na voljo na spletu in okoljske nevladne organizacije.

Xiii.timeliness

Upravni organi morajo z zakonom o upravnem postopku za oblikovanje odločitev v 30 dneh od prejema zahtevka. V primerih, ko odločitev potrebna za preprečitev življenjsko nevarne ali zelo škodljive razmere, je treba tako odločitev sprejeti po hitrem postopku. Vodja upravnega organa lahko podaljša postopek pred koncem prvega 30-dnevnega obdobja za dodatnih 30 dni. Če pristojni organ ne spoštuje rokov, se mora plačati nazaj postopkovne pristojbino, in če ta rok, ki je dvakrat daljši od zakonsko predpisanega roka pri odločanju, prosilcu dvojna postopkovna pristojbine.

Predloženi dokumenti morajo sodišča preučiti v 30 dneh in pripravijo ustrezne ukrepe, npr. tožeči stranki dopolniti svoja stališča. To velja tudi za osnutke začetne tožbe. Tudi v roku istih 30 dni po prvi obravnavi določil, da je treba pogodbenicam vsaj 15 dni pred datumom. Prvo obravnavo, ki se izvede v 4 mesecih od prihoda pritožba na sodišču, vendar najpozneje v 9 mesecih. Nadaljnje razprave bi morale potekati v 4 mesecih od predhodnega preskušanja. Za deklaracije, ki ga pripravita pogodbenici, lahko sodišče določi roke, ki se ponavadi 15 dni. Sodišča so za pripravo zapisnika sodne obravnave (jegyzőkönyv takoj, ali če pooblaščenec, ki je bila zabeležena v 8 dneh od dneva obravnave. Zapisniki so natisnjeni pošlje pogodbenicam v roku 15 dni. Pogodbenici lahko skupaj zaprosijo sodišče vsaj 8 dni pred obravnavo, da se zaslišanje odloži. Če pogodbenici soglašata o ustavitvi postopka, je prenehala po 6 mesecih, razen če ena od strank odredi nadaljevanje postopka na sodišču (szünetelés). Pritožbe zoper prvostopenjske sodbe je mogoče vložiti v 15 dneh od izreka sodbe višjega sodišča, zahteva za izredno pravno sredstvo (felülvizsgálati kérelem) je treba vložiti v 60 dneh od izreka pravnomočne sodbe vrhovnega sodišča (Kúria).

Tipično trajanje sodnega postopka na okolje je naslednje:

 • upravno sodišče v zadevah proti upravnim odločitvam v zvezi s projekti manjšega obsega: 1,5 do 2 let
 • upravno sodišče v zadevah proti upravnim odločitvam o obsežnih projektov: 2 do 5 let
 • zasebnega prava pred poškodbami ali škodo za okolje in naravo: 2 do 3 let na prvi stopnji, 1 do 2 let na drugi stopnji, v 3 do 5 letih
 • zasebnega prava za povračilo okoljske škode: 1,5 do 2 let na prvi stopnji, 1 do 2 let na drugi stopnji, v 2,5 do 4 letih

Ni nobenega zakonskega roka za odločitev Sodišča. Zato ni nobenih sankcij zoper sodišča izdajo sodbo v non-timely način. Vendar pa v okviru uprave, sodne veje oblasti v državi predsedstva (Országos bírósági Hivatal) ter vse vodje sodišča so pristojna za nadzor nad vodenjem procesnih rokov s strani sodišč.

XIV. Druga vprašanja

Odločbe izpodbijajo okolja v različnih fazah postopka, glede na vrsto oseb, vpletenih v zadevo. V primeru posameznikov, katerih večinoma odziva po spremembi v okolju, tj. želijo sodelovati v postopkih, ko se sprejme odločitev in dogodkov na terenu, vidno prihajati je začelo do. Nasprotno je okoljske nevladne organizacije, ki so neodvisno osebje, ki bo spremljalo razvoj odločanja ponavadi sodelovati že v fazi odobritve, pred sprejetjem končne odločitve v zadevi. Vendar pa obstajajo primeri, zlasti pri postopkih, v katerih presoja vplivov na okolje ter IPPC – zaradi večje odprtosti pravil – tudi posamezniki, ki sodelujejo v postopku, pravočasno.

Javnost se ne predložijo izčrpne in razumljive informacije o dostopu do pravnega varstva na Madžarskem. Na splošno je nizka ozaveščenost o dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, ali na splošno v populaciji Madžarske. To gre deloma pripisati zelo nizke ravni programe gradnje zmogljivosti, ki jih upravlja Vlada in na razmeroma majhno prednost takšnih vprašanjih v okviru vladne politike na tem področju se stalno že desetletja. Obstajajo tudi občasne informacije in malo informacij o Aarhuški konvenciji o vladi na spletnih straneh in to ni sledilo praktične informacije za javnost izvajati dejanski dostop do pravnega varstva.

Na Madžarskem je ARS obstajajo za reševanje sporov strank glede njihovega zasebnega prava v obliki mediacije. Mediacija na Madžarskem temelji na običajni standardni protokol mediacije kot mednarodno sprejeta. Tretje osebe in strokovnjaki sodelujejo v postopku mediacije lahko na zahtevo ali s privolitvijo stranke, vključene v mediacijo. Mediacija se konča s sklenitvijo sporazuma, če se pogodbenici ali ena pogodbenica zahteva prenehanje veljavnosti ali v 4 mesecih od začetka postopka. Mediacija ni obvezna, preden začne pravda, vendar je treba omeniti v okviru ukrepa ustanovitve Sodišča ni bila vložena tožba na Sodišču. Od julija 2012 je posebna priložnost za mediacijo, ki upravlja sodni uradniki (bírósági titkár) na skupno zahtevo podpisnic. Ne obstaja pravna možnost mediacije med posamezniki in upravnimi organi, zato v okoljski upravni primerih mediacija ne uporablja. Kljub temu med zasebnimi strankami (vključno z nevladnimi organizacijami) je mediacija na voljo v okoljskih zadevah. Vendar si je težko uporabiti, ker morda primanjkuje ozaveščenosti te pravne možnosti ali pomanjkanje zaupanja v alternativnih načinov reševanja sporov.

XV. Položaj tujca

Alaptörvény (Madžarska) je začela veljati 1. januarja 2012 v poglavju Svoboda in odgovornost, ki navaja, da vsebuje členu XV.2 Madžarska zagotavlja temeljne pravice vsem, brez razlikovanja na podlagi, ne glede na – med drugim – jezik, državljanstvo ali drug status. V upravnem postopku na Madžarskem (KET), člen 2.1 določa, da stranke v upravnem postopku, pravico do enakega obravnavanja in odloča brez neupravičenega razlikovanja ali pristranskosti. Zanimivo je, da ne moremo najti nobene take določbe v zakonu o pravdnem postopku (PP), vendar sodišča naj odločijo, da nepristransko. Čeprav je jezik postopka na sodišču je Madžarska, nihče ne sme trpeti škode, nepoznavanje jezika, določa zakon o pravdnem postopku. Vsakdo lahko uporabla svoj jezik v sodni postopek v skladu z mednarodnimi sporazumi. Če je uveljavljanje te pravice tako zahteva, je treba v proces vključiti in tolmača. Če izvajanje teh pravic, zagotovljenih z mednarodnimi sporazumi zahtevajo sodelovanje tolmača, so njegovi stroški plačani in krila država. V nasprotnem primeru stroške tolmača v primerih stroške plača poražena stranka z navedenimi izjemami.

VI. Čezmejni primeri

Upravne zadeve, ki vključujejo okoljska vprašanja v drugi državi, ureja uredba o PVO v skladu s Konvencijo iz Espooja. Konvencija razlikuje med dvema vrstama postopkov: Ko država je prizadeti državi ali državi izvora (okoljski učinek). Primerih, ko je Madžarska država izvora so relevantna. V takih primerih, deželna okoljska agencija obvesti vlagatelja in Ministrstvo za okolje, medtem ko slednja obvesti Ministrstvo za okolje prizadete države. Preostali postopek sledi postopek, opredeljen v dveh državah članicah pa obstajajo nekatere obvezne elemente za ta postopek:

 • Če se prizadeta država zaprosi, mednarodni postopek presoje vplivov na okolje
 • Tožeča stranka mora pripraviti v jeziku zadevne države ali v angleščini mednarodne poglavja netehnični povzetek in ocena vpliva na okolje
 • začetek posvetovanja med državama
 • Pripombe lahko pošljete s prizadeto državo ter javno
 • odločitev agencije za okolje je treba poslati s prizadeto državo

Zadevna javnost nima posebnih pojem uporablja tudi v čezmejnih primerih, in zakon o varstvu okolja, člen 4.21 navaja le, da oseb in organizacij, ki so prizadete, ki živijo na območju vpliva. Na tej podlagi kot tudi na procesno upravičenje pravil zakona o upravnem postopku, lahko sklepamo, da je pravni položaj tujih javnih tudi v skladu z naslednjim:

 • tuje fizične osebe lahko vplivalo tudi na kakršno koli zadevo tako kot madžarskih posameznikov, ni razlike med strankami glede stalnega prebivališča ali začasnega bivališča
 • registrirano v tujini, tuje nevladne organizacije (NVO) imajo pravni interes samo v primeru, če mednarodni sporazumi tako ureditev, in na področju okolja je Konvencijo iz Espooja; Ta konvencija določa, da ima država porekla zagotoviti priložnost, da je javnost primerno obveščena na območjih, ki bodo verjetno prizadeti, da sodelujejo v postopkih, ki sta enaka tistemu, določenemu za javnost v državi izvora; Z drugimi besedami, če nevladna organizacija ni na Madžarskem, potem tuja nevladna organizacija ima tudi procesno upravičenje, če področje delovanja pokriva prizadetega območja na drugi strani meje, tuje

V sodnem postopku, ko tuja posameznika ali NVO nimata enake procesne pravice in lokalni prebivalec ali lokalno registriranih nevladnih organizacij, z le redkimi izjemami. Npr. sodnega postopka lahko brezplačno dodelijo le madžarski državljani, državljani EU ali državljani tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU. To na primer prikrajšani državljani Srbije in Ukrajine to priložnost in Hrvaške do julija 2013. Tuji vlagatelji lahko pristojno sodišče na zahtevo nasprotne stranke plačati varščino za kritje morebitnih stroškov postopka v primeru, da ga izgubijo.

Upravno sodišče v primerih (npr. ko postopkovne in vsebinske zakonitosti upravne odločbe, ki se izpodbija pred sodiščem), imajo izključno pristojnost madžarskih sodišč. V civilnopravnih zadevah, običajno tožene stranke izpodbijajo pred madžarskimi sodišči ozemeljske pristojnosti v skladu s pravili zakona o pravdnem postopku. Vendar je v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah, ki v odškodninskih zadevah povzročitelja škode lahko tožena ne samo v državi svojega stalnega prebivališča, če je škoda (vključno z okoljsko škodo) nastane oziroma bi lahko nastala v drugi državi članici EU, ki se običajno zgodi v primerih čezmejnih okoljsko škodo.

Sorodne povezave

Zadnja posodobitev: 14/09/2016

To je strojno prevedena različica vsebine. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.