Mogelijkheden om naar de rechter te stappen ter bescherming van het milieu

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
 1. Constitutionele grondslagen
 2. Rechterlijke macht
 3. #II
 4. Gevallen toegang tot informatie
 5. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek
 6. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden
 7. Andere vormen van toegang tot justitie
 8. Procesbevoegdheid
 9. Rechtsbijstand
 10. Bewijs
 11. Dwangmaatregelen
 12. Kosten
 13. Mechanismen voor financiële bijstand
 14. Tijdigheid
 15. Andere kwesties
 16. Om een buitenlander
 17. Grensoverschrijdende zaken

I. constitutionele grondslagen

In 1999 heeft de Luxemburgse regering de grondwet gewijzigd door toevoeging van de bescherming van het milieu en een nieuw constitutioneel beginsel (artikel 11). De Luxemburgse Staat garandeert de bescherming van de mens en milieu door het bevorderen van de invoering van een duurzaam evenwicht tussen natuurbehoud en tevredenheid van huidige en toekomstige generaties behoeften. De staat bevordert de bescherming en het welzijn van dieren. Burgers kunnen een beroep doen op het constitutioneel recht rechtstreeks in administratieve en gerechtelijke procedures. Indien de rechter de partij is terecht van mening dat betwisting van de grondwettigheid van een wet, zal hij een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. De partijen in een administratieve of gerechtelijke procedure kan rechtstreeks een beroep doen op Europese richtlijnen en het Verdrag. Zij kunnen een beroep doen op internationale overeenkomsten wanneer ze zijn geratificeerd door Luxemburg. Administratieve rechterlijke instanties verwijzen naar het Verdrag van Aarhus en is rechtstreeks van toepassing. Met name de administratieve rechtbank verwijst naar het Verdrag van Aarhus rechtstreeks beroepsrecht van de justitiabelen vast te stellen.

II. Rechterlijke macht

De Luxemburgse wetgeving is gebaseerd op het Romeinse recht en een duidelijk onderscheid maakt tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke organisaties. Aangezien er een duidelijk onderscheid tussen publiekrechtelijke en privaatrechtelijke in Luxemburg, het rechtsstelsel in het Groothertogdom Luxemburg is onderverdeeld in een burgerlijke rechtbanken en administratieve rechtbanken. Het Grondwettelijk Hof in Luxemburg uitspraken over de verenigbaarheid van wetten met de grondwet. Er is geen rechtstreeks beroep voor procederende partijen; alleen nationale rechterlijke instanties kunnen een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof. De rechterlijke instanties belast met de grondwet verklaard is rechterlijke macht uit te oefenen. Zij zijn onafhankelijk bij de vervulling van hun taken. In Luxemburg zijn er twee beslissingen van rechterlijke bevoegdheid: de openbare orde en de administratieve beslissing. Aan de top van de hiërarchie van de burgerlijke rechtsorde is de Cour supérieure de justice, waar ook de Cour d’appel de Cour de cassation en het parket général. De gevallen van annulering van de beslissingen van de verschillende kamers van het Hof van Beroep worden hoofdzakelijk uitgevoerd bij de Cour de cassation, waarin een kamer die zitting houdt met vijf rechters.

In Luxemburg zijn er geen specifieke rechterlijke instanties moeten besluiten op milieugebied. De zaken berecht wordt door administratieve of rechterlijke macht volgens het Gerecht. Er zijn twee rechtsgebieden in Luxemburg, Luxemburg en Diekirch, met voor elk district het Tribunal d’arrondissement. De rechters van de rechtbanken zijn rechtstreeks door de Groothertog worden benoemd. Er zijn drie rechtbanken voor geringe vorderingen, Justitie, de paix te Luxemburg en reeds in Diekirch sur- Alzette. De Cour administrative, vormt de hoge administratieve rechtbank bevoegd van de administratieve handeling. „forum shopping” is alleen beschikbaar in rechtszaken en niet op administratieve zaken. Partijen kunnen ook een „dag” -clausule in het contract. Indien beide partijen ermee in deze clausule kunnen zij hun beweging voor geringe vordering, de juge de paix, waar anders niet bevoegd met betrekking tot de waarde van de vordering en territoriale voorschriften. Alle beslissingen in eerste aanleg uitspraak van het Tribunal d’arrondissement van Luxemburg of Diekirch kan beroep worden aangetekend bij de Cour d’appel. Een beslissing in beroep te gaan, moet de rekwirant zijn beroep binnen 40 dagen na de kennisgeving van het besluit aan de griffier van het Hof. De Cour d’appel ziet toe op de toepassing van het recht op de feiten van het Tribunal d’arrondissement en bevestigen of nietig verklaren het arrest van het Tribunal d’arrondissement. Beslissingen van rechtbanken voor geringe vorderingen kan worden ingesteld bij district tribunalen. Beslissingen van het Hof van beroep en besluiten van andere instanties in laatste aanleg beroep kan worden ingesteld bij de Cour de cassation. De Cour de cassation zal alleen toezicht te houden op de naleving van de wet en het Reglement voor de procesvoering. De termijn voor het instellen van beroep bij de Cour de cassation heeft twee maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de rechterlijke beslissing. De Cour administrative heeft cassatie en reformatory rechten. De administratieve rechter kan oordelen over de rechtmatigheid en de evenredigheid van de administratieve beslissing. De administratieve rechter kan altijd een administratieve beslissing nietig te verklaren, maar kan alleen plaats zijn beslissing aan het besluit van de administratie, indien daarin is voorzien door het EU-recht betreft. In milieuaangelegenheden, gevallen kan worden ingesteld bij de civiele rechters om schadevergoeding te krijgen van de verweerder. De rechters bevoegd zijn om te beslissen de hinder die lawaai of vervuiling door buurlanden gaat. Overlastfactoren gevallen zelfs kan worden ingediend bij het ontbreken van delicten. De strafrechter bevoegd is uitspraak te doen wanneer een vordering wordt ingesteld door de politie of de algemene lasthebber. De rechterlijke macht rechter bevoegd is om uitspraak te doen op bijzondere gevallen, of het nu om burgerrechten (dat wil zeggen tussen twee personen) of bestuursrechtelijke (tussen de overheid en een particulier). Rechters kunnen uit eigen beweging om deskundigheid of een bezoek van een locatie voor de zaak. Rechters kunnen ook eventuele maatregelen om de getuige gehoorbeperking. De administratieve rechter kan de authenticiteit van het tentoongestelde materiaal.

III. Gevallen toegang tot informatie

In de gevallen waarin een verzoek om milieu-informatie wordt geweigerd of ten onrechte/onvoldoende is beantwoord, kan de betrokkene een tussentijdse procedure gestart bij de administratieve rechtbank. De rechtsvordering moet worden ingesteld bij de bestuursrechtbank binnen 30 dagen te rekenen vanaf de mededeling van de afwijzing of het stilzwijgen van het bestuur na 3 maanden bewaard. Indien de rechter de vordering geldig acht, kan hij de administratie de informatie openbaar te maken. De beslissing kan worden aangevochten. Gehele of gedeeltelijke afwijzing van een verzoek om informatie moet worden gemotiveerd en per aangetekende brief. De weigering informatie over beschikbare rechtsmiddelen en beroepsmiddelen. Het verzoek moet worden ingediend binnen 30 dagen te rekenen vanaf de mededeling van de afwijzing of ontoereikende besluiten. De motie moet het volgende omvatten:

 • de naam en het adres van de partijen,
 • een samenvatting van de feiten
 • Conclusies
 • de beschrijving van de milieu-informatie die toegang is geweigerd.

De motie moet worden geproduceerd in hetzelfde nummer als de partijen en ter griffie vóór de datum. De uitspraak wordt meegedeeld aan de aanvrager en de administratieve autoriteit. Het bestuursorgaan stelt de milieu-informatie die door de president van het Gerecht de griffie. De aard van de informatie zal namelijk van invloed zijn op de besluitvorming kan worden uitgesloten van de openbaarmaking bij wet. Het Gerecht onderzoekt de informatie en om de vraag, of de administratieve autoriteit moet doorgeven aan de eiser. Het Gerecht kan bepalen dat een volledige of gedeeltelijke openbaarmaking van de informatie.

IV. Toegang tot de rechter inzake inspraak van het publiek

In Luxemburg zijn er geen specifieke procedurele regels op milieugebied. Regelmatige administratieve procedure van toepassing. In beginsel administratieve beslissingen van administratieve instanties de „procédure administrative non contentieuse”” (wet op het bestuursrecht).http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Tenzij een wettelijke bepaling wordt voorzien in kortere termijnen en/of het opnieuw procedures om beroep in te stellen tegen een administratief besluit, administratieve besluiten kunnen worden aangevochten voor de rechter rechtstreeks binnen 3 maanden na de kennisgeving of bekendmaking. Een zaak kan aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank voor alle administratieve rechtsmiddelen hebben uitgeput. De hogere voorziening heeft echter de administratieve autoriteit schorst de termijn van beroep instellen bij de administratieve rechtbank. Alle vorderingen bij de administratieve rechtbank moeten worden ingediend en ondertekend door een advocaat, avocat à la Cour, in de vorm van een motie. De motie moet ten minste de naam en het adres van de aanvrager, de bewuste administratieve beslissing, een samenvatting van de feiten, het voorwerp van de beweging en een lijst van de voorwerpen. De oorspronkelijke beweging moet worden ingediend met vier kopieën aan de griffier. Het vonnis van het Tribunal administratif kan hoger beroep worden ingesteld bij de Cour administrative binnen 40 dagen na de uitspraak. De administratieve rechter kan enkel het onderzoek van de formele en materiële rechtmatigheid van het bestuurlijke besluit. In zeer technische zaken, administratieve rechterlijke instanties dienen na te gaan of de materiële en technische bevindingen. Rechters kunnen ook vragen om technische expertise en bezoeken ter plaatse om aanvullende technische informatie en een passende oplossing te vinden voor de kwestie. Bijgevolg kunnen zij hun beslissing baseren op wetenschappelijke bevindingen. Dit is met name gebruikt in de MEB-richtlijn (milieueffectbeoordeling). Ten eerste het Tribunal administratif rechters op de grond van de zaak en de kredietwaardigheid van de eiser, die dient te beschikken over een rechtstreeks en zeker belang. NGO’s kunnen hebben indien zij van nationaal belang zijn erkend. Zij persoonlijk belang indien de betrokken wet daarin voorziet. Procedurele regels zijn dezelfde als regelmatige administratieve procedure. . Hij zal de wettigheid ten gronde van de beschikking en dus de zaak. Ook zal de rechter. Dan zal hij de wettigheid ten gronde van de beschikking en dus de zaak. Het beroep moet worden ingesteld binnen 3 maanden na de kennisgeving van het bestuursbesluit. In een noodsituatie interimprocedure, de president van het Tribunal administratif kan toetsen milieueffectbeoordeling scoping besluiten. De aanvrager kan de zaak aanhangig maken bij de administratieve rechtbank. De eis moet omvatten: de naam en het adres van de aanvrager, de aanwijzing van een administratief besluit, een samenvatting van de feiten en bezwaren, en het voorwerp van de vordering. Het omvat tevens de lijst van de stukken die de aanvrager zal gebruiken in het proces. Het Tribunal administratif de definitieve MEB kan besluiten of vergunningen. Verzoekster, ministers, gemeenten, buurlanden met de vestiging die voldoende en rechtstreeks belang en verenigingen van nationaal belang, zoals erkend in de wetgeving kunnen belanghebbenden erbij betrekken, een beroep instellen bij de administratieve rechtbank. De eis moet omvatten: de naam en het adres van de aanvrager, de aanwijzing van een administratief besluit, een samenvatting van de feiten en bezwaren, en het voorwerp van de vordering. Het omvat tevens de lijst van de stukken die de aanvrager zal gebruiken in het proces. De verwijzende rechter zal de rechtmatigheid van de beschikking en de geldigheid ervan. De Cour administrative reviews van de formele en de inhoudelijke wettigheid van het MEB-besluit. Als zij oordelen over de grond van de zaak, zij onderzoekt de technische documentatie en het materiële bewijs. Zij kunnen om deskundigheid en een site bezoekt. Om de nationale rechter te kunnen aanzoeken is het niet nodig om deel te nemen aan de raadplegingsfase van de MEB-procedure, opmerkingen te maken, of om deel te nemen aan een hoorzitting. De normale regels inzake procesbevoegdheid voor nationale rechterlijke instanties toepassen om mensen die willen opkomen tegen een besluit met betrekking tot de MEB. Is beschikbaar in MEB-procedures in gevallen waarin sprake is van een risico van ernstige schade. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor MEB-procedures naast de reguliere nationale bepaling. De administratieve rechtbanken kunnen de definitieve besluiten of vergunningen. Verzoekster, ministers, gemeenten, buurlanden met de vestiging die voldoende en rechtstreeks belang en verenigingen van nationaal belang, zoals erkend door de belanghebbenden erbij betrekken recht een zaak aanhangig kunnen maken bij het Tribunal administratif. De eis moet omvatten: de naam en het adres van de aanvrager, de aanwijzing van een administratief besluit, een samenvatting van de feiten en bezwaren, en het voorwerp van de vordering. Het omvat tevens de lijst van de stukken die de aanvrager zal gebruiken in het proces. De administratieve rechter de wettigheid na van de administratieve beslissing en de geldigheid ervan. De bepalingen van het gewone administratieve procedure van toepassing. Het Tribunal administratif rechters de procedurele als de materiële wettigheid van de beschikking, aangezien het rechters op de grond van de zaak. De rechter gaat na feitelijke en technische criteria en alle relevante documenten. Hij kan om een expertise en de administratie in te dienen dossiers en documenten. Hij kan ook een bezoek ter plaatse informatie te verzamelen met betrekking tot de toestand. Om de nationale rechter te kunnen aanzoeken, is het niet nodig om deel te nemen aan de raadplegingsfase van het IPPC, opmerkingen te maken, of om deel te nemen aan een hoorzitting. De normale regels inzake procesbevoegdheid voor nationale rechterlijke instanties toepassen om mensen die willen opkomen tegen een beschikking met betrekking tot IPPC. Dwangmaatregelen tot rechtsherstel IPPC-procedures beschikbaar is wanneer er een risico bestaat op ernstige schade. Er zijn geen bijzondere voorschriften voor IPPC-procedures naast de reguliere nationale bepaling.

V. Toegang tot de rechter tegen handelingen of nalatigheden

In milieuaangelegenheden, vorderingen kan worden onderworpen aan rechterlijke rechtstreeks tegen particulieren of rechtspersonen. De aanvrager moet blijk geven van een voldoende belang bij de zaak. Particulieren kunnen instellen bij het Gerecht beroep in geval van schade. Zij kan ook een vordering instellen bij het verkrijgen van de nietigverklaring van een administratieve beslissing die aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding aan henzelf of van hun goederen. Nadat een reparatie van schade kan vorderen, zou de opheffing van de maatregelen die schadelijk is voor het milieu en het herstel van het milieu. Claims tegen de besluiten van het ministerie of de bevoegde instantie kan worden ingesteld bij het Tribunal administratif. Ngo’s — zoals erkend door de belanghebbenden erbij betrekken recht kan ook een vordering indienen tegen het besluit van het ministerie. Aanvragen kunnen worden ingediend door de persoon die rechtstreeks getroffen wordt door milieuschade, een inbreuk op zijn recht of door een persoon die voldoende belang heeft met betrekking tot het milieubesluit. De rechter zich uitspreken over de grond van de zaak. Inzake aansprakelijkheid betreft, bieden de minister die verantwoordelijk is voor het milieu, en de minister die verantwoordelijk is voor het water en de respectieve administraties zijn de bevoegde instanties van Luxemburg inzake aansprakelijkheidsaangelegenheden. Een verzoek om optreden kan worden voorgelegd aan de ministers of van de bevoegde instantie in het geval van milieuschade of in geval van dreigend gevaar. Het verzoek om maatregelen moet alle nodige informatie over de situatie. De bevoegde autoriteit onderzoekt vervolgens het verzoek om maatregelen en de passende besluiten. Het Tribunal administratif” bevoegd is om de administratieve beslissing van de minister of de bevoegde instantie. De wettelijke maatregelen moeten worden genomen om binnen de 40 dagen na de kennisgeving van de beschikking. 30 dagen van stilzwijgen van het bestuur gelijk aan een weigering van de administratie. Alleen wie over een voldoende belang kan een vordering instellen bij de administratieve rechtbank. Handhaving van milieuaansprakelijkheid rechtstreeks aan de bevoegde minister of administratie. NGO’s die een erkenning hebben gekregen van de staat kan ook een aanvraag indienen.

VI. Andere vormen van toegang tot justitie

In Luxemburg, afgezien van de juridische mogelijkheid van rechtsmiddelen, personen die een vordering kunnen instellen tegen het administratieve besluit bij de ombudsman die optreedt als bemiddelaar tussen de partijen. De Ombudsman zal echter niet het geval, maar in plaats daarvan helpen de partijen om tot een overeenkomst te komen. De Ombudsman (ook wel „de bemiddelaar”) is het belangrijkste orgaan dat regels conflicten tussen overheid en particulieren. Als onpartijdige bemiddelaar, de Ombudsman organiseren onderzoeken zullen bijdragen aan de oplossing van het conflict. Ze levert een oplossing voor te stellen voor het probleem dat het partijen vrijstaat om al dan niet volgen. De Ombudsman kan ook aanbevelingen doen aan de administratie om de situatie te verhelpen en de werking van de administratie te verbeteren. Hij kan ook aanbevelen wijzigingen van de rechtshandelingen die hebben gediend als rechtsgrondslag voor het besluit wanneer een klacht is ingediend tegen een administratief besluit. Individuen kunnen de politie of het openbaar ministerie in geval van een strafrechtelijke milieumisdrijf besluiten die eventueel later tot vervolging van de dader. Een klacht tegen een ongeschikte administratieve maatregelen kunnen worden ingediend bij de Ombudsman, die fungeert als bemiddelaar tussen de particulier en de administratie.

VII. Procesbevoegdheid

Procesbevoegdheid

Administratieve procedure

Procesverloop

Personen

Alleen personen die een rechtstreekse en zekere belangstelling voor deze kwestie kan een beroep instellen bij de bestuursrechter. Hun belang moet verschillen van het algemeen belang.

Alleen personen die een rechtstreeks en zeker belang aan de kwestie een zaak aanhangig kunnen maken bij de rechtbanken. Hun belang moet verschillen van het algemeen belang.

Ngo’s

NGO’s hebben procesbevoegdheid indien zij officieel zijn goedgekeurd door de Luxemburgse staat op basis van hun nationaal belang. Een officiële erkenning te verkrijgen, de bescherming van het milieu is opgenomen in de verordeningen voor 3 jaar.

NGO’s hebben procesbevoegdheid indien zij zijn toegestaan door Luxemburg op grond van hun nationaal belang. Een officiële erkenning te verkrijgen, de bescherming van het milieu is opgenomen in de verordeningen voor 3 jaar.

Andere juridische entiteiten

Gemeenten hebben om beroep tot nietigverklaring van een ministeriële vergunning beschikt, aangezien zij bij de tenuitvoerlegging van de milieuwetgeving op hun grondgebied. Zij moeten beschikken over een persoonlijk belang.

Openbare aanklagers, politieagenten, medewerkers van de water- en dienst bosbeheer en functionarissen van de douaneadministratie beroep kunnen instellen tegen overtreders in milieuaangelegenheden.

Ad-hocgroepen

N.V.T.

N.V.T.

Buitenlandse ngo’s

Buitenlandse ngo’s beroepsrecht hebben indien de wetgeving daarin voorziet.

Buitenlandse ngo’s beroepsrecht hebben indien de wetgeving daarin voorziet.

Andere

N.V.T.

N.V.T.

Teneinde over beroepsrecht te beschikken, moet de aanvrager in het bezit zijn van een persoonlijk, rechtstreekse, werkelijke en zekere, doeltreffende en legitieme belangen. In Luxemburg, de zogenoemde actio popularis niet existpublic aanklagers, politieagenten, medewerkers van de aard en dienst bosbeheer en functionarissen van de douaneadministratie, kunnen inbreuken op milieuvoorschriften. Deze inbreuken kunnen leiden tot beroep kan worden ingesteld bij de strafrechter in het kader van milieuwetgeving.

VIII. Rechtsbijstand

In rechte; vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is wanneer een procedure is opgesteld. Wanneer dus de waarde van een geschil tot 10,000 EUR, het recht de paix, geringe vorderingen, bevoegd is om de zaak te beoordelen. Partijen hoeven niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat en rechtzoekenden in persoon is verschenen. Wanneer de waarde van het geschil meer bedraagt dan 10,000 EUR is de arrondissementsrechtbank bevoegd is en de partijen moeten worden vertegenwoordigd door een raadsman, avocat à la Cour. Verplichte procesvertegenwoordiging geldt ook voor het Hof van beroep. De partijen moeten overeenkomen een raadsman voor administratieve rechtbanken en de motie moet worden ondertekend door een raadsman, avocat à la Cour. In Luxemburg worden slechts een paar advocaten zijn gespecialiseerd in milieurecht administratieve praktijk en de meeste van hen Recht en Planologie recht. De beste manier om een advocaat gespecialiseerd in milieurecht is contact op te nemen met de orde van advocaten barreau de Luxembourg (Luxemburg).

IX. Bewijs

De bewijslast ligt bij de eiser. Hij moet het bewijs van de feiten en de schade. De verschillende soorten bewijsmiddelen worden bewijsstukken, mondelinge bewijzen, vermoedens, toelating en bewijs. Het bewijsmiddel discretionair is, behalve in het geval van een wettelijk document waarbij het bewijs moet worden geschreven. De beslissing of een getuige te horen wordt overgelaten aan de rechter moet worden overgelaten. Op verzoek bewijs kan het Hof ambtshalve, indien zij van mening is dat het nuttig is een zaak te verduidelijken. Bijvoorbeeld, het Hof kan verzoeken om de mening van de deskundigen of voor het organiseren van bezoeken ter plaatse. Met het oog op het verkrijgen van adviezen van deskundigen in de procedure, partijen dient de naam van een deskundige voor het Hof. Op administratief vlak moeten de deskundigen worden gekozen uit de lijst van deskundigen die zijn gepubliceerd door het ministerie van Justitie. De rechter moet bepalen of de deskundige getuigen te horen of niet. Rechters kunnen andere deskundigen als zij niet tevreden zijn met de eerste. Rechters moeten echter rekening houden met de grootste zorgvuldigheid deskundig advies en het slechts verwerpen wanneer er ernstige redenen zijn waaruit dit blijkt, heeft het Bureau zijn niet behoorlijk opgesteld.

Een dwangmiddel tot rechtsherstel X.

In het bestuursrecht, het beroep of het beroep voorgelegd aan een administratieve rechtbank tegen een administratieve beschikking geen schorsende werking heeft. Het administratieve besluit wordt beschouwd als juridische en afdwingbaar, zelfs wanneer de wettigheid wordt aangevochten. Het aantekenen van beroep en gerechtelijke beroepen geen schorsende werking en administratieve besluiten worden onmiddellijk ten uitvoer worden gelegd. Het aantekenen van beroep en gerechtelijke acties zullen de administratieve beschikking slechts opschorten in geval van nood of ernstige twijfel over de rechtmatigheid van het besluit. In milieuaangelegenheden, tegen een administratief besluit een opschortend effect kan hebben indien zij op ernstige redenen steunt en de uitvoering van het besluit ernstige en onherstelbare schade kan veroorzaken. Het administratieve besluit kan zowel positief als negatief zijn. Het is mogelijk om een dwangmiddel tot rechtsherstel een dreigende schade te voorkomen of te stoppen met een wettelijke hinder door middel van een voorlopige urgentieprocedure. De tussentijdse procedure beschikbaar is in het geval van een noodsituatie van tijdelijke procedures voor de rechter, juge des référés. Hij kan bepalen welke maatregelen ter bescherming van bewijsmateriaal te gelasten, getuige te verschijnen of een beslissing ter voorkoming van dreigende schade. De procedure niet gesteld is. Partijen hoeven niet te worden vertegenwoordigd door een advocaat. De beslissing van de rechter slechts van tijdelijke aard is en kan worden gewijzigd door eenzelfde rechter later of door de rechter ten gronde uitspreekt. De rechterlijke beslissing kan beroep worden ingesteld binnen 15 dagen na de kennisgeving van de beslissing. De president van het Hof van beroep, bevoegd is om de zaak te sluiten. Een spoedprocedure worden volgende als in eerste aanleg.

XI. Kosten

Aanvragers die toegang wensen tot de rechter inzake milieuaangelegenheden ondervinden gerechtsdeurwaarder vergoedingen, expertisekosten en advocatenkosten. Deurwaarder een vergoeding moet worden bepaald aan de hand van een vaste vergoeding en geregeld bij groothertogelijk besluit. Deskundigen, vergoedingen van getuigen, honoraria van vertalers en tolken worden ook geregeld in een groothertogelijke verordening. Juristen zullen afzonderlijk bepalen hun eigen collegegeld. De vergoedingen worden berekend op uurbasis of naar gelang van de complexiteit van de zaak. De balie van Luxemburg verbiedt resultaatafhankelijke honoraria (Pacte de quota litis) van de advocaat die voor de gehele vergoeding. In het algemeen vragen voor advocaten zal aanhouden en hun honoraria, kosten voor andere dan de wettelijke vergoedingen uitgekeerd. In Luxemburg, geen gerechtskosten verschuldigd zijn om een zaak voor de rechtbank, noch voor het instellen van een beroep. Gerechtsdeurwaarder, kosten en honoraria van de advocaten zijn zeer hoog in Luxemburg. Honorarium gerechtsdeurwaarder lopen van 100 EUR tot 300 EUR. Honoraria van deskundigen kan lopen van 1 500 EUR tot 6 000 EUR, afhankelijk van de complexiteit van de expertise. Honoraria van advocaten zijn verantwoordelijk voor 60 tot 95 % van de kosten van de hele procedure. Een time-spent kan heffen op advocaten en het uurtarief kunnen variëren van 100 tot 650 EUR. Getuige vergoedingen van 60 EUR tot 300 EUR. Het honorarium is onderworpen aan de Luxemburgse BTW tegen een tarief van 15 % (ook voor particuliere klanten opgericht binnen de EU). De kostprijs van een dwangmaatregel of voorlopige maatregel kan variëren naar gelang van de complexiteit en het belang van de zaak. Hoewel de procedure moet eenvoudig en goedkoop, advocaten mogen een hoger tarief hanteren voor dit werk dan voor andere eenvoudige procedures. In Luxemburg hebben alle partijen in hun eigen kosten te verwijzen, ongeacht de uitkomst van de zaak. De procedure zeer zelden worden toegestaan voor de partijen. Er is geen algemene regel dat de verliezende partij draagt de honoraria van de advocaat van de betrokken partij. Overige kosten moeten in de regel door de verliezende partij worden gedragen.

XII. Mechanismen voor financiële bijstand

In Luxemburg zijn er geen specifieke vrijstellingen van kosten in milieuaangelegenheden. Er zijn geen procedurele kosten met uitzondering van advocatenkosten, kosten en honoraria van deskundigen, vergoedingen van getuigen deurwaarder. Rechtsbijstand is beschikbaar voor mensen die in financiële moeilijkheden verkeren. Zij moeten een verzoek bij de balie van Luxemburg of het centrale sociale hulpverlening. Deze financiële bijstand dekt alle kosten die verband houden met de gerechtelijke procedure en de advocaat, notaris, gerechtsdeurwaarder en honoraria van de vertaler. Rechtsbijstand is beschikbaar voor burgerlijke, handels- en bestuursrechtelijke rechtszaken voor beide verzoekers en verweerders. Deze beschikbaar is in een geschil en met buitengerechtelijke middelen. De steun kan ook worden verleend in het geval van conservatoire maatregelen en procedures voor de handhaving van rechterlijke beslissingen of enige andere autoriteit uit te voeren. Er is geen specifieke rechtsbijstand in milieuaangelegenheden. Gewone rechtsbijstand echter regels van toepassing op de gevallen die moeten worden voorgelegd aan een civiele of administratieve rechter. De steun is uitsluitend beschikbaar voor personen van onvoldoende middelen. Er is geen pro bono rechtsbijstand door ondernemingen in Luxemburg. De dienst Juridische informatica biedt gratis juridische informatie, maar is niet gespecialiseerd in milieurecht. Er zijn geen juridische adviespunten belast met milieuzaken in Luxemburg. Er zijn geen organisaties van openbaar belang milieurecht of advocaten in Luxemburg.

XIII. Tijdigheid

In beginsel moeten de administratieve instanties een besluit binnen 3 maanden na het verzoek van de aanvrager. Wanneer de administratie een besluit niet binnen 3 maanden of minder indien zo bepaald bij wet, haar stilzwijgen is gelijk aan een negatief besluit. In geen enkele sanctie is voorzien voor de niet-inachtneming van de termijn. De administratieve instantie kan controleren of de wettigheid van de afwijzende beslissing en de annulering van de beschikking gebaseerd op het ontbreken van het motief. Regels zijn vastgelegd in het burgerlijk wetboek. Juridische beroepen moeten worden ingesteld bij het gerecht binnen 30 jaar na de datum van de schade of vanaf de dag waarop het slachtoffer in kennis is gesteld van de schade. De vordering van de eiser tegen zijn verzekering voor burgerlijke rechters wordt ingesteld binnen 5 jaar na de datum van de schade of vanaf de dag waarop het slachtoffer in kennis is gesteld van de schade. Het voorschrift vertraging om een publiek optreden tegen een misdrijf is 10 jaar, 5 jaar en 1 jaar tegen een tegen kleinere delicten strafbaar te stellen. Er is geen typische duur van een rechtszaak in Luxemburg. Varieert naar gelang van de complexiteit van de zaak. Zodra de eiser zijn vordering heeft ingediend, heeft verweerster zich met zijn korte (defensie) binnen drie maanden. De eiser zijn antwoord niet kunnen indienen binnen 2 maand en evenzo voor aanvullende antwoorden. Termijnen kunnen worden verlengd door de juge de la mise en État de juge de la mise en État controles dat beide partijen voldoen aan het tijdschema. Er is geen termijn gesteld voor het Gerecht zich heeft uitgesproken; Arrest termijnen variëren aanzienlijk tussen gevallen. Er zijn geen sancties tegen de beslissingen van rechtbanken in Luxemburg vertraging.

XIV. Andere kwesties

In de meeste gevallen is het publiek kan tegen de besluiten zodra zij op de hoogte worden gebracht van de beslissing. Informatie over toegang tot de rechter in milieuzaken wordt verstrekt aan het publiek via verschillende websites.

Informatie betreffende toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden is toegankelijk via de sites van de overheid: http://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html Alternatieve geschillenbeslechting bestaat in de vorm van arbitrage, bemiddeling en verzoening, maar zelden wordt gebruikt in milieuzaken in Luxemburg. Hoewel bemiddeling wordt aangeboden in milieuzaken in Luxemburg, is het niet vaak gebruikt.

XV. Om een buitenlander

In Luxemburg zijn er geen bepalingen ten aanzien van de taal ter bestrijding van discriminatie of het land van oorsprong die in het procesrecht. Buitenlanders kunnen een vordering instellen bij een Luxemburgse rechter indien zij zijn juridische status. Zij kunnen ook aanspraak maken op rechtsbijstand. In Luxemburg zijn er drie talen: Het Frans, het Duits en het Luxemburgs. Alle technische documenten moeten in het Frans worden opgesteld maar hoorzitting kan doen in deze drie talen. Vertaling kan worden verstrekt aan partijen in rechte of betaald door de overheid. Wanneer een partij een getuige wil opstellen, dient een vertaler die de partij zal moeten betalen voor de getuigen alsook voor de vertaler.

XVI. Grensoverschrijdende zaken

In het kader van de MEB en IPPC procedure wanneer de inrichting gevolgen kan hebben voor het milieu van een ander land, kunt u het verzoek doorgestuurd naar het land dat in staat is om commentaar te leveren. Zij zal dan op de hoogte worden gebracht van het uiteindelijke besluit. Het betrokken publiek in een grensoverschrijdende context gaat het om personen die een rechtstreekse en voldoende belang of zij een Luxemburgse ingezetene zijn of niet. Het begrip belang zoals hierboven beschreven blijft de belangrijkste voorwaarde voor procesbevoegdheid hebben. Personen van de getroffen landen hebben rechtstreeks belang hebben dat permanent en kan beroep instellen bij een Luxemburgse rechter. Zij komen in aanmerking voor rechtsbijstand in dezelfde staat als Luxemburgse ingezetenen. Hij kan aanzoeken, en verzoek tot staking of voorlopige maatregelen onder dezelfde voorwaarden als Luxemburgse ingezetenen. Buitenlandse ngo’s beroepsrecht hebben indien de wetgeving daarin voorziet. Personen die beroep kunnen instellen tegen de Luxemburgse staat voor de Luxemburgse rechter schadevergoeding te verkrijgen. Buitenlandse natuurlijke personen kunnen aanspannen tegen Luxemburgse burgers voor Luxemburgse of buitenlandse rechtbanken, zelfs indien de schade is ingetreden die buiten Luxemburg.

Links

http://www.emwelt.lu/

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html

Laatste update: 14/09/2016

Deze tekst is automatisch vertaald. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van de vertaling.