Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Luxembourg

Contenu fourni par
Luxembourg
 1. Forfatningsgrundlag
 2. Retsvæsenet
 3. #II
 4. Sager om adgang til oplysninger
 5. Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse
 6. Adgang til klage over handlinger eller undladelser
 7. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse
 8. Søgsmålskompetence
 9. Advokatbistand
 10. Beviser
 11. Foreløbige retsmidler
 12. Sagens omkostninger
 13. Mekanismer for finansiel bistand
 14. Aktualitet
 15. Andre spørgsmål
 16. At være udlænding
 17. Grænseoverskridende sager

I. forfatningsgrundlag

I 1999 har den luxembourgske regering ændrede forfatningen ved at tilføje beskyttelse af miljø og dyr som nye forfatningsmæssige princip (artikel 11). Den luxembourgske stat sikrer beskyttelse af det menneskelige og naturlige miljø ved at fremme etableringen af en bæredygtig balance mellem naturbeskyttelse og over for nuværende og fremtidige generationer behov. Staten fremmer beskyttelse og velfærd. Borgerne kan påberåbe sig den forfatningssikrede ret direkte i administrative og retslige procedurer. Hvis dommeren mener, at parten er med rette til prøvelse af forfatningsmæssigheden af en lov, han vil rette et præjudicielt spørgsmål til Cour constitutionelle (forfatningsdomstolen). Parter i en administrativ eller retslig procedure, direkte kan påberåbe sig europæiske direktiver og konventionen. De kan påberåbe sig internationale aftaler, når de er ratificeret af Luxembourg. Administrative domstole henviser til og direkte anvendelse af Århuskonventionen. Navnlig Forvaltningsdomstolen henviser til Århus-konventionen direkte til at afgrænse de retsundergivnes søgsmålskompetence.

II. Retsvæsenet

Luxembourgsk lovgivning er baseret på romerretten, og klart sondrer mellem offentlig ret og privatret. Da der er en klar sondring mellem offentligretlige og privatretlige i Luxembourg, at retssystemet i Storhertugdømmet Luxembourg er opdelt i et civilt domstolssystem og et administrativt retssystem. Cour constitutionnelle i Luxembourg træffer afgørelse om foreneligheden af love med forfatningen. Ingen direkte søgsmålsadgang for borgerne; Kun nationale domstole kan rette et præjudicielt spørgsmål til Cour constitutionelle. Domstolene er opkrævet af forfatningen til at udøve dømmende myndighed. De er uafhængige i udøvelsen af deres funktioner. I Luxembourg er der to kendelser af kompetence: den offentlige orden og den administrative bekendtgørelse. Øverst i hierarkiet af den civile kendelse er Cour supérieure de Justice, som omfatter en Cour d'appel, at Cour de cassation og parket général. De tilfælde, annullering af de domme, som de forskellige afdelinger af Cour d'appel er hovedsagelig for Cour de cassation, som omfatter en afdeling med fem dommere.

I Luxembourg er der ingen særlige domstole at beslutte på miljøområdet. Miljøsager vurderes ud fra deres administrative eller dømmende domstol i henhold til sagen. Der er to juridiske områder i Luxembourg, Luxembourg og Diekirch med i hvert distrikt en tribunal d'arrondissement. Dommerne ved domstolene er direkte udnævnt af storhertugen. Der er tre små retter, Justice de Paix i Diekirch i Luxembourg og esch- sur- Alzette. Cour administrative (forvaltningsretten, udgør den øverste kompetence i den administrative bekendtgørelse. Forumshopping er kun tilgængelige i retssager og findes ikke i administrative sager. Parterne kan omfatte en "choice-of-forum klausulen i kontrakten. Hvis begge parter er enige i dette afsnit, kan de bringe deres forslag før småkrav, fredsdommeren, hvis det ellers ikke er kompetent med hensyn til kravets værdi og territoriale regler. Alle afgørelser i første instans af Tribunal d'arrondissement de Luxembourg eller Diekirch kan indbringes for Cour d'appel. For at appellere en dom, at sagsøgeren skal indbringe sin klage inden for 40 dage fra meddelelsen af afgørelsen for det lokale dommerkontor. Cour d'appel vil kontrollere anvendelsen af retsforskrifterne på de faktiske omstændigheder ved Tribunal d'arrondissement og stadfæste eller underkende afgørelsen fra Tribunal d'arrondissement. Afgørelser om småkrav kan påklages til domstolene District retter. Afgørelser truffet af Court of Appeal og afgørelser truffet af andre domstole afgjort i sidste instans, kan indbringes for cour de cassation. Cour de cassation kun vil kontrollere anvendelsen af den lovgivning og forretningsordenen. Fristen for at indbringe en sag for cour de cassation er to måneder fra forkyndelsen af dommen. Cour administrative har Cour de cassation og reformatory rettigheder. Den administrative dommer kan træffe afgørelse om lovligheden samt rimeligheden af den administrative afgørelse. Forvaltningsdommeren altid kan annullere en administrativ afgørelse, men kan kun sætte sin afgørelse til den afgørelse fra administrationen, hvis dette er fastsat i den pågældende lov. På miljøområdet blev sagerne kan indbringes for civil dommere for at opnå erstatning fra sagsøgte. Civile domstole er kompetente til at afgøre sager som f.eks. generende støj eller forurening forårsaget af naboer. Gener sager kan anlægges, selv i mangel af mindre forseelser. Den dommer, der er kompetent til at træffe afgørelse, når sagen anlægges enten ved politiet eller kammeradvokaten. Retsvæsenet dommer er kompetent til at tage stilling til særlige tilfælde, uanset om de er borgerlige (dvs. mellem to privatpersoner) eller administrativ (mellem staten og en enkeltperson). Dommere kan af egen drift for ekspertise eller et besøg af en lokalitet med henblik på sagen. Dommere kan også for eventuelle foranstaltninger til at muliggøre vidnets hørelse. Forvaltningsdommeren kan kontrollere ægtheden af udstillingsgenstande.

III. Sager om adgang til oplysninger

I tilfælde, hvor en anmodning om adgang til miljøoplysninger er blevet afslået eller utilstrækkeligt besvaret, uretmæssigt/person kan indlede en hastende foreløbige procedurer til forvaltningsdomstolen. Sagen skal indbringes for forvaltningsdomstolen senest 30 dage efter meddelelsen af beslutningen om afslag eller efter administrationens stilhed opbevares i 3 måneder. Hvis dommeren skønner påstanden som gyldige, han kan pålægge administrationen at videregive oplysningerne. Dommen kan appelleres. Helt eller delvist afslag på anmodning om oplysninger skal begrundes og sendes pr. anbefalet brev. Afslaget skal indeholde oplysninger om klagemuligheder og retsmidler. Begæringen skal indgives inden 30 dage fra meddelelsen af afslaget eller uhensigtsmæssige beslutninger. Forslaget skal indeholde:

 • navn og adresse på parterne,
 • et resumé af de faktiske omstændigheder
 • konklusionerne
 • Beskrivelsen af de miljøoplysninger, som en fællesskabsinstitution har afslået aktindsigt.

Forslaget skal udfærdiges i samme antal som parterne og bragt til justitssekretæren inden datoen for retsmødet. Personaleretten: dom vil blive meddelt sagsøgeren og den administrative myndighed. Den administrative myndighed skal udarbejde den miljømæssige oplysninger til formanden for Krigsforbryderdomstolen Clerk's office. Arten af de oplysninger som det vil påvirke beslutningstagningen kan udelukkes fra videregivelse ved lov. Personaleretten vil behandle de oplysninger og for, hvorvidt den administrative myndighed skal videregive dem til sagsøgeren. Nævnet kan pålægge en fuldstændig eller delvis udbredelse af oplysningerne.

ADDITIONAL GUARANTEES: Adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med offentlig deltagelse

I Luxembourg er der ingen specifikke processuelle regler på miljøområdet. Regelmæssige administrative procedure anvendelse. I princippet administrative afgørelser truffet af administrative organer er omfattet af den "procédure administrative non contentieuse" ("lov om administrative procedurer").http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Medmindre der fastsættes bestemmelse om en kortere tidsrum og/eller gendannelse procedurer for indgivelse af klage over en administrativ afgørelse, administrative afgørelser kan indbringes for Domstolen direkte senest 3 måneder efter deres meddelelse eller offentliggørelse. En sag kan indbringes for Domstolen, inden han havde udtømt alle de administrative klagemuligheder. Imidlertid anke til den administrative myndighed suspenderer fristen for appel til forvaltningsdomstolen. Alle krav til den administrative domstol skal indgives og underskrives af en advokat (avocat à la Cour, i form af et forslag. Forslaget skal indeholde navn og adresse på ansøgeren, den anfægtede administrative afgørelse, et resumé af de faktiske omstændigheder, den er genstand for forslag, og en fortegnelse over de bevismidler. Det oprindelige forslag skal indsendes i fire eksemplarer til Personalerettens justitssekretær. Dommen fra Tribunal administratif kan ankes til Cour administrative senest 40 dage efter domsafsigelsen. Forvaltningsdommeren kan kun prøve den processuelle og materielle lovlighed af den administrative afgørelse. I meget tekniske sager administrative domstole måske er nødt til at kontrollere den materielle og tekniske resultater. Dommere kan også anmode om teknisk ekspertise og besøg på stedet for at indhente flere tekniske oplysninger og finde en passende løsning på spørgsmålet. Det betyder, at de kan basere deres afgørelse på videnskabelige resultater. Dette er især anvendes i VVM (miljøkonsekvensvurdering) tilfælde. Første Tribunal administratif dommere om sagens realitet og den stående af fordringshaveren, som skal have en direkte og sikker interesse. Ngo'er kan have søgsmålskompetence, hvis de er blevet anerkendt af national betydning. De skønnes at have en personlig interesse, hvis den pågældende lovgivning bestemmer dette. Processuelle regler er de samme som almindelig administrativ procedure. . Han vil gennemgå lovligheden af den miljømæssige afgørelse og afgøre sagen. Dommeren vil også gennemgå. Han end vil gennemgå lovligheden af den miljømæssige afgørelse og afgøre sagen. Sagen skal anlægges inden for en frist på 3 måneder fra meddelelsen af den administrative afgørelse. I en nødsituation mellemliggende procedure, formanden for Tribunal administratif kan revidere miljøkonsekvensvurdering områdebegrænsning. Ansøgeren kan indbringe sagen for forvaltningsdomstolene. Begæringen skal indeholde navn og adresse på ansøgeren, udpegning af den administrative afgørelse, et resumé af de faktiske forhold og indvendinger, og genstanden for påstanden. Det skal også omfatte en liste over de bevismidler, som sagsøger råder over i retssagen. Tribunal administratif kan gennemgå endelige VVM-undersøgelse afgørelser eller tilladelser. Sagsøgeren, ministre, kommuner, naboer til den virksomhed, der har en tilstrækkelig og direkte interesse og sammenslutninger af national betydning — som anerkendt af loven berørte parter — offentlige kan anlægge sag ved forvaltningsdomstolen. Begæringen skal indeholde navn og adresse på ansøgeren, udpegning af den administrative afgørelse, et resumé af de faktiske forhold og indvendinger, og genstanden for påstanden. Det skal også omfatte en liste over de bevismidler, som sagsøger råder over i retssagen. Cour administrative vil gennemgå lovligheden af den administrative afgørelse og dens gyldighed. Cour administrative undersøgelser den processuelle og materielle lovlighed af VVM-afgørelsen. Da de træffe afgørelse om realiteten i den sag, de vil gennemgå den tekniske dokumentation og de materielle beviser, som var gjort gældende. De kan bestille ekspertise og besøger webstedet. For at få søgsmålskompetence ved de nationale domstole er det ikke nødvendigt at deltage i den offentlige høringsfase i VVM-proceduren, til at fremsætte bemærkninger eller til at deltage i en høring. De almindelige regler om søgsmålskompetence ved de nationale domstole anvender for at personer, der ønsker at anfægte en afgørelse vedrørende VVM. Foreløbige retsmidler er tilgængelige i VVM-procedurer i de tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade. Der findes ingen særlige regler vedrørende VVM-procedurer ud over den almindelige nationale bestemmelse. Forurening kan domstolene endelige administrative afgørelser eller tilladelser. Sagsøgeren, ministre, kommuner, naboer til den virksomhed, der har en tilstrækkelig og direkte interesse og sammenslutninger af national betydning — som anerkendt af loven berørte parter — offentlige kan anlægge sag ved Tribunal administratif. Begæringen skal indeholde navn og adresse på ansøgeren, udpegning af den administrative afgørelse, et resumé af de faktiske forhold og indvendinger, og genstanden for påstanden. Det skal også omfatte en liste over de bevismidler, som sagsøger råder over i retssagen. Den administrative domstol vil prøve lovligheden af den administrative afgørelse og dens gyldighed. Den almindelige administrative procedure finder anvendelse som beskrevet ovenfor. Tribunal administratif dommere den processuelle og materielle lovlighed af IPPC-afgørelsen som dommere på grundlag af sagens konkrete omstændigheder. Dommeren vil kontrollere faktuelle og tekniske kriterier og alle relevante dokumenter. Han kan beordre en ekspertise- og tilpligte administrationen at forelægge dokumentation og dokumenter. Han kan også besøge anlægget for at indsamle data om situationen. For at få søgsmålskompetence ved de nationale domstole, er det ikke nødvendigt at deltage i den offentlige høringsfase i IPPC, til at fremsætte bemærkninger eller til at deltage i retsmøder. De almindelige regler om søgsmålskompetence ved de nationale domstole anvender for at personer, der ønsker at anfægte en beslutning om IPPC. Foreløbige retsmidler er tilgængelige i IPPC-direktivet procedurer i tilfælde, hvor der er risiko for alvorlig skade. Der findes ingen særlige regler vedrørende IPPC-procedurer ud over den almindelige nationale bestemmelse.

V. adgang til klage over handlinger eller undladelser

På miljøområdet, kan underkastes judiciel ret direkte over for privatpersoner eller juridiske enheder. Ansøgeren skal godtgøre at have en tilstrækkelig interesse i sagen. Privatpersoner kan anlægge søgsmål ved domstolene i tilfælde af skader. De kan også anlægge sag for at opnå annullation af en administrativ afgørelse, der kan forvolde skade på sig selv eller deres ejendom. Når en kan kræve reparation af skader, bekæmpelse af handlinger, der skader miljø eller genopretning af miljøet. Fordringer over for de afgørelser, det ministerium eller den kompetente forvaltning kan anlægges ved Tribunal administratif. Ngo'er — som anerkendt af loven berørte parter — offentlige kan også fremsætte krav over for Republiks ministerium. Fordringer kan indgives af den person, der er direkte berørt af miljøskader, har været udsat for en krænkelse af hans/hendes rettighed eller af en person, som har en tilstrækkelig interesse med hensyn til miljømæssig beslutning. Domstolen skal træffe afgørelse på grundlag af sagens konkrete omstændigheder. Spørgsmål om erstatningsansvar for miljøskader fra den minister, der er ansvarlig for miljø, og den minister, der er ansvarlig for vand- og deres respektive administrationer er de kompetente myndigheder i Luxembourg i miljøansvar spørgsmål. En anmodning om foranstaltninger kan indgives med ministrene eller de kompetente myndigheder i tilfælde af miljøskader eller i tilfælde af overhængende fare. Anmodningen om foranstaltninger skal omfatte alle fornødne oplysninger om situationen. Den kompetente myndighed skal derefter undersøge anmodningen om foranstaltninger og træffe passende afgørelse. Tribunal administratif er kompetent til at prøve den administrative afgørelse truffet af ministeren eller den kompetente administration. Den retlige foranstaltning skal stilles for en domstol inden for en frist på 40 dage fra meddelelsen af den administrative afgørelse. 30 dage efter administrationens passivitet er lig med et afslag fra administrationen. Kun den person, som har en tilstrækkelig interesse deri, kan anlægge sag ved forvaltningsdomstolen. Tiltag til at håndhæve erstatningsansvar for miljøskader er anlagt direkte til den kompetente minister eller regering. Ngo'er, der har fået en godkendelse fra staten kan ligeledes indgive en ansøgning.

VI. Andre midler for adgang til klage og domstolsprøvelse

I Luxembourg, bortset fra lovlige former for retsmidler, borgerne kan rejse et krav mod den administrative afgørelse for ombudsmanden, der fungerer som mægler mellem parterne. Ombudsmanden dog ikke sagen, men i stedet at hjælpe parterne med at nå til enighed. Ombudsmanden (også kaldet "mægleren") er det vigtigste organ, at reglerne konflikter mellem administrationen og enkeltpersoner. Som neutral formidler, Ombudsmanden vil arrangere undersøgelser for at bidrage til at løse konflikten. Den vil forelægge et forslag til løsning af spørgsmål, som parterne skal være frit stillet med hensyn til at efterkomme den eller ej. Ombudsmanden kan ligeledes rette henstillinger til administrationen med henblik på at rette op på situationen og forbedre forvaltningens funktionsmåde. Han kan også fremsætte henstillinger om ændringer af de retshandler, der dannede retsgrundlag for afgørelsen, når der er indgivet en klage over en administrativ afgørelse. Enkeltpersoner kan oplyse politiet eller den offentlige anklager i tilfælde af en strafbar overtrædelse af miljølovgivningen, der kan senere beslutte at retsforfølge lovovertræderen. En klage over en forkert administrativ handling, kan indbringes for ombudsmanden, der fungerer som mægler mellem den private part og administrationen.

VII. Søgsmålskompetence

Søgsmålskompetence

Den administrative procedure

Retsforhandlinger

Enkeltpersoner

Kun personer, der har en direkte og sikker interesse for emnet kan anlægge sag ved forvaltningsdomstolene. Deres interesse skal være forskellig fra den generelle interesse.

Kun personer, der har en direkte og sikker interesse for emnet kan anlægge sag ved domstolene. Deres interesse skal være forskellig fra den generelle interesse.

Ngo'er

Ngo'er har søgsmålskompetence, hvis de har modtaget officiel godkendelse af den luxembourgske stat på grundlag af national betydning. At modtage en officiel godkendelse, beskyttelse af miljøet, må have været indsat i deres vedtægter i 3 år.

Ngo'er har søgsmålskompetence, hvis de er godkendt af Luxembourg på grundlag af national betydning. At modtage en officiel godkendelse, beskyttelse af miljøet, må have været indsat i deres vedtægter i 3 år.

Andre juridiske enheder

Kommunerne har søgsmålskompetence til prøvelse af en ministeriel tilladelse, som de har til at kontrollere gennemførelsen af miljølovgivningen på deres område. De skal have en personlig interesse.

Offentlige anklagere, politifolk, agenser af vand og skove, administration og ansatte i toldvæsenet kan anlægge søgsmål mod lovovertrædere på miljøområdet.

Ad hoc-grupper

IKKE RELEVANT

IKKE RELEVANT

Udenlandske NGO "er

Udenlandske ngo'er har søgsmålskompetence, hvis den pågældende medlemsstats lovgivning foreskriver dette.

Udenlandske ngo'er har søgsmålskompetence, hvis den pågældende medlemsstats lovgivning foreskriver dette.

Alle andre anvendelser

IKKE RELEVANT

IKKE RELEVANT

For at få tillagt klage- og søgsmålsret skal sagsøger have en personlig, direkte og faktisk, sikker, effektiv og legitim interesse. I Luxembourg, actio popularis ikke existpublic anklagere, politifolk, agenser af natur og skove administration og ansatte i toldvæsenet kan forfølge overtrædelser af miljøbestemmelserne. Disse overtrædelser kan føre til søgsmål kan indbringes for en straffedomstol i henhold til miljølovgivningen.

VIII. Advokatbistand

I en ret, repræsentation ved en advokat er obligatorisk, når en procedure er skriftlig. Når værdien af en tvist er under 10,000 EUR, Justice de Paix, småkrav, er kompetent til at bedømme sagen. Sagens parter ikke behøver at være repræsenteret af en advokat, og hvor de retsundergivne kan være til stede. Når tvisten har en værdi på over 10,000 EUR, Tribunal d'arrondissement har kompetence og sagens parter skal være repræsenteret af en advokat (avocat à la Cour. Advokatbistand er ligeledes obligatorisk for Court of Appeal. En advokat må repræsentere parter inden forvaltningsdomstole og forslaget skal underskrives af en advokat (avocat à la Cour. I Luxembourg er der kun få advokater med speciale i miljøret, og de fleste af dem praksis forvaltningsret og planloven. Den bedste måde til at finde en advokat, der er specialiseret i miljølovgivning er at kontakte den luxembourgske advokatsamfund (barreau de Luxembourg).

IX. Beviser

Bevisbyrden tilhører fordringshaveren. Han skal fremlægge beviser for de faktiske omstændigheder og skadeserstatning. De forskellige former for bevis er dokumentbeviser, mundtlige beviser, formodninger, optagelse og vidneerklæringer afgivet under ed. Den form for dokumentation er skønsmæssig, undtagen i tilfælde af et juridisk dokument, hvor beviset skal være skriftlig. Beslutningen om, hvorvidt et vidne skal afhøres overlades til Domstolens skøn. Retten kan anmode om beviser på eget initiativ, hvis den mener, at det ville være nyttigt at få klarlagt en sag. F.eks. kan retten anmode om sagkyndige udtalelse eller tilrettelægge besøg. For at indhente sagkyndige udtalelser i proceduren, skal parterne oplyse navnet på en sagkyndig for Domstolen. I administrative spørgsmål, eksperterne bør udvælges fra en ekspertliste Offentliggjort af Justitsministeriet. Dommeren afgør, hvorvidt den sagkyndige vidner afhøres eller ej. Dommere kan pålægge andre eksperter, hvis de ikke er tilfredse med det første. Dommere må imidlertid overveje ekspertudtalelse med den største omhu, og kun afvise den, hvis der er alvorlige grunde at bevise, at det ikke er udarbejdet korrekt.

X Foreløbige retsmidler

Forvaltningsretlig klage eller sagsanlæg til en forvaltningsdomstol til prøvelse af en administrativ afgørelse, ikke har opsættende virkning. Den administrative afgørelse skal anses for at være lovlig og eksigibel, selv om dens lovlighed anfægtes. Klager og sagsanlæg har ikke opsættende virkning og administrative afgørelser kan omgående fuldbyrdes. Klagesager og retssager vil kun udsætte den administrative afgørelse i tilfælde af en nødsituation eller alvorlig tvivl om lovligheden af den pågældende beslutning. På miljøområdet — søgsmål til prøvelse af en administrativ afgørelse kan have opsættende virkning, hvis den er baseret på vægtige grunde og fuldbyrdelsen af afgørelsen kan medføre en alvorlig og uoprettelig skade. En administrativ afgørelse kan være enten positiv eller negativ. Det er muligt at opnå et pålæg eller forbud for at forhindre en umiddelbart forestående skade eller bringe en lovbestemt gener ved hjælp af en hasteprocedure. Den foreløbige procedure er til rådighed i tilfælde af en nødsituation, inden dommeren af mellemliggende procedurer, juge des om. Han kan beordre enhver foranstaltning med henblik på at sikre beviserne, synes at vidne til eller gøre enhver beslutning om at forebygge truende skader. Proceduren er ikke skrevet. Parterne har ikke pligt til at være repræsenteret af en advokat. Dommerens afgørelse kun er midlertidig og kan ændres ved hjælp af den samme dommer senere eller af den dommer, der har truffet afgørelse om sagens realitet. Domstolens afgørelse kan appelleres inden for en frist på 15 dage at regne fra beslutningens meddelelse. Appeldomstolens præsident, kompetence til at afgøre sagen. En hasteprocedure vil følge i første instans.

XI. Sagens omkostninger

Ansøgere, der søger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet står over for fogeden gebyrer, eksperthonorarer og advokatsalærer. Fogedens gebyr fastsættes af et fast gebyr og reguleret ved storhertugelig anordning. Vidner, sagkyndige, oversættere og tolke er også reguleret ved en storhertugelig anordning. Advokater vil individuelt kunne fastsætte deres egne gebyrer. Deres gebyrer kan beregnes på timebasis eller afhængig af sagens kompleksitet. Det luxembourgske advokatsamfund forbyder advokatsalærer (Pacte de kvote litis) for hele advokatens honorar. Advokater vil generelt kræver stoppere til deres gebyrer, omkostninger og udbetalingen ud over de lovpligtige afgifter. I Luxembourg, ikke skal betales retsafgifter for indbringelse af en sag for en domstol eller for at iværksætte appel. Advokatsalærer og udgifter til stævningsmand, der er meget høj i Luxembourg. Honorar til fogeden løbe fra 100 EUR til 300 EUR. Eksperthonorarer kan køre fra 1 500 EUR til 6 000 EUR efter kompleksiteten af den nødvendige ekspertise. Advokater er ansvarlige for 6095 % af hele proceduren omkostninger. Advokater kan opkræve på basis og timesatsen time-spent kan spænde fra 100 EUR til 650 EUR. Vidnegodtgørelser løbe fra 60 EUR til 300 EUR. Erhvervsdrivendes gebyrer er underlagt luxembourgsk moms med en sats på 15 % (også for private kunder, der er etableret i EU). Kostprisen for et søgsmål med påstand om forbud/foreløbige retsmidler kan variere afhængigt af kompleksiteten og den andel af sagen. Selv om de foreløbige retsmidler bør være ligetil og ikke dyre, advokater kan opkræve højere gebyrer for dette arbejde end ved andre enkle procedurer. I Luxembourg har alle parter bærer deres egne omkostninger, uanset udfaldet af sagen. Procesomkostninger er meget sjældent tilladt til parterne. Der er ikke nogen generel regel, ifølge hvilket den tabende part vil skulle bære den fremherskende parts advokatudgifter. Øvrige omkostninger skal normalt afholdes af den tabende part.

XII. Mekanismer for finansiel bistand

I Luxembourg er der ikke nogen specifikke fritagelser fra omkostninger i miljøsager. Der er ingen proceduremæssige omkostninger bortset fra advokatsalærer, honorarer til sagkyndige, vidnegodtgørelser og foged gebyrer. Der kan ydes retshjælp til personer, der har finansielle vanskeligheder. De skal udfylde en anmodning til det luxembourgske advokatsamfund eller til den centrale sociale bistandstjenester. Denne finansielle bistand dækker alle gebyrer i tilknytning til den retlige procedure og den advokat, notar, foged og oversætterens honorar. Der kan ydes retshjælp til civilretlige, handelsretlige og forvaltningsretlige sager for både sagsøger og sagsøgte. Den findes i retstvister og i udenretslige klagemuligheder. Der kan desuden bevilges retshjælp i forbindelse med forebyggende foranstaltninger og procedurer for at fuldbyrde retsafgørelser eller andre afgørelser. Der er ingen specifikke retshjælp tilgængelig på miljøområdet. Der fandt dog regelmæssige retshjælp regler gælder for miljøsager, enten ved en civilret eller en forvaltningsret. Retshjælp er kun tilgængelige for personer med utilstrækkelige midler. Der er ingen pro bono juridisk bistand fra virksomheder i Luxembourg. Den Juridiske Edb-tjeneste giver gratis juridiske oplysninger, men ikke er specialiseret i miljølovgivning. Der er ingen retshjælpskontorer, der beskæftiger sig med miljøsager i Luxembourg. Der er ingen miljøorganisationer eller -advokater af offentlig interesse i Luxembourg.

XIII. Aktualitet

Administrative organer er i princippet forpligtet til at træffe en afgørelse inden for 3 måneder efter en anmodning fra en ansøger. Hvis administrationen ikke give en afgørelse inden for 3 måneder eller kortere tid, hvis det er fastsat ved lov, at tavshed er lig med en negativ afgørelse. Ingen sanktioner for manglende overholdelse af fristen. Den administrative domstol kan efterprøve lovligheden af beslutningen om afslag på tildeling og ophævelse af afgørelsen baseret på fraværet af motiv. Forældelsesregler i codice civile. Søgsmål skal anlægges inden en retlig ret senest 30 år fra datoen for skadens indtræden eller fra den dag, hvor skadelidte blev informeret om skaden. Sagsøgers søgsmål mod sin forsikring skal anlægges ved civilretterne inden 5 år fra datoen for skadens indtræden eller fra den dag, hvor skadelidte blev informeret om skaden. Recepten forsinkelse for at indbringe en offentlig foranstaltning over for en kriminalitet er 10 år, 5 år og 1 år mod en forseelse mod mindre lovovertrædelse. Der er ingen typiske varighed af en sag ved EU-Domstolen i Luxembourg. Det varierer afhængigt af sagens kompleksitet. Når sagsøger har indgivet sin ansøgning, har sagsøgte sender sit kort (forsvaret), inden for tre måneder. Sagsøgeren vil være i stand til at fremlægge sit svar inden for 2 måned, og det samme gælder for eventuelle yderligere svar. Frister kan forlænges af juge de la mise en État juge de la mise en État kontroller, at begge parter i overensstemmelse med den procedure, frist. Der er ikke fastsat nogen frist for Domstolen at afsige sin dom; Dom fristerne varierer betydeligt mellem sager. Der er ingen sanktioner over for domstolene at træffe afgørelser i forsinkelse i Luxembourg.

XIV. Andre spørgsmål

I de fleste tilfælde kan anfægte miljømæssige afgørelser, når de bliver underrettet om afgørelsen. Oplysninger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet stilles til rådighed for offentligheden via flere websteder.

Oplysninger om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet er tilgængelige via det offentlige netsteder: http://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html ATB findes i form af voldgift, mægling og forlig, men er sjældent anvendt på miljøområdet i Luxembourg. Selv om mægling kan findes på miljøområdet i Luxembourg, den ikke anvendes ofte.

XV. At være udlænding

I Luxembourg er der ingen forskelsbehandling klausuler vedrørende sprog eller oprindelsesland i den processuelle lovgivning. Udlændinge kan anlægge sag ved en luxembourgsk forum, hvis de har søgsmålskompetence. De kan også modtage retshjælp. I Luxembourg er der tre administrative sprog: Fransk, tysk og luxembourgsk. Alle processkrifter skal være skrevet på fransk, men høring kan ske på disse tre sprog. Oversættelse kan videregives til parter i retten og vil blive betalt af staten. Men hvis en part ønsker at udarbejde et vidne, der har brug for en oversætter, som tredjemand skal betale for vidnet såvel som oversætter.

XVI. Grænseoverskridende sager

I VVM og IPPC, hvis virksomheden kan have en indvirkning på miljøet i et andet land, skal den anmode om dokumentation vil blive sendt til det land, der vil være i stand til at fremsætte bemærkninger. Det vil derefter blive informeret om den endelige beslutning. Den berørte offentlighed i en grænseoverskridende kontekst omfatter personer, der har en direkte og tilstrækkelig interesse, hvorvidt de er et luxembourgsk hjemmehørende eller ikke. Begrebet interesse som beskrevet ovenfor fortsat er den vigtigste betingelse for at have søgsmålskompetence. Enkeltpersoner i det berørte land, at have en direkte interesse har søgsmålskompetence og kan indbringe en sag for en luxembourgsk ret. De er berettiget til retshjælp i samme stand som den luxembourgske statsborgere. De kan anlægge et søgsmål og anmodningen om foreløbige retsmidler eller foreløbige forholdsregler på de samme betingelser som luxembourgske statsborgere. Udenlandske ngo'er har søgsmålskompetence, hvis den pågældende medlemsstats lovgivning foreskriver dette. Enkeltpersoner kan anlægge søgsmål mod den luxembourgske stat med henblik på at opnå erstatning ved de luxembourgske domstole. Udenlandske personer kan anlægge sag mod luxembourgske borgere før luxembourgske eller udenlandske domstole, selv om skaden er sket uden for Luxembourg.

Links

http://www.emwelt.lu/

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html

Sidste opdatering: 14/09/2016

Dette er en maskinoversat udgave af indholdet. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.