Vaše práva v environmentální oblasti

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

V roce 1999 Lucemburská vláda změnit ústavu tak ochranu životního prostředí a zvířat jako nový ústavní zásady (čl. 11). Lucemburský stát zaručuje ochranu životního a přírodního prostředí, podporou vytvoření udržitelné rovnováhy mezi ochranou přírody na jedné straně a podle toho, jak bude uspokojovat potřeby současných a budoucích generací. Stát podporuje ochranu a dobré životní podmínky zvířat. Občané mohou přímo dovolávat ústavního práva ve správním nebo soudním řízení. Pokud se soudce domnívá, strana řádně napadla ústavnost zákona vystoupí předběžnou otázku Cour constitutionnelle (ústavní soud). Strany správního nebo soudního řízení může přímo dovolávat evropské úmluvy. Mohou dovolávat se mezinárodních dohod, pokud byly ratifikovány Lucemburským velkovévodstvím. Správní soudy odkazují a přímo uplatňovat Aarhuskou úmluvu. Zejména správní soud odkazuje Aarhuská úmluva přímo k určení aktivní legitimace žalobců.

II. Soudnictví

Lucemburská právní úprava vychází z římského práva, jasně rozlišuje mezi veřejnoprávním a soukromým právem. Vzhledem k tomu, že existuje jasný rozdíl mezi veřejnoprávním a soukromoprávním v Lucemburku, systému soudnictví v Lucemburském velkovévodství je rozděleno civilní soudnictví a správní soudnictví. Cour constitutionnelle (ústavní soud) v Lucemburku rozhoduje o souladu zákonů s Ústavou. Pak je pro účastníky řízení; Pouze vnitrostátní soud může předložit předběžnou otázku Cour constitutionnelle. Soudy jsou účtovány ústavy vykonávat soudní pravomoc. Je nezávislá při výkonu svých funkcí. V Lucemburku, existují dva příkazy příslušnosti: občanskoprávní nebo správní rozhodnutí. Na vrcholu hierarchie občanského soudního řádu se Cour supérieure de justice, který zahrnuje Cour d’ Appel, Cour de cassation, parketové général. Případy zrušení rozsudků vydaných různých komor Cour d’ appel se zejména ke Cour de cassation, který zahrnuje senátu, v němž zasedá pět soudců.

V Lucembursku neexistuje specifická soudů rozhodovat v záležitostech životního prostředí. Životního prostředí se posuzuje podle správního nebo soudního rozhodnutí v této věci. Existují dvě právní oblasti v Lucemburku, Lucembursko a Diekirch, přičemž v každém obvodu má Tribunal d’ arrondissement de Luxembourg. Soudci soudů jsou přímo jmenovanými velkovévodou. Existují tři soudy pro malé nároky, Diekirch, Justice de Paix, výše uvedené usnesení sur- Alzette v Lucembursku. Cour administrative (správní soud je nejvyšší pravomoc správního řádu. „forum shopping“ je k dispozici pouze v soudních případech neexistuje ve správních věcech. Strany mohou zahrnovat „doložku choice-of-forum“ ve Smlouvě. Jestliže obě smluvní strany souhlasí, aby toto ustanovení, mohou dostat před soud bez návrhu řízení o drobných nárocích, juge de paix), pokud je to jinak nebyl příslušný, pokud jde o hodnotu nároku a územní pravidel. Veškerá rozhodnutí prvního stupně rozhodl Tribunal d’ arrondissement Lucemburska a Diekirch může být podáno odvolání ke Cour d’ appel. Rozsudek o kasačním opravném prostředku, navrhovatel musí uvést svůj kasační opravný prostředek ve lhůtě 40 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí před vyšším soudním úředníkem. Cour d’ appel bude kontrolovat uplatňování práva na skutkový stav věci Tribunal d’ arrondissement a potvrdí nebo zvrátit rozhodnutí tribunal d’ arrondissement de Luxembourg. Rozsudky řízení o drobných nárocích lze podat opravný prostředek před soudy okresní soudy. Rozhodnutí odvolacího soudu, rozhodnutí jiných soudů rozhodl v poslední instanci může být napadena u Cour de cassation. Cour de cassation pouze uplatňování práva a jednacího řádu. Lhůty podat žalobu ke Cour de cassation do dvou měsíců od doručení rozsudku. Cour administrative je důkazem kasačního a trestního práva. Správní soudce rozhodnout o legalitě i přiměřenost správní rozhodnutí. Správní soudce mohl vždy zrušit správní rozhodnutí, ale pouze nahradí své rozhodnutí správnímu rozhodnutí, pokud tak stanoví zákon; V záležitostech životního prostředí, může být postaveni před civilní soudy za účelem získání náhrady škody ze strany žalovaného. Občanské soudy jsou příslušné k rozhodování případy obtěžování způsobené např. hlukem nebo znečištěním způsobeným sousedy. Obtěžování okolí případech lze zahájit i bez méně závažných trestných činů. Trestní soud je příslušný rozhodovat v případech, kdy je nárok vznesen ze strany policie nebo generální plné moci. Soudnictví soudce je příslušný pro rozhodnutí věci bez ohledu na to, zda jsou civilní delikty (tj. mezi dvěma fyzickými osobami, nebo administrativní (mezi správním orgánem a jednotlivcem). Soudce může bez návrhu usnesení ze znalostí nebo návštěvu lokality pro účely daného případu. Soudce může rovněž nařídit jakákoli opatření, která by umožnila výslechu svědka. Správní soudce, mohou kontrolovat pravost exponátů.

III. Přístup k informacím

V případech, kdy žádost o informace o životním prostředí odepřeno nebo neoprávněně nebo nepřiměřeně zodpovězena, může dotyčná osoba zahájit nouzové mezitímní řízení před správním soudem. Právní úkon musí být předloženy správnímu soudu do 30 dnů od oznámení zamítavého rozhodnutí nebo nečinnosti správy po dobu 3 měsíců. Pokud soud považuje žádost za platnou, administrativa může nařídit zveřejnění informací. Proti rozhodnutí lze podat odvolání. Úplné nebo částečné zamítnutí žádosti o poskytnutí informací musí být řádně odůvodněná, zaslané doporučeným dopisem. Toto zamítavé rozhodnutí musí obsahovat informace o dostupných opravných prostředcích a o právní postih. Žádost musí být podána do 30 dnů od doručení rozhodnutí o odmítnutí nebo nedostatečné. Návrh musí obsahovat:

 • jména a adresy smluvních stran;
 • Shrnutí skutečností
 • Závěry
 • Popis informací o životním prostředí, který jim byl přístup odepřen.

Návrh na vyslovení nedůvěry musí být předložen ve stejném počtu jako smluvní strany a musí být úředník úřadu před dnem konání výslechu. Rozsudek Soudu bude oznámeno žadateli a správním orgánem. Správní orgán vypracuje environmentální informace předsedovi soudu prostřednictvím úředníka úřadu. Povaha informací, ovlivní rozhodování, neboť mohou být vyloučeny ze sdělování zákonem. Soud přezkoumá informace, a tím, zda je správní orgán povinen sdělit navrhovateli. Soud může nařídit úplné či částečné zpřístupnění těchto informací.

IV. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

V Lucembursku neexistuje specifická procesní pravidla v oblasti životního prostředí. Pravidelné správní postup. V zásadě správní rozhodnutí správních orgánů podléhají „procédure administrativní non contentieuse“ (zákon o správním řízení).http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Pokud právní norma stanoví kratší lhůty a /nebo tvoření postupy pro přijímání opatření proti správnímu rozhodnutí, správní rozhodnutí mohou být napadena před soudem přímo do 3 měsíců od jejich oznámení nebo zveřejnění. Případ může být postaveny před soud poté, co vyčerpala správní prostředky. Nicméně odvolací správní orgán pozastaví lhůta na odvolání před správním soudem. Veškeré pohledávky před správním soudem musí být přijata a podepsána advokátem (avocat à la Cour), ve formě návrhu. Návrh musí obsahovat jméno a adresu žadatele, zpochybnit správní rozhodnutí, stručný popis skutkového stavu, je cílem návrhu poskytnout seznam exponátů. Původní návrhy musí být předloženy čtyři kopie soudním úředníkem. Rozsudek tribunal administratif lze podat odvolání ke Cour administrative do 40 dnů následujících po vynesení rozsudku. Správní soud může přezkoumávat procesní a hmotněprávní zákonnost správních rozhodnutí. Pro případy vysoce technické, správní soudy musí ověřit, materiální a technické poznatky. Soudce může rovněž vyžadovat technické odborné znalosti a návštěvy na místě získat další technické informace a nalézt vhodná řešení této záležitosti. Z toho důvodu by mohl založit své rozhodnutí vědecké poznatky. To platí zejména při posuzování vlivů na životní prostředí). První Tribunal administratif soudce ve věci samé a zlepšit postavení žalobce, který má mít přímý a určitý zájem. Nevládní organizace mohou mít v případě, že byly uznány celostátního významu. Se má za to, že má osobní zájem, pokud tak stanoví zákon. Procesní pravidla jsou stejná jako běžné správní řízení. . bude přezkum legality sporného rozhodnutí a právního prostředí tomu odpovídajícím způsobem. Soudce rovněž přezkoumá. Než se provede přezkum legality rozhodnutí a právního prostředí tomu odpovídajícím způsobem. Právní úkon musí být podána ve lhůtě 3 měsíců od oznámení napadeného správního rozhodnutí. V případě nouze mezitímní řízení, předseda tribunal administratif může přezkum posouzení vlivů na životní prostředí provedlo rozhodnutí. Žalobkyně mohly zahájit řízení před správním soudem. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, název správního rozhodnutí a shrnutí skutkových zjištění a námitek předmětu žaloby. Značka musí obsahovat také seznam exponátů, které žalobce využije při hodnocení. Tribunal administratif provést přezkum konečného rozhodnutí EIA a povolení. Žalobkyně, ministři, obcí, sousedy do zařízení, které mají dostatečně úzký a přímý zájem a sdružení celostátního významu – jak uznaly právo concerned- mohly zahájit řízení před správním soudem. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, název správního rozhodnutí a shrnutí skutkových zjištění a námitek předmětu žaloby. Značka musí obsahovat také seznam exponátů, které žalobce využije při hodnocení. Cour administrative přezkoumá zákonnost správních rozhodnutí a jeho platnosti. Cour administrative přezkumy procesní a hmotněprávní zákonnosti rozhodnutí EIA. Protože soudce ve věci samé přezkoumají technické dokumenty a věcné důkazy předložené. Odborné znalosti mohou nařídit prohlídku na místě. S cílem získat postavení před vnitrostátními soudy není třeba se zúčastnit veřejné konzultace fáze postupu EIA, vznést připomínky nebo se účastnit slyšení. Standardní pravidla pro aktivní legitimaci před vnitrostátními soudy použijí pro občany, kteří chtějí napadnout rozhodnutí týkajících se posuzování vlivů na životní prostředí. Žaloby na zdržení se jednání je k dispozici v rámci postupů posuzování vlivů na životní prostředí v případech, kdy existuje riziko vážné škody. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro postupy posuzování vlivů na životní prostředí kromě pravidelných vnitrostátních ustanovení. Soudy mohou přezkoumat konečné správní rozhodnutí nebo povolení IPPC. Žalobkyně, ministři, obcí, sousedy do zařízení, které mají dostatečně úzký a přímý zájem a sdružení celostátního významu – jak uznaly právo concerned- mohly zahájit řízení před Tribunal administratif. Žádost musí obsahovat jméno a adresu žadatele, název správního rozhodnutí a shrnutí skutkových zjištění a námitek předmětu žaloby. Značka musí obsahovat také seznam exponátů, které žalobce využije při hodnocení. Správní soud přezkoumá zákonnost správních rozhodnutí a jeho platnosti. Pravidelné správní řád vztahuje, jak bylo popsáno výše. Tribunal administratif soudců procesní a hmotněprávní zákonnosti rozhodnutí IPPC, neboť soudce ve věci samé. Soudce ověřil skutková a technická kritéria a všechny příslušné dokumenty. Může nařídit, aby odborné znalosti, aby správa předkládala návrhy a dokumenty. Může se také na internetové stránky shromažďovat informace týkající se situace. S cílem získat postavení před vnitrostátními soudy, není třeba se zúčastnit veřejné konzultace fáze postupu IPPC, vznést připomínky nebo se účastnit slyšení. Standardní pravidla pro aktivní legitimaci před vnitrostátními soudy použijí pro občany, kteří chtějí napadnout rozhodnutí týkající se IPPC. Žaloby na zdržení se jednání je k dispozici v rámci IPPC řízení v případech, kdy existuje riziko vážné škody. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro postupy IPPC kromě pravidelných vnitrostátních ustanovení.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

V oblasti životního prostředí, mohou být nároky soudně soudu přímo proti jednotlivcům nebo právnickým osobám. Žadatel musí prokázat dostatečný zájem v této věci. Soukromé osoby mohou podat žalobu u Tribunálu soudů ve věcech náhrady škody. Mohou rovněž podat žalobu za účelem získání zrušení správního rozhodnutí, která mohou poškozovat samotné nebo jejich majetek. Lze požadovat opravu škod, po zrušení opatření, které poškozuje životní prostředí nebo obnovy životního prostředí. Žaloby proti rozhodnutím ministerstva nebo příslušný úřad smí být zahájeno před tribunal administratif. Nevládní organizace – jak uznaly právo concerned- může rovněž podat stížnost proti rozhodnutí minsitry. Žádost může být podána osobou, která nemá přímý vliv na životní prostředí újmy, kterou utrpěla v důsledku porušení jeho práva nebo osobou, která má oprávněný zájem, pokud jde o environmentální rozhodnutí. Soudce rozhodl ve věci samé. Odpovědnosti za ochranu životního prostředí, ten, který je odpovědný za životní prostředí, ten, který je odpovědný za vodu a jejich příslušné orgány jsou příslušnými orgány Lucemburska environmentálních závazků. Žádost o přijetí opatření může být podána s ministry nebo příslušný úřad v případě vzniku škody na životním prostředí či bezprostředního nebezpečí. Žádost o zahájení řízení musí obsahovat všechny nezbytné informace o situaci. Příslušný orgán poté posoudit žádost o přijetí opatření a učiní vhodná rozhodnutí. Tribunal administratif přezkoumává správní rozhodnutí ani ministerstvo nebo příslušný úřad. Právní úkon musí být postaveni soud do 40 dnů po doručení správního rozhodnutí. 30 dní nečinnosti správy představuje rozhodnutí administrativy. Pouze osoba, která má oprávněný zájem, může podat žalobu ke správnímu soudu. Na žaloby na určení odpovědnosti za životní prostředí se přímo příslušnému ministrovi nebo správy. Nevládních organizací, které obdržely akreditační od státu může rovněž podat žádost.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

V Lucembursku, kromě právních prostředků nápravy, lidé mohou podávat žaloby proti správnímu rozhodnutí, veřejnému ochránci práv, která bude působit jako prostředník mezi stranami. Veřejný ochránce práv nicméně nebude v případě, ale pomůže zúčastněným stranám, aby dosáhly dohody. Veřejný ochránce práv (dále jen „mediátor“) je hlavním orgánem, že pravidla rozpory mezi správou a občany. Jako nestranný zprostředkovatel, veřejný ochránce práv organizují šetření s cílem napomoci vyřešení konfliktu. Vydá návrh na řešení této záležitosti, že strany budou mít možnost sledovat, či nikoli. Veřejný ochránce práv může rovněž podávat doporučení správou za účelem nápravy situace a zvýšení její fungování. Může rovněž doporučit změny právních aktů, které sloužily jako právní základ pro rozhodnutí, i když byla stížnost podána proti správnímu rozhodnutí. Jednotlivci mohou oznámit policii nebo státnímu zastupitelství v případě trestného činu v oblasti životního prostředí, který může později rozhodnout stíhat pachatele. Stížnost proti nevhodnému správní akt může být veřejnému ochránci práv předložena, která bude působit jako prostředník mezi jednotlivci a správou.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Pouze osoby, které mají přímý a určitý zájem v této věci mohly zahájit řízení před správními soudy. Jejich zájem se liší od obecného zájmu.

Pouze osoby, které mají přímý a určitý zájem v této věci mohly zahájit řízení před soudy. Jejich zájem se liší od obecného zájmu.

Nevládní organizace

Nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud obdržely úřední schválení lucemburský stát na základě svého vnitrostátního významu. K získání úředního schválení, ochrany životního prostředí musí být uvedena v jejich stanovách po dobu 3 let.

Nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud je Lucembursko na základě jejich vnitrostátního významu. K získání úředního schválení, ochrany životního prostředí musí být uvedena v jejich stanovách po dobu 3 let.

Ostatní právnické osoby

Obce mají aktivní legitimaci k podání žaloby proti schválení ministry, neboť mají pro kontrolu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí na svém území. Musí mít osobní zájem.

Policisté, státní zástupci, zástupci správy a zástupci lesního a vodního hospodářství celní správy mohou podat žalobu proti pachatelům trestných činů týkajících se životního prostředí.

Skupiny ad hoc

NEUVEDENO

NEUVEDENO

Zahraniční nevládní organizace

Zahraniční nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud tak stanoví zákon.

Zahraniční nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud tak stanoví zákon.

Jakékoli jiné

NEUVEDENO

NEUVEDENO

Právní postavení žalobce musí mít osobní, přímá, skutečná určitá, efektivní a legitimní zájem. V Lucemburku, actio popularis není existpublic státní zástupci, policisté, zaměstnanci, kanceláře správy lesů a jejich celní správy mohou vykonávat porušení pravidel v oblasti životního prostředí. Tato porušení mohou vést žaloby mohou být postaveni před trestní soud podle právních předpisů na ochranu životního prostředí.

VIII. Právní zastoupení

Soudní dvůr, zastupování právním zástupcem povinné v případech, kdy je písemný postup. Z toho důvodu, jestliže hodnota sporu nedosahuje 10,000 EUR, Justice de Paix, drobné nároky“, Soud je příslušný k posouzení věci. Strany nemusí být zastoupeny advokátem, může žalobce dostavil osobně. Pokud hodnota sporu přesahuje 10,000 EUR, tribunal d’ arrondissement de Luxembourg je příslušný, musí být zastoupen právním zástupcem, avocat à la Cour. Právní poradenství je povinné před Court of Appeal. Právní zástupce musí zastupovat účastníky řízení před správními soudy a snímač pohybu musí být opatřen podpisem právního zástupce, avocat à la Cour. V Lucembursku, pouze několik advokátů specializovaných v oblasti práva životního prostředí a většina z nich postupů správní právo, právo územního plánování. Nejlepším způsobem, jak najít právníka specializovaného v oblasti práva životního prostředí poskytuje advokátní komory v Lucemburku (Barreau de Luxembourg).

IX. Důkazy

Důkazní břemeno náleží navrhovateli. Musí předložit důkaz o skutkových okolnostech a náhrady škody. Různé typy důkazů, jsou doklady, ústní důkazy, domněnky, přijetí důkazů soudním překladatelem. Důkazních prostředků, je ponecháno na volném uvážení s výjimkou případu právním dokumentem, pokud je doklad musí být v písemné formě. Rozhodnutí o tom, zda by měl být svědek vyslechnut je ponechána na volné úvaze soudce. Soud může požadovat důkaz sám, domnívá-li se, že je užitečné vyjasnit určité věci. Soudní dvůr například může vyžádat stanovisko odborníků nebo organizovat návštěvy na konkrétním místě. Za účelem získání odborných stanovisek v řízení, strany musí předložit jméno odborníka Soudnímu dvoru. Pokud jde o administrativní záležitosti, musí být vybrán ze seznamu odborníků zveřejněnou ministerstvem spravedlnosti. Soudce určí, zda je třeba vyslechnout odborného svědka, či nikoli. Soudci mohou povolat další odborníky, pokud jsou splněna první. Soudce však musí brát v úvahu znalecký posudek s nejvyšší opatrností a pouze zamítnout, pokud existují vážné důvody prokazující nebylo náležitě připraveno.

Žaloby na zdržení se jednání.

Ve správním právu, odvolání nebo žaloby podané ke správnímu soudu proti správnímu rozhodnutí nemá odkladný účinek. Správní rozhodnutí se považuje za právního a vymahatelné, i když jeho legalita je zpochybňována. Odvolání a soudní žaloby nemá odkladný účinek a správních rozhodnutí se ihned provádí. Odvolání a soudní opatření pouze vůči správnímu rozhodnutí odkladný účinek v případě mimořádné události nebo závažné pochybnosti ohledně legality tohoto rozhodnutí. V oblasti životního prostředí proti správnímu rozhodnutí mohou mít odkladný účinek, pokud je podložena vážnými důvody, výkon rozhodnutí může způsobit závažnou a nenapravitelnou škodu. Správní rozhodnutí mohou být buď kladné, nebo záporné. Je možné dosáhnout zdržovací žaloby proti hrozící škodě nebo zastavily obtěžování prostřednictvím povinného předběžného naléhavého postupu. Nouzové řízení o předběžných opatřeních, v případě nouze předběžných postupů před soudcem (juge des référés. Může nařídit jakékoliv opatření na ochranu důkazů, aby svědek vypovídat nebo učinit jakékoli rozhodnutí s cílem zamezit hrozící újmy. Tento postup není vyhotovena. Strany nemusí být zastoupeny právním zástupcem. Rozhodnutí soudce pouze dočasné a mohou být upraveny později stejný soudce nebo soud příslušný pro rozhodnutí ve věci samé. Rozhodnutí soudu se lze odvolat do 15 dnů od oznámení tohoto rozhodnutí. Předseda odvolacího soudu je příslušný pro rozhodnutí ve věci. Nouzové řízení, budou níže uvedeným v prvním stupni.

XI. Náklady

Žadatelům usilujícím o získání přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí čelí soudnímu exekutorovi, poplatky nebo náklady na právní pomoc. Exekutor poplatky jsou stanoveny paušální poplatek, upraveno velkovévodským nařízením. Znalce, svědky překladatelů a tlumočníků poplatků je rovněž upraveno velkovévodským nařízením. Právníci mohou samostatně určit své vlastní poplatky. Poplatky se vypočítají podle hodinové sazby nebo v závislosti na složitosti případu. Právních zástupců Luxembourg Bar zakazuje podílové odměny (pacte de kvóty litis) pro celou odměnu advokáta. Advokáti obvykle požadují pro Subjekty ponechávající si své poplatky, náklady a vyplácení jiných než zákonné poplatky. V Lucemburku, soudní poplatky jsou splatné pro předložení věci soudu, ani pro podání kasačního opravného prostředku. Exekutor nákladů a poplatků za právníky jsou velmi vysoký v Lucembursku. Exekuční náklady jsou v rozmezí od 100 do 300 EUR. Honoráře odborníků může probíhat v letech 1500 až 6000 v závislosti na složitosti odborných znalostí. Odměny advokátů za 60 až 95 % celkových nákladů řízení. Advokáti mohou účtovat za základ time-spent a hodinová sazba se může pohybovat v rozmezí od 650 do 100 EUR. Poplatky jsou svědky z 60 EUR na 300 EUR. Pracovník poplatky podléhají lucemburské DPH ve výši 15 % (rovněž k soukromým klientům usazeným v EU). Pořizovací náklady zdržovací žaloby a prozatímní opatření se může lišit v závislosti na složitosti případu, podílu. Přestože se žaloby na zdržení se jednání řízení by mělo být jednoduché a nenákladné, právníci mohou účtovat vyšší poplatky za tyto práce než u jiných jednoduchých postupů. V Lucemburku byly všem účastníkům řízení nést vlastní náklady bez ohledu na výsledek řízení. Procedurální náhrad jsou velmi zřídka možnost stran. Neexistuje žádné obecné pravidlo, podle něhož se účastník, který v řízení neuspěl, ponese strana běžné odměny advokáta. Jiné náklady, které musí obvykle nést neúspěšná strana.

XII. Mechanismy finanční pomoci

V Lucembursku neexistuje specifická osvobození od nákladů týkajících se životního prostředí. Neexistují žádné procesní náklady na právní poradenství, kromě odměn odborníků, že náhrady výdajů svědků nebo soudních poplatků. Právní pomoc je dostupná pro lidi, kteří mají finanční potíže. Je třeba vyplnit žádost do lucemburského sdružení právních zástupců nebo do centrální služby sociální pomoci. Tato finanční pomoc se vztahuje na všechny poplatky související právní postup, advokát, notář, soudního vykonavatele, poplatků překladatele. Právní pomoc je dostupná pro občanského, obchodního a správního soudních řízení jak žalobců a žalovaných. K dispozici jsou soudní spory, mimosoudní prostředky. Právní pomoc může být poskytnuta také v případě ochranných opatření a postupů za účelem výkonu soudních rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného orgánu vykonat. Neexistuje žádný zvláštní právní pomoc v oblasti životního prostředí. Nicméně proběhly pravidelné právní předpisy se vztahují sporů týkajících se životního prostředí, jež mají být předloženy buď občanskoprávní nebo správní. Právní pomoc je k dispozici pouze pro jednotlivce nedostatečné prostředky. Neexistuje žádné bezplatné právní pomoci poskytované společností v Lucembursku. Právní informační služba poskytuje bezplatnou právní informace, ale není specializovaným v oblasti práva životního prostředí. Neexistují žádná právní poradny týkající se životního prostředí v Lucemburku. Neexistuje žádný veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizace nebo povolání v Lucemburku.

XIII. Včasnost

V zásadě správní orgány jsou povinny vydat rozhodnutí do 3 měsíců od podání žádosti zaslané žadatele. Pokud administrativa neposkytuje rozhodnutí do 3 měsíců nebo méně, pokud právo jeho mlčení rovná zamítavé rozhodnutí. Žádné sankce za nedodržení tohoto časového rámce. Správní soud může ověřit legalitu rozhodnutí o zamítnutí, a pravidlo zrušení rozhodnutí vycházející z neexistence motiv. Předpis ustanovení jsou obsažena v občanském zákoníku. Právní úkony musí být postaveni před soud do 30 let od data, kdy poškození nebo ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě. Právní žalobu žalobce proti jeho pojištění musí být postaveni před civilní soudy do 5 let od data, kdy poškození nebo ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě. Promlčecí lhůty k podání veřejné žaloby proti trestné činnosti je 10 let, 5 let a 1 let za přestupek proti menší porušení. Není typická délka soudního řízení životního prostředí v Lucemburku. Tato míra se liší v závislosti na složitosti případu. Poté, co žalobkyně předložila svou pohledávku, že žalovaný vyslat svého mandátu (obrana) do tří měsíců. Žalující strana bude moci předložit svou repliku ve lhůtě 2 měsíce za dodatečné odpovědi. Lhůty mohou být prodlouženy juge de la mise en členský juge de la mise en kontrol a rozhodl, že obě strany dodržují postupy časovém rámci. Nebyl stanoven žádný termín pro Účetní dvůr; Rozsudek lhůt značně lišit mezi případy. Neexistují žádné sankce vůči soudem vydávajícím rozhodnutí k prodlení v Lucemburku.

XIV. Další otázky

Ve většině případů se veřejných mohou napadnout rozhodnutí v oblasti životního prostředí, jakmile by byly o takovém rozhodnutí. Informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí je poskytnout veřejnosti prostřednictvím několika internetových stránek.

Informace o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí je přístupná z webové stránky vlády: http://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html Alternativní řešení sporů existuje ve formě arbitráž, mediace a usmíření, avšak zřídka používány v záležitostech životního prostředí v Lucemburku. Ačkoli mediace je v záležitostech životního prostředí v Lucemburku, není často používají.

XV. V postavení cizince

V Lucembursku nejsou žádné protidiskriminační ustanovení týkající se jazyka nebo země původu procesních předpisů. Cizinci mohou podat žalobu u příslušného soudu, pokud lucemburské právní postavení. Mohou také využít právní pomoci. V Lucemburku, jsou tři správní jazyky: Francouzská, německá, lucemburská. Každé podání musí být vyhotovena ve francouzském jazyce, ale slyšení může probíhat v těchto třech jazycích. Překlady mohou být poskytnuty pro účastníky řízení před soudem, uhradí vládě. Pokud se však smluvní strana chce vyrábět svědka, který je překladatelem, bude muset zaplatit za svědectví pro překladatele.

XVI. Přeshraniční věci

Při posouzení vlivu na životní prostředí a IPPC, v případě, že provozovna může mít vliv na životní prostředí jiné země, žádost bude předána do země, aby mohl předložit své připomínky. Poté bude informován o konečném rozhodnutí. Dotčená veřejnost v přeshraničním kontextu zahrnuje osoby, které přímo či dostatečný zájem, zda jsou rezidenty Lucemburska, či nikoli. Pojem zájmu tak, jak je popsáno výše, zůstává hlavní podmínkou, která aktivní legitimaci. Osoby postižené země, které mají přímý zájem mít postavení a mohou podávat žalobu před lucemburskými soudy. Mají nárok na právní pomoc za stejných podmínek jako lucemburští rezidenti. Mohou podat žalobu či požadovat uložení správního anebo soudního opatření předběžné povahy nebo předběžná opatření za stejných podmínek jako lucemburští rezidenti. Zahraniční nevládní organizace mají aktivní legitimaci, pokud tak stanoví zákon. Jednotlivci mohou podat žalobu proti lucemburským státem za účelem získání náhrady škody před lucemburskými soudy. Zahraniční osoby mohou podat žalobu proti lucemburských či zahraničních občanů před lucemburskými soudy, i když je škoda způsobena mimo Lucembursko.

Související odkazy

http://www.emwelt.lu/

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html

Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.