Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko
 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. #II
 4. Ärenden rörande tillgång till information
 5. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 6. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 7. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 8. Partsbehörighet
 9. Rättsligt ombud
 10. Bevis
 11. Förbudsförelägganden
 12. Rättegångskostnader
 13. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 14. Aktualitet
 15. Övriga frågor
 16. Utländska medborgare
 17. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

1999 Den luxemburgska regeringen ändrat grundlagen genom att lägga till skydd av miljön och djur som en konstitutionell princip (artikel 11). Den luxemburgska staten garanterar skydd av miljön för människor och natur, genom att främja inrättandet av en hållbar balans mellan bevarandet av naturen och tillfredsställande för nuvarande och framtida generationer behov. Staten främjar skydd och välbefinnande för djur. Medborgarnas konstitutionella rätt, kan åberopa den direkt i administrativa och rättsliga förfaranden. Om domaren anser att den med rätta är det ifrågasatte grundlagsenligheten hos den lag som han kommer att ta upp en tolkningsfråga till Cour constitutionnelle (författningsdomstolen). Parter i ett förvaltnings- eller domstolsförfarande kan inte direkt åberopa EU-direktiv och konventioner. De kan åberopa internationella avtal när de har ratificerats av Luxemburg. Förvaltningsdomstolarna hänvisar till och direkt tillämpa Århuskonventionen. I synnerhet är den administrativa domstolen hänvisat till Århuskonventionen direkt på enskildas rättsliga ställning.

II. Domstolsväsendet

Den luxemburgska lagstiftningen bygger på romersk rätt och gör en klar åtskillnad mellan offentlig rätt och privaträtt. Eftersom det finns en klar åtskillnad mellan offentlig rätt och privaträtt i Luxemburg, i Storhertigdömet Luxemburg är indelat i en tvistemålsdomstol och förvaltningsdomstol system. Cour constitutionnelle i Luxemburg beslutar om lagars förenlighet med konstitutionen. Det finns inga direkta möjligheter för parterna. Endast nationella domstolar kan rikta en begäran om förhandsavgörande till Cour constitutionnelle. De domstolar enligt författningen utöva den dömande makten. De är oberoende i utövandet av sina funktioner. I Luxemburg finns det två beslut från behöriga: De civila och administrativa beslut. Högst upp i hierarkin i den civila rättsordningen är Cour supérieure de justice, vilket inbegriper en Cour d’appel, Cour de cassation och parquet général. De fall av domstolens domar i de olika avdelningar som Cour d’appel de Bruxelles huvudsakligen vid Cour de cassation, som omfattar en avdelning som sammanträder med fem domare.

I Luxemburg finns det inga särskilda domstolar att besluta i sådana frågor. Miljöärenden bedöms genom administrativt eller rättsligt domstol beroende på ärendet. Det finns två rättsliga distrikt i Luxemburg, Luxemburg och Diekirch, med en distriktsdomstol i varje Tribunal d’arrondissement. Domare vid domstolen utses direkt av storhertigen. Det finns tre småmålsdomstol, juge de paix i Diekirch, Luxemburg och esch- sur- Alzette. Cour administrative (förvaltningsdomstol, utgör det högsta domstol vid vilken ett administrativt beslut. Så kallad ”forum shopping” är endast tillgänglig för rättsfall, existerar inte i förvaltningsmål. Parterna kan innehålla en ”choice-of-forum” klausul i anställningsavtalet. Om båda parter är överens om detta, får de anpassa sina förslag innan småmål, juge de paix, där det annars inte är behörig vad gäller fordrans värde och territoriella bestämmelser. Alla beslut i första instans av Tribunal d’arrondissement i Luxemburg och Diekirch kan överklagas till Cour d’appel. För att överklaga en dom får klaganden väcka talan inom 40 dagar efter anmälan av beslutet hos domstolens kansli. Cour d’appel att kontrollera tillämpningen av gällande rätt på de faktiska omständigheterna, från Tribunal d’arrondissement de Luxembourg och bekräfta eller upphäva domen av Tribunal d’arrondissement. Domar i småmål kan överklagas vid domstolar, specialdomstolar. Beslut och avgöranden från övriga domstolar i sista instans kan överklagas till Cour de cassation. Cour de cassation endast kommer att kontrollera tillämpningen av lagen och rättegångsreglerna. Tidsfristen för att väcka talan vid Cour de cassation är två månader från och med delgivningen av domen. Cour administrative har Cour de cassation och reformatory rättigheter. En förvaltningsdomare kan uttala sig om laglighet och proportionalitet i de administrativa beslut. En förvaltningsdomare kan alltid upphäva ett administrativt beslut, men kan inte ersätta sitt beslut att förvaltningens beslut om så föreskrivs i lagen i fråga. På miljöområdet kan ställas inför civil domare för att få ersättning från den tilltalade. Civila domstolar har behörighet att pröva olägenheter, såsom buller eller föroreningar från grannländer. Störningar kan väckas även i avsaknad av administrativ. Den straffrättsliga domare har behörighet att utesluta fall när talan väcks antingen av polis eller åklagare. Domstolarna är behöriga att pröva skadeståndstalan fall huruvida de är civila (dvs. mellan två personer) eller andra (mellan förvaltningen och enskilda). Domstolarna kan ex officio förplikta sakkunskap eller från ett besök på platsen i fråga. Domstolen kan också besluta om åtgärder för att höra vittnen ”. En förvaltningsdomare kan kontrollera äktheten hos de uppvisar.

III. Ärenden rörande tillgång till information

I fall där en begäran om miljöinformation avslås eller felaktigt eller besvarats otillräckligt, kan inleda ett interimistiskt förfarande inför förvaltningsdomstol. Talan ska väckas vid den förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delgivningen av beslutet eller efter den omständigheten att administrationen inte sparas i 3 månader. Om domstolen anser att yrkandet måste han kan ålägga administrationen att lämna ut informationen. Avgörandet kan överklagas. Totala eller delvisa avslag av en begäran om uppgifter ska motiveras, skickas per rekommenderat brev. Avvisandet ska omfatta information om tillgängliga rättsmedel och domstolsprövning. Talan ska väckas inom 30 dagar från delgivningen av beslutet eller bristfälligt beslut. Förslaget måste innehålla följande:

 • Namn på och adress till parterna,
 • En sammanfattning av fakta
 • Slutsatsen:
 • Beskrivningen av den miljöinformation som tillgång har nekats.

Förslaget ska läggas fram i samma antal som parterna och att secretario judicial före dagen för hörandet. Skiljedomstolens dom ska meddelas den sökande och den administrativa myndigheten. Den administrativa myndigheten ska ge miljöinformation till personaldomstolens ordförande genom clerk’s office. Vilken typ av information kan påverka beslutsprocessen, eftersom det kan undantas från offentliggörande enligt lag. Personaldomstolen kommer att pröva och besluta huruvida den administrativa myndigheten ska lämna ut dem till klaganden. Personaldomstolen kan för ett fullständigt eller partiellt utlämnande av informationen.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

I Luxemburg finns det inga särskilda förfaranderegler i miljöfrågor. Administrativt förfarande tillämpas. I princip administrativa beslut av administrativa organ som lyder under/”procédure administrative contentieuse” utanför ”(förvaltningsprocesslag).http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/compilation/code_administratif/VOL_5/PROCEDURE_ADMIN.pdf Om en bestämmelse innehåller kortare tidsperioder och/eller omorganiseras för att vidta rättsliga åtgärder mot administrativa beslut och administrativa beslut kan överklagas till domstol inom 3 månader efter delgivning eller offentliggörande. Talan kan väckas i domstol innan man har uttömt alla administrativa möjligheter. Överklagandet till den administrativa myndigheten skjuta upp tidsfristen för överklagande till förvaltningsdomstol. Alla ansökningar innan förvaltningsdomstolen måste införas och undertecknas av en advokat, avocat à la Cour, i form av ett förslag. Förslaget ska innehålla namn och adress på den sökande, att ifrågasätta administrativa beslut, en sammanfattning av sakförhållandena, förslaget och en förteckning över de uppvisar. Den ursprungliga förslag ska lämnas in i fyra exemplar till domstolens clerk (domstolstjänsteman). Domen av Tribunal administratif kan överklagas till Cour administrative inom 40 dagar efter domen. En förvaltningsdomare kan endast prövade i processrättsligt och materiellt hänseende i det administrativa beslutet. I ytterst tekniska, administrativa domstolar kan behöva pröva de materiella och tekniska slutsatser. Domare kan också kräva teknisk sakkunskap och besök på platsen för att få mer teknisk information och finna en lämplig lösning på problemet. Därför kan de grunda sina beslut på vetenskapliga rön. Detta är särskilt används i MKB ”(MKB = miljökonsekvensbedömning). Första Tribunal administratif domare i sakfrågan och ställningen för sökanden, som måste få en direkt och viss ränta. Icke-statliga organisationer kan ha talerätt om de har erkänts av nationell betydelse. De anses ha ett personligt intresse om lagen medger det. Förfarandereglerna är desamma som ordinärt administrativt förfarande. . Han kommer att se över den materiella lagligheten i beslut och ärendet. Domaren ska också se över. Han än kommer att granska lagenligheten av beslut och ärendet. Talan ska väckas inom 3 månader efter anmälan av administrativa beslut. I ett interimistiskt förfarande, ordföranden för Tribunal administratif skulle kunna pröva miljökonsekvensbedömning scoping decisions). Sökanden kan väcka talan vid förvaltningsdomstol. Ansökan måste innehålla namn och adress på den sökande, uppförandet av det administrativa beslutet och en sammanfattning av de sakförhållanden och invändningar och föremålet för yrkandet. Det ska också innehålla en förteckning över det bevismaterial som sökanden kommer att använda i rättegången. Tribunal administratifs avgöranden kan prövas slutligt MKB-beslut eller tillstånd. Sökanden, ministrar, kommuner, grannländer i verksamheten som har tillräcklig och direkt intresse och sammanslutningar av nationell betydelse, såsom framgår av lagen berörda deltar – kan väcka talan vid förvaltningsdomstol. Ansökan måste innehålla namn och adress på den sökande, uppförandet av det administrativa beslutet och en sammanfattning av de sakförhållanden och invändningar och föremålet för yrkandet. Det ska också innehålla en förteckning över det bevismaterial som sökanden kommer att använda i rättegången. Cour administrative kommer att granska lagenligheten av det administrativa beslutet och dess giltighet. Cour administrative reviews den processuella och den materiella lagenligheten av ett MKB-beslut. De domare som avgör tvisten i sak, att man kommer att se över de tekniska dokument och den bevisning som lämnats in. De kan beställa experthjälp och besöker webbplatsen. För att ha talerätt vid de nationella domstolarna är det inte nödvändigt att delta i samrådet om MKB-förfarandet, att lämna kommentarer och att delta i en utfrågning. De normala bestämmelserna om talerätt vid de nationella domstolarna tillämpas på personer som vill överklaga ett beslut om miljökonsekvensbedömningar. Förelägganden är tillgängliga vid MKB- förfaranden i fall där det föreligger en risk för allvarlig skada. Det finns inga särskilda regler för MKB-förfaranden vid sidan av den normala nationella bestämmelse. Administrativa domstolar kan ompröva slutliga beslut eller tillstånd enligt IPPC-direktivet. Sökanden, ministrar, kommuner, grannländer i verksamheten som har tillräcklig och direkt intresse och sammanslutningar av nationell betydelse – berörda deltar – som erkänns i lag får talan väckas vid Tribunal administratif. Ansökan måste innehålla namn och adress på den sökande, uppförandet av det administrativa beslutet och en sammanfattning av de sakförhållanden och invändningar och föremålet för yrkandet. Det ska också innehålla en förteckning över det bevismaterial som sökanden kommer att använda i rättegången. Förvaltningsdomstolen ska pröva lagenligheten av det administrativa beslutet och dess giltighet. Reglerna för ordinarie administrativa förfarande tillämpas som beskrivs ovan. Domare vid Tribunal administratif de processuella och materiella lagenlighet, som den bedömer IPPC beslut grundat på sakförhållandena i ärendet. Domstolen kommer att pröva faktiska och tekniska kriterier och alla relevanta handlingar. Han kan beordra en struktur för sakkunskap och för administrationen att lämna in filer och dokument. Han kan också besöka följande webbplats för att samla information om situationen. För att ha talerätt vid de nationella domstolarna är det emellertid inte nödvändigt att delta i samrådet i IPPC, att framföra synpunkter eller att delta vid utfrågningen. De normala bestämmelserna om talerätt vid de nationella domstolarna tillämpas på personer som vill överklaga ett beslut avseende IPPC. Förelägganden är tillgängliga inom ramen för förfaranden i fall där det föreligger en risk för allvarlig skada. Det finns inga särskilda regler för IPPC förfaranden vid sidan av den normala nationella bestämmelse.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

I miljöfrågor, Fordringar kan inges direkt till domstol mot enskilda eller juridiska personer. Käranden måste visa ett tillräckligt intresse i saken. Enskilda kan väcka talan inför domstol i händelse av skada. De kan också väcka talan för att utverka en ogiltighetsförklaring av ett administrativt beslut som kan vara till nackdel för dem själva eller deras egendom. En får kräva reparation av en skada, bekämpande av åtgärder som kan skada miljön eller återställande av miljön. Klagomål mot beslut av ministeriet eller den behöriga myndigheten får väckas vid Tribunal administratif. Icke-statliga organisationer – som erkänns i lag berörda deltar – kan också lämna in en fordran mot beslut av minsitry. Ansökningar kan lämnas av den person som berörs direkt av miljöförstöring, blivit utsatt för en kränkning av hans eller hennes rättigheter eller från en person som har ett tillräckligt intresse i fråga om miljörelaterade beslut. Domstolen kommer att pröva målet i sak. I miljöansvarsfrågor är, den minister som ansvarar för miljöfrågor, och den minister som ansvarar för vatten och deras respektive förvaltningar är de behöriga myndigheterna i Luxemburg i miljöansvarsfrågor. En ansökan om ingripande kan inges till ministrar eller den behöriga myndigheten i händelse av miljöskada eller överhängande fara. En begäran om åtgärder ska omfatta alla nödvändiga upplysningar om situationen. Den behöriga myndigheten granskar sedan begäran om åtgärder och fatta nödvändiga beslut. Tribunal administratif har befogenhet att granska det administrativa beslut som fattas av ministern eller behörig myndighet. De rättsliga åtgärder som måste vidtas till domstol inom 40 dagar från delgivningen av den administrativa beslut. 30 dagars tystnad från förvaltningen motsvarar ett avslagsbeslut av administrationen. Endast den person som har ett tillräckligt intresse kan väcka talan vid förvaltningsdomstol. Åtgärder för att genomdriva miljöansvar förs direkt till den behöriga ministern eller administration. Icke-statliga organisationer som har fått ett godkännande från staten kan också lämna in en ansökan.

VI. Andra former för tillgång till rättslig prövning

I Luxemburg, vid sidan av rättsliga förfaranden för prövning, kan väcka talan mot administrativa beslut till ombudsmannen som ska fungera som medlare mellan parterna. Ombudsmannen kan dock inte fallet, utan istället hjälpa parterna att nå en överenskommelse. Ombudsmannen (även kallat ”medlaren”) är det viktigaste organet att konflikter mellan förvaltningen och enskilda. Som en opartisk förmedlare ombudsmannen kommer att anordna undersökningar i syfte att bidra till att lösa konflikten. Kommissionen kommer att lägga fram ett förslag för att lösa den fråga som parterna är fria att följa eller inte. Ombudsmannen kan också lämna rekommendationer till administrationen i syfte att komma till rätta med situationen och förbättra administrationens funktion. Han kan också rekommendera ändringar av de rättsakter som utgjorde rättslig grund för beslutet om ett klagomål har riktats mot ett administrativt beslut. Enskilda kan underrätta polisen eller åklagaren vid straffrättsliga miljöbrott som senare skulle besluta att väcka åtal mot gärningsmannen. Ett klagomål mot ett olämpliga förvaltningsåtgärder kan inlämnas till ombudsmannen som ska fungera som medlare mellan den privata parten och administrationen.

VII. Partsbehörighet

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

Endast personer som har ett direkt och säkert intresse att ärendet kan väcka talan vid förvaltningsdomstol. Deras intresse måste vara ett annat än det allmänna intresset.

Endast personer som har ett direkt och säkert intresse att ärendet kan väcka talan vid domstol. Deras intresse måste vara ett annat än det allmänna intresset.

Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer har talerätt om de har erhållit ett officiellt godkännande av den luxemburgska staten på grundval av nationell betydelse. För att få ett officiellt godkännande, skyddet av miljön har inkluderats i sina regler för 3 år.

Icke-statliga organisationer har talerätt om de godkänts av Luxemburg på grundval av nationell betydelse. För att få ett officiellt godkännande, skyddet av miljön har inkluderats i sina regler för 3 år.

Övriga juridiska personer

Kommunerna har rättslig behörighet att väcka talan mot en auktorisation som de har för att kontrollera efterlevnaden av miljölagstiftningen på deras territorium. De ska ha ett personligt intresse.

Åklagare, poliser, tjänstemän vid vatten- och skogsförvaltningen och tjänstemän från tullförvaltningen kan väcka talan mot förövare i miljöfrågor.

Tillfälliga arbetsgrupper

EJ TILLÄMPLIGT

EJ TILLÄMPLIGT

Utländska icke-statliga organisationer

Utländska icke-statliga organisationer har talerätt om lagen medger det.

Utländska icke-statliga organisationer har talerätt om lagen medger det.

Övriga

EJ TILLÄMPLIGT

EJ TILLÄMPLIGT

För att tillerkännas partsbehörighet ska käranden har ett personligt och direkt, faktisk och säker, effektiv och legitimt intresse. I Luxemburg, actio popularis inte existpublic åklagare, poliser, anställda av natur och skogar administration och tjänstemän från tullförvaltningen kan genomföra överträdelser av miljöbestämmelserna. Dessa överträdelser kan leda till att talan kan väckas vid en brottmålsdomstol för miljölagstiftning.

VIII. Rättsligt ombud

I domstol företräds av ett juridiskt ombud är obligatoriskt när ett förfarande är skriftligt. När en tvist vars värde understiger 10,000 EUR är Juge de paix, småmål, är behörig att avgöra frågan. Parterna behöver inte företrädas av en advokat och målsägande kan infinna sig personligen. När värdet på det som tvisten gäller överstiger 10,000 EUR, Tribunal d’arrondissement är behörig och parterna måste företrädas av ett juridiskt ombud, avocat à la Cour. Juridiskt biträde är obligatoriskt även vid Court of Appeal. En advokat får företräda parter vid förvaltningsdomstolar och förslaget måste undertecknas av en advokat (avocat à la Cour. I Luxemburg finns endast ett fåtal jurister som är specialiserade på miljölagstiftningen och de flesta av dem praxis förvaltningsrätt och markplanering. Det bästa sättet att hitta en advokat som är specialiserade på miljölagstiftningen kan kontakta Luxemburgs advokatsamfund (barreau de Luxembourg).

IX. Bevis

Bevisbördan ligger på de sökande. Han ska begära bevis på de faktiska omständigheterna och skadestånd. De olika typerna av bevis är skriftlig bevisning, vittnesmål, presumtioner, mottagnings- och vittnesmål under ed. Formen för bevisningen prövas utom i de fall då en rättsakt om beviset måste vara skriftligt. Beslutet om huruvida ett vittne som ska höras är domarens skön. Domstolen kan begära bevis på eget initiativ om den anser att det är lämpligt att klargöra en fråga. Domstolen kan t.ex. begära expertgruppens yttrande eller anordna platsbesök. För att få expertutlåtanden i förfarandet, måste parterna lämna in en expert till domstolen. I administrativa frågor ska experterna väljas från förteckningen över experter från justitieministeriet. Domaren avgör huruvida de sakkunniga ska höras eller inte. Domare kan besluta att även andra experter om de inte är nöjda med den första. Domare måste emellertid beakta expertutlåtanden med största försiktighet och endast avslås om det föreligger välgrundad misstanke inte ordentligt utarbetad.

X. förbudsförelägganden

I förvaltningsrätt, överklagandet eller den åtgärd som är föremål för administrativa domstol mot ett administrativt beslut inte har någon suspensiv verkan. Det administrativa beslutet ska betraktas som lagliga och verkställbara även om dess lagenlighet ifrågasätts. Överklagande och talan inte har någon suspensiv verkan och administrativa beslut omedelbart verkställs. Överklagande och talan kan endast upphäva förvaltningsbeslutet i nödsituationer eller allvarliga tvivel om beslutets lagenlighet. I miljöfrågor, talan mot ett administrativt beslut kan ha uppskjutande verkan om det föreligger allvarliga skäl för och verkställandet av beslutet kan orsaka allvarlig och irreparabel skada. De administrativa beslut kan vara antingen positiva eller negativa. Det är möjligt att ansöka om förbudsföreläggande för att förhindra en omedelbar skada eller stoppa en lagstadgad olägenheter genom ett interimistiskt förfarande i nödsituationer. Det interimistiska förfarandet vara tillgängligt i en nödsituation inför en särskild domare som beslutar om interimistiska förfaranden (juge des référés. Han får besluta om åtgärder för att skydda bevismaterial infunnit sig eller fatta beslut för att förebygga överhängande skador. Förfarandet är skriftligt. Parterna behöver inte företrädas av en advokat. Domstolens dom är endast tillfälligt och kan ändras av samma domare eller av den domstol som senare prövade målet i sak. Domstolens beslut kan överklagas inom 15 dagar efter delgivning av beslutet. Appellationsdomstolens ordförande är behörig att avgöra målet. Ett skyndsamt förfarande ska följande i första instans.

XI. Rättegångskostnader

Den som ansöker om tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor har kronofogden avgifter, juristarvoden och expertarvoden. Utmätningsman arvoden ska fastställas som ett schablonbelopp och regleras genom förordning (règlement grand-ducal). Experter, vittnen, tolkar och översättare avgifter regleras också genom en storhertiglig förordning. Advokater ska individuellt fastställa sina egna avgifter. Deras avgifter kan beräknas som timlön eller om de med hänsyn till ärendets komplexitet. Luxemburgs advokatsamfund förbjuder resultatberoende arvoden (pacte de quota litis) för hela advokatens arvode. Advokater i allmänhet begär bibehållare för arvoden, kostnader och utbetalningar utöver de lagstadgade avgifterna. I Luxemburg, domstolsavgifter ska betalas vid väckande av talan vid domstol, eller för att lämna in ett överklagande. Utmätningsman rättegångskostnader och advokatarvoden är mycket höga i Luxemburg. Stämningsmannen avgifter från 100 EUR till 300 EUR. Expertarvoden kan löpa från 1 500 EUR till 6 000 EUR med hänsyn tagen till komplexiteten av expertis. Advokatarvoden står för 60–95 % av hela kostnaden. Advokater kan ta ut på grundval och timtaxan time-spent kan variera från 100 EUR till 650 EUR. Kostnader för vittnen från 60 EUR till 300 EUR. Yrkesmässiga kostnader omfattas av luxemburgsk mervärdesskatt på 15 % (också för privata kunder som är etablerade inom EU). Kostnader för förelägganden eller interimistiska åtgärder kan variera beroende på hur komplicerade och insatsen i fråga. Även om förbudsföreläggande bör vara enkla och billiga advokater kan ta ut högre avgifter för detta arbete än andra enklare förfaranden. I Luxemburg har samtliga parter bära sina rättegångskostnader, oavsett utgången i målet. Processuella ersättningar är mycket sällan får parterna. Det finns ingen allmän regel enligt vilken den förlorande parten är skyldig att betala den aktuella partens advokatkostnader. Andra kostnader ska normalt betalas av den förlorande parten.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

I Luxemburg finns det ingen särskild befrielse från rättegångskostnader i miljöfrågor. Det finns inte några kostnader förutom advokatarvoden, avgifter, kostnader för vittnen och sakkunniga utmätningsman avgifter. Rättshjälp från staten är tillgänglig för människor som har ekonomiska svårigheter. De måste fylla i en ansökan för Luxemburgs advokatsamfund eller den centrala sociala stödtjänster. Biståndet omfattar alla avgifter i samband med det rättsliga förfarandet och advokat, notarie, utmätningsman och översättares arvoden. Rättshjälp kan beviljas för civilrättsliga, handelsrättsliga och förvaltningsrättsliga mål för både käranden och svaranden. Det finns i tvister och extra resurser. Rättshjälp kan även beviljas för säkerhetsåtgärder och förfaranden för att verkställa domstolsbeslut eller annan myndighet att utföra. Det finns inga särskilda rättsligt bistånd i miljöfrågor. Ordinarie rättshjälp, men reglerna gäller fall som ska väckas vid en civilrättslig eller administrativ domstol. Rättshjälp är endast tillgänglig för fysiska personer med tillräckliga medel. Det finns inga ideell rättslig hjälp som tillhandahålls av företag i Luxemburg. Den rättsinformation ger kostnadsfri rättslig information men är inte specialiserade på miljölagstiftningen. Det finns inga Ideella juridiska rådgivningsbyråer som sysslar med miljöfrågor i Luxemburg. Det finns inget allmänintresse miljölagstiftning organisationer och jurister i Luxemburg.

XIII. Aktualitet

Administrativa organ är i princip skyldig att fatta ett beslut inom 3 månader efter det att begäran skickats från en sökande. Om administrationen inte meddela ett beslut inom 3 månader eller mindre om detta enligt lag, dess tystnad med ett negativt beslut. Ingen påföljd föreskrivs för åsidosättande av tidsramen. Förvaltningsdomstol kan kontrollera lagenligheten av beslutet att inte tilldela sökanden kontraktet och att beslutet grundas på avsaknaden av motiv. Preskriptionsregler fastställs i civillagen. Talan ska väckas vid domstol inom 30 år från den dag då skadan eller från den dag då den skadelidande fick kännedom om skadan. Den sökandes rättsliga åtgärder mot honom ska väckas vid allmän domstol inom 5 år från den dag då skadan eller från den dag då den skadelidande fick kännedom om skadan. Receptet försening att väcka åtal mot brott är 10 år, 5 år och 1 år mot en administrativ mot mindre brott. Det finns ingen typisk period för miljödomstol i Luxemburg. Det varierar beroende på hur komplicerat ärendet är. När käranden har lämnat in sin ansökan, har svaranden ska skicka sitt mandat (försvar) inom tre månader. Käranden kan lämna sitt svar inom 2 månad och på motsvarande sätt för svar. Tidsfristerna kan förlängas av Juge de la mise en État juge de la mise en État kontrollerar att båda parter iakttar det förfarande tidsram. Ingen tidsgräns har angivits för domstolen att meddela sin dom. Dom varierar betydligt mellan olika fall. Det finns inte några påföljder för domstolar som dröjer med att besluten i Luxemburg.

XIV. Övriga frågor

I de flesta fall kan bestrida beslut på miljöområdet när de underrättas om beslutet. Information om tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor för allmänheten tillhandahålls via flera webbsidor.

Information om tillgången till rättslig prövning i miljöfrågor är tillgängligt via offentliga webbplatser: http://www.emwelt.lu/, http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html.http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html Alternativ tvistlösning i form av skiljeförfarande, medling och förlikning men används sällan i miljöfrågor i Luxemburg. Även om medling finns i miljöfrågor i Luxemburg, det inte är vanligt förekommande.

XV. Utländska medborgare

I Luxemburg finns det inga bestämmelser mot diskriminering i fråga om språk eller ursprungsland finns i processrätten. Utländska medborgare kan väcka talan vid en luxemburgsk forum om de har partsbehörighet. De kan också beviljas rättshjälp. I Luxemburg finns det tre andra språk: Franska, tyska och luxemburgska. Alla inlagor ska vara avfattade på franska, utan kan göras på dessa tre språk. Översättning kan erbjudas till parter inför domstol och ska betalas av staten. Om en part som vill åberopa ett vittne måste en översättare parten måste betala för vittnen samt för översättare.

XVI. Gränsöverskridande ärenden

I MKB-direktivet och IPPC-direktivet, förutsatt att anläggningen kan påverka miljön i ett annat land, ansökan kommer att överlämnas till det land som kommer att kunna lägga fram sina synpunkter. Det kommer därefter att underrättas om det slutliga beslutet. Den berörda allmänheten i ett gränsöverskridande sammanhang innefattar personer som har ett direkt och tillräckligt intresse om de är ett i Luxemburg bosatt eller inte. Begreppet intresse som beskrivs ovan är det viktigaste villkoret för talerätt. Personer i det drabbade landet som har ett direkt intresse har status och kan väcka talan vid en luxemburgsk domstol. De har rätt till rättshjälp på samma villkor som invånare i Luxemburg. De kan väcka talan och begära för förelägganden eller interimistiska åtgärder enligt samma villkor som invånare i Luxemburg. Utländska icke-statliga organisationer har talerätt om lagen medger det. Enskilda kan väcka talan mot den luxemburgska staten för att erhålla skadestånd vid luxemburgsk domstol. Utländska personer kan väcka talan mot Luxemburg eller luxemburgska medborgare vid utländska domstolar, även om skadan inträffat utanför Luxemburg.

Länkar

http://www.emwelt.lu/

http://www.developpement-durable-infrastructures.public.lu/fr/index.html

Senaste uppdatering: 14/09/2016

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.