Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Paesi Bassi

Contenuto fornito da
Paesi Bassi
 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Art. 21 Konstytucja Niderlandów (grondwet) [1] zobowiązuje rząd do zapewnienia obywatelom zdrowego środowiska naturalnego, oraz do zapewnienia ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.#1 Razem z art. 11, który gwarantuje prawo do integralności osoby oraz art. 22, który przyznaje prawo do zdrowia, przepisy te stanowią główne podstawowe prawa (socjalne) dotyczących środowiska określonych w Konstytucji. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości jest objęta art. 17, który stanowi, że nikt nie może być wbrew swojej woli przechowywane przez właściwy sąd. Ponadto rozdział 6 ma znaczenie dla jego konstytucja stanowi, że prawo wyraźnie określą, który sąd jest właściwy. Obywatele mają prawo do przywołania praw podstawowych bezpośrednio procedur administracyjnych lub sądowych, gdy prawa te są uznawane za prawa podmiotowe. Zatem art. 21 konstytucji mogły zostać powołane przez obywateli w procedurach dotyczących decyzji podejmowanych przez organy publiczne. Jednak w większości przypadków nie przyniesie pożądanych skutków, gdyż zakres uznania przez ten rząd do osiągnięcia celów tego przepisu. Każde postanowienie umowy międzynarodowej może być wykorzystane w postępowaniu administracyjnym i sądowym przed jego ogłoszeniem, jeżeli takie przepisy mają ogólnie wiążący charakter (art. 93 konstytucji). Dotyczy to również tzw. konwencja z Aarhus, która została przyjęta zarówno przez Niderlandy i Unii Europejskiej.

II. Wymiar sprawiedliwości

Ochrona prawna w Niderlandach jest przede wszystkim dostarczane przez sądy powszechne są właściwe do rozstrzygania w sprawach cywilnych i karnych [2].#2 System ten opiera się na trzech filarach. Sprawa została najpierw rozpatrzona przez sąd okręgowy (rechtbank) oraz jeżeli strony nie zgadzają się z orzeczeniem, może wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego (Gerechtshof). Sąd Apelacyjny ponownie bada okoliczności faktyczne sprawy i przyjmuje własne stanowisko. Następnie zwykle możliwe jest do skierowania sporu do sądu najwyższego Sądu Najwyższego (Hoge Raad). Sąd Najwyższy bada jedynie, czy niderlandzki sąd niższej instancji (-ych) właściwego stosowania prawa przy podejmowaniu decyzji. Na tym etapie okoliczności faktyczne sprawy ustalone przez sąd niższej instancji (-y) nie podlegają dalszemu rozpatrywaniu. W 2013 r. Niderlandy są podzielone na 11 okręgów, z których każdy posiada własny sąd. Sądy rejonowe są podzielone na 3 sektorów: Sektor prawa cywilnego, karnego i administracyjnego sektora prawnego. 11 okręgów podzielono na 4 obszarów właściwości sądów apelacyjnych dla sporów cywilnych i karnych oraz niektórych konkretnych sporach administracyjnych (np. przepisy podatkowe). W zakresie prawa karnego i cywilnego, sędziowie Sądu Apelacyjnego rozpatrywać jedynie sprawy, w których odwołano się od wyroku wydanego przez sąd okręgowy. Nie ma szczególnej sądu w sprawach środowiskowych. Ustawa będzie określać, który sąd jest właściwy, w związku z czym brakuje odpowiednich możliwości „forum shopping”. Z kilkoma wyjątkami spory administracyjne na temat rządowych decyzji dotyczących kwestii środowiskowych są rozpoznawane przez jednego z pierwszych jedenaście sądów okręgowych (Administrative Law). Zwykle sprawy rozpatrywane są przez sąd rejonowy przez jednego sędziego, przy czym Sąd może postanowić o wyznaczeniu trzech sędziów do rozpatrzenia sprawy, jeżeli jest ona złożona lub dotyczy kwestii zasadniczej wagi. W sprawach dotyczących środowiska regulowane przepisami prawa administracyjnego i w wielu innych dziedzinach odwołania do Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling sporów van de Raad van State), którego sprawy będą rozpatrywane przez trzech sędziów, lecz mogłaby zdecydować o wprowadzeniu prostego sprawy rozpoznawane przez jednego sędziego. W innych obszarach prawa niderlandzkiego przewiduje specjalnego sądu apelacyjnego – Centralnego Sądu Apelacyjnego (takich jak Centrale Raad van Beroep) w sprawach dotyczących urzędników służby cywilnej i ubezpieczeń społecznych, Sąd Apelacyjny ds. odwołań od decyzji podatkowych oraz handlu i przemysłu Appeals Tribunal (College van Beroep voor het bedrijfsleven) dla sporów w dziedzinie prawa administracyjnego i społeczno-ekonomicznych w postępowaniach odwoławczych dotyczących konkretnych aktów prawnych, takich jak ustawa o konkurencji. W wielu sporów administracyjnych rozprawa w wydziale administracyjnym District Court jest poprzedzona procedurą odwołania, pod auspicjami organu administracyjnego. Jeżeli sprawa jest rozpatrywana w wyniku procedury sprzeciwu lub przez sąd administracyjny, skarżący ma możliwość zwrócenia się do sądu w celu tymczasowego lub tymczasowego środka w ramach szczególnej procedury, o ile istnieją wystarczające powody i wystarczająco pilne (artykuły 8: 81-8: 86 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Jeżeli środki tymczasowe, wymagane są dopuszczone przez sąd administracyjny w większości przypadków oznacza, że zaskarżona decyzja jest zawieszona.

W postępowaniach przeciwko decyzjom administracyjnym właściwy sąd nie uchyli (lub: stwierdzenie nieważności) tej decyzji, jeżeli wnioskodawca wykazał istnienie decyzji z naruszeniem prawa. Chociaż sądy mają prawo do zmiany lub zmiany decyzji administracyjnej po jego uchyleniu, wykonywania tej władzy będą uzasadnione tylko w przypadku, gdy jest dostatecznie oczywiste, jaką decyzję organ administracji będzie musiał podjąć po stwierdzeniu nieważności. W większości przypadków stwierdzenia nieważności decyzji doprowadzi do nowej decyzji przez ten sam organ administracyjny. Sądy te są zdolne do przyznawania odszkodowań wyrównawczych dla obywateli wobec organu publicznego, jeżeli istnieją ku temu podstawy (do czynu niedozwolonego), a wniosek został złożony przez tego obywatela, a także zaatakowały decyzji stwierdzono naruszenie przepisów. Postępowania przeciwko decyzji administracyjnych w kwestiach środowiskowych są uregulowane postanowieniami ogólnymi (administracyjnych) prawa procesowego, które są określone w ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht), głównie w rozdziałach 6, 7 i 8 oraz niektórych przepisów w poszczególnych aktach, z których najważniejsze to zarządzanie środowiskiem (Wet milieubeheer) (ustawa ogólna o środowiskowych uwarunkowaniach), Wet algemene bepalingen omgevingsrecht o zagospodarowaniu przestrzennym (Wet Ruimtelijke Ordening), Prawo wodne (waterwet), ustawy o ochronie przyrody z 1998 r. (Natuurbeschermingswet) oraz Flora- oraz ustawa (Flora- i faunawet). W procedurach dotyczących decyzji administracyjnych w kwestiach środowiskowych istnieje możliwość, iż sąd wyznaczy jeden niezależny ekspert, Fundacja informowania sądów administracyjnych w sprawach środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego (Stichting advisering sporów lub Stab). Podstawy te są finansowane przez rząd oraz posiada szczególną wiedzę fachową w sprawach dotyczących środowiska. Ustawa przewiduje, że będzie sporządzenie raportu w sprawie środowiskowej na wniosek sądu administracyjnego. W administracyjnych postępowaniach sądowych sądy nie mają możliwości zbadania części decyzji, które nie zostały podważone przez skarżącą. Sąd ma jednak uprawnienia do badania okoliczności faktycznych sprawy, przesłuchanie świadków, prosząc o dowody (pisemne) lub mianowanie eksperta, o ile dotyczy ona konfliktu, która została wniesiona do sądu przez strony w toku postępowania. Sądy administracyjne będą korzystać z tych uprawnień w przypadkach, gdy wnioskodawca dostarczył wystarczające informacje podające w wątpliwość fakt, że organ administracji oparł swoje orzeczenie w sprawie. Orzecznictwo dowodzi, że strony konfliktu były podejmowane przez sądy mają obowiązek dostarczenia dowodów z własnej inicjatywy. Odnosi się to również do sądów administracyjnych w kwestiach środowiskowych, choć oczywiście zawsze organ administracyjny ma obowiązek dołożenia należytej staranności w przygotowaniu decyzji administracyjnych.

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Art. 110 Konstytucja Niderlandów (grondwet) zobowiązuje rząd do przyjęcia przepisów w celu zapewnienia obywatelom dostępu do informacji dotyczących spraw rządowych. Ustawa o wolności informacji (Wet Openbaarheid van Bestuur) pozwala na całkowite lub częściowe ujawnienie wcześniej niezwolnione informacje i dokumenty, które są kontrolowane przez wszystkie szczeble rządu i są związane ze sprawami publicznymi. Ustawę o dostępie do informacji publicznej stanowi, że praktycznie wszystkie rejestry dotyczące spraw rządowych podlegają ujawnieniu, ustanawia zasadę obowiązkowego ujawniania, ale również zawiera kilka podstaw odmowy przewidzianych w art. 10 11. Decyzje dotyczące ujawniania informacji powinno zawsze brać pod uwagę tych względów. Zgodnie z art. 3 ustawy o wolności informacji (Wet Openbaarheid van Bestuur) każdy może zwrócić się do informacji zawartych w zbiorach publicznych muszą zostać ujawnione. Podmioty zamawiające nie są zobowiązane do wskazania podmiotu lub z tytułu odsetek. Ujawniane informacje uznaje się za istotne dla zapewnienia praworządności w demokratycznym społeczeństwie. Ponadto nie istnieją żadne istotne wymogi formalne dotyczące takiego wniosku, chociaż preferowany jest wniosek na piśmie. Jedna jest Państwem spraw publicznych, do której odnosi się wniosek. Decyzja w sprawie wniosku musi zostać złożony w ciągu 4 tygodni; w przypadku informacji dotyczących środowiska jest to 2 tygodni. Organ administracyjny może dać zainteresowanym stronom możliwość przedstawienia uwag na temat ujawnienia informacji, które mogą mieć wpływ na ich interesy, w którym to przypadku decyzja zostaje odroczona (art. 6 ust. 3 Ustawa o wolności informacji). Zgodnie z przepisami ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) odmowa musi towarzyszyć uzasadnienie odmowy i musi zawierać informacje o dostępnych środkach odwoławczych. Osób niezadowolonych z decyzją (Odmowa udzielenia, niekompletną odpowiedź lub brak odpowiedzi) mogą ubiegać się o ponowne rozpatrzenie pod auspicjami organu administracyjnego, który oddalił ten wniosek. Jeśli decyzja pozostaje niezadowalająca, następnie administracyjny mogą zwrócić się do Sądu Rejonowego dla orzeczenia sądu. Jest to zgodne z ogólnymi przepisami określonymi w art. 8: 1 i 7: 1 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht). Wreszcie istnieje możliwość wniesienia odwołania do Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling sporów van de Raad van State). Wszystkie procedury muszą być wnoszone w terminie 6 tygodni, a nie przepisy dotyczące obowiązkowej reprezentacji prawnej. Jednakże w przypadkach, gdy nie zostaje wydana decyzja w terminie, który przyznał organowi publicznemu do podjęcia decyzji, że bezczynność władz publicznych można zaskarżyć bezpośrednio do sądu. Jeśli jest to właściwe dla sporu sądy są zasadniczo właściwe, aby żądać informacji od organu publicznego. Art. 8: 29 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) umożliwia władzom publicznym wysyłanie informacji do Trybunału, aby nie ujawniać informacji wnioskodawcy. Zjawisko to może wystąpić, ponieważ sprawa ta dotyczy wniosku o ujawnienie niektórych informacji. Jedynie w przypadkach, gdy wnioskodawca ma prawo dostępu do informacji Trybunału oraz rozstrzygnięcie sprawy, na podstawie tych informacji, nawet jeśli skarżąca nie miała dostępu, może ono wpływać na wyrok Trybunału. Jeżeli sąd stwierdza brak ziemi (uzasadnione) o odmowie dostępu, może zażądać ujawnienia informacji.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w odniesieniu do udziału społeczeństwa

W postępowaniach administracyjnych w kwestiach środowiskowych są uregulowane zarówno przez ogólne przepisy dotyczące postępowania administracyjnego ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) i niektórych szczególnych postanowień zawartych w ogólnej ustawie o środowiskowych uwarunkowaniach omgevingsrecht algemene bepalingen (mokre) i zarządzanie środowiskiem (Wet milieubeheer) i o zagospodarowaniu przestrzennym (Wet Ruimtelijke Ordening). Dla szeregu ważnych pozwoleń środowiskowych, takich jak decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pozwolenia środowiskowego (np. ippc-permit) oraz przyjęcia planów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, prawo przewiduje procedurę, która obejmuje udział społeczeństwa oparty na draft-decision przez organ publiczny. Jeżeli decyzja została sporządzona zostanie podane do wiadomości publicznej i draft-decision oraz dokumentów, które opiera się na dostępnej dla każdego, kto oglądania przez 6 tygodni. W tym czasie każdy może uczestniczyć w procesie decyzyjnym poprzez przedstawienie poglądów właściwemu organowi. Właściwy organ będzie musiała reagować na te opinie i publikacje zanim wydałby następnie ostateczną decyzję. Taka końcowa decyzja musi zostać podjęta w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zezwolenie środowiskowe. Ta procedura administracyjna określona jest w sekcji 3.4 (szerokiej) o przygotowanie ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) i sekcji 3.3 ustawy ogólnej o środowiskowych uwarunkowaniach omgevingsrecht algemene bepalingen (mokra). Procedura ta ma zastosowanie, gdy przewidziane przez prawo lub jeżeli organ administracyjny podejmuje decyzję o przygotowaniu decyzji przy zastosowaniu procedury. Każda decyzja, która została przygotowana w tym szeroko zakrojona procedura podlega kontroli sądowej bezpośrednio. Przygotowanie wszelkich innych decyzji będą mniej obszerne i (w większości przypadków) nie dotyczą udziału społeczeństwa. W takich przypadkach, przed podjęciem ostatecznej decyzji zazwyczaj trwają 8 tygodnie. Procedura ta została przedstawiona w sekcji 4.1 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht) oraz w sekcji 3.2 ustawy ogólnej o środowiskowych uwarunkowaniach omgevingsrecht algemene bepalingen (mokra). W przypadku rozległych procedury przygotowania decyzji, zainteresowana strona może wnieść apelację (zob. art. 1: 2 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym), które również przedstawiły opinie na temat draft-decision (zob. artykuły 8: 1 i 6: 13 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Zainteresowana strona jest przejmowany jest osoba, której bezpośrednio dotyczy decyzja administracyjna. Orzecznictwo stanowi, że powinien istnieć obiektywne interes osobisty, to osoba ta sprawa. W interesie organów administracyjnych, powierzonych im za ich interesów. W odniesieniu do osób prawnych, to także ich interesów ogólnych i zbiorowych interesów szczególnie stanowią zgodnie z ich celami i jak wynika z ich rzeczywistej działalności. Przykładem mogą być przedmiotem ogólnego zainteresowania mogłyby być ochrona środowiska na danym obszarze. Jeżeli procedura poszerzona nie znalazła zastosowania, 8: 1 i 7: 1 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) będą stanowić, że każda zainteresowana strona, która chce wnieść sprawę do sądu, będą musiały najpierw wnieść sprzeciw (bezwaarschrift) z organem, który wydał decyzję. Wynik tej procedury sprzeciwu będzie (re) nowych (ED) przez ten sam organ publiczny, że decyzja może zostać podjęta jedynie do sądu. W każdym przypadku jedynie te części decyzji może zostać zaskarżona przed Sądem, które również zostały zakwestionowane na etapie postępowania administracyjnego (art. 6: 13 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym).

W większości przypadków są wnoszone do sądów rejonowych, chyba że ustawa przewiduje inną procedurą specjalną (np. odwołanie się w pierwszym i jedynym instancji z Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu). W sprawach dotyczących zezwoleń środowiskowych, a następnie do sądu rejonowego wydziału sądownictwa administracyjnego Rady Stanu są zazwyczaj właściwe. Sprawy dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego jest bezpośrednio do Wydziału Jurysdykcji Administracyjnej w Radzie Stanu. Na przykład: Plan zagospodarowania będą przyjmowane zgodnie z procedurą ekstensywnych, które muszą być stosowane przez właściwy organ przy przygotowywaniu decyzji. Kontrola sądowa planowi zagospodarowania należy do Wydziału Sądownictwa Administracyjnego Rady Stanu (Afdeling sporów van de Raad van State) w pierwszej i ostatniej instancji. Wniosek o wydanie licencji IPPC (zgodnie z lit. e art. 2.1(1) ogólnej ustawy w sprawie pozwoleń środowiskowych) zostanie również poruszona w szeroko zakrojone postępowanie administracyjne, lecz będzie podlegać kontroli sądowej przez Sąd Rejonowy Pierwszej i odwołać się do Wydziału Jurysdykcji Administracyjnej w Radzie Stanu. W przypadkach, w drodze licencji IPPC sąd przyzna organ publiczny niewielki margines swobody przy ustalaniu najlepszych dostępnych technik dla konkretnej instalacji pod ręką. We wszystkich procedurach kontroli sądowej skarżący może poprosić o tymczasowych lub środków tymczasowych zgodnie z ogólnymi przepisami o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w ramach postępowania administracyjnego (artykuły 8: 81-8: 86 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym).

W niektórych przypadkach prawo ochrony środowiska stanowi, że ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) musi zostać sporządzony przez wnioskodawcę przed organem publicznym jest w stanie orzec w przedmiocie wniosku (rozdział 7 ustawy o gospodarce środowiskowej). Każda decyzja w sprawie OOŚ lub decyzji dotyczącej zakresu OOŚ, przyjęcie sprawozdania OOŚ przez władze publiczne może być zaskarżona do sądu przez wniesienie sprawy przeciwko decyzji, która zezwala lub odrzuci wniosek. Nie ma żadnych specjalnych przepisów dotyczących legitymacji procesowej, forum, przesłuchania, ani zakresu kontroli sądowej. OOŚ jest postrzegany jako ważny instrument w celu przygotowania decyzji, które potencjalnie mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Gwarantuje ona zainteresowanym, że właściwy organ jest w stanie przestrzegać obowiązku starannego przygotowania decyzji. W większości przypadków draft-decision wraz z upublicznieniem sprawozdania OOŚ i każdy ma możliwość przedstawienia uwag przed podjęciem ostatecznej decyzji. Sądy administracyjne dokona przeglądu zarówno z prawem procesowym, jak i z prawem materialnym decyzji administracyjnych, o ile zainteresowane strony zgłosiły, że część tej decyzji w ramach sporu (zob. art. 8: 69 (1) Ogólna ustawa o prawie administracyjnym). Jeśli władze publiczne przyznano pewien zakres swobodnego uznania prawodawcy przy ważeniu różnych interesów przy dokonywaniu szczegółowej decyzji Trybunał umożliwi margines ten, stosując marginalnej kontroli i utrzymania wszelkich decyzji, które uważa pozbawione uzasadnienia (art. 3: 4 (2) Ogólna ustawa o prawie administracyjnym). Ogólnie rzecz biorąc, sądy będą kontroli decyzji administracyjnej i ustali, czy właściwy organ może zasadnie oprzeć decyzję w sprawie ustalenia materialne i techniczne oraz stosowne obliczenia, które zostały wykorzystane. Nie istnieją pisemne zasady dowodowe inne niż formalne zasady, które należy stosować przy ustalaniu okoliczności faktycznych. Na przykład Trybunał jest właściwy do powołania niezależnego eksperta, takich jak Fundacja informowania sądów administracyjnych w sprawach środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego (Stichting advisering sporów lub Stab). W przypadkach, w których Sąd stwierdza, że decyzja jest niezgodna z prawem, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji. Niemniej jednak art. 6: 22 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht) stanowi, że każde uchybienie proceduralne nie zaszkodzi interesom którejkolwiek z zainteresowanych stron mogłyby zostać pominięte przez Sąd. W najbliższej przyszłości, jednakże przepis ten zapewni tym samym możliwość jakiegokolwiek istotnego uchybienia. Również w najbliższej przyszłości przyniesie nowy przepis do ogólnych prawa postępowania administracyjnego, który zapewni, że decyzja administracyjna nie zostanie uchylony przez Trybunał, jeżeli narusza ono żadnych przepisów, które nie zostało sporządzone w celu ochrony interesów strony, która wniosła sprawę. Sprawa zostanie rozpatrzona zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi postępowań administracyjnych, które są określone w rozdziale 8 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht). Trybunał będzie publicznie rozpoznają większość spraw (8: 56-8: 65 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym), czasami jednak uproszczona procedura ma zastosowanie (art. 8: 54 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Nie istnieją pisemne zasady dotyczące dowodów innych niż formalne zasady, którymi wyznaczenia eksperta itp. (artykuły 8: 27-8: 29 i 8: 42-8: 51 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Orzecznictwo niewątpliwie zawiera istotne zasady praktyczne dotyczące zasad dowodowych. Na przykład: Jeżeli kwestionowana decyzja ogranicza się do obywatela w jego prawa lub ma charakter karny, ciężar dowodu spoczywa na administracji publicznej. Inna istotna zasada ogólna: Z czyjej inicjatywy dla podjęcia decyzji administracyjnej? W przypadku podejmowania decyzji administracyjnych rozpoczęła się od wniosku złożonego przez obywatela, pierwsze ciężar dowodu spoczywa na stronie skarżącej. Dokumenty polityczne i ogólnie wiążących zasad nie będzie mogło zostać bezpośrednio poddane kontroli przez sąd administracyjny.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

Jeżeli osoby fizyczne lub podmioty prawne dopuściły się naruszenia prawa ochrony środowiska naturalnego, prawo niderlandzkie przewiduje możliwość złożenia wniosku bezpośrednio do sądu. Jednakże niniejszy spór nie odnoszą się do kwestii środowiskowych, ale są wnoszone do sądów (cywilnych, zwykłe) na podstawie prawa deliktów, które uregulowane jest w art. 6: 162 niderlandzkiego Burgerlijk Wetboek (kodeksu cywilnego). Skarżący może domagać się odszkodowania lub mogą wymagać, aby Sąd zarządza osoba fizyczna lub podmiot prawny do zaprzestania działań. To samo dotyczy roszczeń wobec organów państwowych. Sądy administracyjne w Niderlandach, które zajmują się sprawami dotycząca pozwoleń środowiskowych oraz egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska, co nie jest właściwe w takich przypadkach przeciwko osobom fizycznym lub prywatnym osobom prawnym. Sądy administracyjne są właściwe w sprawach, w których podjęto decyzję o przyznaniu pozwolenia środowiskowego, do nakładania środków egzekucyjnych i dopuszczające lub odmawiające na inne kwestie środowiskowe. Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za środowisko (2004/35/WE) została wdrożona przez Niderlandy w tytule 17.2 zarządzania środowiskiem (Wet milieubeheer). Właściwy organ odpowiedzialny za szkody wyrządzone środowisku jest organ, który jest właściwy do wydania pozwolenia na przedsięwzięcie (nazwa) na podstawie ogólnych zezwoleń środowiskowych (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) lub – dla tych instalacji, które mają zastosowanie ogólne wiążące zasady dotyczące ochrony środowiska, w większości przypadków dekretu w sprawie ogólnych zasad dotyczących działań (activiteitenbesluit) – organ, który jest właściwy do egzekwowania zasad ogólnych. W przypadkach, gdy szkoda jest spowodowana spoza danej instalacji właściwy organ został wyznaczony na podstawie charakteru szkody zgodnie z art. 17.9 (1-4) tego aktu. Każda zainteresowana strona, jak określono w art. 1: 2 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (ogólna ustawa o prawie administracyjnym; Algemene wet bestuursrecht), albo przez organ państwowy może zwrócić właściwemu organowi podjęcie decyzji o zastosowaniu środków zapobiegawczych lub naprawczych. Jeżeli zainteresowana strona wnosi odwołanie, każda decyzja zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do odpowiedzialności za środowisko podlega kontroli sądowej. Wszelkie odwołania zostanie rozpatrzony zgodnie z rozporządzeniem ogólnym w sprawie ustalenia administracyjne, które są określone w ogólnej ustawy o prawie administracyjnym oraz szczególne przepisy procesowe w sprawach środowiskowych w ramach ustawy o gospodarce środowiskowej. Jeżeli dany sąd administracyjny nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu, który pojawia się w sądzie, sąd cywilny jest właściwy do rozpatrzenia tej sprawy.

VI. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia

Openbaar Ministerie (prokuraturę) jest odpowiedzialna za ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w ramach niderlandzkiego kodeksu karnego (Wetboek van Strafrecht). W sprawach dotyczących środowiska istnieje specjalna sekcja tej prokuratury w zakresie ścigania tego rodzaju czynów. Prywatne postępowania karnego nie jest dostępna w sprawach środowiskowych. Istnieje jednak możliwość, aby zainteresowana strona na wniosek sądu karnego do prokuratury w celu ścigania określonego przestępstwa; Art. 12 kodeksu postępowania karnego (Wetboek van Strafvordering).

Istnienie krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich gwarantuje art. 78a Konstytucja Niderlandów (grondwet). W Holandii istnieje specjalna krajowa ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Nationale Ombudsman). Ponadto zadania krajowego urzędu rzecznika praw obywatelskich jest objęty holenderskiej ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht). Krajowy Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi wniesionej do niej przez obywateli. Może też wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy. Nie ma specjalnego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących środowiska. W skardze osoby do holenderskiego Rzecznika Praw Obywatelskich może badać zachowanie rządu. Rzecznik Praw Obywatelskich (http://www.nationaleombudsman.nl/) można znaleźć porady dla obywateli, którzy borykają się z problemami związanymi z rządowych organów administracyjnych i wyjaśnia, w jaki sposób mogą działać lepiej.http://www.nationaleombudsman.nl/ W odpowiednich przypadkach krajowy rzecznik praw obywatelskich jest odpowiedzią na problemy lub skargi do wszczęcia dochodzenia. Zgodnie z prawem wszystkie zainteresowane strony muszą współpracować z nimi. Krajowego rzecznika praw obywatelskich stanowi „Przepisu awaryjnego”. Jeśli chcesz złożyć skargę, najpierw należy złożyć skargę do organu administracyjnego we własnym zakresie. Krajowy rzecznik praw obywatelskich może przystąpić do rozpatrywania sprawy dopiero, gdy po raz pierwszy został złożony do organu administracyjnego, skarga nie była sama w sobie wystarczająco omówione.

VII. Legitymacja procesowa

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne (udział społeczeństwa)

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

W ramach postępowania administracyjnego główną zasadą jest to, że strony, interesem osoby, której bezpośrednio dotyczy decyzja (art. 1: 2 (1) Ogólne prawo administracyjne), może uczestniczyć w postępowaniu prowadzącym do wydania tej decyzji. Ma to miejsce zarówno w ramach procedury przewidzianej dla indywidualnych decyzji, przygotowanie procedury z sekcji 3.4 ustawy. W sprawach środowiskowych nie istnieją jednak przepisy szczegółowe, które umożliwią nie tylko zainteresowaną stroną, ale każdy o przedstawienie poglądów na temat projektu decyzji, na przykład w art. 3.12 ust. 5 (ustawy ogólnej o środowiskowych uwarunkowaniach wabo).

Art. 8: 1 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht) stanowi, że tylko jedna z zainteresowanych stron (belanghebbende) ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ publiczny. Zainteresowana strona jest interes osoby, której bezpośrednio dotyczy decyzja (art. 1: 2 (1) Ogólna ustawa o prawie administracyjnym). Zanim można złożyć odwołanie, procedura sprzeciwu jest obowiązkowe zgodnie z art. 7: 1 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym, jeżeli orzeczenie nie zostało sporządzone zgodnie z intensywnych przygotowań procedurą opisaną w sekcji 3.4 ustawy.

Organizacje pozarządowe

Art. 1: 2 (1) Gala stanowi, że zainteresowana strona jest osobą (lub każdy podmiot prawny, których bezpośrednio dotyczy decyzja. Art. 1: 2 (3) Act. ogólnego prawa administracyjnego stanowi, że w odniesieniu do podmiotów prawnych, których interesy są równoznaczne z włączeniem interesów ogólnych i zbiorowych szczególnie stanowią, zgodnie z ich celami i jak wynika z ich rzeczywistej działalności. W sprawach środowiskowych nie istnieją jednak przepisy szczegółowe, które umożliwią nie tylko zainteresowaną stroną, ale każdy o przedstawienie poglądów na temat projektu decyzji.

Art. 8: 1 Uroczysta stanowi, że tylko jedna z zainteresowanych stron (belanghebbende) ma prawo do wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez organ publiczny. Art. 1: 2 (1) Act.states ogólnego prawa administracyjnego, które zainteresowana strona jest osobą (lub każdy podmiot prawny, których bezpośrednio dotyczy decyzja. Art. 1: 2 (3) Ogólne prawo administracyjne act. stanowi, że co się tyczy podmiotów prawnych, których interesy są równoznaczne z włączeniem interesów ogólnych i zbiorowych szczególnie stanowią, zgodnie z ich celami i jak wynika z ich rzeczywistej działalności.

Inne podmioty prawne

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Grupy ad hoc

Będą musiały spełnić wymagania zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe

Będą musiały spełnić wymagania zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje pozarządowe do zakończenia okresu

Zagraniczne NGO

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Wszystkie pozostałe

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Zob. osoby fizyczne lub organizacje pozarządowe

Przepis ten stanowi, że tylko jedna zainteresowana strona ma prawo do odwołania się od decyzji organu publicznego (art. 8: 1 i 1: 2 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym) ma zastosowanie do wszystkich postępowań sądowych. Od października 2005 r. holenderskiego prawa postępowania administracyjnego, nie ma już actio popularis. Sektorowych przepisów środowiskowych, nie odbiega od tej zasady legitymacji procesowej; Dlatego też ma ona zastosowanie w sprawach związanych z OOŚ i IPPC. Jednakże ustawodawstwo sektorowe, w sprawach dotyczących środowiska, państwo to nie tylko zainteresowaną stroną, ale każdy ma prawo do przedstawienia swoich poglądów na temat projektu decyzji. Legitymacja procesowa do organów rządowych jest umieszczone w art. 1: 2 ust. 1 i 2 ustawy, który stanowi, że organ administracji może być zainteresowana strona, ponieważ interesy powierzonych im przez prawodawcę uznaje się za ich interesów. Publiczne zadania przypisane im i ich kompetencji są decydujące dla oceny, które są im powierzone. Zgodnie z art. 1: 1 ogólnej ustawy administracyjnej act. krajowego Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest uznany za taki organ administracyjny. Ponadto nie ma dowodów na jakiekolwiek postępowanie przed sądem administracyjnym wszczętym przez prokuratora generalnego.

VIII. Zastępstwo prawne

Prawnicy odgrywają ważną rolę w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących środowiska, prawa ochrony środowiska, staje się coraz bardziej złożona. W przypadku wygrania sprawy w sądzie administracyjnym, organ publiczny może pokryć koszty doradztwa prawnego, gdy sąd ich zleceń. Kwoty, która może zostać przyznana oraz jest zazwyczaj znacznie niższa od rzeczywistych kosztów (art. 8: 75 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Jednakże w procedurach administracyjnych adwokata nie jest obowiązkowa. To samo dotyczy wszystkich sądów administracyjnych. Radcy prawnego nie jest obowiązkowe w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Innymi słowy, ogólna ustawa o prawie administracyjnym (ogólna ustawa o prawie administracyjnym (Algemene wet bestuursrecht) nie przewidują zasięgnięcia porady prawnej do wniesienia skargi, ani za zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądem. W cywilnych postępowaniach sądowych zastępstwo procesowe jest obowiązkowe, choć istnieje ważny wyjątek dotyczący przypadków, w których interesy finansowe danej sprawy nie jest wyższa niż 25,000 EUR. To samo dotyczy procedury w sądzie karnym. Wszyscy adwokaci należą do samorządu zawodowego adwokatów („Izba Adwokacka”, http://www.advocatenorde.nl/).http://www.advocatenorde.nl/ Na swojej stronie internetowej można znaleźć za pomocą słów kluczowych, takich jak prawnicy niektóre dziedziny specjalizacji, takie jak prawo ochrony środowiska (milieurecht). W niektórych przypadkach organizacje pozarządowe, np. Greenpeace (http://www.greenpeace.nl/), Stichting Natuur en Milieu (www2.natuurenmilieu.nl) lub Milieudefensie (http://www.milieudefensie.nl/), będzie w stanie pomagać obywatelom wnoszenie odwołań.http://www.greenpeace.nl/http://www.milieudefensie.nl/

IX. Dowody

Niderlandy nie określa przepisów szczegółowych dowodów, że zastosowanie wyłącznie w sprawach środowiskowych. W sprawach karnych i cywilnych procedur sądowych istnieją szczególne zasady dostarczania dowodów i który ponosi ciężar dowodu. W postępowaniu cywilnym strony mają obowiązek przedstawienia wszystkich dowodów na swoje oświadczenia złożone do Trybunału tak szybko, jak to możliwe. Prokurator ściga i muszą dostarczyć dowody w postępowaniach karnych w sprawach dotyczących środowiska. Przepisy dotyczące postępowania administracyjnego na niektóre, lecz nie są o dostarczanie dowodów, które jedna ze stron będzie ciężar dowodu. Zapewnienie nowych dowodów po raz pierwszy przed sądem jest zazwyczaj dozwolona, chyba że zasady proceduralnej jest zagrożona. Choć prawodawca raz wyjaśniła, że sądy administracyjne powinny dążyć do ustalenia prawdy materialnej sądy są uprawnione do żądania dowodów z własnej inicjatywy (z urzędu), obecne postępowanie przed sądami administracyjnymi, pod wieloma względami są podobne do postępowania w sądach cywilnych jeżeli strony oczekuje się przedstawienia dowodów. Strony mają możliwość przedstawienia ekspertyzy, eksperta w charakterze świadka oraz zwracają się do sądu o wyznaczenie eksperta o przeprowadzenie dochodzenia (patrz dział 8.2.2 ogólnego prawa administracyjnego act.on śledztwa). Trybunał przeprowadzi ocenę wszystkich dowodów przedstawionych dowodów i stwierdzić, które bez wątpienia jest zgodne z prawdą. Jeżeli opinia eksperta przedstawiona jest oczywiście nie wiążą się sędzia administracyjny, chociaż sędziowie mogą zastosować się do opinii ekspertów powołano. Opinia biegłego nie jest wiążący także w przypadkach gdy sąd nie wyznacza eksperta, ale strona przedstawiła sprawozdanie. Sąd ma zawsze możliwość oceny jakości i spójności sprawozdania i bierze pod uwagę, czy biegły stwierdził, zgodnie z zasadą ostrożności. W procedurach dotyczących decyzji administracyjnych w kwestiach środowiskowych istnieje możliwość, iż sąd wyznaczy jeden niezależny ekspert, Fundacja informowania sądów administracyjnych w sprawach środowiskowych i zagospodarowania przestrzennego (Stichting advisering sporów lub Stab). Podstawy te są finansowane przez rząd oraz posiada szczególną wiedzę fachową w sprawach dotyczących środowiska. Ustawa przewiduje, że będzie sporządzenie raportu w sprawie środowiskowej na wniosek sądu administracyjnego. Ze względu na dostępność tej fundacji, Trybunał wyznacza biegłego w celu dokonania kontroli konkretnej decyzji, wydaje się nieco lepiej w postępowaniach w sprawach związanych ze środowiskiem.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Zasadniczo orzeczenia organu administracyjnego wejdą w życie po dokonaniu notyfikacji zgodnie z ogólnymi przepisami dotyczącymi powiadamiania w ogólnej ustawy o prawie administracyjnym. Jednak najistotniejsze decyzje środowiskowe dopiero w chwili upływu terminu do wniesienia odwołania od tych decyzji, ponieważ prawodawstwo sektorowe tego zamówienia. Ogólnie odwołanie od decyzji rządu niderlandzkiego nie ma skutku zawieszającego (zob. art. 6: 16 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). Jednakże czasami ustawodawstwo sektorowe lub szczególne odstępstwo od tej ogólnej zasady. Zatem zasadniczo decyzje administracyjne podlegają natychmiastowemu wykonaniu, niezależnie od wszczęcia postępowania w sądzie lub odwołania. Realizacja decyzji później unieważnione przez Trybunał, może jednak prowadzić do odpowiedzialności.

Jeżeli odwołanie od postanowienia zostało wniesione do sądu rejonowego lub przed możliwością odwołania się do sądu okręgowego, sprzeciw, prezes sądu okręgowego, który ma lub może mieć jurysdykcję w postępowaniu co do istoty sprawy, na wniosek, może udzielić tymczasowego, gdy szybkość jest istotą z powodu interesów wchodzących w grę. Tak, jak tylko zgłoszenia sprzeciwu lub środek zaskarżenia (pro forma), sądy są uprawnione do wydania nakazu na wniosek każdej zainteresowanej strony, która złożyła zażalenie lub odwołanie i potwierdził pilną konieczność wstrzymania wykonania kwestionowanego działania ze względu na interesy (zob. art. 8: 81 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym).

O wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania mogą obejmować wszelkie działania, lecz sąd nakazał praktycznie we wszystkich przypadkach obejmować przyznanie lub zniesienie skutku zawieszającego skutku zawieszającego decyzji podjętej przez organ administracyjny. Nie można odwołać się od nakazu przez sąd administracyjny.

XI. Koszty

Procedury administracyjne są bezpłatne. Do sądu administracyjnego do rozpoznania sprawy wnioskodawcy należy uiścić opłatę. Opłaty z tytułu postępowania sądowego w pierwszej instancji jest określona w art. 8: 41 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym (Algemene Wet Bestuursrecht). Zasadniczo opłata nie jest uważana za bardzo wysokie. Różnią się one w zależności od rodzaju osób, które pobudzamy procedurę i rodzaj sprawy i prawa materialnego mającego zastosowanie do danej sprawy. Art. 8: 41 (3) Ogólne prawo administracyjne act.mentions wyraźnie różnych opłat. W 2013 r. opłata wynosi 44 EUR dla każdej osoby fizycznej, która wnosi odwołanie od orzeczenia lub nakazu przez organ administracyjny, który dotyczy zabezpieczenia społecznego i powiązanych z nią aktach prawnych (zobacz art. 8: 41 (3) Ogólna ustawa o prawie administracyjnym). 160 EUR na osobę fizyczną w każdym innym przypadku, 318 EUR dla każdej osoby prawnej wnoszącej odwołanie lub zaniechania. Opłaty za postępowanie przed sądem administracyjnym są nieco wyższe i są określone w prawodawstwie mającym zastosowanie do postępowania przed sądem odwoławczym. Jeżeli odwołanie jest sukcesem, koszty te zazwyczaj będzie musiał zostać pokryty przez władzę administracyjną (art. 8: 75 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym). W bardzo rzadkich przypadków nadużycia prawa do odwołania, Trybunał może zdecydować, że skarżąca powinna ponieść (stałych) kosztów postępowania przed organem administracyjnym. „przegrywający płaci” nie ma zastosowania w większości przypadków. W cywilnych postępowaniach sądowych są nieco wyższe koszty. Opłaty z tytułu postępowania sądowego w sądzie okręgowym jest zróżnicowana (w najczęstszych przypadków w 2013 r. – 274 EUR dla osób fizycznych oraz 589 EUR dla każdej osoby prawnej, lecz może być wyższa w interesie sprawy są większe). Jeżeli sprawa dotyczy roszczeń, które są albo powyżej 25,000 EUR lub powyżej 100,000 EUR otrzymają odpowiednio wyższych opłat. W określonych okolicznościach mogłyby być zakwalifikowane jako jedno lub ubogich i potrzebujących specjalnego niska opłata ma zastosowanie. W sprawach cywilnych o’loser p³aci” przeważa. We wszystkich pozostałych przypadkach koszty mogą być koszty profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie procedur prawnych. Koszty te różnią się w zależności od rodzaju adwokat (i) wnioskodawca wynajmuje swojej specjalizacji. Jeżeli powód lub wnioskodawca uznaje się za potrzebujące lub ubogich może zwrócić się o dofinansowanie pomocy prawnej, ale będzie musiało wnosić wkład własny.

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

Sąd nie może przewidywać zwolnienia od kosztów sądowych. Jednakże holenderskie ustawodawstwo przewiduje dofinansowanie pomocy prawnej i do zmniejszenia opłat dla wnioskodawców, które można uznać za ubogie lub ubogich. Ponadto istnieją szczególne prezydia świadczących pomoc prawną na zasadzie nieformalnej, aczkolwiek w większości przypadków prowadzi do normalnych kosztów pomocy prawnej, dla których dotacja może zostać uruchomiona na tych samych warunkach, które mają zastosowanie do obniżonych opłat. Ponadto kancelarie prawne mogą być skłonni świadczyć pomoc prawna pro bono, a niektóre z nich twierdzi, że są regularnie, ale większość firm prawniczych, prawdopodobnie nie będzie udzielać pomocy prawnej bezpłatnie we względnie normalnej sytuacji. Nie ustanowiono poradni prawnych zajmujących się sprawami dotyczącymi kwestii środowiskowych, które są dostępne dla ogółu społeczeństwa. Jednakże w niektórych przypadkach organizacje pozarządowe, np. Greenpeace zorganizuje protestów przeciwko decyzjom władz publicznych i pomocy przy składaniu odwołań.

XIII. Terminowość

Jeżeli decyzja jest stosowana przez organy administracji powinny wydać decyzję w terminie albo w terminie przewidzianym w przepisach sektorowych, lub – w przypadku braku takiego terminu – w rozsądnym terminie, co jest uważane za osiem tygodni zgodnie z art. 4: 13 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym. Termin wniesienia wniosku o wydanie pozwolenia środowiskowego (złożone) wynosi sześć miesięcy i jest osiem tygodni w mniej skomplikowanych sprawach, takiej jak budynek licencji. Zarówno określa ustawa ogólna o środowiskowych uwarunkowaniach omgevingsrecht algemene bepalingen (mokra). Istnieją co najmniej dwa różne rodzaje sankcji w przypadku, gdy organ administracji nie wyda decyzji w terminie. Wnioskodawca powinien powiadomić organ publiczny, który nie wydał decyzji w terminie i dwa tygodnie po tym, występują dwie konsekwencje. Po pierwsze, skarżąca przyznaje się prawo odwołania się do sądu bezpośrednio na fakt, że żadna decyzja nie została wydana. Jeżeli sąd właściwy uzna, że organ publiczny jest rzeczywiście dopełniła obowiązku wydania decyzji w terminie, nakaz organ publiczny wydaje orzeczenie i wyznaczy kary finansowe za każdy dzień, który organ publiczny nie wydania decyzji. Po drugie, fakt, że dwóch tygodni od zgłoszenia przez skarżącą jest, że od tego dnia otrzymał rekompensatę pieniężną za każdy dzień zwłoki władza publiczna, maksymalnie 1 260 EUR. Jeśli chcesz zaskarżenia decyzji odwołanie musi zostać złożony w ciągu sześciu tygodni po wydaniu decyzji. W większości przypadków jeden będzie mógł złożyć pro forma odwołania, co oznacza, że inny termin zostanie udzielone na przedstawienie podstaw odwołania. Chociaż sądy niedawno próbowały ustalić sąd dat nastąpi wcześniej, zazwyczaj zorganizowane zostanie wysłuchanie po trzech kwartałów w roku. Umożliwi to stronom przedstawienie podstaw odwołania i nie naruszają ich prawa do reagują wzajemnie na piśmie. Nie ma określonego terminu na ustalenie przez trybunał daty rozprawy. Jeśli Sąd data została ustalona przez strony przed upływem dziesięciu dni przed rozprawą dostarczania nowych informacji lub nowej podstawy odwołania, ale powinny być świadome, że zasada rzetelnego procesu mogą ograniczać swobodę o wysyłanie nowych informacji lub przesłanek. Ogólnego prawa administracyjnego act.sets termin na wydanie orzeczenia po przesłuchaniu przez sąd administracyjny. Termin ten wynosi sześć tygodni, z możliwością przedłużenia o kolejne sześć tygodni. Nie ma jednak sankcji za opóźnienia w wydawaniu orzeczeń sądów. Zazwyczaj sąd będzie potrzebować 9 do 12 miesięcy dla wydania przez niego wyroku. Niedawno została podkreślona zarówno przez ustawodawcę i sędziów tego Sądu procedury powinny w jak największym stopniu doprowadzić do ostatecznego rozstrzygania sporów administracyjnych. W związku z tym wdrożono wiele instrumentów umożliwiających sądom, starając się osiągnąć tę idealną; Na przykład, gdy sąd stwierdzi, że decyzja narusza prawo, uzyskał uprawnienie do żądania, aby organ administracyjny ma na celu naprawienie nieprawidłowości (tzw. „obiegu”; Art. 8: 51 – 8: 51 oraz art. 8 80b: 80a i 8: ogólne prawo administracyjne act.act).

XIV. Inne kwestie

Decyzje środowiskowe są najczęściej kwestionowane w ramach prawnych procedury administracyjne poprzez przedstawienie poglądów i kwestionujące projekt decyzji. (Złożona, duże) w sprawach związanych z ochroną środowiska jest wspólne omówienie przedmiotowego projektu z udziału obywateli przed formalnym rozpoczęciem procedury administracyjne. W większości przypadków opinie przedkładane będą prawdopodobnie znane organowi władzy publicznej, ponieważ informacje, które zostały zgromadzone podczas przygotowywania projektu decyzji. Informacje na temat wpływu na środowisko w ogóle nie jest systematycznie przewidziane w sposób ustrukturyzowany i łatwo dostępny, ale z prośbą o informacje doprowadzi do decyzji w sprawie udostępniania informacji publicznej, którego orzeczenia można zaskarżyć w sądzie. Informacje na temat ocen oddziaływania na środowisko jest w znacznym stopniu dostępne poprzez stronę internetową Komisji przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (http://www.commissiemer.nl/).http://www.commissiemer.nl/ Ponadto informacje na temat kwestii prawnych jest zapewniany przez Agencję rządu (http://www.agentschapnl.nl/), strony internetowe zawierające informacje o środowisku w Niderlandach i w prawie ochrony środowiska (http://www.infomil.nl/).http://www.agentschapnl.nl/http://www.infomil.nl/ Organizacje pozarządowe w Niderlandach są coraz bardziej przekonany, że alternatywne metody rozwiązywania sporów mogą być odpowiednią alternatywą dla postępowania sądowego. Ma to miejsce także w sprawach dotyczących środowiska. Ponadto niektóre sądy administracyjne, w tym najwyższego sądu administracyjnego w sprawach związanych z ochroną środowiska, dają zainteresowanym stronom możliwość skorzystania z mediatorem i dążyć do rozstrzygnięcia sporu poprzez znalezienie konsensusu oraz sądy nie wydanie orzeczenia.

XV. Cudzoziemcy

Dyskryminacji ze względu na kraj pochodzenia i/lub języka niderlandzkiego jest sprzeczna z konstytucją (art. 1). Zasadniczo prawa (procesowego) wymaga, by wszystkie procesy sądowe, środki odwoławcze i inne pisma przedkładane są w języku niderlandzkim. Wyrok Trybunału oraz inne prace zostaną również w języku niderlandzkim. Istnieją jednak możliwości posiadania odpowiednich dokumentów, które są sporządzone w innym języku tłumaczy. Ponadto, jeżeli dana osoba uczestniczy w rozprawie i nie jest w stanie wypowiedzieć się w języku niderlandzkim wystarczająco ma prawo do używania własnego języka i Trybunał zorganizuje tłumacza nieodpłatnie (zob. art. 8: 36 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym).

XVI. Sprawy transgraniczne

Nie istnieją ogólne przepisy proceduralne w niderlandzkiej ustawy dotyczącej kwestii środowiskowych w innym kraju. W większości przypadków transgraniczne przypadki tego rodzaju są rozpatrywane zgodnie z normalnymi zasadami proceduralnymi. Oczywiście wpływ na środowisko w innych krajach projekty holenderskie dotyczą decyzji podejmowanych przez władze niderlandzkie, ale nie istnieją ogólne przepisy dotyczące przypadków transgranicznych. (zagranicznych) osób poszkodowanych w wyniku decyzji podjętej przez organ publiczny może być uznane za zainteresowane strony (art. 1: 2 ogólnej ustawy o prawie administracyjnym), co będzie miało stały w holenderskich sądów administracyjnych oraz praktycznie wszystkie kwalifikują się do pomocy prawnej i finansowej, które wymieniono powyżej.

Powiązane strony

[1] Wszystkie ustawodawstwa holenderskiego wymienionych na tej stronie można znaleźć na stronie internetowej konsultacji: http://wetten.overheid.nl/zoeken/.http://wetten.overheid.nl/zoeken/

[2] Informacje na temat sądownictwa są dostępne na stronie internetowej konsultacji: http://www.rechtspraak.nl/.http://www.rechtspraak.nl/

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.