Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija
 1. Podstawy konstytucyjne
 2. Wymiar sprawiedliwości
 3. #II
 4. Sprawy dotyczące dostępu do informacji
 5. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym
 6. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania
 7. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości: inne środki zaskarżenia
 8. Legitymacja procesowa
 9. Zastępstwo prawne
 10. Dowody
 11. Środki zabezpieczające
 12. Koszty
 13. Mechanizmy pomocy finansowej
 14. Terminowość
 15. Inne kwestie
 16. Cudzoziemcy
 17. Sprawy transgraniczne

Podstawy konstytucyjne

Art. 35 rumuńskiej konstytucji reguluje prawo do zdrowego środowiska http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Art. 35 Konstytucji gwarantuje rozwój całego prawodawstwa dotyczącego środowiska w celu osiągnięcia zdrowej, dobrze zachowane i zrównoważonego środowiska. Zasady i ogólne ramy określone przez nadzwyczajnego rządu nr 195/2005 w sprawie ochrony środowiska, zatwierdzone ustawą nr 265/2006, z późniejszymi zmianami.

Konstytucja ustanawia również przepisy dotyczące osoby fizyczne i prawne – będą one zobowiązane do ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego.

Art. 21 dostępie do sprawiedliwości konstytucji wynika, że:

 • Każda osoba ma prawo do wniesienia skargi przed sądami w celu obrony swoich uzasadnionych interesów i praw obywatelskich.
 • Korzystanie z tego prawa nie będzie ograniczone przez prawo
 • Wszystkie strony mają prawo do rzetelnego procesu sądowego oraz rozwiązanie rozsądnego terminu
 • Administracyjne jurysdykcję szczególną jest dobrowolne i bezpłatne.

Wykładni dwóch wyżej wymienionych artykułach uznaje, że masz dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących ochrony środowiska oraz że prawa tego nie można ograniczać.

Zgodnie z rumuńskim porządku prawnym, konstytucja jest aktem prawnym znajduje się na szczycie piramidy prawnych. Wszystkie inne akty normatywne muszą być zgodne z postanowieniami konstytucji.

Konstytucyjne prawo do środowiska mogą powoływać się bezpośrednio przed sądami. Jednakże przepisy nie stanowią dalszy rozwój prawa do środowiska. Z drugiej strony, czasami sądy i organy administracyjne nie będą miały zastosowania samej konstytucji, twierdząc, że jest to ogólne czynności, które nie mogą być stosowane samodzielnie.

Zgodnie z art. 11 pkt 2 Konstytucji, traktatami ratyfikowanymi przez Parlament stał się częścią krajowego porządku prawnego. Oznacza to, że można powoływać się bezpośrednio na umowy międzynarodowe. Wszystkie informacje od pytanie 3 ma zastosowanie.

Konwencja z Aarhus jest traktatem międzynarodowym o prawach człowieka. Zgodnie z art. 11 konstytucji, stanowi część prawa krajowego. Zgodnie z pkt 20, jeżeli istnieją jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy traktatów dotyczących praw podstawowych, jak konwencja z Aarhus, oraz prawa krajowego, międzynarodowego traktatu, chyba że prawo krajowe jest korzystniejsze przepisy.

Po jego ratyfikacji, wywołuje skutki z mocy prawa międzynarodowego w prawie krajowym, dając tym samym zainteresowanym stronom prawo powołać się na niego bezpośrednio lub w połączeniu z innymi aktów normatywnych, które mogą szczegółowo ramy wdrażania, jeśli ma to miejsce, nałożenie obowiązku na organy administracyjne lub sądy w celu uwzględnienia jej przepisów. Konwencja z Aarhus została ratyfikowana ustawą nr 86/2000.

II. Wymiar sprawiedliwości

Rumunia ma trzy instancje sądowe, zarówno w sprawach cywilnych jak i w sprawach karnych:

 • 188 Oddziały, kilka w każdym hrabstwie jako sąd pierwszej instancji skarg
 • Trybunały w każdym okręgu – 42 sprawach odwoławczych,
 • Sądy apelacyjne, 15, rozpatrujące sprawy w drugiej apelacji
 • Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości – Specjalne kompetencje

Istnieją wyjątki przewidziane przez ustawę, jeżeli sąd pierwszej instancji jest sąd, sąd apelacyjny lub nawet Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości oraz przypadki, gdy istnieją tylko dwie instancje sądowe, Sąd Pierwszej Instancji i jeden środek odwoławczy.

Prokuratura jest zorganizowana obok wyżej wymienionych sądów.

Każdy z tych sądów, z wyjątkiem oddziały, ma inne odcinki, takie jak:

 • Wydział Cywilny, wysłuchanie tylko sprawy cywilne,
 • Wydział Karny, przesłuchanie jedynie spraw karnych,
 • Sekcja administracyjna, przesłuchanie jedynie przypadki wynikające z prawa administracyjnego itp.
 • Sąd wojskowy terytorialny
 • Mlitary Tribunal

Nie istnieją żadne szczególne sądy w sprawach związanych ze środowiskiem. Ogólnie rzecz biorąc, przypadki te rozpoczną się w sekcji administracyjnej Sądu, a następnie do wydziału administracyjnego sądu odwoławczego w ramach odwołania. W trzeciej instancji, w drugim postępowaniu, w niniejszym przypadku nie występuje. W przypadku gdy akt został wydany przez organ centralny pierwszego sądu zostanie następnie sądu apelacyjnego, a druga Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości.

W sprawach środowiskowych nie mogły zostać rozwiązane jedynie w sekcjach administracyjnych sądów, ale również na innych odcinkach, jeżeli przedmiot sporu nie jest czynnością administracyjną.

Nie ma możliwości „forum shopping”. Kompetencje Trybunału są wiążące i wyraźnie określone.

W przypadkach, gdzie występują trzy poziomy sprawowania jurysdykcji, istnieją dwa środki odwoławcze:

 • pierwszy – drugi proces, który stanowi, że zawiesza decyzję sądu pierwszej instancji;
 • po drugie – istnieją tylko ograniczone motywy, na które można się powoływać i nie zawiesza poprzednie decyzje generalnie, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo.

W przypadkach, w których dwie instancje sądowe, w trakcie postępowania administracyjnego postępowania odwoławczego Trybunał ma możliwość oceny sprawy we wszystkich aspektach. W takim przypadku zawiesza odwołania od decyzji sądu pierwszej instancji.

W prawie karnym, w pierwszej i drugiej instancji są zwyczajnych środków odwoławczych, a decyzja może być wykonalne, gdy staje się ostateczne zgodnie z prawem.

Nadzwyczajne środki odwoławcze:

 • „skargi o stwierdzenie nieważności” nie mające na celu rozpoznanie sprawy, ale skorygowanie pewnych oczywistych błędów proceduralnych lub materialnych;
 • „przegląd” – ma ona na celu zob. sprawa ponownie, jeżeli niektóre nowe dowody, takie jak: sędzia został skazany za przestępstwo związane z daną sprawą, lub na nowych dowodach i że nie udało się znaleźć w pierwotnym badaniu, czy nowa decyzja Trybunału została wyeksponowana, zważywszy na te same problemy, między tym samym części itd.

Art. 18 ustawy nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi wynika, że mają również niektóre zarówno kompetencje kasatoryjne i reformatoryjne.

Sąd może:

 • Zdecydować, że nieważność aktu administracyjnego jest całkowicie lub częściowo;
 • Zobowiązanie Urzędu do wydania nowego aktu administracyjnego, dokument lub na wykonanie niektórych procedur administracyjnych;
 • Zdecydować, czy procedury administracyjne, które zostały dokonane do wydania aktu administracyjnego lub sądowego, nie są zgodne z prawem;
 • Decyzje dotyczące odszkodowania, jeżeli zostanie o to poproszona przez powoda;

W odniesieniu do umowy administracyjnej, sąd może:

 • Stwierdzenie nieważności decyzji w całości lub w części;
 • Zobowiązuje Urząd do podpisania umowy, jeżeli powód ma prawo do tej umowy;
 • Nakładają pewne obowiązki stron;
 • Zastąpić zgody jedna strona zwróci się o to, czy interes publiczny;
 • Decyzję w sprawie moralnego i materialnego zadośćuczynienia;

Prawo ochrony środowiska, rządowe zarządzenie nr 195/2005, art.5 stanowi, że każdy ma prawo do występowania do sądu lub władz administracyjnych, adres, aby chronić prawo do zdrowego środowiska, bez konieczności wykazania przez nią naruszenie prawa. Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska posiadają także legitymację procesową w sprawach Trybunał kwestii środowiskowych.

Nie istnieją inne szczególne przepisy dotyczące prawa ochrony środowiska. Postępowania sądowego jest regulowane przez Kodeks postępowania cywilnego.

Trybunał nigdy nie może działać z własnej inicjatywy w Rumunii. Jednakże sąd może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

III. Sprawy dotyczące dostępu do informacji

Zgodnie z FOIA, 544/2001

 • Jeśli nie satysfakcjonuje Państwa otrzymana odpowiedź lub nie otrzymania odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, możesz wnieść zażalenie do organu publicznego i społeczeństwa urzędnik odpowiedzialny za błędną odpowiedź/brak odpowiedzi, podlegać sankcjom;
 • Możesz zwrócić się do sądu o zobowiązanie organu udostępnienia żądanych informacji oraz do otrzymania odszkodowania za straty moralne. W praktyce odszkodowania są bardzo trudne do udowodnienia, a zatem bardzo rzadko są otrzymywane.

Akt normatywny, który reguluje kwestię informacji dotyczących środowiska ma decyzję rządu nr 878/2005 w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. Ten akt prawny jest zakończony, gdy płyną sytuacjach nieuregulowanych szczególnie do informacji dotyczących środowiska, z przepisu ustawy nr 544/2001 o dostępie do informacji publicznej.

Art. 15 ust. 3 OG nr 878/2005 stanowi, jeśli informacje dotyczące środowiska, wniosek odrzucono należy również uzasadnić powody takiego działania, a także przedstawić informacje dotyczące dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Wniosek o udzielenie informacji może się ustnie lub na piśmie.

Jeśli wnioskują Państwo o informacje ustnie, wówczas, gdy są dostępne odpowiednie informacje przekażemy ją natychmiast. Jeżeli tego nie zrobi, zostanie zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku.

Powinni Państwo otrzymać odpowiedź na pisemny wniosek w terminie 10 dni. Powinieneś otrzymać odmowę udzielenia informacji, w ciągu 5 dni. Jeżeli informacje wymagane jest zbyt skomplikowana, w ciągu 10 dni, powinieneś otrzymać pismo informujące Panią/Pana o tej sytuacji i przedłużające termin 30 dni.

Informacje o środowisku muszą zostać udostępnione wnioskodawcy, zgodnie z określonym terminem, najwcześniej jak to możliwe lub najpóźniej w terminie jednego miesiąca od otrzymania przez organ publiczny. Jeżeli ilości lub złożoności informacji jest tak duży, że niemożliwe jest dotrzymanie terminu jednego miesiąca, zostanie przedłużony do dwóch miesięcy od otrzymania wniosku przez organ władzy publicznej. W takich przypadkach wnioskodawca jest informowany możliwie jak najszybciej, a przynajmniej na miesiąc przed terminem wygaśnięcia, o przedłużeniu terminu na odpowiedź oraz o przedłużeniu powodów.

Jeśli nie satysfakcjonuje Państwa otrzymana odpowiedź, mogą Państwo:

 • Wniesienia zażalenia do dyrektora organu publicznego w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi lub z chwilą otrzymania odpowiedzi powinna zostać przedstawiona (po 10 dniach). Organ publiczny musi Komisji, która analizuje sytuację i prześle Ci odpowiedzi w ciągu 15 dni;
 • Może Pan bezpośrednio zwrócić się do sądu o zobowiązanie organu publicznego udzielić Ci informacji, a także wystąpić o odszkodowanie w ciągu 30 dni od otrzymania odpowiedzi lub bezprawne, jako że odpowiedź powinna zostać przedstawiona (po 10 dniach).

Jeżeli informacja opatrzona jest klauzulą, sąd nie będą mieli dostępu do tych informacji, chyba że sędzia ma pozwolenie wydane przez Krajowy Urząd państwowego rejestru informacji niejawnych. Jeżeli informacje nie są utajnione Trybunał miał pełny dostęp. —. Informacje poufne mogą być również ustalane w umowach. W niniejszej sprawie Trybunał nie będzie miał dostęp do informacji poufnych.

Jeżeli sąd uzna, iż informacje te są dostępne publicznie, i nie jest sklasyfikowany, wówczas Trybunał może zarządzić ujawnienie tej informacji. Jeżeli informacja opatrzona jest klauzulą, sąd nie może w ramach badania dostępu do informacji, aby to zrobić. Możesz skorzystać z wyjątkiem nielegalnej klasyfikacji, a także inne akta zostaną utworzone i innego sędziego (zatwierdzone przez krajowy Urząd państwowego rejestru informacji niejawnych) problem zostanie rozwiązany lub rozpoczęcia kolejnej rozprawy, prosząc o odtajnienie lub anulowanie klasyfikacji. W tych przypadkach sędziowie dozwolona w krajowym urzędzie rejestrowania informacji niejawnych do rozpoznania sprawy.

IV. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym

Nie można odwołać się od decyzji administracyjnych do nadrzędnego organu administracji. Nie można zakwestionować jedynie w sądzie po wysłaniu skargę administracyjną do instytucji, która przyjęła decyzję administracyjną Państwa wyrozumiałość.

Zażalenie administracyjne są bezpłatne. Jest on regulowany ustawą nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi. Każdy, kto uważa, że jego prawa lub interesy zostały naruszone przez decyzję, ma prawo wniesienia zażalenia do organu, który wydał akt administracyjny lub jego przełożonego, jeżeli taki istnieje. Wniosek należy przedłożyć w terminie 30 dni od momentu dowiedzenia się o akcie administracyjnym

 • 6 miesiąc od momentu powezmą wiadomość o akcie administracyjnym, jeżeli środek został skierowany, a zainteresowane osoby trzeciej;
 • Jeśli Państwa sprawa dotyczy umowy administracyjnej, 6 miesiąca od umowy zostało wydanych, zmienionych, ponieważ jednym z zobowiązań wynikających z umowy, ponieważ nie postąpił zgodnie z dnia umowa wygasła, lub od momentu dowiedzenia się, że jedno postanowienie umowy jest niejasna;

W pierwszej instancji decyzje administracyjne można zaskarżyć bezpośrednio do sądu, wyłącznie w specjalnych sądów administracyjnych. W sprawach środowiskowych nie istnieją specjalne jurysdykcje.

Z zażaleniem jest obowiązkowe, z nielicznymi wyjątkami:

 • Jeżeli państwo złożyło wniosek o przyznanie prawa lub uzasadnionego interesu własnego Urzędowi i otrzymał Pan żadnej odpowiedzi w ciągu 30 dni, lub zostały odrzucone;
 • Jeśli jesteś atakowania administracyjnym akcie normatywnym;
 • Jeśli jesteś atak na nadzwyczajnym zarządzeniem rządu lub zarządzenia rządowe;
 • Wyjątki niezgodności z prawem;
 • Jeśli jesteś lub reprezentowania prefekta, Rzecznika Praw Obywatelskich, prokuraturę, Krajowa Agencja urzędników publicznych;

Sądowe środki odwoławcze obejmują proceduralnej i merytorycznej kontroli. W odniesieniu do kwestii technicznych, sędzia może zbywać sprawozdanie techniczne/ekspertyzy opracowane przez biegłego sądowego. Sprawozdanie merytoryczne/specjalistyczne mają taką samą wartość jak dowód/dowody innych materiałów.

Sądy mogą badać każdy akt administracyjny, w tym planów zagospodarowania gruntów, plany zagospodarowania przestrzennego, wydawaniem pozwoleń środowiskowych itp.

Nie istnieją szczególne przepisy dotyczące kwestii związanych z ochroną środowiska. Wszyscy oni są wspólne z zwykłej procedury administracyjnej w sprawach sądowych:

 • Każda osoba ma stały przed sądem zgodnie z ustawą o ochronie środowiska, Rządowe rozporządzenie z mocą ustawy 195/2005. Jeżeli jesteś osobą fizyczną należy uzasadnić interes, by dalej zajmować się tą sprawą. Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji ochrony praw człowieka lub dla środowiska, domniemywa się uzasadnić słusznym interesem publicznym;
 • Zażaleniem jest obowiązkowe:
  • w odniesieniu do administracyjnych aktów normatywnych, jak plany użytkowania gruntu, lub inne, jak decyzje/nakazy władz okręgowych, rząd itp. zażalenie administracyjne można zrobić w dowolnym momencie;
  • jeżeli beneficjent danego aktu należy przesłać w terminie 30 dni, ponieważ ustawa ta została przekazana państwu;
  • Jeżeli jesteś osobą trzecią, musisz wysłać zażaleniem w 6 miesiącu od aktu został Państwu przekazany,
 • Sądem właściwym jest sąd w siedzibie Urzędu lub z centrali, możesz wybrać jedną;
 • Możesz udowodnić swoje roszczenia z dokumentów, przesłuchiwania świadków, ekspertyz, sądownictwa; Możesz zasięgnąć informacji, a sąd postanowi, jakie dowody są istotne dla tej sprawy;
 • Sąd nie będzie ponownie badał zgodność z prawem aktów, lecz również prawo dopuszcza taką możliwość; to zależy wyłącznie od ustaleń Sądu w tej sprawie;
 • Jeśli będziesz sprzeczne wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, Trybunał może odrzucić sprawę, ponieważ orzecznictwo sądów rumuńskich” braku jednomyślności w tej kwestii;

Wydanie decyzji OOŚ [1] może być narażona na działanie Sądu, na tych samych warunkach, o którym mowa powyżej.#1 Nie istnieją szczególne uregulowania.

Sądy mogą badać decyzji dotyczącej zakresu na takich samych warunkach, jak wspomniano w poprzednich rozdziałach.

W chwili obecnej decyzji dotyczącej zakresu badania oraz w Rumunii stanowią w istocie jedną i tę samą czynność, w preselekcji i ustalania zakresu oceny przeprowadzane są na tym samym etapie przygotowań.

Sądowe środki odwoławcze obejmują proceduralnej i merytorycznej kontroli. W odniesieniu do kwestii technicznych, sędzia może wystąpić o sprawozdanie techniczne/ekspertyz opracowanych przez biegłego sądowego. Sprawozdanie merytoryczne/specjalistyczne mają taką samą wartość jak dowód/dowody innych materiałów.

Udział w konsultacjach społecznych nie jest warunkiem stawać przed sądem.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest uregulowany w art.14 i 15 ustawy nr 554/2004 w sprawie postępowania administracyjnego w sądzie. Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania można wnieść do sądu administracyjnego natychmiast natychmiast po jej wysłaniu do organu publicznego lub razem z głównym wnioskiem. Przyznawane są dwa warunki, które muszą być spełnione:

 • Posiadają dobrze udokumentowany przypadek
 • Udowodnienie wystąpieniu szkody

Nie ma żadnych specjalnych przepisów dotyczących IPPC [2] decyzji lub pozwoleń.#2 Środki te będą analizowane tak samo jak każdy inny akt administracyjny

Te same zasady obowiązują w odniesieniu do IPPC stałego aktu administracyjnego, jak w przypadku każdego innego aktu.

Te same wymogi będą się ubiegać o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w ramach procedury IPPC i OOŚ, jak w przypadku każdego innego aktu administracyjnego.

V. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących działania lub zaniechania

W postępowaniu cywilnym każda osoba może skierować sprawę do sądu przeciwko osobom fizycznym lub prywatnym osobom prawnym z prośbą o ich materialne prawo do zdrowego i zrównoważonego środowiska jest przestrzegane. Zgodnie z art. 5d) rządowe rozporządzenie nadzwyczajne nr 195/2005 – Prawo ochrony środowiska, „każda osoba ma prawo złożyć do organów administracyjnych lub sądowych, kwestii związanych z ochroną środowiska, bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, niezależnie od naruszenia prawa”. Tak, możesz zwrócić się o wszelkie działania lub zaniechania, które mogłyby zapewnić przestrzeganie prawa do zdrowego i zrównoważonego środowiska, jak określono w konstytucji rumuńskiej, nawet jeżeli bezpośrednio nie doznał żadnej szkody. Jeżeli jednak Twoje prawa nie nastąpiła utrata wartości, zgodnie z art. 5e), masz prawo do odszkodowania.

Jeżeli Twój wniosek zostanie aktu administracyjnego, który został wydany lub był wydany (zaniechanie), wówczas sprawa zostanie rozpatrzona przez sądy administracyjne, należy także złożyć zażalenie na organ administracyjny, a także beneficjenta aktu administracyjnego. Jednakże w procedurach administracyjnych, konieczne będzie również udowodnić naruszenie Pańskich praw materialnych – uzasadniony interes prywatny. Nie musisz pełnomocnictw do występowania przed sądem, jeżeli można powoływać się tylko na ogólną ochronę praw człowieka lub ochrony środowiska – uzasadnionego interesu publicznego. Jedynie organizacje pozarządowe (organizacje społeczne, w tym również zainteresowane stowarzyszenia i fundacje) może powoływać się przed sądem na naruszenie uzasadnionych interesem publicznym.

Sądy administracyjne rozpoznają sprawy również wobec organów państwowych zgodnie z ustawą nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi. Zgodnie z art.1 ustawy każda osoba może złożyć skargę w sądzie przed organem administracyjnym w przypadku uzasadnionego interesu prywatnego lub publicznego lub prawo materialne zostało naruszone przez akt administracyjny, który jest wydawany przez ten organ, nie udzielenia odpowiedzi na wniosek w terminie, zgodnie z terminami wymienionymi w różnych przepisów. Na przykład odpowiedzi na wniosek należy udzielić w ciągu 30 dni. Czy doświadczyli Państwo jakichkolwiek szkód, możesz również domagać się odszkodowania.

Zgodnie z art. 8 tej samej ustawy, jeżeli uważają Państwo, że:

 • Twoje prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone przez jednostronny akt administracyjny,
 • Nie jesteś zadowolony z odpowiedzi na zażalenie administracyjne lub jeżeli nie otrzymał żadnej odpowiedzi na zażalenie,
 • Wniosek nie został rozwiązany na termin określony przez prawo
 • organ administracyjny odmówił rozstrzygnięcia wniosku

Jednostka administracyjna odmówiła wykonania czynności administracyjne, które jest niezbędne do realizacji lub ochrony praw lub uzasadnionego interesu możesz zwrócić się do Trybunału:

 • Całkowite lub częściowe stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego
 • Środki zaradcze w przypadku naruszenia, że doświadczyła Pani
 • Rekompensata za szkody moralne

Jeśli występują Państwo w imieniu organizacji pozarządowej możesz zwrócić się do Trybunału wszystkich wymienionych powyżej jesteś ochrony uzasadnionego interesu publicznego.

Jeśli nie jesteś, można powoływać się na uzasadniony interes, jedynie jeżeli naruszenie uzasadnionych interesem publicznym jest logicznym skutkiem naruszenia prawa materialnego lub uzasadnionego interesu prywatnego.

Właściwe organy w sprawach dotyczących odpowiedzialności za środowisko:

 • Okręg od Agencji Ochrony Środowiska (art. 6 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 68/2007 transponującym dyrektywę 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za środowisko);
 • Krajowa straż ochrony przyrody (9 z rządowe rozporządzenie nadzwyczajne nr 68/2007), który jest uprawniony do kontroli i kar do naruszania przepisów ochrony środowiska.

Zgodnie z art. 20 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 68/2007 każda osoba, lub ewentualnie wpływ szkód w środowisku lub uważa, że prawo lub uzasadniony interes zostały naruszone, może:

 • przesłać uwagi do Krajowej Straży Ochrony Przyrody
 • hrabstwu zwracają się do Agencji Ochrony Środowiska do podjęcia środków zgodnie z nadzwyczajnym rozporządzeniem rządu nr 68/2007

Zgodnie z art. 20 ust. 2 uznaje się, że organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska prawa oraz uzasadnione interesy zostały naruszone, i mogą one dotyczyć, w każdej sytuacji, wyżej wspomnianych władz.

Decyzje są aktami administracyjnymi oraz są sądzeni przez sądy administracyjne zgodnie z ogólnymi zasadami opisanymi przez ustawę nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi (art. 25 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 68/2007). Możesz złożyć zażalenie na decyzję Urzędu w ciągu 30 dni, lub przed sądem wobec braku odpowiedzi na Pani wniosek działania. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi na zażalenie administracyjne lub odpowiedź nie jest zadowalająca, może Państwo zwrócić się do Sądu o ponowne rozpatrzenie decyzji w terminie 6 miesięcy od opuszczenia lub otrzymania odpowiedzi odmownej.

Decyzja Urzędu może być narażona na działanie opisanych przed sąd, zgodnie z ustawą nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi. Ponadto według art. 5 nadzwyczajnego rozporządzenia rządu nr 195/2005 dotyczącym ochrony środowiska, każda osoba może skierować sprawę do sądu przeciwko szkód środowiskowych, i zwrócić się do Trybunału o podjęcie środków przeciwko zanieczyszczającego.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma żadnych szczególnych uprawnień na środowisko. Posiada kompetencje w zakresie obrony praw i swobód każdego człowieka. Rzecznik może między innymi:

 • Rozpatrywania skarg skierowanych przez obywateli;
 • wydawanie opinii na żądanie Trybunału Konstytucyjnego;
 • Wszczęcia postępowania w sądzie administracyjnym zgodnie z ustawą nr 554/2004 w sprawie postępowania administracyjnego (zob. następny punkt);
 • Wniesienie odwołania w interesie prawa do Wysokiego Trybunału Kasacyjnego i Sprawiedliwości;
 • Przedstawienia sprawozdania Parlamentowi. Sprawozdania może zalecić wprowadzenie zmian do ustawodawstwa;
 • Przedstawienia Parlamentowi sprawozdania i do premiera, jeżeli podczas badań, które napotyka prawodawstwa, które narusza praworządność;

Zgodnie z prawem administracyjnym rzecznik pełnomocnictw do występowania przed sądem wobec jakiegokolwiek bezprawnego aktu administracyjnego, w tym działania w dziedzinie środowiska. Zgodnie z art.1 ustawy nr 554/2004 dotyczące postępowania przed sądami administracyjnymi, rzecznik może działać jedynie, jeżeli jest ona wymagana przez składającego petycję. Jeśli Rzecznik Praw Obywatelskich wnosi sprawę do sądu administracyjnego, to składająca petycję stać się powód. W razie odmowy Sąd anuluje sprawy.

Prokuratorzy

Zgodnie z art. 1 pkt 4 prawa administracyjnego nr 554/2004 prokurator może wystąpić do sądu o anulowanie jednostronne indywidualnych aktów administracyjnych naruszających prawa, interesy i słuszne interesy osób, które stanie się w przypadku powodowie przed sądem administracyjnym. Prokurator może wszcząć takie postępowanie dopiero z wcześniejszej zgody wyrażonej przez stronę, której prawa i wolności lub interesu został naruszony.

Jeśli prokurator stwierdzi, że nastąpiło naruszenie interesu publicznego w drodze aktu normatywnego, osoba ta może działać przeciwko niej przed sądem administracyjnym. W tym przypadku, jeśli funkcjonowanie administracji publicznej zostałaby poważnie naruszona, może również zwrócić się o wydanie nakazu.

Prokurator nie posiada innych szczególnych kompetencji w sprawach dotyczących środowiska. Wyborca może ścigać przestępstw przeciwko środowisku zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Organ publiczny, który wydał akt administracyjny może wystąpić do Sądu o unieważnienie wywołała skutki prawne, jeżeli dany akt nie może zostać unieważnione przez Urząd. Sąd dokona oceny zgodności z prawem aktów wydanych zgodnie z nią, a także skutki wywoływane przez te akty.

Nie istnieje bowiem prywatne postępowania karnego w Rumunii.

Zgodnie z art. 3 ust. 12 decyzji rządu nr 57/2009 regulująca kompetencje i funkcjonowania Ministerstwa Środowiska, instytucja ta zapewnia kontrolę i przestrzeganie prawa ochrony środowiska, na szczeblu krajowym, jednostek i podmiotów prawnych, dlatego też organów administracyjnych.

Minister for Justice zachowuje kierunku inspekcji i kontroli do wykonania tego zadania.

Kompetencje prokuratora europejskiego rzecznika praw obywatelskich i zwrócenie się do sądu o anulowanie nielegalnych dokumentów administracyjnych zostały opisane powyżej.

Prefekt może również atak w sądzie decyzji administracyjnych podjętych przez władze lokalne hrabstwa, sprawuje kontrolę legalności, jako ogólne kompetencje.

VII. Legitymacja procesowa

 1. Opisać legitymacji procesowej mające zastosowanie do różnych rodzajów procedur, jak i różne podmioty. Opisać sposób, w jaki koncepcje dotyczące naruszenia prawa, wystarczający interes itp. są interpretowane w Twoim kraju.
  (poniższa tabela)

Legitymacja procesowa

Postępowanie administracyjne

Postępowanie sądowe

Osoby fizyczne

X

X

Organizacje pozarządowe

X

X

Inne podmioty prawne

X

X

Grupy ad hoc

X

X

Zagraniczne NGO

X

X

Inne [3]#_ftn3

X

X

Rzecznik Praw Obywatelskich i prokuratura, organy publiczne, jak określono w rozdziale VI pkt 2.

Organ publiczny może działać jak każda inna osoba, przeciwko aktom wydanym przez inny organ publiczny, jeżeli jego prawa lub uzasadnione interesy zostały naruszone. Jednakże organy administracyjne są w niewielkim stopniu korzystając z tego uprawnienia.

Rządowe rozporządzenie z mocą ustawy 195/2005 w sprawie ochrony środowiska stanowi również, że organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną środowiska mają legitymację procesową w sądzie w sprawach, które mają na celu ochronę środowiska. Nie ma specjalnych zasad dla różnych poziomów ochrony środowiska.

Powództwa wnoszone przed sądami administracyjnymi jest uzależnione od norm przewidzianych w ustawie nr 554/2004, opisanych powyżej. Prywatne osoby fizyczne lub prawne mogą zaskarżyć akt administracyjny uzasadniają uzasadnionego interesu publicznego, o ile jest to konsekwencją naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu prywatnego.

Inne instytucje lub organy państwa mają legitymację procesową, jak określono w rozdziale VI.

Te same zasady obowiązują w odniesieniu do legitymacji procesowej osób fizycznych/organizacji pozarządowych o OOŚ i IPPC procedurami opisanymi w rozdziale V.

VIII. Zastępstwo prawne

Adwokaci reprezentują strony przed Sądem. Doradztwo prawne nie jest obowiązkowe w kwestiach środowiskowych lub we wszelkich sprawach z wyjątkiem spraw karnych, zgodnie z kodeksem postępowania karnego. W sprawach karnych, w tym przestępstw przeciwko środowisku, oskarżony musi być reprezentowany przez adwokata.

Zgodnie z nowym kodeksem postępowania cywilnego strony muszą skorzystać z pomocy prawnika w drugiej instancji.

W Rumunii istnieje coraz większa liczba adwokatów zainteresowanych w ochronie środowiska, ponieważ zapewnia swego rodzaju popularność i uznanie danego prawnika. Jest to bardzo potrzebne uznanie, ponieważ każdy rodzaj reklamy prawnikom w Rumunii.

IX. Dowody

Nie ma specjalnych zasad dotyczących kwestii środowiskowych. Zgodnie z art. 13 ustawy nr 554/2004 w odniesieniu do postępowania przed sądami administracyjnymi sąd musi nakazać organowi administracji przekazanie jej wszelkich dokumentów, które zostały uwzględnione przy wydały akt, o którego stwierdzenie nieważności wniesiono do. Powód może dostarczyć dowodów potwierdzających zarzuty: dokumenty, interrogatories, sądownictwo oraz/lub świadków.

W postępowaniu cywilnym i karnym Sąd nie ma obowiązku przymuszenia pozwanego o przedstawienie dokumentów. Tymczasem istnieje rozporządzenie proceduralne pozwalające na ustalenie, że strona, która odmówiła wykazują pewne dokumenty, uznał zarzut drugiej strony jedynie w sprawach cywilnych.

Dowody zostały przedstawione przez strony na początku postępowania sądowego, tuż po wszystkie inne wyjątki proceduralne zostały odrzucone przez Trybunał. Sąd może zarządzić dowód indywidualnie, jeśli uzna, że można ustalić prawdę, stosownie do aktywnej roli Trybunału. Jednakże rola ta, ma zastosowanie jedynie w sprawach cywilnych, jest ograniczone przez prawo powoda do rozporządzania własnym postępowanie przed sądem. Dokumentacja ta musi być dopuszczony przez Trybunał po raz pierwszy, a następnie w rzeczywistości do Trybunału. Nie ma różnicy między postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego.

Jednak etapy postępowania cywilnego ma trzy właściwości: Sąd Pierwszej Instancji, dwóch odwołań. W pierwszej i w pierwszym odwołania żadnego dowodu można zaproponować Trybunałowi, sąd wyda zezwolenie tylko dowody, które są użyteczne w przypadku. W drugim wyroku jedynie dokumenty jako dowody. Odwołanie może być dopuszczalne jedynie na ograniczone powody określone w ramach kodeksu postępowania cywilnego.

W postępowaniu administracyjnym jest tylko jeden sąd pierwszej instancji oraz postępowania odwoławczego. W odwołaniu jedynie dokumenty mogą być dopuszczone jako materiał dowodowy, jednak Sąd może zbadać sprawę na podstawie wszystkich aspektów, aby skompensować brak odwołania w tej procedurze.

Ekspertyzy sądowej biegłych sądowych. Ich wynagrodzenie jest wypłacane przez stronę, która zwróciła się do wiedzy fachowej. Strony mogą zwracać się do Sądu o dopuszczenie swoich własnych ekspertów, którzy będą zaangażowani w ekspertyzy wykonanej przez biegłego sądowego. Sąd może również postanowić, że wiedza jest wykonywane przez wyspecjalizowany instytut lub laboratorium.

Jeżeli nikt na listę biegłych sądowych posiada specjalizację z wnioskiem, sąd może nakazać znanego badacza lub osobowości niezbędnych specjalizacji, wykładał na Uniwersytecie. Przepisy te regulują przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

Wnioski dotyczące technicznej biegłego, sąd musi rozpatrzyć te wnioski. Jednakże sąd może pominąć wiedzy fachowej, jeżeli działanie stanowi naruszenie norm proceduralnych dotyczących sądowej wiedzy specjalistycznej lub jeśli wnioski są sprzeczne z przedmiotem sporu.

Nie występują żadne różnice co do postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego, a nie istnieją szczególne przepisy dotyczące kwestii środowiskowych dotyczących sądowej wiedzy specjalistycznej.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Główną zasadą jest, że nie istnieje efekt wygaszające w każdych okolicznościach. We wszystkich przypadkach konieczne jest zwrócenie się do Trybunału z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych. Skutki aktu zostanie zawieszony jedynie w przypadku, gdy wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest dopuszczony przez Trybunał. Odwołanie od orzeczenia Sądu wstrzymania wykonania kwestionowanego działania nie powoduje zawieszenia wykonania niniejszej decyzji.

W ramach procedur wywłaszczania decyzja administracyjna zostanie bezzwłocznie wykonany. Prawo własności jest przenoszone z właściciela prywatnego w drodze jednostronnego aktu administracyjnego państwa bezpośrednio po złożeniu oferty expropriator wysyłane są na konto bankowe (prywatnego właściciela mogą otrzymać środki finansowe wyłącznie wówczas, gdy nie podejmuje działań prawnych przeciwko expropriator prosi o więcej pieniędzy). Z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych w celu zawieszenia tego przesunięcia jest niedopuszczalny zgodnie z prawem wywłaszczenia nieruchomości numer 255/2010.

Inne akty administracyjne również wywoływać skutki niezależnie od skargi o stwierdzenie nieważności przed Sądem. Jedynym skutkiem zawieszającym jest wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania.

Wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest możliwe zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak również kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do administracyjnych procedur wykonania kwestionowanego działania jedynie zawieszenie skutków jednostronnego aktu administracyjnego.

W postępowaniu cywilnym sąd może wydać środki zabezpieczające w celu zapewnienia ochrony prawa, aby zapobiec wystąpieniu szkody, oraz usunąć przeszkody do wykonania orzeczenia sądu. Nakaz jest podany jedynie w pilnych sprawach i tylko przez ograniczony czas.

Zgodnie z art. 14 ustawy 554/2004 w odniesieniu do postępowania przed sądami administracyjnymi), możesz zwrócić się o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania niezwłocznie po złożeniu zażalenia do Urzędu, który wydał dokument, przed przedłożeniem Trybunałowi wniosku o stwierdzenie nieważności aktu.

Zgodnie z art. 15 ustawy nr 554/2004 w odniesieniu do sądu administracyjnego postępowania nakazowego można również zażądała stwierdzenia nieważności wraz z wnioskiem lub w drodze odrębnego wniosku, który może zostać wprowadzony dopiero sąd pierwszej instancji wydał decyzję o stwierdzenie nieważności aktu.

Aby uzyskać, musisz wykazać, że sprawa jest dobrze uzasadnione oraz że bez wykonania kwestionowanego działania poniesionej szkody byłby nieunikniony.

W postępowaniu cywilnym o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania jest udzielane w pilnych przypadkach oraz w ograniczonym okresie, jak opisano powyżej.

Zarówno w ramach postępowania administracyjnego i postępowania cywilnego odwołanie można wnieść w terminie 5 dni od pisemnej decyzji Trybunału.

XI. Koszty

 1. Jakie są kategorie kosztów, które wnioskodawca napotyka przy zabieganiu o dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska? Kary (5-10)

Kategorie kosztów to:

 • Opłata Trybunału
 • Honorarium adwokata
 • Honorarium biegłego sądowego
 • Koszty drugiej strony, według zasady „przegrywający płaci”
 1. Podać szacunkową ocenę opłat sądowych (opłaty za rozpoczęcie sprawy w sądzie, w różnych rodzajów procedur) oraz uiszczenia opłaty stosowane w Państwa kraju. Kary (3-5)

Sądy honoraria są uregulowane nadzwyczajne rozporządzenie rządowe nr 80/2013.

Opłata za sąd administracyjny waha się od około 11 EUR (50 SKK) do 66 EUR (300 SKK).

Opłaty są ustalone dla sądu cywilnego w zależności od wartości przedmiotu sporu. Istnieją liczne kryteria podane przez pewne wartości ustanowionych na mocy przepisów prawa.

 • Jeżeli wartość przedmiotowej sprawy leży poniżej 111 EUR (500 SKK), opłata sądowa wynosi 8 %, ale nie mniej niż 4 EUR (20 SKK)
 • Jeżeli wartość przedmiotowej sprawy leży między 111.1 (EUR 501 RON) i 1 111 EUR (5000 SKK), opłata Trybunału wynosi 8 EUR (40 SKK) oraz 7 % dla kwoty wyższej niż 111 EUR (500 SKK);
 • Jeżeli wychodzi od 1 111 EUR (5000 SKK) do 5 555 EUR (25000 SKK), opłata Trybunału wynosi 78 EUR (355 SKK) oraz 5 % dla kwoty wyższej niż 1 111 EUR (5000 SKK);
 • Jeżeli wychodzi od 5555 – 1 EUR (25001 SKK) do 11 111 EUR (50000 SKK), opłata Trybunału wynosi 301 EUR (1355 SKK) oraz 3 % dla kwoty wyższej niż 5 555 EUR (25000 SKK)
 • Jeżeli wychodzi od 11111 – 1 EUR (50001 SKK) do 55 555 EUR (250000 SKK) opłata Trybunału wynosi 467 EUR (2105 SKK) oraz 2 % dla kwoty wyższej niż 11 111 EUR (50000 SKK)
 • 55 555 EUR (250000 SKK) – 1 356 EUR (6105 RON) plus 1 % dla kwoty wyższej niż 55 555 EUR (250000 SKK)

Opłata za odwołanie jako drugi stopień jurysdykcji stanowi połowę opłaty podczas pierwszej, ale nie mniej niż 4 EUR (20 SKK):

Opłata za odwołanie jako trzeciego gatunku jurysdykcji opłata wynosi 22 EUR (100 SKK) do motywów wniosku uregulowany w art.488 ust. 1 pkt 1-7 z nowego kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli z przyczyn odnoszących się do stosowania prawa materialnego w przypadkach, które można wycenić w pieniądzu, opłata Trybunału wynosi 50 % od kwoty wypłaconej w ramach pierwszej, lecz nie mniej niż 22 EUR (100 SKK). W przypadkach, których nie można wycenić w pieniądzu opłaty sądowej wynosi 22 EUR (100 SKK).

Jeżeli odwołanie zostało wniesione w stosunku do decyzji Sądu w odniesieniu do:

 • Zawieszenie postępowania, opłata wynosi 4 EUR (20 SKK)
 • stwierdzenie nieważności testów do Trybunału nie została zapłacona, lub inne przypadki, w których przypadku nie były sądzone przed trybunałem, opłata wynosi 11 EUR (50 SKK).
 1. Oszacować koszty ekspertyz, honorariów adwokackich i inne opłaty kategorii typowych w sprawach dotyczących środowiska. Ust. 10 zdania)

Brakuje kryterium oszacowanie honorarium eksperta lub adwokata. Opłatę za eksperta wynosiła około 2 000 EUR i opłatę za prawnika, który nie pracuje dla organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska, wynosił co najmniej 1 000 EUR.

Bardzo niewielu prawników organizacjach pozarządowych w taki sposób, że dostęp do adwokatów jest bardzo trudne.

 1. Jaki jest koszt postępowania o zarządzenie środków służących zabezpieczeniu interesów/środków tymczasowych? Jest depozyt/cross-undertaking odszkodowania potrzebne? Ust. 3 zdania)

Opłata ubieganie się o wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania w sądzie cywilnym wynosi 4 EUR (20 SKK), jeżeli nie jest ona wyrażona w pieniądzach. Jeżeli honorarium jest wyrażona w pieniądzach opłata wynosi 11 EUR, jeśli ich wartość została ustalona na 444 EUR (2000 SKK) do 44 EUR (200 SKK), jeżeli wartość ustalona jest większa niż 444 EUR (2000 SKK).Nie istnieje żaden konieczny depozytów.

O wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przez sąd administracyjny, dlatego nie należy stosować art. nr 27, które dotyczy wszystkich innych przypadków, których nie można wycenić w pieniądzu. W takich przypadkach opłaty sądowej wynosi 4 EUR (20 SKK).

 1. Czy istnieją „przegrywający płaci”? Jak często są stosowane przez sądy? Jakie są wyjątki, gdy zasada ta nie ma zastosowania? Kary (5-10)

Zasada „przegrywający płaci” za każdym razem, gdy druga strona wnosi o stwierdzenie, że do wsparcia kosztów procesowych. Jeżeli druga strona nie żąda takich kosztów, to zasada nie ma zastosowania. Trybunał może również zrekompensować wydatki, jeżeli tylko część wniosku została przyjęta i pozostałej części oddalić. W takim wypadku sąd może zrekompensować wydatki, tak aby jedna strona zwróci pozostałą część lub nie tylko wówczas, gdy cała kwota miałaby zrekompensować.

XII. Mechanizmy pomocy finansowej

 1. Sądy mogą przewidywać zwolnienia od kosztów procesowych, ceł, opłat, ustalenie kosztów itp. w sprawach dotyczących środowiska? Jakie są warunki niniejszego? Ust. 10 zdania)

Pomoc prawna może być świadczona zgodnie z nadzwyczajnych rządowe zarządzenie nr 51/2008, który ma zastosowanie wyłącznie w sprawach cywilnych w odniesieniu do:

 • Honorarium adwokata;
 • Honorarium biegłego lub tłumacza ustnego;
 • Opłata z prawnego punktu widzenia wykonawcy;
 • Opłaty Trybunału – ulgi, zwolnienia z odroczenia, opóźnień;

Maksymalna kwota przyznana jako pomoc prawną w jednym roku może być równa 10 minimalne wynagrodzenie brutto ustalone w roku, w którym złożyła Pani wniosek o pomoc prawną.

Otrzymują pomoc prawną jeżeli średni dochód netto na rodzinę w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku o pomoc prawną jest w przybliżeniu 70 EUR została dokonana (300RON). W takim przypadku opłaty zostaną pokryte w całości przez państwo.

Jeżeli jest to dochód w przybliżeniu 145 EUR, opłaty wyniosą 50 % wspieranych przez państwo.

Nadzwyczajne rozporządzenie rządowe nr 80/2013 wprowadził możliwość, że osoby prawne kwalifikują się do pomocy prawnej dla Trybunału opłaty (ulgi, zwolnienia z odroczenia, opóźnienia), jeżeli:

 • Wysokość opłaty sądowej wynosi więcej niż 10 % średniego dochodu netto w ciągu ostatnich 3 miesięcy działalności;
 • podmiot prawny podlega rozwiązanie lub likwidacja lub towary zostały zajęte;
 • Trybunał, analizując ogólną sytuację gospodarczo-finansową, uważa, że kwota opłaty sądowej miałoby negatywny wpływ na działalność tej osoby prawnej;

XIII. Terminowość

W zależności od rodzaju decyzji, istnieją różne terminy określone prawem. Odpowiedzi muszą zostać przekazane w ciągu 30 dni na wniosek organ administrujący lub złożonej skargi. Akt administracyjny musi zostać wydane w ciągu 30 dni. Jeżeli Urząd nie podjęła żadnej decyzji w tej kadencji, akt zostaje uznany za wydany automatycznie przez Urząd. Zasada ta nie ma zastosowania do decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Brak terminów wydawania zezwoleń. W kierunku EIA, jeżeli beneficjent projektu nie dostarcza wszystkich informacji koniecznych do wydania pozwolenia środowiskowego w ciągu dwóch lat od złożenia wniosku, wniosek o pozwolenie środowiskowe zostaną odrzucone.

Nie przewidziano żadnych sankcji wobec organów administracji wydania decyzji w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z art. 22 ustawy 544/2001 do Sądu może zobowiązać organ publiczny lub instytucję do przekazania żądanych informacji oraz do odszkodowania.

Nie istnieją szczególne przepisy dla terminów w postępowaniu sądowym w sprawach środowiskowych.

O wstrzymanie wykonania kwestionowanego działania przez sąd administracyjny może być sądzony w sądzie pierwszej instancji od dwóch miesięcy do jednego roku oraz w toku dwóch miesięcy do jednego roku. Ustawa stanowi, że takie przypadki są pilne i powinny być podjęte w trybie pilnym.

Z wnioskiem o zastosowanie środków tymczasowych w trybie cywilnym musi być sądzona w trybie pilnym. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 24 godzin i pisemnej decyzji powinno zostać dostarczone w ciągu 48 godzin od wyrok został wydany.

Żądanie stwierdzenia nieważności w pierwszej instancji mogą podjąć co najmniej dwa lata, a tym samym do odwołania. Informowanie o decyzji na piśmie Stronie trwać bardzo długo. Dopóki nie zostanie zgłoszone odwołanie nie może być wniesione.

Po sądownictwa badań, dostarczający decyzji może zostać opóźnione o 7 dni, kilka razy. Nie ma rozporządzenia dotyczące tego, ile razy Trybunał może odroczyć realizację decyzji. Decyzja powinna zostać wydana na piśmie stronom w ciągu 30 dni. Termin ten jest jedynie zaleceniem dla sędziów.

Nie określono terminu Trybunałowi wydanie orzeczenia.

Nie istnieją żadne sankcje wymierzone w wydawaniu orzeczeń przez sąd w terminie określonym przepisami prawa. Może to być oceny sędziów, jeżeli zostanie udowodnione, że nie mieli wystarczającą motywację do nieprzestrzegania terminów. Sędziowie są odpowiedzialności dyscyplinarnej.

XIV. Inne kwestie

Pozwolenia środowiskowe są akty administracyjne i może być kwestionowana w sądach administracyjnych po ich wydaniu. Ponieważ ogół społeczeństwa osoby trzeciej w tych procedurach, można wnieść zażalenie w terminie 6 miesięcy od chwili Społeczeństwo dowiaduje się o istnieniu aktu. Skargę do Trybunału można wnieść w ciągu 6 miesięcy po udzieleniu odpowiedzi przez organ administracyjny lub powinny były zostać uzyskane.

Informacje w kwestiach środowiskowych nie jest prawidłowa. Na stronach internetowych agencji ochrony środowiska nie są organizowane dla każdego projektu, lecz przez głównych kategorii: sprawozdania dotyczące środowiska, pozwolenia środowiskowe, ogłoszenia publiczne itp., a zatem jeżeli chcesz zbierać informacje dotyczące jednego projektu należy wyszukać wszystkie dokumenty należące do kategorii spośród setek innych projektów. Że informacje w kwestiach środowiskowych sprawia, że bardzo trudno jest określić. Nie istnieją dobrze zorganizowane baz danych z projektów poddawanych ocenie lub które zostały ocenione w poprzednich latach. Dodaje się stronie internetowej wszystkie agencje ochrony środowiska w kraju: http://www.anpm.ro/

Nie ma alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) w Rumunii dostępne dla społeczeństwa w sprawach dotyczących środowiska. Jednak ustawa nr 192/2006 o mediacji mogą mieć zastosowanie.

Mediacja jest regulowana ustawą nr 192/2006 oraz ustawą 115/2012. Począwszy od dnia 2012 października 12 r., w sprawach cywilnych, handlowych i karnych (ochrona konsumentów, prawo rodzinne, stosunki, odpowiedzialności zawodowej neighborly sprawy z zakresu prawa cywilnego o wartości poniżej 11 111 EUR w sprawach karnych dotyczących przestępstw i wypadków, które są badane wyłącznie w przypadku uprzedniego zażalenia), informacji o korzyściach płynących z mediacji jest obowiązkowe.

XV. Cudzoziemcy

Przeciwdziałanie dyskryminacji reguluje Rządowe rozporządzenie z mocą ustawy 137/2000.

Brak jest szczegółowych przepisów antydyskryminacyjnych w przepisach proceduralnych osób posługujących się językiem rumuńskim, ale nie mają prawa do tłumaczenia ustnego oraz do tłumaczenia dokumentów.

Art. 16 rumuńskiej konstytucji i w art. 4 ust. 1 ustawy 303/2004 zobowiązuje sędziowie i prokuratorzy okręgowi o zapewnienie równości wobec prawa oraz równego traktowania wszystkich uczestników postępowania sądowego, niezależnie od ich statusu.

Tłumacz ustny musi być dopuszczony przez Trybunał, jeżeli strona nie może wypowiadać się w Rumunii. Pozwany ma prawo, w sprawach karnych – do używania swojego języka ojczystego.

Strona, która zamierza wykorzystać niektóre dokumenty potwierdzające zarzuty muszą opłacać niezbędne tłumaczenia. Tłumaczenie musi zostać dokonane przez sąd w Rumunii i w języku drugiej strony.

Rząd wspiera jedynie takich kosztów w sprawach dotyczących kwestii środowiskowych zgodnie z pomocy prawnej nadzwyczajnych Rządowe rozporządzenie z mocą ustawy 51/2008.

W sprawach karnych Strony, która nie włada Rumunii miały prawo bezpłatnie zapoznać się z dokumentacją, aby zwrócił się do sądu lub do składania wniosków do sądu za pośrednictwem tłumacza.

XVI. Sprawy transgraniczne

Nie istnieją szczególne zasady proceduralne dotyczące spraw dotyczących kwestii środowiskowych w innym kraju. Jeżeli instytucja z kraju sąsiadującego pragnie rozpocząć postępowanie w Rumunii albo organ administracyjny lub przedsiębiorstwie, ludność musi stosować rumuńskie przepisy proceduralne. Rumunia ratyfikowała konwencji z Espoo postępowanie to reguluje konwencja z Espoo ma zastosowanie do planów i projektów wchodzących w zakres konwencji z Espoo oraz Protokołu w sprawie strategicznej.

W rumuńskim prawie każdy może być traktowana jako zainteresowanej społeczności.

Rozporządzenie dotyczące stałego została opisana w rozdziale IV, V, VII.

Podsumowując, jeśli jesteś NGO lub indywidualnej sytuacji należy do sądów rumuńskich wobec szkody środowiskowe, a ogółem społeczeństwa. W odniesieniu do pomocy prawnej, jeżeli jesteś obywatelem UE, możesz złożyć taki wniosek. Zgodnie z nadzwyczajnym zarządzeniem rządu nr 51/2008 w sprawie pomocy prawnej, z wyjątkiem opisanych w rozdziale XII, obywatele UE mogą również zwrócić się o pomoc prawną:

 • Koszty tłumaczenia ustnego;
 • Tłumaczenia dokumentów;
 • Jeśli Twoja podróż do Rumunii jest obowiązkowe;

Dotyczące stałego i tymczasowego wstrzymania wykonania kwestionowanego działania, środki te opisano w poprzednich rozdziałach. Nie istnieją inne szczególne przepisy prawa.

WYROK

[1] Ocena oddziaływania na środowisko

[2] Zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola

Ostatnia aktualizacja: 14/09/2016

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.