Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija
 1. Konstitutionella grundvalar
 2. Domstolsväsendet
 3. #II
 4. Ärenden rörande tillgång till information
 5. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning
 6. Rättslig prövning av myndigheters åtgärder eller underlåtenhet att vidta åtgärder
 7. Andra former för tillgång till rättslig prövning
 8. Partsbehörighet
 9. Rättsligt ombud
 10. Bevis
 11. Förbudsförelägganden
 12. Rättegångskostnader
 13. Mekanismer för ekonomiskt stöd
 14. Aktualitet
 15. Övriga frågor
 16. Utländska medborgare
 17. Gränsöverskridande ärenden

Konstitutionella grundvalar

I artikel 35 i den rumänska grundlagen fastställs rätten till en sund miljö http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c2s0a35

Artikel 35 i grundlagen garanterar utvecklingen av en hel miljölagstiftning i syfte att uppnå en sund och balanserad välbevarad miljö. De principer och den allmänna ram som fastställs av regeringens förordning nr 195/2005 om miljöskydd, godkänd genom lag nr 265/2006, i dess ändrade lydelse.

Konstitutionen innehåller också regler för fysiska och juridiska personer – de blir skyldiga att skydda och förbättra miljön.

Artikel 21 om tillgång till rättslig prövning i konstitutionen framgår följande:

 • Varje person har rätt att väcka talan vid domstol för att försvara sina legitima rättigheter, friheter och intressen.
 • Utövandet av denna rätt ska inte kunna begränsas genom någon lag
 • Alla har rätt till en rättvis rättegång och en lösning inom rimlig tid
 • Andra särskilda behörighetsregler är frivilligt och kostnadsfritt.

Tolkningen av de två ovannämnda artiklarna kommer fram till att du har tillgång till rättslig prövning när det gäller skydd av miljön och att denna rätt inte begränsas.

I enlighet med den rumänska rättsordningen konstitutionen är den rättsakt som finns utöver de rättsliga pyramid. Alla andra normativa rättsakter måste vara förenliga med konstitutionen bestämmelser.

Den grundlagsskyddade rätten till miljön kan åberopas direkt vid domstol. Det finns dock bestämmelser i vidareutvecklingen av rätten till miljön. Å andra sidan, ibland domstolar och administrativa organ inte kommer att tillämpa författningen enbart anger att det är en allmän åtgärd som inte kan tillämpas självständigt.

Enligt artikel 11 punkt 2 i grundlagen, fördrag som ratificerats av parlamentet blir en del av den nationella lagstiftningen. Det innebär att du kan direkt åberopa internationella avtal. Alla uppgifter från fråga 3 gäller.

Århuskonventionen är ett internationellt fördrag om mänskliga rättigheter. Enligt artikel 11 i konstitutionen utgör en del av den nationella lagstiftningen. Enligt art. 20 om det förekommer några avvikelser mellan fördragen om grundläggande rättigheter i Århuskonventionen och i nationell lagstiftning, är det internationella fördraget träder i kraft, om inte den nationella lagstiftningen är mer gynnsamma bestämmelser.

När det ratificerats, internationell lagstiftning har verkan automatiskt i den nationella lagstiftningen, vilket ger berörda parter rätt att åberopa den direkt eller i förening med andra rättsakter som får detaljerad genomföranderam, om så är fallet, och införa en skyldighet för myndigheter eller domstolar att ta hänsyn till dess bestämmelser. Århuskonventionen ratificerades genom lag nr 86/2000.

II. Domstolsväsendet

Rumänien har tre domstolsinstanser, såväl i civilrättsliga som straffrättsliga ärenden:

 • 188 Flera domstolsbyggnader i varje län, som var den första nationella domstol som avgör ett ärende
 • Domstolar som finns i varje län – 42, när den prövar patentmål
 • Appellationsdomstolar, 15, när den andra domen
 • Högsta kassationsdomstolen – Särskild behörighet

Det finns undantag som föreskrivs i lagar och förordningar när det första instans är personaldomstolen, appellationsdomstolen eller kassationsdomstolen och fall där vi har bara två instanser har den första domstolen och ett överklagande.

Åklagarmyndigheten är organiserad i anslutning till de ovannämnda domstolar.

Varje domstol, utom den lokala domstolsavdelningar, har olika avdelningar, t.ex.:

 • Civilrätt, endast tvistemål,
 • Straffrätt, förhandling endast straffrättsliga ärenden.
 • Administrativa avdelningen, endast kommer från Förvaltningsrätten osv.
 • Territoriell militär domstol
 • Mlitary Tribunal

Det finns inga specialdomstolar i miljöfrågor. I dessa fall inledas under den administrativa delen av personaldomstolen och därefter till den administrativa avdelningen av appellationsdomstolen efter överklagande. Den tredje instans, det andra överklagandet inte föreligger i detta fall. Om det administrativa beslut som utfärdas av en central myndighet, ska den domstol vid vilken talan först väckts är appellationsdomstolen och den andra högsta kassationsdomstolen.

Miljömål kommer att lösas i andra delar av inte endast domstolarna utan även i övriga avsnitt, när föremålet för tvisten är inte en administrativ rättsakt.

Det finns ingen risk för forum shopping. Domstolens behörighet är bindande och klart anges.

I fall med tre domstolsinstanser, finns det två överklaganden:

 • En – som representerar en andra prövning av ärendet och som upphäver beslutet av domstolen i första instans.
 • För det andra finns det endast begränsad motiv som kan åberopas och inte upphäva de tidigare besluten i allmänhet, med vissa undantag som föreskrivs i lag.

I fall med två domstolsinstanser, eftersom det administrativa förfarandet om överklagande har domstolen möjlighet att analysera fallet i alla aspekter. Överklagandet i sådana fall skjuts beslutet av domstolen i första instans.

I den första och andra fall är vanliga och beslutet kan verkställas när det vunnit laga kraft, i enlighet med lagstiftningen.

De särskilda rättsmedel:

 • ”Talan om ogiltigförklaring” inte syftar till prövning, utan att korrigera vissa uppenbara misstag, formella eller materiella.
 • ”granskningen” – det vill se ärendet igen om några nya bevis uppdagades, t.ex.: En domare som har dömts för ett brott med anknytning till ärendet eller några nya belägg och som inte kunde upptäckas vid den ursprungliga rättegången, eller ett nytt beslut fattades med tanke på samma problem, mellan samma delar osv.

Artikel 18, lag nr 554/2004 om förvaltningsdomstolarna visar att de även har både reformatory kassationsdomstolen och vissa rättigheter.

Domstolen kan:

 • Besluta att ett administrativt beslut ogiltigförklaras helt eller delvis.
 • Att tvinga myndigheten att utfärda ett nytt administrativt beslut, en handling eller att utföra vissa administrativa förfarande.
 • Besluta om de administrativa förfaranden som gjordes för att utfärda förvaltningsbeslut till domstol är lagliga eller ej.
 • Besluta om skadestånd, om så begärs av sökanden.

Om ett administrativt avtal, kan domstolen:

 • Besluta att helt eller delvis ogiltigförklaras.
 • Förplikta myndigheten att underteckna avtalet om käranden har rätt till ett sådant avtal.
 • Vissa skyldigheter för parterna.
 • Ersätt godkännande av endera parten om allmänintresset så begär.
 • Besluta om moraliska och materiella skador.

Den miljöskyddslagstiftning, regeringens förordning nr 195/2005, art. 5, föreskrivs att envar har rätt att vända sig till domstol eller vända sig till de administrativa myndigheterna i syfte att skydda rätten till en sund miljö, utan att kräva att en rättighet kränks. Icke-statliga miljöorganisationer har talerätt i domstol i miljöärenden.

Det finns inga särskilda bestämmelser om miljörätt. Det rättsliga förfarandet regleras genom civilprocesslagen.

Domstolen aldrig kan handla på eget initiativ i Rumänien. Domstolar kan be domstolen om ett förhandsavgörande

III. Ärenden rörande tillgång till information

Enligt FOIA, 544/2001

 • Om du inte är nöjd med svaret eller inte svarar på begäran om information kan du lämna in ett administrativt klagomål till den offentliga myndigheten och begära att den offentliga tjänsteman som ansvarade för fel svar eller avsaknad av svar, beivras.
 • Du kan begära att domstolen ska ålägga myndigheten att lämna ut den begärda informationen, och att få ideell ersättning. I praktiken skadorna är mycket svåra att bevisa och därför är mycket sällan uppnås.

Den rättsakt som reglerar den miljöinformation är regeringens beslut nr 878/2005 om allmänhetens tillgång till miljöinformation. Denna lagstiftning är avslutad, närhelst thare är situationer som inte regleras särskilt för miljöinformation genom tillhandahållande av lag nr 544/2001 om tillgång till offentlig information.

Artikel 15.3 i OG nr 878/2005 föreskrivs det att miljöinformation om ansökan har avvisats ska också motivera varför detta och också tillhandahålla information om möjligheter till rättslig prövning.

Begäran om upplysningar kan vara muntligt eller skriftligt.

Om du begära muntlig information, under förutsättning att denna information finns tillgänglig kommer du att få den omedelbart. Annars kommer du att ombes att inkomma med en skriftlig ansökan.

Du kommer att få svaret på skriftlig begäran inom 10 dagar. Du bör erhålla en vägran att lämna ut information är motiverad under 5 dagar. Om den information som begärs i 10 dagar för komplicerade, bör du få ett brev med information om denna situation och för att förlänga den period på 30 dagar.

Miljöinformation bör göras tillgänglig för den sökande, i överensstämmelse med den angivna tidsfristen, så snart som möjligt och senast en månad efter mottagandet av den offentliga myndigheten. Om den begärda informationen är omfattande eller komplicerad vara så stort att tidsfristen på en månad inte iakttagits ska den förlängas till två månader från mottagning hos den offentliga myndigheten. I sådana fall ska den sökande underrättas så snart som möjligt eller åtminstone innan tidsfristen på en månad har löpt ut, om en förlängning av tidsfristen för svar och motivering.

Om du inte är nöjd med svaret kan du göra följande:

 • Lämna in ett administrativt klagomål till den offentliga myndigheten under 30 dagar, eftersom du fick svar eller om svaret skulle ha inkommit (efter 10 dagar). Den offentliga myndigheten ska organisera en kommission som ska analysera situationen och kommer att skicka Er ett svar inom 15 dagar.
 • Du kan direkt begära att domstolen ska ålägga den offentliga myndigheten att ge dig den information och begära skadestånd i 30 dagar, eftersom du har fått det felaktiga svar eller sedan svar mottagits (efter 10 dagar).

Om uppgifterna är klassificerade, kan domstolen inte har tillgång till de uppgifter om inte domstolen har ett godkännande från det nationella registret för sekretessbelagda uppgifter. Om informationen inte är klassificerade domstolen har fullt tillträde. —. Sekretessbelagda uppgifter kan också fastställas i avtal. I detta fall kan domstolen inte har tillgång till konfidentiell information.

Om domstolen finner att uppgifterna är offentliga, och det är inte klassificerat som, sedan domstolen kan besluta om vilken information som ska lämnas. Om uppgifterna är klassificerade, får tillgång till information i ett försök att göra detta. Du kan åberopa undantaget i den olagliga klassificeringen, och ett annat ärende som kommer att bildas och en annan domare (som godkänts av nationella registreringskontoret för sekretessbelagda uppgifter) kommer att lösa denna fråga, eller utföra någon annan domstol ansöker om upphävande eller ogiltigförklaring av klassificeringen. I dessa fall ska den domare som godkänts av nationella registreringskontoret för den sekretessbelagda information som prövar målet.

IV. Allmänhetens deltagande vid rättslig prövning

Det går inte att överklaga förvaltningsbeslut på ett överordnat förvaltningsorgan. De kan endast bestridas i domstol efter ett administrativt klagomål till den institution som fattat ett förvaltningsbeslut du inte.

Det administrativa klagomålet är avgiftsfri. Det regleras i lag 554/2004 om förvaltningsdomstolarna. Vem som helst som anser att hans/hennes rättigheter eller intressen har åsidosatts genom beslutet har rätt att inge en begäran om omprövning till den myndighet som utfärdade rättsakten eller dess organ, om det finns en sådan. Begäran ska lämnas in inom 30 dagar från den dag du fick kännedom om rättsakten

 • 6 månader från den dag du fick kännedom om det administrativa beslutet om den riktats till en annan person, och
 • Om ditt ärende avser ett administrativt avtal, 6 månad sedan avtalet slöts ändras, eftersom en skyldighet enligt avtalet var inte respekterade, sedan den dag avtalet löpte ut, eller sedan du blev medveten om att ett av villkoren i avtalet är oklar.

Förstainstansrätten Förvaltningsbeslut kan fattas direkt till domstol endast i vissa andra jurisdiktioner. På miljöområdet finns det inga specialdomstolar.

Ett administrativt klagomål är obligatoriskt med ett fåtal undantag:

 • Om du gör en ansökan om rätt till ditt eget eller ett legitimt intresse för myndigheten och du inte fått något svar inom 30 dagar, eller avslagits.
 • Om du utför attacker mot en administrativ rättsakt.
 • Om du utför attacker mot en statlig förordning eller en nödsituation regeringens förordning.
 • Undantag för rättsstridighet.
 • Om du är eller företräder prefekten, ombudsmannen, åklagarmyndigheten, det nationella organet för offentliga tjänstemän.

Rättsmedel medföra förfarandemässiga och materiella kontroll. För tekniska frågor kan domstolen förordna en teknisk rapport, som utarbetats av en rättslig expert. Den tekniska rapporten och sakkunskap har samma värde som övrig bevisning och bevisning.

Domstolar kan bestrida en rättsakt, och omfattar bland annat planer för markanvändning, zonindelningar, miljötillstånd, etc.

Det finns inga särskilda regler för miljöfrågor. De är alla gemensamma med administrativt förfarande i domstolen:

 • Varje person har rätt att i domstol enligt miljölagstiftningen, regeringens förordning 195/2005. Om du är en fysisk person måste du motivera ett intresse av att fullfölja förfarandet. Om du är en icke-statlig organisation som skyddar de mänskliga rättigheterna eller miljö har du misstänks för att motivera ett legitimt allmänintresse.
 • Administrativt klagomål är obligatoriskt:
  • I fråga om administrativa rättsakter, såsom planer för markanvändning eller andra, som beslut av den lokala/regionala regering etc. Det administrativa klagomålet kan göras när som helst.
  • Om du är den som gynnas av rättsakten måste du skicka den inom 30 dagar sedan rättsakten har delgetts Er.
  • Om du är tredje part måste du skicka in ett administrativt klagomål inom 6 månad efter det att rättsakten har delgetts Er.
 • Behörig domstol är domstolen i ert säte eller från myndighetens huvudkontor kan du välja vilken.
 • Du kan styrka dina påståenden med handlingar, förhör, vittnesmål, rättslig sakkunskap. Du kan begära och domstolen avgör vilken bevisning som är relevant för fallet.
 • Domstolen kommer inte att granska lagenligheten av akter, men lagen tillåter denna möjlighet. Det beror helt på förståelsen av domaren i fråga.
 • Om ni kommer att gå mot ett intyg kan domstolen avvisa ärendet eftersom de rumänska domstolarnas rättspraxis är inte ense om denna fråga.

Miljökonsekvensbeskrivningar [1] beslut kan angripas i domstol på samma villkor som nämns ovan.#1 Det finns inga särskilda bestämmelser.

Domstolarna kan granska scoping decisions) på samma villkor som angivits i de föregående kapitlen.

Vid den tidpunkt då de gransknings- och scoping decisions i Rumänien är i själva verket en och samma handling, behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning sker i samma skede.

Rättsmedel medföra förfarandemässiga och materiella kontroll. För tekniska frågor kan domstolen begära en teknisk rapport, som utarbetats av en sakkunnig skulle förordnas. Den tekniska rapporten och sakkunskap har samma värde som övrig bevisning och bevisning.

Deltagande i det offentliga samrådet inte är ett villkor för att stå inför domstol.

Förbudsföreläggande regleras genom artiklarna 14 och 15 i lag nr 554/2004 om det administrativa förfarandet i domstolen. Förbudsförelägganden kan lösas i domstol omedelbart omedelbart efter det administrativa klagomål som inte har skickats till den offentliga myndigheten, eller tillsammans med den huvudsakliga begäran. Att det finns två villkor måste vara uppfyllda:

 • Att ha väldokumenterade fall
 • För att bevisa en omedelbart förestående skada

Det finns inga särskilda regler för IPPC [2] beslut eller tillstånd.#2 De kommer att analyseras på samma sätt som alla andra förvaltningsbeslut

Samma villkor gäller för IPPC-direktivet förvaltningsbeslut som används för andra åtgärder.

Samma krav kan ansöka om förbudsföreläggande i IPPC förfaranden för miljökonsekvensbedömning och någon annan administrativ handling.

V. Rättslig prövning vid åtgärd eller underlåtelse

I tvistemål kan en person i domstol mot enskilda eller juridiska personer begär att deras rätt till en hälsosam och väl avvägd ram respekteras. Enligt artikel 5d i regeringens provisoriska förordning nr 195/2005 – Miljölagstiftningen, ”varje person har rätt att vända sig till den administrativa och/eller rättsliga myndigheterna eventuella miljömässiga, antingen direkt eller via de icke-statliga miljöorganisationer, oberoende av en kränkning av en rättighet”. Ja, du kan be om en handling eller underlåtenhet att säkerställa respekten för rätten till en hälsosam och balanserad miljö, såsom anges i den rumänska författningen, även om du inte direkt har lidit någon skada. Om din rättigheter inte försämras, enligt artikel 5e, har du rätt till ersättning.

Om er fordran är en administrativ handling som har utfärdats eller skulle utfärdas (underlåtenhet), då ärendet kommer att behandlas av förvaltningsdomstolarna och du måste också lämna Ert klagomål rörande det administrativa organet tillsammans med stödmottagaren i förvaltningslagen. I administrativa förfaranden som du måste också bevisa att en överträdelse av materiella rättigheter – privat legitimt intresse. Du inte har talerätt i domstol om du endast åberopa det generella skyddet av de mänskliga rättigheterna eller miljö – allmänhetens legitima intresse. Endast de berörda sociala organisationer och icke-statliga organisationer (både föreningar och stiftelser) även kan åberopa en kränkning av allmänhetens legitima intressen.

Även förvaltningsdomstolarna pröva ärenden mot statliga organ enligt lag nr 554/2004 om förvaltningsdomstolarna. Enligt art. 1 i denna lag varje person lämna in ett överklagande till domstol mot ett administrativt organ om en privat eller offentlig rätt eller väsentliga legitima intressen har skadats av ett förvaltningsbeslut som är utfärdat av den myndigheten, genom att inte besvara en begäran inom utsatt tid, i enlighet med de tidsfrister som anges i olika lagar. Exempelvis besvara en framställning måste ges inom 30 dagar. Om du utsatts för eventuella skador som du kan också be om kompensation.

Enligt artikel 8 i samma lag, om ni anser att:

 • dina legitima intressen eller dina rättigheter har kränkts genom en ensidig handling,
 • Du var inte nöjd med svaret på det administrativa klagomålet. Om du inte får något svar på klagomålet,
 • Er begäran, som inte har kunnat lösas i den tid som lagen föreskriver
 • Det administrativa organet vägrat att lösa din begäran

Den administrativa myndigheten vägrade att verkställa en administrativ åtgärd som är nödvändig för utövandet eller skyddandet av dina rättigheter eller legitima intressen kan du begära att domstolen:

 • Partiell eller fullständig ogiltigförklaring av förvaltningsbeslut
 • Kompensation för den skada som åsamkats
 • Ersättning för ideell skada

Om du är en icke-statlig organisation kan du begära att domstolen alla ovannämnda förutsatt att du är att skydda ett legitimt intresse.

Om du inte har det kan du åberopa berättigade intresse endast om överträdelsen av allmänhetens legitima intressen är en logisk följd av nedskrivningen av den materiella rätten eller av de privata legitimt intresse.

Behörig myndighet i miljöansvarsfrågor är följande:

 • Den regionala miljöskyddsbyrån (artikel 6 från regeringens nödförordning nr 68/2007 som införlivar direktiv 2004/35/EG om miljöansvar).
 • Det nationella miljöskyddsinspektoratet (art. 9 i regeringens nödförordning nr 68/2007) som har befogenhet att kontrollera och ge böter som strider mot miljölagstiftningen.

Enligt artikel 20 från regeringens provisoriska förordning nr 68/2007, varje person som berörs eller som eventuellt berörs av en miljöskada, eller anser att en rättighet eller ett legitimt intresse som påverkas kan:

 • Översända kommentarer till den nationella miljöinspektionen
 • be den regionala miljöskyddsbyrån vidtar åtgärder i enlighet med regeringens nödförordning nr 68/2007

Enligt artikel 20 punkt 2, anses det att de icke-statliga miljöorganisationerna rättigheter och berättigade intressen har kränkts, och de kan i varje situation, de ovannämnda myndigheterna.

Besluten är administrativa rättsakter och testas av förvaltningsdomstolar i enlighet med de allmänna regler som anges i lag 554/2004 om förvaltningsdomstolarna (artikel 25 från regeringens nödförordning nr 68/2007). Du kan lämna in ett administrativt klagomål mot beslutet av myndigheten inom 30 dagar, eller agera i domstolen mot avsaknaden av svar på din begäran om åtgärder. Om du inte får något svar eller svaret inte är tillfredsställande, kan du begära att domstolen omprövar beslutet inom 6 månader har utelämnats eller fått ett negativt svar.

Myndighetens beslut kan angripas i domstol som beskrivs ovan, i enlighet med lag 554/2004 om förvaltningsdomstolarna. I enlighet med artikel 5 i brådskande regeringens förordning nr 195/2005 om skydd för miljön, vem som helst kan vända sig till domstol mot miljöskador och begära att domstolen vidtar åtgärder mot förorenaren.

Ombudsmannen har inga särskilda befogenheter på miljöområdet. Han har kompetens för att försvara rättigheter och friheter för alla och envar. Ombudsmannen kan bland annat följande:

 • Hantera klagomål från medborgarna.
 • ge råd på begäran av författningsdomstolen.
 • Inleda förfaranden i förvaltningsdomstol enligt lag nr 554/2004 om förvaltningsrättsliga domstolsförfaranden (se nästa punkt).
 • Lämna in ett överklagande i lagens intresse att High Court of Justice och kassation.
 • Lägga fram rapporter för parlamentet. Rapporterna kan rekommendera ändringar av lagstiftningen.
 • Lägga fram rapporter till parlamentet eller premiärministern om under sin forskning, han eller hon ställs inför lagstiftning som strider mot rättsstatsprincipen.

Enligt förvaltningsrätten ombudsmannen har talerätt i domstol mot ett olagligt förvaltningsbeslut, inklusive lagen om miljöfrågor. Enligt art. 1 i lagen nr 554/2004 om förfarandet vid ombudsmannen kan fungera endast om han eller hon begär framställaren. Om ombudsmannen ärenden om du till Förvaltningsrätten som framställaren blivit käranden. Om du vägrar, kommer domstolen att ogiltigförklara den.

Allmänna åklagare

Enligt artikel 1 punkt 4 i lag nr 554/2004 administrativa åklagaren har befogenhet att be domstolen att upphäva ensidiga individuella förvaltningsbeslut som bryter mot de rättigheter och legitima intressen hos de personer som blev käranden i målet vid Regeringsrätten. Den åklagarmyndighet som kan väcka en sådan talan endast med föregående samtycke från den part vars rättighet, intresse eller frihet har åsidosatts.

Om åklagaren anser att ett legitimt allmänintresse har kränkts till följd av en administrativ rättsakt, hon/han kan agera mot det inför förvaltningsdomstol. I detta fall driften av en offentlig och administrativ tjänst skulle allvarligt störas hon/han kan också begära ett förbudsföreläggande.

Åklagaren har inga särskilda befogenheter i miljöfrågor. Hon/han kan lagföra miljöbrott som föreskrivs i lag.

Den myndighet som utfärdade en administrativ förordning kan be EU-domstolen om en ogiltigförklaring om rättsakten har rättsverkningar och inte kan återkallas av myndigheten. Domstolen ska granska lagenligheten av de rättsakter som antagits enligt denna och även effekterna av dessa rättsakter.

Det finns inget privat åtal i Rumänien.

Enligt artikel 3.12 i regeringsbeslut nr 57/2009 som reglerar befogenheter och funktionssätt miljöministeriet har denna institution tecknar en försäkring för kontroll och respekt för miljölagstiftningen, på nationell nivå, av fysiska och juridiska personer ska således även i administrativa organ.

Ministern har en riktning för att utföra denna uppgift.

Förmågan hos ombudsmannen och åklagaren att begära att domstolen ska ogiltigförklara olagliga administrativa handlingar som beskrevs ovan.

Prefekten kan angripas i domstol av administrativa beslut som fattats av lokala fullmäktige, utövar en laglighetskontroll som allmän behörighet.

VII. Partsbehörighet

 1. Beskriva de rättsliga villkor som gäller för olika typer av förfaranden och olika aktörer. Beskriv hur begreppen försämring av tillräckligt intresse osv. ska förstås i ditt land.
  (Fyll i tabellen nedan)

Partsbehörighet

Administrativt förfarande

Rättsligt förfarande

Enskilda personer

X

X

Icke-statliga organisationer

X

X

Övriga juridiska personer

X

X

Tillfälliga arbetsgrupper

X

X

Utländska icke-statliga organisationer

X

X

Eventuella övriga [3]#_ftn3

X

X

Den allmänna åklagaren och ombudsmannen och offentliga myndigheter som beskrivs i kapitel VI punkt 2.

En myndighet kan fungera som alla andra personer mot akter som utfärdats av en annan myndighet om sina rättigheter eller berättigade intressen har kränkts. Administrativa organ är dock knappast utnyttjat denna befogenhet.

Regeringens förordning 195/2005 avseende skyddet för miljön framgår också att icke-statliga miljöorganisationer har talerätt i domstol i fall som avser miljöskydd. Det finns inga särskilda regler för olika nivåer av miljöskydd.

Mål i förvaltningsrätt är underkastade de normer som föreskrivs i lag nr 554/2004, som beskrivs ovan. Den fysiska eller juridiska personer får väcka talan mot den administrativa rättsakt som den åberopat allmänhetens legitima intressen, i den mån detta är en följd av åsidosättandet av den rätt för de enskilda eller privata legitimt intresse.

Andra statliga institutioner eller organ har ställning som beskrivs i kapitel VI.

Samma regler ska gälla för enskildas rätt/icke-statliga organisationer för EIA- och IPPC- förfaranden som beskrivs i kapitel V.

VIII. Rättsligt ombud

De advokater som företräder en part vid domstolen. Juridiska rådgivare är inte obligatorisk i miljöfrågor eller i alla frågor utom brottmål i enlighet med straffprocesslagen. I brottmål, inbegripet i miljöbrott, den tilltalade måste biträdas av en försvarare.

I enlighet med det nya regelverket för civilmål måste parterna biträdas av en advokat i andra instans.

I Rumänien finns det allt fler jurister som är berörda när det gäller miljöskydd, eftersom det säkerställer ett slags popularitet och erkännande av parternas advokat. Detta är välbehövliga erkännandet, eftersom någon form av reklam för advokater är olagliga i Rumänien.

IX. Bevis

Det finns inga särskilda regler i miljöfrågor. Enligt artikel 13 i lag nr 554/2004 om förfarandet vid domstolen har att ålägga den administrativa myndigheten att lämna alla handlingar som beaktades när de har utfärdat den rättsakt vars ogiltigförklaring har begärts. Käranden kan lämna bevisning för påståendena: handlingar interrogatories, rättsväsendet och/eller vittnen.

I civil- och brottmål har domstolen ingen skyldighet att tvinga svaranden att inkomma med handlingar. Det finns dock en processuell reglering som gör det möjligt för domstolen att anse att den part som har vägrat att visa upp vissa handlingar, påståendet i den andra parten, endast i civilrättsliga ärenden.

Den bevisning som läggs fram av parterna i början av förfarandet, direkt efter det att alla andra procedurmässiga undantag av domstolen. Domstolen kan besluta om att bevis på sin egen om den anser att de handlingar som kan fastställas enligt den aktiva roll. Denna roll ska dock endast tillämpas i tvistemål är begränsad till att avse rätten för sökanden att förfoga över sin egen talan inför domstol. Bevisen ska vara tillåtna av domstolen och först därefter faktiskt tas ut till domstolen. Det finns inga skillnader mellan civilrättsliga förfaranden och förvaltningsförfaranden.

Om den civilrättsliga förfarande har tre rättsliga åtgärder: den första domstolen och två överklaganden. I första instans och i den första domen någon bevisning kan läggas fram för domstolen och förstainstansrätten kommer endast att tillåta den bevisning som är till nytta för ärendet. I den andra domen endast handlingar kan krävas som bevis. Överklagandet kan godtas endast i begränsade syften som anges i den nya civilprocesslagen.

Under det administrativa förfarandet är det bara den första domstolen och ett överklagande. I överklagandet endast handlingar kan tillåtas som bevisning, men domstolen kan undersöka fallet om alla aspekter för att kompensera avsaknaden av rättsmedel i detta förfarande.

Rättsliga experter tillhandahålla rättslig sakkunskap. Den fasta avgiften ska betalas av den part som begärt att få sakkunskap. Parterna kan begära att domstolen låter sina egna experter som kommer att delta som experter i rättsliga expert. Domstolen kan också besluta att den sakkunskap som görs av ett institut eller ett specialiserat laboratorium.

Om ingen förteckning över rättsliga experter har specialiseringen begär det kan domstolen beordra en välkänd vetenskapsman eller person i behov av sakkunskap, liksom en professor vid universitetet. Dessa bestämmelser regleras i den nya civilprocesslagen.

Om de tekniska slutsatserna från experten ska domstolen ta hänsyn till dessa slutsatser. Domstolen kan dock beakta den sakkunskap om detta gjordes på ett sätt som strider mot de processuella regler angående rättsliga expertis eller motsäger de slutsatser om ärendet.

Finns det några skillnader i administrativa förfaranden och civilrättsliga förfaranden, och det anges inte några särskilda bestämmelser för miljöfrågor om rättslig sakkunskap.

X. förbudsförelägganden

Huvudregeln är att det inte finns någon prishämmande effekt under alla omständigheter. I samtliga fall måste domstolen tillfrågas om ett förbudsföreläggande. Effekterna av lagen kommer att avbrytas endast om de godkänns av domstolen. Att överklaga domstolens beslut att bevilja förbudsförelägganden kommer inte uppskov med verkställigheten av detta beslut.

I vissa förfaranden det administrativa beslutet omedelbart kan verkställas. Äganderätten överförs från den privata ägaren till staten genom ett ensidigt förvaltningsbeslut omedelbart efter att det belopp som erbjuds av expropriator sänds till ett bankkonto (den privata ägaren får pengarna endast om han inte vidta rättsliga åtgärder mot expropriator begär mer pengar). Ett förbudsföreläggande i syfte att stoppa denna expropriation inte tas upp till sakprövning enligt lag nr 255/2010.

Andra förvaltningsåtgärder även gälla oberoende av talan om ogiltigförklaring vid domstolen. Den enda suspensiv verkan av förbudsförelägganden.

Förelägganden är möjligt både under det administrativa förfarandet och även den nya civilprocesslagen.

I administrativa förfaranden för att bevilja uppskov med verkställigheten inte avser en ensidig rättshandling.

I tvistemål kan domstolen bevilja ett förbudsföreläggande för att skydda en rättighet, för att förhindra en omedelbar skada, och att undanröja hindren för verkställandet av ett domstolsbeslut. Åläggandet har endast i brådskande fall och endast under en begränsad tidsperiod.

Enligt artikel 14 i lag 554/2004 om förvaltningsdomstolarna kan du begära förbudsföreläggande omedelbart efter det att det administrativa klagomålet till den myndighet som utfärdat rättsakten, innan de lämnar in till domstolen begäran om ogiltigförklaring av rättsakten.

Enligt artikel 15 i lag 554/2004 om förvaltningsdomstolarna, förelägganden kan också uppmanas att tillsammans med ogiltigförklaring begäran eller genom ett särskilt yrkande som kan lämnas in till domstolen i första instans fattade ett beslut om ogiltigförklaring av rättsakten.

För att beviljas måste du bevisa att ärendet är väl motiverade och att inte bevilja en omedelbar skada skulle uppkomma.

I civilrättsliga förfaranden om förbudsföreläggande beviljas i undantagsfall och under en begränsad tid enligt beskrivningen ovan.

Både under det administrativa förfarandet och civilprocesslagen kan ett överklagande inges inom 5 dagar efter det att det skriftliga beslutet från domstolen.

XI. Rättegångskostnader

 1. Vilka är de kostnadskategorier som en sökande möter när de söker tillgång till rättslig prövning i miljömål? (5–10 meningar)

Kostnadskategori:

 • Avgiften för domstolen
 • Advokatens arvode
 • Avgiften för rättslig expert
 • Den andra partens rättegångskostnader i enlighet med principen om att förloraren betalar
 1. Ge en uppskattning av domstolsavgiften (avgift för att inleda ett ärende vid domstolar i olika typer av förfaranden) och avgiften för överklagande som gäller i ditt land. (3–5 meningar)

Domstolarnas avgifter regleras av regeringens förordning nr 80/2013.

Avgiften för administrativa domstol varierar mellan ungefär 11 EUR (50 RON) och 66 (300 RON).

Avgifterna för civilmål fastställs beroende på värdet av målet. Det finns ett flertal kriterier som används av vissa gränsvärden som fastställts i lag.

 • Om värdet är lägre än 111 EUR (500 RON) inför domstol är domstolskostnaderna 8 % men inte mindre än 4 EUR (20 RON)
 • om ärendet ligger mellan 111.1 (501 RON) och 1 111 EUR (5000 RON), avgiften är 8 EUR (40 RON) plus 7 % för belopp som överstiger 111 EUR (500 RON).
 • Om det ligger på mellan 1 111 EUR (5000 RON) och 5 555 EUR (25000 RON), avgiften är 78 EUR (355 RON) plus 5 % för belopp som överstiger 1 111 EUR (5000 RON).
 • Om det ligger mellan 5555 och 1 EUR (25001 RON) och 11 111 EUR (50000 RON), avgiften är 301 EUR (1355 RON) plus 3 % för belopp som överstiger 5 555 EUR (25000 RON)
 • Om det ligger mellan 11111 och 1 EUR (50001 RON) och 55 555 EUR (250000 RON) avgiften är 467 EUR (2105 RON) plus 2 % för belopp som överstiger 11 111 EUR (50000 RON)
 • högre än 55555 (250000 RON) – 1356 (6105 RON) plus 1 % för belopp som överstiger 55 555 EUR (250000 RON)

Avgiften för överklagande som andra sortering på hälften av den avgift vid den första domstolen men inte mindre än 4 EUR (20 RON):

Avgiften för överklagandet eftersom tredjesortering behörighet avgiften är 22 EUR (100 RON) för att motiv som regleras i art. 488 punkt 1 leden 1–7 i den nya civilprocesslagen. Om de skäl som hänför sig till tillämpningen av gällande materiell rätt i fall som kan värderas i pengar, avgiften är 50 % av det belopp som betalats i den första domstol men inte mindre än 22 EUR (100 RON). För de fall som inte kan värderas i pengar avgiften är 22 EUR (100 RON).

Om ett överklagande inges mot ett beslut från domstolen rörande följande:

 • Upphävande av den rättsliga prövningen i avgiften är 4 EUR (20 RON)
 • ogiltigförklaring av rättegången mot bakgrund av att avgifterna inte hade betalats, eller andra fall då den inte undersökte avgiften är 11 EUR (50 RON).
 1. Ge en uppskattning av arvodena för sakkunniga, advokatarvoden och andra avgiftskategorier typiska i miljöfrågor. (10 domar)

Det finns inga kriterier för att beräkna en avgift eller advokat. En avgift för en expert var cirka 2 000 EUR och en avgift för en advokat som inte arbetar för icke-statliga miljöorganisationer, uppgick till minst 1 000 EUR.

Mycket få jurister som arbetar inom icke-statliga organisationer så att tillgången till advokat är mycket svårt.

 1. Vad kostar ett föreläggande eller en interimistisk åtgärd? Cross-undertaking är en skadeståndstalan som behövs? (3 domar)

Avgifterna för att ansöka om förbudsföreläggande i domstol är 4 EUR (20 RON), om det inte värderats i pengar. Om det är avgiften domstolens värderas i pengar är avgiften 11 EUR om värdet kan fastställas under 444 (2000 RON) och 44 EUR (200 RON) om värdet är högre än 444 EUR (2000 RON). Det finns inga behov.

De förelägganden i förvaltningsdomstolen inte nämns, därför bör det gälla artiklarna 27, som handlar om andra ärenden som inte kan värderas i pengar. För sådana fall avgiften är 4 EUR (20 RON).

 1. Den ”förloraren betalar” företräde? Hur ska det tillämpas av domstolarna? Vilka är undantagen när denna regel inte tillämpas? (5–10 meningar)

Principen om att förloraren betalar ska tillämpas varje gång som den andra parten begär att han behövde stöd under rättegången. Om den andra parten inte begär ersättning för sådana kostnader då inte kommer att tillämpas. Domstolen skulle också kunna kompensera de kostnader som om endast en del av din ansökan godkändes och resten avslogs. I förevarande fall kunde kompensera kostnaderna, så att antingen den ena parten ska betala den återstående delvis eller inte alls om det totala belopp som skulle kompensera.

XII. Mekanismer för ekonomiskt stöd

 1. Domstolarna kan göra undantag från några kostnader, tullar, avgifter, skatter, osv. i miljöfrågor? Vilka är villkoren för detta? (10 domar)

Den rättsliga hjälpen kan tillhandahållas enligt den statliga förordning nr 51/2008 endast tillämplig vid tvistemål:

 • Arvodet till en advokat.
 • Arvode för expert eller tolk.
 • Arvodet till den juridiska testamentsexekutor.
 • Domstolens avgifter – Undantag från skatteplikt, avdrag, avstängningar och förseningar.

De belopp som beviljas som rättshjälp under ett år kan vara lika med 10 etablerade minimilön brutto för det år då ni ansökt om rättshjälp.

Rättshjälp kan beviljas om dina medium nettoinkomst per familj i de sista två månader sedan begäran om rättshjälp är enligt 300ron (ca 70). I detta fall kommer avgifterna att täckas helt av staten.

Om inkomsterna under ca 145, kommer avgifterna att finansieras till 50 % av staten.

För regeringens förordning nr 80/2013 infördes möjligheten att juridiska personer kan beviljas rättshjälp för domstolens avgifter (befrielse, nedsättning, uppskjuten, förseningar), om följande villkor är uppfyllda:

 • Avgiften är mer än 10 % av den genomsnittliga nettoinkomsten för senast 3 månad efter verksamhet.
 • ett rättssubjekt är underställt upplösning eller likvidation eller varorna tas i beslag.
 • Domstolen analyserar den övergripande ekonomiska och finansiella situation, anser att beloppet på den domstolsavgift som skulle påverka verksamheten hos den juridiska personen.

XIII. Aktualitet

Beroende på vilken typ av beslut det har olika tidsfrister föreskrivna i lag. Ett svar ska lämnas inom 30 dagar till en framställning ett förvaltningsorgan eller ett administrativt klagomål. Det administrativa beslutet ska utfärdas inom 30 dagar. Om myndigheten inte har fattat något beslut inom denna period, ska rättsakten anses utfärdas automatiskt av myndigheten. Denna regel gäller inte i det miljötillstånd. Det finns inga tidsfrister för utfärdande av tillstånd. För miljökonsekvensbedömning, om mottagaren av projektet omfattar inte alla de uppgifter som krävs för att utfärda ett miljötillstånd för två år sedan ansökan, ska ansökan om miljötillstånd kommer att avvisas.

Det finns inga sanktioner mot administrativa beslut i dröjsmål organ som föreskrivs i lag.

I enlighet med artikel 22 i lag 544/2001 en domstol får ålägga den offentliga myndigheten eller institutet att lämna de begärda uppgifterna och att betala skadestånd.

Det finns inga särskilda regler om tidsfrister i rättsliga förfaranden i miljöfrågor.

Ett förbudsföreläggande i förvaltningsdomstol kan prövas i första instans mellan två månader och ett år och när ytterligare två månader och ett år. I lagen anges att dessa fall är brådskande och bör behandlas skyndsamt.

Ett förbudsföreläggande i domstol måste prövas skyndsamt. Beslutet ska utfärdas inom 24 timmar och det skriftliga beslutet ska anges i 48 timmar efter det att beslutet fattades.

En begäran om ogiltigförklaring i första instans kan ske på minst två år, och detsamma gäller. Om det skriftliga beslutet att parterna tar mycket lång tid. Så länge detta inte meddelats kan ett överklagande inte inges.

Efter det att rättsväsendet är över, leverans av beslutet kan skjutas upp till 7 dagar, flera gånger. Det finns inga bestämmelser om hur många gånger kan skjuta upp utfärdandet av beslutet. Det skriftliga beslutet ska överlämnas till parterna inom 30 dagar. Detta begrepp utgör endast en rekommendation för domare.

Det finns inte någon frist för domstolen att meddela dom.

Det finns inte några påföljder för domstolar som dröjer med att beslut som föreskrivs i lag. Detta kan beaktas vid utvärderingen av domare om det visas att de inte hade rimlig anledning att inte respektera villkoren. Domarnas disciplinära ansvar.

XIV. Övriga frågor

Miljötillstånd är administrativa rättsakter och kan överklagas till förvaltningsdomstolar efter utfärdandet. I allmänhet är en tredje part i dessa förfaranden, allmänheten kan lämna in ett administrativt klagomål inom 6 månader från det att allmänheten får kännedom om förekomsten av lagen. Klagomålet kan inges till domstolen inom 6 månad efter svaret från den administrativa myndigheten mottog eller skulle ha mottagit.

Information i miljöfrågor är inte välstrukturerad. På Naturvårdsverkets webbplats redovisa uppgifter som anordnas för varje projekt men med större kategorier: miljörapporter, miljötillstånd, offentliggöranden osv., så att om du vill samla information för ett projekt måste du söka på alla handlingar som tillhör kategorier bland hundratals andra projekt. Detta innebär att information i miljöfrågor är mycket svåra att identifiera. Det finns inga väl organiserade databaser med projekt som håller på att utvärderas eller har utvärderats under tidigare år. Följande är webbplatsen för alla miljöskyddsorgan i landet: http://www.anpm.ro/

Det finns inga alternativ tvistlösning i Rumänien är tillgängliga för allmänheten i miljöfrågor. I lag 192/2006 om medling kan vara tillämpliga.

Medling regleras genom lag 192/2006 och lag 115/2012. Från och med den 2012 oktober 12 i civil-, handels- och straffrättsliga ärenden (konsumentskydd, familjerätt, grannförbindelser, yrkesmässig ansvarsförsäkring, civilrättsligt fall med ett värde under 11 111 EUR och i brottmål om brott som utreds endast vid klagomål), information om fördelarna med medling är obligatorisk.

XV. Utländska medborgare

Antidiskriminering regleras av regeringens förordning nr 137/2000.

Några särskilda bestämmelser mot diskriminering i de processrättsliga bestämmelserna, men inte personer som talar rumänska ha rätt till en tolk och översatta dokument.

I artikel 16 i den rumänska konstitutionen och artikel 4.1 i lag 303/2004 ålägger domare och advokater för att säkerställa jämlikhet inför lagen och lika behandling av alla deltagare i rättsliga förfaranden, oavsett deras status.

En tolk måste tillåtas när en part som inte talar rumänska. Svaranden har rätt i straffrättsliga ärenden, att använda sitt modersmål.

Den part som har för avsikt att använda vissa handlingar för att styrka påståendena i domstol måste betala för den nödvändiga översättningen. Översättningen måste göras på rumänska för domstolen och för den andra parten.

Staten stöder sådana kostnader i miljöfrågor endast enligt den rättshjälp för regeringens förordning 51/2008.

När det gäller brottmål bör den part som inte talar eller förstår rumänska ha rätt att kostnadsfritt att ta del av handlingarna i ärendet, att yttra sig muntligen och lägga fram slutsatser för domstolen, med hjälp av en tolk.

XVI. Gränsöverskridande fall

Det finns inga särskilda regler om ärenden som omfattar miljöfrågor i ett annat land. Om de angränsande land vill inleda ett förfarande i Rumänien antingen ett administrativt organ eller ett företag, måste följa de rumänska reglerna om förfarandet. Rumänien ratificerat Esbokonventionen, så att förfarandet regleras av Esbokonventionen kommer att tillämpas för projekt och planer som ingår i Esbo och protokollet.

I den rumänska lagstiftningen kan anses utgöra den berörda allmänheten.

Denna förordning för ständiga beskrevs i kapitel IV, V, VII.

Slutsats om du är en icke-statlig organisation eller en enskild har du rätt att gå på rumänska domstolar mot miljöskador, som allmänheten. Om rättshjälp om du som EU-medborgare kan du lämna in en sådan begäran. Enligt regeringens provisoriska förordning 51/2008, med undantag för den rättshjälp som beskrivs i kapitel XII, EU-medborgare kan också begära rättshjälp för:

 • Tolk.
 • Översättning av handlingar.
 • Resa till Rumänien om din närvaro är obligatorisk.

I fråga om talerätt för förbudsförelägganden, tillfälliga åtgärder och dessa beskrivs i de föregående kapitlen. Det finns inga särskilda bestämmelser i lag.

 

[1] Miljökonsekvensbeskrivning

[2] Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

Senaste uppdatering: 14/09/2016

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.