Vaše práva v environmentální oblasti

Slovenija

Sadržaj omogućio
Slovenija
 1. Ústavní základy
 2. Soudnictví
 3. #II
 4. Přístup k informacím
 5. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování
 6. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti
 7. Další způsoby přístupu k právní ochrany
 8. Aktivní legitimace
 9. Právní zastoupení
 10. Důkazy
 11. Soudní zákazy
 12. Náklady
 13. Mechanismy finanční pomoci
 14. Včasnost
 15. Další otázky
 16. V postavení cizince
 17. Přeshraniční věci

I. Ústavní základy

Podle ústavy se ve Slovinsku každý má právo na zdravé životní prostředí, zatímco stát má povinnost prosazovat zdravé životní prostředí. Každý má povinnost chránit přírodní lokality zvláštního zájmu rarities a státní a místní komunity péče pro zachování těchto druhů. Kromě toho získání a používání majetku by mělo být plnit svou funkci v oblasti životního prostředí. Všechna výše uvedená práva byla prováděna v souladu s právními předpisy. Existuje bezplatný přístup k právní ochraně a aby všichni mohli chránit své ústavní práva před ústavním soudem, pokud mohou prokázat právní zájem podle zákona, za předpokladu, že všechny ostatní opravné prostředky vyčerpány. Občané mohou uplatňovat ústavní právo na zdravé životní prostředí přímo v soudních nebo správních řízeních. Správní orgány a soudy mohou přímo uplatňovat Aarhuskou úmluvu, neboť ústava stanoví, ratifikované mezinárodní smlouvy by měl být použit přímo.

II. Soudnictví

Slovinského soudnictví je organizována ve třech případech:

 • První stupeň: Okresní soudy (okrajna sodišča) a krajské soudy (okrožna sodišča).“
 • Druhý stupeň: Vyšší soudy („“) Višja sodišča (vrchní soudy)
 • Třetí případ: u nejvyššího soudu („Vrhovno sodišče“)

V prvním případě méně závažné případy jsou projednávány před soudy hrabství a případy významnější před okresními soudy. V případě odvolání proti rozhodnutím okresních nebo okresnímu soudu podána, Soudní dvůr bude o této otázce rozhodoval jako soud druhého stupně. V některých případech se rozhodnutí soudu vyššího stupně může být podáno odvolání, přičemž v takovém případě nejvyšší soud má pravomoc rozhodnout o této záležitosti na třetím stupni. Kromě toho specializovaný soud pro správní věci je nazvaná „Upravno sodišče (správní soud“). Před tímto soudem řízení může být zahájeno s cílem zpochybnit konečné zamítavé rozhodnutí vydaných ve správním řízení. Pokud se správní soud vydá záporné rozhodnutí opravný prostředek k Nejvyššímu soudu není přípustné. Ve Slovinsku, neexistují žádné specializované soudy pro životního prostředí, takže existuje řada různých orgánů a soudů, kde řízení může být provedeno v závislosti na typu řízení. Trestní a občanské řízení jsou vedena na úrovni trestněprávní či občanskoprávní oddělení okresních soudů. Správní postupy proti zápornému rozhodnutí provádění správního soudu. Ve Slovinsku, přísná pravidla stanovují, který soud je místně příslušný, aby strany obecně nemohou zvolit místo pro zahájení soudního řízení. Rovněž je však třeba uvést, že ve Slovinsku neexistují významné rozdíly mezi rozhodnutími různých soudů v celé zemi.

Každá strana může podat odvolání ve lhůtě 15 dní od doručení soudního rozhodnutí nepříznivé. Po obdržení odvolání, Soud ji postoupí druhé smluvní strany. Správní řízení nemusí být vždy možné využít opravného prostředku. Podání odvolání je možné pouze tehdy, pokud došlo ke změně správního aktu, na základě posouzení různých okolností projednávaného případu není správním orgánem. Rovněž není možné podat opravný prostředek proti rozhodnutí ve věci legality těchto voleb. Proto by správní soud není pouze cassational, ale také důkazem jurisdikce. Soudní dvůr sám učiní nové rozhodnutí, pokud má dostatečné informace o této záležitosti, zejména pokud se nové správní řízení mohlo dojít k ještě závažnějšímu poškození nebo správním orgánem přijato nové rozhodnutí v rozporu se pokyny vydanými soudem. Slovinské právo také umožňuje mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutí vyšších soudů. Jedná se přezkumu žádosti o ochranu zákonnosti, opatření pro zrušení kompromisy, pokud Soud znovuotevření případu. Typické a nejčastější je přezkum, který by mohl být vyšší soudní žaloby proti rozhodnutí k Nejvyššímu soudu požadovat, aby advokát na straně skupiny. Revize je možné do 30 dnů od obdržení vyšší soud rozsudek a pouze na základě procesní chyby nebo porušení hmotného práva. Žádosti o ochranu zákonnosti může být podána ve lhůtě tří měsíců, k Nejvyššímu soudu, pouze prostřednictvím státního zastupitelství. Opatření pro zrušení kompromisu soudu mohou být podány do tří měsíců poté, co důvody pro zrušení jsou známy, avšak po uplynutí 3 let poté, co důvody pro zrušení je známo, že zahájení řízení již není možné. Důvody pro zrušení se nezpůsobilosti soudce nebo strany nebo pokud bylo dosaženo kompromisu za chybu, násilí nebo stačit. Častější jsou žádosti po vrácení věci. Je to objektivně možné do pěti let ode dne, kdy formální nabytí právní moci určitého rozhodnutí, ale pouze subjektivní do 30 dnů po okolnosti, které odůvodňují opětovné zahájení nebo pokud daná osoba upozorněna. Důvody jsou převážně procesní nebo týkající se nepravdivých důkazů nebo strana je informována nové důkazy. Proti rozhodnutí správního soudu je povoleno pouze mimořádné opravné prostředky jsou změny, znovuotevření případu.

Neexistují téměř žádné zvláštnosti soudní řízení v záležitostech životního prostředí. Týkající se řízení před správním soudem podle zákona o ochraně životního prostředí by soud měl rozhodovat o záležitostech týkajících se životního prostředí nebo environmentálních povolení ve lhůtě tří měsíců. Další pravidla jsou stejná jako pravidla pro ostatní případy. Kromě toho neexistují žádné zvláštní ustanovení o životním prostředí pro soudní jednání bez návrhu tedy opatření, které může Soudní dvůr, aniž by byla kterákoli ze stran. Environmental Protection Act stanoví širší práva pro občany jak soukromých osob nebo jejich sdružení požadovat před Soudním dvorem, že někdo zastavit určité jednání, které způsobuje nebo by mohl způsobit větší dopad na životní prostředí nebo ohrožení života nebo zdraví lidí. Neexistují však žádná zvláštní procesní pravidla pro tyto případy. Je rovněž důležité poznamenat, neexistuje dosud žádný případ na základě této normy.

III. Případy týkající se přístupu k informacím

Podle zákona o přístupu k informacím veřejného charakteru, orgány ve Slovinsku jsou ze zákona povinny poskytnout žádnou informaci týkající se jejich práce. Žádost za účelem získání informací obecného charakteru nemusí obsahovat vysvětlení, proč je informace zapotřebí, nebo jak bude třeba použít. Existuje pouze několik druhů informací, které orgány mohou odmítnout poskytnout. Některé příklady takových „chráněné“ informací patří:

 • informace, které je podle zákona upravujícího utajované údaje, je definován podle klasifikace
 • osobní údaje, jejichž zpřístupnění by mohlo představovat porušení práva na soukromí
 • informace, které získali nebo vyhotovené pro účely správního nebo soudního řízení, jehož zpřístupnění by ovlivnilo provádění tohoto postupu.

Orgány však musí zpřístupnit tyto chráněné informace veřejného zájmu na zveřejňování jsou dostatečně významné. Ohledně informací o životním prostředí, veřejný zájem převažuje nad ostatními zájmy. Informace o životním prostředí je obzvláště důležité a Environmental Protection Act stanoví jeho dostupnosti. Neexistují žádná omezení pro získávání informací o životním prostředí. Existuje pouze volný přístup k informacím, správní orgány získat a shromáždit. Je možné vyžádat si informace slovinský orgán veřejné moci neformální dopis či e-mail (elektronický podpis). Je třeba, aby byly požadované informace uvedeny co nejpřesněji a které je uvedeno, jakým způsobem by tyto informace měly být předány (elektronickou verzi, fotokopie apod.). Orgány musí odpovědět do 20 dnů. Pokud nejsou požadované informace, jsou povinny vydat negativní rozhodnutí písemně. Rozhodnutí musí obsahovat vysvětlení, proč byla žádost zamítnuta, jak proti tomuto rozhodnutí lze podat opravný prostředek. Pokud příslušný orgán nevydá zamítavé rozhodnutí nebo pokud neodpoví do 20 dnů, odvolání lze podat stížnost k Information Commissioner, který je samostatný a nezávislý subjekt („informacijski pooblaščenec“) — https://www.ip-rs.si/?id=195.https://www.ip-rs.si/?id=195 V případě zamítavého rozhodnutí odvolání je třeba podat stížnost k Information Commissioner do 15 dnů. V případě, že se orgány nebudou reagovat, je rovněž možné odvolání, které nepodléhají žádné lhůty. Information Commissioner, aby veřejný orgán nemůže poskytnout požadované informace. Pokud je rozhodnutí Information Commissioner je negativní, soudní řízení může být zahájeno před správním soudem v Lublani. Všechny písemnosti předložené v tomto oddílu se rozumí: žádost o informace, kasační opravný prostředek Information Commissioner, řízení (správní soud), musí být slovinský jazyk. V příhraničních regionech, kde Slovinsko italské a maďarské menšiny žijí, italské nebo maďarské jazyce lze rovněž použít.

IVI. Přístup k právní ochraně při účasti veřejnosti na rozhodování

Podle zákona o ochraně životního prostředí existují tři hlavní administrativních postupech takto:

1. Strategické posuzování vlivů na životní prostředí (SEA): Před provedením, původce plánu stanoví definice, popis a posouzení dopadů provádění plánu na životní prostředí a možné alternativy ve zprávě o vlivech na životní prostředí. Pokud se plán týká s chráněnými oblastmi, zpráva by měla rovněž zohlednit předpisy o ochraně přírody podle zákona o ochraně přírody. Bankovní orgán vypracuje plán a zasílá plánu a návrh o vlivech na životní prostředí ministerstva životního prostředí, které je pro orgány odpovědné za jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí. Příslušné orgány mají 21 dní na to, aby zaslaly připomínky týkající se přijatelnosti zprávy o vlivech na životní prostředí, ale pokud se předpokládá, že budou souhlasit. Pokud některé požadavky týkající se zlepšení zprávy o vlivech na životní prostředí, měly by být provedeny ve lhůtě 45 dnů po doručení nebo obdržení, jak změnit o vlivech na životní prostředí. Během tohoto procesu, široké veřejnosti musí být rovněž informován plánu a zprávy o vlivech na životní prostředí, veřejné diskuse, která trvá nejméně 30 dní. Pokud by tak mohlo mít jisté dopady na životní prostředí přes státní hranice se sousedními státy se vyzývají, aby proces. Konečné rozhodnutí je rozhodnutí ministerstva životního prostředí ohledně přijatelnosti dopady navrhovaného záměru na životní prostředí. Rozhodnutí může být kladné nebo záporné. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek. Pokud tvůrce tohoto plánu je, že se vláda rozhodne o tomto kasačním opravném prostředku. Pokud plán je místní výrobce Společenství, pak neexistuje žádný opravný prostředek, je však možné jít přímo správnímu soudu (Někteří právní znalci se domnívají, že to je možné pouze pro místní společenství, i když zákon na ochranu životního prostředí nemá přímý vliv). S velkou pravděpodobností (správní soud) proti moři je možné za jiné po prokázaly právní zájem, ale dosud neexistuje příslušná judikatura týkající se této záležitosti. Toto nařízení představuje zvláštní druh postupu správní nařízení. U některých plánů, je posouzení vlivů na životní prostředí povinné, vždy pro třetí strany, které by mohly mít významný vliv na životní prostředí, ministerstvo životního prostředí rozhodne o této povinnosti.

V případě územního plánování, uplatní se stejný postup odvolání nebo soudního řízení), ale je omezený přístup k opravným prostředkům. V hierarchii právních aktů, územní plány jsou aktů s obecnou působností, a nikoliv individuální. Není tudíž možné obrátit na správní soud nebo jiný soud je napadnout. Ústavní soud může přezkoumat obecný zákon pouze z hlediska dodržování ústavy a další právní akty. Tento přezkum je povoleno pouze tehdy, pokud zúčastněná strana prokáže právní zájem. To bylo použitelné až do roku 2007, kdy ústavní soud rozhodl, územního plánování právní zájem existuje pouze tehdy, pokud byly vyčerpány všechny opravné prostředky (rozhodnutí U-I-275/07). Od té doby nejsou k dispozici žádné opravné prostředky v rámci postupů při územním plánování. Je možné, aby se zapojili do procesu ze strany zapojené do procesu udělování stavebního povolení, použil právní opravné prostředky, které jsou k dispozici a poté k ústavnímu soudu.

2. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA): vláda schválila vyhlášku pro kategorie činností, pro něž je EIA povinné. Posuzování vlivů na životní prostředí je povinné pro činnosti týkající se životního prostředí pouze od určité míry dopadu. Pro činnosti, které nemají vliv na životní prostředí pouze jedinou zprávu obsahující analýzu částečného studie bude stačit. Posuzování vlivů na životní prostředí je základem pro vyhovění požadavkům ochrany životního prostředí („okoljevarstveno soglasje“), což je správní rozhodnutí, které poskytla slovinská agentura pro životní prostředí. Investor by měl nejprve požádat Ministerstvo životního prostředí informací týkajících se povinného obsahu zprávy o vlivech na životní prostředí, předložení návrhu projektu současně. Ministerstvo projekt ostatních orgánů odpovědných za jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí – musí odpovědět do 15 dnů. Pokud ne, má se za to, že nemají zvláštní žádosti. Ministerstvo zašle vhodných informací na straně investorů do 30 dnů od obdržení žádosti (pro další postup může mít určité další požadavky). Investor žádá o vydání rozhodnutí EIA za projektové žádosti, zprávu o vlivech na životní prostředí. V tomto procesu se také musí být informována, o vlivech na životní prostředí a návrhu rozhodnutí EIA veřejných debat, jež trvá nejméně 30 dní. Tytéž dokumenty byly rovněž zaslány subjektů odpovědných za jednotlivé oblasti ochrany životního prostředí; Instituce EU musejí reagovat do 21 dnů. Pokud se předpokládá, že nemají žádné připomínky. Pokud by tak mohlo mít jisté dopady na životní prostředí přes státní hranice se sousedními státy, členskými státy EU) se vyzývá, aby tento proces. Správní orgán příslušný pro rozhodování o environmentálních souhlasu je Slovinská agentura pro životní prostředí. Je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolání – rozhodující orgán (orgán) je ministerstvo životního prostředí. Proti rozhodnutí ministerstva je možné zahájit soudní řízení před správním soudem. Tento postup je možný pouze proti konečnému rozhodnutí EIA. Je možné napadnout jak v oblasti životního prostředí, tak životního prostředí, které je základem pro souhlas v soudních řízeních. Procesní zákonnost povolení mohou být rovněž napadena. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro tyto případy, kromě běžných pravidel, která platí pro všechny případy před správním soudem (týkající se důkazů, slyšení atd.). Je třeba zdůraznit, nebylo mnoho případů dosud v této oblasti. Nicméně podle zákona o ochraně životního prostředí, Soudní dvůr rozhodne ve lhůtě tří měsíců. Kromě toho pro aktivní legitimaci před vnitrostátními soudy, je nezbytné, aby byly zapojeny předchozího správního řízení. V průběhu otevřené veřejné diskuze o tomto rozhodnutí, zainteresované nevládní organizace se statusem podle zákona o ochraně životního prostředí, nebo osob, které žijí, majetku nebo je vlastníkem pozemků v oblasti vlivu na životní prostředí, musí oznámit svou účast v řízení.

3. Povolení v oblasti životního prostředí: Existují tři druhy povolení týkajících se životního prostředí („okoljevarstveno dovoljenje“ – IPPC), směrnice Seveso a další. Vládní vyhlášky stanoví IPPC a Seveso. Správní orgán pro rozhodování o environmentálních povoleních je Slovinská agentura pro životní prostředí. Žádost o povolení musí obsahovat popis zařízení a opatření pro snížení dopadu svých činností na životní prostředí. Veřejnost by měla být informována otevřený proces, jenž by měl mít možnost zaslat připomínky ve lhůtě 30 dnů (avšak pouze pro IPPC a Seveso povolení). Odvolání není přípustné proti rozhodnutí o udělení povolení v oblasti životního prostředí, které musí být předloženy ministerstvu životního prostředí. Proti rozhodnutí ministerstva je možné zahájit soudní řízení před správním soudem. Existuje také správní řízení v případě škody na životním prostředí (o odpovědnosti za životní prostředí). Příslušný orgán pro životní prostředí podle směrnice o odpovědnosti za životní prostředí je Slovinská agentura Republiky Slovinsko. Agentura může vydávat úřední příkaz škodu na preventivní opatření, hrozí-li poškození životního prostředí. Pokud škoda již nastala, může vydat správní rozhodnutí a opatření pro rekultivaci poškozené oblasti. Proti tomuto správnímu rozhodnutí, již není možné podat opravný prostředek, ale zúčastněné subjekty mohou jít přímo správnímu soudu. V rámci správního řízení, jehož předmětem je pro nevládní organizace, které mají postavení veřejného zájmu v oblasti ochrany životního prostředí (Environmental Protection Act) může být účastníkem řízení. Obrátit se na soud pro správní rozhodování v záležitostech životního prostředí, je využít všech dostupných právních prostředků, jak je popsáno výše. Lze vstoupit přímo soudu je možné pouze v případě „správního vakua“, kdy je zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí. Toto rozhodnutí nebylo vydáno. Správní soud mohl rozhodnout o zákonnosti rozhodnutí a správní legality správních rozhodnutí nebo činů porušujících lidská práva, pokud neexistuje žádné jiné právní ochrany. Je-li rozhodnutí ve prospěch osoby je příznivé, správní soud může zrušit nebo odvolat správní rozhodnutí, vrátit zpět rozhodnutí správního orgánu, nebo může rozhodnout namísto správního orgánu. Neexistují žádná zvláštní pravidla pro IPPC rozhodnutí před správním soudem, nebylo mnoho případů až do dnešních dnů. Podle zákona o ochraně životního prostředí, Soudní dvůr rozhodne do tří měsíců. Dále, aby uplatnili před předkládajícím soudem je třeba se účastnily předchozího správního řízení. V průběhu otevřené veřejné diskuze o tomto rozhodnutí, zainteresované nevládní organizace se statusem podle zákona o ochraně životního prostředí, nebo osob, které žijí, má majetek nebo je vlastníkem v oblasti vlivu na životní prostředí, musí oznámit účast v řízení. Pokud chcete napadnout správní rozhodnutí před soudem, znamená, že rozhodnutí není „konečné“ a „stále platná“.

V. Přístup k právní ochraně proti aktům nebo nečinnosti

Jak nahlásit nebezpečné činnosti, které mohou příslušné orgány (policií nebo inspektorovi životního prostředí). Kromě toho podle zákona o ochraně životního prostředí, občany nebo organizace mohou podat žalobu přímo u soudu, pokud někdo působí nebo by mohl způsobit (s určitými počínání) poškození životního prostředí, které by mohly být nebezpečné pro život nebo zdraví lidí. Přestože toto nařízení bylo přijato ve Slovinsku před více než 15 lety, žádný případ zatím zaznamenána. U soudních řízení přímo proti státním orgánům v záležitostech životního prostředí není přímo určen právem s výjimkou právní prostředky správního postupu. Existují dva správní orgány, které by měly pravomoc vydávat správní rozhodování v záležitostech životního prostředí: Ministerstvo pro životní prostředí (v současné době to je ministerstvo zemědělství a životního prostředí („Ministrstvo za kmetijstvo in okolje“), slovinská agentura pro životní prostředí (Agencija Republike Slovenije za okolje) podřízená ministerstvu. Obsah žádosti těchto orgánů je obvykle vymezen prezidentského nařízení Environmental Protection Act, jsou rovněž užitečné formuláře na internetových stránkách ministerstva. Podmínky týkající se soudního přezkumu jsou téměř stejné jako pro ostatní případy: Zúčastněná strana by měla mít aktivní legitimace a zvážila tři hlavní důvody pro zpochybnění rozhodnutí příslušného orgánu (správní rozhodnutí):

 • nesprávný odhad okolností a skutečností,
 • procesní chyby,
 • nevhodné uplatňování právních předpisů.

Rozhodnutí, která jsou správními, lze jen stěží zpochybnit, neboť správní soudy se rozhodnutí, která jsou výsledky politického rozhodování na základě právního postavení.

VI. Další způsoby přístupu k právní ochrany

Existují další způsoby přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí. Kodexu závazků stanoví právo osob žádat, aby některé nebezpečné činnosti by měly být zastaveny (což je obvykle spojena žádosti o náhradu škody). Nový trestní zákoník je trestné činy proti životnímu prostředí je málo, může být stíhán veřejným žalobcem. Soukromé trestní stíhání není možné. Právo na vlastnictví kodex poskytuje ochranu před narušením (všechny emise pocházející určitého majetku, které se týkají užívání jiné vlastnosti než normální úrovně nebo způsobují větší škody). Každý vlastníka nemovitosti by měla využít svůj majetek v rámci určitých mezí, které nesmějí ovlivňovat využívání jiných vlastností, mezní hodnoty emisí nad rámec obvyklého použití není povoleno. Majitel dotčených nemovitostí může podat žalobu proti nim před občanskoprávním soudem. Ve Slovinsku je veřejný ochránce práv pro životního prostředí, ale podle zákona o ochraně životního prostředí, veřejného ochránce práv (Varuh človekovih pravic“) (http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6) má určité pravomoci v záležitostech týkajících se životního prostředí.http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6 Odpovídá za ochranu ústavní právo na zdravé životní prostředí. Veřejný ochránce práv se zabývá porušování lidských práv (a environmentální) státem nebo místními orgány a nepřiměřené administrativní opatření, ale jeho vliv je neformální. Své názory nejsou závazné, ale jsou dodržovány. Státní zástupci jsou odpovědní pouze za stíhání trestných činů proti životnímu prostředí, které jsou regulovány v trestním zákoníku. Úřad Republiky Slovinsko pro zemědělství, lesnictví, potravinářství a životního prostředí („Inšpektorat Republike Slovenije za okolje“) je také velmi důležitá, neboť ta je hlavním orgánem pro kontrolu/kontrolu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí.

VII. Aktivní legitimace

Aktivní legitimace

Správní řízení

Soudní řízení

Jednotlivci

Právní zájem se obvykle uznává, pokud správní rozhodnutí souvisí s ojedinělým případem nebo se jedná o osoby právní výhody (přímé osobní prospěch na základě právního předpisu)

Stejné jako pro správní řízení, správní soud nebo přímou osobní zájem nebo výhody na základě právní úpravy v oblasti občanskoprávního soudu

Nevládní organizace

Stejně jako jednotlivci

Stejně jako jednotlivci

Ostatní právnické osoby

Stejně jako jednotlivci

Stejně jako jednotlivci

Skupiny ad hoc

Žádná práva

Žádná práva

zahraniční nevládní organizace

Stejně jako jednotlivci

Stejně jako jednotlivci

Jakékoli jiné

X

X

V otázkách životního prostředí existují určité procesní výjimky podle zákona o ochraně životního prostředí, zákona o ochraně přírody. Správní postupy týkající se posuzování vlivů na životní prostředí, povolení IPPC a Seveso postavení účastníka správního řízení automaticky vyhledá:

 1. osoby, které žijí nebo jsou vlastníky nebo jiní vlastníci v pásmu definovaném jako environmentální dopad (ve zprávě o vlivech na životní prostředí);
 2. nevládní organizace, které mají zvláštní status veřejného zájmu na ochraně životního prostředí.

Nicméně získat právní postavení, osoby musí předložit prohlášení pro vložení postupu během doby pro otevřenou veřejnou diskusi. Pokud vyjde aktivní legitimace ve správním řízení lze použít další prostředky také na základě správního soudu.

Podle zákona o ochraně přírody pouze sdružení (označované jako nevládní organizace) mohou získat status veřejného zájmu. Tento status jim umožňuje účastnit se všech správních nebo soudních řízení týkajících se ochrany životního prostředí. Teoreticky by podle zákona o ochraně životního prostředí, existuje možnost actio popularis. S cílem uplatnit právo na zdravé životní prostředí se mohou občané jako jednotlivci nebo prostřednictvím společnosti, sdružení nebo organizací, podat žádost u soudu, že držitel činnosti poškozující životní prostředí zastavit činnost, pokud by to mohlo způsobit nebo způsobilo nepřiměřenou zátěž pro životní prostředí nebo pokud by to mohlo způsobit, nebo představuje přímé ohrožení lidského života nebo zdraví, nebo aniž by požadovaly, aby osoba odpovědná za činnosti poškozující životní prostředí vztahovat zákaz zahájení činnosti, pokud existuje velká pravděpodobnost, že tuto činnost bude mít takové důsledky. V jiných případech životního prostředí, kromě uvedených výjimek, pravidelné pravidla uplatňovat. Hlavní překážkou je obvykle prokázání právního zájmu za účelem zahájení řízení.

Veřejný ochránce práv má určité kompetence v oblasti ochrany životního prostředí, ale pouze před Cour constitutionnelle, když ústavní právo na zdravé životní prostředí je ohrožena. V rámci řádného soudního řízení existuje rovněž možnost mimořádného opravného prostředku pro zajištění zákonnosti, která může být předložena nejvyššího státního zástupce do 3 měsíců. Může být podána na základě procesního pochybení nebo porušení hmotného práva. K takovým případům dochází pouze jednou ročně. Uvedený opravný prostředek proti rozhodnutí správního soudu.

VIII. Právní zastoupení

Právníci (lawyers) jsou součástí justičního systému. V záležitostech životního prostředí, že právní zastoupení není povinné právní zastoupení, ale mohou být povinné v závislosti na rozhodnutí soudu, který vede řízení. Ve správních řízeních právní zastoupení není povinné. Totéž platí pro správní soud země a okresních soudů nebo soudů. Před nejvyšším soudem právního zastoupení advokátem není povinné vždy. V trestních řízeních je právní zastoupení povinné pro obviněné. Všichni advokáti jsou členy advokátní komory („Odvetniška zbornica“) (http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar).http://www.odv-zb.si/en/about-the-bar Seznam advokátů je zveřejněn na oficiální stránce sdružení, jsou seřazeny podle specializačních oborech, ale práva životního prostředí není uvedena jakožto kategorie. Existuje jen málo právníků zabývajících se environmentálními otázkami.

IX. Důkazy

Ve Slovinsku, neexistují zvláštní pravidla pro poskytování důkazů v soudním řízení v záležitostech životního prostředí. Standardní soudní řízení se pravidla vztahují. V občanskoprávním řízení, strany musí předložit všechny důkazy (dokumenty, svědků, znalců) Soudnímu dvoru do konce prvního soudce. Soud odmítne všechny navrhované důkazy po uplynutí této lhůty, pokud smluvní strana prokáže, že nebyl schopen učinit dříve. V menších (až 2,000 EUR), všechny skutečnosti žalobce by měl být uveden a předložen do jednání. Soud bude rozhodovat pouze na základě důkazů předložených stranami a nebude hledat další důkazy z vlastního podnětu. Trestní řízení v záležitostech životního prostředí mají na starosti státní zástupci, kteří musí předložit všechny důkazy. Osobě, která podala trestní oznámení, na základě které bylo zahájeno řízení, není povinen poskytnout důkazy v této věci. V rámci řízení před správním soudem (postup proti zamítavému správnímu rozhodnutí) strany nemohou předložit nové důkazy, které mohly být předloženy již ve správním řízení. To znamená, že strany musí být pečlivě předložit všechny důkazy, které již v průběhu správního řízení. Soudní dvůr však někdy hledat další důkazy, aby bylo správné závěry v této věci. V oblasti životního prostředí za účelem prokázání odpovědnosti, která tvoří spojení mezi příčiny a důsledky, získat užitečné a vhodné odborné poradenství je základní podmínkou pro žalovat. Údaje mohou být odůvodněné pouze na základě těchto znalostí. Neexistují však žádné nezávislé, nevládní orgány, poskytnutí odborných znalostí. Optimální cestou je k účasti odborníka, který je registrován jako soudní znalec (‚Sodni izvedenec“) ministerstva spravedlnosti a veřejné správy (http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView).http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenView Jako vhodné znalecké posudky, Soud může pouze posoudit odborné znalosti dosažené takovými soudního znalce, pokud druhá strana s tímto tvrzením souhlasí. Pokud ne, Soudní dvůr rozhodne o způsobu odborník po dohodě se zúčastněnými stranami. Soudní znalci mohou být rovněž spojena odborná instituce. Před vymezením odborník, strany mohou vyjádřit výběr. Je procesním pravidlem, které se použije soud soudního znalce, pokud některé skutečnosti nebo okolnosti je třeba upřesnit, a Soudní dvůr nemá tyto odborné znalosti. Znalecký posudek je obzvláště důležitý, protože v otázkách životního prostředí smluvní strany se snaží prokázat něco jiného dle znaleckých posudků vypracovaných kompetentními orgány státu, o nichž se předpokládá, že jsou pravdivé. Soudci mají prostor pro uvážení při posuzování odborné znalosti, ve srovnání s ostatními důkazy. Strany mohou vyjádřit se znalostmi a odbornými může být vyzván, aby vysvětlil před Tribunálem. Za určitých okolností (nedostatečné znalosti konzistentní) může Soudní dvůr zvolil nového odborníka. Pokud však nemá žádné nedostatky odborných znalostí, má Soudní dvůr za to, odborné znalosti odpovídající důkazy.

Žaloby na zdržení se jednání.

Pokud chcete napadnout správní rozhodnutí opravný prostředek nemá odkladný účinek, pokud napadené rozhodnutí. Opravný prostředek proti správnímu rozhodnutí žalobu u správního soudu nemusí mít odkladný účinek. V některých případech jsou vyloučeny, jsou stanoveny zákonem, například v případě stavebních povolení pro předměty, které mají význam pro uznané na úrovni státu, pokud návrh na zahájení řízení proti takovému povolení podána u soudu, nemá odkladný účinek. V rámci žaloby na zdržení se jednání mohou být vydávána v otázkách životního prostředí v rámci soudních řízení, ale to není použitelné na všechny případy. V rámci žaloby na zdržení se jednání se řídí vymáhání a zajišťování občanskoprávních nároků; je povoleno pouze v souvislosti s některými hmotných či nehmotných nároků vůči majetku druhému účastníku řízení. Soud je povinen rozhodnout o tom, a skutečně tak činí, že zdržovací žaloba rychle. Kromě toho je možné podat odvolání proti rozhodnutí soudu. Nařízení zdržovací žaloby však není specifická pro životního prostředí. Pro většinu správních rozhodnutí (s výjimkou v procesu budování státu k pobytu pro předměty), je tento systém zavést, jsou rozhodnutí neplatná nebo „v platnosti“ veškeré řádné opravné prostředky vyčerpány (za předpokladu, že existují dostupné opravné prostředky), Institut zdržovací žaloby není ve skutečnosti nezbytné.

XI. Náklady

Administrativní náklady jsou upraveny podle zákona o správních poplatcích a o soudních poplatků upravuje zákon o soudních poplatcích. Poplatky nejsou vysoké, obvykle přibližně 100 EUR. Pokud však řízení před Soudem zahrnuje nárok na náhradu škody, pak poplatky vyšší korelaci se výše požadované náhrady. Správní poplatky jsou nižší. Většina nákladů jsou náklady na právní zastoupení, expertů a znaleckých zpráv; V nejhorším případě ztrácí, zahrnující všechny tyto náklady druhého účastníka řízení – náklady mohou růst až několik tisíc EURS. na konci soudního řízení nákladů v souladu se zásadou „úspěch“. To však může představovat problém pro vítězné straně, pokud je zahrnut. Náklady se dělí mezi stranami v poměru k přiznané výši náhrady škody, a požadované výši odškodnění. I přesto, účastník řízení prokázat, že se druhá strana nese odpovědnost za škody na životním prostředí, spor vyhraje, poskytnuta náhrada, ale požadovaná částka je výrazně vyšší, než částka udělené, že činnost vítězných stran ještě musí uhradit část nákladů, které mohou být dokonce vyšší, než je výše vyrovnávací platby.

XII. Mechanismy finanční pomoci

Životního prostředí nejsou stanovena jako zvláštní důvod pro poskytnutí výjimky nákladů v soudních řízeních. Podle o bezplatné právní pomoci ve všech případech jednotlivec nebo organizace mohou být za určitých podmínek osvobozeny procesní náklady. Pro osoby, podmínkou je jejich slabé finanční situaci. To však neplatí pro organizace. Mohou být osvobozeny od daně, pokud mají status veřejného zájmu. Podle různých právních předpisů, různé nevládní organizace ve Slovinsku mohou získat status ve veřejném zájmu v různých oblastech. V souladu se zákonem o ochraně životního prostředí, mohou získat status jednající ve veřejném zájmu ochrany životního prostředí – v souladu se zákonem o ochraně přírody – mohou získat status jednající ve veřejném zájmu ochrany přírody. Tyto organizace mohou získat bezplatnou právní pomoc, mají-li Soudu týkající se podmínek jejich veřejného zájmu. Obecné podmínky pro získání bezplatné právní pomoci je také, že věc má dobré vyhlídky. Bezplatnou právní pomoc nemůže pokrýt náklady na právní pomoc, soudní poplatky, náklady svědků, znalců a jiných nákladů řízení. Návrh se však nevztahuje vyjádření druhého účastníka řízení v případě ztráty připojily. Jednotlivec nebo organizace musí zažádat o bezplatné právní pomoci při nejbližší okresní soud či správní soud. V případě, že je žádosti vyhověno, je přidělen právník. Nejsou zde téměř žádné postupy pro bono advokátů ve Slovinsku, přestože se objevují první náznaky některých změn v této oblasti. Existují některé jednotlivé výjimky proběhlo také projekt pod záštitou mírový institut (http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2) – budování kapacit pro bezplatné práci právníků ve Slovinsku.http://www.mirovni-institut.si/Projekt/All/en/stran/2 Všichni advokáti byly projednány a některé se však dohodly, žádný z nich nebyl specializovaných v oblasti životního prostředí. Ačkoli bylo vynaloženo určité úsilí tímto směrem, stále neexistuje žádný „Právní kliniky“ týkající se životního prostředí. Kromě toho není veřejný zájem v oblasti životního prostředí organizací a právníků. Existuje pouze jedna nevládní organizace se snaží zavést právní ochrany životního prostředí se příslušné centrum advokátů specializovaných v oblasti životního prostředí. Existuje rovněž legal-information centra pro nevládní organizace (Pravno-informacijski center nevladnih Organizacij – PIC) http://www.pic.si/, který má status nevládní organizace, veřejný zájem na ochraně životního prostředí.http://www.pic.si/ Existují také některé další nevládní ekologické organizace s tímto statusem, které některé právní podpory v rámci organizace a jsou zapojeny v některých případech (například dopps druhům ptáků ve Slovinsku (Društvo za opazovanje preučevanje ptic, Slovinsko) http://www.ptice.si/).http://www.ptice.si/

XIII. Včasnost

Správní orgány mají obvykle rozhodne do 30 dní. V některých případech, pokud je zapotřebí dodatečný zjišťovací řízení, by měly rozhodnout do 60 dnů. Podle některých zvláštních zákonů může být odlišné (obvykle delší). Pokud správních orgánů nebo se rozhodnou se zpožděním, nehrozí žádné sankce; Žadatelé mohou podniknout právní kroky po lhůtě pro rozhodnutí uplynula. V případě, že existuje vyšší správní orgán odvolání, je možné se odvolat, pokud se orgán rozhodl snížit negativní. Pokud neexistuje vyšší správní orgán, žalobkyně úvodem třeba připomenout orgánu, dobu, která uplynula a poskytovat rozhodnutí o dalších 7 dnů. Po uplynutí této lhůty může žadatel zahájit soudní řízení před správním soudem. Některé obecné lhůty pro vydávání rozhodnutí in Environmental Matters and the Environmental Protection Act stanoví různé lhůty pro konkrétní rozhodnutí. Podle směrnice o posuzování vlivů na životní prostředí, správní orgán musí vydat povolení v oblasti životního prostředí („okoljevarstveno soglasje“) do 3 měsíců (ale v tomto volebním období 30 dní pro účast veřejnosti není zahrnut) a v roce 6 měsíců povolení v oblasti životního prostředí („okoljevarstveno dovoljenje“ – IPPC), směrnice Seveso atd. (30 dní pro účast veřejnosti je rovněž nejsou zahrnuty). Pro soudní řízení zákon obecně neobsahuje žádné omezení, ale jednotlivé právní předpisy zavádějí výjimky. Toto právo je zákonem o ochraně ovzduší, který obsahuje 3 měsíců pro správní soud rozhodnutí o ochraně životního prostředí a environmentální povolení k pobytu. Jiné záležitosti životního prostředí před u slovinských soudů neexistují žádné zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Pokud řízení zahájí s velkým zpožděním nebo je příliš dlouhé lhůty pro přijetí rozhodnutí na základě ochrany práva na spravedlivý proces bez zbytečného odkladu jednat se strany sporu mají právo podat opravný prostředek dohledu na předsedu příslušného soudu. Následně Soud uvádí případ vysvětluje důvody pro zpoždění, po němž některá opatření pro urychlení procesu jsou přijata. Pokud neexistují důvody prodlení, má právo na finanční náhradu za určitých podmínek. Strany při soudních řízeních jsou vázáni přísnými lhůtami. Po obdržení žaloby, žalovaný musí odpovědět do 30 dnů, jinak by mohl Soudní dvůr rozhodl ve prospěch žalobce. Kromě toho doklady je třeba předložit nebo navrhnout soudu v prvním stupni; později, je možné pouze tehdy, jestliže strany nemohly dosáhnout ve stanovené lhůtě mimo jejich vlastní vinou. Není typická délka soudních řízení v oblasti životního prostředí, protože existuje jen málo, ale správní soudy pravděpodobně rozhodne do jednoho roku.

XIV. Další otázky

Environmentální rozhodnutí jsou obvykle předmětem správního řízení prostřednictvím účasti v řízení nebo opravné prostředky proti vydání správního rozhodnutí. Existuje řada případů v oblasti ochrany životního prostředí není ohrožena; Hlavním důvodem je nedostatek znalostí o životním prostředí. Veřejnost nemá dostatečné znalosti v dané oblasti, příslušný pro tato řízení. Na druhé straně nejsou systematicky vzdělaní právníci ve věcech životního prostředí. Proto je nízký počet sporů týkajících se životního prostředí ve Slovinsku. Kromě toho existuje přibližně 1500 různých zákonů a správních předpisů týkajících se územního plánování, ochrany životního prostředí a ochrany přírody zvláštními předpisy týkající se vod, lesů, zemědělství atd., které se neustále mění, a proto je obtížné spravovat. Územní plánování a ochrana životního prostředí jsou úzce propojené, avšak s rozhodovací pravomocí v oblasti životního prostředí a územního plánování byly striktně odděleny. Všechny tyto otázky byly uzavřeny stavebního řízení, pokud je již poměrně pozdě zasáhnout. Z toho důvodu není jednoduché a přímé portál, na kterém bude informovat veřejnost o tom, jak získat přístup ke spravedlnosti podle Aarhuské úmluvy požaduje. Ministerstvo životního prostředí finančně podpořila přípravu brožury o opravných prostředcích v záležitostech životního prostředí (v roce 2010), která je zveřejněna (v angličtině) na webových stránkách: http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf.

Alternativní řešení sporů jako možný způsob, jak vyřešit problém či spor se Slovinskem. Neexistují žádné zvláštní právní předpisy, avšak mnoho odborných prostředníků, kteří nabízejí své služby. V případě již soudního řízení se strany mohou jednat prostřednictvím alternativního řešení sporů, podle zákona o alternativním řešení sporů v soudních záležitostech, která byla v platnosti od června 2010. Spoty se proces začíná návrhu soudu (soud povinen provést takový návrh) nebo z podnětu soudu nebo stranám. Alternativní řešení sporů však není možné v případech spadajících do pravomoci správního soudu.

XV. V postavení cizince

Slovinská ústava zakazuje diskriminaci na základě země původu a jazyk. Soudní spory, odvolání i všech dalších písemností předložených Soudnímu dvoru musí být písemně ve slovinském jazyce. V příhraničních regionech, kde Slovinsko italské a maďarské menšiny žijí, italské nebo maďarské jazyky lze použít. Rozsudek Soudního dvora a jiné písemnosti byly rovněž vystaveny, slovinština nebo italština, nebo (Maďarsko). Pokud se účastní jednání soudu, je povoleno používat vlastní jazyk soudního tlumočníka převádět, bezplatně.

XVI. Přeshraniční věci

Přeshraniční otázky životního prostředí týkající se řídí zákonem o ochraně ovzduší. Tato vyhláška upravuje:

 1. Případy přeshraničního znečištění spolupráce ministerstev v obou zemích za účelem výměny informací a aby připravily plány na zlepšení této situace;
 2. Spolupráce v rámci strategických environmentálních posouzení a posuzování vlivů na životní prostředí: Pokud se plán nebo jeho činnosti by mohly mít přeshraniční dopad, Ministerstvo předá příslušnému subjektu dotčeného státu tento plán nebo projekt zpráva o vlivech na životní prostředí, ve kterém žádá prohlášení týkající se zapojení postižených zemí při řízení. V případě, že postižená země přeje zapojit, pak příslušné orgány obou zemí dohodnout lhůty, během níž měl vypracovat dotčené země připomínky týkající se plánu a zprávy o vlivech na životní prostředí;
 3. Spolupráce SEA a EIA v některém členském státě EU: Pokud ministerstvo se zavádí, aby plán nebo projekt a zprávu o vlivech na životní prostředí jiné země, může mít určitý dopad, než Slovinsko předloží ministerstvu prohlášení příslušnému orgánu jiné země, která by zahrnovala slovinské ministerstvo do daného režimu. Pokud země souhlasí, připomínky slovinské orgány odpovědnými za ochranu životního prostředí, zejména oblastí ve Slovinsku by měla získat a veřejností musí být zapojeny, stejně jako ve vnitrostátních plánech nebo činností nebo EIA. Po obdržení připomínek, Ministerstvo předá příslušný orgán druhé země. Pokud ministerstvo pro životní prostředí získá neformální informace týkající se přípravy plánů nebo činnosti v jiných zemích, jež by mohly mít dopad Slovinsko, požaduje se plán nebo projekt a zpráva o vlivech na životní prostředí z jiných zemí. Environmental Protection Act obsahuje pravidla pro účast veřejnosti pouze v případě, kdy stát rozhodne zapojit do systému nebo přeshraniční posuzování vlivů na životní prostředí. Uvádí, že ministerstvo mělo zahrnovat veřejné, stejně jako ve vnitrostátních případech SEA a EIA. Veřejné oznámení, to znamená 30 dnů otevřenou veřejnou diskusi. Neexistují žádná pravidla týkající se volby soudu ve Slovinsku nebo v jiné zemi. Před vnitrostátními soudy, že pouze rozhodnutí u slovinských soudů lze napadnout.

Související odkazy

 • Neexistují žádné internetové stránky s vnitrostátními právními předpisy o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí ani internetové stránky s informacemi o přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí veřejnosti ve strukturovaném a přístupným způsobem; ale:
  • rejstřík všech právních předpisů ve Slovinsku http://zakonodaja.gov.si/http://zakonodaja.gov.si/
  • Opravné prostředky v záležitostech životního prostředí (Legal sredstva VA področju varstva okolja) vypracovaný legal-information centra pro nevládní organizace (PIC) Pravno-informacijski nevladnih Organizacij – PIC) v roce 2010: http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf.http://www.pic.si/dokumenti/Pravna_sredstva-prirocnik-V2-popravek.pdf
  • U slovinských soudů na úředních internetových stránkách http://www.sodisce.si/http://www.sodisce.si/
 • Odborníci na životní prostředí se do seznamu registrovaných soudních znalců ministerstva spravedlnosti a veřejné správy a soudní znalci na adrese http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenViewhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebIzvedenci%29?OpenViewhttp://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebCenilci%29?OpenView
 • Neexistuje žádný seznam environmentálních právníci, bezplatné právní předpisy v oblasti životního prostředí, tedy pouze odkaz Slovinské advokátní komoře (Odvetniška zbornica Slovenije) http://www.odv-zb.si/en/about-the-barhttp://www.odv-zb.si/en/about-the-bar
 • Ochránci lidských práv (Varuh človekovih pravic) http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6http://www.varuh-rs.si/index.php?id=1&L=6
 • Státní zástupci http://www.dt-rs.si/sl/english/http://www.dt-rs.si/sl/english/
 • Komisař pro informace („informacijski pooblaščenec“) — https://www.ip-rs.si/?id=195https://www.ip-rs.si/?id=195
 • Příslušné ekologické nevládní organizace – status (Status veřejného zájmu Environmental Protection Act):
  • Umanotera, Slovenska trajnostni fundacija za razvoj (slovinská Foundation for Sustainable Development, http://www.umanotera.si/ — koordinátor sítě nevládních ekologických organizací za plán B a členové slovenjo http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijohttp://www.umanotera.si/http://www.planbzaslovenijo.si/plan-b-za-slovenijo
  • Ipop, Inštitut za politike prostora (institut pro územní politiky) http://ipop.si/ — koordinátor sítě nevládních organizací zabývající se územním otázkám Mreža za prostor (síť pro vesmír)http://ipop.si/
  • Zaměření pozornosti sonaraven društvo za razvoj (Association for Sustainable Development, http://focus.si/index.php?node=35http://focus.si/index.php?node=35
  • Dopps, društvo za opazovanje, preučevanje ptic ptactva Slovenije (Slovinsko) http://www.ptice.si/http://www.ptice.si/
  • Slovenski e-forum, društvo za energetsko ekonomiko, ekologijo e-forum (Slovinské sdružení pro energetické účinnosti a ekologie) http://www.se-f.si/homehttp://www.se-f.si/home
  • Pravno-informacijski center nevladnih Organizacij – středisko pro nevládní organizace (PIC legal-information) http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195http://www.pic.si/index.php?option=com_content&task=view&id=208&Itemid=195
  • Alpe Adria zelené http://alpeadriagreen.wordpress.com/http://alpeadriagreen.wordpress.com/
  • Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine (lutra, Institut pro ochranu přírodního dědictví) http://www.lutra.si/http://www.lutra.si/
  • Inštitut za razvoj trajnostni (Institute for Sustainable Development, http://www.itr.si/http://www.itr.si/
  • EKO, krog društvo za naravovarstvo, okoljevarstvo (ECO kruhu, sdružení pro fyzické uchovávání a ochrana životního prostředí) http://www.ekokrog.org/http://www.ekokrog.org/
  • Brez ekologi meja (ecologists bez hranic) http://ebm.si/oj/http://ebm.si/oj/
  • Brez izgovora neomlouvá Slovenija (Slovinsko) http://www.noexcuse.si/http://www.noexcuse.si/
Poslední aktualizace: 14/09/2016

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.