Súdny poplatok súvisiaci s konaním vo veciach s nízkou hodnotou sporu

Estónia

Ak sa súdny poplatok platí na základe súdneho rozhodnutia, musí sa uhradiť na účet uvedený v rozsudku a musí sa použiť referenčné číslo uvedené v rozsudku.

Conteúdo fornecido por
Estónia

Úvod

Aké poplatky sa uplatňujú?

Koľko budem platiť?

Čo sa stane, ak nezaplatím včas?

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Čo musím urobiť po zaplatení?

Úvod

Ak podáte návrh na súd v Estónsku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, budete musieť zaplatiť rovnaký štátny poplatok, ako keby ste podali vnútroštátnu žiadosť. Štátne poplatky a iné procesné náklady sa riadia Občianskym súdnym poriadkom a zákonom o štátnych poplatkoch. Štátne poplatky a procesné náklady, ktoré sa majú zaplatiť súdu, sa môžu uhradiť len bankovým prevodom.

Aké poplatky sa uplatňujú?

Po podaní prihlášky budete musieť zaplatiť štátny poplatok na pokrytie nákladov konania.Počas konania sa môžu pripočítať ďalšie procesné náklady, ako sú náklady na doručovanie procesných písomností, náklady na preklad.

Koľkobudem platiť?

Ak podáte návrh na súd v Estónsku v európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu, štátny poplatok, ktorý budete musieť zaplatiť, je rovnaký, ako keby ste podali vnútroštátnu žiadosť. Výška poplatku štátu závisí od výšky peňazí, o ktoré žiadate. Napríklad súdny poplatok vo výške 100 EUR za pohľadávku vo výške 500 EUR, 175 EUR za pohľadávku vo výške 1000 EUR, 200 EUR za pohľadávku vo výške 1500 EUR a 225 EUR za pohľadávku vo výške 2000 EUR.

Čo sa stane, ak nezaplatím včas?

Pri podávaní žiadosti musíte zaplatiť štátny poplatok vopred. Ak ste nezaplatili štátny poplatok, súd vám umožní zaplatiť ho v lehote stanovenej súdom. Ak v stanovenej lehote nezaplatíte štátny poplatok, súd vašu žiadosť zamietne.

Ako môžem platiť súdne poplatky?

Štátne poplatky sa môžu uhrádzať len bankovým prevodom. Kreditné karty sa neprijímajú. V prípade všetkých platieb, ktoré sa majú uskutočniť súdom, je príjemcom platby ministerstvo financií.

Ak sa štátny poplatok platí vopred, v vysvetlení platobného rozkazu sa musí čo najpresnejšie uviesť, za ktorý úkon sa má zaplatiť štátny poplatok. Ak sa žiadosť podáva prostredníctvom verejného elektronického súboru, štátny poplatok sa môže zaplatiť v rovnakom prostredí ako bankový odkaz.Ak sa súdny poplatok platí na základe súdneho rozhodnutia, musí sa uhradiť na účet uvedený v rozsudku a musí sa použiť referenčné číslo uvedené v rozsudku.

Viac informácií o štátnych účtoch poplatkov a referenčných číslach súdov nájdete na webovom sídle estónskych súdov.

Čo musím urobiť po zaplatení?

Musíte súdu poskytnúť informácie potvrdzujúce zaplatenie štátneho poplatku, aby súd mohol overiť príjem štátneho poplatku. Tieto informácie zahŕňajú: meno osoby, ktorá platí štátny poplatok, údaje o banke a účte, na ktorý sa zaplatil štátny poplatok, sumu, ktorú zaplatil, a dátum platby. Súd môže overiť prijatie platby elektronicky, t. j. nemusíte predložiť platobný príkaz potvrdzujúci platbu štátneho poplatku. Súd o to však môže v prípade potreby požiadať.

Posledná aktualizácia: 19/11/2020

Toto je strojový preklad obsahu. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.