Opłaty sądowe – postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

Suecia

Contenido facilitado por
Suecia

Wprowadzenie

Jakie opłaty są pobierane?

Ile mam zapłacić?

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

Jak wnieść opłatę sądową?

Co zrobić po jej wniesieniu?

Wprowadzenie

„Opłata sądowa jest należna we wskazanej niżej wysokości w momencie wszczęcia któregokolwiek z poniższych postępowań.

Kategoria A.......................................................... SEK (1)/.../postępowanie cywilne na podstawie rozporządzenia (WE) nr 861/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiającego europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń" (załącznik do rozporządzenia (452: 900) w sprawie opłat i należności przed sądami powszechnymi).

Opłatę od pozwu wnosi się na rzecz sądu, przed który wytacza się powództwo. Obecnie nie ma możliwości wniesienia opłaty za pośrednictwem strony internetowej.

(1) Kwota ta ma zastosowanie od dnia 1 lipca 2014 r. 

Jakie opłaty są pobierane?

W przypadku postępowania w sprawie drobnych roszczeń pobiera się wyłącznie jedną opłatę od pozwu, którą należy uiścić w momencie wnoszenia pozwu do sądu. Nie pobiera się żadnych innych opłat za prowadzenie postępowania ani za środki procesowe.

Ile mam zapłacić?

Opłata od pozwu, która od dnia 1 lipca 2014 r. wynosi 900 koron szwedzkich, stanowi całkowitą należność za przeprowadzenie postępowania.

Co się stanie, jeśli nie zapłacę w terminie?

W przypadku niewniesienia opłaty od pozwu po otrzymaniu wezwania do uzupełnienia tego braku formalnego pozwu sąd odrzuca pozew i nie wszczyna postępowania. Po odrzuceniu pozwu istnieje możliwość wytoczenia nowego powództwa o to samo roszczenie.

Jak wnieść opłatę sądową?

Opłatę za złożenie wniosku można uiścić za pośrednictwem elektronicznej usługi płatniczej.

Co zrobić po jej wniesieniu?

Po wniesieniu opłaty nie trzeba podejmować żadnych dalszych kroków ani - co do zasady - przedstawiać dowodu płatności. Sąd dopasowuje otrzymane płatności do wniesionych pozwów. Aby ułatwić dopasowanie płatności do pozwu, należy przy dokonywaniu płatności podać imię i nazwisko powoda oraz strony przeciwnej. Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenie płatności, ponieważ może zaistnieć konieczność jego przedłożenia w późniejszym terminie w celu zidentyfikowania płatności.

Ostatnia aktualizacja: 23/11/2020

Ta wersja treści strony została przetłumaczona maszynowo. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.