Avviż legali

1. Rinunzja

2. Dikjarazzjoni ta’ privatezza

3. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali

4. Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur


1. Rinunzja

1.1 kunsiderazzjonijiet ġenerali

Il-pożizzjonijiet espressi fuq is-sit web huma dawk tal-awturi u ma jirriflettux neċessarjament l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Filwaqt li dan is-sit web huwa ġestit mill-Kummissjoni Ewropea, ir-responsabbiltà għall-kontenut tagħha hija maqsuma bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri individwali.

Il-Kummissjoni Ewropea żżomm dan is-sit web biex ittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja transkonfinali u biex ittejjeb l-aċċess pubbliku għall-informazzjoni dwar l-inizjattivi tagħha u l-politiki tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali. Aħna nippruvaw inżommu din l-informazzjoni attwali u preċiża. Jekk jinġiebu l-iżbalji għall-attenzjoni tagħna, aħna nippruvaw nikkoreġuhom.

Is-servizzi interattivi (elettroniċi) kollha huma pprovduti “kif inhuma” u fuq bażi “tal-aħjar li jista’ jsir”. Il-Kummissjoni Ewropea u l-fornituri tad-data/tas-servizz li qegħdin jipparteċipaw jiċħdu kull responsabbiltà, kemm dik espliċita u kif ukoll dik taċita. B’mod partikolari, aħna ma nistgħux niggarantixxu qagħda attwali tad-data, il-korrettezza tagħha jew niżguraw id-disponibbiltà ta’ servizz ininterrott jew id-disponibbiltà ta’ kull sit estern li huwa relatat.

Għal uħud mill-funzjonalitajiet tiegħu l-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika juża data minn GeoNames fuq il-bażi ta’ liċenzja CC BY 3.0. Ma jsir l-ebda tibdil fid-data.

Il-Kummissjoni tiċħad kull responsabbiltà fir-rigward ta’ kull dannu mġarrab minħabba korruzzjoni tad-data, telf tad-data jew kull tip ieħor ta’ effett avvers ikkawżat minħabba tħaddim intenzjonat jew mhux intenzjonat tas-sistema. Din id-dikjarazzjoni ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà mhijiex maħsuba biex tillimita r-responsabbiltà tal-Kummissjoni bi ksur ta’ kull rekwiżit stipulat fil-liġi nazzjonali applikabbli jew biex teskludi r-responsabbiltà tagħha għal kwistjonijiet li ma jistgħux ikunu esklużi skont dik il-liġi. Il-liġi applikabbli hija l-liġi Belġjana u l-qrati Belġjani huma kompetenti fil-każ ta’ tilwim.

Il-Kummissjoni Ewropea tista’ tirrevedi d-Dikjarazzjoni ta’ Ċaħda ta’ Responsabbiltà u t-termini u l-kundizzjonijiet indikati aktar ‘l isfel f’kull ħin mingħajr avviż minn qabel u int għandek dejjem tirreferi għall-verżjoni kurrenti ta’ dan it-test kif ippubblikat fuq is-sit web.

1.2 aspetti relatati mal-paġni tal-kontenut

Il-paġni tal-kontenut huma jew “Ewropej” fin-natura tagħhom jew paġni tal- “Istati Membri”, fejn kull Stat Membru tal-UE (permezz tal-awtoritajiet varji tiegħu) huwa responsabbli għall-kontenut u għar-referenzi fuq l-istess paġni tiegħu. Din l-informazzjoni hija:

 • ta’ natura ġenerali biss u mhijiex maħsuba biex tindirizza ċirkustanzi speċifiċi ta’ kwalunkwe individwu jew entità partikolari;
 • mhux neċessarjament komprensiva, kompleta, preċiża jew aġġornata;
 • hija xi drabi marbuta ma’ siti esterni li l-Kummissjoni ma għandha l-ebda kontroll fuqhom u li l-Kummissjoni ma tassumi l-ebda responsabbiltà għalihom;
 • mhux parir professjonali jew legali (jekk teħtieġ parir speċifiku, għandek dejjem tikkonsulta professjonist kwalifikat xieraq).

Kull referenza fil-paġni ta’ kontenut għal persuna ta’ sess maskil titqies ukoll bħala li tikkostitwixxi referenza għal persuna ta’ sess femminil, u viċi versa, sakemm il-kuntest ma jindikax ċarament mod ieħor.

Ftit mill-paġni ta’ kontenut huma tradotti b’mod awtomatiku. Innota li traduzzjonijiet awtomatiċi huma pprovduti temporanjament u biss għal għanijiet kuntestwali. Il-proprjetarji ta’ dawn il-paġni ma jaċċettaw l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-kwalità ta’ testijiet tradotti b’mod awtomatiku.

Jekk jogħġbok innota li ma jistax ikun garantit li dokument disponibbli online jirriproduċi eżattament test adottat uffiċjalment. Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea biss li tkun ġiet ippubblikata fl-edizzjonijiet stampati ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea qabel l-1 ta’ Lulju 2013 u l-verżjonijiet elettroniċi tagħha ppubblikati wara l-1 ta’ Lulju 2013 għandhom valur legali. Huwa l-għan tagħna li nimminimizzaw l-interruzzjonijiet ikkawżati minn inċidenti tekniċi. Madankollu, xi data jew informazzjoni fuq is-sit tagħna tista’ tkun maħluqa jew strutturata f’fajls jew formati li jkollhom xi żbalji u aħna ma nistgħux niggarantixxu li s-servizz tagħna ma jkunx interrott jew affettwat b’mod ieħor minn tali problemi.

1.3 aspetti relatati mas-servizzi interattivi

Għas-servizzi interattivi kollha japplikaw it-termini u l-kundizzjonijiet li ġejjin:

Meta tuża dawn is-servizzi, int taqbel li tużahom esklużivament għall-iskop maħsub tagħhom. Ma għandekx tuża s-servizzi, jew kull data personali mogħtija mis-servizzi, b’xi ħsieb jew intenzjoni oħra u b’mod partikolari dik id-data ma għandhiex tintuża fir-rigward ta’ attivitajiet kummerċjali, pubbliċitarji jew ta’ reklamar.

Mhuwiex permess li tikkopja fi kwantitajiet kbar b’mod awtomatizzat (ħsad), u/jew tiddistribwixxi d-data rċevuta permezz tas-servizzi pprovduti b’kull mezz.

Inti permess tagħmel link mal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u l-paġni tiegħu.

Aspetti speċifiċi għas-servizz:

1.3.1 interkonnessjoni tar-Reġistri ta’ Insolvenza

Dan is-servizz jippermettilek issib informazzjoni dwar proċedimenti ta’ insolvenza fir-reġistri nazzjonali tal-Istati Membri parteċipanti. M’hemm l-ebda reġistru ta’ insolvenza ċentralizzat tal-UE. It-talba tiegħek tintbagħat lir-reġistri nazzjonali u r-risposta tintbagħat lura fi ftit sekondi. Għalissa s-servizz huwa pprovdut fuq bażi “tal-aħjar sforz”.

1.3.2 sib Avukat

“Sib Avukat” huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku inġenerali mill-Kummissjoni Ewropea u l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tal-avukati u l-għaqdiet tal-avukati parteċipanti.

1.3.3 sib nutar

“Sib Nutar” huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea, il-Kunsill tan-Nutara tal-Unjoni Ewropea (CNUE) u kmamar tan-nutara oħra parteċipanti.

1.3.4 ECLI

L-interfaċċa ta’ tiftix tal-ECLI huwa servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea f’kooperazzjoni mal-fornituri tal-ġurisprudenza parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f’kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini u l-prattikanti legali tal-UE li jillokalizzaw faċilment il-ġurisprudenza li tinkludi identifikatur tal-ECLI.

1.3.5 tiftix tal-qorti/awtorità kompetenti

L-interfaċċa ta’ tiftix ta’ qorti/awtorità kompetenti hija servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni Ewropea b’kooperazzjoni mal-awtoritajiet ġudizzjarji nazzjonali jew korpi kompetenti oħra parteċipanti. Il-Kummissjoni għamlet dan is-servizz disponibbli biex tiffaċilita l-aċċess għall-ġustizzja f’kuntest transfruntier billi tippermetti liċ-ċittadini u l-prattikanti legali tal-UE jillokalizzaw faċilment il-qorti nazzjonali kompetenti. Innota li għalkemm sar kull sforz biex tiġi aċċertata l-preċiżjoni tar-riżultati, jista’ jkun hemm xi każijiet eċċezzjonali dwar id-determinazzjoni ta’ kompetenza li mhumiex neċessarjament koperti.

1.3.6 sottomissjoni elettronika ta’ talbiet (e-CODEX)

Is-sottomissjoni elettronika tat-talba tiegħek bl-użu tat-teknoloġija e-CODEX (Ordni ta’ Ħlas Ewropea, Talbiet Żgħar Ewropej) hija pprovduta permezz tal-interkonnessjoni ta’ għadd kbir ta’ sistemi tal-IT operati kemm mill-Kummissjoni Ewropea kif ukoll mill-amministrazzjonijiet nazzjonali. It-talba tiegħek tista’ eċċezzjonalment ma tilħaqx il-qorti indikata. Il-prova ta’ trażmissjoni (jew ta’ nuqqas ta’ trażmissjoni) tiġi pprovduta lilek sa fejn possibbli, iżda kun avżat li f’xi Stati Membri din il-prova hija limitata għall-konsenja tat-talba tiegħek lis-sistema nazzjonali ċentrali tal-IT stabbilita għal dan il-għan. Ma jkunx dejjem possibbli li tingħata konferma tal-irċevuta lill-qorti kkonċernata.

In-notifiki kollha dwar il-prova ta’ trażmissjoni jew l-irċevuta tar-risposti mill-qorti jintbagħtu lill-indirizz tal-posta elettronika assoċjat mal-kont tas-servizz ta’ awtentikazzjoni tal-utent tal-Kummissjoni Ewropea (EU Login) li tkun illoggjajt bih.

Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqas ta’ konsenja tat-talba tiegħek jew għal nuqqas ta’ tressiq ta’ provi tat-trażmissjoni tagħha (jew ta’ nuqqas ta’ trażmissjoni tagħha). Bl-istess mod, il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli għal nuqqas ta’ konsenja ta’ komunikazzjoni dwar it-talba tiegħek mill-qorti lura lilek jew ta’ notifika ta’ rċevuta ta’ tali komunikazzjoni.

Sakemm ma titlobx li titħassar, il-komunikazzjoni tiegħek mal-qorti u mingħand il-qorti — ħlief f’ċirkustanzi ta’ forza maġġuri — tibqa’ disponibbli għall-konsultazzjoni tiegħek fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika għal perjodu ta’ tal-inqas sena. Nagħtuk parir tissejvja l-kopja tiegħek stess tal-komunikazzjoni kollha li tixtieq taċċedi għaliha wara dan il-perjodu. Il-Kummissjoni Ewropea ma tista’ tinżamm responsabbli għal ebda dannu li tista’ iġġarrab minħabba l-indisponibbiltà temporanja jew permanenti tal-komunikazzjoni bejnek u l-qorti jew talli tkun naqset milli tinnotifikak bil-quddiem bit-tħassir ta’ din il-komunikazzjoni.

1.3.7 firma elettronika

It-talbiet sottomessi elettronikament (e-CODEX) iridu jiġu ffirmati b’mod elettroniku qabel ma jkunu jistgħu jintbagħtu permezz tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika. Dan il-Portal jipprovdi strument biex jgħinek f’dan il-proċess, iżda ma jimponix l-użu ta’ dan l-istrument: Għandek il-possibbiltà li tiffirma t-talba tiegħek elettronikament billi tuża l-mezzi tiegħek stess u ttellagħha fil-Portal. Il-Kummissjoni ma tista’ tinżamm responsabbli għal ebda dannu li tista’ ġġarrab minħabba ċaħda, mill-qorti jew minn kwalunkwe parti oħra, ta’ firma elettronika maħluqa bl-istrument pprovdut mill-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika.

1.3.8 sib kumpanija/Interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali

Dan is-servizz jippermettilek tfittex u tikseb informazzjoni dwar kumpaniji rreġistrati fir-reġistri tan-negozju fl-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja. Huwa parti mis-Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tan-Negozju (BRIS), imwaqqfa b’konformità mad-dritt tal-UE. Is-sistema toħloq konnessjoni bejn ir-reġistri tan-negozju nazzjonali li jagħtu aċċess għall-informazzjoni tal-kumpaniji.

Pjattaforma Ewropea għat-Taħriġ 1.3.9 (ETP)

Dan is-servizz huwa għodda ta’ tiftix. L-ETP tippermetti lill-professjonisti tal-ġustizzja (imħallfin, prosekuturi, persunal tal-qorti, avukati, nutara, bailiffs, esperti tal-qorti, tradutturi u interpreti tal-qorti, persunal tal-ħabs, uffiċjali tal-probazzjoni...) biex isibu informazzjoni dwar korsijiet ta’ taħriġ dwar il-liġi tal-UE u materjal ta’ taħriġ għall-awtotagħlim dwar il-liġi tal-UE.

Il-fornituri tat-taħriġ għall-professjonisti tal-ġustizzja jinfurmaw lill-apprendisti potenzjali dwar l-attivitajiet ta’ taħriġ li jorganizzaw dwar il-liġi tal-UE fl-Unjoni Ewropea f’lingwi differenti. Il-Kummissjoni Ewropea tikkontribwixxi għall-pjattaforma b’materjali ta’ taħriġ lesti għall-użu jew manwali prodotti b’mod partikolari bis-saħħa tal-appoġġ finanzjarju tal-UE.

Kontenut xieraq tal-ETP jikkonsisti f’deskrizzjonijiet ta’ attivitajiet ta’ taħriġ u materjal ta’ taħriġ. L-utenti tal-ETP huma responsabbli biex jieħdu prekawzjonijiet kif meħtieġ biex jipproteġu lilhom infushom u s-sistemi tal-kompjuter tagħhom minn viruses, dud, qliezet, u kontenut ieħor ta’ ħsara jew distruttiv. Il-Kummissjoni Ewropea tiċħad kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta mill-użu mill-utenti tas-servizz jew minn kwalunkwe tniżżil minn dawk il-persuni ta’ kontenut disponibbli hemmhekk.

Il-Kummissjoni Ewropea ma għandha l-ebda kontroll fuq dawk is-siti web u l-paġni web li mhumiex tal-ETP u mhijiex responsabbli għall-kontenut tagħhom jew l-użu tagħhom. Billi tillinkja ma’ sit web jew paġna web mhux tal-ETP, il-Kummissjoni Ewropea ma tirrappreżentax jew ma timplikax li tapprova tali sit web jew paġna web. Il-Kummissjoni Ewropea tiċħad kwalunkwe responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara li tirriżulta mill-użu ta’ siti web u paġni web mhux tal-ETP.

Ir-reġistrazzjoni biex wieħed jieħu sehem f’korsijiet tiġi ttrattata mill-fornituri tat-taħriġ infushom skont il-links tal-internet indikati fid-deskrizzjoni tal-kors. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tinżamm responsabbli għall-kanċellazzjoni ta’ attivitajiet ta’ taħriġ u materjal, għall-kontenut, il-preċiżjoni, il-legalità u l-kwalità perċepita tagħhom.

Peress li l-Kummissjoni Ewropea titlob lil oħrajn biex jirrispettaw id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali tagħha, hija tirrispetta d-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta’ oħrajn. Jekk utent jemmen li l-materjal li jinsab fuq jew marbut ma’ stħarriġ jikser id-drittijiet tal-awtur, l-utent huwa mħeġġeġ jinnotifika lill-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea se twieġeb għal dawn l-avviżi kollha, inkluż kif meħtieġ jew xieraq billi tneħħi l-materjal li jikser il-liġi jew tiddiżattiva l-links kollha għall-materjal li jikser il-liġi. Il-Kummissjoni Ewropea se ttemm l-aċċess tal-utent għall-applikazzjoni u l-użu tagħha jekk, taħt ċirkostanzi xierqa, l-utent jiġi ddeterminat li jkun kontraventur ripetut tad-drittijiet tal-awtur jew drittijiet oħra ta’ proprjetà intellettwali tal-Kummissjoni Ewropea jew oħrajn.

La l-Kummissjoni Ewropea u lanqas il-fornituri u l-liċenzjaturi tagħha ma jagħtu garanzija li l-ETP se tkun mingħajr żbalji jew li l-aċċess għaliha se jkun kontinwu jew mhux interrott.

Fuq

2. Dikjarazzjoni ta’ privatezza

Din l-istqarrija tal-privatezza tipprovdi informazzjoni dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni tad-data personali tiegħek.

Operazzjoni tal-ipproċessar: Il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika

Il-kontrollur tad-Data: Direttorat Ġenerali għall-Ġustizzja u l-Konsumaturi (DĠ JUST), Unità B3 E-Ġustizzja, IT u ġestjoni tad-dokumenti

Referenzi tar-rekords: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509, DPR-EC-01510, DPR- EC-03328, DPR-EC-08846

2.1 introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn’ il quddiem “il-Kummissjoni”) hija impenjata li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tiżgura li l-privatezza tiegħek tiġi rrispettata. Il-Kummissjoni tiġbor u tkompli tipproċessa d-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega għaliex nipproċessaw id-data personali tiegħek, il-mod kif niġbru u nittrattaw id-data personali kollha li tiġi pprovduta kif ukoll kif niżguraw il-protezzjoni tagħha, kif dik l-informazzjoni tintuża, u liema drittijiet għandek b’rabta mad-data personali tiegħek. Tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u l-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni hawnhekk tirrigwarda l-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data li ġejjin:

Il-portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (minn hawn’ il quddiem “il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika”) ġie stabbilit bil-għan li jipprovdi lill-pubbliku ġenerali b’aċċess għal informazzjoni, bażijiet ta’ data nazzjonali interkonnessi, servizzi interattivi li jippermettu lill-utenti jikkomunikaw direttament mal-awtoritajiet xierqa fi Stat Membru ieħor, u li jipprovdi informazzjoni ta’ kuntatt tal-awtoritajiet u l-korpi nazzjonali kompetenti ta’ kuntatt. Għalhekk, il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika jiġbor data għall-iskop speċifiku ħafna ta’ kombinazzjoni u allinjament ta’ data minn bażijiet ta’ data nazzjonali differenti. Il-portal jipproċessa wkoll id-data personali fil-kuntest tal-komunikazzjoni bil-posta elettronika bejn il-Kummissjoni, iċ-ċittadini, l-amministraturi tal-kontenut responsabbli u l-punti ta’ kuntatt (Rekord tad-data: DPR-EC-01506).

Barra minn hekk, l-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data speċifiċi jseħħu fil-kuntest ta’ wħud mis-servizzi pprovduti mill-Portal tal-Ġustizzja Elettronika, eż. fil-kuntest tal-għodod “Sib Avukat”, “Sib Nutar” u “Sib kumpanija”, l-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) Search Engine, l-għodda ta’ komunikazzjoni e-CODEX, il-Bażi tad-Data tal-Qorti Kompetenti (CDB), l-Għodda Interattiva tad-Drittijiet Fundamentali (FRIT) u s-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tal-Artijiet (LRI).

Jekk jogħġbok innota li huwa f’idejn l-Istati Membri u korpi oħra bħal assoċjazzjonijiet professjonali u organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li joperaw il-bażijiet tad-data pubbliċi li jipprovdu servizzi permezz tal-Portal. Id-data tinġabar minn tali entitajiet għall-fini ta’ konformità mal-liġi nazzjonali u biex tiġi pprovduta l-informazzjoni meħtieġa fil-livell nazzjonali. Dawn il-bażijiet ta’ data huma interkonnessi permezz tal-Portal b’tali mod li l-informazzjoni disponibbli fil-livell nazzjonali tkun tista’ tiġi aċċessata permezz tal-Portal. Huwa f’idejn l-Istati Membri u korpi oħra bħall-assoċjazzjonijiet professjonali u l-organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ li jiżguraw is-sigurtà tal-ipproċessar tad-data personali fil-bażijiet tad-data tagħhom.

Il-Kummissjoni tipprovdi speċifikazzjonijiet tekniċi għall-interkonnessjoni mal-entitajiet imsemmija hawn fuq. Il-kooperazzjoni bejn l-entitajiet imsemmija hawn fuq u l-Kummissjoni hija żgurata fuq bażi volontarja (bl-eċċezzjoni tal-BRIS u l-IRI 2.0 li huma interkonnessjonijiet obbligatorji skont il-liġi applikabbli[1]). Għalhekk, tali kooperazzjoni mhijiex regolata minn xi arranġament formali, bħal kuntratt. Il-Kummissjoni tiżgura s-sigurtà tal-ipproċessar tad-data personali strettament fl-ambitu tar-responsabbiltajiet tagħha bħala kontrollur tad-data fil-Portal tal-Ġustizzja elettronika.

Dawn l-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data jitwettqu mid-DĠ JUST, Unità B3 E-Ġustizzja, IT u ġestjoni tad-dokumenti kif elaborat aktar hawn taħt.

2.2 għaliex u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Finijiet tal-operazzjoni tal-ipproċessar: Id-DĠ JUST, Unità B3 Ġustizzja elettronika, IT u ġestjoni tad-dokumenti jipproċessa data personali għall-iskop ewlieni li jipprovdi “punt uniku ta’ servizz (elettroniku)” għal informazzjoni dwar il-ġustizzja u aċċess għal proċeduri ġudizzjarji Ewropej pjattaforma ewlenija tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika — DPR-EC-01506).

Barra minn hekk, l-operazzjonijiet ta’ pproċessar separati jseħħu fil-kuntest tad-diversi funzjonalitajiet addizzjonali offruti mill-Portal tal-Ġustizzja elettronika:

Sib avukat — Sib nutar

“Sib Avukat” u “Sib Nutar” huma żewġ servizzi pprovduti lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni f’kollaborazzjoni mal-assoċjazzjonijiet nazzjonali rilevanti tal-professjonisti legali (Rekord tal-protezzjoni tad-data: DPR-EC-01507). Dawn l-assoċjazzjonijiet huma responsabbli għall-ġbir inizjali tad-dettalji ta’ kuntatt skont il-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data personali (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR)). Il-Kummissjoni tipprovdi għodda ta’ tiftix li tippermetti tiftix transfruntier għal data maħżuna skont l-assoċjazzjonijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni la taħżen dawn id-dettalji ta’ kuntatt u lanqas ir-riżultati tat-tiftix.

Il-Faċilità tat-tiftix ECLI

Il-magna tat-Tiftix tal-Identifikatur Ewropew tal-Każistika (ECLI) (Rekord tal-protezzjoni tad-data DPR-EC-01508) hija servizz ipprovdut lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni f’kooperazzjoni mal-fornituri tal-ġurisprudenza parteċipanti, bil-għan li jiġi ffaċilitat l-aċċess għall-każistika Ewropea u nazzjonali (Rekord tal-protezzjoni tad-data: DPR-EC-01508). L-Istati Membri u l-awtoritajiet ġudizzjarji tagħhom huma responsabbli għall-pubblikazzjoni tal-każistika nazzjonali. Il-Kummissjoni tipprovdi għodda ta’ tiftix li tippermetti tiftix transfruntier għal tali każistika, li jista’ jkun fiha ċerta data personali. Il-Kummissjoni la taħżen il-każistika u lanqas ir-riżultati tat-tiftix.

CODEX-e

Il-portal tal-Ġustizzja elettronika jipprovdi wkoll servizz li jippermetti skambju elettroniku ta’ formoli uffiċjali skont ċerti strumenti legali transfruntiera Ewropej. Dan jinkiseb fil-qafas ta’ infrastruttura ta’ komunikazzjoni sigura sottostanti magħrufa bħala e-CODEX (Rekord tal-protezzjoni tad-data: DPR-EC-01509). E-CODEX huwa sett ta’ prodotti ta’ software li jippermetti skambju dirett sigur ta’ messaġġi elettroniċi transfruntiera fil-qasam ġudizzjarju. Hija bbażata fuq arkitettura deċentralizzata, imfassla biex tgħaqqad is-sistemi eżistenti tal-IT fil-livell nazzjonali.

e-CODEX jiffaċilita l-iskambju ta’ formoli skont strumenti legali Ewropej speċifiċi. Minbarra d-data personali meħtieġa għall-iskambju ta’ formoli validi, l-ipproċessar tad-data personali qed isir ukoll fil-kuntest tal-firma elettronika. Tali pproċessar isir ukoll fil-kuntest tal-għoti ta’ informazzjoni dwar l-awtoritajiet kompetenti f’dawk il-każijiet meta tali funzjonijiet jitwettqu minn individwi. Addizzjonalment, il-metadata, li jista’ jkun fiha data personali, hija lloggjata għal skopijiet ta’ individwazzjoni ta’ problemi (Rekord tal-protezzjoni tad-data DPR-EC-01509).

Bażi ta’ Data tal-Qorti — Għodda Interattiva dwar id-Drittijiet Fundamentali

Il-bażi tad-Data tal-Qorti Kompetenti (CDB) u l-Għodda Interattiva għad-Drittijiet Fundamentali (FRIT) huma żewġ servizzi pprovduti lill-pubbliku ġenerali mill-Kummissjoni u l-Istati Membri li jippermettu lill-utenti jidentifikaw l-awtoritajiet kompetenti għal ċerti strumenti legali transkonfinali Ewropej u l-infurzar tad-drittijiet fundamentali tagħhom (Rekord tal-protezzjoni tad-data DPR-EC-01510). L-Istati Membri jipprovdu lill-Kummissjoni bid-dettalji ta’ kuntatt rilevanti. Il-Kummissjoni hija responsabbli biss għall-pubblikazzjoni ta’ tali data.

Dawn l-għodod qed jipproċessaw id-dettalji ta’ kuntatt tal-awtoritajiet kompetenti (inkluż għall-infurzar tad-drittijiet fundamentali); F’ċerti każijiet id-dettalji ta’ kuntatt jistgħu jirreferu għal persuna individwali.

Sib kumpanija — Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri Kummerċjali

Is-servizz Sib kumpanija/Interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali jippermettilek tfittex u tikseb informazzjoni dwar kumpaniji rreġistrati f’reġistri kummerċjali fl-UE, l-Iżlanda, il-Liechtenstein jew in-Norveġja. Huwa parti mis-Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tan-Negozju (BRIS), imwaqqfa b’konformità mad-dritt tal-UE. Is-sistema tgħaqqad ir-reġistri kummerċjali nazzjonali li jagħmlu disponibbli l-informazzjoni tal-kumpanija (Rekord tal-protezzjoni tad-data DPR- EC-03328). Filwaqt li l-biċċa l-kbira tad-data dwar il-kumpaniji fir-reġistri kummerċjali mhijiex personali, xi wħud mid-dokumenti miksuba eż. l-ismijiet tad-diretturi, ir-rappreżentanti legali, l-azzjonisti, eċċ.

Sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tal-Artijiet

Id-DĠ JUST B.3 jiġbor u juża l-informazzjoni personali tiegħek biex jiffaċilita l-funzjonament tas-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tal-Artijiet (LRI).

Is-servizzi ewlenin tal-LRI pprovduti mir-reġistri kollha huma li jirreġistraw, jeżaminaw u jaħżnu informazzjoni dwar l-art u l-proprjetà, bħall-post u s-sjieda, u li jagħmlu din l-informazzjoni disponibbli għall-pubbliku u għall-klijenti professjonali.

Il-punti ta’ kuntatt nazzjonali huma responsabbli għall-ġbir inizjali tal-informazzjoni rilevanti f’konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-protezzjoni tad-data personali (ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (GDPR)). L-għanijiet tal-ipproċessar tad-data personali huma definiti fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jew mill-assoċjazzjonijiet nazzjonali rispettivi. Il-Kummissjoni mhijiex responsabbli għad-definizzjoni ta’ għanijiet għal dan l-ipproċessar fil-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni la taħżen dettalji ta’ kuntatt ipprovduti u lanqas ir-riżultati tat-tfittxija miksuba.

Ipproċessar ieħor ta’ data fil-Portal tal-Ġustizzja elettronika

Il-portal tal-Ġustizzja elettronika jipproċessa d-data personali tal-utenti għall-finijiet ta’ notifika bil-posta elettronika, kif ukoll data personali tal-amministraturi responsabbli għall-ġestjoni tal-funzjonalitajiet speċifiċi tal-Portal u tas-sistemi tiegħu.

Il-portal tal-Ġustizzja elettronika jawtentika l-utenti rreġistrati tiegħu permezz tas-servizz tal-EU Login tal-Kummissjoni. Stqarrija ta’ privatezza separata tispjega n-natura tal-ipproċessar tad-data personali mill-EU Login.

L-ebda waħda mill-operazzjonijiet tal-ipproċessar tad-data personali ma tintuża għat-teħid awtomatizzat ta’ deċiżjonijiet, inkluż it-tfassil ta’ profili (l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2018/1725).

2.3 fuq liema bażi (jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Nipproċessaw id-data personali tiegħek, għaliex l-ipproċessar huwa meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċizzju ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni (l-Artikolu 5(1)(a) tar-Regolament). Il-portal tal-Ġustizzja elettronika, u d-diversi karatteristiċi u servizzi tiegħu, huwa pprovdut skont l-Artikolu 81 82 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE). Barra minn hekk, l-ipproċessar tad-data personali fil-kuntest tas-servizz Sib kumpanija/Interkonnessjoni tar-reġistri kummerċjali jitwettaq ukoll abbażi tal-Artikolu 5(1)(b) tar-Regolament. Dan l-ipproċessar huwa meħtieġ sabiex jiġu pprovduti dokumenti tal-kumpanija (li jista’ jkun fihom data personali) lill-utenti tal-paġna “Sib kumpanija” tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, kif meħtieġ mid-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi tal-kumpaniji.

L-ipproċessar tad-data personali huwa rregolat ukoll mid-Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar “Il-protezzjoni tad-data personali fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika” tas-5 ta’ Ġunju 2014.

2.4 liema data personali niġbru u nkomplu nipproċessaw?

Il-pjattaforma ewlenija tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika

Fil-kuntest tal-funzjonament ġenerali tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, id-DĠ JUST, l-Unità B3 Ġustizzja Elettronika, IT u l-ġestjoni tad-dokumenti jipproċessaw il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin:

 • Data personali tal-amministraturi tal-kontenut tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, data personali pprovduta mill-utenti meta jużaw il-Portal tal-Ġustizzja elettronika, inkluż fil-kuntest ta’ kuntatti mal-kaxxa postali ta’ appoġġ (pjattaforma ewlenija tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika — DPR-EC-01506).

Barra minn hekk, sabiex jitwettqu dawk l-operazzjonijiet ta’ pproċessar, id-DĠ JUST, Unità B3 E-Ġustizzja, IT u ġestjoni tad-dokumenti jiġbor il-kategoriji ta’ data personali li ġejjin:

 • Data personali miġbura fil-kuntest tal-EU login (isem u indirizz elettroniku). Aħna niksbu din id-data personali mis-servizz tal-EU login.
 • Data personali tal-amministraturi (isem u email). Ksibna data personali bħal din mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Il-forniment ta’ tali data personali mhuwiex obbligatorju.

Data personali pproċessata fil-kuntest tas-servizzi tal-Portal

 • Ismijiet u dettalji ta’ kuntatt (bħal, pereżempju, indirizz elettroniku, numru tat-telefon) ta’ avukati u nutara (Sib avukat/Sib nutar — DPR-EC-01507).
 • Data personali inkluża fil-każistika Ewropea u nazzjonali, magħmula disponibbli skont il-leġiżlazzjoni Ewropea jew nazzjonali applikabbli (Inġinerija tat-tiftix tal-ECLI — DPR-EC-01508).
 • Data personali meħtieġa għall-iskambju elettroniku ta’ formoli skont l-istrumenti legali Ewropej appoġġati; Data personali fil-kuntest tal-użu ta’ firem elettroniċi, data personali miżmuma bħala metadata meħtieġa għal finijiet ta’ individwazzjoni ta’ problemi (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Ismijiet u dettalji ta’ kuntatt (bħal, pereżempju, indirizz elettroniku, numru tat-telefon) ta’ individwi li jistgħu jkunu kompetenti fil-kuntest ta’ proċeduri tal-liġi ċivili u/jew għall-infurzar tad-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini (Bażi tad-Data tal-Qorti — Għodda Interattiva tad-Drittijiet Fundamentali — DPR-EC-015010).
 • Id-dokumenti pubbliċi disponibbli permezz tal-paġna “Sib kumpanija” tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika (eż. strument ta’ kostituzzjoni, statuti, dokumenti tal-kontabbiltà eċċ.) jista’ jkun fihom data personali relatata ma’ kumpanija (eż. diretturi, rappreżentanti legali, azzjonisti eċċ.). Il-kategoriji jistgħu jvarjaw skont ir-reġistru nazzjonali tan-negozju tal-provenienza, u jistgħu jinkludu informazzjoni bħal: Sess (Sur/Sinjura), isem, kunjom (ijiet), ismijiet tal-ġenituri, data tat-twelid, numru tal-karta tal-identità/passaport, data tal-ħruġ u data ta’ skadenza, numru tat-taxxa jew numri ta’ identifikazzjoni nazzjonali oħra, indirizz u firma (DPR-EC-03328)
 • L-ismijiet tas-sidien tal-art, l-indirizz tagħhom, id-data tat-twelid, l-istat ċivili, il-firem, l-ismijiet tas-suċċessuri eċċ. u kwalunkwe kategorija oħra ta’ data personali ddeterminata fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru rispettiv għall-fini tal-funzjonament tas-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistru tal-Artijiet (DPR-EC-08846)

Fil-kuntest ta’ servizzi li jiddependu fuq data pprovduta minn partijiet terzi, il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika jxerred id-data personali msemmija hawn fuq f’każ li diġà tkun qed tiġi żvelata minn kontrolluri oħra tad-data. Il-ġbir inizjali ta’ tali data jista’ jkun obbligatorju skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.

2.5 għal kemm żmien inżommu d-data personali tiegħek?

Id-DĠ JUST, Unità B3 Ġustizzja elettronika, IT u ġestjoni tad-dokumenti jżommu biss id-data personali tiegħek għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew tal-ipproċessar ulterjuri, jiġifieri għal:

 • Id-data tal-amministraturi tal-kontenut u tal-persuni ta’ kuntatt tinħażen sakemm il-persuna timla l-funzjonijiet tagħha; Il-validità tad-data tiġi vverifikata fil-kuntest ta’ aġġornament annwali tal-kontenut tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika; Ir-rettifiki jitwettqu wkoll fuq talba (DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 u DPR-EC-01510).
 • Id-data personali tinkiseb mill-bażijiet tad-data tal-assoċjazzjonijiet tal-avukatura u tas-soċjetajiet tal-liġi parteċipanti. Dawn ma jinħażnux mill-Portal tal-Ġustizzja elettronika, u jintwerew biss għat-tul tal-viżwalizzazzjoni tar-riżultati tat-tiftix (Sib avukat/Sib nutar — DPR-EC-01507).
 • Id-data personali tista’ tiġi inkluża fid-deċiżjonijiet ġudizzjarji pprovduti mis-sħab Ewropej u nazzjonali li jippubblikaw il-każistika (“fornituri tal-ECLI”). Il-portal tal-Ġustizzja Elettronika jaħżen din id-data bħala parti mill-metadejta u l-indiċi tat-tiftix ta’ kull deċiżjoni, sakemm l-entità provditur ma taġġornax jew tneħħi d-deċiżjoni ġudizzjarja rispettiva (ECLI search engine — DPR-EC-01508).
 • Fir-rigward tal-Portal tal-Ġustizzja Elettronika, id-data personali qed tinħażen biss matul it-tħejjija tal-formola rilevanti mill-applikant. Madankollu, id-data personali tinħażen fil- “kaxxi postali” tal-utenti fuq il-komponent eTrustEx tal-e-CODEX. Il-perjodu massimu ta’ żamma huwa ta’ 10 snin. Il-perjodu massimu ta’ żamma għal data relatata ma’ skopijiet ta’ individwazzjoni ta’ problemi huwa ta’ 5 snin (e-CODEX — DPR-EC-01509).
 • Id-data personali miksuba permezz tal-funzjonalità Sib kumpanija tinħażen fuq il-pjattaforma għal 6 jum mill-mument li l-fajl ikun disponibbli għat-tniżżil (DPR-EC-03328)
 • Id-data personali miġbura għas-sistema ta’ Interkonnessjoni tar-Reġistri tal-Artijiet tiġi pproċessata għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew tal-ipproċessar ulterjuri kif definit fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti tal-Istat Membru rispettiv. Id-data personali tinħażen sakemm ikun meħtieġ biex jiġu ssodisfati l-obbligi legali u fiskali kollha (DPR-EC-08846).

2.6 kif nipproteġu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data personali kollha f’format elettroniku (e-mails, dokumenti, bażijiet tad-data, ġabriet tad-data mtellgħin, eċċ.) tinħażen fis-servers tal-Kummissjoni Ewropea. L-operazzjonijiet tal-ipproċessar jitwettqu kollha skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta’ Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta’ komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Sabiex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni daħħlet fis-seħħ għadd ta’ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu azzjonijiet xierqa biex jindirizzaw is-sigurtà online, ir-riskju tat-telf ta’ data, il-modifika ta’ data jew l-aċċess mhux awtorizzat, filwaqt li jitqies ir-riskju ppreżentat mill-ipproċessar u n-natura tad-data personali li qed tiġi pproċessata. Il-miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għall-persuni awtorizzati biss bi ħtieġa leġittima ta’ tagħrif għall-finijiet ta’ din l-operazzjoni tal-ipproċessar.

2.7 min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

Fir-rigward tad-data disponibbli fuq il-komponent li jħares lejn il-pubbliku tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, l-aċċess għad-data personali huwa pprovdut lill-pubbliku ġenerali. Id-data personali pproċessata għad-determinazzjoni tal-punti ta’ kuntatt tekniċi responsabbli u pproċessata għal skopijiet ta’ appoġġ u ta’ individwazzjoni ta’ problemi (inkluża data personali miksuba mis-sistema tal-EU Login) hija aċċessibbli biss mill-persunal awtorizzat tal-Kummissjoni skont il-prinċipju tal- “ħtieġa ta’ tagħrif”. Tali persunal jirrispetta ftehimiet statutorji, u jekk rilevanti, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

Jekk tikkuntattjana billi tuża l-għodda “L-Feedback tiegħek” tal-Portal tal-Ġustizzja elettronika, il-persunal awtorizzat jipproċessa d-data personali tiegħek. Soġġett għall-kunsens tiegħek, nistgħu wkoll nibgħatu l-messaġġ tiegħek (inkluża d-data personali li tinsab fih) lil istituzzjonijiet Ewropej jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra.

Id-data personali tiġi pproċessata fil-kuntest tal-ġbir tal-istatistika dwar it-traffiku fuq l-internet. Dan isir mis-sistema Europa Analytics tal-Kummissjoni. Tista’ ssir taf aktar dwar xiex u kif id-data personali tiġi pproċessata minn Europa Analytics hawnhekk.

2.8 x’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala suġġett tad-data skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14–25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa d-data personali tiegħek u li tirrettifikaha f’każ li ma tkunx eżatta jew ma tkunx kompluta. Fejn ikun applikabbli, għandek id-dritt li tħassar id-data personali tiegħek, li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li toġġezzjona għall-ipproċessar u d-dritt għall-portabbiltà tad-data.

F’każijiet fejn il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika jagħmel disponibbli data personali inizjalment miġbura minn partijiet terzi (eż. reġistri u bażijiet ta’ data tal-Istati Membri, aħna ser nittrasferixxu talbiet għall-eżerċizzju tad-drittijiet tas-suġġetti tad-data lill-kontrolluri tad-data xierqa.

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek, li jsir legalment skont l-Artikolu 5(1)(a) għal raġunijiet relatati mas-sitwazzjoni partikolari tiegħek.

Tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt, lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom tingħata taħt l-Intestatura 9 hawn taħt.

Meta tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni ta’ pproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza/i tar-Rekord tagħhom kif speċifikat hawn taħt) fit-talba tiegħek.

2.9 informazzjoni ta’ kuntatt

Il-kontrollur tad-Data

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725, jekk għandek kummenti, mistoqsijiet jew tħassib, jew jekk tixtieq tressaq ilment rigward il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data responsabbli: DĠ JUST Unità B3 Ġustizzja elettronika, IT u ġestjoni tad-dokumenti (JUST-E-JUSTICE@ec.europa.eu)

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) rigward kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Il-kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (KEPD)

Inti għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (edps@edps.europa.eu) jekk jidhirlek li nkisru d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tad-Data.

2.10 fejn tista’ ssib informazzjoni aktar dettaljata?

L-uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha ta’ pproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni, li jkunu ġew dokumentati u notifikati lilu. Tista’ taċċessa r-reġistru permezz ta’ dan il-link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Dawn l-operazzjonijiet speċifiċi ta’ pproċessar ġew inklużi fir-reġistru pubbliku tal-UPD taħt ir-referenzi li ġejjin: DPR-EC-01506, DPR-EC-01507, DPR-EC-01508, DPR-EC-01509 u DPR-EC-01510.[1] BRIS — Jekk jogħġbok ara l-Artikolu 17 tad-Direttiva (UE) 2017/1132 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar ċerti aspetti tal-liġi dwar il-kumpaniji; IRI.2.0 — Jekk jogħġbok ara l-Artikolu 25 tar-Regolament (UE) 2015/848 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar proċedimenti ta’ insolvenza.

Fuq

3. Ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali

L-Unjoni Ewropea hija impenjata għall-privatezza tal-utent. Il-politika dwar il- “protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali mill-istituzzjonijiet tal-Komunità” hija bbażata fuq ir-Regolament (KE) Nru 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018.

Din il-politika ġenerali tkopri l-familja ta’ siti web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, fi ħdan id-dominju tal-UE.

Għalkemm int tista’ tibbrawżja f’ħafna minn dawn is-siti web mingħajr ma tagħti informazzjoni dwarek innifsek, f’xi każijiet, tkun meħtieġa informazzjoni personali sabiex jiġu pprovduti s-servizzi elettroniċi li int titlob.

Websajts illi jeħtieġu tagħrif ta’ dan it-tip jittrattawh skont il-politika deskritta fir-Regolament imsemmi hawn fuq u jipprovdu tagħrif dwar l-użu tad-data tiegħek fl-istqarrijiet speċifiċi tal-politika ta’ privatezza.

F’dan ir-rigward:

 • Għal kull servizz elettroniku speċifiku, kontrollur jiddetermina l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-data personali u jiżgura l-konformità tas-servizz elettroniku speċifiku mal-politika tal-privatezza;
 • F’kull Istituzzjoni, Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data jiżgura li d-dispożizzjonijiet tar-Regolament jiġu applikati u jagħti pariri lill-kontrolluri dwar l-issodisfar tal-obbligi tagħhom (ara l-Artikoli 43–45 tar-Regolament);
 • Għall-istituzzjonijiet kollha, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jaġixxi bħala awtorità indipendenti ta’ superviżjoni (ara mill-Artikolu 52 sa 60 tar-Regolament).
 • Il-familja ta’ Siti Web istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea, bid-dominju.eu, jipprovdu ħoloq għal siti terzi. Peress li ma nikkontrollawhomx, inħeġġuk taqra l-politiki tal-privatezza tagħhom.

X’inhu servizz elettroniku?

Servizz elettroniku fuq EUROPA huwa servizz jew riżorsa disponibbli fuq l-internet biex ittejjeb il-komunikazzjoni bejn iċ-ċittadini u n-negozji minn naħa u l-Istituzzjonijiet Ewropej min-naħa l-oħra.

Tliet tipi ta’ servizzi elettroniċi huma jew sejrin ikunu offruti minn EUROPA:

 1. Servizzi ta’ tagħrif li jipprovdi liċ-ċittadini, l-medja, in-negozji, l-amministrazzjonijiet u oħrajn li jieħdu d-deċiżjonijiet b’aċċess ħafif u effettiv għat-tagħrif, b’hekk jiżdiedu t-trasparenza u l-ftehim tal-politika u l-attivitajiet ta’ l-UE;
 2. Servizzi ta’ komunikazzjoni interattivi li jippermettu kuntatti aħjar maċ-ċittadini, n-negozji, is-soċjetà ċivili u l-atturi privati u li b’hekk jiffaċilitaw konsultazzjonijiet politiċi, u mekkaniżmi ta’ rispons, sabiex jikkontribwixxu għat-tfassil tal-politika, l-attivitajiet u s-servizzi ta’ l-UE;
 3. Is-servizzi ta’ tranżazzjonijiet li jippermettu l-aċċess għall-forom bażiċi kollha ta’ tranżazzjonijiet mal-UE, eż. akkwisti, operazzjonijiet finanzjarji, reklutaġġ, reġistrazzjoni għal avveniment, akkwist jew xiri ta’ dokumenti, eċċ.

Informazzjoni fi stqarrija speċifika ta’ privatezza.

Stqarrija speċifika tal-politika ta’ privatezza jkollha l-informazzjoni li ġejja dwar l-użu tad-data tiegħek:

 • Liema informazzjoni se tinġabar, għal liema raġuni u b’liema mezzi tekniċi l-UE tiġbor informazzjoni personali esklużivament sa fejn hemm bżonn biex jintlaħaq għan speċifiku. L-informazzjoni mhix se terġa’ tintuża għal skop inkompatibbli;
 • Lil min se tingħata l-informazzjoni tiegħek. L-UE tiżvela biss l-informazzjoni lil partijiet terzi jekk dan ikun meħtieġ biex jintlaħaq/jintlaħqu l-iskop (ijiet) identifikat (i) hawn fuq u lill- (kategoriji) ta’ riċevituri msemmija. L-UE mhix se tikxef id-data personali tiegħek għal għanijiet ta’ kummerċ dirett;
 • Kif tista’ taċċessa l-informazzjoni personali tiegħek, tivverifika l-eżattezza tagħha u, jekk meħtieġ, tirranġaha. Bħala s-suġġett tad-data għandek ukoll id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tad-data personali tiegħek għal raġunijiet leġittimi konvinċenti, ħlief meta tkun miġbura sabiex ikun hemm konformità ma’ obbligu legali, jew tkun meħtieġa għat-twettiq ta’ kuntratt li inti parti, jew se tiġi użata għal skop li għalih inti tkun tajt il-kunsens mhux ambigwu tiegħek;
 • Għal kemm żmien tinżamm id-data tiegħek. L-UE żżomm biss id-data għaż-żmien meħtieġ biex jintlaħaq l-għan tal-ġbir jew ipproċessar ulterjuri;
 • X’inhuma l-miżuri ta’ sigurtà meħuda biex it-tagħrif tiegħek jiġi ssalvagwardjat mill-possibbiltà ta’ użu ħażin jew aċċess mhux awtorizzat;
 • Lil min tikkuntattja jekk għandek mistoqsijiet jew ilmenti.

L-Europa Analytics

Europa Analytics huwa s-servizz korporattiv li jkejjel l-effikaċja u l-effiċjenza tas-siti web tal-Kummissjoni Ewropea fuq EUROPA.

B’mod awtomatiku, il-viżitaturi tas-sit ikunu rintraċċati bl-użu ta’ cookies persistenti tal-ewwel parti minn Europa. Tista’ tagħżel li ma tiġix rintraċċat minn Piwik (esklużjoni fakultattiva). Jekk tbiddel fehmtek, tista’ tagħżel li terġa’ tiġi ntraċċat b’Piwik (inklużjoni).

Biex tara l-istatus attwali tiegħu u tagħmel l-għażla tiegħek, immarka l-kaxxa korrispondenti fit-test li jidher taħt.

L-għażla li ma tkunx rintraċċat minn Piwik ma taffettwax l-esperjenza ta’ navigazzjoni tiegħek fis-siti Europa.

Aktar dwar Europa Analytics

Kif nittrattaw l-e-mails li tibagħtilna?

Il-paġni web għandhom ħolqa għar- “Rispons tiegħek”, li tippermettilek tibgħat il-kummenti tiegħek f’kaxxa elettronika funzjonali speċifika. Meta tibgħat messaġġ ta’ dan it-tip, id-data personali tinġabar mingħand id-destinatarju biss sal-punt li jkollu bżonn biex iwieġeb. Jekk it-tim ta’ l-amministrazzjoni tal-mailbox mhux kapaċi jwieġeb il-mistoqsija tiegħek, huwa jgħaddi l-email tiegħek lil servizz ieħor. Se tiġi infurmat permezz ta’ email dwar għand liema servizz ikun għaddiet il-mistoqsija tiegħek. Is-sit web ma jżommx rekord tal-iskambji bil-posta elettronika li jkunu seħħew permezz ta’ din il-funzjonalità.

Jekk ikollok xi mistoqsija dwar l-ipproċessar tal-posta elettronika tiegħek u data personali relatata, tiddejjaqx tinkludi dan fil-messaġġ tiegħek.

Fuq

4. Avviż dwar id-drittijiet tal-awtur

© L-Unjoni Ewropea (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Kummissjoni jew f’isimha mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej (l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet) huwa suġġett għall-kundizzjonijiet determinati fid-Deċiżjoni tas-12 ta’ Diċembru 2011 (2011/833/UE, Euratom) dwar l-użu mill-ġdid tal-informazzjoni tal-Kummissjoni. L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti huwa bla ħlas.

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata, dment li s-sors ikun rikonoxxut, ħlief fejn iddikjarat mod ieħor. Meta jkollu jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali u multimedjali (ħoss, immaġni, softwer, eċċ.), tali permess għandu jħassar il-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika biċ-ċar kull restrizzjoni dwar l-użu.

© Ir-Renju tal-Belġju (2021)

Kundizzjonijiet għall-użu mill-ġdid (liċenzja tal-Creative Commons-0)

 • Sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor, l-informazzjoni fuq dan is-sit web hija ħielsa mid-drittijiet u tista’ tintuża għal skopijiet privati, ta’ assoċjazzjoni, xjentifiċi u kummerċjali. Il-Gvern federali, madankollu, jirrakkomanda li jiġu ddikjarati s-sors u d-data tal-informazzjoni li tintuża mill-ġdid.
 • Meta tkun meħtieġa awtorizzazzjoni minn qabel, jew fejn ikunu meħtieġa kundizzjonijiet speċifiċi, ir-restrizzjonijiet fuq l-użu mill-ġdid jissemmew b’mod espliċitu. L-użu mill-ġdid ta’ kontenut multimedjali (ritratti, stampi, ħsejjes, vidjows, eċċ.), inkluż il-kontenut li jinsab f’dokumenti li jistgħu jitniżżlu (fuljetti, eċċ.), huwa dejjem soġġett għal approvazzjoni minn qabel.
 • Il-Gvern federali jagħmel kull sforz biex jiżgura li dan is-sit web ikun korrett u aġġornat. Jekk jinstab żball, hija timpenja ruħha li tagħmel il-korrezzjonijiet meħtieġa malajr kemm jista’ jkun.

Aktar informazzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni tal-gvern u l-użu mill-ġdid tagħha tista’ tinstab fuq http://data.gov.be/nl/wettelijk-kader (Franċiż u Olandiż).

© Ir-Repubblika tal-Bulgarija (2021)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tar-Repubblika tal-Bulgarija hija pubblika. L-informazzjoni li hija ppubblikata fuq il-paġni Bulgari tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli b’xejn u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata f’kull edizzjoni, forma u midja għal skopijiet mhux kummerċjali bl-eċċezzjoni ta’ materjali li fihom hija maħsuba klawżola espliċita ta’ protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur jew li għalihom jeħtieġ kunsens minn qabel tad-detentur tad-dritt tal-awtur.

© Ir-Repubblika Ċeka (2021)

L-użu ta’ dokumenti ppubblikati fuq dan is-sit web li huma miżmuma mir-Repubblika Ċeka jew minn partijiet terzi f’isem ir-Repubblika Ċeka huwa soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor. Ħlief fejn speċifikat mod ieħor, skont it-Taqsima 31 tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur (Att Nru 121/2000) ir-riproduzzjoni ta’ kontenut minn siti web Ċeki hija awtorizzata sakemm is-sors ikun ikkwotat u l-iskop ma jkunx kummerċjali. Ħlief fejn l-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur jipprovdi mod ieħor, ix-xogħlijiet jistgħu jintużaw liberament mingħajr permess, sakemm l-użu jkun għal ħtieġa personali ta’ persuna fiżika li ma tkunx għall-iskop li jinkiseb benefiċċju ekonomiku jew kummerċjali dirett jew indirett.

Fejn il-liġi Ċeka teħtieġ permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali u multimedjali, dak il-permess jieħu preċedenza fuq il-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika kwalunkwe restrizzjoni fuq l-użu.

Ta’ min jinnota li l-informazzjoni ppubblikata fuq dan is-sit web tista’ ma tkunx kompluta, eżawrjenti, preċiża jew aġġornata u mhijiex maħsuba biex tissostitwixxi l-parir legali professjonali. Huma biss l-atti legali Ċeki li ġew ippubblikati kif meħtieġ mil-liġi fil-Kollezzjoni tal-Atti Leġiżlattivi (Sbírka zákonů) li huma legalment vinkolanti.

© Ir-Renju tad-Danimarka (2021)

L-informazzjoni dwar il-Portal tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern Daniż mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja (2021)

L-użu mill-ġdid minn terzi partijiet, ta’ dokumenti li jidhru fuq din is-sit web u miżmuma mir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, hu protett mir-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur kif stabbiliti taħt il-liġi Ġermaniża, l-Unjoni Ewropea u konvenzjonijiet internazzjonali. Ma nassumu l-ebda responsabbiltà għall-kompletezza, żbalji editorjali u tekniċi, ommissjonijiet jew l-eżattezza tal-informazzjoni fuq dan is-sit web.

B’mod partikolari, ma nagħtu l-ebda garanzija, espliċita jew impliċita, fir-rigward tal-kompletezza jew eżattezza tal-informazzjoni miksuba permezz ta’ links għal websajts esterni.

L-operaturi tas-siti web huma responsabbli għall-kontenut li jagħmlu disponibbli għall-użu fuq is-siti web tagħhom stess, suġġett għad-dispożizzjonijiet tal-liġi ġenerali. Dan il- “kontenut proprju” għandu jiġi distint minn links għal kontenut ipprovdut minn operaturi ta’ websajts esterni.

Il-hyperlinks għall-kontenut ta’ websajts esterni huma pprovduti biss għal skopijiet ta’ informazzjoni.

Ir-responsabbiltà għall-kontenut ta’ siti web esterni taqa’ unikament fuq il-fornitur tat-tali kontenut. Websajts esterni huma analizzati b’mod dettaljat u ċċekkjati skont l-aħjar għarfien u twemmin tagħna qabel ma’ xi link korrispettiva tiġi maħluqa. Madankollu, ma nagħtu l-ebda garanzija, espliċita jew implikata, fejn tidħol il-kompletezza jew il-preċiżjoni tal-informazzjoni li tinkiseb minn ħoloq esterni. Il-kontenut ta’ websajts esterni jistgħu jinbidlu f’kull ħin mingħajr l-għarfien tal-gvern Ġermaniż.

Fir-rigward tal-links kollha provduti f’din is-sit web, aħna niddikjaraw b’mod espliċitu li m’għandna l-ebda kontroll fuq id-disinn u kontenut tas-siti web esterni li wieħed jista’ jaċċedi għalihom permezz tal-links fuq din is-sit web; Barra minn hekk, dawn il-links ma jimplikawx approvazzjoni tal-websajts illinkjati jew tal-kontenut tagħhom. Din id-dikjarazzjoni tapplika għall-paġni kollha fuq din is-sit web u għal-links kollha li jinsabu hemmhekk.

Jekk jogħġbok informa lill-punt ta’ kuntatt Ġermaniż f’ redaktion@justiz.de jekk xi links għall-websajts huma provduti li l-kontenut tagħhom jista’ jqajjem oġġezzjonijiet.

L-istaff editorjali onlajn tal-paġni nazzjonali Ġermaniżi jirreżerva d-dritt, mingħajr avviż minn qabel, li jbiddel, jissupplimenta jew ineħħi l-informazzjoni pprovduta fuq dan is-sit web.

Għal iktar informazzjoni żur din il-ħolqa.

© Ir-Repubblika tal-Estonja (2021)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tar-Repubblika tal-Estonja hija suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. L-informazzjoni li hija ppubblikata fuq il-paġni tar-Repubblika tal-Estonja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, madanakollu, hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata f’kull edizzjoni, forma u midja għal raġunijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali sakemm is-sors tal-materjal huwa identifikat u l-istatus tagħha dwar id-drittijiet tal-awtur tiġi rikonoxxuta. Il-kontenut użat mill-paġni tar-Repubblika tal-Estonja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jrid jiġi riprodott b’mod preċiż u ma jintużax f’kuntest qarrieqi.

© Ir-Repubblika tal-Kroazja (2021)

L-informazzjoni dwar il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja mhijiex soġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. Dan ma jestendix għal kwalunkwe materjal li jista’ jkun taħt id-drittijiet tal-awtur ta’ parti terza, bħal riferimenti għal kontenut fuq siti web ta’ partijiet terzi.

Skont l-Att Kroat dwar id-Drittijiet tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati (ĠU Nru 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 62/17 u 96/18), testi uffiċjali fil-qasam tal-leġiżlazzjoni, l-amministrazzjoni, il-ġudikatura (eż. atti, regolamenti, deċiżjonijiet, rapporti, minuti, sentenzi) u xogħlijiet uffiċjali oħra u l-kollezzjonijiet tagħhom, ippubblikati għall-fini ta’ informazzjoni uffiċjali lill-pubbliku, mhumiex soġġetti għall-protezzjoni tad-drittijiet tal-awtur.

© L-Irlanda (2021)

Il-materjal li jidher fuq dan is-sit riprodott mill-Irlanda huwa suġġett għad-drittijiet tal-awtur tal-Gvern tal-Irlanda, skont l-Atti tal-2000 dwar id-Dritt tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati. Il-materjal jista’ jitniżżel għall-iffajlar u l-istampar għall-użu personali biss. Fejn dan jinħareġ lil oħrajn għandhom jiġu rrikonoxxuti s-sors u l-istatus tad-drittijiet tal-awtur.

Il-permess li jiġi riprodott il-materjal tad-drittijiet tal-awtur tal-Gvern tal-Irlanda ma jestendix għal kull materjal f’dan is-sit li jista’ jkun il-proprjetà ta’ terzi. L-awtorizzazzjoni għar-riproduzzjoni ta’ materjal bħal dan tista’ tinkiseb mid-detenturi tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Repubblika Ellenika (2021)

L-informazzjoni dwar il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern tal-Greċja mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. Ċerti links esterni, madanakollu, jistgħu jkunu soġġetti għal-liġi dwar id-drittijiet tal-awtur. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Il-Ministeru tal-Ġustizzja Spanjol (2021)

L-aċċess għall-kontenut u l-użu tal-kontenut ipprovdut minn Spanja fil-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika, l-informazzjoni li hemm fih u l-ħoloq mehmuża u s-servizzi huma l-prerogattiva tal-Ministeru tal-Ġustizzja jew il-korpi li jikkollaboraw miegħu u huma protetti mid-drittijiet xierqa tal-awtur u tal-proprjetà industrijali. L-użu, ir-riproduzzjoni, id-distribuzzjoni, il-komunikazzjoni lill-pubbliku jew it-trasformazzjoni ta’ dan il-kontenut jew kull attività simili oħra huma pprojbiti mingħajr il-permess espliċitu mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-liċenzja tal-utent li juża kwalunkwe kontenut minn dan il-portal hija limitata għat-tniżżil u l-użu privat ta’ dak il-kontenut, sakemm jibqa’ bla mittiefes.

© Ir-Repubblika Franċiża (2021)

ID-DRITTIJIET TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI

Il-kontenut ta’ dan is-sit web huwa l-proprjetà esklussiva tal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Libertajiet u/jew tal-awturi jew tad-detenturi tad-drittijiet tal-awtur, u huwa protett bil-leġiżlazzjoni Franċiża u internazzjonali applikabbli dwar id-drittijiet ta’ proprjetà u, b’mod partikolari, bid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Dan japplika, fost l-oħrajn, għall-karatteristiċi editorjali tas-sit web, għall-preżentazzjoni tal-iskrins u għas-softwer li huwa meħtieġ għall-użu ta’ dan is-sit, u għal logos, immaġni, ritratti u grafiċi ta’ kwalunkwe tip.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Libertajiet jawtorizza lill-utenti biex jaraw il-kontenut biss; Dan jeskludi, b’mod partikolari, l-użu mill-ġdid tal-kontenut kollu, jew parti minnu, tas-sit għal kwalunkwe fini tkun xi tkun.

Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata f’forma diġitali biss, fuq il-kompjuter li jintuża għall-aċċess tas-sit, għall-fini tal-ivviżwalizzar tal-paġni kkonsultati mis-softwer ta’ navigazzjoni tal-utent.

Kull rappreżentazzjoni totali jew parzjali tas-sit web minn kull kumpanija mingħajr il-permess espliċitu tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tad-Drittijiet Fundamentali hija pprojbita, u tikkostitwixxi falsifikazzjoni fis-sens tal-Artikoli L.335–2 et seq. tal-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Il-ħolqa għall-Kodiċi Franċiż dwar il-Proprjetà Intellettwali.

Il-Kapitolu tal-Kodiċi dwar is-sanzjonijiet penali jistgħu jiġu aċċessati hawnhekk.

© Ir-Repubblika Taljana (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Ministeru tal-Ġustizzja Taljan u Istituzzjonijiet pubbliċi oħra jew f’isimhom minn entitajiet terzi li jidhru fuq dan is-sit web huwa soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm ma jkunx indikat mod ieħor.

Ir-riproduzzjoni tal-kontenut tal-paġni tal-Ministeru tal-Ġustizzja Taljana u ta’ istituzzjonijiet pubbliċi oħra hija awtorizzata, sakemm jiġi rikonoxxut is-sors, salv fejn dikjarat mod ieħor.

Meta jkollu jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali u multimedjali (ħoss, immaġni, softwer, eċċ.), tali permess għandu jħassar il-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika biċ-ċar kull restrizzjoni dwar l-użu.

© Ir-Repubblika ta’ Ċipru (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma minn Ċipru jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq din is-sit web hu soġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm mhux indikat mod ieħor. Riproduzzjoni ta’ kontenut dwar paġni Ċiprijotti hi awtorizzata, sakemm is-sors jiġi rikonoxxut, għajr fejn provdut xort’ oħra. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jissostitwixxi l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika tal-Latvja (2021)

L-informazzjoni pprovduta mill-gvern tal-Latvja hija pubblika u mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur. F’dak ir-rigward, l-informazzjoni li tiġi ppubblikata fuq il-paġni Latvjani tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata fl-edizzjonijiet, fil-forom u fil-midja kollha għal skopijiet kummerċjali u mhux kummerċjali.

© Il-Ministeru għall-Ġustizzja tar-Repubblika tal-Litwanja (2021)

L-informazzjoni pprovduta mir-Repubblika tal-Litwanja hija mħarsa mil-Liġi Litwana dwar id-drittijiet tal-awtur u d-drittijiet relatati u tkun tista’ tintuża b’mod ħieles sakemm jiġi rikonoxxut is-sors.

© Il-Gran Dukat tal-Lussemburgu (2021)

Ir-riproduzzjoni tal-kontenut u l-informazzjoni ppreżentati fil-paġni tal-Lussemburgu u li huma tal-Istat tal-Lussemburgu jew ta’ partijiet oħra, sakemm ma jkunx indikat mod ieħor, huma soġġetti għal-liġi tal-Lussemburgu.

Sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor, ir-riproduzzjoni tal-informazzjoni li fihom il-paġni Lussemburgiżi hija awtorizzata għal skopijiet mhux kummerċjali sakemm is-sors ikun ċitat espliċitament.

Meta jeħtieġ il-permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħsejjes, immaġni, softwer, eċċ.), dik l-istipulazzjoni tikkanċella l-permess ġenerali u, jekk ikun meħtieġ, tindika kull restrizzjoni għall-użu.

L-Istat tal-Lussemburgu jirrifjuta li jaċċetta kull responsabbiltà fir-rigward tal-użu tal-informazzjoni misjuba fil-paġni tal-Lussemburgu. Għandu jiġi nnotat li l-informazzjoni ppubblikata f’dawn il-paġni mhijiex neċessarjament kompluta, eżawrjenti, eżatta jew aġġornata. Fil-każ li jkun hemm diskrepanzi bejn it-testi ppubblikati f’dawn il-paġni u fid-dokumenti oriġinali, ikunu applikabbli d-dokumenti oriġinali kif ippubblikati fil-Mémorial.

Xi kultant il-paġni tal-Istat tal-Lussemburgu jirreferu għal paġni li jkunu f’idejn partijiet oħrajn li l-Istat tal-Lussemburgu ma jkollu l-ebda kontroll fuqhom u li fir-rigward tagħhom huwa jirrifjuta li jaċċetta kwalunkwe responsabbiltà.

L-Istat tal-Lussemburgu ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal kwalunkwe ħsara kkawżata fuq il-faċilità tal-kompjuter tal-utent mill-paġni li jieħu ħsiebhom l-Istat tal-Lussemburgu jew oħrajn.

L-Istat tal-Lussemburgu ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà fil-każ li s-servizz mogħti minn dawn il-paġni jiġi sospiż, anke temporanjament.

Mhuwiex l-iskop ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet ta’ ċaħda ta’ responsabbiltà li jitwarrbu r-rekwiżiti tal-leġiżlazzjoni applikabbli, jew li tiġi eskluża r-responsabbiltà f’każijiet fejn din ma tistax tiġi eskluża f’konformità mal-leġiżlazzjoni li ssemmiet qabel.

© L-Ungerija (2021)

L-użu mill-ġdid tad-dokumenti mill-Ungerija jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq din is-sit web hu soġġett għal-liġi Ungeriża dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm mhux indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni privata u uffiċjali tal-kontenut tal-paġni Ungeriżi hija awtorizzata, sakemm ikun indikat is-sors, għajr jekk ma jkunx iddikjarat mod ieħor. Kwalunkwe użu ieħor jitlob awtorizzazzjoni minn qabel tad-detentur leġittimu.

© Ir-Repubblika ta’ Malta (2021)

Id-dritt tal-Awtur/Il-Permess ta’ Riproduzzjoni

Il-Gvern ta’ Malta, flimkien mal-Ministeri u d-Dipartimenti tiegħu, kif ukoll l-Awtoritajiet u awturi tas-siti web, jagħmlu kull sforz biex iżommu l-eżattezza tal-informazzjoni fuq dan is-sit web imma ma jistgħux jiggarantixxu li l-informazzjoni li tidher fuq xi siti web tagħhom jew ta’ ħoloq esterni hija kompluta, attwali u korretta u għalhekk jisħqu li l-informazzjoni li tinstab hemm ma għandhiex titqies bħala informazzjoni korretta u kompluta fuq kull suġġett. Ma jistgħu jiġu żgurati la l-kwalità u l-aċċessibbiltà kontinwa u lanqas il-fatt li jseħħu interruzzjonijiet minħabba kwistjonijiet tekniċi. Għalhekk, ma jistgħux jaċċettaw responsabbiltà għal kull preġudizzju, telf jew ħsara li tista’ sseħħ mill-użu tal-informazzjoni, billi l-informazzjoni murija hija intiża unikament bħala gwida ġenerali. Il-Gvern ta’ Malta jżomm id-dritt li jbiddel, iżid jew iħassar partijiet jew paġni sħaħ, mingħajr ma jagħti ebda notifika dwar dan, għal perjodu interim.

Il-Gvern ta’ Malta, flimkien mal-Ministeri u d-Dipartimenti tiegħu, kif ukoll l-Awtoritajiet u l-awturi tal-websajts, ma jipprovdux kontroll tal-kwalità ta’ links esterni. L-inklużjoni tal-isem ta’ kull kumpanija jew negozjant fil-paġni ma għandhiex tinftiehem bħala rakkomandazzjoni tal-prodotti u/jew is-servizzi ta’ dik il-kumpanija jew dak in-negozjant.

Dawn il-paġni mhumiex intenzjonati li jagħtu pariri legali. Din tibqa’ l-prerogattiva tal-professjoni legali.

Jekk tidentifika xi informazzjoni fuq dan is-sit li tkun inkorretta jew qarrieqa, ibgħat ittra elettronika lill-webmaster dwarha, jew uża l-formola ta’ rispons.

Il-materjal fuq dan is-sit web huwa kopert mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur, tal-Liġijiet ta’ Malta, tal-politiki u tar-regolamenti u ta’ kull ftehim internazzjonali li jsemmi l-Gvern ta’ Malta. L-informazzjoni f’dan is-sit web hija disponibbli għall-użu personali u għall-użu pubbliku li mhuwiex kummerċjali. Meta jitqiesu dawn il-finijiet, l-informazzjoni tista’ tiġi riprodotta mingħajr ebda ħlas jew ħtieġa oħra għal awtorizzazzjoni mill-Gvern ta’ Malta, sakemm dan il-materjal li jiġi riprodott ikun kopja vera tal-oriġinal u l-Gvern ta’ Malta jiġi identifikat bħala s-sors. Il-materjal riprodott ma jista’ bl-ebda mod jiġi rrappreżentat bħala l-verżjoni uffiċjali, lanqas bħala prodott flimkien ma’ jew bil-kunsens tal-Gvern ta’ Malta.

© Ir-Renju tan-Netherlands (2021)

L-informazzjoni li hija disponibbli għall-pubbliku provduta mill-gvern tal-Pajjiżi l-Baxxi mhix suġġetta għall-kundizzjonijiet ta’ drittijiet tal-awtur sakemm ma jiġix speċifikat. F’dak ir-rigward, l-informazzjoni li tiġi ppubblikata fuq il-paġni Netherlandiżi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija disponibbli bla ħlas u tista’ tiġi mniżżla/riprodotta/tradotta/adattata fl-edizzjonijiet, fil-forom u fil-midja kollha għal skopijiet kummerċjali u mhux kummerċjali għajr meta f’ (ċerti partijiet ta’) l-informazzjoni pprovduta tiġi inkluża klawżola tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Repubblika tal-Awstrija (2021)

L-artikli kollha ppubblikati fuq dan is-sit web huma protetti bid-drittijiet tal-awtur, bid-drittijiet kollha riżervati.

L-informazzjoni preżentata fuq il-paġni Awstrijaċi tal-e-Justice Portal Ewropew hi kkunsidrata informazzjoni pubblika u tista’ tiġi distribwita jew ikkupjata, sakemm din ma tiġix użata għal raġunijiet kummerċjali u s-sors jiġi indikat.

Filwaqt li l-Ministeru Federali tal-Ġustizzja (BMJ) jagħmel sforzi raġonevoli sabiex jinkludi informazzjoni preċiża u aġġornata fuq il-paġni Awstrijaċi tal-e-Justice Portal Ewropew, il-Ministeru ma jieħu l-ebda responsabbiltà fir-rigward tal-preċiżjoni, aġġornamenti jew kompletezza ta’ dik l-informazzjoni jew għal informazzjoni fuq websajts oħra li għalihom ikun forna links. Jekk, u sa dak il-punt, li jsiru magħrufa żbalji, dawn jiġu korretti kemm jista’ jkun malajr.

L-informazzjoni fornuta permezz tal-paġni Awstrijaċi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika hija ta’ karattru ġenerali u mhijiex, għalhekk, adattata għar-rekwiżiti individwali speċifiċi ta’ persuni, entitajiet jew orgnaizzazzjonijiet; Mhijiex neċessarjament preċiża, kompluta jew aġġornata; Hi parzjalment konnessa ma’ websajts oħra li la huma influwenzati minn u lanqas fiż-żona ta’ responsabbiltà tal-BMJ. Mhix maħsuba biex tissostitwixxi servizz professjonali ta’ konsultazzjoni (legali). Jekk tkun qed tfittex pariri personali, jekk jogħġbok l-ewwel dejjem ikkuntattja espert fil-qasam rispettiv ikkonċernat. Jekk għandek mistoqsijiet dwar il-proċedimenti tiegħek fil-qorti, ikkuntattja l-qorti li għandha ġuriżdizzjoni. Mozzjonijiet jew applikazzjonijiet li jkunu jirrekjedu konformità ma’ xi terminu ta’ żmien, f’kull każ dawn għandhom l-ewwel jitqajmu mal-qorti jew l-awtorità kompetenti.

Aħna ma niggarantux li dokument li huwa aċċessibbli permezz tal-paġni Awstrijaċi tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jikkorrispondi eżattament mat-test adottat uffiċjalment. Huma biss l-atti tar-Repubblika tal-Awstrija li huma ppubblikati bil-mod preskritt mil-liġi fil- “Gazzetta dwar il-Liġi Federali tar-Repubblika tal-Awstrija” (Bundesgesetzblatt der Republik Österreich) li huma legalment vinkolanti.

Xi dokumenti li wieħed jista’ jaċċedi għalihom mill-paġni Awstrijaċi tas-sit tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jirreferu għal informazzjoni fornuta minn organizzazzjonijiet oħra. Il-BMJ, madanakollu, ma jagħti l-ebda garanzija rigward il-preċiżjoni, it-tempestività jew il-korettezza tad-data pprovduta.

© Il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Polonja (2021)

Il-kontenut ta’ din is-sit web huwa għal għanijiet ta’ informazzjoni ġenerali biss u ma jikkostitwixxix parir. Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jagħti l-ebda assikurazzjoni jew garanzija rigward il-preċiżjoni, it-tempestività, jew l-applikabbiltà ta’ kull parti tal-kontenuti.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jassumi l-ebda responsabbiltà għall-informazzjoni kontenuta fuq dan is-sit web u ma jassumi l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ tali informazzjoni. Jistgħu japplikaw dikjarazzjonijiet ta’ rinunzja jew avviżi dwar id-drittijiet tal-awtur speċifiċi flimkien ma’ ċerti kontenut jew partijiet tal-websajt. L-informazzjoni fil-paġni Polakki li mhix soġġetta għal rinunzja jew avviż dwar id-drittijiet tal-awtur speċifiċi huwa liberament disponibbli u jista’ jitniżżel/jiġi riprodott/tradott/adattat fl-edizzjonijiet kollha, il-forom u l-midja għal finijiet kummerċjali jew mhux kummerċjali.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jaċċetta l-ebda responsabbiltà għal u jeskludi kull responsabbiltà marbuta mat-tfittxija fis-sit web, l-użu tal-informazzjoni jew it-tniżżil ta’ kull materjal minnu, inkluża iżda mhux limitata għal kull responsabbiltà għal żbalji, ineżattezzi, omissjonijiet, jew dikjarazzjonijiet qarrieqa jew difamatorji. L-informazzjoni fuq dan is-sit web tista’ tinkludi opinjonijiet jew perspettivi li, sakemm ma jiġix espressament iddikjarat mod ieħor, mhumiex neċessarjament dawk tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Din is-sit web fiha links għal siti esterni li fuqhom is-servizzi tal-Ministeru tal-Ġustizzja ma għandhom l-ebda kontroll u li għalihom il-Ministeru tal-Ġustizzja ma jieħu l-ebda responsabbiltà.

© Ir-Repubblika Portugiża (2021)

L-użu mill-ġdid, minn terzi ta’ dokumenti li jinsabu f’dan il-portal u li huma proprjetà tal-Portugall huma protetti bid-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u bid-drittijiet ta’ proprjetà industrijali skont il-Liġi Portugiża, id-dritt tal-UE u l-ftehimiet internazzjonali applikabbli. L-informazzjoni li tinsab f’dan il-portal hija pubblika u, sakemm ma jiġix iddikjarat espressament mod ieħor, tista’ tiġi riprodotta u użata mill-ġdid sakemm jiġi rikonoxxut is-sors. Meta tinħtieġ awtorizzazzjoni minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ test jew informazzjoni multimedjatika (ħoss, immaġini, programmi tal-kompjuter, eċċ), l-awtorizzazzjoni ġenerika hawn fuq imsemmija ma għandhiex tapplika. Jista’ jingħata permess speċifiku fuq talba għall-użu mill-ġdid u r-riproduzzjoni ta’ dokumenti b’informazzjoni li, skont il-kundizzjonijiet stabbiliti, ma tistax tintuża mill-ġdid liberament. Awtorizzazzjoni speċifika tistabbilixxi b’mod ċar ir-restrizzjonijiet li japplikaw l-użu tad-dokumenti koperti minnha.

© Ir-Rumanija (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mir-Rumanija jew f’isimhom minn entitajiet terzi li jinsabu fuq din is-sit web hija suġġetta għar-regoli tad-drittijiet tal-awtur nazzjonali sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni tal-kontenut fil-paġni Rumeni hija awtorizzata, dejjem jekk is-sors jingħata rikonoxximent, ħlief meta jkun indikat mod ieħor. Meta l-permess minn qabel ikun meħtieġ għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali jew multimedjali (ħoss, stampi, softwer, eċċ.), it-tali permess jikkanċella l-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika b’mod ċar ir-restrizzjonijiet dwar l-użu.

© Ir-Repubblika tas-Slovenja (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Gvern tas-Slovenja jew minn entitajiet terzi f’isimha li jidhru fuq dan is-sit web huwa suġġett għar-regoli nazzjonali dwar id-drittijiet tal-awtur sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Ir-riproduzzjoni tal-kontenut dwar il-paġni Sloveni hija awtorizzata, sakemm is-sors jiġi rikonoxxut, għajr meta jiġi pprovdut mod ieħor u jista’ biss jiġi riprodott għal skopijiet li mhumiex kummerċjali.

Meta jkollu jinkiseb permess minn qabel għar-riproduzzjoni jew l-użu ta’ informazzjoni testwali u multimedjali (ħoss, immaġni, softwer, eċċ.), tali permess għandu jħassar il-permess ġenerali msemmi hawn fuq u jindika biċ-ċar kull restrizzjoni dwar l-użu.

© Ir-Repubblika Slovakka (2021)

L-użu mill-ġdid ta’ dokumenti miżmuma mill-Gvern Slovakk jew f’ismu minn entitajiet terzi li jinsabu fuq din is-sit web huwa suġġett għar-regoli tad-drittijiet tal-awtur nazzjonali sakemm ma jiġix indikat mod ieħor. Limitazzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur, drittijiet relatati mad-drittijiet tal-awtur u mad-drittijiet tal-bażi tad-data sui generis huma permessi biss f’każijiet speċjali stipulati fl-Att dwar id-Drittijiet tal-Awtur Nru 618/2003 kif emendat. L-użu jew l-iskartar tas-suġġett skont l-Att tad-Drittijiet tal-Awtur ma għandhomx ikunu f’kunflitt mal-esplojtazzjoni intiża u ma għandhomx jippreġudikaw b’mod irraġonevoli d-drittijiet leġittimi tad-detenturi tad-dritt. Fil-każijiet l-oħra għandu jinkiseb permess minn qabel għall-użu ta’ suġġett (liċenzja).

Għal aktar tagħrif dwar il-liġi Slovakka dwar id-drittijiet tal-awtur jekk jogħġbok irreferi għall-links li ġejjin:

bl-Ingliż bis-Slovakk

© Ir-Repubblika tal-Finlandja (2021)

L-informazzjoni dwar il-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika pprovduta mill-Gvern Finlandiż hija pubblika u mhijiex suġġetta għall-kundizzjonijiet tad-drittijiet tal-awtur.

© Ir-Renju tal-Iżvezja (2021)

Il-materjal ippubblikat fil-paġni tal-Iżvezja tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika jista’ jiġi riprodott mingħajr ħlas. Is-sors għandu jiġi rikonoxxut fejn dan huwa speċifikament mitlub.

© Id-drittijiet tal-awtur tal-Kuruna (2021)

L-informazzjoni prodotta mill-Gvern tar-Renju Unit hija protetta mid-drittijiet tal-awtur tal-Kuruna. Il-kontenut kollu huwa disponibbli taħt il-Liċenzja tal-Gvern Miftuħa v3.0, għajr fejn indikat mod ieħor.

L-aħħar aġġornament: 19/07/2021

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.