Sagsomkostninger

Bulgarien

Denne side indeholder oplysninger om retsafgifter i Bulgarien.

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Regler om salærer for de juridiske erhverv

Advokater

Lov om advokatsamfundet

Artikel 36. (1) Advokaten eller advokaten for Den Europæiske Union har ret til at blive aflønnet for sit arbejde.

(2) Vederlagets størrelse aftales i en kontrakt mellem advokaten eller advokaten for Den Europæiske Union og dennes klient. Dette beløb skal være rimeligt og berettiget og må ikke være lavere end det, der er fastsat i det øverste advokatråds kendelse for den type arbejde, der udføres.

(3) Hvis der ikke foreligger en aftale, fastsætter advokatrådet efter anmodning fra advokaten, Den Europæiske Unions advokat eller klienten vederlaget i overensstemmelse med det øverste advokatråd.

(4) Vederlaget kan være fast og/eller en procentdel af de involverede økonomiske interesser afhængigt af sagens udfald, med undtagelse af salærer til forsvarere i straffesager og civile sager, hvor der er en moralsk interesse.

Artikel 38. (1) Advokaten eller den Europæiske Unions advokat kan yde gratis juridisk bistand og samarbejde til:

 1. personer, der har ret til underholdsbidrag
 2. personer i økonomiske vanskeligheder
 3. slægtninge, venner eller andre advokater.

(2) I de i stk. 1 omhandlede tilfælde, hvor modparten i den pågældende sag pålægges at betale sagsomkostningerne, har advokaten eller Den Europæiske Unions advokat ret til et vederlag. Retten fastsætter dette vederlag til et beløb, der ikke er lavere end det, der er fastsat i kendelsen i henhold til artikel 36, stk. 2, og pålægger den anden part at betale det.

Vederlaget fastlægges i henhold til bekendtgørelse nr. 1 af 2004 om mindstebeløb for advokatsalærer, artikel 6-36.

Afsnit II.

Salærer for rådgivning, oplysninger, udarbejdelse af dokumenter og kontrakter

Artikel 6. (1) Salærerne for rådgivning, oplysninger, udarbejdelse af dokumenter og kontrakter er som følger:

 1. for mundtlig rådgivning, en konsultation, i forbindelse med en mæglingsprocedure uden advokatens deltagelse og rådgivning på retslige og administrative steder osv. — 100 BGN
 2. for en skriftlig konsultation — 200 BGN
 3. for at undersøge en sag og afgive udtalelse — 450 BGN
 4. for klager og anmeldelser til anklagemyndigheden, politiet, nationale eller kommunale myndigheder — 200 BGN
 5. for opfordringer oprettet for notar, for anmodninger om vedgåelse af eller afkald på arv, udarbejdelse af registreringsdokumenter attesteret af notar, anmodning om udsættelse for skyldige beløb og andre anmodninger — 200 BGN
 6. for en ansøgning i forbindelse med afslag på eller genetablering af bulgarsk statsborgerskab — 450 BGN
 7. for oprettelse af et testamente — 300 BGN;
 8. for oprettelse: af en skriftlig aftale, notarialdokumenter om ejendomsret, salg, bytte, gave, pant i fast ejendom, areal og servitutter, en udenretslig aftale, herunder udarbejdelse af en aftale, der er indgået inden for rammerne af en mæglingsprocedure uden advokatens medvirken, og om gennemførelse og udarbejdelse af et detaljeret verifikationsdokument baseret på prisen på den pågældende kontrakt eller det pågældende instrument:
  1. i tilfælde af en værdi på under 1 000 BGN — 250 BGN
  2. i tilfælde af en værdi på mellem 1 000 BGN og 10 000 BGN — 250 BGN plus 3 % for det beløb, der overstiger 1 000 BGN
  3. i tilfælde af en værdi på mellem 10 000 BGN og 100 000 BGN — 500 BGN plus 2 % for det beløb, der overstiger 10 000 BGN
  4. i tilfælde af en værdi på mellem 100 000 BGN og 1 000 000 BGN — 2 300 BGN plus 1 % for det beløb, der overstiger 100 000 BGN
  5. i tilfælde af en værdi på over 1 000 000 BGN — 11 300 BGN plus 0,5 % for det beløb, der overstiger 1 000 000 BGN
 9. til udarbejdelse af dokumenter og en ansøgning om registrering af faktiske omstændigheder og offentliggørelse af dokumenter vedrørende:
  1. en enkeltmandsvirksomhed — 250 BGN
  2. et interessentskab — 300 BGN
  3. et kommanditselskab — 400 BGN
  4. et selskab med begrænset ansvar — 500 BGN
  5. et aktieselskab — 1 000 BGN
  6. et andelsselskab — 750 BGN
  7. et boligandelsselskab — 750 BGN
  8. almennyttige fonde og foreninger — 600 BGN
 10. for indgivelse af dokumenter vedrørende registrering af faktiske omstændigheder og offentliggørelse af dokumenter i det relevante register uden udarbejdelse af dokumenterne — 50 % af vederlaget i henhold til punkt 9
 11. for løbende retshjælp i henhold til en kontrakt med en juridisk person eller en enkeltmandsvirksomhed — 800 BGN pr. måned og særskilt salær til advokaten for at give møde i den pågældende juridiske persons eller enkeltmands retssager.
 12. for en aftalt tidsafregnet rådgivning — 120 BGN pr. time
 13. for attestering af kopier af dokumenter i henhold til artikel 32 i lov om advokatsamfundet, der stilles til rådighed for advokaten i forbindelse med beskyttelsen af klientens rettigheder og interesser — 3 BGN for første side og 2 BGN for hver efterfølgende side.
 14. i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter med henblik på deltagelse i procedurer i henhold til lov om offentlige indkøb, udbud og udbudsdokumenter i henhold til lov om offentlig ejendom, lov om kommunal ejendom, koncessionsloven fastsættes advokatsalæret i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, (8) på grundlag af den værdi, for hvilken proceduren blev bekendtgjort, men det må ikke være mindre end 2 000 BGN.

(2) Vederlagene i henhold til stk. 1 forhøjes med 50 %, når den juridiske bistand ydes på et fremmedsprog. Hvis dokumenterne udarbejdes på flere forskellige sprog, betaler kunden et særskilt gebyr svarende til de beløb, der er omhandlet i stk. 1, for hvert af de sprog, de er udfærdiget på.

(3) Vederlaget i henhold til stk. 1 og 2 er dobbelt så højt for juridisk bistand, der ydes i nødsituationer eller på fridage.

Afsnit III.

Salæret for civile og administrative sager ved en domstol

Artikel 7. (1) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i civile sager er vederlaget som følger:

 1. I sager vedrørende annullering af en opsigelse og genansættelse må vederlaget ikke være lavere end den månedlige mindsteløn i landet på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om juridisk bistand eller på tidspunktet for fastsættelse af vederlaget i overensstemmelse med artikel 2
 2. for opløsning af ægteskab i forbindelse med en sag — 1 200 BGN og skilsmisse efter fælles overenskomst — 800 BGN. Stk. 4 finder også anvendelse på udarbejdelsen af en forligsaftale vedrørende fast ejendom.
 3. for faderskab og indsigelse mod faderskab — 1 200 BGN
 4. for andre ikkekvantificerbare krav — 1 000 BGN
 5. for procedurer til beskyttelse og dokumentationsopbygning — 750 BGN
 6. i en sag om underholdsbidrag — 500 BGN
 7. i private søgsmål — en tredjedel af minimumsbeløbet for én instans, afhængigt af sagens genstand og partens økonomiske interesse, men dette beløb må ikke være lavere end det, der er fastsat i artikel 11, og i tilfælde af appel til prøvelse af en afgørelse, der forhindrer en retssag, 50 % af minimumsbeløbet for én instans, men dette beløb må ikke være lavere end det i artikel 11 fastsatte beløb
 8. (ny — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, annulleret ved afgørelse nr. 13062 af 3. oktober 2019 og afgørelse nr. 5419 af 8. maj 2020 truffet af VAS (Varhoven administrativen sad — øverste forvaltningsdomstol) — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 45 af 2020, i kraft siden den 15. maj 2020).
 9. for juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager om værgemål — 1 000 BGN
 10. for sager i henhold til handelsloven om en partners eller en aktionærs klage over et selskab, søgsmål vedrørende beskyttelse af aktionærers rettigheder, klageprocedurer i henhold til lov om almennyttige juridiske enheder, andelsloven, lov om virksomhedsregistret og registret over almennyttige juridiske personer, BULSTAT-registerloven og klageprocedurer i henhold til andre love om registreringsprocedurer og registreringer i disse registre — 1 250 BGN.

(2) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager af særlig interesse er vederlaget som følger:

 1. for en værdi på under 1 000 BGN — 400 BGN
 2. i tilfælde af en værdi på mellem 1 000 BGN og 10 000 BGN — 400 BGN plus 10 % for det beløb, der overstiger 1 000 BGN
 3. i tilfælde af en værdi på mellem 10 000 BGN og 25 000 BGN — 1 300 BGN plus 9 % for det beløb, der overstiger 10 000 BGN
 4. i tilfælde af en værdi på mellem 25 000 BGN og 100 000 BGN — 2 650 BGN plus 8 % for det beløb, der overstiger 25 000 BGN
 5. i tilfælde af en værdi på mellem 100 000 BGN og 500 000 BGN — 8 650 BGN plus 4 % for det beløb, der overstiger 100 000 BGN
 6. i tilfælde af en værdi på mellem 500 000 BGN og 1 000 000 BGN — 24 650 BGN plus 3 % for det beløb, der overstiger 500 000 BGN
 7. i tilfælde af en værdi på mellem 1 000 000 BGN og 10 000 000 BGN — 39 650 BGN plus 1,5 % for det beløb, der overstiger 1 000 000 BGN
 8. i tilfælde af en værdi, der overstiger 10 000 000 BGN — 174 650 BGN plus 0,6 % for det beløb, der overstiger 10 000 000 BGN

(3) Ved advokatbistand, forsvar og bistand i konkurssager beregnes vederlaget på grundlag af værdien af de fordringer, på grundlag af hvilke der anmodes om indledning af konkursbehandling, efter den i stk. 2 fastsatte metode, men vederlaget må ikke være mindre end 1 500 BGN. For udarbejdelse af en begæring om indgivelse af en fordring og for udarbejdelse af en indsigelse mod en fordring, der er indgivet eller accepteret i forbindelse med en konkursbehandling, samt for deltagelse i en indsigelsesprocedure, er vederlaget lig med 50 % af det i stk. 2 fastsatte vederlag, men må ikke være mindre end 1 000 BGN. Med henblik på udarbejdelse af et tilbud og deltagelse i en procedure for erhvervelse af aktiver som følge af konkurs fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, nr. (8).

(4) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i opdelingssager fastsættes vederlaget på grundlag af den økonomiske interesse hos den part, der repræsenteres i overensstemmelse med stk. 2, dog mindst 1 500 BGN for hver fase. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager, der kun vedrører udstykning af landbrugsarealer, fastsættes vederlaget på grundlag af den økonomiske interesse hos den part, der er repræsenteret i overensstemmelse med stk. 2, men må ikke være mindre end 750 BGN for hver fase.

(5) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i forbindelse med klager i henhold til ejendomslovens artikel 75, 76 og 108 fastsættes vederlaget på grundlag af den økonomiske interesse hos den part, der er repræsenteret i overensstemmelse med stk. 2, dog mindst 800 BGN for løsøre og 1 500 BGN for fast ejendom eller ejendomsret til samme. Vederlaget fastsættes på grundlag af markedsprisen for den faste ejendom eller, hvis ejendommen ikke har nogen markedsværdi, på grundlag af vurderingen.

(6) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager om eksistensen, ophævelsen eller opsigelsen af aftaler og indgåelse af en endelig aftale om ejendomsret til fast ejendom fastsættes vederlaget på grundlag af den økonomiske interesse hos den part, der er repræsenteret i overensstemmelse med stk. 2, dog mindst 1 500 BGN. Vederlaget fastsættes på grundlag af markedsprisen for den faste ejendom eller, hvis ejendommen ikke har nogen markedsværdi, på grundlag af vurderingen.

(7) Med henblik på forsvar i sager, der skal sikre et fremtidigt retsmiddel, i sager om udstedelse af et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag i henhold til artikel 405, stk. 3 og 4, i den civile retsplejelov og i sager om udstedelse af en fuldbyrdelsesordre, fastsættes vederlaget efter reglerne i stk. 2 på grundlag af halvdelen af de krævede beløb.

(8) (Annulleret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 2 af 2009, ny — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, tidligere stk. 6 — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 84 af 2016, annulleret ved afgørelse nr. 13062 af 3. oktober 2019 og afgørelse nr. 5419 af 8. maj 2020 truffet af VAS (Varhoven administrativen sad — øverste forvaltningsdomstol) — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 45 af 2020, i kraft siden den 15. maj 2020).

(9) I tilfælde af forsvar i en sag, der involverer mere end to retsmøder, betales der et tillægsgebyr på 250 BGN for hvert efterfølgende retsmøde.

Artikel 8. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i administrative sager vedrørende visse væsentlige materielle interesser fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2.

(2) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i administrative sager uden specifik materiel interesse:

 1. i sager i henhold til landsplanloven og matrikel- og tingbogsloven — 1 250 BGN
 2. for sager, der er omfattet af lov om social sikring — 500 BGN
 3. for sager i henhold til lov om indenrigsministeriet — 750 BGN
 4. for sager i henhold til den nationale standardiseringslov — 600 BGN
 5. i klagesager til prøvelse af en afgørelse om at indlede en procedure, en beslutning om at udvælge en tjenesteyder eller afslutte en procedure, der er tilrettelagt af en ordregivende myndighed i henhold til lov om offentlige udbud, fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, på grundlag af den værdi, som statens gebyr for proceduren er beregnet ud fra. i andre tilfælde af klagesager til prøvelse af den ordregivende myndigheds afgørelser — 1 500 BGN.
 6. for sager i henhold til lov om bulgarske identitetsdokumenter — 600 BGN
 7. for sager i henhold til lov om støtte til landbrugsproducenter — 800 BGN
 8. for sager i henhold til lov om beskyttelse af den frie konkurrence ved KZK (Komissia za zashtita na konkurentsiata — kommissionen til beskyttelse af den frie konkurrence) eller en retsinstans — 1 500 BGN, og når sagen vedrører en handling af materiel interesse (bødestraf, tvangsbøde eller anden sanktion), fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1.
 9. i sager i henhold til lov om beskyttelse mod forskelsbehandling ved KZD (Komissia za zashtita ot diskriminatsia — kommissionen til beskyttelse mod forskelsbehandling) eller en retsinstans — 1 500 BGN
 10. i sager i henhold til forbrugerbeskyttelsesloven og lov om beskyttelse af personoplysninger — 900 BGN

(3) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i forvaltningsretlige sager uden særlig materiel interesse, bortset fra de tilfælde, der er omhandlet i stk. 2, udgør vederlaget 1 000 BGN.

(4) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand over for en administrativ myndighed fastsættes vederlaget i overensstemmelse med de foregående afsnit.

Artikel 9. For forberedelse af et søgsmål og et skriftligt svarskrift i forbindelse med en sag, en appel og et svarskrift i forbindelse med en appel uden juridisk repræsentation samt for behandlingen af en civil sag og medunderskrivelsen af en kassationsanke i henhold til artikel 284, stk. 2, i den civile retsplejelov, udgør vederlaget 75 % af det vederlag, der er fastsat i artikel 7 eller 8, men må ikke være lavere end 400 BGN.

(2) For forberedelse af en kassationsanke, der indeholder formalitetsgrunde i henhold til artikel 280, stk. 1, i den civile retsplejelov, uden juridisk repræsentation udgør vederlaget 75 % af det vederlag, der er fastsat i artikel 7 eller 8, men må ikke være mindre end 1 200 BGN.

(3) Ved udarbejdelsen af et svarskrift i en kassationsanke, der indeholder formalitetsgrunde i henhold til artikel 280, stk. 1, i den civile retsplejelov, uden juridisk repræsentation udgør vederlaget 75 % af det i artikel 7 eller 8 fastsatte vederlag, dog mindst 1 200 BGN.

(4) Ved juridisk repræsentation i sager om annullation af en afgørelse, der er trådt i kraft, fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 7 eller artikel 8, dog mindst 1 000 BGN. Ved udarbejdelse af en begæring om annullation af en endelig afgørelse eller et svar på en påstand om annullation af en endelig afgørelse uden juridisk repræsentation under et offentligt retsmøde udgør vederlaget 75 % af vederlaget i henhold til artikel 7 eller artikel 8, dog mindst 750 BGN.

(5) For forberedelse af appeller til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg og for udarbejdelse af en anmodning om præjudiciel afgørelse til Den Europæiske Unions Domstol i Luxembourg uden juridisk repræsentation udgør vederlaget mindst 2 000 BGN.

(6) For udarbejdelse af en sagsanlæg i henhold til lov om offentlige udbud, et skriftligt svar eller en indsigelse i en sådan sag uden fremmøde i for kommissionen for beskyttelse af den frie konkurrence eller den øverste forvaltningsdomstol er vederlaget lig med 75 % af det vederlag, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 8, men må ikke være mindre end 600 BGN.

(7) For udarbejdelse af en indsigelse ved en tilsynsmyndighed eller et sagsanlæg for en domstol vedrørende finansielle korrektioner i forbindelse med projekter, der vedrører udgifter fra europæiske fonde eller operationelle programmer, uden juridisk repræsentation er vederlaget lig med 75 % af det vederlag, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 8, men må ikke være mindre end 600 BGN.

Artikel 10. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand til en part ved en tvangsfuldbyrdelsessag er vederlaget:

 1. for indledning af tvangsfuldbyrdelsessag — 200 BGN
 2. for juridisk repræsentation, forsvar og bistand til parter i en tvangsfuldbyrdelsessag og til iværksættelse af foranstaltninger med henblik på opfyldelse af pengekrav — 50 % af det tilsvarende vederlag i henhold til artikel 7, stk. 2
 3. for juridisk repræsentation, forsvar og bistand til parten i en tvangsfuldbyrdelsessag med henblik på overtagelse eller rømning af fast ejendom — 50 % af det relevante vederlag, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, på grundlag af ejendommens værdi
 4. for juridisk repræsentation, forsvar og bistand til parten i en tvangsfuldbyrdelsessag med henblik på andre handlinger end dem, der er omhandlet i punkt 2 og 3 - 350 BGN
 5. for en sag vedrørende en fogeds handlinger — 400 BGN og, når sagen behandles i et offentligt retsmøde — 600 BGN samme vederlag udbetales til skyldnerens retlige repræsentant.

Artikel 11. For retsanmodninger, for forberedelsen af private søgsmål, for sager vedrørende handlinger foretaget af en foged, en notar, en justitssekretær og en registrator udgør vederlaget 400 BGN, og når sagerne behandles i offentligt retsmøde — 600 BGN.

Afsnit IV.

Salærer for straffesager og administrative sanktioner i én instans

Artikel 12. Vederlaget for advokatbistand, forsvar og bistand i den administrative fase svarer til de beløb, der er fastsat i artikel 13, stk. 1, og, når processuelle skridt udføres på forskellige dage — 250 BGN pr. dag.

Artikel 13. (1) For forsvar af tiltalte, den civile part eller den private sagsøger udgør vederlaget:

 1. i sager, hvor lovovertrædelsen kan straffes med en prøvetidssanktion eller bøde — 600 BGN
 2. op til 5 års fængsel — 1 000 BGN
 3. op til 10 års fængsel — 1 500 BGN
 4. op til 15 års fængsel — 2 250 BGN
 5. mere end 15 års fængsel — 3 000 BGN
 6. livsvarigt fængsel — 6 000 BGN
 7. i tilfælde af aftale, hvis advokaten ikke har deltaget i straffesagen — 750 BGN
 8. (annulleret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 2 af 2009, tidligere punkt 9, ændret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, annulleret med hensyn til ændringen ved nr. 28 af 2014, ved afgørelse nr. 13062 af 3. oktober 2019 og afgørelse nr. 5419 af 8. maj 2020 truffet af VAS (Varhoven administrativen sad — øverste forvaltningsdomstol — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 45 af 2020, i kraft siden den 15. maj 2020)
 9. for at give møde for en domstol med henblik på tilsyn, såfremt advokaten ikke har deltaget i straffesagen i medfør af en fuldmagt — 900 BGN
 10. (ændret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 2 af 2009, med senere ændringer — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, annulleret med hensyn til ændringen ved nr. 28 af 2014, ved afgørelse nr. 13062 af 3. oktober 2019 og afgørelse nr. 5419 af 8. maj 2020 truffet af VAS (Varhoven administrativen sad — øverste forvaltningsdomstol — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 45 af 2020, i kraft fra den 15. maj 2020, annulleret — DV (Darjaven vestnik — statstidende) nr. 68 af 2020).

(2) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand til civile sagsøgere eller civile sagsøgte fastsættes vederlaget i overensstemmelse med reglerne i artikel 7, stk. 2.

(3) For juridisk repræsentation, forsvar og bistand til tiltalte, en privat sagsøger eller en civil part i forbindelse med flere anklagepunkter, forhøjes det i stk. 1 fastsatte vederlag for den groveste anklage med 50 %.

(4) For forsvar af mere end én person fastsættes vederlaget for hver forsvaret person i overensstemmelse med stk. 1.

Artikel 14. (1) Hvis forhandlingen i en straffesag varer mere end én dag, udgør det yderligere vederlag for hver efterfølgende dag 250 BGN.

(2) For forsvar i straffesager eller administrative straffesager, der omfatter mere end to retsmøder, skal der betales yderligere 250 BGN for hvert efterfølgende retsmøde.

Artikel 15. For forberedelse af en appel eller en kassationsanke uden fremmøde for retten udgør vederlaget 75 % af det vederlag, der er fastsat i artikel 13.

Artikel 16. For repræsentation af civile parter i straffesager udgør vederlaget 300 BGN og, når klager behandles i et offentligt retsmøde, 600 BGN.

Artikel 17. I straffesager er det ikke tilladt at forhandle om salærer på grundlag af resultatet, herunder også i civile sager, der anlægges som straffesager.

Artikel 18. (1) For udarbejdelse af en anke af en strafferetlig afgørelse uden juridisk repræsentation fastsættes vederlaget efter reglerne i artikel 7, stk. 2, på grundlag af halvdelen af det for henholdsvis sanktionen eller erstatningen fastsatte beløb, dog mindst 100 BGN.

(2) Hvis den administrative sanktion har form af en bøde, tvangsbøde og/eller materiel kompensation, fastsættes vederlaget i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, på grundlag af værdien af hver pålagt bøde, sanktion og/eller erstatning.

(3) (Ny — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, annulleret ved afgørelse nr. 13062 af 3. oktober 2019 og afgørelse nr. 5419 af 8. maj 2020 truffet af VAS (Varhoven administrativen sad — øverste forvaltningsdomstol) — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 45 af 2020, i kraft siden den 15. maj 2020).

(4) (Ny — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 68 af 2020, som ændret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 88 af 2022). For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i andre sager vedrørende administrative sanktioner end dem, der er omhandlet i stk. 2, udgør vederlaget 500 BGN.

Afsnit V.

Salærer for deltagelse i retssager i henhold til særlig lovgivning i én instans

Artikel 19. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til sundhedsloven er mindstevederlaget 500 BGN.

Artikel 20. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i uafhængige retssager i henhold til lov om beskyttelse af børn er mindstevederlaget 600 BGN.

Artikel 21. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til familielovens kapitel IX, X og XI er mindstevederlaget 600 BGN.

Artikel 22. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til lov om beskyttelse mod vold i hjemmet er mindstevederlaget 600 BGN.

Artikel 23. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til lov om udlevering og den europæiske arrestordre er mindstevederlaget 800 BGN.

Artikel 24. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelse af mindre kriminalitet er mindstevederlaget 500 BGN.

Artikel 25. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i exequatursager er mindstevederlaget 500 BGN.

Artikel 26. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i forbindelse med delegationssager, hvor advokaten ikke er ansvarlig for hele sagen, er mindstevederlaget 500 BGN.

Artikel 27. For juridisk bistand og juridisk repræsentation, forsvar og bistand til et vidne i henhold til strafferetsplejelovens artikel 122 er mindstevederlaget, når advokaten ikke er ansvarlig for hele sagen, 500 BGN.

Artikel 28. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i forbindelse med en procedure vedrørende sikkerhedsforanstaltninger, hvor advokaten ikke er ansvarlig for hele sagen, er mindstevederlaget 900 BGN.

Artikel 29. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i forbindelse med overlappende procedurer er mindstevederlaget 600 BGN.

Artikel 30. For udarbejdelse af en anmodning i henhold til strafferetsplejelovens artikel 368 er mindstevederlaget 800 BGN.

Artikel 31. (1) For forsvar i sager om genoptagelse af straffesager må vederlaget ikke være lavere end minimumsbeløbet for én instans.

(2) For udarbejdelse af en anmodning om genoptagelse af en straffesag uden at møde frem i et retsmøde er mindstevederlaget 75 % af det i stk. 1 fastsatte mindstevederlag.

Artikel 32. For forsvar i sager om fuldbyrdelse af en dom afsagt af en udenlandsk ret i henhold til strafferetsplejelovens artikel 457, stk. 2, udgør mindstevederlaget 50 % af mindstevederlaget for én instans, tilpasset straffens art og størrelse.

Artikel 33. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til lov om bekæmpelse af mindreåriges antisociale adfærd er mindstevederlaget 500 BGN.

Artikel 34. (Ny — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 28 af 2014, som ændret — DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 84 af 2016, annulleret. - DV (Darjaven vestnik — statstidende), nr. 88 af 2022).

Artikel 35. For juridisk repræsentation, forsvar og bistand i sager i henhold til lov om asyl og flygtninge er mindstevederlaget 600 BGN.

Artikel 35 a. For repræsentation og forsvar af og bistand til en frihedsberøvet i henhold til lov om indenrigsministeriet er mindstevederlaget 300 BGN.

Artikel 36. For repræsentation og bistand i forbindelse med mægling på det civil- og handelsretlige område udgør minimumsvederlaget en tredjedel af de salærer, der er fastsat i artikel 7.

Stævningsmænd

Siden 2006 har stævningsmænd i Bulgarien været private erhvervsdrivende og offentligt ansatte. Begge anvender reguleringsmæssige skalaer:

 1. Vederlag til offentligt ansatte er reguleret i afdeling II i skala for offentlige gebyrer, der opkræves af domstolene i henhold til den civile retsplejelov af 2008.
 2. Vederlagene til private erhvervsdrivende er fastsat i artikel 78 i lov om private stævningsmænd og liste over tvangsfuldbyrdelsesgebyrer og -omkostninger i lov om private stævningsmænd (vedtaget ved ministerrådets dekret nr. 92 af 19. april 2006).

De vederlag, der er fastsat i de to skalaer, er de samme.

Private fogeder anvender en stigning på 50 % i forhold til gebyrerne for forkyndelse af dokumenter på ikkearbejdsdage og officielle helligdage, for fremsendelse af meddelelser pr. post og for kopier af klager, meddelelser og dokumenter.

Faste gebyrer

Faste gebyrer i civile sager

Faste gebyrer for parterne i civile sager

De gebyrer, der opkræves i civile sager (i afdeling I i tarif for offentlige gebyrer, der opkræves af domstolene i henhold til den civile retsplejelov af 2008), er fastsat som følger: gebyrer for:

 • et civilt søgsmål udgør 4 % af det krævede beløb, men ikke mindre end 25 EUR
 • et ikkekvantificerbart krav kan være op til 40 EUR, men ikke under 15 EUR
 • skilsmissebegæringer (herunder efter fælles overenskomst) udgør 2 % af hver parts samlede andel over tre år (afhængigt af aftalen om ægtefællers formueforhold og underholdsbidrag)
 • et tvangsfuldbyrdelsesdokument udgør 2 % af den materielle interesse, men ikke under 12,5 EUR
 • adoptionssager er 12,5 EUR
 • Oprettelse af garanti for en fremtidig fordring er 20 EUR
 • fremlæggelse af bevismidler 10 EUR
 • konkursbehandling beløber sig til 25 EUR for en enkeltmandsvirksomhed og 125 EUR for et handelsselskab.

Det trin i den civile retssag, hvor faste omkostninger skal betales

Gebyrerne betales til retten af hver part, inden sagen indledes, og inden de nødvendige foranstaltninger til fuldbyrdelse træffes. Omkostninger i forbindelse med søgsmål, der kræves af begge parter eller på rettens initiativ, betales af begge parter eller af en part afhængigt af omstændighederne. (Artikel 76 i den civile retsplejelov).

Faste gebyrer i straffesager

Faste gebyrer for parterne i straffesager

Dækning af omkostninger og vederlag i straffesager er reguleret af strafferetsplejeloven.

Artikel 187 er affattet således: Dækning af omkostninger

 1. Omkostningerne i forbindelse med straffesager dækkes af det beløb, der er fastsat i den pågældende institutions budget, undtagen i de tilfælde, der er fastsat ved lov.
 2. I sager om overtrædelser, der opstår som følge af en anmeldelse, som offeret har indbragt for retten, skal den private sagsøger først indbetale sagsomkostningerne. Hvis beløbet ikke er blevet indbetalt, har den private sagsøger syv dage til at gøre det.
 3. I sager om overtrædelser, der opstår som følge af en anmeldelse, som offeret har indbragt for retten, dækkes omkostningerne i forbindelse med de anmodninger om beviser, som sagsøgte har indbragt for retten, af rettens budget.

De faste omkostninger for straffesager er fastsat i tabel nr. 1 til lov om offentlige gebyrer, der opkræves af domstolene, anklagemyndigheden, efterforskningsmyndighederne og justitsministeriet som følger:

 • for anmeldelser, der giver anledning til straffesager af privat karakter — 6 EUR
 • for indtrædelse af civile parter i straffesager af privat karakter — 2,5 EUR
 • for krav om rehabilitering, der fører til indledning af en retssag — 3 EUR.

Det stadium i straffesagen, hvor de faste omkostninger skal betales

De ovenfor beskrevne omkostninger betales på forhånd af den private sagsøger (som omhandlet i strafferetsplejeloven). Hvis gebyret ikke er blevet betalt, har den private sagsøger syv dage til at gøre det.

Faste gebyrer i forfatningsmæssige sager

Faste gebyrer for parterne i forfatningssager

 1. Forfatningsdomstolen handler på initiativ af mindst en femtedel af de deputerede, præsidenten, ministerrådet, den øverste kassationsdomstol, den øverste forvaltningsdomstol og rigsadvokaten. Kompetencekonflikter i henhold til stk. 1, punkt 3 i den foregående artikel kan også rejses af kommunalbestyrelser.
 2. Når den øverste kassationsdomstol eller den øverste forvaltningsdomstol konstaterer manglende overensstemmelse mellem loven og forfatningen, udsætter den sagen og henviser den til forfatningsdomstolen.
 3. Ombudsmanden kan anmode forfatningsdomstolen om at erklære en lov, der krænker borgernes rettigheder og frihedsrettigheder, for forfatningsstridig.

Oplysninger, som juridiske repræsentanter skal meddele på forhånd

Parternes rettigheder og forpligtelser

Artikel 40, stk. 3, i lov om advokatsamfundet bestemmer, at "advokaten eller Den Europæiske Unions advokat er forpligtet til at give sine klienter nøjagtige oplysninger om deres rettigheder og pligter". Der er ingen udtrykkelig forpligtelse til at give klienterne oplysninger om sagsomkostningerne på forhånd. Advokaternes etiske kodeks pålægger dem dog en sådan forpligtelse.

Kilder til oplysninger om retsafgifter

Hvor kan jeg finde oplysninger om retsafgifter i Bulgarien?

En fysisk eller juridisk person, der har en interesse i at indbringe en sag for en domstol, vil ikke kunne finde offentlige oplysninger om de påløbne sagsomkostninger, da der ikke findes noget officielt eller andet websted, eller et offentligt organ, der sammenfatter sådanne oplysninger. Klienter forlader sig derfor hovedsagelig på, at deres advokater oplyser dem om omkostningerne.

Borgerne kan dog alligevel finde reglerne om retsafgifter og sagsomkostninger på de offentlige websteder nedenfor og foretage deres egne beregninger. Det drejer sig om den nationale lovgivning, det øverste advokatråds websted, det øverste retsråds websted og webstedet for det nationale retshjælpskontor. Alle disse websteder er i øjeblikket kun tilgængelige på bulgarsk.

På hvilke sprog kan jeg få oplysninger om omkostningskilder i Bulgarien?

Alle ovennævnte websteder er i øjeblikket kun tilgængelige på bulgarsk.

Hvor kan jeg finde oplysninger om mægling/forlig?

Disse oplysninger findes på justitsministeriets websted.

Hvor kan jeg finde yderligere oplysninger om omkostningerne? Hvor kan jeg finde oplysninger om den gennemsnitlige varighed af de forskellige procedurer?

det øverste retsråds websted kan der findes årlige og toårige rapporter om domstolenes aktiviteter på alle niveauer. Der foreligger oplysninger om antallet af afsluttede sager inden for tre måneder, seks måneder, et år, to år eller mere. Det øverste retsråds statistikafdeling leverer analyser og oplysninger om den gennemsnitlige varighed af retssager i civil-, straffe- og forvaltningsretlige sager.

Hvor kan jeg finde oplysninger om de gennemsnitlige samlede omkostninger ved en bestemt procedure?

Der findes ikke officielle oplysninger herom.

Merværdiafgift

Hvordan gives disse oplysninger? Hvilke takster findes der?

Momsen er inkluderet i omkostningerne (i henhold til ovennævnte tariffer og bestemmelser).

Retshjælp

Gældende indkomsttærskel inden for civilret

I henhold til retshjælpsloven er betingelserne for både civil- og strafferetlige sager de samme (se nedenfor):

Artikel 22. Retshjælp i henhold til artikel 21, stk. 1 og 3, er gratis og ydes til:

 1. personer og familier, der opfylder kriterierne for at modtage månedlige sociale bistandsydelser i henhold til artikel 9 og 10 i forordningen til gennemførelse af lov om retshjælp
 2. https://lex.bg/laws/ldoc/2135515376personer og familier, der opfylder kriterierne for at være berettiget til målrettet varmehjælp for den foregående varmesæson eller den aktuelle varmesæson
 3. personer, der modtager sociale tjenesteydelser eller medicinsk-sociale tjenesteydelser til hjemmepleje, gravide kvinder og mødre, som er i fare for at opgive deres børn, og som modtager sociale ydelser for at forhindre, at de bliver efterladt
 4. børn anbragt i plejefamilier eller i forældres eller nærtstående slægtninges familier i henhold til lov om beskyttelse af børn
 5. https://lex.bg/laws/ldoc/2134925825et barn, der er i fare i henhold til lov om beskyttelse af børn
 6. https://lex.bg/laws/ldoc/2134925825personer, der er omhandlet i familielovens artikel 143 og 144, personer under 21 år og personer på 21 år eller derover, for så vidt angår underholdspligt for personer under 21 år i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 4/2009 af 18. december 2008 om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og samarbejde vedrørende underholdspligt (EUT L 7 af 10. januar 2009, s. 1) og konventionen om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag (EUT L 192/51 af 22. juli 2011)
 7. ofre for vold i hjemmet eller seksuel vold eller menneskehandel, som mangler midler og ønsker adgang til advokatbistand
 8. ansøgere eller personer med international beskyttelse eller personer med midlertidig beskyttelse i henhold til lov om asyl og flygtninge, for hvem der ikke er noget andet retsgrundlag for tildeling af retshjælp
 9. udlændinge, der er genstand for en administrativ tvangsforanstaltning, og som er anbragt i et særligt midlertidigt indkvarteringscenter for udlændinge i henhold til lov om udlændinge i Republikken Bulgarien, og som ikke har midler og ønsker adgang til advokatbistand
 10. personer, der er blevet nægtet eller frataget status som statsløs i Republikken Bulgarien, eller hvor proceduren for tildeling af status som statsløs i henhold til lov om udlændinge i Republikken Bulgarien er blevet suspenderet, og som mangler midler og ønsker adgang til advokatbistand
 11. personer, som begæres sat under værgemål, og personer under værgemål
 12. personer med handicap, der modtager månedlig bistand i henhold til handicaploven, og hvis månedlige indkomst ikke er tilstrækkelig til at engagere en advokat.

(2) I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, punkt 7, 9, 10 og 12, udarbejder NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale retshjælpskontor) sin vurdering af tildelingen af retshjælp under hensyntagen til omstændighederne i artikel 23, stk. 3, som fastsat i de pågældende kompetente myndigheders dokumenter, og på grundlag af den fattigdomsgrænse, der er fastsat for landet.

(3) De forhold og omstændigheder, der er nævnt i stk. 1, dokumenteres ved dokumenter udstedt af de berørte kompetente myndigheder og en erklæring om personens civilstand og ejerskab af fast ejendom i overensstemmelse med en model, der er godkendt af NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale retshjælpskontor).

(4) Hvis en ansøger om retshjælp ikke attesterer, at der foreligger en omstændighed som omhandlet i stk. 1, udarbejder NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale retshjælpskontor) sin vurdering af tildelingen af retshjælp under hensyntagen til de omstændigheder, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3, som fastsat i de pågældende kompetente myndigheders dokumenter og i forhold til den fattigdomsgrænse, der er fastsat for landet.

(5) I tilfælde, hvor NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale kontor for retshjælp) yder retshjælp, indsamles de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2 og 3, ex officio, og kontoret indhenter de nødvendige dokumenter fra de berørte kompetente myndigheder ad elektronisk vej. Den, der ansøger om retshjælp, attesterer sin indkomst ved hjælp af et dokument eller accepterer, at de kompetente myndigheder af egen drift kan anmode om oplysninger herom.

Artikel 23. (1) Retshjælpsordningen som omhandlet i artikel 21, stk. 2, omfatter de tilfælde, hvor forsvar, reserveforsvar eller advokatbistand er påkrævet ved lov.

(2) Retshjælpssystemet omfatter også tilfælde, hvor en person, der er tiltalt eller part i en strafferetlig, civilretlig eller administrativ sag, og som ikke er i stand til at betale en advokat, ønsker at have en advokat, og hvis det er påkrævet af hensyn til retsplejen. I sådanne tilfælde er den pågældende ikke forpligtet til at refundere omkostningerne i forbindelse med den tildelte retshjælp.

(3) I civile og administrative sager ydes der retshjælp, når retten eller formanden for NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale retshjælpskontor) på grundlag af beviser fremlagt af de berørte kompetente myndigheder fastslår, at parten ikke er i stand til at betale advokatsalærer. For at nå frem til denne konklusion tager retten eller formanden for NBPP (Natsionalno Buro za pravna pomosht — det nationale retshjælpskontor) hensyn til følgende elementer:

 1. personens eller dennes families indkomst
 2. eventuelt ejerskab af fast ejendom attesteret ved en erklæring
 3. civilstand
 4. sundhedstilstand
 5. beskæftigelsesstatus
 6. alder
 7. andre fastslåede omstændigheder.

(4) I straffesager foretages vurderingen af, om den tiltalte ikke er i stand til at betale advokatsalærer, af den myndighed, der behandler sagen, på grundlag af den formuesituation, som den pågældende person befinder sig i i den konkrete ex officio-procedure, og de omstændigheder, der er omhandlet i stk. 3, punkterne 1, 3, 4, 5, 6 og 7. Med hensyn til den civile part, den civile sagsøger, den civile sagsøgte og den private sagsøger foretages vurderingen i henhold til stk. 3.

Indkomstgrænse for tiltalte i mindre alvorlige straffesager

Ud over kriterierne for straffesager (artikel 22 i lov om retshjælp som beskrevet ovenfor) gælder følgende kriterier:

Artikel 23 er affattet således:

 1. Den retshjælpsordning, der er omhandlet i artikel 31, punkt 3, omfatter de tilfælde, hvor forsvar eller advokatbistand er obligatorisk.
 2. Retshjælpssystemet omfatter også tilfælde, hvor en mistænkt, anklaget eller tiltalt eller en part i en straffesag eller civilretlig eller administrativ sag ikke er i stand til at betale en advokat og ønsker at have en advokat, og det er påkrævet af hensyn til retsplejen.
 3. I straffesager foretages vurderingen af, om tiltalte ikke er i stand til at betale advokatsalærer, af den myndighed, der behandler sagen, på grundlag af den formuesituation, som den pågældende person befinder sig i i den konkrete ex officio-procedure, og de omstændigheder, der er omhandlet i stk. 3, punkt 1, 4, 5, 3, 6 og 7. Med hensyn til den civile part, den civile sagsøger, den civile sagsøgte og den private sagsøger foretages vurderingen i henhold til stk. 3.

Gældende indkomstgrænse på det strafferetlige område for ofre

Den gældende indkomstgrænse er den samme som for andre parter i straffesager (se ovenfor).

Andre betingelser for tildeling af retshjælp til ofre

Der gælder ingen særlige betingelser i lovgivningen for ofre for kriminalitet. Det er de generelle regler for fri proces i straffesager, der gælder (artikel 22 og 23 i lov om fri proces).

Andre betingelser for bevilling af retshjælp til tiltalte

Der er ingen særlige betingelser i lovgivningen, der finder anvendelse på tiltalte. Det er de generelle regler for fri proces i straffesager, der gælder (artikel 22 og 23 i lov om fri proces).

Omkostningsfrie retssager

artikel 83 i den civile retsplejelov Fritagelse for gebyrer og omkostninger

Artikel 83. (1) gebyrer og sagsomkostninger i forbindelse med søgsmål indbetales ikke:

 1. af sagsøgere — arbejdstagere, ansatte og medlemmer af kooperativer, for så vidt angår handlinger, der udspringer af kontraktlige ansættelsesforhold
 2. af sagsøgere — i sager om underholdsbidrag
 3. for så vidt angår anklagemyndighedens handlinger
 4. af sagsøgeren — i sager om erstatning for skade som følge af en strafbar handling, for hvilken der er afsagt dom og denne er retskraftig
 5. af de særlige repræsentanter, der udpeges af retten for en part, hvis adresse ikke er kendt
 6. (nyt — DV (Darjaven vestnik — Statstidende) nr. 102 af 2022) af en part, som har fået bevilget retshjælp under proceduren, på de betingelser, der er fastsat i artikel 23, stk. 2, i lov om retshjælp.

(2) Gebyrer og sagsomkostninger indbetales ikke af fysiske personer, hvis retten erkender, at de ikke har tilstrækkelige midler til at betale dem. Med hensyn til en anmodning om fritagelse tager retten hensyn til følgende elementer:

 1. personens og dennes families indkomst
 2. eventuelt ejerskab af fast ejendom attesteret ved en erklæring
 3. civilstand
 4. sundhedstilstand
 5. beskæftigelsesstatus
 6. alder
 7. andre fastslåede relevante omstændigheder.

(3) I de i stk. 1 og 2 omhandlede tilfælde betales retsafgifterne af det beløb, der er fastsat i domstolens budget.

Artikel 84 i den civile retsplejelov: Fritagelse i særlige tilfælde:

Følgende er fritaget for betaling af offentlige gebyrer, men ikke retsafgifter:

 1. staten og offentlige institutioner, undtagen i sager om statens private ejendom og handlinger vedrørende statens private krav og rettigheder
 2. bulgarsk Røde Kors
 3. kommuner, undtagen i sager vedrørende kommunale private krav og rettigheder — i forbindelse med fast ejendom - privat kommunal ejendom.

I hvilke tilfælde bør den tabende part bære den vindende parts omkostninger?

Civile sager

Artikel 78 i den civile retsplejelov: Fordeling af omkostninger

Artikel 78. (1) Sagsøgers omkostninger, herunder sagsomkostninger og eventuelle advokatsalærer, skal betales af sagsøgte i forhold til den del af kravet, der tages til følge.

(2) Hvis sagsøgte ved sin holdning ikke har givet nogen begrundelse for at indlede sagen, og accepterer han kravet, afholdes sagsomkostningerne af sagsøger.

(3) Sagsøgte har også ret til at kræve sine omkostninger betalt i forhold til den del af sagen, der er blevet afvist.

(4) (færdiggjort — DV (Darjaven vestnik — statstidende) nr. 11 af 2023, i kraft fra den 1. juli 2024). Sagsøgte har også ret til godtgørelse af sagsomkostningerne, hvis sagen hæves, medmindre ophævelsen skyldes et forlig mellem parterne, i hvilket tilfælde stk. 9 finder anvendelse.

(5) Hvis det beløb, som parten betaler i advokatomkostninger, er urimeligt højt på grund af sagens faktiske og retlige vanskeligheder, kan retten efter anmodning fra modparten indrømme et lavere beløb, men ikke mindre end det minimumsbeløb, der er fastsat i artikel 36 i lov om advokatsamfundet.

(6) Hvis sagen afgøres til fordel for en person, der er fritaget for offentlige gebyrer eller retsafgifter, skal den tabende person betale alle skyldige gebyrer og afgifter. Beløbene betales til retten.

(7) Hvis sagen afgøres til fordel for en person, der har fået bevilget retshjælp, indbetales advokatens vederlag til det nationale retshjælpskontor i forhold til den del af sagen, i hvilken den pågældende har fået medhold. Hvis der ikke træffes afgørelse i sagen til fordel for den person, som har fået bevilget retshjælp i henhold til artikel 23, stk. 2, i lov om retshjælp, skal denne betale omkostningerne i forhold til den del, han ikke har fået medhold i, med undtagelse af de omkostninger, der er forbundet med den retshjælp, som vedkommende har fået bevilget.

(8) (ændret. — DV (Darjaven vestnik — Statstidende) nr. 8 af 2017) vederlag på et beløb, der fastsættes af retten, vil også blive ydet til juridiske personer eller enkeltmandsvirksomheder, hvis deres forsvar er blevet varetaget af en juridisk rådgiver. Det tildelte vederlag må ikke overstige det maksimale beløb for den pågældende sagstype, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 37 i lov om retshjælp.

(9) (færdiggjort — DV (Darjaven vestnik — statstidende) nr. 11 af 2023, i kraft fra den 1. juli 2024). Hvis sagen afsluttes med et forlig, tilbagebetales halvdelen af de deponerede offentlige gebyrer til sagsøger, og i tilfælde, hvor forliget er resultat af en ordning, der er indgået under en mæglingsprocedure i henhold til artikel 140a og 140b, eller hvis proceduren afsluttes, fordi sagen trækkes tilbage eller opgives som følge af dette forlig, tilbagebetales 75 % af de deponerede offentlige gebyrer til ansøgeren. Omkostningerne i forbindelse med sagen og forliget afholdes af de parter, der har betalt dem, medmindre andet aftales.

(10) En tredjepart, der yder bistand, kan ikke pålægges at betale sagens omkostninger, men skal betale de retsafgifter, der skyldes hans processkridt.

(11) Hvis anklagemyndigheden deltager i en sag, skal de skyldige omkostninger pålægges eller betales af staten.

Straffesager

Strafferetsplejeloven — omkostninger og vederlag

Artikel 187 er affattet således: Dækning af omkostninger

Artikel 187. (1) Omkostningerne i forbindelse med straffesager skal dækkes af de beløb, der er fastsat i den pågældende institutions budget, undtagen i de tilfælde, der er fastsat ved lov.

(2) I sager vedrørende lovovertrædelser, der er baseret på en anmeldelse fra det offer, der har indbragt sagen for retten, skal gebyret på forhånd betales af den private sagsøger. Ved manglende indbetaling har den private sagsøger syv dage til at gøre det i.

(3) I sager vedrørende lovovertrædelser som følge af en anmeldelse fra det offer, der har indbragt sagen for retten, dækkes omkostningerne i forbindelse med de anmodninger om beviser, som sagsøgte har indgivet til retten, af rettens budget.

Artikel 188. Fastsættelse af omkostninger

Artikel 188. (1) Omkostningernes størrelse fastsættes af domstolen eller det organ, der er ansvarligt for den administrative fase.

(2) Vidnegodtgørelsen — arbejdstagere eller ansatte — fastsættes af domstolen eller det organ, der er ansvarligt for den administrative fase.

Artikel 189. Afgørelse vedrørende omkostninger

Artikel 189. (1) Retten træffer afgørelse om sagsomkostningerne på tidspunktet for domfældelsen eller ved afgørelse.

(2) Oversættelsesomkostningerne i den administrative fase afholdes af det pågældende organ. De omkostninger, der er opstået under retssagen, bæres af retten.

(3) Hvis sagsøgte kendes skyldig, pålægger retten ham eller hende at betale sagsomkostningerne, herunder advokatsalærer og andre udgifter, advokaten har afholdt i forbindelse med sit hverv. Disse omfatter de omkostninger, som den civile part og den civile sagsøger har afholdt, når disse har nedlagt påstand herom. Når der er tale om flere dømte personer, fordeler retten de omkostninger, som hver af dem skal betale.

(4) Såfremt det fastslås, at tiltalte ikke har gjort sig skyldig i visse anklagepunkter, pålægger retten ham kun at betale de udgifter, der er afholdt i forbindelse med de anklager, som han er fundet skyldig i.

Artikel 190. Fordeling af omkostninger

Artikel 190. (1) Når den tiltalte frikendes, eller straffesagen indstilles, betales omkostningerne i almindelige sager af staten, og omkostningerne i forbindelse med sager, der er anlagt som følge af ofrets indbringelse af dem for retten, afholdes af den private sagsøger.

(2) En retskraftig afgørelse om sagsomkostninger meddeles af retten i første instans.

Honorarer til sagkyndige

Der findes en generel regel om honorarer til sagkyndige i den civile retsplejelov:

Fastsættelse af omkostninger

Artikel 75. Vidnegodtgørelse fastsættes af retten på grundlag af den tid, der er brugt, og de afholdte omkostninger, og vederlaget til sagkyndige fastsættes af retten under hensyntagen til det udførte arbejde og de afholdte omkostninger.

Bekendtgørelse nr. N-1 af 14. februar 2023 om registrering af sagkyndige og disses kvalifikationer og vederlag

Artikel 1. (1) Denne bekendtgørelse fastsætter:

 1. procedurer og frister for forslag om optagelse på og ændring af lister over specialister, der er godkendt som eksperter
 2. betingelser, som specialister, der er godkendt som eksperter, skal opfylde
 3. betingelser og procedurer for fastsættelse af honorarer til sagkyndige
 4. adgang til informationssystemet "Edinen reguistar na veshtite litsa" (fælles register over sagkyndige) og de deri anførte oplysninger.

(2) Bekendtgørelsen finder anvendelse på specialister, der er akkrediteret som eksperter, og som udpeges af retsvæsenets organer, de organer, der er ansvarlige for den administrative fase, og dem, der er ansvarlige for håndhævelsessager.

Artikel 23. (1) Ved fastsættelse af gebyrerne tager den myndighed, der har bestilt ekspertudtalelsen, hensyn til og vurderer:

 1. de tildelte opgavers kompleksitet og specificitet
 2. ekspertens kompetence og kvalifikationsniveau
 3. den tid, der er nødvendig for at udarbejde ekspertrapporten
 4. den leverede mængde arbejde
 5. udgifter, der er nødvendige for at udføre ekspertisen, såsom anvendte materialer, produkter, anvendte redskaber, udstyr osv.
 6. andre betingelser, der påvirker honoreringen af udført arbejde, såsom overholdelse af frister, arbejde på ikkearbejdsdage og officielle helligdage.

(2) De i stk. 1 omhandlede omstændigheder fastlægges af den myndighed, der har bestilt den sagkyndiges rapport, på grundlag af en erklæring fra den sagkyndige i overensstemmelse med bilag 2. For at tage hensyn til og vurdere omstændighederne i stk. 1 er ekspertens erklæring ikke bindende for den myndighed, der har bestilt den sagkyndiges rapport.

(3) Hvis en sagkyndig ansat af indenrigsministeriet udarbejder en sagkyndig erklæring, skal udgifterne til arbejde, produkter og generelle omkostninger fastsættes i et regnskab, der er i overensstemmelse med en model, som er godkendt ved bekendtgørelse fra indenrigsministeren.

(4) Hvis den sagkyndige erklæring er udarbejdet af mere end én sagkyndig, udbetales det i stk. 1 omhandlede vederlag til hver ekspert.

(5) Hvis den sagkyndige ikke fremlægger dokumentation for sine udgifter, betales de efter skøn af den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring.

Artikel 24. (1) For hver faktisk arbejdstime udbetales der et vederlag svarende til 3 % af det mindstevederlag, der er fastsat for landet på tidspunktet for bestillingen af den sagkyndiges rapport.

(2) Det faktiske antal arbejdstimer fastsættes på grundlag af ekspertens erklæring i overensstemmelse med bilag 2 eller ud fra det i artikel 23, stk. 3, omhandlede regnskab.

Artikel 25. (1) For særlig kompleks og specifik ekspertise, der udføres af højt kvalificerede eksperter, kan vederlaget forhøjes med op til 100 %.

(2) Hvis den sagkyndiges rapport skal udarbejdes på fridage eller officielle helligdage, skal dette angives i bestillingen af den sagkyndiges rapport.

(3) For ekspertudtalelser, der udføres på ikkearbejdsdage, kan vederlaget forhøjes fra 75 % til 150 % og på officielle fridage fra 100 % til 200 %.

Artikel 26. (1) Ekspertrapporten forelægges sammen med erklæringen vedlagt bilag vedrørende de afholdte udgifter eller det regnskab, der er omhandlet i artikel 23, stk. 3.

(2) Følgende bogføres ikke som udgifter, undtagen i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 23, stk. 1, punkt 6, til vurdering af den myndighed, der har bestilt den sagkyndige rapport:

 1. udgifter til flybillet, undtagen hvis tjenesterejsen finder sted i udlandet
 2. rejseudgifter uden forelæggelse af en billet eller et andet dokument, der beviser de afholdte udgifter
 3. hoteludgifter på over 50 BGN pr. nat.

(3) Hvis den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring, finder, at det oprindeligt fastsatte vederlag bør forhøjes, fastsætter den det endelige vederlag.

(4) Hvis den sagkyndige ikke fremlægger en erklæring, eller hvis den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring, finder, at der ikke er behov for at forhøje vederlaget, opretholdes vederlaget på det oprindelige niveau.

Artikel 27. (1) Den sagkyndiges vederlag og udgifter i henhold til artikel 18 udbetales ved skriftlig ordre fra den myndighed, der har udpeget den sagkyndige. Beløbene udbetales ved bankoverførsel senest 60 dage efter modtagelsen af den sagkyndige erklæring.

(2) Beløbene betales over et depositum eller over budgettet for den myndighed, der har udpeget den sagkyndige erklæring. Beløbene udbetales mod, at den sagkyndige fremlægger et dokument, der indeholder de oplysninger, der er omhandlet i regnskabslovens artikel 7.

(3) Hvis den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring, nægter at acceptere den sagkyndiges erklæring af grunde, som henhører under dens ansvarsområde, udbetales det fastsatte vederlag ikke til den sagkyndige. Afslaget skal begrundes.

(4) Hvis der er en grund i henhold til artikel 23, stk. 1, kan den myndighed, der har bestilt den sagkyndige rapport, ændre størrelsen af den sagkyndiges vederlag. De foretagne korrektioner skal begrundes.

Artikel 28. (1) Når den sagkyndige erklæring bestilles efter anmodning fra parter, der ikke er fritaget for betaling af honorarer, fastsættes vederlaget på forhånd med et første depositum, som krediteres kontoen tilhørende den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring.

(2) I tilfælde, hvor parterne er fritaget for gebyrer, fastsættes en indledende godtgørelse i overensstemmelse med artikel 24, stk. 1.

(3) I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, kan den myndighed, der har udpeget den sagkyndige, også fastsætte et første vederlag på et minimumsbeløb.

(4) Der fastsættes også et vederlag for et mundtligt tillæg til den sagkyndige erklæring.

(5) Når den administrative fase efter bestillingen af en sagkyndig rapport overdrages til et andet undersøgelsesorgan, fastsættes den sagkyndiges vederlag og omkostninger af den myndighed, der har godkendt den sagkyndiges rapport.

Artikel 29. Hvis den myndighed, der har bestilt den sagkyndige erklæring, finder, at det oprindeligt fastsatte vederlag bør nedsættes, fastsætter den det endelige vederlag. Nedsættelsen af vederlagene skal begrundes.

Artikel 30. Rejse-, opholds- og hoteludgifter i forbindelse med udarbejdelsen af ekspertrapporten udbetales fra deponeringen eller over budgettet.

Artikel 31. (1) Eksperten påbegynder sit ekspertarbejde, efter at der er stillet en sikkerhed for betaling af hans arbejde.

(2) Den sagkyndiges vederlag kan ikke fastsættes på bestemte betingelser eller være knyttet til sagens udfald.

Artikel 32. Det øverste retsråd overvåger de midler, som myndighederne i retsvæsenet bruger på betaling af vederlag og de nødvendige udgifter til eksperter.

Oversætter- og tolkehonorarer

Civile sager

Reglerne om eksperter gælder også for oversættere og tolke — se ovenfor.

Straffesager

Strafferetsplejeloven artikel 189, stk. 2

Oversættelsesomkostningerne i den administrative fase afholdes af det pågældende organ, og omkostningerne i forbindelse med retssagen afholdes af retten.

Sidste opdatering: 11/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.