Náklady

Irlanda

Informace o soudních nákladech v Irsku jsou k dispozici na této stránce.

Contenuto fornito da
Irlanda

Právní rámec upravující odměny právnických profesí

Advokáti

Základ pro placení poplatků právním zástupcům může být kategorizován z hlediska sporné činnosti (tj. poradenství a zastupování při soudních sporech před soudem, tribunálem nebo rozhodcem) a nesporného jednání. Pokud jde o spornou činnost, lze náklady dále klasifikovat jako náklady na právní zástupce a klienty (tj. náklady, které má účastník uhradit svému právnímu zástupci) a náklady na straně a účastníky řízení (tj. náklady, které jsou přiznány jednomu účastníku řízení proti jinému účastníkovi tohoto řízení).

Sporné záležitosti

Základní primární právní předpisy*

 • Zákon o advokátech a právnících z roku 1849;
 • Zákon o advokátech a právnících z roku 1870;
 • Článek 68 zákona o právnících (novela) z roku 1994;
 • Oddíl 94, zákon o soudech z roku 1924;
 • Článek 78, zákon o soudech z roku 1936;
 • Bod 8, osmá příloha zákona o soudech (doplňující ustanovení) z roku 1961;
 • Článek 17 zákona o soudech z roku 1981;
 • Článek 14 zákona o soudech z roku 1991;
 • Článek 68 zákona o právnících (novela) z roku 1994;
 • Články 27 a 46 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995.

Hlavní sekundární právní předpisy*

 • Pravidlo 22, pravidlo 4, 6 a čl. 14 odst. 3; Pravidlo 27, pravidlo 1A, článek 99 a příloha W, Pravidla vyšších soudů;
 • Usnesení 15, články 14, 15 a 21 a pravidlo 66 jednacího řádu obvodního soudu;
 • Nařizuje články 51 a 52 a příloha E, okresní soudní řád.

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů provádějících výklad dotčených právních předpisů

Nesporné záležitosti

Základní primární právní předpisy*

Zákon o odměňování advokátů 1881.

Hlavní sekundární právní předpisy*:

 • Zákon č. 1884 o odměňování advokátů;
 • Zákon o odměňování advokátů z roku 1960;
 • Obecné nařízení o odměňování právníků z roku 1964;
 • Zákon o odměňování advokátů z roku 1970;
 • Zákon o odměňování advokátů z roku 1972;
 • Obecné nařízení o odměňování právníků z roku 1978;
 • Obecné nařízení o odměňování právníků z roku 1982;
 • Zákon o odměňování advokátů z roku 1984;
 • Zákon o odměňování advokátů z roku 1986;
 • Články 210 a 239, předpisy o katastru nemovitostí, 1972.

Judikatura

 • Rozhodnutí soudů provádějících výklad dotčených právních předpisů

* Odkazy na právní předpisy jsou odkazy na dotčený zákon, nařízení nebo pravidla ve znění pozdějších předpisů. Právní předpisy po roce 1922 lze nalézt na internetových stránkách irské sbírky zákonů (Irish Statute Book) a na internetových stránkách Domů Oireachtas.

Právníci

„Právníci“ společně popisují dvě kategorie právníků v irském právním systému, konkrétně právní zástupce a advokáty.

Advokáti (barristers)

Odměny advokátů jsou považovány za vyplacení advokátem, kterému jsou fakturovány, a jako takové jsou považovány za vyplacení advokátem a jsou upraveny právními předpisy upravujícími odměny advokátů a rozhodnutími soudů o příspěvku na odměny advokátů: viz zejména článek 27 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 a Kelly v. Breen [1978] I.L.R.M. 63; State (Gallagher Shatter & Co.) proti de Valera [1991] 2 I.R. 198; ve věci Superquinn v. Bray U.D.C. (č. 2) [2001] 1 I.R. 459

Exekutoři

Poplatky soudního vykonavatele, soudního kurýra a soudního vykonavatele za výkon exekučních titulů soudu upravuje nařízení o poplatcích a výdajích (Sheriff’s Fees and Expenses Order) z roku 2005 a zahrnují poplatky účtované za podání exekučního příkazu a zabaveného masa, výdaje na cestu, vyskladnění a skladování zboží nebo zabavených hospodářských zvířat.

Obhajovat

V irském právním systému neexistuje žádná samostatná kategorie právníků označovaná jako „advocate“.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

S výjimkou položek uvedených v pravidle 1A odst. 3 a článku 9 (náklady účastníka řízení podávajícího vyjádření poté, co jiný účastník řízení podal návrh na vydání rozsudku pro zmeškání) a v příloze W, Pravidla vyšších soudů a příloha E, okresní soudní řád, jsou položky nákladů obecně diskreční.

Splatné náklady zahrnují rovněž výlohy, jako jsou soudní poplatky, které jsou stanoveny v rozhodnutích o poplatcích Nejvyššího a vrchního soudu, obvodního soudu a okresního soudu.

Další informace o sazbách soudních poplatků naleznete zde.

Fáze občanskoprávního řízení, ve které se musí uhradit fixní náklady

V případech uvedených v pravidle 1A odst. 3 a článku 9 nařízení 27 (náklady nesené účastníkem řízení podávajícím vyjádření poté, co jiný účastník řízení podal návrh na vydání rozsudku pro zmeškání) se náklady hradí při vyškrtnutí návrhu na vydání rozsudku pro zmeškání.

Body nákladů řízení uvedené v příloze W, Pravidla vyšších soudů, se nahrazují:

 • advokátem od klienta po obdržení vyúčtování nákladů jeden měsíc po obdržení faktury, pokud klient v této lhůtě nepožádal o zdanění (vyměření) směnky (oddíl 2, zákon o advokacii a právnících 1849). Klient má však v každém případě lhůtu dvanácti měsíců od obdržení faktury, během níž může požadovat a získat daň. Po uplynutí dvanácti měsíců nebo po zaplacení částky faktury může Soudní dvůr, pokud to vyžadují zvláštní okolnosti věci, předložit daňový výměr za předpokladu, že Soudnímu dvoru byla podána žaloba do dvanácti kalendářních měsíců po zaplacení;
 • v případě, že je jedné straně uložena náhrada nákladů řízení druhé straně, při vystavení osvědčení o určení výše nákladů řízení nebo v souladu s dohodou uzavřenou mezi stranami o zaplacení.

Položky nákladů uvedené v příloze E, okresní soudní řád, se vyplácejí:

 • v případě vydání rozsudku pro zmeškání účastníkem řízení pro zmeškání při vydání rozsudku pro zmeškání
 • pokud jde o ostatní náklady řízení, strana, které soud uložil náhradu nákladů řízení, tím, že soud vydá rozhodnutí o náhradě takových nákladů řízení.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

V trestním řízení nejsou stanoveny žádné fixní náklady. V trestním řízení se nevybírají žádné soudní poplatky.

(Okresní soud může ve zkráceném trestním řízení uložit účastníku řízení s výjimkou ředitele státního zastupitelství nebo státního příslušníka policie náhradu nákladů řízení. Obvodní soud a ústřední trestní soud (soudy příslušné k rozhodování o obžalobě) mají diskreční pravomoc při rozhodování o nákladech řízení:

 • v případě zproštění obžaloby (jeho nález lze napadnout u odvolacího soudu v trestních věcech);
 • obsahuje-li obžaloba zbytečnou záležitost nebo je-li zbytečně zdlouhavá nebo vadná,
 • je-li soudní řízení odloženo z důvodu změny obžaloby; nebo
 • je-li v obžalobě vedeno samostatné soudní řízení).

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Příslušnost v ústavním řízení je omezena na Vrchní soud a Nejvyšší soud. Na taková řízení se nevztahuje žádný zvláštní režim nákladů nebo poplatků. Fixní náklady, které jsou v takovém řízení přípustné, jsou stanoveny v příloze W, Pravidla vyšších soudů. Soudní poplatky jsou poplatky stanovené usnesením nejvyššího a vrchního soudu (Fees).

Další informace o sazbách soudních poplatků naleznete zde.

Fáze ústavního řízení, ve které musí být zaplaceny fixní náklady

Soudní poplatky se obvykle platí při předložení dotyčného dokumentu.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Článek 68 zákona o právnících z roku 1994 stanoví:

 1. „68.—(1) O přijímání pokynů k poskytování právních služeb klientovi nebo co nejdříve poté, co je to možné, poskytne právní zástupce zákazníkovi písemně údaje o:
  1. skutečné poplatky, nebo
  2. pokud není poskytnutí údajů o skutečných poplatcích za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků (co možná nejblíže) nebo
  3. pokud poskytnutí údajů o skutečných poplatcích nebo odhad těchto poplatků není za daných okolností možné nebo proveditelné, základ, na němž mají být poplatky hrazeny, tímto právním zástupcem nebo jeho podnikem za poskytování těchto právních služeb, a pokud tyto právní služby zahrnují spornou obchodní činnost, s písemnými údaji o okolnostech, za nichž může být zákazník povinen hradit náklady kterékoli jiné straně nebo stranám, a případně okolností, za nichž klient zcela nebo zčásti nesplácí náklady zákazníka za úhradu nákladů, které si objednatel nebo objednatel zaplatí v plné výši.
 2. Advokát nesmí jednat ve prospěch klienta v souvislosti s jakýmkoli sporným obchodem (nikoli v souvislosti s řízením, jehož předmětem je pouze vymáhání dluhu nebo uspokojení pohledávky) na základě toho, že veškeré poplatky, které jsou zákazníkovi uloženy, nebo jejich část se vypočítají jako určitý procentní podíl nebo poměrná část veškerých škod nebo jiných peněz, které mohou být nebo mohou být splatné zákazníkovi, a jakékoli poplatky, které vzniknou v rozporu s tímto odstavcem, jsou nevymahatelné při jakémkoli úkonu vůči klientovi za účelem vymáhání těchto poplatků.
 3. Advokát nesmí od částky náhrady škody nebo jiných peněžních částek, které se stanou splatnými klientovi tohoto právního zástupce v souvislosti s jakoukoli spornou činností vykonávanou jménem tohoto zákazníka advokátem, odečíst ani si odpočíst žádnou částku týkající se všech svých nákladů nebo jejich části.
 4. Odstavec 3 tohoto paragrafu nebrání tomu, aby si právní zástupce kdykoliv dohodl se zákazníkem, že mu bude zaplacena částka z důvodu jakýchkoli škod nebo jiných peněz, které mu mohou nebo mohou být zaplaceny v souvislosti s jakoukoli spornou obchodní činností vykonávanou jménem tohoto zákazníka tímto právním zástupcem nebo jeho podnikem.
 5. Dohoda podle odstavce 4 tohoto článku nesmí být vymahatelná vůči klientovi právního zástupce, pokud taková dohoda není písemná a neobsahuje odhad (co možná nejblíže) toho, co by mohl být podle rozumného uvážení vymahatelný od kterékoli jiné strany nebo stran (nebo od pojistitelů takové strany nebo stran) v souvislosti s poplatky tohoto právního zástupce v případě, že tento klient získá zpět jakoukoli škodu nebo jiné peněžní prostředky vyplývající z takové sporné činnosti.
 6. Bez ohledu na jakékoli jiné právní ustanovení za tímto účelem advokát uvede na vyúčtování nákladů, které má být zákazníkovi poskytnuto, co nejdříve po ukončení jakékoli sporné činnosti, kterou provádí jménem tohoto zákazníka,—
  1. přehled právních služeb poskytovaných klientovi v souvislosti s takovým sporným obchodem,
  2. celkovou výši škod nebo jiných finančních prostředků, které klient získal zpět v souvislosti s takovým sporným obchodem, a
  3. údaje o všech poplatcích nebo jakékoli jejich části, které byly zaplaceny právním zástupcem jménem tohoto zákazníka od jakékoli jiné strany nebo stran (nebo od pojistitelů takové strany nebo stran),
  4. a v tomto výkazu nákladů jsou odděleně uvedeny částky související s poplatky, výdaji, výlohami a výdaji vzniklými nebo vzniklými v souvislosti s poskytováním těchto právních služeb.
 7. Žádné ustanovení tohoto článku nebrání žádné osobě ve výkonu jakéhokoliv existujícího práva požadovat od právního zástupce, aby předložil vyúčtování nákladů na zdanění, ať už na základě strany a strany, nebo na základě právního zástupce a vlastního klienta, nebo omezí práva jakékoli osoby nebo společnosti podle článku 9 tohoto zákona.
 8. Pokud advokát vystavil zákazníkovi vyúčtování nákladů v souvislosti s poskytováním právních služeb a klient nesouhlasí s částkou (nebo jakoukoliv její částí) vyúčtování nákladů, advokát
  1. podnikne veškeré vhodné kroky k vyřešení této záležitosti dohodou s klientem a
  2. písemně informovat klienta o:

právo klienta požadovat od solicitora, aby předložil vyúčtování nákladů řízení nebo jeho část úředníkovi, který vyměřuje výši poplatku při Nejvyšším soudu, za účelem zdanění na základě právního zástupce a vlastního klienta, a

právo klienta podat Společnosti stížnost podle článku 9 tohoto zákona, že mu byl vystaven vyúčtování nákladů, které považuje za nadměrné.

 1. V tomto oddíle „poplatky“ zahrnují poplatky, výdaje, výlohy a výdaje.
 2. Ustanovení tohoto oddílu se použijí bez ohledu na ustanovení zákona o státních zástupcích a právnících (Irsko) z roku 1849 a zákona o prokurátorech a právnících z roku 1870.“

Bod 12.6 kodexu chování Generální rady advokátní komory Irska stanoví:

„12.6 Při přijímání pokynů k poskytování právních služeb nebo co nejdříve poté, co je to možné, poskytne barrister na žádost poučujícímu právnímu zástupci nebo klientovi v případě přístupu v rámci systému přímého profesního přístupu písemné údaje potvrzující:

 1. skutečné poplatky, nebo
 2. pokud není poskytnutí údajů o skutečných poplatcích za daných okolností možné nebo proveditelné, odhad poplatků (co možná nejblíže) nebo
 3. pokud údaje o skutečných poplatcích nebo odhad těchto poplatků nejsou za daných okolností možné nebo proveditelné, základ, na jehož základě mají být poplatky stanoveny,

Formát těchto údajů je ponechán na uvážení každého barristera.“

Právní základy nákladů

Kde najdu informace o zdrojích nákladů v Irsku?

Informace naleznete na internetových stránkách daňového magisterského úřadu spolu s literaturou, kterou lze stáhnout.

V jakých jazycích mohu získat informace o zdrojích nákladů v Irsku?

Informace o zdrojích nákladů v Irsku jsou k dispozici v angličtině.

Kde lze najít informace o mediaci?

 • Článek 7 odst. 1 zákona o rozluce a reformě rodinného práva z roku 1989 stanoví, že je-li u soudu podána žádost o rozhodnutí o rozluce, soud zváží možnost smíření mezi dotyčnými manželi, a proto může řízení kdykoli přerušit s cílem poskytnout manželům, pokud si to přejí, možnost zvážit smíření s pomocí třetí osoby nebo bez ní.
 • Ustanovení § 7 odst. 3 stanoví, že soud odročí řízení s cílem poskytnout manželům, pokud si to přejí, možnost uzavřít dohodu, a to s pomocí třetí osoby nebo bez ní, za podmínek rozluky, pokud je to možné.
 • Ustanovení § 8 odst. 1 a 3 zákona o rodině (rozvod) z roku 1996 obsahují obdobná ustanovení, pokud jde o rozvodové řízení.
 • Články 15 a 16 zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 stanoví mediační řízení pro spory týkající se újmy na zdraví.
 • 63A pravidlo 6 odst. 1 bod xiii) a čl. 63B odst. 1 bod xiii) umožňují soudci obchodního seznamu a soudci v řízeních ve věcech hospodářské soutěže u High Court (Vrchní soud) na návrh kterékoli ze stran nebo z vlastního podnětu, aby bylo řízení nebo jakákoli otázka v něm odročena na dobu nepřesahující dvacet osm dní, jak považuje soudce za vhodné pro to, aby účastníci řízení posoudili, zda takové řízení nebo záležitost mají být postoupeny k rozhodnutí o dodržení podmínek mediace, smírčího řízení nebo smírčího řízení.

Další informace o mediaci naleznete na internetových stránkách agentury na podporu rodiny.

Kde mohu najít informace o průměrné délce trvání různých soudních řízení?

Další informace naleznete ve výročních zprávách Účetního dvora.

Daň z přidané hodnoty

Jak jsou tyto informace poskytovány? Jaké jsou platné sazby?

Viz internetové stránky irské daňové a celní správy.

Právní pomoc

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti civilní soudnictví

Prahová hodnota disponibilního příjmu v občanských věcech je 18000 EUR po poskytnutí paušálních příspěvků na závislé osoby, ubytování, daně a sociální pojištění.

Další informace naleznete na internetových stránkách ministerstva spravedlnosti, rovnosti a právní reformy a na internetových stránkách Rady pro právní pomoc.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro obžalované

Režim právní pomoci v trestních věcech, který spravuje ministerstvo spravedlnosti, rovnosti a reformy práva, stanoví, že za určitých okolností lze poskytnout bezplatnou právní pomoc na obranu osob nedostatečných prostředků v trestním řízení. Neexistuje žádná stanovená prahová hodnota příjmu. Obviněný má právo být informován soudem, u kterého se nachází, o svém možném právu na právní pomoc. Poskytnutí právní pomoci opravňuje žadatele k využití služeb právního zástupce a za určitých okolností až dvou poradců při přípravě a vedení jeho obhajoby nebo odvolání. Za poskytování právní pomoci jsou odpovědné soudy prostřednictvím soudní moci. Žádost o bezplatnou právní pomoc může být podána u soudu buď

 1. osobně nebo
 2. zákonným zástupcem žadatele nebo
 3. dopisem vedoucímu soudní kanceláře Soudního dvora.

Žadatel o právní pomoc musí ke spokojenosti soudu prokázat, že jeho prostředky nejsou dostatečné k tomu, aby mu umožnily zaplatit za právní pomoc sám. Jedná se pouze o otázku volného uvážení každého soudu a neřídí se žádnými pokyny pro finanční způsobilost. Soud se rovněž musí ujistit, že z důvodu „závažnosti obvinění“ nebo „výjimečných okolností“ je v zájmu spravedlnosti nezbytné, aby měl navrhovatel nárok na právní pomoc. Pokud se však jedná o obvinění z vraždy nebo odvolání u odvolacího trestního soudu k Nejvyššímu soudu, poskytuje se bezplatná právní pomoc pouze z důvodu nedostatečných prostředků.

Soud může požadovat, aby žadatel o bezplatnou právní pomoc doplnil prohlášení o prostředcích. Je trestným činem, že žadatel vědomě učiní nepravdivé prohlášení nebo zatají věcnou skutečnost za účelem získání právní pomoci. Takový trestný čin je trestem peněžitého trestu nebo trestu odnětí svobody nebo obojího.

Platná prahová hodnota příjmu v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Ve vztahu ke stěžovatelům v určitých případech sexuálního násilí, kteří žádají o právní pomoc radu pro právní pomoc v trestních věcech, kdy má být předchozí sexuální historie stěžovatele vznesena obhajobou, neexistuje žádná prahová hodnota pro disponibilní příjem.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

V určitých případech sexuálního násilí je stěžovatelům automaticky poskytována právní pomoc. Každá jiná oběť musí splňovat stejná kritéria jako obecná populace.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obžalovaným

Pro nezletilé neexistují žádné další podmínky a žádná zvláštní opatření.

Bezplatná soudní řízení

V některých případech, včetně řízení v oblasti rodinného práva a některých případů týkajících se nezletilých osob, existují výjimky z placení soudních poplatků. Pokud jde o veškeré podrobnosti o okolnostech, kdy soudní poplatky nejsou splatné, viz usnesení o poplatcích a výjimky na internetových stránkách soudní služby.

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

Rozhodnutí o nákladech řízení je ponecháno na uvážení soudu. Výkon této pravomoci musí být prováděn v souladu s určitými dobře zavedenými pravidly a zásadami odvozenými z judikatury soudů. Hlavním pravidlem je například, že náklady budou následovat po akci, tj. neúspěšná strana uhradí náklady vítězné strany. To však podléhá výjimkám, které budou záviset na okolnostech případu. Například vítězná strana nemusí obdržet všechny své náklady, pokud soud usoudil, že řízení zpozdilo nebo zbytečně prodloužilo, nebo když vítězství věci mohlo ztratit v některých samostatných otázkách v dané věci. V některých případech, jako jsou případy týkající se ústavních otázek a ve veřejném zájmu, může strana, která neuspěla, získat část svých nákladů nebo jejich část.

Odměny odborníků

V případě občanskoprávní právní pomoci stanoví rada sazebník poplatků, který používá pro různé kategorie odborníků. Kromě toho si senát ponechává diskreční pravomoc použít zvláštní poplatek, pokud zvláštní požadavky případu vyžadují, aby byl zaměstnán konkrétní nebo specializovaný odborník. V takových případech je poplatek sjednán individuálně s odborníkem s ohledem na související práci, požadovanou úroveň odborných znalostí a hodnotu případu pro legálně podporovanou osobu.

V trestních případech, kdy bylo vydáno osvědčení o právní pomoci, se režim právní pomoci v trestních věcech vztahuje na přiměřené a přiměřené výdaje obhájce, včetně poplatků za znalce.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Obecně v občanskoprávních sporech jsou odměny překladatelů nebo tlumočníků záležitostí, kterou je třeba stanovit v první instanci mezi překladateli/tlumočníky a účastníkem dotčeného sporu. Pokud však tyto náklady mají být zaplaceny jinou stranou rozhodnutím soudu, podléhají poplatky hrazené překladateli/tlumočníkovi dani (vyměření) veliteli daně (tj. posuzovateli nákladů řízení).

V každém případě, který se týká právní pomoci v občanských věcech, pořádá správní rada výběrové řízení a vybírá z organizací, které se ucházejí.

V trestních případech, kdy bylo vydáno osvědčení o právní pomoci, se režim právní pomoci v trestních věcech vztahuje na přiměřené a přiměřené výdaje obhájce, včetně poplatků za překlad nebo tlumočení.

Související přílohy

Zpráva Irska o studii transparentnosti nákladů PDF (400 Kb) CS

Poslední aktualizace: 12/11/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.