Kulud

Paesi Bassi

Sellel leheküljel esitatakse teavet menetluskulude kohta Madalmaades.

Contenuto fornito da
Paesi Bassi

Õigusvaldkonna ametikohtade tasustamist reguleeriv raamistik

Madalmaades ei ole tasustamine reguleeritud, välja arvatud doteeritud õigusabi pakkuvatele isikutele makstavad tasud.

Kindlaksmääratud kulud

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud tsiviilasja menetluses

Tsiviilkohtumenetluse lõivude seaduses on sätestatud, et tsiviilasjades on pooled kohustatud tasuma kohtulõivu. Kohtukulud on kulud, mida peate menetluse alguses tasuma kohtu kantseleile (sekretariaadile).

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud kriminaalmenetluse puhul

Madalmaade kriminaalõiguse kohaste kriminaalmenetluste puhul puuduvad pooltel kindlaksmääratud kulud. Kriminaalõiguses ei ole kohturegistri pidamise tasu ette nähtud.

Vaidluspoole kindlaksmääratud kulud põhiseaduslike menetluste puhul

Madalmaade õigussüsteemis puuduvad õigussätted põhiseadust käsitlevate asjade menetlemiseks kohtus.

Tsiviilmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Tsiviilkohtumenetluses peaksid iga hageja ja kostja maksma põhisumma. Kohtukantselei tasu maksab nõude esitaja niipea, kui on teada, et asi esitatakse kohtule. Kostja on kohustatud tasuma kohtulõivu pärast kohtusse ilmumist.

Kriminaalmenetluse etapp, kus poolte kindlaksmääratud kulud tuleb tasuda

Kriminaalõiguses ei ole kohturegistri pidamise tasu ette nähtud.

Õigusesindaja antav eelteave

Poolte õigused ja kohustused

Madalmaade õigusaktides ei ole selle kohta midagi öeldud. Õigused ja kohustused tulenevad siiski 2018. aasta käitumisjuhendist. Lisateavet leiate Madalmaade advokatuuri veebisaidilt. Vt eelkõige eeskirju, mis käsitlevad advokaadi suhet kliendiga. Vt ka Euroopa juristide käitumisjuhend. Selles tegevusjuhendis on täpsustatud, et advokaat peab igal ajal püüdma leida kliendi vaidlusele lahenduse, mis on kohandatud kohtuasja tähtsusele. Samuti peaks ta kliendile sobival ajal selgesõnaliselt teatama, kas vaidluse lahendamiseks on soovitav saavutada kokkulepe või kasutada alternatiivseid lahendusi. Kui kliendil on õigus tasuta õigusabile või vähendatud määraga, on advokaat kohustatud teda sellest teavitama.

Kulud kannab võitnud pool

Tsiviilasjades võivad võitnud poolele tekkida järgmised kulud:

  • õigusabi (nt advokaaditasud),
  • tunnistajate või ekspertide tasustamine või hüvitamine;
  • reisi- ja majutuskulud ning
  • muud kohtukulud ja õigusabiga mitteseotud kulud.

Kaasnevate kulude katmine kaotaja poole poolt

Kaotanud poolele võivad kaasneda samad kulud, mis võitnud poolele, kuid lisaks võib kohtunik otsustada, et kaotanud pool peab kandma ka võitnud poole kulud.

Kulude allikad

Kust leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Teavet menetluskulude kohta leiab Euroopa Kohtuveebisaidilt. Sellel kohtute lehel leiate lisateavet kohtumenetluse kulude kohta. Teavet menetluskulude kohta leiate ka õigustalituse veebisaidilt.

Millistes keeltes on võimalik leida teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades?

Teavet kulude kindlaksmääramise õigusliku aluse kohta Madalmaades on võimalik leida ainult hollandi keeles.

Kust leida teavet vahenduse kohta?

Teavet vahendusmenetluse kohta võib leida kohtute veebisaidilt ja õigustalituseveebisaidilt. Teave on kättesaadav ka Mediatorsfederatie Nederlandi veebisaidil ja õigusabi nõukogu veebisaidil.

Kust leida lisateavet kulude kohta?

Veebisait kulude kohta

Tsiviilkohtulõivuseaduse ja teiste Madalmaade õigusaktidega saab tutvuda muu hulgas Madalmaade valitsuse veebisaidil.

Kust leida teavet eri menetluste keskmise kestuse kohta?

Kohtunõukogu aastaaruanne sisaldab näitajaid menetluste lõpetamiseks kulunud aja kohta. Aruanne on kättesaadav kontrollikoja veebisaidil.

Käibemaks

Kuidas on see teave esitatud?

Kulusid käsitleva teabe avaldamisel ei sisalda esitatud summad käibemaksu (kui see on asjakohane).

Millised on kohaldatavad määrad?

Kaupade ja teenuste üldine käibemaksumäär on 21 %.

Õigusabi

Kohaldatav sissetulekukünnis tsiviilasjades

Kui te ei suuda (täielikult) tasuda advokaadi või vahendaja kulusid, võite teatavatel tingimustel saada subsideeritud õigusabi.

Tasuta õigusabi antakse ainult isikule, kelle aastane sissetulek on 27 300 eurot (üksikisikute puhul) või väiksem kui 38 600 eurot (abielus isikute, elukaaslaste või alaealist last omava üksikvanemaga perekonna puhul) või väiksem. Tasuta õigusabi ei anta isikule, kelle vara ületab maksuvaba vara. Vt õigusabiseaduse (Wrb) artiklid 12 ja 34.

Kriminaalõiguse valdkonnas kostja suhtes kohaldatav sissetuleku künnis

Tasuta õigusabi, kui kohus on lisanud esindaja (vt Wrb artikkel 43). Muudel juhtudel võib õigusabiamet lisada kaitsja isikutele, keda võib abistada kaitsja karistusseadustiku või kriminaalmenetluse seadustiku (Wrb artikkel 44) alusel. Wrb artikli 35 kohaselt on menetlusosaline kohustatud maksma oma sissetulekust sõltuvat sissemakset, kui tasuta õigusabi antakse lisatasu alusel.

Kannatanute sissetulekukünnis kriminaalasjade puhul

Wrb artiklis 44 on sätestatud, et kõlbluse või vägivallakuriteo ohvrile on tasuta õigusabi, olenemata ohvri maksevõimest. Samuti tuleb märkida, et kõnealune juhtum tuleb kohtu alla anda ja ohvril on õigus saada hüvitist vastavalt vägivaldsete kuritegude hüvitusfondi seaduse artiklile 3.

Kohustus puudub

Kostjad ja kostjad ei ole kohustatud pöörduma advokaadi poole kantonikohtuniku või üüri- ja üürikoja poole. Kõigis muudes tsiviilmenetlustes peab siiski olema kaasatud advokaat, näiteks kohtus või kohtus.

Millal peab kaotanud pool tasuma võitnud poole kulud?

Otsuse selle kohta, kes kannab menetluskulud, teeb kohus. Kasutatakse kindlasummalist makset (tegelikult kantud kulusid ei võeta aluseks).

Eksperditasud

Ekspertide töötasud on erinevad. Õiged summad leiate 16. augusti 2003. aasta käskkirjast, millega määratakse kindlakskriminaalmenetluse seadustiku (2003. aasta käskkiri) artiklites 3, 4, 6, 7, 17 ja 18 osutatud tasud.

Tõlkijate „ja tõlkide“ tasud

Kirjaliku ja suulise tõlke hüvitised on järgmised:

  • Tõlgid saavad oma töö eest 43,89 eurot tunnis.
  • Tõlkijad saavad iga tõlgitud rea eest tasu. Tõlked prantsuse, saksa ja inglise keelest või prantsuse, saksa ja inglise keelde hüvitatakse summas 0,79 eurot rea kohta. Teiste Euroopa keelte eest võetakse tasu 1,20 eurot liini kohta. Muude Euroopa keelte ja paljude muude kui Euroopa keelte puhul on see määr 1,51 eurot ja muude kui Euroopa keelte puhul 1,69 eurot eelarverea kohta.

Lisateavet tõlkijate ja tõlkide kulude hüvitamise kohta leiate 2003. aasta kriminaalmenetluse määrusest.

Lingid

Madalmaade vahendajate föderatsioonhttp://mediatorsfederatienederland.nl/

Seaduslik kasutajatugihttps://www.juridischloket.nl/

Kohtunikud

Kohtukuludhttps://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak

Õigusabi seadus

Kriminaaltariifide seadushttps://wetten.overheid.nl/BWBR0002406/2017-04-01

Otsus tariifide kohta kriminaalasjades 2003

Viimati uuendatud: 24/11/2020

See on sisu masintõlge. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.