Izmaksas

Paesi Bassi

Šajā lapā ir sniegta informācija par tiesāšanās izmaksām Nīderlandē.

Contenuto fornito da
Paesi Bassi

Regulējošie noteikumi par juridisko profesiju honorāriem

Atskaitot honorārus, ko maksā, saņemot subsidētu juridisko palīdzību, honorāri Nīderlandē nav noteikti ar likumu.

Pastāvīgās izmaksas

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem civilajā tiesvedībā

Civiltiesas nodevu likumā ir noteikts, ka pusēm civillietās ir pienākums maksāt tiesas nodevas. Tiesas nodevas ir izmaksas, kas jums jāmaksā tiesas kancelejai (sekretariātam) tiesvedības sākumā.

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem kriminālajā tiesvedībā

Nav paredzētas fiksētās izmaksas pusēm, kas iesaistītas krimināltiesvedībā saskaņā ar Nīderlandes krimināltiesībām. Krimināltiesībās tiesas kancelejas nodevas nav.

Fiksētās izmaksas procesa dalībniekiem konstitucionālā tiesvedībā

Saskaņā ar Nīderlandes tiesību sistēmu nepastāv tiesību normas konstitucionālā tiesvedībā attiecībā uz prasības iesniegšanu.

Civiltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāapmaksā fiksētās izmaksas

Civilprocesā katram prasītājam un atbildētājam būtu jāmaksā vienreizējs maksājums. Prasītājam ir jāmaksā tiesas kancelejas nodeva, tiklīdz ir zināms, ka lieta tiks iesniegta tiesā. Atbildētājam ir jāmaksā tiesas nodeva pēc tam, kad viņš ir ieradies tiesā.

Krimināltiesvedības stadija, kurā procesa dalībniekiem jāsamaksā fiksētās izmaksas

Krimināltiesībās tiesas kancelejas nodevas nav.

Iepriekšēja informācija, ko sniedz juridiskie pārstāvji

Pušu tiesības un pienākumi

Nīderlandes tiesību aktos par to nekas nav teikts. Tomēr tiesības un pienākumus var atvasināt no 2018. gada Rīcības kodeksa. Sīkāku informāciju skatīt Nīderlandes Advokātu kolēģijas tīmekļa vietnē. Skatīt jo īpaši noteikumus par advokāta attiecībām ar klientu. Sk. arī Eiropas juristu rīcības kodeksu. No šī rīcības kodeksa izriet, ka advokātam vienmēr ir jācenšas rast klienta strīda risinājumu, kas būtu pielāgots lietas nozīmei. Tai būtu arī savlaicīgi skaidri jāinformē klients par to, vai ir vēlams panākt izlīgumu vai izmantot alternatīvus risinājumus, lai izbeigtu strīdu. Ja klientam ir tiesības uz bezmaksas juridisko palīdzību vai samazinātu likmi, advokātam ir pienākums par to attiecīgi informēt.

Izmaksas, kas jāsedz uzvarētājai pusei

Civillietās uzvarētājai pusei var rasties šādas izmaksas:

  • juridiskā palīdzība (piemēram, advokātu honorāri),
  • liecinieku vai ekspertu atalgojums vai kompensācija,
  • ceļa un uzturēšanās izdevumi, kā arī
  • citi juridiski un ar tiesvedību nesaistīti izdevumi.

Izmaksas, kas jāsedz zaudētājai pusei

Zaudētājai pusei var rasties tādas pašas izmaksas kā uzvarētāja pusei, taču tiesnesis arī var piespriest segt uzvarētājas pusei radušās izmaksas.

Pamats izmaksu noteikšanai

Kur atrast informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Informācija par tiesāšanās izdevumiem ir atrodama Palātastīmekļa vietnē. Šajā tiesu iestāžu lapā jūs varat atrast vairāk informācijas par tiesvedības izmaksām. Informāciju par procesuālajām izmaksām varat atrast arī Juridiskā dienesta tīmekļa vietnē.

Kādās valodās iespējams iegūt informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē?

Informāciju par pamatu izmaksu noteikšanai Nīderlandē var iegūt tikai nīderlandiešu valodā.

Kur atrast informāciju par starpniecību?

Informācija par mediāciju ir atrodama tiesu tīmekļa vietnē un Juridiskā dienesta tīmekļa vietnē. Informācija ir pieejama arī Mediatorsfederatie Nederland tīmekļa vietnē un Juridiskās palīdzības padomes tīmekļa vietnē.

Kur atrast papildu informāciju par izmaksām?

Tīmekļa vietne, kurā pieejama informācija par izmaksām

Ar Likumu par civiltiesas nodevām un citiem Nīderlandes tiesību aktiem cita starpā var iepazīties Nīderlandes valdības tīmekļa vietnē.

Kur atrast informāciju par dažādu procedūru vidējo ilgumu?

Tiesu iestāžu padomes gada pārskatā ir iekļauti dati par visai tiesvedības procedūrai nepieciešamo laiku. Ziņojums ir pieejams tiešsaistē Revīzijas palātas tīmekļa vietnē.

Pievienotās vērtības nodoklis

Kā šo informāciju sniedz?

Publicētajā informācijā par izmaksām visas summas norādītas bez PVN (attiecīgos gadījumos).

Kādas ir piemērojamās likmes?

Vispārējā PVN likme precēm un pakalpojumiem ir 21 %.

Juridiskā palīdzība

Piemērojamais ienākumu slieksnis civiltiesību jomā

Ja jūs nevarat (pilnībā) segt izdevumus par advokātu vai mediatoru, jums var būt tiesības uz subsidētu juridisko palīdzību ar zināmiem nosacījumiem.

Juridisko palīdzību piešķir tikai personai, kuras gada ienākumi ir EUR 27,300 (neprecētām personām) vai mazāk vai EUR 38,600 (precētām personām, kopdzīvniekiem vai viena vecāka ģimenei ar nepilngadīgu bērnu) vai mazāk. Juridisko palīdzību nepiešķir personai, kuras aktīvi pārsniedz ar nodokli neapliekamos līdzekļus. Sk. Juridiskās palīdzības likuma (WRB) 12. un 34. pantu.

Atbildētājam piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesās

Juridiskā palīdzība ir bez maksas, ja tiesa ir pievienojusi juridisko pārstāvi (sk. WRB 43. pantu). Citos gadījumos Juridiskās palīdzības padome var pievienot advokātu personām, kurām var palīdzēt padomdevējs saskaņā ar Kriminālkodeksu vai Kriminālprocesa kodeksu (PRK 44. pants). Saskaņā ar WRB 35. pantu lietas dalībniekam ir jāmaksā pašam sava ar ienākumiem saistītā iemaksa, ja juridiskā palīdzība tiek piešķirta, pamatojoties uz papildinājumu.

Cietušajiem piemērojamais ienākumu slieksnis krimināltiesību jomā

WRB 44. pantā ir paredzēts, ka juridiskā palīdzība cietušajam, kas cietis noziegumā pret tikumību vai vardarbīgos noziegumos, ir bezmaksas neatkarīgi no cietušā maksātspējas. Būtu arī jānorāda, ka par attiecīgo lietu ir jāveic kriminālvajāšana un cietušajam ir tiesības uz pabalstu saskaņā ar Likuma par vardarbīgu noziedzīgu nodarījumu kompensācijas fondu 3. pantu.

Nav pienākumu

Atbildētājiem un atbildētājiem nav pienākuma vērsties pie advokāta lietās, ko izskata kantonu tiesnesis vai īres un īres palāta. Tomēr visos citos civilprocesos ir jāiesaista advokāts, piemēram, tiesā vai tiesā.

Kad zaudētājai pusei jāsedz uzvarētājas puses izdevumi?

Lēmumu par to, kam jāsedz tiesāšanās izdevumi, pieņem tiesa. Izmanto vienreizēju maksājumu (faktiskās izmaksas netiek uzskatītas par sākumsummu).

Ekspertu honorāri

Ekspertu atalgojums ir atšķirīgs. Pareizās summas varat atrast 2003. gada 16. augusta dekrētā, ar ko nosaka nodevas, kas minētas 3., 4., 6., 7., 17. un 18. pantā Likumā par tarifiem krimināllietās (2003. gada Dekrēts par kriminālnoziegumiem).https://wetten.overheid.nl/BWBR0015481/2019-01-01

Tulkotāju un tulku honorāri

Rakstiskās un mutiskās tulkošanas piemaksas ir šādas:

  • Tulki par savu darbu saņems EUR 43,89 stundā.
  • Tulkotāji saņems maksu par katru tulkoto rindu. Atlīdzības likme par tulkojumiem no franču, vācu un angļu valodas vai uz tām ir EUR 0,79 par rindiņu. Citām Eiropas valodām piemēro likmi EUR 1,20 par līniju. Citām Eiropas valodām un daudzām valodām, kas nav Eiropas valodas, likme ir EUR 1,51, bet citām valodām, kas nav Eiropas valodas, likme ir EUR 1,69 par rindu.

Sīkāku informāciju par izdevumu atlīdzināšanu tulkotājiem un tulkiem skatīt 2003. gada Dekrētā par kriminālnoziegumiem.

Saites

Nīderlandes Mediatoru federācijahttp://mediatorsfederatienederland.nl/

Juridiskās palīdzības dienestshttps://www.juridischloket.nl/

Tiesu vara

Tiesvedības izmaksas

Juridiskās palīdzības likums

Likums par tarifiem krimināllietās

Lēmums par tarifiem krimināllietās 2003

Lapa atjaunināta: 24/11/2020

Šis ir satura mašīntulkojums. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.