Разходи

Portugal

Настоящата страница предоставя информация относно съдебните разходи в Португалия.

Sisu koostaja:
Portugal

За по-задълбочен анализ на съдебните разходи направете справка със следните разглеждания на казуси:

Семейно право — развод

Семейно право — попечителство над деца

Семейно право — издръжка

Търговско право — договор

Търговско право — отговорност

Разпоредби, уреждащи хонорарите на юридическите професии

1. Юристи

В Португалия хонорарите на адвокатите, в качеството им на съдебни изпълнители, са уредени със Заповед № 282/2013 от 29 август, с измененията (членове 43—51).

2. Правни съветници

В Португалия хонорарите на юрисконсултите (consultores jurídicos) не са регулирани.

3. Адвокати

В Португалия хонорарите на адвокатите (advogados) не са регулирани.

4. Съдия-изпълнители

Разноските за участието на съдебните изпълнители в изпълнителното производство се уреждат от член 9д и таблица II от Наредбата за процесуалните разходи, одобрена с Декрет-закон № 34/2008 от 26 февруари, изменен, и Министерска заповед за изпълнение № 282/2013 от 29 август, изменена (членове 43—51, приложими по силата на член 59, параграф 1).

5. Адвокати, предоставящи правна помощ

Адвокатските хонорари за услугите, които предоставят в областта на правната защита, са уредени с министерска заповед за изпълнение № 1386/2004 от 10 ноември 2009 г. и министерска заповед за изпълнение № 161/2020 от 30 юни 2009 г., с измененията.

Фиксирани разходи

Фиксирани разходи по граждански производства

Фиксирани разходи за страните в граждански производства

Фиксираните разноски, които се поемат от страните по граждански производства, са посочени в членове 5—7 и в таблици I и II, приложени към Процедурния правилник, одобрен с Декрет-закон № 34/2008 от 26 февруари, изменен.

Етап от гражданското производство, на който страните трябва да заплатят фиксираните разходи

По правило съдебните такси се заплащат при започване на производството и при насрочване на датата на заседанието на съда. По правило моментът на плащане на вещите лица и съдебните изпълнители се извършва преди тяхното участие в производството.

Фиксирани разходи по наказателни производства

Фиксирани разходи за страните в наказателни производства

Фиксираните разходи, които се поемат от страните по наказателни производства, са посочени в член 8д от таблица III, приложена към Наредбата за процесуалните разходи, одобрена с Декрет-закон № 34/2008 от 26 февруари 2006 г., с измененията.

Етап от наказателното производство, на който страните трябва да заплатят фиксираните разходи

Фазата на наказателното производство, на която следва да се платят фиксираните разноски, зависи от позицията на встъпилата страна в производството и от деянието, което следва да се извърши. Единствените случаи на плащане на съдебна такса към момента на действието са създаването на сътрудник и започването на разследване от страна на сътрудника. Във всички останали случаи, т.е. всички дела, в които участва обвиняемият, както и по други дела, в които участва сътрудникът, съдебната такса се заплаща в края на фазата на производството, в която се намира (досъдебна, съдебна или апелативна), в зависимост от решението на съдията.

Фиксирани разходи по конституционни производства

Фиксирани разходи за страните при конституционни производства

Фиксираните разноски, които трябва да се поемат от страните в производството пред Конституционния съд, се уреждат от членове 6—9 от Декрет-закон № 303/98 от 7 октомври, изменен, и от член 84 от Закон № 28/82 от 15 ноември, изменен).

Етап от процеса на конституционосъобразност, на който трябва да се платят фиксираните разходи

Фиксираните разходи не трябва да се заплащат до приключването на производството.

Предварителна информация, която трябва да бъде предоставена от процесуалните представители

Права и задължения на страните

Законните представители са етични и правно задължени да предоставят цялата информация относно правата и задълженията на страните, доколкото имат разумни познания за шансовете за успех и свързаните с това разходи.

Основания за разходите

Къде мога да намеря информация относно основанията за разходите в Португалия?

Повече информация за системата на разходите в Португалия може да бъде намерена на адрес https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

На какви езици мога да получа информация относно основанията за разходите в Португалия?

Информацията относно основанията за разходите в Португалия е достъпна само на португалски език.

Къде мога да получа информация относно медиация?

Информация относно медиацията, по-специално относно публичните граждански, семейни, трудови и наказателноправни системи за медиация, може да бъде намерена на адрес: https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Къде мога да намеря информация относно средната продължителност на различните видове производства?

Информация за средната продължителност на съдебното производство може да бъде намерена на адрес https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Къде мога да получа информация относно средния размер на общите разходи за определена процедура?

Тази информация не е налична и може да бъде получена само след справка с различни ckáли или таблици на разходите.

На линка https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica обаче можете да намерите симулатор на съдебните такси, които ще трябва да заплатите при образуване на съдебно производство, което ви дава представа за разходите, които трябва да похарчите.

Данък добавена стойност (ДДС): как е предоставена тази информация?

Съдебните разходи не се облагат с ДДС. Дължимите хонорари на професионалистите подлежат на облагане с ДДС, но информацията относно разходите, предвидена в законодателството, не включва ДДС.

Какви са приложимите ставки?

Не е предоставена информация относно приложимите ставки за ДДС.

Правна помощ

Праг на доходите, приложим за ответниците по граждански производства

Формулата за изчисляване на прага на доходите за правна помощ по граждански дела се съдържа в приложението към Закон № 34/2004 от 29 юли 2006 г., изменен.

Праг на доходите, приложим за обвиняемите в наказателното производство

Формулата за изчисляване на прага на доходите за правна помощ в наказателното производство се съдържа в приложението към Закон № 34/2004 от 29 юли 2006 г., изменен.

Приложим праг на доходите за жертви при наказателни производства

По наказателни дела няма праг на доходите за правна помощ за жертви.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на жертви

Съществуват други условия за отпускане на правна помощ за жертви. В случай на признаване на статута на жертва на престъплението домашно насилие, предвидено в член 152 от Наказателния кодекс, по силата на Закон № 112/2009 от 16 септември 2009 г. се приема, че жертвата е финансово недостатъчна при липса на доказателства за противното.

Други условия, свързани с предоставянето на правна помощ на ответниците

Съществуват други условия за предоставяне на правна помощ на обвиняемия, които се отнасят до икономическото му положение и се изчисляват по образец, изготвен в съответствие с член 39 от Закон № 34/2004 от 29 юли 2006 г., изменен.

Безплатно съдебно производство

Съдебните производства могат да бъдат безплатни за едната или и за двете страни въз основа на освобождаване от правни разходи или отпускане на правна помощ.

В член 4 от Регламента относно процесуалните разходи се предвиждат редица ситуации, при които е налице освобождаване от разходи. Освобождаванията попадат в две категории:

  • Субективните или личните изключения по член 4д, параграф 1 се основават на особения статут на страните или страните по производството; както и
  • Обективните или процедурните изключения по член 4, параграф 2, които се отнасят до вида на процедурата.

Някои изключения обаче зависят от съдържанието на окончателното решение в производството, както е предвидено в член 4д, параграф 3, (4), (5), (6) и (7), и вследствие на това такова освобождаване може да бъде без последици по отношение на разноските или само разноските, направени в производството.

По-подробна информация относно правната помощ може да бъде намерена на адрес: https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Кога загубилата страна трябва да заплати разходите на спечелилата страна?

По принцип спечелилата делото страна има право на обезщетение за разноските, които е заплатила от загубилата страна, в размер, определен от съда и в съответствие с окончателното съдебно решение. Правото на обезщетение на спечелилата страна се отменя, когато загубилата страна се ползва от правна помощ и следователно е освободена от заплащане на съдебни такси.

Хонорари на вещи лица

Обикновено страната трябва да заплати хонорарите на вещите лица. Ако обаче са получили правна помощ, хонорарите на експертите се заплащат от Института за финансово управление и оборудване на правосъдието.

Разходи за писмени и устни преводачи

Обикновено хонорарите на преводачите и на вещите лица трябва да се заплатят от съответната страна. Ако обаче е получил правна помощ, хонорарите на писмените и устните преводачи се заплащат от Института за финансово управление и оборудване на правосъдието.

Основни документи

Доклад на Португалия относно проучването относно прозрачността на разходите PDF ФАЙЛ (781 Kb) BG

Последна актуализация: 01/12/2020

Това е машинен превод на съдържанието. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.