Náklady

Portugal

V této části najdete informace týkající se nákladů na soudní řízení v Portugalsku

Sisu koostaja:
Portugal

Podrobnější údaje o nákladech řízení se nacházejí v těchto případových studiích:

Rodinné právo - rozvod

Rodinné právo - svěření dětí do péče

Rodinné právo - výživné

Obchodní právo - smlouvy

Obchodní právo - odpovědnost

Právní rámec upravující odměny právnických povolání

1. Advokáti

V Portugalsku jsou poplatky advokátů jakožto soudních vykonavatelů upraveny nařízením č. 282/2013 ze dne 29. srpna, ve znění pozdějších předpisů (články 43 až 51).

2. Právní poradci

Odměny právních poradců nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

3. Právníci

Odměny advokátů nepodléhají v Portugalsku žádné právní úpravě.

4. Exekutoři

Náklady na účast soudních vykonavatelů ve vykonávacím řízení se řídí článkem 9e a tabulkou II nařízení o procesních nákladech, které byly schváleny nařízením s mocí zákona č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, ve znění pozdějších předpisů, a ministerským prováděcím nařízením č. 282/2013 ze dne 29. srpna 2013, ve znění pozdějších předpisů (články 43 až 51 použitelné na základě čl. 59 odst. 1).

5. Advokáti zajišťující právní ochranu

Odměny advokátů za služby, které poskytují v oblasti právní ochrany, jsou upraveny ministerským prováděcím nařízením č. 1386/2004 ze dne 10. listopadu 2009 a ministerským prováděcím nařízením č. 161/2020 ze dne 30. června 2009, ve znění pozdějších předpisů.

Fixní náklady

Fixní náklady v občanskoprávním řízení

Fixní náklady stran sporu v občanskoprávním řízení

Fixní náklady, které musí nést účastníci řízení v občanskoprávním řízení, jsou uvedeny v článcích 5 až 7 a v tabulkách I a II připojených k jednacímu řádu schválenému legislativním nařízením č. 34/2008 ze dne 26. února 2008, ve znění pozdějších předpisů.

V jaké fázi občanskoprávního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Soudní poplatky se zpravidla hradí při zahájení řízení a při stanovení data jednání. Platba znalcům a soudním vykonavatelům se zpravidla provádí před jejich účastí v řízení.

Fixní náklady v trestních řízeních

Fixní náklady stran sporu v trestním řízení

Fixní náklady, které musí nést účastníci řízení v trestním řízení, jsou uvedeny v článku 8e tabulky III připojené k nařízení o nákladech řízení, které bylo schváleno nařízením s mocí zákona č. 34/2008 ze dne 26. února 2006, ve znění pozdějších předpisů.

V jaké fázi trestního řízení musí být fixní náklady uhrazeny?

Fáze trestního řízení, ve které mají být fixní náklady uhrazeny, závisí na postavení vedlejšího účastníka v řízení a na jednání, které má být přijato. Jedinými případy úhrady soudního poplatku v době činu je zřízení asistenta a zahájení vyšetřování asistentem. Ve všech ostatních případech, tj. ve všech případech týkajících se obviněné osoby a v jiných případech týkajících se asistenta, se soudní poplatek hradí na konci fáze řízení, v níž se nachází (předsoudní řízení, soudní řízení nebo odvolání), v závislosti na rozhodnutí soudce.

Fixní náklady v ústavním řízení

Fixní náklady stran sporu v ústavním řízení

Fixní náklady, které mají nést účastníci řízení před Ústavním soudem, se řídí články 6 až 9 nařízení s mocí zákona č. 303/98 ze dne 7. října, ve znění pozdějších předpisů, a článkem 84 zákona č. 28/82 ze dne 15. listopadu, ve znění pozdějších předpisů.

Fáze procesu ústavnosti, v níž mají být fixní náklady hrazeny

Fixní náklady se hradí až po skončení řízení.

Předběžné informace poskytované právními zástupci

Práva a povinnosti stran

Právní zástupci jsou eticky a právně povinni poskytovat veškeré informace o právech a povinnostech stran v rozsahu, v jakém přiměřeně znají šance na úspěch a související náklady.

Zdroje informací o nákladech řízení

Kde lze najít informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Více informací o systému nákladů v Portugalsku je k dispozici na adrese https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

V jakých jazycích lze získat informace o nákladech řízení v Portugalsku?

Informace o nákladech řízení v Portugalsku jsou k dispozici pouze v portugalštině.

Kde lze najít informace o mediaci?

Informace o mediaci, zejména o veřejných systémech občanské, rodinné, pracovní a trestní mediace, jsou k dispozici na adrese https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Kde mohu najít informace o průměrné délce různých řízení?

Informace o průměrné délce soudního řízení jsou k dispozici na adrese https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Kde lze najít informace o průměrných nákladech na konkrétní řízení?

Tyto informace nejsou k dispozici a lze je získat pouze nahlédnutím do různých tarifů nebo tabulek nákladů.

Na odkazu https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica však najdete simulátor soudních poplatků, které budete muset zaplatit při zahájení soudního řízení, což vám poskytne představu o nákladech, které mají být vynaloženy.

Daň z přidané hodnoty: jak jsou tyto informace poskytovány?

Soudní náklady nepodléhají dani z přidané hodnoty. Poplatky odborníkům podléhají DPH, ale informace o zákonem stanovených nákladech DPH nezahrnují.

Jaké jsou platné sazby?

O platných sazbách DPH nejsou dostupné žádné informace.

Právní pomoc

Prahová hodnota příjmu použitelná na žalované v občanskoprávním řízení

Vzorec pro výpočet příjmové hranice pro právní pomoc v občanskoprávním řízení je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2006, ve znění pozdějších předpisů.

Prahová hodnota příjmu použitelná na obžalované v trestním řízení

Vzorec pro výpočet příjmové hranice pro právní pomoc v trestním řízení je uveden v příloze zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2006, ve znění pozdějších předpisů.

Platný příjmový strop v oblasti trestního soudnictví pro oběti

Pro právní pomoc obětem v trestněprávních sporech není stanoven žádný příjmový strop.

Další podmínky spojené s poskytováním právní pomoci obětem

Pro přidělení právní pomoci obětem existují další podmínky. V případě uznání postavení oběti trestného činu domácího násilí stanoveného v článku 152 trestního zákoníku podle zákona č. 112/2009 ze dne 16. září 2009 se má za to, že oběť je finančně nedostatečná, není-li prokázán opak.

Další podmínky týkající se poskytnutí právní pomoci žalovaným

Existují další podmínky pro poskytnutí právní pomoci obviněným, které se týkají jejich hospodářské situace a jsou vypočteny na základě modelu vypracovaného podle článku 39 zákona č. 34/2004 ze dne 29. července 2006, ve znění pozdějších předpisů.

Bezplatná soudní řízení

Soudní řízení může být pro jednoho z účastníků nebo oba účastníky osvobozeno od poplatků na základě výjimky ze soudních nákladů nebo přidělení právní pomoci.

Článek 4 nařízení o procesních nákladech stanoví několik případů osvobození od nákladů řízení. Osvobození od daně se dělí na dvě kategorie:

  • Subjektivní nebo osobní výjimky podle čl. 4e odst. 1 vycházejí ze zvláštního postavení stran nebo účastníků řízení; a
  • Objektivní nebo procesní výjimky podle čl. 4 odst. 2, které se týkají druhu řízení.

Některá osvobození od daně jsou však podmíněna obsahem konečného rozhodnutí v řízení, jak je stanoveno v čl. 4e odst. 3, 4, 5, 6 a 7, a v důsledku toho mohou být tato osvobození od daně neúčinná, pokud jde o náklady řízení nebo pouze náklady vynaložené v řízení.

Podrobnější informace o právní pomoci jsou k dispozici na adrese https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Ve kterých případech musí poražená strana uhradit náklady vítězné strany?

Účastník řízení, který měl ve věci úspěch, má zpravidla nárok na náhradu nákladů, které zaplatila strana, která ve sporu neuspěla, v poměru stanoveném soudem a podle pravomocného rozsudku. Právo úspěšné strany na náhradu zaniká, pokud poražená strana využívá právní pomoci a je tak osvobozena od veškerých soudních poplatků.

Odměny znalců

Obvykle hradí odměny znalcům příslušný účastník řízení. Pokud jim však byla poskytnuta právní pomoc, uhradí honoráře znalců Institut pro finanční řízení a vybavení justice.

Odměny překladatelů a tlumočníků

Náklady na „a znalce“ překladatelů musí obvykle hradit dotčená strana. Pokud mu však byla poskytnuta právní pomoc, hradí honoráře překladatelů a tlumočníků Institut pro finanční řízení a justiční vybavení.

Klíčové dokumenty

Zpráva Portugalska o studii transparentnosti nákladů PDF (781 Kb) CS

Poslední aktualizace: 01/12/2020

Toto je strojový překlad. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.