Menettelyn kustannukset

Portugal

Tällä sivulla on tietoa oikeudenkäyntikuluista Portugalissa.

Sisu koostaja:
Portugal

Yksityiskohtaisempia tietoja on saatavilla seuraavilla sivuilla:

Perheoikeus – avioero

Perheoikeus – lapsen huolto

Perheoikeus – elatusapu

Kauppaoikeus – sopimukset

Kauppaoikeus – vahinkovastuu

Oikeusalan ammattilaisten palkkioiden sääntely

1 Asianajajat

Portugalissa ulosottomiehinä toimivien asianajajien palkkioista säädetään 29. elokuuta annetussa asetuksessa nro 282/2013, sellaisena kuin se on muutettuna (43–51 §).

2 Oikeudelliset neuvonantajat

Lakimiesten palkkioita ei säännellä Portugalissa.

3 Asianajajat

Asianajajien palkkioita ei säännellä Portugalissa.

4 Haastemiehet

Haastemiesten osallistumisesta täytäntöönpanomenettelyihin aiheutuvista kustannuksista säädetään 29. elokuuta annetulla asetuksella N:o 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, ja 26. helmikuuta annetulla ministeriön asetuksella N:o 282/2013, sellaisena kuin se on muutettuna, hyväksytyn menettelykustannuksia koskevan asetuksen 9 e artiklassa ja taulukossa II (43–51 artikla, joita sovelletaan 59 artiklan 1 kohdan nojalla).

5 Oikeusapua antavat asianajajat

Asianajajien palkkioista oikeusturvan alalla säädetään 10. marraskuuta 2009 annetulla ministeriön asetuksella nro 1386/2004 ja 30. kesäkuuta 2009 annetulla ministeriön asetuksella nro 161/2020, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.

Kiinteät kustannukset

Kiinteät oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

Riidan osapuolten kiinteät kulut riita-asioissa

Siviilioikeudellisissa menettelyissä asianosaisille maksettavat kiinteät kulut on määritelty 5–7 artiklassa ja taulukoissa I ja II, jotka on liitetty 26. helmikuuta annetulla asetuksella nro 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, hyväksyttyyn työjärjestykseen.

Missä vaiheessa siviilioikeudenkäyntiä kiinteät kulut peritään?

Tuomioistuinmaksut maksetaan yleensä vireillepanovaiheessa ja kun tuomioistuinkäsittelyn alkamispäivä on asetettu. Asiantuntijoille ja haastemiehille suoritettavat maksut suoritetaan pääsääntöisesti ennen heidän osallistumistaan menettelyyn.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut rikosasioissa

Asianosaisten kiinteät kulut rikosoikeudenkäynneissä

Kiinteät kustannukset, joista asianosaisten on vastattava rikosoikeudenkäynneissä, on esitetty 26. helmikuuta 2006 annetulla asetuksella N:o 34/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, hyväksytyn prosessuaalisia kustannuksia koskevan asetuksen liitteenä olevan taulukon III 8 e artiklassa.

Missä vaiheessa rikosoikeudenkäyntiä kiinteät kulut peritään?

Rikosoikeudellisen menettelyn vaihe, jossa kiinteät kulut on maksettava, riippuu väliintulijan asemasta oikeudenkäynnissä ja suoritettavasta teosta. Oikeustoimen tekohetkellä ainoat tapaukset, joissa oikeudenkäyntimaksu on maksettu, ovat avustajan perustaminen ja avustajan aloittama tutkinta. Kaikissa muissa tapauksissa, eli kaikissa tapauksissa, joissa syytetty on osallisena, ja muissa tapauksissa, joissa avustaja on osallisena, oikeudenkäyntimaksu maksetaan sen oikeudenkäyntivaiheen lopussa, jossa hän on (esitutkinta, oikeudenkäynti tai muutoksenhaku) tuomarin päätöksestä riippuen.

Kiinteät oikeudenkäyntikulut perustuslakia koskevissa asioissa

Kiinteät kulut asianosaisille perustuslain edellyttämissä menettelyissä

Perustuslakituomioistuimen oikeudenkäynnin asianosaisille maksettavista kiinteistä kuluista säädetään 7. lokakuuta annetun asetuksen N:o 303/98, sellaisena kuin se on muutettuna, 6–9 §: ssä ja 15. marraskuuta annetun lain N:o 28/82, sellaisena kuin se on muutettuna, 84 artiklassa.

Perustuslaillisuusprosessin vaihe, jossa kiinteät kulut maksetaan

Kiinteät kulut peritään vasta oikeudenkäynnin lopussa.

Oikeudellisten edustajien velvollisuus antaa ennakkotietoja

Sopimuspuolten oikeudet ja velvollisuudet

Oikeudelliset edustajat ovat eettisiä, ja heillä on lakisääteinen velvollisuus antaa kaikki tiedot osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista siltä osin kuin heillä on kohtuulliset tiedot menestymismahdollisuuksista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Kulujen määräytymisperusteet

Mistä löydän tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Lisätietoja Portugalin kustannusjärjestelmästä on saatavilla osoitteessa https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

Millä kielillä voin saada tietoa kulujen määräytymisperusteista Portugalissa?

Tietoja on saatavilla vain portugaliksi.

Mistä löydän tietoa sovittelusta?

Tietoa sovittelusta ja erityisesti julkisista siviili-, perhe-, työ- ja rikosoikeudellisista sovittelujärjestelmistä on saatavilla osoitteessa https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisestä kestosta?

Tietoa oikeudellisen menettelyn keskimääräisestä kestosta on saatavilla osoitteessa https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Mistä löydän tietoa menettelyjen keskimääräisistä kokonaiskustannuksista?

Tällaisia tietoja ei ole yleisesti saatavilla, vaan ne selviävät ainoastaan asiaa koskevista asteikoista tai taulukoista.

Linkistä https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica löydät kuitenkin simulaattorin oikeudenkäyntimaksuista, jotka sinun on maksettava kanteen nostamisen yhteydessä. näin saat käsityksen oikeudenkäyntikuluista.

Arvonlisävero: miten nämä tiedot annetaan?

Oikeudenkäyntikuluista ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa. Ammattilaisten palkkioihin lisätään arvonlisävero, mutta lakisääteisistä oikeudenkäyntikuluista toimitetuissa tiedoissa ei ole huomioitu arvonlisäveron osuutta.

Mitkä ovat sovellettavat prosentit?

Sovellettavista ALV-kannoista ei ole toimitettu tietoja.

Oikeusapu

Siviilioikeudellisissa menettelyissä vastaajiin sovellettava tuloraja

Siviilioikeudellisissa menettelyissä myönnettävän oikeusavun tulorajan laskentakaava on esitetty 29. heinäkuuta 2006 annetun lain N:o 34/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä.

Vastaajiin rikosoikeudellisissa menettelyissä sovellettava tuloraja

Rikosoikeudellisissa menettelyissä myönnettävän oikeusavun tulorajan laskentakaava on 29. heinäkuuta 2006 annetun lain N:o 34/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, liitteessä.

Uhreja koskeva ansiotuloraja rikosasioissa

Rikosasioissa uhrille annettavalle oikeusavulle ei ole asetettu tulorajaa.

Muita edellytyksiä oikeusavun myöntämiseksi uhreille

Oikeusavun myöntämiseen rikoksen uhreille liittyy tiettyjä muita ehtoja. Jos rikoslain 152 artiklassa tarkoitettu perheväkivaltarikoksen uhrin asema tunnustetaan 16. syyskuuta 2009 annetun lain N:o 112/2009 nojalla, uhria pidetään taloudellisesti riittämättömänä, jollei muuta näytetä toteen.

Muut oikeusavun myöntämiseen vastaajille liittyvät edellytykset

Syytetylle voidaan myöntää oikeusapua myös muilla edellytyksillä, jotka liittyvät hänen taloudelliseen tilanteeseensa ja jotka lasketaan 29. heinäkuuta 2006 annetun lain N:o 34/2004, sellaisena kuin se on muutettuna, 39 artiklan mukaisesti laaditun mallin mukaisesti.

Maksuton oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti voi olla jommallekummalle tai kummallekin asianosaiselle maksuton, jos asianosainen on vapautettu oikeudenkäyntikuluista tai saa oikeusapua (apoio judiciário).

Menettelykustannuksia koskevan asetuksen 4 artiklassa säädetään useista tilanteista, joissa oikeudenkäyntikuluista vapautetaan. Vapautukset jakautuvat kahteen ryhmään:

  • 4 e artiklan 1 kohdassa säädetyt subjektiiviset tai henkilökohtaiset poikkeukset perustuvat menettelyn osapuolten tai osapuolten erityiseen asemaan; ja
  • 4 artiklan 2 kohdassa säädetyt menettelyä koskevat tavoitteet tai menettelyä koskevat poikkeukset, jotka koskevat menettelyn tyyppiä.

Joidenkin vapautusten edellytyksenä on kuitenkin menettelyn lopullisen päätöksen sisältö, kuten 4 e artiklan 3 kohdassa, (4), (5), (6) ja (7) kohdassa säädetään, ja näin ollen tällaiset vapautukset voivat olla vaikutuksettomia oikeudenkäyntikulujen tai ainoastaan menettelystä aiheutuneiden kulujen osalta.

Lisätietoja oikeusavusta on saatavilla osoitteessa https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Missä tapauksessa hävinnyt osapuoli joutuu maksamaan voittaneen osapuolen kulut?

Voittaneella asianosaisella on pääsääntöisesti oikeus saada korvaus hävinneen asianosaisen oikeudenkäyntikuluista tuomioistuimen vahvistamassa suhteessa ja lainvoimaisen tuomion mukaisesti. Voittanut osapuoli menettää kuitenkin korvausoikeutensa, jos hävinnyt osapuoli on joutunut turvautumaan oikeusapuun ja on siten vapautettu oikeudenkäyntimaksuista.

Asiantuntijoiden palkkiot

Asianosaisten on yleensä maksettava asiantuntijapalkkiot. Jos he ovat kuitenkin saaneet oikeusapua, he maksavat asiantuntijapalkkiot varainhoidon ja oikeuslaitteiston instituutti (Institute for Financial Management and Equipment of Justice).

Kääntäjien ja tulkkien palkkiot

Asianosaisten on yleensä maksettava kääntäjien ja tulkkien palkkiot. Jos hän on kuitenkin saanut oikeusapua, varainhoidon ja oikeuslaitteiden instituutti maksaa kääntäjien ja tulkkien palkkiot.

Tärkeimmät asiakirjat

Portugalin kertomus kustannusten avoimuutta koskevasta tutkimuksesta PDF (781 Kb) FI

Päivitetty viimeksi: 01/12/2020

Tämän on konekäännös sivun sisällöstä. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.