Spejjeż

Portugal

Din il-paġna tipprovdilek informazzjoni dwar l-ispejjeż legali fil-Portugall.

Sisu koostaja:
Portugal

Għal analiżi aktar fil-fond tal-ispejjeż legali, ikkonsulta l-istudji tal-każijiet li ġejjin:

Il-liġi tal-familja — id-divorzju

Liġi tal-Familja — kustodja tat-tfal

Il-liġi tal-Familja — Il-Manteniment

Liġi Kummerċjali — Kuntratt

Liġi kummerċjali — responsabbiltà

Qafas regolatorju li jirregola d-drittijiet tal-professjonijiet legali

1. Konsulenti legali

Fil-Portugall, it-tariffi tal-avukati, bħala bailiffs, huma rregolati bl-Ordni Nru 282/2013 tal-29 ta’ Awwissu, kif emendata (l-Artikoli 43 sa 51).

2. Konsulenti legali

Fil-Portugall, it-tariffi għall-konsulenti legali (consultores jurídicos) mhumiex regolati.

3. Avukati

Fil-Portugall, it-tariffi għall-avukati (advogados) mhumiex regolati.

4. Il-bailiffs

L-ispejjeż tal-involviment tal-marixxalli tal-qorti fil-proċedimenti ta’ eżekuzzjoni huma rregolati mill-Artikolu 9e t-Tabella II tar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali, approvati mid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar, kif emendat, u l-Ordni Ministerjali ta’ Implimentazzjoni Nru 282/2013 tat-29 ta’ Awwissu, kif emendata (l-Artikoli 43 sa 51 applikabbli bis-saħħa tal-Artikolu 59(1)).

5. Avukati li jipprovdu għajnuna legali

It-tariffi tal-avukati għas-servizzi li jipprovdu fil-qasam tal-protezzjoni legali huma rregolati mill-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali Nru 1386/2004 tal-10 ta’ Novembru 2009 u l-Ordni ta’ Implimentazzjoni Ministerjali Nru 161/2020 tal-30 ta’ Ġunju 2009, kif emendata.

Spejjeż fissi

Spejjeż fissi fi proċedimenti ċivili

Spejjeż fissi fi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti ċivili

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fil-kawża ċivili huma stabbiliti fl-Artikoli 5 sa 7 u fit-Tabelli I u II annessi mar-Regoli tal-Proċedura approvati bid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar, kif emendat.

Stadju fi proċedimenti ċivili meta jridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

Bħala regola, it-tariffi tal-qorti jitħallsu fil-bidu tal-proċedimenti u meta tiġi stabbilita d-data għal seduta tal-qorti. Bħala regola, iż-żmien tal-ħlas lill-esperti u lill-marixxalli jsir qabel l-involviment tagħhom fil-proċedimenti.

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kriminali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kriminali

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fi proċedimenti kriminali huma stabbiliti fl-Artikolu 8e tat-Tabella III annessa mar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali approvat bid-Digriet-Liġi Nru 34/2008 tat-26 ta’ Frar 2006, kif emendat.

Stadju fi proċedimenti kriminali meta jridu jitħallsu l-ispejjeż fissi għall-partijiet

L-istadju tal-proċeduri kriminali li fih għandhom jitħallsu l-ispejjeż fissi jiddependi mill-pożizzjoni tal-intervenjent fil-proċedimenti u mill-att li għandu jittieħed. L-uniċi każijiet ta’ ħlas ta’ tariffa tal-qorti fiż-żmien tal-att huma l-istabbiliment ta’ assistent u l-ftuħ ta’ investigazzjoni mill-assistent. Fil-każijiet l-oħra kollha, jiġifieri l-każijiet kollha li jinvolvu l-persuna akkużata, u f’każijiet oħra li jinvolvu l-assistent, it-tariffa tal-qorti titħallas fi tmiem l-istadju tal-proċedimenti li jsib ruħu fihom (qabel il-proċess, proċess jew appell), skont id-deċiżjoni tal-imħallef.

L-ispejjeż fissi fi proċedimenti kostituzzjonali

Spejjeż fissi għall-partijiet fil-kawża fi proċedimenti kostituzzjonali

L-ispejjeż fissi li għandhom jitħallsu mill-partijiet fil-proċedimenti quddiem il-Qorti Kostituzzjonali huma rregolati mill-Artikoli 6 sa 9 tad-Digriet-Liġi Nru 303/98 tat-7 ta’ Ottubru, kif emendat, u mill-Artikolu 84 tal-Liġi Nru 28/82 tat-15 ta’ Novembru, kif emendata).

Stadju tal-proċess ta’ kostituzzjonalità li fih għandhom jitħallsu l-ispejjeż fissi

L-ispejjeż fissi ma għandhomx jitħallsu qabel tmiem il-proċedimenti.

Informazzjoni minn qabel li għandha tingħata mir-rappreżentanti legali

Drittijiet u obbligi TAL-PARTIJIET

Ir-rappreżentanti legali huma etiċi u legalment obbligati li jipprovdu l-informazzjoni kollha dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet sa fejn ikollhom għarfien raġonevoli tal-possibbiltajiet ta’ suċċess u l-ispejjeż involuti.

Is-sorsi tal-ispejjeż

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall?

Aktar informazzjoni dwar is-sistema tal-ispejjeż fil-Portugall tista’ tinstab fuq https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

B’liema lingwi nista’ nikseb informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall?

L-informazzjoni dwar is-sorsi tal-ispejjeż fil-Portugall hija disponibbli biss bil-Portugiż.

Minn fejn nista’ nikseb informazzjoni dwar il-medjazzjoni?

Informazzjoni dwar il-medjazzjoni, b’mod partikolari dwar is-sistemi pubbliċi ċivili, tal-familja, tax-xogħol u tal-medjazzjoni kriminali, tista’ tinstab fuq https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Fejn nista’ nsib informazzjoni dwar it-tul ta’ żmien medju li jieħdu l-proċeduri differenti?

Informazzjoni dwar it-tul medju ta’ proċedura ġudizzjarja tista’ tinstab fuq https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Minn fejn nista’ nikseb informazzjoni dwar l-ispiża medja għal proċedura partikolari?

Din l-informazzjoni mhijiex disponibbli u tista’ tintlaħaq biss billi jiġu kkonsultati d-diversi skali jew tabelli tat-tariffi.

Madankollu, fuq il-link https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica issib simulatur tat-tariffi tal-qorti li jkollok tħallas meta tibda proċedimenti legali, li jagħtik idea tal-ispejjeż li jridu jintefqu.

Taxxa fuq il-valur miżjud: kif tingħata din l-informazzjoni?

L-ispejjeż ġudizzjarji mhumiex soġġetti għall-VAT. It-tariffi pagabbli lill-professjonisti huma soġġetti għall-VAT, iżda l-informazzjoni dwar l-ispejjeż li hija pprovduta mil-liġi ma tinkludix il-VAT.

X’inhuma r-rati applikabbli?

Ma hemm l-ebda informazzjoni disponibbli dwar ir-rati tal-VAT applikabbli.

Għajnuna legali

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-konvenuti fi proċeduri ċivili

Il-formula għall-kalkolu tal-limitu tad-dħul għal għajnuna legali fi proċeduri ċivili hija disponibbli fl-Anness għal-Liġi Nru 34/2004 tal-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-akkużati fi proċedimenti kriminali

Il-formula għall-kalkolu tal-limitu tad-dħul għal għajnuna legali fi proċedimenti kriminali hija disponibbli fl-Anness għal-Liġi Nru 34/2004 tal-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Limitu ta’ dħul applikabbli għall-vittmi fi proċedimenti kriminali

Ma hemm l-ebda limitu ta’ dħul mill-għajnuna legali għall-vittmi fir-rigward tal-proċedimenti kriminali.

Kundizzjonijiet oħra marbuta mal-għoti tal-għajnuna legali lill-vittmi

Kundizzjonijiet oħra huma marbuta mal-għoti ta’ għajnuna legali għall-vittmi. Fil-każ ta’ rikonoxximent tal-istatus ta’ vittma tar-reat ta’ vjolenza domestika previst fl-Artikolu 152 tal-Kodiċi Kriminali, skont il-Liġi Nru 112/2009 tal-16 ta’ Settembru 2009, il-vittma għandha tiġi preżunta li hija finanzjarjament insuffiċjenti fin-nuqqas ta’ prova kuntrarja.

Kundizzjonijiet oħra relatati mal-għoti ta’ għajnuna legali lill-konvenuti

Hemm kundizzjonijiet oħra għall-għoti tal-għajnuna legali lill-akkużat, li jirrigwardaw is-sitwazzjoni ekonomika tagħhom u huma kkalkolati fuq il-bażi ta’ mudell imfassal skont l-Artikolu 39 tal-Liġi Nru 34/2004 tat-29 ta’ Lulju 2006, kif emendata.

Proċedimenti tal-qorti mingħajr ħlas

Il-proċedimenti tal-qorti jistgħu jkunu ħielsa għal waħda mill-partijiet jew għat-tnejn li huma abbażi ta’ eżenzjoni mill-ispejjeż ġudizzjarji jew l-għoti ta’ għajnuna legali.

L-Artikolu 4 tar-Regolament dwar l-Ispejjeż Proċedurali jipprovdi għal għadd ta’ sitwazzjonijiet li fihom hemm eżenzjoni mill-ispejjeż. L-eżenzjonijiet jaqgħu f’żewġ kategoriji:

  • L-eżenzjonijiet suġġettivi jew personali fl-Artikolu 4e(1) huma bbażati fuq l-istatus partikolari tal-partijiet jew tal-partijiet fil-proċedimenti; u
  • L-eżenzjonijiet oġġettivi jew proċedurali fl-Artikolu 4(2), li jikkonċernaw it-tip ta’ proċedura.

Xi eżenzjonijiet huma, madankollu, kondizzjonali fuq il-kontenut tad-deċiżjoni finali fil-proċedimenti, kif previst fl-Artikolu 4e(3), (4), (5), (6) u (7), u bħala konsegwenza, tali eżenzjonijiet jistgħu jkunu mingħajr effett fir-rigward ta’ spejjeż jew spejjeż biss imġarrba fil-proċedimenti.

Dwar l-għajnuna legali, tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata fuq https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

Il-parti li titlef il-kawża meta għandha tħallas l-ispejjeż tal-parti rebbieħa?

Bħala regola ġenerali, il-parti rebbieħa hija intitolata għal kumpens għall-ispejjeż li tkun ħallset mill-parti telliefa fil-proporzjon stabbilit mill-qorti u skont is-sentenza finali. L-intitolament tal-parti rebbieħa għal kumpens jiġi annullat jekk il-parti telliefa tibbenefika minn għajnuna legali u għalhekk tkun eżentata milli tħallas kwalunkwe tariffa ġudizzjarja.

Drittijiet tal-esperti

Normalment il-parti jkollha tħallas it-tariffi tal-esperti. Jekk, madankollu, ikunu rċevew għajnuna legali, il-miżati tal-esperti għandhom jitħallsu mill-Istitut għall-Ġestjoni Finanzjarja u t-Tagħmir tal-Ġustizzja.

Drittijiet tat-tradutturi u tal-interpreti

Normalment it-tariffi tat-tradutturi u l-esperti jridu jitħallsu mill-parti kkonċernata. Jekk, madankollu, ikun irċieva għajnuna legali, it-tariffi tat-tradutturi u l-interpreti għandhom jitħallsu mill-Istitut għall-Ġestjoni Finanzjarja u t-Tagħmir tal-Ġustizzja.

Dokumenti Ewlenin

Rapport mill-Portugall dwar l-istudju dwar it-trasparenza tal-ispejjeż PDF (781 Kb) MT

L-aħħar aġġornament: 01/12/2020

Din hija verżjoni tradotta awtomatikament tal-kontenut. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.