Vad kostar det?

Portugal

Här hittar du information om rättegångskostnader i Portugal.

Sisu koostaja:
Portugal

För en mer djupgående analys av rättegångskostnaderna, se följande fallstudier:

Familjerätt – äktenskapsskillnad

Familjerätt – vårdnad om barn

Familjerätt – underhåll

Handelsrätt – avtal

Handelsrätt – ansvar

Regler om arvoden för juridiska yrken

1. Advokater

I Portugal regleras advokatarvodena i egenskap av exekutionstjänstemän genom beslut nr 282/2013 av den 29 augusti, i dess ändrade lydelse (artiklarna 43–51).

2. Juridiska rådgivare

I Portugal regleras inte arvoden för juridiska rådgivare (consultores jurídicos).

3. Advokater

I Portugal är advokatarvoden (advogados) inte reglerade.

4. Exekutionstjänstemän

Kostnaderna för exekutionstjänstemännens medverkan i verkställighetsförfaranden regleras i artikel 9e och tabell II i förordningen om rättegångskostnader, godkänd genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari, i dess ändrade lydelse, och ministerförordning nr 282/2013 av den 29 augusti, i dess ändrade lydelse (artiklarna 43–51 är tillämpliga enligt artikel 59.1).

5. Jurister som tillhandahåller rättshjälp

Advokatarvoden för de tjänster de tillhandahåller inom området för rättsligt skydd regleras genom ministerdekret nr 1386/2004 av den 10 november 2009 och ministerdekret nr 161/2020 av den 30 juni 2009, i dess ändrade lydelse.

Fasta kostnader

Fasta kostnader vid civilmål

Fasta kostnader för parterna i tvistemål

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i tvistemål anges i artiklarna 5–7 och i tabellerna I och II i bilagorna till rättegångsreglerna, vilka godkändes genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari, i dess ändrade lydelse.

Skede i tvistemål när fasta kostnader för tvistande parter måste betalas

I regel betalas domstolsavgifter när förfarandet inleds och när datum för domstolsförhandling fastställs. I regel sker betalningen till experter och exekutionstjänstemän innan de deltar i förfarandet.

Fasta kostnader i brottmål

Fasta kostnader för målsägande i straffrättsliga förfaranden

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i brottmål anges i artikel 8e i tabell III i bilagan till förordningen om rättegångskostnader, godkänd genom lagdekret nr 34/2008 av den 26 februari 2006, i dess ändrade lydelse.

Skede i det straffrättsliga förfarandet då fasta kostnader för tvistande parter måste betalas

Det skede i det straffrättsliga förfarandet där de fasta kostnaderna ska betalas beror på intervenientens ställning i förfarandet och på den handling som ska vidtas. De enda fallen av betalning av en domstolsavgift vid tidpunkten för handlingen är inrättandet av en assistent och inledandet av en utredning av assistenten. I alla andra fall, dvs. alla mål som rör den tilltalade, och i andra fall där biträdet är inblandat, betalas domstolsavgiften i slutet av det skede av förfarandet där han eller hon befinner sig (före rättegång, rättegång eller överklagande), beroende på domarens beslut.

Fasta kostnader i konstitutionella förfaranden

Fasta kostnader för parterna i konstitutionella förfaranden

De fasta kostnader som ska bäras av parterna i förfarandet vid författningsdomstolen regleras i artiklarna 6–9 i lagdekret nr 303/98 av den 7 oktober, i dess ändrade lydelse, och i artikel 84 i lag nr 28/82 av den 15 november, i dess ändrade lydelse).

Skede i författningsenlighetsprocessen där fasta kostnader ska betalas

De fasta kostnaderna behöver inte betalas förrän förfarandet har avslutats.

Förhandsinformation som ska lämnas av juridiska ombud

Parternas rättigheter och skyldigheter

Juridiska ombud är etiska och juridiskt skyldiga att tillhandahålla all information om parternas rättigheter och skyldigheter i den mån de har rimliga kunskaper om chanserna att lyckas och om kostnaderna.

Kostnadskällor

Var hittar jag information om kostnadskällor i Portugal?

Mer information om kostnadssystemet i Portugal finns på https://justica.gov.pt/Servicos/Custas-processuais.

På vilka språk kan jag få information om kostnadskällor i Portugal?

Uppgifter om kostnadskällor i Portugal finns endast på portugisiska.

Var kan jag få information om medling?

Information om medling, särskilt om offentliga civil-, familje-, arbets- och straffrättsliga medlingssystem, finns på https://dgpj.justica.gov.pt/English/Alternative-Dispute-Resolution.

Var hittar jag information om den genomsnittliga tid som olika förfaranden tar i anspråk?

Information om den genomsnittliga längden på ett rättsligt förfarande finns på https://estatisticas.justica.gov.pt/sites/siej/en-us/pages/default.aspx.

Var kan jag få information om genomsnittskostnaden för ett visst förfarande?

Denna information är inte tillgänglig och kan endast erhållas genom att man använder de olika taxorna eller tabellerna.

På länken https://justica.gov.pt/Servicos/Simulador-Taxas-de-Justica hittar du en simulator av de domstolsavgifter som du måste betala när du inleder ett rättsligt förfarande, vilket ger dig en uppfattning om de kostnader som ska betalas.

Mervärdesskatt: hur lämnas denna information?

Rättegångskostnader är inte mervärdesskattepliktiga. Avgifter som betalas till yrkesutövare är momspliktiga, men den information om kostnader som föreskrivs i lag omfattar inte moms.

Vilka skattesatser tillämpas?

Det finns ingen information om vilka momssatser som gäller.

Rättshjälp

Inkomstgräns för svarande i tvistemål

Formeln för beräkning av inkomstgränsen för rättshjälp i civilrättsliga förfaranden finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2006, i dess ändrade lydelse.

Inkomstgräns för svarande i brottmål

Formeln för beräkning av inkomstgränsen för rättshjälp i brottmål finns i bilagan till lag nr 34/2004 av den 29 juli 2006, i dess ändrade lydelse.

Inkomstgräns för brottsoffer i straffrättsliga förfaranden

Det finns ingen inkomstgräns för rättshjälp för brottsoffer i samband med straffrättsliga förfaranden.

Övriga villkor för beviljande av rättshjälp till brottsoffer

Andra villkor är knutna till beviljandet av rättshjälp för brottsoffer. Om brottsoffret erkänns som offer för brottet våld i hemmet enligt artikel 152 i strafflagen, i enlighet med lag nr 112/2009 av den 16 september 2009, ska brottsoffret anses vara otillräckligt ekonomiskt om motsatsen inte bevisas.

Andra villkor för beviljande av rättshjälp till svarande

Det finns andra villkor för beviljande av rättshjälp till den tilltalade, som hänför sig till deras ekonomiska situation och som beräknas på grundval av en modell som utarbetats i enlighet med artikel 39 i lag nr 34/2004 av den 29 juli 2006, i dess ändrade lydelse.

Kostnadsfria domstolsförfaranden

Domstolsförfaranden kan vara fria för endera parten eller båda parter på grundval av befrielse från rättegångskostnader eller beviljande av rättshjälp.

I artikel 4 i förfarandeförordningen föreskrivs ett antal situationer där kostnadsbefrielse föreligger. Undantagen kan delas in i två kategorier:

  • De subjektiva eller personliga undantagen i artikel 4e.1 grundar sig på parternas eller parternas särskilda ställning. och
  • De objektiva eller förfarandemässiga undantag i artikel 4.2 som avser typen av förfarande.

Vissa undantag är dock beroende av innehållet i det slutliga beslutet i förfarandet, i enlighet med artikel 4e.3, (4), (5), (6) och (7), och som en följd av detta kan sådana undantag sakna verkan i fråga om kostnader eller endast kostnader som uppkommit i förfarandet.

Mer detaljerad information om rättshjälp finns på https://justica.gov.pt/Guias/como-pedir-apoio-judiciario.

När betalar den förlorande parten den vinnande partens kostnader?

Som huvudregel har den vinnande parten rätt till ersättning för de kostnader som den förlorande parten har betalat i den del som domstolen fastställer och i enlighet med den lagakraftvunna domen. Den vinnande partens rätt till ersättning upphävs om den förlorande parten får rättshjälp och därför är befriad från att betala domstolsavgifter.

Arvoden för sakkunniga

Normalt måste parten betala expertarvoden. Om de däremot har fått rättshjälp ska expertarvoden betalas av Institute for Financial Management and Equipment of Justice.

Arvoden för översättare och tolkar

Normalt måste översättar- och expertarvoden betalas av den berörda parten. Om han emellertid har fått rättshjälp, ska arvodena för översättare och tolkar betalas av Institute for Financial Management and Equipment of Justice.

Centrala dokument

Rapport från Portugal om studien om insyn i kostnaderna PDF (781 Kb) SV

Senaste uppdatering: 01/12/2020

Det här är en maskinöversättning. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.